Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som"

Transkript

1 Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor kallar vi summor vars termer bildar aritmetiska talföljder. För aritmetiska summor fis e summatiosformel Allmäare: (atalet termer) (första)+(sista) Varje aritmetisk summa ka ma återföra till (1). (1) Geometriska summor Geometriska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 8, 16, 3, 64, 18, 10 6, 10 5, 10 4, 10 3, 360, 10, 40, 40 3, för vilka kvote mella på varadra följade tal kostat. Geometriska summor kallar vi summor vars termer utgör geometriska talföljder. För geometriska summor fis e summatiosformel 1+x + x + + x x+1 1 x 1 () Varje geometrisk summa ka ma återföra till (), t.ex ( )

2 Icke-ekoomiska exempel 1. Atag att var och e som fått veta e viss yhet lyckas förmedla de till 3 adra ovetade persoer iom loppet av e kvart. Hur låg tid skulle det ta ia yhete på detta sätt ått alla på jorde? Lösig: Efter 1 kvart, så är det 1+3persoer som hört yhete Efter kvartarärdet Efter 3 kvartar Efter kvartar: Vi söker så att [geom.summa med kvot 3] > (6 miljarder mäiskor) > > l l 3 > 0.15 Det skulle alltså ta 1 kvartar, d.v.s. fem timmar och e kvart.. Saga om schackspelets uppfiare. När de förste schackspelare (i Idie, ågo gåg uder 500-talet) visade upp si uppfiig för kuge, blev de sistämde så förtjust att ha uppmaade schackspelare att fritt öska sig e belöig. Uppfiare ahöll då om att få sädeskor 1 för de första av brädets rutor, för de adra, 4 för de tredje, 8 för de fjärde o.s.v. till och med de 64:e och sista ruta. Kuge blev mycket förbryllad vad var det för e dåre som öjde sig med estaka kor? Me si där tog ha miste! Uppskatta hur stor mägd sädeskor schackspelare faktiskt begärde! Räka med att 0 sädeskor väger ca 30 goch jämför med 1990 års världsproduktio : 1800 miljoer to. Lösig: Totala atalet kor : Total vikt : [geom.summa med kvot ] to Atal årsproduktioer detta motsvarar :

3 3. (Np, C, vt1996) För att e viss medici ska få avsedd effekt, behöver e patiet ha 15 mg av de i kroppe. Om ma ger hela dea mägd på e gåg, fis risk för allvarliga biverkigar. Patietefårdärför10smådosermedetimmes mellarum. Först efter de tiode dose skall det fias 15 mg i kroppe och då upphör medicierige. Substase börjar dock geast brytas er i kroppe erbrytigstakt 16% i timme så det räcker ite med 15/ mg per dos. Hur stora skall dosera vara? Lösig: Av e dos på x mg fis efter 1 timme : x 0.84 mg efter timmar : x 0.84 mg efter 3 timmar : x mg De tiode dose tas 9 timmar efter de första. Då har ma i kroppe x mg frå första dose x mg frå adra dose x mg frå tredje dose x mg frå sista, tiode dose x x 15 x.9 mg Ekoomiska exempel 4. Sälla moster Tilda öppar ett bakkoto åt lille Kalle och sätter i 0kr. i slutet av varje år frå och med det år ha föds fram till och med det år ha fyller 49 år. Hur mycket pegar har Kalle på bake i slutet av det år ha fyller 50 år, om ma räkar med 3% årlig värdestegrig? Lösig: Om p procetsatse (på decimalform, 0.03 i vårt fall), så har K kroor förrätat sig efter 1 år till efter år till efter 3 år till efter år till K + pk (1+p) K (1 + p) K + p (1 + p) K (1+p) K (1 + p) K + p (1 + p) K (1+p) 3 K (1 + p) K Kalla det år Kalle föds för år 0, så att år är det år ha fyller år. Betrakta kotot som 50 olika högar (svarade mot de 50 isättigara) som växer separat. Hur stora har de blivit det år Kalle fyller 50? De 0 kr. som sattes i år 0 har växt till De 0 kr. som sattes i år 1 har växt till De 0 kr. som sattes i år har växt till O.s.v. Totalt har Kalle kr

4 5. (Cp:88, SE) Aa betalar i börja av varje år i kr. till e pesiosfod med e årlig tillväxt av %. Första ibetalige sker 000, desista år00. Pesiosfode får seda växa till år 05. Hur mycket mer skulle Aa haft i pesiosfode i börja av 05 om de årliga tillväxte i stället varit 3%? Lösig : Iför tillväxtfaktor f 1+ rätesatse i % d.v.s. f 1.0 alt i vårt fall. Värdet i fode vid börja av 05 skulle då vara f 5 + f f f 5 f 0 + f f 5 f 1 1 f 1 Skillade mella de två alterative är µ kr kr kr. 6. (Cp:76, SE) På ett lå har jag kvar 10 årliga avbetaligar på 6000 kr deförstauochdesista om9 år. Om jag skulle få amortera hela lået med e egågsbetalig u, och markadäta för de här type av lå är 6%, hurmycketskalljagbetala? Lösig: Att markadäta är 6% betyder att K kr. idag bedöms värda eller betraktat omvät: 1.06K kr. om 1 år 1.06 K kr. om år K kr. om 3 år K kr. om år K kr. u 1.06 Detta kallar vi uvärdet av K kr. om år. Så pegara jag plaeras återbetala är idag värda (mia återbetaligaras uvärde är) Ã µ kr µ! (Cp:81018, SE) E perso skall vid slutet av vart och ett av åre 00, 003, 004 och 005 betala 0 kr. till e bak. Ha bestämmer sig emellertid för att i stället erlägga ett egågsbelopp vid slutet av år 001. Hur stort blir detta om räta är 10%? Lösig: Betaligaras uvärde : Ã µ kr. Vi kude lika gärai likställt betaligaras värde år 005: µ 1 3! x x

5 8. (AllmSo:5, ja 1960) Ett föräldrapar ämar bekosta si dotters studier ärmast efter studetexame geom att vid börja av vart och ett av studieåre till hee utbetala ett visst belopp. Ho har att välja mella e treårig utbildig, som är förlagd till åre med e årlig kostad av 4800 kr., och e femårig utbildig uder åre med e årlig kostad av 0 kr. Vilket alterativ medför de mista kostade, om utgiftera täcks med medel, som är placerade till e rätesats av 3.5%? Lösig: Låt K kapitalet i börja av år 1960 r a 4800 b 0 I börja av 1965 har familje kvar, i första fallet och i det adra fallet (((K a) r a) r a) r 3 Kr 5 a r3 1 r 1 r3 ((((Kr b) r b) r b) r b) r b Kr 5 b r5 1 r 1 Vilket är störst? Kr 5 a r3 1 r 1 r3 < Kr 5 b r5 1 r 1 r 5 1 b < r 3 1 r 3 a r 5 1 b < r 3 1 r 3 a 563 < De femåriga utbildige ger mer pegar över! Alterativ: Summa av utbetaligaras värde i börja av år 1960 är a + a r + a r 1390 b resp. r + b r + b r 3 + b r 4 + b r Alltså är de adra utbildige billigare. 9. Ett företag behöver V m 3 olja per måad. Av säkerhetsskäl får högst V m 3 åt gåge lagras hos företaget. Vid förhadligar med oljeleveratöre diskuteras två täkbara leveraskotrakt: (a) Oljebolaget levererar varje måad V m 3 till dagspris. (b) Företaget köper geast olja för hela kotraktsperiode till uvarade dagspris, me oljebolaget levererar edast V m 3 /måad. Reste förvaras hos leveratöre, för vilket företaget betalar e viss hyresavgift. Vilket alterativ är förmåligast om V m 3 det aktuella dagspriset p 000 kr./m 3 hyresavgifte a 0 kr/m 3 priset förvätas stiga med r 1% per måad om kotraktsperiode är 6 måader? 1 år? 3 år? Hur stora är skilladera? Lösig: Sätt k 1+ r atal måader kotraktet löper på Alterativ 1 kostar Vp 1+k + k + + k Alterativ kostar V p + av ( ) ( 1) + 10 µ ( 1) 10 Skillade mella kostadera, alterativ alterativ 1 10 µ 5 µ 1+ 1 ( 1) för Alterativ är alltså (ågot) billigare för 6, me dyrare aars. 5

6 10. (Effektiv räta) Eva hade fr.o.m varje år i december måad betalat i $ till e egelsk kapitalförsäkrig, är det i jauari 1997 damp ett brev i hees brevlåda och meddelade att värdet på besparigara u uppgick till $3064. Vilke geomsittlig årlig tillväxt (i procet) motsvarar detta? Härled e ekvatio för tillväxte. Hur löser du ekvatioe? Ka ma täka sig e eklare ekvatio som ger e approximativ lösig till problemet? Lösig: Att värdet av ågotig ökar med, säg, 5% årlige iebär att Låt värdet u (värdet för1 år seda) 1.05 ((värdet för år seda) 1.05) 1.05 årlig tillväxt i procet x Betrakta tillgågara som ett atal högar, som skapas vid olika tidpukter och seda får växa separat. De, som betalats i i december 1996, har ite huit växa ågot. De, som betalats i i december 1995, har vuxit i 1 år till (1 + x) De, som betalats i i december 1994, har vuxit i år till (1 + x) De, som betalats i i december 1989, har vuxit i 7 år till (1 + x) 7 Västerledet är e geometrisk summa med kvot 1+x, så vi ka förekla till (1 + x) 8 1 x 3064 Utvecklar ma paretesera (det fis e sats biomialsatse med vars hjälp ma ka komma fram till resultatet sabbt) skulle detta kua skrivas 8+8x +56x +70x 3 +56x 4 +8x 5 +8x 6 + x ,me ite heller detta hjälper för att få e exakt aalytisk lösig ma får tillgripa umerisk metod. Med ebart e ekel miiräkare, så ka ma stäga i rote geom att pröva med olika värde av x i västerledet det är ju e växade fuktio av x. Med e grafritade maski, så plottar ma västerledet-högerledet och avläser var kurva skär x-axel. Ma får x Eftersom rote x ka förmodas bli ett litet (jämfört med 1) tal,och x À x À x 3 À för små x, så skulle ma kua försöka få e approximativ lösig geom att försumma högre ordiges termer : x x x +56x 3064 x Ite alls lågt ifrå det korrekta ! vilket ger ekvatioe + (1 + x)+ + (1 + x) + + (1 + x) (1 + x)

7 11. Kupogbligatioer är värdepapper, som berättigar iehavare till e årlig räta uder ett visst atal år. Räta ages i procet av obligatioes s.k. omiella värde, som ite behöver vara lika med obligatioes pris vid utgivige de s.k. emissioskurse som också ages i procet av det omiella värdet. Obligatioer ka hadlas i adra had, så att iehavara ite skall behöva behålla dem löptide ut. Uder tide hier räteläget ädras, vilket påverkar obligatioskurse obligatioes pris i procet av det omiella värdet. Vad blir kurse för e gammal obligatio med 8% räta och 10 års återståede löptid, om det vid samma tidpukt på markade tas upp ett ytt 10-årigt lå med 1% räta till emissioskurse %? Lösig: Om räteläget för 10-åriga lå är 1%, så är uvärdet av 1 kr. som utbetalas om 1 år år 3 år Att köpa e 10-årig obligatio om K kr. med 1% räta till emissiokurse % iebär att ma ger u K kr. och får tillbaka 0.1K kr. om 1 år 0.1K kr. om år 0.1K kr. om 9 år 0.1K + K kr. om 10 år Förhålladet mella uvärdet av de pegar ma får tillbaka och det ma låar ut u, är (mycket riktigt) % 10 Motsvarade förhållade för det gamla lået är De gamla obligatioera bör därför hadlas till 77.40% av omiellt värde. Rak amorterig E skuld om s kroor amorteras (avbetalas) på år med s/ kr. årlige, d.v.s. varje år betalar ma tillbaka s kr. + räta för det seaste året Om rätesatse är p% per år, hur mycket räta har sammalagt betalats, är skulde återbetalats helt? Lösig: Med r p/ så får ma 1 s r 3 Räta vid avbetalig r. ³ s s ³ s s r 1 r ³ s ( 1) s r 1 (Efter första avbetalige har skulde miskat frå s till s s ³ Därför betalas uder adra året räta för s s kr.) Sammalagt har vi i räta erlagt (summa av alla tale i högra kolume) : ( ) [aritmetisk summa] ( +1)/ 7

8 Auitetslå Låtsas att vi gör e avbetalig per år! Nuförtide gör ma ju avbetaligar måadsvis, me ma ka räkapå precis samma sätt, om ma först gör om rätesatse till e ekvivalet måadätesats : t.ex. 1% per år motsvarar ³ % per måad eftersom det är de procetuella ökig per måad som ger 1% ökig per år: Ett s.k. auitetslå har följade kostruktio: Ett visst belopp s låas på ett visst atal år N. Varje år avbetalas e del av lået (amorterig). Samtidigt skall räta betalas för det gåga året. Amorterige avpassas dock så att auitete de summa ma betalar varje år totalt (amorterig + räta) är desamma uder alla år. Säg att rätesatse är p% och sätt f 1+ p (f som i tillväxtf aktor ). Låt oss räka ut vad auitete måste vara. Betrakta skulde. Skulde strax efter låets upptagade? s, aturligtvis Skulde strax före 1:a avbetalige? p s + s sf (Ett års räta har lagts till.) Skulde strax efter 1:a avbetalige? Skulde efter 3:e avbetalige? sf af a f a sf 3 af af a sf 3 a f + f +1 Fortsätt så här! Uttrycke följer ett visst möster, eller hur?. Skulde strax efter N:te avbetalige? sf N a f N 1 + f N + + f + f +1 Kä ige e geometrisk summa! sf N a f N 1 f 1 Att lået skall vara avbetalat efter N år betyder att skulde efter N:te avbetalige skall vara 0. Därifrå ka vi lösa ut a! 0 sf N a f N 1 f 1 a s f N (f 1) f N 1 med f 1+ p Med t.ex. skall vi alltså betala s 000 kr. N 0 p 10% s (f 1) 1 f N 11746kr. per gåg sf a Skulde strax före :a avbetalige? sf a +(sf a) (sf a) f sf af p Skulde strax efter :a avbetalige? sf af a 8

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson

Förändringsfaktor. Bilder: Akvareller av Ramon Cavaller; Geometriska konstruktioner och diagram av Nils-Göran Mattsson Förändringsfaktor 1. Procentens ABC 2 Procentenheter, ppm och promille.13 Prisjämförelser och index finns i statistikavsnittet.. 2. Geometrisk summa med tillämpningar 15 Årliga insättningar..17 Annuiteter

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder?

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? 1 Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? av Richard Johnsson 1 I denna uppsats ska jag redogöra för hur nya pengar skapas av Riksbanken och banksystemet. En av de avgörande faktorerna

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer