Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm"

Transkript

1 Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar som spar tid. Vägtuel och de gemesamma säktuel uder Saltsjö ka bekostas av vägavgifter. uristattraktioera på Djurgårde ka ås med tuelbaa. uelbaa försörjer tillväxtområdea Kvarholme och Fiboda. Nya tuelbaestatioer asluter till värbaa och Saltsjöbaa. Sårbarhete i Stockholms tuelbae- och vägsystem miskar. Atalet bilar i City och på Essigelede miskar. Lidigö, Norra Djurgårdsstade och Nacka får vägaslutigar frå mist två håll. Saltsjötuel Bil- och tuelbaeläke för östra Östra Stockholm Illustratio: MBP/Mats Björklud Produktio AB

2 uel som sakas Stockholm växer... Världes vackraste huvudstad är byggd på fjorto öar omgärdade av Mälare och Saltsjö. Det ger ivåara och besökara e oöverträffad ärhet till vatte och storslaga vyer, me ställer också ifrastrukture iför betydade utmaigar. Stockholm välkomar varje år tusetals ya ivåare. Fram till 2030 beräkas regioe ha ökat med ästa persoer. Blad aat Stockholms stad plaerar för cirka ya bostäder och cirka ya arbetsplatser till De seaste åre har Stockholms regioe växt, varje år har det blivit fler stockholmare. Fram till 2030 plaerar Stockholms stad för cirka ya bostäder och cirka ya arbetsplatser. Hagastade Stockholms stad och Sola byggs ihop geom att väg- och spårområde överdäckas bostäder och arbetsplatser (iom Stockholm stads del av området). Klart Sola Södermalm Östermalm Djurgårde Norra Djurgårdsstade Ett av Stockholms miljöprofilområde. Cotaierham flyttas till Nyäsham bostäder och arbetsplatser. Klart Möjlighete att smidigt kua förflytta sig mella de orra och södra stads- och läsdelara är avgörade för regioes och stades utvecklig. I dag är Slusse och Gamla sta de östligaste förbidelse för tiotusetals gåede, cyklister, Kvarholme Med uikt läge kommer Kvarholme att bli e attraktiv stadsdel ya bostäder och arbetsplatser. bilister och kollektivtrafikreseärer samt godstrasporter. Befolkigsökig Samtidigt vätas e kraftig befolkigsökig ske i kommuer som Nacka och Värmdö ivåare som måste kua förflytta sig till och frå arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter i ierstade och i Norrort. ill år 2020 bedöms Söderstade med Globe Ny sammahålle stadsdel som kyter samma Södermalm med söder om Söder. usetals ya bostäder och arbetsplatser. Klart Hammarby Sjöstad Stockholms första miljöprofilområde som började plaeras bostäder och arbetsplatser. Klart resadet frå österort till ierstade öka med 26 procet. För att bida ihop de östra och orra delara av Stockholmsregioe och samtidigt möjliggöra ett ökat utyttjade av kollektivtrafike behöver både tuelbaa och vägätet byggas ut. Med Södra läke färdigställd och Norra läke i drift 2015 är det hög tid att börja diskutera ästa steg för att få till ståd e sammahägade trafiklösig för Stockholm e östlig förbidelse mella Nacka och Stockholm....Saltsjötu el avlastar trafike Gemesam väg- och tuelbaetuel I dea skrift preseterar Skaska och Sweco ett förslag till kombierad tuel uder Saltsjö för väg och tuelbaa till Nacka. E såda tuel med aslutade väg och tuel baa skulle avlasta befitliga vägar och spår, miska sårbarhete och skapa förutsättigar för att kua hatera morgodages befolkigstillväxt. Förbidelse skulle bidra till att lösa dages reda asträgda situatio, me också tillgodose regioes behov på låg sikt. Idé- och plaerigsarbetet krig e såda förbidelse bör komma igåg så sart som möjligt. Det förtjäar Stockholm. Stockholms trafiksystem är idag mycket sårbart och situatioe är allvarlig både för de spårbuda trafike och för vägtrafike. Det blir lätt störigar i kollektivtrafike där omkrig reseärer varje dag gör cirka 2,5 miljoer resor. Ifartsledera år kapacitets taket i rusigstrafik. Saltsjötuel är e totallösig som kommer att ge e mer flexibel trafiksituatio i Stockholm, avlasta Essigelede och cetrala Stockholm och miska sårbarhete i dages ifrastruktur. uelbaa och bilar föreas sida vid sida i tuel uder Saltsjö. Blå lije dras geom Saltsjötuel till Nacka. Norra och Södra läke läkas samma av Saltsjötuel. Saltsjötuel

3 uelbaa och bil sida vid sida Saltsjötuel Besparigar Hur mycket sparar ma på att bygga e gemesam tuel för tuelbaa och väg istället för att låta dem ha varsi sträckig? Saltsjötuel ger Kvarholme och Nacka tuelbaa E tuelbaelije till Nacka Cetrum via Saltsjötuel iebär att tuelbaas Blå lije fortsätter frå Kugsträdgårde österut uder södra Djurgårde och passerar uder Saltsjö via Kvarholme och Fiboda. Dea sträckig skapar ya statioer på södra Djur gårde och i de expaderade bostadsområdea Kvarholme, Fiboda och Heriksdal. Därifrå fortsätter tuelbaa via Sickla och Saltsjö-Järla till slut statioe Nacka Cetrum. I framtide ka e förgreig också göras med aslutig till Grö lije via H ammarby Sjöstad och i a dra riktige ka tuelbaa för lägas till Ormige och vidare till Gustavsberg. illäggskostade för att komplettera de med tuelbaespår uppskattas till cirka 700 miljoer kroor. mist 1 miljard kroor. Att bygga e säktuel istället för två sparar E gemesam tuel iebär också att det bara behövs: e vattedom e plaprocess e beställarorgaisatio e byggarbetsplats ett område att muddra Fiasierig Hur ska tuelbaa respektive väge fiasieras? Illustratio: MBP / Mats Björklud Produktio AB Förslaget iebär att bilara ska betala avgift är de kör geom Saltsjö tuel. De avgiftera ska i huvudsak betala för väge och de ska också vara med och betala e del av tuelbaa. Me de huvudsakliga kost ade för de förlägda Blå lije till Nacka fiasieras av SL på samma sätt som övriga ivesterigar i Stockholms kollektivtrafik. Öster eller väster Vid tuels orra aslutig ka biltrafike atige ta av österut till Lidigö eller västerut mot Norra läke och i förlägige E4 och E18. Förlägige av Blå lije till Nacka Cetrum blir cirka 8 km låg, föreslås få fem ya statioer och restide frå -Cetrale till slutstatioe i Nacka Cetrum blir drygt 12 miuter. Asvar Stockholm, Det är måga parter somär ibladade. Är det ladstiget, Nacka eller state som ska ha asvaret? Saltsjötuel blir de sista läke Saltsjötuel är de förbidelse som läkar samma Norra och Södra läke. Det betyder att rige rut Stockholm ka fullbordas och att dea sista del av vägprojektet går i tuel hela väge uta att påverka omgiv igara. Frå Nacka och Värmdö förbättras vägförbidelse i ordlig riktig. I si orra äde får Saltsjötuel aslutigar mot Lidigö och i söder asluter de till Södra läke och Värmdölede. uel förstärker kapacitete i hela Stockholms trafiksystem och iebär att vägtrafike ka välja färdriktig medsols eller motsols. I Vägverkets utredig frå 2006 beräkades kostade för vägtuel till cirka 3 miljarder kroor. ekik uelbaa till Nacka Restid frå -Cetrale drygt 12 miuter. uelbaa och bilar sida vid sida Saltsjötuel blir e säktuel där två tuelbae tular kombieras med körfält för vägtrafik. ulara för tuelbaa placeras bredvid vägtulara vilket ger e kostads- och miljöeffektiv lösig som samtidigt tillgodoser högt ställda säkerhetskrav. E kombierad tuelbae- och vägtuel är trafikslagsövergripade och ett geomförade berör ett stort atal mydigheter och orgaisatioer. Huvudasvaret för geomföradet ka komma att ligga på state (via rafikverket) och Stockholms läs ladstig i egeskap av asvarig orgaisatio för k ollektivtrafike. För att å framgåg måste e samverkas lösig komma till ståd där äve de berörda kommuera Stockholm och Nacka igår. Geom föradet är täkt att till största dele fiasieras via brukaravgifter och exploaterigsitäkter. Hur ska tuel byggas? Saltsjötuel blir e säktuel som byggs uder vattet mella Södra Djurgårde och Fiboda. Säktuel som är uppdelad i fyra elemet ka förtillverkas i e torrdocka och bogseras till byggplatse där de moteras på plats. Det fis goda erfareheter av dea byggmetod, Skadiavie är e etapp av Öresudsförbidelse ett exempel på kombierad järvägs- och motorvägstuel. Båttrafike till och frå Stockholms ström hidras ite uder byggtide.

4 LIDINGÖ Aslutigar orrut Saltsjötuel asluter i orr till Norra läke, som just u byggs mella Norrtull och Värta. Evetuellt ka ytterligare e trafikplats också aläggas vid Frihame. uelbaas Blå lije förlägs österut, frå Kugsträdgårde uder södra Djurgårde och vidare mot Nacka. Nya tuelbaestatioer aläggs på Djurgårde och i de expaderade bostadsområdea på Kvarholme, i Fiboda och i Heriksdal. Saltsjötuel för både tuelbaa och bilar Vägtrafik och tuelbaa föreas i e gemesam säktuel uder Saltsjö. Förlägig av Blå lije frå Kugsträdgårde till Nacka Plaerad trafikplats i Frihame med koppligar mot Lidarägsväge och egeluddsväge Kugsträdgårde uelbaa till Djurgårde På Djurgårde fis ågra av Stockholms mest populära besöksmål för både stockholmare och turister. E tuelbaestatio skulle påtagligt förbättra kommuikatioera. Heriksdalsberget Skase DJURGÅRDEN Saltsjö Vid Fiboda föreas biltuel med tuelbaa Möjlighet att förläga till Ormige och Gustavsberg Kvarholme Möjlighet att förläga till östra Södermalm Bytespukt mella tuel baa och förlägd vär baa/saltsjöbaa vid Luget eligt SLs Stomäts strategi. Hammarby Sjöstad Södertälje Nacka C Saltsjö-Järla Sickla Ny tuelbaestatio Sickla Fiboda De västliga gree av Blå lije får e statio i Sickla, där byte ka ske till exempelvis e förlägd värbaa mot Gullmarspla och Alvik eller till Saltsjöbaa med slutstatio Slusse. Blå lije till Nacka Saltsjö-Järla byte till Saltsjöbaa Vid de ya tuelbaestatoe i Saltsjö-Järla fis möjlighet att byta till Saltsjöbaa. Byte ka också ske i Sickla. De ya tuelbaa till Nacka får slutstatio Nacka Cetrum. Blå lije ka i framtide förlägas till Ormige via bro över Skurusudet och vidare till Gustavsberg.

5 Kostad och fiasierig Att förläga de Blå lije frå Kugsträdgårde med slutstatio i Nacka Cetrum beräkas kosta 8,2 miljarder kroor. Eligt Vägverkets förstudie Östlig Förbidelse frå april 2006 uppskattades byggkostade till 9 12 miljarder kroor varav kostad för säktuel uppskattades till 2,2 3 miljarder i 2006 års prisivå. Att komplettera säktuel med tuelbaa skulle iebära e tilläggskostad på cirka 700 miljoer kroor. De ya tuelbaesträckige ägs och betalas av SL, precis som tuelbaeätet i övrigt. Vägtuel, med säktuel, ka lämplige ägas av ett särskilt ägarbolag. Detta bolag geomför och bekostar all plaerig, projekterig och byggatio av tuel i si hel - het samt asvarar för framtida drift och uderhåll. Bolaget fiasierar si verksamhet geom att ta ut vägavgifter. Efter 30 år övergår hela vägtuel till state. Om hela vägtuel bekostas av ägarbolaget (uta statlig eller kommual medfiasierig) ka avgifte för att köra mella Södra och Norra läke beräkas till cirka 35 kroor per bil och passage (2012 års prisivå). Några jämförelser Kostade för Förbifart Stockholm är beräkad till 27,6 miljarder kroor i 2009 års prisivå. Kostade för Norra läke är beräkad till 11,6 miljarder kroor i 2007 års prisivå. Kostade för Citybaa är beräkad till 16,8 miljarder kroor i 2007 års prisivå. id är pegar Att plaera och geomföra ifrastrukturivesterigar i de här storleke är både komplicerat och tidskrävade me det fis mycket kuskap och erfareheter frå likade projekt hos tekikkosulter, aläggigsbyggare, mydigheter och stats makte. Vi föreslår att Saltsjötuel, som är e prioriterad och ageläge ivesterig, geomförs eligt rasportifrastrukturkommittés förslag på effektivare plaerigsprocess. Neda följer e uppskattig av hur tidplae för Saltsjötuel ka se ut. Alla uppskattigar är effektiv tid som börjar räkas frå det att startbeslut tagits. Geom Saltsjötuel och Blå lijes förlägig förkortas restidera till Nacka och sydöstra Stockholm. idigare förslag Säktuel för Österlede. Vägverkets utredig Maxalterativet: Alterativet motsvarar dages situatio, det vill säga befitlig lagstiftig med traditioellt geomförade med överlämade mella respektive skede och med rimlig mägd överprövigar. Plaerig Byggatio 21 år Saltsjötuel för både tuelbaa och bilar De plaerade säktuel för biltrafike kompletteras med två tuelbaetular som placeras bredvid vägtulara. Extrakostade för tuelbaedele blir cirka 700 miljoer kroor. Medelalterativet: Ny sammahålle plaerigsprocess som görs av exempelvis rafikverket och därefter ett sammahållet geomförade av projekterig och byggade. Plaerig Byggatio 15 år Miialterativet: Kocessio för helhete och plaerigsprocess eligt förslag i SOU 2010:57 Effektivare plaerig av vägar och järvägar. Plaerig Byggatio 12 år För byggadet av tuelbaa förutsätts att ma ka tillämpa Pla- och bygglage eligt rasportifrastrukturkommittés betäkade eller att det ite tar lägre tid ä haterige eligt väglage med mera eligt ova.

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer