Årets bästa skattetips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets bästa skattetips"

Transkript

1 Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är borta och det uderlättar för måga. Nu slipper du täka på vad som ska räkas med och med vilke procetsats. Äve du som har sålt e bostad ka i år deklarera elektroiskt och få skatteåterbärig reda till midsommar. Det är ite heller för set om du vill ta fram gamla uppskov frå bostadsförsäljigar och få de lägre kapitalvistskatte på 20 procet. Vi har fått e rad ya regler för skatter uder det seaste året. E del gäller för ikomståret 2007 och adra för Ett exempel är de omdiskuterade fastighetsskatte. I årets deklaratio gäller fortfarade de gamla reglera. Det är först i ästa års deklaratio som det fis ett tak för fastighetsskatte på kr. Förmögehetsskatte klubbades bort i riksdage dagara före jul. Me de ya lage iebär att skatte är borta frå de 1 jauari Därför ska du ite deklarera för ågo förmögehet i år. Däremot är kotrolluppgiftera för förmögehet fortfarade kvar. Dia tillgågar har rapporterats i till Skatteverket. Orsake är att de behövs för exempelvis bostadsbidrag. Me om ett år ska blad adra Försäkrigskassa ha löst problemet med hur tillgågar hos bidragssökade mäts. Så för deklaratioe 2009 ska det ite behövas ågo rapporterig till Skatteverket. Trots måga år av tjat frå Skatteverket och adra har vi fortfarade kvar de krågliga deklaratioe av aktier. Det är ett av de område där vi deklarater gör flest fel och ofta till vår ege ackdel. Tyvärr måste vi fortsätta äve i år att räka på igågsvärde efter splittar och ilösta aktier och överväga om vi tjäar på schablometode eller ite. De eda lättade vi fått är att vister och förluster uder kapital ite ska kvittas mot varadra. Det görs av Skatteverket. ANNIKA CREUTZER BOSTÄDER Du som har sålt di bostad uder 2007 Du deklarerar försäljig av småhus på blakett K5 och bostadsrätt på blakett K6. Täk på att vara oga med vilka avdrag du får göra frå försäljigspriset. Förutom igågsvärdet (iköpspriset) ka du dra av för tillbyggad, ombyggatio, samt förbättrig och reparatio eligt vissa villkor som står i avisigara. Du ka också dra av för mäklarkostad, om du stajlat hemmet före försäljig och e del adra kostader. Har du sålt e bostadsrätt är det lätt att glömma bort att dra av för evetuellt kapitaltillskott till föreige uder de år du ägt lägehete. Du ka också överväga om du måste betala di kapitalvist u eller begära uppskov. Det ka du göra om viste är mist kr. Me med take på att skatte på bostadsvister höjdes frå årsskiftet är ästa fråga om du vill det. Det har dessutom tillkommit e årlig uppskovsskatt på 0,5 procet på hela vistbeloppet. Mer om de skatte lägre ed. Då ka du begära uppskov med skatte l Ursprugsbostade (bostade som säljs) måste vid försäljige vara e privatbostad (småhus eller bostadsrätt), som dessutom ska ha varit e permaetbostad i Sverige. Vistskatt för fritidshus går det aldrig att få uppskov med. l Ersättigsbostade (bostade som köps) ska vara e villa eller bostadsrätt som ligger iom EESområdet. Det är EU lädera samt 32 april 2008 Privata affärer

2 20 Löar det sig att skatta av gamla uppskov i ästa års deklaratio? De som och att slippa de ya uppskovsskatte. Här berättar vi är det löar sig att skatta av uppskove i förtid. eller ite beror på två faktorer: Hur låg tid det dröjer tills du N O V E M B E R 2007 PRIVATA AFFÄRER Du som äger villa eller fritidshus I år gäller samma regler som förra året för fastighetstaxerig. Det är först i ästa års deklaratio som du ka räka med taket för skatte på kr. Begräsige på skatt för tomt gäller i år. Det är det lägsta alterativet av tre som räkas 2 kr per kvadratmeter, kr eller högst 1 procet av taxerigsvärdet. Skatteverket ska ha räkat ut det mest förmåliga för dig på deklaratiosblakette. Kotrollera så att det är riktigt gjort. E tredjedel av de seaste höjige av taxerigsvärdet slår också igeom i år. Hade du fått e stor höjig av taxerigsvärdet är det därmed högre skatt för dig i år. Fastighetsskatte är valige 1 procet av taxerigsvärdet, me för hus som var färdigbyggda är skatte 0,5 procet och för hus klara 2002 eller seare är det ige skatt. Har du och ditt hushåll låg ikomst fi s möjlighet till skattereduktio. Gräse går vid kr i hushållsikomst (arbetsikomst, pesio, kapitalikomster och 15 procet av förmögehete). Då betalar du högst e summa som motsvarar 4 procet av hushållsikomste. Begräsige gäller de del av fastighetes taxerigsvärde som ligger mella kr och tre miljoer kr. Därmed ka skatte aldrig bli lägre ä kr vid 1 procets skatt. Norge, Islad och Liechtestei. Tidigare var kravet hårt på att det skulle vara e bostadsrätt i svesk meig me u accepteras äve de i Europa valigare adelsrätte. Kotrollera först med Skatteverket om du är osäker. Något krav på att de ska vara e privatbostad i rättslig meig fi s ite. Det avgörade är att ma bosätter sig i ersättigsbostade, som måste köpas seast de 31 december året efter det att ursprugsbostade sålts. Seast de 2 maj året därpå måste du ha fl yttat i. De ka köpas ia de gamla bostade säljs, me får ite vara köpt tidigare ä året före försäljige av ursprugsbostade. Du som köper e billigare bostad ä vad priset är på de du sålt får uppskov med edast e del av kapitalvistskatte. Om du köpt e y bostad seast de 31 december 2007 och bosatt dig i dea seast de 2 maj ska du i årets deklaratio kryssa i ruta för slutligt uppskov och också fylla i de ya blakette K2. Om du sålt e bostad me ite vet om eller är du ska köpa e y ka du kryssa i ruta för prelimiärt uppskov och ska då ite ta upp ågo kapitalvistskatt i årets deklaratio. Då är det bra/ midre bra att begära uppskov Vid årsskiftet höjdes kapitalvistskatte på bostäder frå 20 till 22 procet. Du får alltså betala 2 procet mer på viste om du väljer uppskov. Dessutom har vi uppskovsskatte på 0,5 procet på hela viste. Föreklat så tjäar du på att betala di skatt om du har pegar på bake, ka låa billigt och/eller avser att ite bo lägre ä cirka sju år i di ya bostad. E utförlig artikel med råd och tabeller för är det löar sig eller ite fas i Privata Affärer ummer PA0711_s Sida 20 Då löar det sig att skatta av uppskovet l Du som har gamla uppskov. Du ka ta fram gamla uppskov till beskattig i dea deklaratio om du vill. I år är sista möjlighete att få uppskovet beskattat med 20 procet. Seda är det 22 procet i skatt både på gamla och ya uppskov. Det fi s också ett tak för sammalagda uppskov på 1,6 miljoer kroor om du säljer i år eller seare. Villkoret för att ta fram ett gammalt uppskov till beskattig är att du tar fram mist kr av viste. Har du sålt och ite vill ha uppskov eller ta fram gamla uppskov bör du täka på att så sart som möjligt betala i di skatt. Reda frå de 12 februari började det ticka e kostadsräta på skatteuderskott som överstiger kr. Räta räkas per dag så ju sabbare du kommer i med pegara desto bättre. l Du som äger bostad i utladet. Då ska du också betala fastighetsskatt både på bostadsrätt och på småhus. Du betalar 1 procet på 75 procet av markadsvärdet. Me markvärdet ska ite räkas med. Närigsfastigheter eller jordbruksfastigheter är också fria frå skatt. Betalar du skatt äve i det lad bostade fi s så ska dea skatt dras ifrå di sveska skatt. Skriv i det uder Övriga upplysigar. l Du som har hyrt ut bostad. Ikomste frå uthyrig beskattas som kapitalikomst med 30 procet. Me glöm ite bort de avdrag du ka göra. För alla bostäder gäller att du får göra ett schabloavdrag på kr. För e bostadsrätt och hyreslägehet får du dessutom dra av för avgifte/ hyra eller del av de om du hyr ut delar av bostade. För ett småhus får du förutom schabloe äve dra av motsvarade 20 procet av hyresikomste. Hyr du ut husvag eller båt får du dra av för slitage, me ite göra ågot schabloavdrag. Privata affärer a p r i l 2008 gör det slipper både höjd reavistskatt och de ya uppskovsskatte. Ädå är det ite säkert att det löar sig. M åga villaägare är besvika över regeriges ya villabeskattig. Liksom Bertil Sudma i artikel på sida 23 tycker de att de ya skatte på uppskovsbeloppe är e retroaktiv beskattig. För e del ka de skatte bli mist lika hög som skat- AV ANDERS ANDERSSON fastighetsavgift. Me efter alla de turer som varit fis det u ite stor chas till att det blir ågo ädrig. Så u gäller det att utyttja de ya reglera på bästa sätt. Det fis faktiskt möjlighet att slip- Låt oss utgå ifrå detta exempel: Du har 1 miljo kr i reavist efter e tidigare försäljig det är det som kallas uppskovsbelopp och som eligt de ya reglera ska beskattas med 0,5 procet per år. Om du iget gör får du varje år e extraskatt på kr, som ite är avdragsgill. Ma ka ite väta med att betala de skatte tills de uvarade bostade säljs. Dea årliga räta är mycket 3,3 procet i avdragsgill räta. För att slippa avgifte ka ma skatta av uppskovet tidigare ä vad ma behöver. Det är Nummer då bäst att göra det reda i ästa års deklaratio, eftersom ma då får 20 procet av uppskovsbeloppet i skatt. Det beror på att deklaratioe 2008 gäller ikomste 2007, och höjige till 22 procet kommer ite förrä de 1 jauari Att betala i förväg på detta sätt kallas frivillig återförig av uppskovsbelopp och görs på blakett K2 eligt exemplet här 33 tesäkige är fastighetsskatte förvadlas till kommual pa både höjige av reavistskatte frå 20 till 22 procet högre ä vad det lät är fiasmiister Aders Borg presete- itill frå de blakette. Om det löar sig att göra det rade sitt slutliga förslag. Räkat på själva skattekredite motsvarar de e rätesats på 2,3 till ite lägre uppfyller krave för att få uppskov är du till

3 Kapital Miska förlustera geom att fördela rätekostadera Du som har sålt aktier och l Det här är ytt för i år. Sättet att redovisa vister och förluster har ädrats. Du behöver ite själv räka ut vad ettot blir. Om du har sålt fodadelar ska du ite lägre redovisa förtryckta vister eller förluster på blakett K4. Me är du för i belopp frå adra affärer i markadsoterade papper ska du ta häsy till det förtryckta beloppet för foder ia du skriver i slutsumma på ikomstdeklaratioe. Detta fi s utförligt beskrivet i Försäljig av aktier m m och föreklat i Dags att deklarera. Om du har vister frå fl era olika värdepapper, som ite redovisas i samma avsitt på blakett K4 som försäljig av aktier (avsitt A) och premieobligatioer (avsitt C), ska du ite räka ihop dessa på ikomstdeklaratioe. Har du sålt aktier som ite är markadsoterade ska de redovisas på blakett K10 (fåmasföretag) eller K 12 (övriga). Ite på blakett K4. l Kvitta vister mot förluster. Före årsskiftet gav vi tipset att sälja aktier och foder så att du kude kvitta vister mot förluster. Då får du mest ut av e förlust eller e vist skattemässigt. De som har aktieförluster får 30 procet av förluste i skattelidrig edast om dea i samma deklaratio ka kvittas mot vister på aktier, aktiefoder eller adra aktierelaterade placerigar. I adra fall blir oftast 21 procet av aktieförluste e re skattesäkig i deklaratioe, eftersom själva förluste reduceras med 70 procet (30 x 70 = 21 procet). Har du sålt dia foder med kr i förlust och ite har ågra adra förluster eller ikomster blir di skattereduktio kr. Me har du sålt med större förlust ä kr blir effekte midre på de del som ligger över kr. De blir 70 procet av 21 procet, d v s 14,7 procet. Ett tips är då att försöka säka förluste, exempelvis geom att i deklaratioe fördela rätekostader mella makar. Det ka i göra som tillsammas är betaligsasvariga för ett lå. De som har stora fodförluster tar e midre adel av rätekostade och de adra make tar e större del. Fördelige ska göras så att båda helst hamar uder kroorsstrecket. Kapitalikomster miskar givetvis också ett uderskott. De som har stora uderskott har kaske räteikomster frå exempelvis e revers iom familje. Skatte på e såda räteikomst blir då betydligt lägre ä de 30 procetiga avdragseffekte för de som har betalat utgiftsräta. Det är dage för affäre, t ex då avräkigsota för e aktieaffär gjordes, som är avgörade. Ite de dag då pegara överförs. Notera att överlåtelser geom arv, gåva eller bodelig ite ska redovisas i ikomstdeklaratioe. l Har du ilöseaktier eller ilöserätter? Uder 2007 har måga börsbolag löst i aktier. När e aktie blir ilöst ases du ha sålt de. Det fi s två sätt Ilöse och återköp Aktie Ilöseaktie Atlas Copco A 85 % 15 % Atlas Copco B 84 % 16 % Bolide 92,2 % 7,8 % Electrolux A 87 % 13 % Electrolux B 85 % 15 % Sadvik 97,7 % 2,3 % Scaia A 94,9 % 5,1 % Scaia B 94,8 % 5,2 % SKF 93,5 % 6,5 % Volvo 96 % 4 % Så fördelas iköpspriset. Några exempel. Du som har gjort goda Har di placerig ökat med mer ä 400 procet tjäar du på att aväda schabloregel är du deklarerar dia affärer på K4. De förtryckta uträkige av vist på foder tar ite häsy till dea beräkig så du måste ädra i blakette om du vill aväda de. Schablometode går ut på att du tar upp 20 procet av försäljigspriset som iköpspris (askaffigskostad). Resterade 80 procet räkas som vist. Exempel: Du köpte för fyra år seda Kiafoder för kr. När du sålde dem förra året var att lösa i: med eller uta stöd av ilöserätter. Har ilöse skett med ilöserätter ka dea rätt både säljas vidare över börse och avädas för att lösa i e aktie. Har ilöserätte sålts ska de deklareras som e aktieförsäljig me askaffigskostade är oll kroor (seda ikomståret 2006). Har du bara sålt ilöserätter i Bure Equity, Eiro, Fabege och JM och ite gjort ågra adra affärer behöver du ite läma i ågo K 4 blakett. Har ilöse skett uta ilöserätter har det gjorts som e split med obligatorisk ilöse. E av de splittade aktiera blir e obligatorisk ilöseaktie. Skatteverket lämar i dessa fall ett allmät råd, som talar om hur omkostadsbeloppet ska fördelas mella ilöseaktiera och ursprugliga aktier. värdet hela kr. Eligt huvudregel ska du då betala 30 procets skatt på mellaskillade, alltså kr. Me schabloregel säger att du har rätt att beräka iköpspriset (askaffigsutgifte) som 20 procet av försäljigspriset, alltså kr. Eligt schabloregel har du därmed e skattepliktig kapitalvist på edast kr ( kr) och e skatt på kr. Därmed har schabloregel säkt di skatt med kr. Schabloregel är bättre ä l När bolaget har gått i kokurs. För bolag som gått i kokurs är det tidpukte är bolaget försattes i kokurs som avgör beskattigstidpukte. Ite, som före de 1 jauari 1994, är kokurse avslutades. Du redovisar detta som e försäljig. Försäljigspriset är oll kroor. Gäller det däremot e likvidatio får du ite avdrag för förluste förrä likvidatioe är avslutad. Om du får utdelig i likvidatioe, tar du upp det beloppet som försäljigspris. l När du har gamla uppskov. Om du fi ck uppskov med viste vid ett aktiebyte ikomståre 1999, 2000, 2001 eller 2002 ska uppskovet återföras till beskattig om du sålt de ya aktiera uder ikomståret Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du fl yttar frå Sverige till lad utaför EES området eller om bolaget upphör, exempelvis vid kokurs. Du ka äve frivilligt återföra ditt uppskov till beskattig, helt eller delvis. Det löar sig att göra det om 34 april 2008 Privata affärer

4 foder aktie- och fodaffärer huvudregel om e aktie stigit med mer ä 400 procet. E fortsatt värdestegrig beskattas då i praktike med 24 procet och ite 30. Regel ka avädas på alla markadsoterade aktiefoder och aktier, äve för dem som ligger på smålistor. De får dock ite avädas för termier, optioer, teckigsrätter och delbevis. Det geomsittliga iköpspriset för alla aktier och fodadelar av samma slag måste alltid räkas ut. Om du har aktier av samma slag ka du alltså ite aväda dig av schablometode för ebart e del av dessa aktier. Om du ärvt ågra av aktiera i samma aktieslag och ite vet iköpspriset brukar Skatteverket godta uppskattigar på just 20 procet av försäljigspriset är du ka ata att det verkliga iköpspriset legat uder schablovärdet. I sådaa fall ka du få räka 20 procet av försäljigspriset på e del av aktiera i ett aktieslag och verklig iköpskurs för övriga. För aktiefoder fis också e schabloregel som säger att du får aväda kursvärdet de 31 december 1992 som iköpsvärde, me bara för foder som köpts före de 1 jauari du har större aktieförluster ä vister. Exempel: Bytte du exempelvis ABB AB till ABB Ltd eller Astra till Astra Så här deklarerar du olika värdepapper Kvitta Schabloregel Aktier (A-lista) Ja Ja Aktier (O-lista mm) Ja Ja Aktier (kvalificerade) Ja Nej Aktier (fåmasbolag) Ja Nej Kovertibler (mark.ot) Ja Ja Delrätter, teckigsrätter Ja Nej (me köper du delrätter eller teckigsrätter på markade får du aväda schabloregel) Aktieidexobl. (mark.ot) Ja Ja Optioer Ja Nej Aktiefoder Ja Ja Bladfoder Ja Ja Rätefoder (sveska) Nej Ja Rätefoder (utl valuta) Ja Ja Privatobligatioer Nej Nej Premieobligatioer Nej Nej Zeeca deklarerade du på K4B och fick ett uppskov. Nackdele är att du då skattar av viste tidigare ä vad du behöver. Me detta uppvägs oftast av fördele att du höjer avdragseffekte på dia aktieförluster frå 21 till 30 procet. På K4-blakettes första sida uder Återförig av uppskovsbelopp tar du upp de vist du vill återföra till beskattig. Hur stort uppskovsbelopp (uppskjute kapitalvist) du har ska du ha fått meddelade om frå Läs tabelle så här Kvitta: Vister och förluster för de värdepapper som markerats med Ja får kvittas mot varadra fullt ut vid kapitalvistberäkige. Det gör att 30 procet av förluste blir e skattesäkig, mot oftast 21 procet om det ite går att kvitta. skattemydighete i börja av mars. l Har di aktie koppats av? När e moderaktie koppar av e y aktie måste ormalt moderakties iköpspris delas upp. Exempel: Du har 100 aktier i Peab köpta för 200 kr styck och fick lika måga aktier i Peab Idustrier. 32 procet av iköpspriset på kr ska tillhöra Peab Idustrier. Reste av iköpspriset kr ska tas ut som askaffigskostad är aktiera i Peab säljs. Schabloregel: Om e aktie stigit mer ä 400 procet löar det sig att aväda schabloregel (askaffigskostade = 20 procet av försäljigspriset) vid kapitalvistberäkige. Tabelle visar för vilka värdepapper de regel ka avädas. Källa: Avdragslexiko 2008 För de avkoppade aktiera, AlphaHelix Molucular Diagostics, Iate Pharmaceuticals och Precomp Solutios ska ige såda uppdelig göras. I stället ska värdet av de ya aktiera beskattas direkt på samma sätt som e utdelig. Mer iformatio på (SKV 332). l Har du sålt kost och aat lösöre? Säljer du föremål som har aväts för persoligt bruk fis särskilda regler för att beräka vistskatte. Du ka sälja med e vist upp till kr per år uta att det blir ågo skatt. Det beräkas efter det skattefria beloppet på kr och de schablomässiga askaffigskostade som får beräkas till 25 procet av försäljigspriset. Eller uttryck i e formel: 0,75 procet x försäljigspriset / kr = vist x 30 procet = skatt. Privata affärer a p r i l

5 Dra av dia kostader för värdepappersaffärer Så här räkar du ut skatte Flicka och lejoet av Bror Hjort såldes på Bukowskis för ågra årseda. Exempel: Du säljer e tavla för kr. Om du köpte de för kr har du gjort e vist på Har du kapital ikomster glöm ite avdrage Kostader som har sambad med ditt jobb ka du dra av, me glöm ite bort att du också ka göra avdrag för kostader som har sambad med dia värdepappersaffärer. Me bara de del av e förvaltigskostad som ligger över kr är avdragsgill som förvaltigsutgift. De utgift som käs mest aturlig att dra av här, förvaltigsavgifte för foder, är ite avdragsgill. Fodbolage gör det avdraget och ka då kvitta mot utdeligsikomster, vilket är till fördel för fodsparara. Det fis mycket aat som är avdragsgillt uder förvaltigsutgifter: l Depåavgift för e aktiedepå och adra kostader för att förvalta aktier, t ex yhetsbrev om aktier. Privata Affärers systertidig Placerigsguide bör också kr. Med schabloregel blir skatte: 0,75 procet x / kr = x 30 procet = kr. Aväder du ite schabloregel uta de verkliga viste blir skatte: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Me hade du köpt tavla för kr hade viste blivit kr: kr / kr = kr x 30 procet = kr. Med adra ord tjäar du på att aväda schabloregel vid låga eller iga askaffigskostader. Me du tjäar mer på att räka på de verkliga viste vid askaffigskostader som är högre ä 25 procet av försäljigspriset. vara avdragsgill, eftersom de hadlar ebart om aktier och foder. Regerigsrätte har ämlige i rättsfallet RÅ00 ref 3 gett avdrag för aktietidige Börsisikt. Privata Affärer ases däremot ofta som e alltför allmä tidig för att få dras av. l Datorprogram som behövs för aktiehaterig bör gå att dra av för de som gör aktieaffärer. Dator är däremot svårt att få avdrag för, eftersom de ka ases igå i ett ormalt hushåll. De som ka visa att e bredbadsuppkopplig köpts ebart för att göra affärer med aktiemäklare bör kua dra av hela eller delar av aboemaget. l Aviserigsavgifter för lå. Avgift för bakfack. Iköp av kassaskåp. l Utgifter för ikasserig av e rätefordra och förmedligskostader vid utlåig av kapital ka också vara avdragsgilla. Arbete Fördela större l Har du fått avgågsvederlag? Om du uder förra året fi ck avgågsvederlag eller ågo aa stor ersättig har du u i deklaratioe chas att säka skatte. Du gör det geom att uder Övriga upplysigar begära skatteuträkig med regel om ackumulerad ikomst. Om ett sådat egågsbelopp läggs till de övriga ikomste blir det oftast e mycket hög margialskatt på hela summa. Med ackumulerad ikomst sprids i stället ikomste ut på 2 10 år. Förhoppigsvis ka e del då ligga uder brytpukte och beskattas med e lägre margialskatt. Förutom avgågsvederlag gäller det skadeståd, royalty, retroaktiv pesio, pegar frå vistadelsstiftelse eller försäkrigsersättig. De del av reavist och utdelig som räkas som ikomst av tjäst för fåmasföretagare får också skatteberäkas på detta sätt. Fördelige görs över det atal år som pegara itjäats tre år om du ite ka visa på ågot aat. De ackumulerade ikomste måste dock vara mist kr och de totala årsikomste måste överstiga brytpukte för statlig skatt med mist detta belopp. Särskilt fördelaktigt med de här beräkige blir det om du uder de här åre ite haft ågo taxerad ikomst i Sverige, exempelvis på grud av att du varit bosatt utomlads. Förklara uder Övriga upplysigar kort varför ikomste är ackumulerad. Skattemydighete beräkar då skatte både på valigt sätt och eligt reglera för ackumulerad ikomst. Skatte tas ut efter de beräkig som är bäst för deklarate. Därför fi s det aldrig ågot att förlora på att asöka om ackumulerad ikomst. Upptäcker du u att du borde ha gjort detta i förra årets deklaratio? Det är iga problem. Du begär bara att få göra om förra årets deklaratio, där då ikomste ska fördelas över exempelvis ikomståre 2006, 2007, 2008 och 2009 om de avser dessa fyra år. l Avdrag för resor till och frå jobbet. I årets deklaratio är det bara kostader som översti 36 april 2008 Privata affärer

6 ersättigar över flera år Görs automatiskt för l Jobbskatteavdraget l Allmä pesiosavgift Kotrollera på de prelimiära skatteuträkige att du har fått dessa avdrag. l Reduktio för fastighetsskatt Me dea skattereduktio ser du först på slutskattebeskedet. ger kr som ger ett avdrag. Kör du ege bil till jobbet får du räka kostade till 18 kr per mil. Kör du tjästebil till jobbet får du räka 9 kr per mil för besidrive bil och 6 kr per mil för dieseldrive. Du får äve dra av för trägselavgifter du betalat i Stockholm. l Övriga avdrag. Har du avdrag att göra mot ikomste för övriga Skattereduktioer Du måste asöka om l Hushållsarbete, seast de 5 maj på särskild blakett. l Istallatio av bredbad. Asöka skulle ha varit ie hos Skatteverket seast de 3 mars 2008 för att du skulle få dea skattereduktio. Notera att avgifter till a-kassa och fackföreigsavgift ite lägre ger skattereduktio. utgifter? I år får du bara avdrag för det belopp som överstiger kr. Det är ofta svårt att få igeom kostader som avdrag. Några yrkesgrupper har det dock lite lättare. Kommuala kostadsersättigar som betalas ut till dagbarvårdare har gjorts skattefria. Samtidigt har avdragsrätte för kostader som täcks av ersättige tagits bort. Du som arbetar lågt hemifrå Utyttja det som brukar kallas studetavdraget me som gäller för alla, ite bara för feriejobbade studeter. Det är avdrage för dig som har ett tillfälligt arbete eller tidsbegräsat arbete på aa ort. Det måste vara mist fem mil mella dia bostäder. Du får göra avdrag för överattigskostad med de faktiska kostadera eller med 100 kr per dyg. Dessutom får du göra avdrag för ökad levadskostad, om du ite får traktamete, med 100 kr per dyg uder de tre första måadera och 60 kr därefter. Det går äve att dra av för högst e hemresa i vecka med det billigaste l Aväder du arbetsgivares dator i bostade? Då är det e skattepliktig förmå. Värdet i årets deklaratio för låedator är kr (eller 200 kr per måad). l Avdrag för pesiossparade. I årets deklaratio gäller fortfarade det gamla taket för privat pesiossparade. Avdraget är ett halvt basbelopp, kr, plus 5 procet på ikomst över kr. Totalt högst kr. Har du köpt utlädsk pesiosförsäkrig? Läs på sida 57. Har du tjästebil? Läs mer på ästa sida färdmedlet. Eligt ett rättsfall (RÅ 98 ref 39) har äve ugdomar som bor gratis hos sia föräldrar rätt till detta avdrag för bostadskostad på de ort de arbetar tillfälligt. Det adra avdraget är för dubbelt boede. Här hadlar det om arbete som ite är tillfälliga. Det gäller samma regler för avståd, mist fem mil. Me möjlighetera till avdrag är tidsbegräsade. Det medges för högst tre år för gifta och sammaboede och högst ett år för siglar. Tidsgräse ka förlägas om det fis särskilda skäl. Du får göra samma avdrag för bostadskostade me du får bara dra av för ökad levadskostad med 60 kr per dag. Privata affärer a p r i l

7 Du som har tjästebil Tjästebilsskatte beräkas i de fl esta fall efter de uppgifter som di arbetsgivare lämat på kotrolluppgifte. Äve säkigar av förmåsvärdet på grud av att bile är e miljöbil ska fi as iräkat i dessa belopp. Me det fi s situatioer är både körsträcka och aat ka säka tjästebilsskatte: Om du kör lite privat ka du slippa hela förmåsvärdet på di tjästebil l Om tjästekörige uder året uppgår till mist mil ska arbetsgivare sätta ed förmåsvärdet till 75 procet av fullt förmåsvärde. Kotrollera så att förmåsvärdet är rätt beräkat på kotrolluppgifte du fått frå arbetsgivare. Vid fel får du själv begära edsättige i deklaratioe eller be arbetsgivare skicka rättad kotrolluppgift. l Om bile aväds privat edast i riga omfattig ska det gå att helt slippa förmåsvärde. Med riga meas högst tio tillfälle uder året med e sammalagd körsträcka på högst 100 mil. Du ka alltså uta skattekosekveser låa företagets bil för e semesterresa om du då kör midre ä 100 mil. Att de aställda betalar milersättig eller hyra till arbetsgivare för att aväda bile privat ases ite som ågot skäl för att ma ska kua slippa förmåsvärde. Hyra eller milersättig får dock dras av frå förmåsvärdet. l Om bile aväds som arbetsredskap och bile i väsetlig må är iredd eller avpassad för aat ä persotrasporter ka förmåsvärdet sättas ed. Det ka gälla exempelvis för distributiosbilar och bilar med iredd verkstad. Om bile är lastad med utrustig som är mycket svår att ta ur är ma kör privat ka förmåsvärdet säkas med procet (eligt regerigsrättsdome RÅ 2000, ref 43). Oftast har arbetsgivare asökt om e såda jämkig och då är förmåsvärdet reda edsatt. I aat fall måste du själv asöka om e såda jämkig i deklaratioe. Fotot: Deklaratioshjälp för småföretagare se sida 66 Mer deklaratioshjälp: www. avdragslexiko.se Vi avdragslexiko! Dela med dig av ditt bästa skattetips. Skriv till oss och du har chas att få Avdragslexiko Vi lottar ut fem böcker. Mejla till seast de 15 april. Välj rätt barförsäkrig här får du bästa och billigaste skyddet Nordes privatekoomiska magasi Nytt varje dag: Årets Bak u graskar vi alla baker Bättre koll på juridike därför ska du skriva testamete Köp hus utomlads flytta till sole med låg skatt Här fis pegar att tjäa Bästa lågrisk-aktiera Fodera som slår idex Så får du bäst räta De halverade måadskostade Preumerera på Privata Affärer Ett helt år (12 ummer) för bara 629 kr Gå i på eller rig april 2008 Privata affärer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer