Årets bästa skattetips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets bästa skattetips"

Transkript

1 Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är borta och det uderlättar för måga. Nu slipper du täka på vad som ska räkas med och med vilke procetsats. Äve du som har sålt e bostad ka i år deklarera elektroiskt och få skatteåterbärig reda till midsommar. Det är ite heller för set om du vill ta fram gamla uppskov frå bostadsförsäljigar och få de lägre kapitalvistskatte på 20 procet. Vi har fått e rad ya regler för skatter uder det seaste året. E del gäller för ikomståret 2007 och adra för Ett exempel är de omdiskuterade fastighetsskatte. I årets deklaratio gäller fortfarade de gamla reglera. Det är först i ästa års deklaratio som det fis ett tak för fastighetsskatte på kr. Förmögehetsskatte klubbades bort i riksdage dagara före jul. Me de ya lage iebär att skatte är borta frå de 1 jauari Därför ska du ite deklarera för ågo förmögehet i år. Däremot är kotrolluppgiftera för förmögehet fortfarade kvar. Dia tillgågar har rapporterats i till Skatteverket. Orsake är att de behövs för exempelvis bostadsbidrag. Me om ett år ska blad adra Försäkrigskassa ha löst problemet med hur tillgågar hos bidragssökade mäts. Så för deklaratioe 2009 ska det ite behövas ågo rapporterig till Skatteverket. Trots måga år av tjat frå Skatteverket och adra har vi fortfarade kvar de krågliga deklaratioe av aktier. Det är ett av de område där vi deklarater gör flest fel och ofta till vår ege ackdel. Tyvärr måste vi fortsätta äve i år att räka på igågsvärde efter splittar och ilösta aktier och överväga om vi tjäar på schablometode eller ite. De eda lättade vi fått är att vister och förluster uder kapital ite ska kvittas mot varadra. Det görs av Skatteverket. ANNIKA CREUTZER BOSTÄDER Du som har sålt di bostad uder 2007 Du deklarerar försäljig av småhus på blakett K5 och bostadsrätt på blakett K6. Täk på att vara oga med vilka avdrag du får göra frå försäljigspriset. Förutom igågsvärdet (iköpspriset) ka du dra av för tillbyggad, ombyggatio, samt förbättrig och reparatio eligt vissa villkor som står i avisigara. Du ka också dra av för mäklarkostad, om du stajlat hemmet före försäljig och e del adra kostader. Har du sålt e bostadsrätt är det lätt att glömma bort att dra av för evetuellt kapitaltillskott till föreige uder de år du ägt lägehete. Du ka också överväga om du måste betala di kapitalvist u eller begära uppskov. Det ka du göra om viste är mist kr. Me med take på att skatte på bostadsvister höjdes frå årsskiftet är ästa fråga om du vill det. Det har dessutom tillkommit e årlig uppskovsskatt på 0,5 procet på hela vistbeloppet. Mer om de skatte lägre ed. Då ka du begära uppskov med skatte l Ursprugsbostade (bostade som säljs) måste vid försäljige vara e privatbostad (småhus eller bostadsrätt), som dessutom ska ha varit e permaetbostad i Sverige. Vistskatt för fritidshus går det aldrig att få uppskov med. l Ersättigsbostade (bostade som köps) ska vara e villa eller bostadsrätt som ligger iom EESområdet. Det är EU lädera samt 32 april 2008 Privata affärer

2 20 Löar det sig att skatta av gamla uppskov i ästa års deklaratio? De som och att slippa de ya uppskovsskatte. Här berättar vi är det löar sig att skatta av uppskove i förtid. eller ite beror på två faktorer: Hur låg tid det dröjer tills du N O V E M B E R 2007 PRIVATA AFFÄRER Du som äger villa eller fritidshus I år gäller samma regler som förra året för fastighetstaxerig. Det är först i ästa års deklaratio som du ka räka med taket för skatte på kr. Begräsige på skatt för tomt gäller i år. Det är det lägsta alterativet av tre som räkas 2 kr per kvadratmeter, kr eller högst 1 procet av taxerigsvärdet. Skatteverket ska ha räkat ut det mest förmåliga för dig på deklaratiosblakette. Kotrollera så att det är riktigt gjort. E tredjedel av de seaste höjige av taxerigsvärdet slår också igeom i år. Hade du fått e stor höjig av taxerigsvärdet är det därmed högre skatt för dig i år. Fastighetsskatte är valige 1 procet av taxerigsvärdet, me för hus som var färdigbyggda är skatte 0,5 procet och för hus klara 2002 eller seare är det ige skatt. Har du och ditt hushåll låg ikomst fi s möjlighet till skattereduktio. Gräse går vid kr i hushållsikomst (arbetsikomst, pesio, kapitalikomster och 15 procet av förmögehete). Då betalar du högst e summa som motsvarar 4 procet av hushållsikomste. Begräsige gäller de del av fastighetes taxerigsvärde som ligger mella kr och tre miljoer kr. Därmed ka skatte aldrig bli lägre ä kr vid 1 procets skatt. Norge, Islad och Liechtestei. Tidigare var kravet hårt på att det skulle vara e bostadsrätt i svesk meig me u accepteras äve de i Europa valigare adelsrätte. Kotrollera först med Skatteverket om du är osäker. Något krav på att de ska vara e privatbostad i rättslig meig fi s ite. Det avgörade är att ma bosätter sig i ersättigsbostade, som måste köpas seast de 31 december året efter det att ursprugsbostade sålts. Seast de 2 maj året därpå måste du ha fl yttat i. De ka köpas ia de gamla bostade säljs, me får ite vara köpt tidigare ä året före försäljige av ursprugsbostade. Du som köper e billigare bostad ä vad priset är på de du sålt får uppskov med edast e del av kapitalvistskatte. Om du köpt e y bostad seast de 31 december 2007 och bosatt dig i dea seast de 2 maj ska du i årets deklaratio kryssa i ruta för slutligt uppskov och också fylla i de ya blakette K2. Om du sålt e bostad me ite vet om eller är du ska köpa e y ka du kryssa i ruta för prelimiärt uppskov och ska då ite ta upp ågo kapitalvistskatt i årets deklaratio. Då är det bra/ midre bra att begära uppskov Vid årsskiftet höjdes kapitalvistskatte på bostäder frå 20 till 22 procet. Du får alltså betala 2 procet mer på viste om du väljer uppskov. Dessutom har vi uppskovsskatte på 0,5 procet på hela viste. Föreklat så tjäar du på att betala di skatt om du har pegar på bake, ka låa billigt och/eller avser att ite bo lägre ä cirka sju år i di ya bostad. E utförlig artikel med råd och tabeller för är det löar sig eller ite fas i Privata Affärer ummer PA0711_s Sida 20 Då löar det sig att skatta av uppskovet l Du som har gamla uppskov. Du ka ta fram gamla uppskov till beskattig i dea deklaratio om du vill. I år är sista möjlighete att få uppskovet beskattat med 20 procet. Seda är det 22 procet i skatt både på gamla och ya uppskov. Det fi s också ett tak för sammalagda uppskov på 1,6 miljoer kroor om du säljer i år eller seare. Villkoret för att ta fram ett gammalt uppskov till beskattig är att du tar fram mist kr av viste. Har du sålt och ite vill ha uppskov eller ta fram gamla uppskov bör du täka på att så sart som möjligt betala i di skatt. Reda frå de 12 februari började det ticka e kostadsräta på skatteuderskott som överstiger kr. Räta räkas per dag så ju sabbare du kommer i med pegara desto bättre. l Du som äger bostad i utladet. Då ska du också betala fastighetsskatt både på bostadsrätt och på småhus. Du betalar 1 procet på 75 procet av markadsvärdet. Me markvärdet ska ite räkas med. Närigsfastigheter eller jordbruksfastigheter är också fria frå skatt. Betalar du skatt äve i det lad bostade fi s så ska dea skatt dras ifrå di sveska skatt. Skriv i det uder Övriga upplysigar. l Du som har hyrt ut bostad. Ikomste frå uthyrig beskattas som kapitalikomst med 30 procet. Me glöm ite bort de avdrag du ka göra. För alla bostäder gäller att du får göra ett schabloavdrag på kr. För e bostadsrätt och hyreslägehet får du dessutom dra av för avgifte/ hyra eller del av de om du hyr ut delar av bostade. För ett småhus får du förutom schabloe äve dra av motsvarade 20 procet av hyresikomste. Hyr du ut husvag eller båt får du dra av för slitage, me ite göra ågot schabloavdrag. Privata affärer a p r i l 2008 gör det slipper både höjd reavistskatt och de ya uppskovsskatte. Ädå är det ite säkert att det löar sig. M åga villaägare är besvika över regeriges ya villabeskattig. Liksom Bertil Sudma i artikel på sida 23 tycker de att de ya skatte på uppskovsbeloppe är e retroaktiv beskattig. För e del ka de skatte bli mist lika hög som skat- AV ANDERS ANDERSSON fastighetsavgift. Me efter alla de turer som varit fis det u ite stor chas till att det blir ågo ädrig. Så u gäller det att utyttja de ya reglera på bästa sätt. Det fis faktiskt möjlighet att slip- Låt oss utgå ifrå detta exempel: Du har 1 miljo kr i reavist efter e tidigare försäljig det är det som kallas uppskovsbelopp och som eligt de ya reglera ska beskattas med 0,5 procet per år. Om du iget gör får du varje år e extraskatt på kr, som ite är avdragsgill. Ma ka ite väta med att betala de skatte tills de uvarade bostade säljs. Dea årliga räta är mycket 3,3 procet i avdragsgill räta. För att slippa avgifte ka ma skatta av uppskovet tidigare ä vad ma behöver. Det är Nummer då bäst att göra det reda i ästa års deklaratio, eftersom ma då får 20 procet av uppskovsbeloppet i skatt. Det beror på att deklaratioe 2008 gäller ikomste 2007, och höjige till 22 procet kommer ite förrä de 1 jauari Att betala i förväg på detta sätt kallas frivillig återförig av uppskovsbelopp och görs på blakett K2 eligt exemplet här 33 tesäkige är fastighetsskatte förvadlas till kommual pa både höjige av reavistskatte frå 20 till 22 procet högre ä vad det lät är fiasmiister Aders Borg presete- itill frå de blakette. Om det löar sig att göra det rade sitt slutliga förslag. Räkat på själva skattekredite motsvarar de e rätesats på 2,3 till ite lägre uppfyller krave för att få uppskov är du till

3 Kapital Miska förlustera geom att fördela rätekostadera Du som har sålt aktier och l Det här är ytt för i år. Sättet att redovisa vister och förluster har ädrats. Du behöver ite själv räka ut vad ettot blir. Om du har sålt fodadelar ska du ite lägre redovisa förtryckta vister eller förluster på blakett K4. Me är du för i belopp frå adra affärer i markadsoterade papper ska du ta häsy till det förtryckta beloppet för foder ia du skriver i slutsumma på ikomstdeklaratioe. Detta fi s utförligt beskrivet i Försäljig av aktier m m och föreklat i Dags att deklarera. Om du har vister frå fl era olika värdepapper, som ite redovisas i samma avsitt på blakett K4 som försäljig av aktier (avsitt A) och premieobligatioer (avsitt C), ska du ite räka ihop dessa på ikomstdeklaratioe. Har du sålt aktier som ite är markadsoterade ska de redovisas på blakett K10 (fåmasföretag) eller K 12 (övriga). Ite på blakett K4. l Kvitta vister mot förluster. Före årsskiftet gav vi tipset att sälja aktier och foder så att du kude kvitta vister mot förluster. Då får du mest ut av e förlust eller e vist skattemässigt. De som har aktieförluster får 30 procet av förluste i skattelidrig edast om dea i samma deklaratio ka kvittas mot vister på aktier, aktiefoder eller adra aktierelaterade placerigar. I adra fall blir oftast 21 procet av aktieförluste e re skattesäkig i deklaratioe, eftersom själva förluste reduceras med 70 procet (30 x 70 = 21 procet). Har du sålt dia foder med kr i förlust och ite har ågra adra förluster eller ikomster blir di skattereduktio kr. Me har du sålt med större förlust ä kr blir effekte midre på de del som ligger över kr. De blir 70 procet av 21 procet, d v s 14,7 procet. Ett tips är då att försöka säka förluste, exempelvis geom att i deklaratioe fördela rätekostader mella makar. Det ka i göra som tillsammas är betaligsasvariga för ett lå. De som har stora fodförluster tar e midre adel av rätekostade och de adra make tar e större del. Fördelige ska göras så att båda helst hamar uder kroorsstrecket. Kapitalikomster miskar givetvis också ett uderskott. De som har stora uderskott har kaske räteikomster frå exempelvis e revers iom familje. Skatte på e såda räteikomst blir då betydligt lägre ä de 30 procetiga avdragseffekte för de som har betalat utgiftsräta. Det är dage för affäre, t ex då avräkigsota för e aktieaffär gjordes, som är avgörade. Ite de dag då pegara överförs. Notera att överlåtelser geom arv, gåva eller bodelig ite ska redovisas i ikomstdeklaratioe. l Har du ilöseaktier eller ilöserätter? Uder 2007 har måga börsbolag löst i aktier. När e aktie blir ilöst ases du ha sålt de. Det fi s två sätt Ilöse och återköp Aktie Ilöseaktie Atlas Copco A 85 % 15 % Atlas Copco B 84 % 16 % Bolide 92,2 % 7,8 % Electrolux A 87 % 13 % Electrolux B 85 % 15 % Sadvik 97,7 % 2,3 % Scaia A 94,9 % 5,1 % Scaia B 94,8 % 5,2 % SKF 93,5 % 6,5 % Volvo 96 % 4 % Så fördelas iköpspriset. Några exempel. Du som har gjort goda Har di placerig ökat med mer ä 400 procet tjäar du på att aväda schabloregel är du deklarerar dia affärer på K4. De förtryckta uträkige av vist på foder tar ite häsy till dea beräkig så du måste ädra i blakette om du vill aväda de. Schablometode går ut på att du tar upp 20 procet av försäljigspriset som iköpspris (askaffigskostad). Resterade 80 procet räkas som vist. Exempel: Du köpte för fyra år seda Kiafoder för kr. När du sålde dem förra året var att lösa i: med eller uta stöd av ilöserätter. Har ilöse skett med ilöserätter ka dea rätt både säljas vidare över börse och avädas för att lösa i e aktie. Har ilöserätte sålts ska de deklareras som e aktieförsäljig me askaffigskostade är oll kroor (seda ikomståret 2006). Har du bara sålt ilöserätter i Bure Equity, Eiro, Fabege och JM och ite gjort ågra adra affärer behöver du ite läma i ågo K 4 blakett. Har ilöse skett uta ilöserätter har det gjorts som e split med obligatorisk ilöse. E av de splittade aktiera blir e obligatorisk ilöseaktie. Skatteverket lämar i dessa fall ett allmät råd, som talar om hur omkostadsbeloppet ska fördelas mella ilöseaktiera och ursprugliga aktier. värdet hela kr. Eligt huvudregel ska du då betala 30 procets skatt på mellaskillade, alltså kr. Me schabloregel säger att du har rätt att beräka iköpspriset (askaffigsutgifte) som 20 procet av försäljigspriset, alltså kr. Eligt schabloregel har du därmed e skattepliktig kapitalvist på edast kr ( kr) och e skatt på kr. Därmed har schabloregel säkt di skatt med kr. Schabloregel är bättre ä l När bolaget har gått i kokurs. För bolag som gått i kokurs är det tidpukte är bolaget försattes i kokurs som avgör beskattigstidpukte. Ite, som före de 1 jauari 1994, är kokurse avslutades. Du redovisar detta som e försäljig. Försäljigspriset är oll kroor. Gäller det däremot e likvidatio får du ite avdrag för förluste förrä likvidatioe är avslutad. Om du får utdelig i likvidatioe, tar du upp det beloppet som försäljigspris. l När du har gamla uppskov. Om du fi ck uppskov med viste vid ett aktiebyte ikomståre 1999, 2000, 2001 eller 2002 ska uppskovet återföras till beskattig om du sålt de ya aktiera uder ikomståret Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du fl yttar frå Sverige till lad utaför EES området eller om bolaget upphör, exempelvis vid kokurs. Du ka äve frivilligt återföra ditt uppskov till beskattig, helt eller delvis. Det löar sig att göra det om 34 april 2008 Privata affärer

4 foder aktie- och fodaffärer huvudregel om e aktie stigit med mer ä 400 procet. E fortsatt värdestegrig beskattas då i praktike med 24 procet och ite 30. Regel ka avädas på alla markadsoterade aktiefoder och aktier, äve för dem som ligger på smålistor. De får dock ite avädas för termier, optioer, teckigsrätter och delbevis. Det geomsittliga iköpspriset för alla aktier och fodadelar av samma slag måste alltid räkas ut. Om du har aktier av samma slag ka du alltså ite aväda dig av schablometode för ebart e del av dessa aktier. Om du ärvt ågra av aktiera i samma aktieslag och ite vet iköpspriset brukar Skatteverket godta uppskattigar på just 20 procet av försäljigspriset är du ka ata att det verkliga iköpspriset legat uder schablovärdet. I sådaa fall ka du få räka 20 procet av försäljigspriset på e del av aktiera i ett aktieslag och verklig iköpskurs för övriga. För aktiefoder fis också e schabloregel som säger att du får aväda kursvärdet de 31 december 1992 som iköpsvärde, me bara för foder som köpts före de 1 jauari du har större aktieförluster ä vister. Exempel: Bytte du exempelvis ABB AB till ABB Ltd eller Astra till Astra Så här deklarerar du olika värdepapper Kvitta Schabloregel Aktier (A-lista) Ja Ja Aktier (O-lista mm) Ja Ja Aktier (kvalificerade) Ja Nej Aktier (fåmasbolag) Ja Nej Kovertibler (mark.ot) Ja Ja Delrätter, teckigsrätter Ja Nej (me köper du delrätter eller teckigsrätter på markade får du aväda schabloregel) Aktieidexobl. (mark.ot) Ja Ja Optioer Ja Nej Aktiefoder Ja Ja Bladfoder Ja Ja Rätefoder (sveska) Nej Ja Rätefoder (utl valuta) Ja Ja Privatobligatioer Nej Nej Premieobligatioer Nej Nej Zeeca deklarerade du på K4B och fick ett uppskov. Nackdele är att du då skattar av viste tidigare ä vad du behöver. Me detta uppvägs oftast av fördele att du höjer avdragseffekte på dia aktieförluster frå 21 till 30 procet. På K4-blakettes första sida uder Återförig av uppskovsbelopp tar du upp de vist du vill återföra till beskattig. Hur stort uppskovsbelopp (uppskjute kapitalvist) du har ska du ha fått meddelade om frå Läs tabelle så här Kvitta: Vister och förluster för de värdepapper som markerats med Ja får kvittas mot varadra fullt ut vid kapitalvistberäkige. Det gör att 30 procet av förluste blir e skattesäkig, mot oftast 21 procet om det ite går att kvitta. skattemydighete i börja av mars. l Har di aktie koppats av? När e moderaktie koppar av e y aktie måste ormalt moderakties iköpspris delas upp. Exempel: Du har 100 aktier i Peab köpta för 200 kr styck och fick lika måga aktier i Peab Idustrier. 32 procet av iköpspriset på kr ska tillhöra Peab Idustrier. Reste av iköpspriset kr ska tas ut som askaffigskostad är aktiera i Peab säljs. Schabloregel: Om e aktie stigit mer ä 400 procet löar det sig att aväda schabloregel (askaffigskostade = 20 procet av försäljigspriset) vid kapitalvistberäkige. Tabelle visar för vilka värdepapper de regel ka avädas. Källa: Avdragslexiko 2008 För de avkoppade aktiera, AlphaHelix Molucular Diagostics, Iate Pharmaceuticals och Precomp Solutios ska ige såda uppdelig göras. I stället ska värdet av de ya aktiera beskattas direkt på samma sätt som e utdelig. Mer iformatio på (SKV 332). l Har du sålt kost och aat lösöre? Säljer du föremål som har aväts för persoligt bruk fis särskilda regler för att beräka vistskatte. Du ka sälja med e vist upp till kr per år uta att det blir ågo skatt. Det beräkas efter det skattefria beloppet på kr och de schablomässiga askaffigskostade som får beräkas till 25 procet av försäljigspriset. Eller uttryck i e formel: 0,75 procet x försäljigspriset / kr = vist x 30 procet = skatt. Privata affärer a p r i l

5 Dra av dia kostader för värdepappersaffärer Så här räkar du ut skatte Flicka och lejoet av Bror Hjort såldes på Bukowskis för ågra årseda. Exempel: Du säljer e tavla för kr. Om du köpte de för kr har du gjort e vist på Har du kapital ikomster glöm ite avdrage Kostader som har sambad med ditt jobb ka du dra av, me glöm ite bort att du också ka göra avdrag för kostader som har sambad med dia värdepappersaffärer. Me bara de del av e förvaltigskostad som ligger över kr är avdragsgill som förvaltigsutgift. De utgift som käs mest aturlig att dra av här, förvaltigsavgifte för foder, är ite avdragsgill. Fodbolage gör det avdraget och ka då kvitta mot utdeligsikomster, vilket är till fördel för fodsparara. Det fis mycket aat som är avdragsgillt uder förvaltigsutgifter: l Depåavgift för e aktiedepå och adra kostader för att förvalta aktier, t ex yhetsbrev om aktier. Privata Affärers systertidig Placerigsguide bör också kr. Med schabloregel blir skatte: 0,75 procet x / kr = x 30 procet = kr. Aväder du ite schabloregel uta de verkliga viste blir skatte: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Me hade du köpt tavla för kr hade viste blivit kr: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Med adra ord tjäar du på att aväda schabloregel vid låga eller iga askaffigskostader. Me du tjäar mer på att räka på de verkliga viste vid askaffigskostader som är högre ä 25 procet av försäljigspriset. vara avdragsgill, eftersom de hadlar ebart om aktier och foder. Regerigsrätte har ämlige i rättsfallet RÅ00 ref 3 gett avdrag för aktietidige Börsisikt. Privata Affärer ases däremot ofta som e alltför allmä tidig för att få dras av. l Datorprogram som behövs för aktiehaterig bör gå att dra av för de som gör aktieaffärer. Dator är däremot svårt att få avdrag för, eftersom de ka ases igå i ett ormalt hushåll. De som ka visa att e bredbadsuppkopplig köpts ebart för att göra affärer med aktiemäklare bör kua dra av hela eller delar av aboemaget. l Aviserigsavgifter för lå. Avgift för bakfack. Iköp av kassaskåp. l Utgifter för ikasserig av e rätefordra och förmedligskostader vid utlåig av kapital ka också vara avdragsgilla. Arbete Fördela större l Har du fått avgågsvederlag? Om du uder förra året fi ck avgågsvederlag eller ågo aa stor ersättig har du u i deklaratioe chas att säka skatte. Du gör det geom att uder Övriga upplysigar begära skatteuträkig med regel om ackumulerad ikomst. Om ett sådat egågsbelopp läggs till de övriga ikomste blir det oftast e mycket hög margialskatt på hela summa. Med ackumulerad ikomst sprids i stället ikomste ut på 2 10 år. Förhoppigsvis ka e del då ligga uder brytpukte och beskattas med e lägre margialskatt. Förutom avgågsvederlag gäller det skadeståd, royalty, retroaktiv pesio, pegar frå vistadelsstiftelse eller försäkrigsersättig. De del av reavist och utdelig som räkas som ikomst av tjäst för fåmasföretagare får också skatteberäkas på detta sätt. Fördelige görs över det atal år som pegara itjäats tre år om du ite ka visa på ågot aat. De ackumulerade ikomste måste dock vara mist kr och de totala årsikomste måste överstiga brytpukte för statlig skatt med mist detta belopp. Särskilt fördelaktigt med de här beräkige blir det om du uder de här åre ite haft ågo taxerad ikomst i Sverige, exempelvis på grud av att du varit bosatt utomlads. Förklara uder Övriga upplysigar kort varför ikomste är ackumulerad. Skattemydighete beräkar då skatte både på valigt sätt och eligt reglera för ackumulerad ikomst. Skatte tas ut efter de beräkig som är bäst för deklarate. Därför fi s det aldrig ågot att förlora på att asöka om ackumulerad ikomst. Upptäcker du u att du borde ha gjort detta i förra årets deklaratio? Det är iga problem. Du begär bara att få göra om förra årets deklaratio, där då ikomste ska fördelas över exempelvis ikomståre 2006, 2007, 2008 och 2009 om de avser dessa fyra år. l Avdrag för resor till och frå jobbet. I årets deklaratio är det bara kostader som översti 36 april 2008 Privata affärer

6 ersättigar över flera år Görs automatiskt för l Jobbskatteavdraget l Allmä pesiosavgift Kotrollera på de prelimiära skatteuträkige att du har fått dessa avdrag. l Reduktio för fastighetsskatt Me dea skattereduktio ser du först på slutskattebeskedet. ger kr som ger ett avdrag. Kör du ege bil till jobbet får du räka kostade till 18 kr per mil. Kör du tjästebil till jobbet får du räka 9 kr per mil för besidrive bil och 6 kr per mil för dieseldrive. Du får äve dra av för trägselavgifter du betalat i Stockholm. l Övriga avdrag. Har du avdrag att göra mot ikomste för övriga Skattereduktioer Du måste asöka om l Hushållsarbete, seast de 5 maj på särskild blakett. l Istallatio av bredbad. Asöka skulle ha varit ie hos Skatteverket seast de 3 mars 2008 för att du skulle få dea skattereduktio. Notera att avgifter till a-kassa och fackföreigsavgift ite lägre ger skattereduktio. utgifter? I år får du bara avdrag för det belopp som överstiger kr. Det är ofta svårt att få igeom kostader som avdrag. Några yrkesgrupper har det dock lite lättare. Kommuala kostadsersättigar som betalas ut till dagbarvårdare har gjorts skattefria. Samtidigt har avdragsrätte för kostader som täcks av ersättige tagits bort. Du som arbetar lågt hemifrå Utyttja det som brukar kallas studetavdraget me som gäller för alla, ite bara för feriejobbade studeter. Det är avdrage för dig som har ett tillfälligt arbete eller tidsbegräsat arbete på aa ort. Det måste vara mist fem mil mella dia bostäder. Du får göra avdrag för överattigskostad med de faktiska kostadera eller med 100 kr per dyg. Dessutom får du göra avdrag för ökad levadskostad, om du ite får traktamete, med 100 kr per dyg uder de tre första måadera och 60 kr därefter. Det går äve att dra av för högst e hemresa i vecka med det billigaste l Aväder du arbetsgivares dator i bostade? Då är det e skattepliktig förmå. Värdet i årets deklaratio för låedator är kr (eller 200 kr per måad). l Avdrag för pesiossparade. I årets deklaratio gäller fortfarade det gamla taket för privat pesiossparade. Avdraget är ett halvt basbelopp, kr, plus 5 procet på ikomst över kr. Totalt högst kr. Har du köpt utlädsk pesiosförsäkrig? Läs på sida 57. Har du tjästebil? Läs mer på ästa sida färdmedlet. Eligt ett rättsfall (RÅ 98 ref 39) har äve ugdomar som bor gratis hos sia föräldrar rätt till detta avdrag för bostadskostad på de ort de arbetar tillfälligt. Det adra avdraget är för dubbelt boede. Här hadlar det om arbete som ite är tillfälliga. Det gäller samma regler för avståd, mist fem mil. Me möjlighetera till avdrag är tidsbegräsade. Det medges för högst tre år för gifta och sammaboede och högst ett år för siglar. Tidsgräse ka förlägas om det fis särskilda skäl. Du får göra samma avdrag för bostadskostade me du får bara dra av för ökad levadskostad med 60 kr per dag. Privata affärer a p r i l

7 Du som har tjästebil Tjästebilsskatte beräkas i de fl esta fall efter de uppgifter som di arbetsgivare lämat på kotrolluppgifte. Äve säkigar av förmåsvärdet på grud av att bile är e miljöbil ska fi as iräkat i dessa belopp. Me det fi s situatioer är både körsträcka och aat ka säka tjästebilsskatte: Om du kör lite privat ka du slippa hela förmåsvärdet på di tjästebil l Om tjästekörige uder året uppgår till mist mil ska arbetsgivare sätta ed förmåsvärdet till 75 procet av fullt förmåsvärde. Kotrollera så att förmåsvärdet är rätt beräkat på kotrolluppgifte du fått frå arbetsgivare. Vid fel får du själv begära edsättige i deklaratioe eller be arbetsgivare skicka rättad kotrolluppgift. l Om bile aväds privat edast i riga omfattig ska det gå att helt slippa förmåsvärde. Med riga meas högst tio tillfälle uder året med e sammalagd körsträcka på högst 100 mil. Du ka alltså uta skattekosekveser låa företagets bil för e semesterresa om du då kör midre ä 100 mil. Att de aställda betalar milersättig eller hyra till arbetsgivare för att aväda bile privat ases ite som ågot skäl för att ma ska kua slippa förmåsvärde. Hyra eller milersättig får dock dras av frå förmåsvärdet. l Om bile aväds som arbetsredskap och bile i väsetlig må är iredd eller avpassad för aat ä persotrasporter ka förmåsvärdet sättas ed. Det ka gälla exempelvis för distributiosbilar och bilar med iredd verkstad. Om bile är lastad med utrustig som är mycket svår att ta ur är ma kör privat ka förmåsvärdet säkas med procet (eligt regerigsrättsdome RÅ 2000, ref 43). Oftast har arbetsgivare asökt om e såda jämkig och då är förmåsvärdet reda edsatt. I aat fall måste du själv asöka om e såda jämkig i deklaratioe. Fotot: Deklaratioshjälp för småföretagare se sida 66 Mer deklaratioshjälp: www. avdragslexiko.se Vi avdragslexiko! Dela med dig av ditt bästa skattetips. Skriv till oss och du har chas att få Avdragslexiko Vi lottar ut fem böcker. Mejla till seast de 15 april. Välj rätt barförsäkrig här får du bästa och billigaste skyddet Nordes privatekoomiska magasi Nytt varje dag: Årets Bak u graskar vi alla baker Bättre koll på juridike därför ska du skriva testamete Köp hus utomlads flytta till sole med låg skatt Här fis pegar att tjäa Bästa lågrisk-aktiera Fodera som slår idex Så får du bäst räta De halverade måadskostade Preumerera på Privata Affärer Ett helt år (12 ummer) för bara 629 kr Gå i på eller rig april 2008 Privata affärer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer