tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet"

Transkript

1 tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del av Botkyrka som uder de seaste årtiodea haft de starkaste utvecklige med mer bebyggelse och befolkigsökig. Läs mer om området utaför stadsbygde i avsittet Grödige och övrig ladsbygd på sida LANTHEM BANSLÄTT äge SKOG Skyttbrik BRANTBRINK Kommues avsikter för Tullige som helhet STOCKMOSSEN llst e sv äge 13 Tät stadsbygd Ru Arbeta aktivt med förtätig och kompletterigsbebyggelse iom hela stadsbygde, framförallt i kollektivtrafikära läge samt i de område som umreras eda. (Siffrora ager ite e prioriterigsordig. Läs mer om prioriterad ordig på sida 49.) Förstärka kopplige till de regioala stadskära Flemigsberg Upprätthålla gröa sambad geom stadsdele och skapa tydligare etréer till ature i Lida, Flottsbro och Flemigsbergsskoge Avsluta Hamra grustäkt och bergtäkt och låta området återgå till aturmark. H Flottiljv Att det byggts mycket har samtidigt fått måga medborgare att käa tveksamhet till omvadlig och utveckligstakt. Regioes sabba befolkigsökig i kombiatio med ya ifrastruktursatsigar som Södertörslede, bättre pedeltåg, Förbifart Tullige och Förbifart Stockholm kommer tillsammas med utvecklige av Flemigsberg med forskig, uiversitet och kvalificerat ärigsliv att göra Tullige äu mer eftertraktat. Vi behöver utveckla och säkra Tulliges förutsättigar geom att i vissa delar säga ja till fler bostäder och arbetsplatser och i adra delar hålla tillbaka förädrigstrycket för att slå vakt om stadsdeles idetitet och kvaliteter. äge gev i udd Medeltät stadsbygd Gles stadsbygd 10 Specifika förädrigsområde RIKSTEN FRILUFTSTAD 14 Regioal stadskära Gröa sambad och stråk almsväge Idé till spårväg Spårväg Botkyrka Pålam Ny väg Förhålligssätt till område utaför stadsbygde, se markavädig i Grödige och övrig ladsbygd. Markavädig i Tullige. Övergripade mark- och vatteavädige med målbild Mer iformatio om kartas iehåll fis på sida MARKANVÄNDNINGsstrategi: 101

2 SAMRÅDSHANDLING SEPTEMBER 2009 BOTKYRKA KOMMUN HUDDINGE KOMMUN FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANER FLEMINGSBERG Fördjupig av översiktsplaer Flemigsberg, 2009 DETALJPLANEPROGRAM CENTRALA SAMRÅDSHANDLING Detaljplaeprogram cetrala Tullige, Alfred Nobels allé e del av stadskära Flemigsberg Kommue vill yttja ärhete till de regioala stadskära Flemigsberg för mer bostäder och verksamheter i området krig Alfred Nobels allé. Delområdet Blickaberget ska byggas i skog där partier av gammal skog bevaras. Området igår i samrådsförslaget till de fördjupade översiktsplae för Flemigsberg. 11. Tätare stadsbygd i cetrala Tullige Kommue vill förlägga läsväge (väg 226) lägre söderut Förbifart Tullige. Därmed kommer trafike geom cetrala Tullige att miska kraftigt. Det möjliggör att Huddigeväge ka ges e karaktär av stadsgata med itilliggade byggader i ära aslutig till pedeltåg och cetrum. Kommue vill skapa e attraktiv tät stadsbygd med väl utformade offetliga platser och bebyggelse. Det cetrala läget ära pedeltågsstatioe bör avädas för e tätare bebyggelse med e bladig av bostäder, hadel och service. På kort sikt bör det fias plats för ifartsparkerigar i området. På lägre sikt väger bostadsbebyggelse i kollektivtrafikära läge tugt. Vi behöver både förbättrad lokal kollektivtrafik, bättre förutsättigar för cykeltrafik och vi behöver hitta effektivare parkerigslösigar som till exempel parkerigshus. För cetrala Tullige fis ett detaljplaeprogram frå I dea översiktspla plaeras för e ökad bebyggelsetäthet i förhållade till programmet. 12. Sjöära boede i Hamriges gamla idustrimiljö Kommue vill utveckla de gamla idustrimiljö i Hamrige och komplettera området med bostäder. Uppfarte frå området och aslutige till Huddigeväge är svår idag, me kommue vill förlägga läsväge (väg 226) lägre söderut Förbifart Tullige. Därmed kommer trafike på Huddigeväge att miska kraftigt. 13. Etré till ature i Bratbrik Kommue vill utveckla området mella Bratbrik och Rikste är de ya dragige väg 226 (Förbifart Tullige) är klar. Vi vill säkra att Bratbriks idrottsplats ka fortsätta vara e viktig etré till ature. Vi vill bygga ihop och förstärka kopplige mella Rikste och övriga Tullige med bostäder, verksamheter och till exempel idrottsaläggigar. 14. Rikstes friluftsstad växer På platse för de edlagda flygflottilje i södra Tullige pågår plaerige och byggadet av bostäder och verksamheter i Rikste friluftsstad. E förutsättig för full utbyggad av området är att de ya dragige av väg 226 (Förbifart Tullige) blir helt fullföljd. Kommue vill att Friluftsstade på sikt kollektivtrafikförsörjs med Spårväg Botkyrka. Det fis utrymme så att Spårväg Botkyrka ka gå sträcka Flemigsberg Rikste Tumba Alby Halluda Fittja. Öster om Rikste, på adra sida av Pålamalmsväge, fis e motorcrossbaa och e skjutbaa. Vår plaerig utgår u ifrå att dessa verksamheter ka samexistera med de ya bostädera i Rikstes friluftsstad. Motocrossbaa och skjutbaa ka behöva fler bullerdämpade åtgärder. Om ya verksamheter tillkommer väster om väge ka dessa utformas för att ge bullerskydd åt bakomliggade bostäder. För Rikste Friluftsstad fis ett detaljplaeprogram med miljökosekvesbeskrivig frå 2003 och ett gestaltigsprogram reviderat program för Rikste mars 2003 Program för Rikste, 2003 Foto: Bertil Stradell foto: Botkyrka kommu FotoGRaf: Da Colema Foto: Mariae Wladis Stedalsbadet i Tullige och flygbild över cetrala Tullige. Rikstes friluftsstad och Tullige trädgårdsstad. 102 MARKANVädiGsstrategi: TULLiGE MARKANVädiGsstrategi: TULLiGE 103

3 258 tumba a t s r å v h oc Aspe Borsjö Hågelby 15 VRETARNA yle de TUNA TUMBA SANDSTUGAN Aroldssos v 18 K P äg Huddigeväge TUMBA SKOG SEGERSJÖ 226 STORVRETEN e SKÄCKLINGE ge BROÄNGEN Da Övrasjö lvä Uttra Vattravä g UTTRAN LÖVHOLMEN NORRBYVRET Mellasjö KASSMYRA 21 Kommues avsikter för Tumba och Vårsta som helhet Arbeta aktivt med förtätig och kompletterigsbebyggelse iom hela stadsbygde, framförallt i kollektivtrafikära läge samt i de område som umreras eda. (Siffrora ager ite e prioriterigsordig. Läs mer om prioriterad ordig på sida 49.) Upprätthålla gröa sambad geom stadsbygde och skapa tydligare etréer till ature. För östra Vårsta fis e fördjupad översiktspla som till stora delar ite lägre är aktuell. De upphör att gälla frå det att dea översiktspla atas. lb ge Tumba har e av regioes mest trafikerade pedeltågsstatioer och e av få statioer där tåge ka väda. Det är också e av de orter i ladet där medborgara har bäst ärhet till gröområde. Tumba har e av Stockholmsregioes mest bladade befolkigar åldersmässigt, etiskt, ikomstmässigt, utbildigsmässigt och så vidare. Me Tumba är också både stort och splittrat till si karaktär och attraktivitete som bostadsort är lite svagare ä vad tillgågara egetlige talar för. Stockholms sabba befolkigsökig, bättre pedeltågstrafik och e bättre Hågelbyled med stärkt kollektivtrafik talar för att Tumba blir e allt mer itressat plats i regioe. Vi behöver bygga ihop Tumba och förbättra kvaliteter som stora arbetsplatser, cetrumfuktioer och gröområde utgör geom att göra dem mer lättillgägliga. 17 SALEM Tumba och Vårsta är båda två gamla kommucetra frå tide ia kommusammaläggigara för sart femtio år seda. Frå att ha varit två mer självstädiga orter mella Stockholm och Södertälje är båda platsera idag e tydlig del av Stockholms storstadsområde. Hå väge Tumba 16 NACKDALA Brosjö VÅRSTA 226 BREMORA Tät stadsbygd MALMTORP 22 VÅRSTA Medeltät stadsbygd LILLMALM Gles stadsbygd Läs mer om området utaför stadsbygde i avsittet Grödige och övrig ladsbygd på sida Malmsjö 23 Specifika förädrigsområde Idé till spårväg - Spårväg Botkyrka Gröa sambad och stråk Ny äs 569 väg e 225 Förhålligssätt till område utaför stadsbygde, se markavädig i Grödige och övrig ladsbygd. Markavädig i Tumba och Vårsta. Övergripade mark- och vatteavädige med målbild Mer iformatio om kartas iehåll fis på sida MARKANVÄNDNINGsstrategi: tumba och vårsta 105

4 15. Plats för mer verksamheter krig Tuarodelle Kommue är öppe för e successiv förtätig av verksamheter med e itesivare markavädig iom Lovisebergs verksamhetsområde och Tua idustriområde. Vi vill aväda ärhete till Hågelbylede bättre och skapa uderlag för bättre kollektivtrafik för dessa område. 16. Kollektivtrafikära boede i Lilltumba Vi vill på sikt utyttja delar av jordbruksmarke för bostäder i detta cetrala läge väster om Tumbaväge. Vi bedömer att det kollektivtrafikära läget här väger tygre ä vår ambitio att ite bygga på jordbruksmark. 17. Sadstuga ytt bostadsområde i Uttra Kommue plaerar ett ytt bostadsområde rut Uttras sjukhus. Vi vill också se e bostadsutbyggad i grustäktsområdet efter det att täkte avslutats. 18. Tätare stadsbygd i cetrala Tumba Kommue vill skapa e attraktiv tät stadsbygd med väl utformade offetliga platser och bebyggelse. Vi vill utyttja det cetrala läget ära pedeltågsstatioe och busstatioe för fler bostäder, verksamheter och hadel. Vi vill skapa e tydligare och mer välkomade etréplats till Tumba. Tumba cetrum, Tumba köpcetrum och stråket däremella behöver bli mer attraktivt och lättare att ta sig fram i till fots och med cykel. Tumba är e plats där stad möter lad. Det här mötet är e viktig del av Tumbas idetitet och särart. Vid utvecklige av cetrala Tumba är det viktigt att ta vara på dea kotrast att både bygga tätt cetralt och samtidigt låta det öppa ladskapet komma ära ipå stadsbygde. Vi vill att jordbruksladskapet orr om arbetsplatsområdet i Hamradale bevaras och hålls öppet. Vi vill förya det befitliga arbetsplatsområdet och ge möjlighet att blada detta med bostäder. På kort sikt bör det fias plats för ifartsparkerigar i området. På lägre sikt väger bostadsbebyggelse i kollektivtrafikära läge tugt. Vi behöver både förbättrad lokal kollektivtrafik, bättre förutsättigar för cykeltrafik och vi behöver hitta effektivare parkerigslösigar som till exempel parkerigshus. Kommue vill att KP Aroldssos väg och sammahägade gågoch cykelvägar förstärker stråket mella Tumba och Salem. De som bor i Salem ska lättare kua ta sig till cetrala Tumba för hadel, kollektivtrafik, fritidsaktiviteter och möte. Vi vill också miska väges barriäreffekt. 19. Nya möjligheter i Storvrete Kommue vill utveckla området geom att förtäta och komplettera bebyggelse. Kommue vill kyta ihop Storvrete med cetrala Tumba och Dalväge, blad aat geom att bygga i stråket utefter Storvretsväge ed mot cetrum och skapa fler gågförbidelser er mot Dalväge. 20. Kreativ bladad miljö lägs Dalväge Kommue vill ge möjlighet att vidareutveckla de kreativa företagsmiljö och evetuellt komplettera med bostäder och mer hadel. Vi vill förädra Dalväges karaktär till att bli mer som e stadsgata med lägre hastigheter och fler övergågsställe. Vi aser att Dalväge ite lägre bör vara e primärled för trasport av farligt gods. 21. Bostäder och verksamheter i Kassmyra Kommue vill plalägga de gamla grustäkte för bostäder och verksamheter. De orra dele av området ligger tidigare i plaerige ä de södra dele ärmast Vårsta. 22. Kompletterig av Vårsta cetrum Vi vill att Vårsta Cetrum utvecklas till e attraktiv mötesplats för både Vårstabora och de boede i Grödige. Cetrum ka kompletteras med bostäder och ytterligare service. 23. Natur och sjöära boede i östra Vårsta Kommue vill att det gamla grustäktsområdet öster om Vårsta ska bebyggas och bli ett attraktivt bostadsområde med radhus, villor och låga flerbostadshus. Foto: Kjsa Kax Wåghals Foto: Botkyrka kommu Vårsta cetrum och Tumba. Flybild över Tumba cetrum och Vårsta. 106 MARKANVädiGsstrategi: tumba och vårsta MARKANVädiGsstrategi: tumba och vårsta 107

5 H C O E G N I GRÖD D G Y B S D N A ÖVRIG L SKÄRHOLMEN KUNGENS KURVA EKERÖ MÄLAREN NORSBORG HALLUNDA FITTJA Alby- Borsjö E stor del av Botkyrka kommus yta utgörs av ladsbygd med skog, sträder och öppa jordbruksladskap. Relativt få persoer bor här. Bara drygt två procet av Botkyrkas befolkig bor på Grödigeladet. Me befolkige ökar stadigt främst på grud av att alltfler bosätter sig permaet i fritidshus. I ordvästra dele av kommue, ut mot Sturehov, bor äu färre persoer. E20 Tulligesjö 27 Aspe FLEMINGSBERG TUMBA SALEM SÖDERTÄLJE RÖNNINGE Eftersom det här är ladsbygdsområde som igår i Stockholmsregioe fis ett tryck och e efterfråga på fler bostäder, mark och ytor för verksamhet och kaske framförallt e efterfråga på atur- och kulturupplevelser. Det är e utmaig att förea olika behov som ladsbygde behöver fylla och det är e svår balasgåg att utyttja ladsbygdes potetial, uta att förbruka de. Uttra VÅRSTA Malmsjö Getare Uder låg tid har förädrigstrycket i Grödige hållits tillbaka av plaer på flygplatslokaliserigar och av Stockholms stads omfattade markägade. Nu är situatioe e aa. Plaera på e y stor flygplats är skrotade och Stockholm stad har sålt si mark. Det iebär att förädrigstrycket ökar och därmed behöver kommue vara tydlig och förutsägbar med sia lågsiktiga ambitioer. Området ut mot Sturehov är ett vatteskyddsområde ägt av Stockholm Vatte. Stora Skogssjö 24 Lilla Skogssjö GRÖDINGE 25 Kommues avsikter för ladsbygde som helhet Ta till vara ladsbygdskaraktäre, slå vakt om värdefulla atur och kulturmiljövärde och fortsätta att utveckla värde för besök, aktiviteter och aturupplevelser. Låta ladsbygde leva geom att ge utrymme för ya bostäder och fler verksamheter på Grödigeladet. Erbjuda service såsom skolskjuts, hemtjäst och midre eheter av baromsorg och äldreomsorg. Kommual service fis i första had iom stadsbygde för Grödiges del i Vårsta. Vi bejakar privata iitiativ att driva förskolor och skolor på ladsbygde. Förbättra trafiksäkerhete och säkerhete för oskyddade trafikater på vägara. De boedes behov går före geomfart och framkomlighet för tuga trasporter. Förbättra allmähetes tillgåg till storstadsatur, se till att ladsbygde i Botkyrka käs välkomade. Ladsbygde är som stadsbygde till för alla. 26 E4 HUDDINGE ALBY sjö ERIKSBERG SIBBLE ELDTOMTA Hallsfjärde Kaggfjärde KAGGHAMRA BYRSTA TEGELVRETEN Gridsjö NÄSLANDET Nya bostäder och åretrutboede på ladsbygde Storstadsära atur - gröa aktivitetsrum Himmerfjärde ÖSTERSJÖN 25 Specifika förädrigsområde Markavädig i Grödige och övrig ladsbygd. Övergripade mark- och vatteavädige med målbild Alla läge iom det gula möstret i Grödige är ite lämpliga för y bebyggelse. Mer iformatio om kartas iehåll fis på sida MARKANVÄNDNINGsstrategi: grödige och övrig ladsbygd 109

6 Målkoflikt iom kulturmiljöperspektivet: Geom att bygga i traditioella bebyggelseläge bevaras karaktärsdrage och läsbarhete i kulturladskapet. Samtidigt är just dessa läge forlämigsrika. Som kommu vill vi i första had vära kulturladskapet och förea y bebyggelse sida vid sida med forlämigar. 24. Små grupper med ya bostäder samlade i stråk Kommue vill ge utrymme för midre grupper med ya bostäder i ärhete av huvudvägara i Grödige, lägs väg 225 mella Vårsta och Tegelvrete, lägs 225 frå Vårsta mot Södertälje och lägs väg 569 er till Eldtomta. Det ka röra sig om estaka bygglovsförfrågigar eller projekt med flera bostäder åt gåge som kräver detaljpla. Iom dessa stråk är ite alla läge lämpliga för ya bostäder. Vi ska frå fall till fall pröva lämplighete i relatio till de restriktioer som fis allt frå forlämigar och stradskydd till kraftledigar, järvägsbuller och värdefull atur. De ya bebyggelses läge och placerig behöver harmoiera med kulturmiljö och ladskapet. Vi ska vid bygglovsprövig se till att ya bostäder hamar i traditioella bebyggelseläge i bry, itill vägar eller i kate till det öppa ladskapet. Befitliga bybildigar och grupper med bebyggelse ka fyllas på med ya bostäder. Nya bostäder ka också med tide bilda ya små byar i läge där det är möjligt. På e del platser iom dessa stråk fis möjlighet att asluta estaka fastigheter till kommualt vatte och avlopp. I övriga läge krävs godkäda eskilda vatte och avloppslösigar. Projekt med flera ya fastigheter behöver gå had i had med detaljplaeläggig och utbyggad av kommualt vatte och avlopp. Geom att samla y bebyggelse till dessa stråk skapar vi uderlag till ivesterigar i kommuala vatte och avloppslösigar. 25. Föryelse och förtätig i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvrete Kommue bejakar e utvecklig och omvadlig av fritidshusområdea Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvrete. Fastighetera i dessa område asluts till kommualt vatte och avlopp. (Sibble har reda kommualt avlopp) Byrsta och Tegelvrete är sist på tur, me det fis ige ärmare tidpla för detta. Vi vill geom ya detaljplaer möjliggöra för större byggrätter och avstyckigar till fler fastigheter, i sambad med utbyggad av kommualt VA. Vi vill geom ya detaljplaer pröva möjlighete till större byggrätter och avstyckigar till fler fastigheter, i sambad med utbyggad av kommualt VA. Vi vill att övriga fritidshusområde i kommue bevaras som fritidshusområde. Ja till om och tillbyggad av befitlig bebyggelse Kommue prövar bygglovsförfrågigar för om- och tillbyggader frå fall till fall. Vår geerella utgågspukt är att säga ja till tillbyggader och kompletterigar av befitliga åretrutbostäder, ekoomibyggader och fritidshus som fis utaför detaljplaelagt område eller utaför område med så kallade områdesbestämmelser. Vi ställer krav på godkäda vatte och avloppslösigar vid bygglovsförfrågigar om tillbyggader. Vi ställer krav på att om och tillbyggad harmoierar med kulturmiljö och ladskapet. Foto: Robert Loretz Foto: Rasmus StoRKamp Viterbild frå Grödige och brevlådor i Sibble. Ladsbyggd och badplatse i Lida. 110 MARKANVädiGsstrategi: grödige och övrig ladsbygd MARKANVädiGsstrategi: grödige och övrig ladsbygd 111

7 - JANUARI Nya bostäder i dessa perifera läge hadlar om udatagsfall i stil med uppbyggad av edbrua hus. Det rör sig om storleksordige 10 ya bostäder på trettio år. Nya bostäder och estaka fritidshus om och tillbyggad Nya fritids husområde Iom markerade stråk lägs vägara (24) Ja Ja Nej Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvrete efter utbyggad av VA och med ya detaljplaer (25) I område med detaljplaer och/eller områdesbestämmelser Nej till y spridd bebyggelse Kommue prövar bygglovsförfrågigar om ya bostäder frå fall till fall. Vår geerella utgågspukt är att säga ej till ya bostäder utaför ova ämda läge (r 24 och 25). Klimatsmart med fritidshusområde ära storstade Kommue har olika sy på estaka ya fritidshus och ya fritidshusområde. Estaka ya fritidshus prövas som åretrutbostäder och då gäller pricipera ova. Vi ser fritidshusområde ära storstade som ett klimatsmart alterativ. Vi är beredda att pröva ya fritidshusområde där plaera ska reglera att huse har e tydlig karaktär och stadard som fritidshus. Tabelle eda sammafattar kommues priciper för ya bostäder, ya estaka fritidshus, om och tillbyggad av befitliga hus samt ya fritidshusområde. Ja Ja Nej I elighet med gällade detaljplaer eller områdesbestämmelser Utaför ova ämda område Nej Ja Ja Plats för verksamheter Kommue vill ge möjligheter för det lokala ärigslivet på ladsbyge att utvecklas. Kommue vill också se ya verksamheter och arbetsplatser. Vi ser att olika privata och offetliga serviceverksamheter med fördel ka utvecklas på ladsbygde, allt frå vårdboede till hotell och koferesaläggigar. Vi vill framförallt se verksamheter som ite geererar tug trafik. E karta över större verksamhetsområde i hela kommue fis på sida 87. Utaför dessa större verksamhetsområde fis utrymme för midre estaka verksamheter. Kommue prövar förfrågigar om midre estaka verksamhetsetablerigar frå fall till fall, där vi blad aat väger i lämplighete i relatio till de restriktioer som fis och tittar på fråga om vatte och avlopp. 26. Utveckla Botkyrkaparke och adra aktivitetsrum ära stadsbygde I gröområdet mella Hågelby, E4/E20 och Eriksberg vill vi utveckla Botkyrkaparke med ett levade atur och kulturladskap. Det hadlar om att tillgägliggöra området så att området ka utyttjas bättre för friluftsliv och uteaktiviteter. Arbetet med Botkyrkaparke ska utgå frå Program för områdea Hågelby, Eriksberg och Lidhov frå E miljökosekvesbeskrivig är gjord i sambad med programmet. Vi vill också utveckla adra gröområde ära stadsbygde till att bli bättre och mer tillgägliga aktivitetsrum med plats för lägre promeader, skidåkig, motio och utflykter. Området frå Norsborg ut mot Sturehovs slott, området mella Hågelbylede och Tulligesjö samt området mella Storvrete och Tullige ut mot Lida ka utvecklas uta att försämra det befitliga jordbrukets villkor. Läs mer om aktivitetsrum ära stadsbygde på sida 68. För områdea rut Lida fis ett iriktigsprogram som kommufullmäktige atog Populärt besöksmål i Hågelby Kommue vill skapa förutsättigar att utveckla Hågelby gård till ett populärt besöksmål ite bara för Botkyrka lokalt uta också för hela Stockholmsregioe och Sverige. Arbetet med Hågelby ska utgå frå Program för områdea Hågelby, Eriksberg och Lidhov frå Program för Hågelby, Eriksberg och Lidhov, 2011 Översiktlig miljökosekvesbeskrivig för program för områdea Hågelby, Eriksberg och Lidhov, Botkyrka kommu oktober 2010 FÖRSLAG TILL INRIKTNINGSPROGRAM FÖR FRILUFTSOMRÅDET LIDA - RIKSTEN Iriktigsprogram för friluftsområdet Lida Rikste, 2006 PROGRAM FÖR OMRÅDENA HÅGELBY, ERIKSBERG OCH LINDHOV Miljökosekvesbeskrivig för Hågelby, Eriksberg och Lidhov, 2010 Viterbild frå Grödige. 112 MARKANVädiGsstrategi: grödige och övrig ladsbygd MARKANVädiGsstrategi: grödige och övrig ladsbygd 113

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

botkyrkas översiktsplan

botkyrkas översiktsplan botkyrkas översiktsplan Foto: Callius/One eyed Inc Kortversion Samrådsförslag mars Foto: johan nes liljeson Här är en kortversion av Botkyrkas nya översiktsplan! Det är ett förslag på hur vi kan utveckla

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

grupp dominerar. Förutom det offentliga rummet utomhus är köpcentrum och vissa butiker och restauranger exempel på neutrala mötesplatser.

grupp dominerar. Förutom det offentliga rummet utomhus är köpcentrum och vissa butiker och restauranger exempel på neutrala mötesplatser. Utrymme för temporära mötesplatser Vi ska ge utrymme för stora och små evenemang. Det kan vara marknader, festivaler eller idrottstävlingar. I alla stadsdelar ska vi ha lokaler, anläggningar och ytor för

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

markanvändningsstrategi

markanvändningsstrategi Foto: Johannes Liljeson markanvändningsstrategi 4 I denna del av översiktsplanen presenterar vi vår markanvändningsstrategi. Den visar vår övergripande avvägning mellan olika allmänna intressens markanspråk.

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Bebyggelseutveckling Kvarter för arbete

Bebyggelseutveckling Kvarter för arbete Bebyggelseutvecklig Kvarter för arbete Verksamheter Verksamheter som ka vara störade me som itegreras med övrig stadsstruktur. Verksamheter som ka kombieras med äraliggade bostäder Gestaltig Gatuätet iom,

Läs mer

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer