Årets bästa skattetips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets bästa skattetips"

Transkript

1 Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är borta och det uderlättar för måga. Nu slipper du täka på vad som ska räkas med och med vilke procetsats. Äve du som har sålt e bostad ka i år deklarera elektroiskt och få skatteåterbärig reda till midsommar. Det är ite heller för set om du vill ta fram gamla uppskov frå bostadsförsäljigar och få de lägre kapitalvistskatte på 20 procet. Vi har fått e rad ya regler för skatter uder det seaste året. E del gäller för ikomståret 2007 och adra för Ett exempel är de omdiskuterade fastighetsskatte. I årets deklaratio gäller fortfarade de gamla reglera. Det är först i ästa års deklaratio som det fis ett tak för fastighetsskatte på kr. Förmögehetsskatte klubbades bort i riksdage dagara före jul. Me de ya lage iebär att skatte är borta frå de 1 jauari Därför ska du ite deklarera för ågo förmögehet i år. Däremot är kotrolluppgiftera för förmögehet fortfarade kvar. Dia tillgågar har rapporterats i till Skatteverket. Orsake är att de behövs för exempelvis bostadsbidrag. Me om ett år ska blad adra Försäkrigskassa ha löst problemet med hur tillgågar hos bidragssökade mäts. Så för deklaratioe 2009 ska det ite behövas ågo rapporterig till Skatteverket. Trots måga år av tjat frå Skatteverket och adra har vi fortfarade kvar de krågliga deklaratioe av aktier. Det är ett av de område där vi deklarater gör flest fel och ofta till vår ege ackdel. Tyvärr måste vi fortsätta äve i år att räka på igågsvärde efter splittar och ilösta aktier och överväga om vi tjäar på schablometode eller ite. De eda lättade vi fått är att vister och förluster uder kapital ite ska kvittas mot varadra. Det görs av Skatteverket. ANNIKA CREUTZER BOSTÄDER Du som har sålt di bostad uder 2007 Du deklarerar försäljig av småhus på blakett K5 och bostadsrätt på blakett K6. Täk på att vara oga med vilka avdrag du får göra frå försäljigspriset. Förutom igågsvärdet (iköpspriset) ka du dra av för tillbyggad, ombyggatio, samt förbättrig och reparatio eligt vissa villkor som står i avisigara. Du ka också dra av för mäklarkostad, om du stajlat hemmet före försäljig och e del adra kostader. Har du sålt e bostadsrätt är det lätt att glömma bort att dra av för evetuellt kapitaltillskott till föreige uder de år du ägt lägehete. Du ka också överväga om du måste betala di kapitalvist u eller begära uppskov. Det ka du göra om viste är mist kr. Me med take på att skatte på bostadsvister höjdes frå årsskiftet är ästa fråga om du vill det. Det har dessutom tillkommit e årlig uppskovsskatt på 0,5 procet på hela vistbeloppet. Mer om de skatte lägre ed. Då ka du begära uppskov med skatte l Ursprugsbostade (bostade som säljs) måste vid försäljige vara e privatbostad (småhus eller bostadsrätt), som dessutom ska ha varit e permaetbostad i Sverige. Vistskatt för fritidshus går det aldrig att få uppskov med. l Ersättigsbostade (bostade som köps) ska vara e villa eller bostadsrätt som ligger iom EESområdet. Det är EU lädera samt 32 april 2008 Privata affärer

2 20 Löar det sig att skatta av gamla uppskov i ästa års deklaratio? De som och att slippa de ya uppskovsskatte. Här berättar vi är det löar sig att skatta av uppskove i förtid. eller ite beror på två faktorer: Hur låg tid det dröjer tills du N O V E M B E R 2007 PRIVATA AFFÄRER Du som äger villa eller fritidshus I år gäller samma regler som förra året för fastighetstaxerig. Det är först i ästa års deklaratio som du ka räka med taket för skatte på kr. Begräsige på skatt för tomt gäller i år. Det är det lägsta alterativet av tre som räkas 2 kr per kvadratmeter, kr eller högst 1 procet av taxerigsvärdet. Skatteverket ska ha räkat ut det mest förmåliga för dig på deklaratiosblakette. Kotrollera så att det är riktigt gjort. E tredjedel av de seaste höjige av taxerigsvärdet slår också igeom i år. Hade du fått e stor höjig av taxerigsvärdet är det därmed högre skatt för dig i år. Fastighetsskatte är valige 1 procet av taxerigsvärdet, me för hus som var färdigbyggda är skatte 0,5 procet och för hus klara 2002 eller seare är det ige skatt. Har du och ditt hushåll låg ikomst fi s möjlighet till skattereduktio. Gräse går vid kr i hushållsikomst (arbetsikomst, pesio, kapitalikomster och 15 procet av förmögehete). Då betalar du högst e summa som motsvarar 4 procet av hushållsikomste. Begräsige gäller de del av fastighetes taxerigsvärde som ligger mella kr och tre miljoer kr. Därmed ka skatte aldrig bli lägre ä kr vid 1 procets skatt. Norge, Islad och Liechtestei. Tidigare var kravet hårt på att det skulle vara e bostadsrätt i svesk meig me u accepteras äve de i Europa valigare adelsrätte. Kotrollera först med Skatteverket om du är osäker. Något krav på att de ska vara e privatbostad i rättslig meig fi s ite. Det avgörade är att ma bosätter sig i ersättigsbostade, som måste köpas seast de 31 december året efter det att ursprugsbostade sålts. Seast de 2 maj året därpå måste du ha fl yttat i. De ka köpas ia de gamla bostade säljs, me får ite vara köpt tidigare ä året före försäljige av ursprugsbostade. Du som köper e billigare bostad ä vad priset är på de du sålt får uppskov med edast e del av kapitalvistskatte. Om du köpt e y bostad seast de 31 december 2007 och bosatt dig i dea seast de 2 maj ska du i årets deklaratio kryssa i ruta för slutligt uppskov och också fylla i de ya blakette K2. Om du sålt e bostad me ite vet om eller är du ska köpa e y ka du kryssa i ruta för prelimiärt uppskov och ska då ite ta upp ågo kapitalvistskatt i årets deklaratio. Då är det bra/ midre bra att begära uppskov Vid årsskiftet höjdes kapitalvistskatte på bostäder frå 20 till 22 procet. Du får alltså betala 2 procet mer på viste om du väljer uppskov. Dessutom har vi uppskovsskatte på 0,5 procet på hela viste. Föreklat så tjäar du på att betala di skatt om du har pegar på bake, ka låa billigt och/eller avser att ite bo lägre ä cirka sju år i di ya bostad. E utförlig artikel med råd och tabeller för är det löar sig eller ite fas i Privata Affärer ummer PA0711_s Sida 20 Då löar det sig att skatta av uppskovet l Du som har gamla uppskov. Du ka ta fram gamla uppskov till beskattig i dea deklaratio om du vill. I år är sista möjlighete att få uppskovet beskattat med 20 procet. Seda är det 22 procet i skatt både på gamla och ya uppskov. Det fi s också ett tak för sammalagda uppskov på 1,6 miljoer kroor om du säljer i år eller seare. Villkoret för att ta fram ett gammalt uppskov till beskattig är att du tar fram mist kr av viste. Har du sålt och ite vill ha uppskov eller ta fram gamla uppskov bör du täka på att så sart som möjligt betala i di skatt. Reda frå de 12 februari började det ticka e kostadsräta på skatteuderskott som överstiger kr. Räta räkas per dag så ju sabbare du kommer i med pegara desto bättre. l Du som äger bostad i utladet. Då ska du också betala fastighetsskatt både på bostadsrätt och på småhus. Du betalar 1 procet på 75 procet av markadsvärdet. Me markvärdet ska ite räkas med. Närigsfastigheter eller jordbruksfastigheter är också fria frå skatt. Betalar du skatt äve i det lad bostade fi s så ska dea skatt dras ifrå di sveska skatt. Skriv i det uder Övriga upplysigar. l Du som har hyrt ut bostad. Ikomste frå uthyrig beskattas som kapitalikomst med 30 procet. Me glöm ite bort de avdrag du ka göra. För alla bostäder gäller att du får göra ett schabloavdrag på kr. För e bostadsrätt och hyreslägehet får du dessutom dra av för avgifte/ hyra eller del av de om du hyr ut delar av bostade. För ett småhus får du förutom schabloe äve dra av motsvarade 20 procet av hyresikomste. Hyr du ut husvag eller båt får du dra av för slitage, me ite göra ågot schabloavdrag. Privata affärer a p r i l 2008 gör det slipper både höjd reavistskatt och de ya uppskovsskatte. Ädå är det ite säkert att det löar sig. M åga villaägare är besvika över regeriges ya villabeskattig. Liksom Bertil Sudma i artikel på sida 23 tycker de att de ya skatte på uppskovsbeloppe är e retroaktiv beskattig. För e del ka de skatte bli mist lika hög som skat- AV ANDERS ANDERSSON fastighetsavgift. Me efter alla de turer som varit fis det u ite stor chas till att det blir ågo ädrig. Så u gäller det att utyttja de ya reglera på bästa sätt. Det fis faktiskt möjlighet att slip- Låt oss utgå ifrå detta exempel: Du har 1 miljo kr i reavist efter e tidigare försäljig det är det som kallas uppskovsbelopp och som eligt de ya reglera ska beskattas med 0,5 procet per år. Om du iget gör får du varje år e extraskatt på kr, som ite är avdragsgill. Ma ka ite väta med att betala de skatte tills de uvarade bostade säljs. Dea årliga räta är mycket 3,3 procet i avdragsgill räta. För att slippa avgifte ka ma skatta av uppskovet tidigare ä vad ma behöver. Det är Nummer då bäst att göra det reda i ästa års deklaratio, eftersom ma då får 20 procet av uppskovsbeloppet i skatt. Det beror på att deklaratioe 2008 gäller ikomste 2007, och höjige till 22 procet kommer ite förrä de 1 jauari Att betala i förväg på detta sätt kallas frivillig återförig av uppskovsbelopp och görs på blakett K2 eligt exemplet här 33 tesäkige är fastighetsskatte förvadlas till kommual pa både höjige av reavistskatte frå 20 till 22 procet högre ä vad det lät är fiasmiister Aders Borg presete- itill frå de blakette. Om det löar sig att göra det rade sitt slutliga förslag. Räkat på själva skattekredite motsvarar de e rätesats på 2,3 till ite lägre uppfyller krave för att få uppskov är du till

3 Kapital Miska förlustera geom att fördela rätekostadera Du som har sålt aktier och l Det här är ytt för i år. Sättet att redovisa vister och förluster har ädrats. Du behöver ite själv räka ut vad ettot blir. Om du har sålt fodadelar ska du ite lägre redovisa förtryckta vister eller förluster på blakett K4. Me är du för i belopp frå adra affärer i markadsoterade papper ska du ta häsy till det förtryckta beloppet för foder ia du skriver i slutsumma på ikomstdeklaratioe. Detta fi s utförligt beskrivet i Försäljig av aktier m m och föreklat i Dags att deklarera. Om du har vister frå fl era olika värdepapper, som ite redovisas i samma avsitt på blakett K4 som försäljig av aktier (avsitt A) och premieobligatioer (avsitt C), ska du ite räka ihop dessa på ikomstdeklaratioe. Har du sålt aktier som ite är markadsoterade ska de redovisas på blakett K10 (fåmasföretag) eller K 12 (övriga). Ite på blakett K4. l Kvitta vister mot förluster. Före årsskiftet gav vi tipset att sälja aktier och foder så att du kude kvitta vister mot förluster. Då får du mest ut av e förlust eller e vist skattemässigt. De som har aktieförluster får 30 procet av förluste i skattelidrig edast om dea i samma deklaratio ka kvittas mot vister på aktier, aktiefoder eller adra aktierelaterade placerigar. I adra fall blir oftast 21 procet av aktieförluste e re skattesäkig i deklaratioe, eftersom själva förluste reduceras med 70 procet (30 x 70 = 21 procet). Har du sålt dia foder med kr i förlust och ite har ågra adra förluster eller ikomster blir di skattereduktio kr. Me har du sålt med större förlust ä kr blir effekte midre på de del som ligger över kr. De blir 70 procet av 21 procet, d v s 14,7 procet. Ett tips är då att försöka säka förluste, exempelvis geom att i deklaratioe fördela rätekostader mella makar. Det ka i göra som tillsammas är betaligsasvariga för ett lå. De som har stora fodförluster tar e midre adel av rätekostade och de adra make tar e större del. Fördelige ska göras så att båda helst hamar uder kroorsstrecket. Kapitalikomster miskar givetvis också ett uderskott. De som har stora uderskott har kaske räteikomster frå exempelvis e revers iom familje. Skatte på e såda räteikomst blir då betydligt lägre ä de 30 procetiga avdragseffekte för de som har betalat utgiftsräta. Det är dage för affäre, t ex då avräkigsota för e aktieaffär gjordes, som är avgörade. Ite de dag då pegara överförs. Notera att överlåtelser geom arv, gåva eller bodelig ite ska redovisas i ikomstdeklaratioe. l Har du ilöseaktier eller ilöserätter? Uder 2007 har måga börsbolag löst i aktier. När e aktie blir ilöst ases du ha sålt de. Det fi s två sätt Ilöse och återköp Aktie Ilöseaktie Atlas Copco A 85 % 15 % Atlas Copco B 84 % 16 % Bolide 92,2 % 7,8 % Electrolux A 87 % 13 % Electrolux B 85 % 15 % Sadvik 97,7 % 2,3 % Scaia A 94,9 % 5,1 % Scaia B 94,8 % 5,2 % SKF 93,5 % 6,5 % Volvo 96 % 4 % Så fördelas iköpspriset. Några exempel. Du som har gjort goda Har di placerig ökat med mer ä 400 procet tjäar du på att aväda schabloregel är du deklarerar dia affärer på K4. De förtryckta uträkige av vist på foder tar ite häsy till dea beräkig så du måste ädra i blakette om du vill aväda de. Schablometode går ut på att du tar upp 20 procet av försäljigspriset som iköpspris (askaffigskostad). Resterade 80 procet räkas som vist. Exempel: Du köpte för fyra år seda Kiafoder för kr. När du sålde dem förra året var att lösa i: med eller uta stöd av ilöserätter. Har ilöse skett med ilöserätter ka dea rätt både säljas vidare över börse och avädas för att lösa i e aktie. Har ilöserätte sålts ska de deklareras som e aktieförsäljig me askaffigskostade är oll kroor (seda ikomståret 2006). Har du bara sålt ilöserätter i Bure Equity, Eiro, Fabege och JM och ite gjort ågra adra affärer behöver du ite läma i ågo K 4 blakett. Har ilöse skett uta ilöserätter har det gjorts som e split med obligatorisk ilöse. E av de splittade aktiera blir e obligatorisk ilöseaktie. Skatteverket lämar i dessa fall ett allmät råd, som talar om hur omkostadsbeloppet ska fördelas mella ilöseaktiera och ursprugliga aktier. värdet hela kr. Eligt huvudregel ska du då betala 30 procets skatt på mellaskillade, alltså kr. Me schabloregel säger att du har rätt att beräka iköpspriset (askaffigsutgifte) som 20 procet av försäljigspriset, alltså kr. Eligt schabloregel har du därmed e skattepliktig kapitalvist på edast kr ( kr) och e skatt på kr. Därmed har schabloregel säkt di skatt med kr. Schabloregel är bättre ä l När bolaget har gått i kokurs. För bolag som gått i kokurs är det tidpukte är bolaget försattes i kokurs som avgör beskattigstidpukte. Ite, som före de 1 jauari 1994, är kokurse avslutades. Du redovisar detta som e försäljig. Försäljigspriset är oll kroor. Gäller det däremot e likvidatio får du ite avdrag för förluste förrä likvidatioe är avslutad. Om du får utdelig i likvidatioe, tar du upp det beloppet som försäljigspris. l När du har gamla uppskov. Om du fi ck uppskov med viste vid ett aktiebyte ikomståre 1999, 2000, 2001 eller 2002 ska uppskovet återföras till beskattig om du sålt de ya aktiera uder ikomståret Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du fl yttar frå Sverige till lad utaför EES området eller om bolaget upphör, exempelvis vid kokurs. Du ka äve frivilligt återföra ditt uppskov till beskattig, helt eller delvis. Det löar sig att göra det om 34 april 2008 Privata affärer

4 foder aktie- och fodaffärer huvudregel om e aktie stigit med mer ä 400 procet. E fortsatt värdestegrig beskattas då i praktike med 24 procet och ite 30. Regel ka avädas på alla markadsoterade aktiefoder och aktier, äve för dem som ligger på smålistor. De får dock ite avädas för termier, optioer, teckigsrätter och delbevis. Det geomsittliga iköpspriset för alla aktier och fodadelar av samma slag måste alltid räkas ut. Om du har aktier av samma slag ka du alltså ite aväda dig av schablometode för ebart e del av dessa aktier. Om du ärvt ågra av aktiera i samma aktieslag och ite vet iköpspriset brukar Skatteverket godta uppskattigar på just 20 procet av försäljigspriset är du ka ata att det verkliga iköpspriset legat uder schablovärdet. I sådaa fall ka du få räka 20 procet av försäljigspriset på e del av aktiera i ett aktieslag och verklig iköpskurs för övriga. För aktiefoder fis också e schabloregel som säger att du får aväda kursvärdet de 31 december 1992 som iköpsvärde, me bara för foder som köpts före de 1 jauari du har större aktieförluster ä vister. Exempel: Bytte du exempelvis ABB AB till ABB Ltd eller Astra till Astra Så här deklarerar du olika värdepapper Kvitta Schabloregel Aktier (A-lista) Ja Ja Aktier (O-lista mm) Ja Ja Aktier (kvalificerade) Ja Nej Aktier (fåmasbolag) Ja Nej Kovertibler (mark.ot) Ja Ja Delrätter, teckigsrätter Ja Nej (me köper du delrätter eller teckigsrätter på markade får du aväda schabloregel) Aktieidexobl. (mark.ot) Ja Ja Optioer Ja Nej Aktiefoder Ja Ja Bladfoder Ja Ja Rätefoder (sveska) Nej Ja Rätefoder (utl valuta) Ja Ja Privatobligatioer Nej Nej Premieobligatioer Nej Nej Zeeca deklarerade du på K4B och fick ett uppskov. Nackdele är att du då skattar av viste tidigare ä vad du behöver. Me detta uppvägs oftast av fördele att du höjer avdragseffekte på dia aktieförluster frå 21 till 30 procet. På K4-blakettes första sida uder Återförig av uppskovsbelopp tar du upp de vist du vill återföra till beskattig. Hur stort uppskovsbelopp (uppskjute kapitalvist) du har ska du ha fått meddelade om frå Läs tabelle så här Kvitta: Vister och förluster för de värdepapper som markerats med Ja får kvittas mot varadra fullt ut vid kapitalvistberäkige. Det gör att 30 procet av förluste blir e skattesäkig, mot oftast 21 procet om det ite går att kvitta. skattemydighete i börja av mars. l Har di aktie koppats av? När e moderaktie koppar av e y aktie måste ormalt moderakties iköpspris delas upp. Exempel: Du har 100 aktier i Peab köpta för 200 kr styck och fick lika måga aktier i Peab Idustrier. 32 procet av iköpspriset på kr ska tillhöra Peab Idustrier. Reste av iköpspriset kr ska tas ut som askaffigskostad är aktiera i Peab säljs. Schabloregel: Om e aktie stigit mer ä 400 procet löar det sig att aväda schabloregel (askaffigskostade = 20 procet av försäljigspriset) vid kapitalvistberäkige. Tabelle visar för vilka värdepapper de regel ka avädas. Källa: Avdragslexiko 2008 För de avkoppade aktiera, AlphaHelix Molucular Diagostics, Iate Pharmaceuticals och Precomp Solutios ska ige såda uppdelig göras. I stället ska värdet av de ya aktiera beskattas direkt på samma sätt som e utdelig. Mer iformatio på (SKV 332). l Har du sålt kost och aat lösöre? Säljer du föremål som har aväts för persoligt bruk fis särskilda regler för att beräka vistskatte. Du ka sälja med e vist upp till kr per år uta att det blir ågo skatt. Det beräkas efter det skattefria beloppet på kr och de schablomässiga askaffigskostade som får beräkas till 25 procet av försäljigspriset. Eller uttryck i e formel: 0,75 procet x försäljigspriset / kr = vist x 30 procet = skatt. Privata affärer a p r i l

5 Dra av dia kostader för värdepappersaffärer Så här räkar du ut skatte Flicka och lejoet av Bror Hjort såldes på Bukowskis för ågra årseda. Exempel: Du säljer e tavla för kr. Om du köpte de för kr har du gjort e vist på Har du kapital ikomster glöm ite avdrage Kostader som har sambad med ditt jobb ka du dra av, me glöm ite bort att du också ka göra avdrag för kostader som har sambad med dia värdepappersaffärer. Me bara de del av e förvaltigskostad som ligger över kr är avdragsgill som förvaltigsutgift. De utgift som käs mest aturlig att dra av här, förvaltigsavgifte för foder, är ite avdragsgill. Fodbolage gör det avdraget och ka då kvitta mot utdeligsikomster, vilket är till fördel för fodsparara. Det fis mycket aat som är avdragsgillt uder förvaltigsutgifter: l Depåavgift för e aktiedepå och adra kostader för att förvalta aktier, t ex yhetsbrev om aktier. Privata Affärers systertidig Placerigsguide bör också kr. Med schabloregel blir skatte: 0,75 procet x / kr = x 30 procet = kr. Aväder du ite schabloregel uta de verkliga viste blir skatte: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Me hade du köpt tavla för kr hade viste blivit kr: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Med adra ord tjäar du på att aväda schabloregel vid låga eller iga askaffigskostader. Me du tjäar mer på att räka på de verkliga viste vid askaffigskostader som är högre ä 25 procet av försäljigspriset. vara avdragsgill, eftersom de hadlar ebart om aktier och foder. Regerigsrätte har ämlige i rättsfallet RÅ00 ref 3 gett avdrag för aktietidige Börsisikt. Privata Affärer ases däremot ofta som e alltför allmä tidig för att få dras av. l Datorprogram som behövs för aktiehaterig bör gå att dra av för de som gör aktieaffärer. Dator är däremot svårt att få avdrag för, eftersom de ka ases igå i ett ormalt hushåll. De som ka visa att e bredbadsuppkopplig köpts ebart för att göra affärer med aktiemäklare bör kua dra av hela eller delar av aboemaget. l Aviserigsavgifter för lå. Avgift för bakfack. Iköp av kassaskåp. l Utgifter för ikasserig av e rätefordra och förmedligskostader vid utlåig av kapital ka också vara avdragsgilla. Arbete Fördela större l Har du fått avgågsvederlag? Om du uder förra året fi ck avgågsvederlag eller ågo aa stor ersättig har du u i deklaratioe chas att säka skatte. Du gör det geom att uder Övriga upplysigar begära skatteuträkig med regel om ackumulerad ikomst. Om ett sådat egågsbelopp läggs till de övriga ikomste blir det oftast e mycket hög margialskatt på hela summa. Med ackumulerad ikomst sprids i stället ikomste ut på 2 10 år. Förhoppigsvis ka e del då ligga uder brytpukte och beskattas med e lägre margialskatt. Förutom avgågsvederlag gäller det skadeståd, royalty, retroaktiv pesio, pegar frå vistadelsstiftelse eller försäkrigsersättig. De del av reavist och utdelig som räkas som ikomst av tjäst för fåmasföretagare får också skatteberäkas på detta sätt. Fördelige görs över det atal år som pegara itjäats tre år om du ite ka visa på ågot aat. De ackumulerade ikomste måste dock vara mist kr och de totala årsikomste måste överstiga brytpukte för statlig skatt med mist detta belopp. Särskilt fördelaktigt med de här beräkige blir det om du uder de här åre ite haft ågo taxerad ikomst i Sverige, exempelvis på grud av att du varit bosatt utomlads. Förklara uder Övriga upplysigar kort varför ikomste är ackumulerad. Skattemydighete beräkar då skatte både på valigt sätt och eligt reglera för ackumulerad ikomst. Skatte tas ut efter de beräkig som är bäst för deklarate. Därför fi s det aldrig ågot att förlora på att asöka om ackumulerad ikomst. Upptäcker du u att du borde ha gjort detta i förra årets deklaratio? Det är iga problem. Du begär bara att få göra om förra årets deklaratio, där då ikomste ska fördelas över exempelvis ikomståre 2006, 2007, 2008 och 2009 om de avser dessa fyra år. l Avdrag för resor till och frå jobbet. I årets deklaratio är det bara kostader som översti 36 april 2008 Privata affärer

6 ersättigar över flera år Görs automatiskt för l Jobbskatteavdraget l Allmä pesiosavgift Kotrollera på de prelimiära skatteuträkige att du har fått dessa avdrag. l Reduktio för fastighetsskatt Me dea skattereduktio ser du först på slutskattebeskedet. ger kr som ger ett avdrag. Kör du ege bil till jobbet får du räka kostade till 18 kr per mil. Kör du tjästebil till jobbet får du räka 9 kr per mil för besidrive bil och 6 kr per mil för dieseldrive. Du får äve dra av för trägselavgifter du betalat i Stockholm. l Övriga avdrag. Har du avdrag att göra mot ikomste för övriga Skattereduktioer Du måste asöka om l Hushållsarbete, seast de 5 maj på särskild blakett. l Istallatio av bredbad. Asöka skulle ha varit ie hos Skatteverket seast de 3 mars 2008 för att du skulle få dea skattereduktio. Notera att avgifter till a-kassa och fackföreigsavgift ite lägre ger skattereduktio. utgifter? I år får du bara avdrag för det belopp som överstiger kr. Det är ofta svårt att få igeom kostader som avdrag. Några yrkesgrupper har det dock lite lättare. Kommuala kostadsersättigar som betalas ut till dagbarvårdare har gjorts skattefria. Samtidigt har avdragsrätte för kostader som täcks av ersättige tagits bort. Du som arbetar lågt hemifrå Utyttja det som brukar kallas studetavdraget me som gäller för alla, ite bara för feriejobbade studeter. Det är avdrage för dig som har ett tillfälligt arbete eller tidsbegräsat arbete på aa ort. Det måste vara mist fem mil mella dia bostäder. Du får göra avdrag för överattigskostad med de faktiska kostadera eller med 100 kr per dyg. Dessutom får du göra avdrag för ökad levadskostad, om du ite får traktamete, med 100 kr per dyg uder de tre första måadera och 60 kr därefter. Det går äve att dra av för högst e hemresa i vecka med det billigaste l Aväder du arbetsgivares dator i bostade? Då är det e skattepliktig förmå. Värdet i årets deklaratio för låedator är kr (eller 200 kr per måad). l Avdrag för pesiossparade. I årets deklaratio gäller fortfarade det gamla taket för privat pesiossparade. Avdraget är ett halvt basbelopp, kr, plus 5 procet på ikomst över kr. Totalt högst kr. Har du köpt utlädsk pesiosförsäkrig? Läs på sida 57. Har du tjästebil? Läs mer på ästa sida färdmedlet. Eligt ett rättsfall (RÅ 98 ref 39) har äve ugdomar som bor gratis hos sia föräldrar rätt till detta avdrag för bostadskostad på de ort de arbetar tillfälligt. Det adra avdraget är för dubbelt boede. Här hadlar det om arbete som ite är tillfälliga. Det gäller samma regler för avståd, mist fem mil. Me möjlighetera till avdrag är tidsbegräsade. Det medges för högst tre år för gifta och sammaboede och högst ett år för siglar. Tidsgräse ka förlägas om det fis särskilda skäl. Du får göra samma avdrag för bostadskostade me du får bara dra av för ökad levadskostad med 60 kr per dag. Privata affärer a p r i l

7 Du som har tjästebil Tjästebilsskatte beräkas i de fl esta fall efter de uppgifter som di arbetsgivare lämat på kotrolluppgifte. Äve säkigar av förmåsvärdet på grud av att bile är e miljöbil ska fi as iräkat i dessa belopp. Me det fi s situatioer är både körsträcka och aat ka säka tjästebilsskatte: Om du kör lite privat ka du slippa hela förmåsvärdet på di tjästebil l Om tjästekörige uder året uppgår till mist mil ska arbetsgivare sätta ed förmåsvärdet till 75 procet av fullt förmåsvärde. Kotrollera så att förmåsvärdet är rätt beräkat på kotrolluppgifte du fått frå arbetsgivare. Vid fel får du själv begära edsättige i deklaratioe eller be arbetsgivare skicka rättad kotrolluppgift. l Om bile aväds privat edast i riga omfattig ska det gå att helt slippa förmåsvärde. Med riga meas högst tio tillfälle uder året med e sammalagd körsträcka på högst 100 mil. Du ka alltså uta skattekosekveser låa företagets bil för e semesterresa om du då kör midre ä 100 mil. Att de aställda betalar milersättig eller hyra till arbetsgivare för att aväda bile privat ases ite som ågot skäl för att ma ska kua slippa förmåsvärde. Hyra eller milersättig får dock dras av frå förmåsvärdet. l Om bile aväds som arbetsredskap och bile i väsetlig må är iredd eller avpassad för aat ä persotrasporter ka förmåsvärdet sättas ed. Det ka gälla exempelvis för distributiosbilar och bilar med iredd verkstad. Om bile är lastad med utrustig som är mycket svår att ta ur är ma kör privat ka förmåsvärdet säkas med procet (eligt regerigsrättsdome RÅ 2000, ref 43). Oftast har arbetsgivare asökt om e såda jämkig och då är förmåsvärdet reda edsatt. I aat fall måste du själv asöka om e såda jämkig i deklaratioe. Fotot: Deklaratioshjälp för småföretagare se sida 66 Mer deklaratioshjälp: www. avdragslexiko.se Vi avdragslexiko! Dela med dig av ditt bästa skattetips. Skriv till oss och du har chas att få Avdragslexiko Vi lottar ut fem böcker. Mejla till seast de 15 april. Välj rätt barförsäkrig här får du bästa och billigaste skyddet Nordes privatekoomiska magasi Nytt varje dag: Årets Bak u graskar vi alla baker Bättre koll på juridike därför ska du skriva testamete Köp hus utomlads flytta till sole med låg skatt Här fis pegar att tjäa Bästa lågrisk-aktiera Fodera som slår idex Så får du bäst räta De halverade måadskostade Preumerera på Privata Affärer Ett helt år (12 ummer) för bara 629 kr Gå i på eller rig april 2008 Privata affärer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus? sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad Saolikhetslära c 201 Eric Järpe Högskola i Halmstad Saolikhetslära hadlar om att mäta hur saolikt (dvs hur ofta ) ma ka förväta sig att ågot iträffar. Därför sorterar saolikhetslära uder de matematiska

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

F10 ESTIMATION (NCT )

F10 ESTIMATION (NCT ) Stat. teori gk, ht 2006, JW F10 ESTIMATION (NCT 8.1-8.3) Ordlista till NCT Iferece Parameter Estimator Estimate Ubiased Bias Efficiecy Cofidece iterval Cofidece level (Studet s) t distributio Slutledig,

Läs mer

Föreläsning G70 Statistik A

Föreläsning G70 Statistik A Föreläsig 5 732G70 Statistik A Egeskaper hos stickprovsstatistikora Stickprovsmedelvärde Stickprovssumma Stickprovsadel Lägesmått Spridig Medelfel EX VarX 2 2 E X Var X E P Var P X X 1 1 P Eftersom respektive

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet Kompletterigsskrivig i EG2050 Systemplaerig, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora koferesrummet Istruktioer Edast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga uppgiftera

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x)

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x) Uppsala Uiversitet Matematiska Istitutioe Bo Styf Evariabelaalys, 0 hp STS, X 200-0-27 Föreläsig 26, 9/2 20: Geomgåget på föreläsigara 26-30. Att lösa de ihomogea ekvatioe. De ekvatio vi syftar på är förstås

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Itroduktio till etik (2) Niklas Möller (moller@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 Dages program: Itroduktio till argumetatiosaalys Itroduktio till etiska teorier: q Kosekvetialism q Deotologi q Dygdetik Rullade

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer