Många tror att det räcker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många tror att det räcker"

Transkript

1 Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl Måga tror att det räcker med samhällets och arbetsgivares skydd om ågot skulle häda. Det är fel. De flesta behöver komplettera privat för att klara ekoomi om de skulle råka ut för ågot. Täk dig att di familj är ett företag och du själv sitter i styrelse. Hur skulle du då agera för att skydda familje mot ovätade otrevligheter? Fråga ställs av Greger Ladstedt, fiasiell rådgivare på Max Matthiesse. Ha svarar också själv på si fråga: Du skulle räka efter vilket skydd du har i dag frå samhälle och arbetsgivare, bedöma vad du skulle behöva i hädelse av att du själv eller di maka/ make blev sjuk eller dör, och köpa till kompletterade försäkrigar. Det låter självklart, me få gör det. Sitt företag och sia prylar sköter de däremot exemplariskt. De flesta ka helt ekelt ite se sig själva som sjuka eller döda. Det är ett mäskligt drag, säger Greger Ladstedt. Det hidrar ite att ma ädå ka hama där. Och i så fall vill ma ite dessutom ha ekoomiska problem. Mella tumme och pekfigret kostar det omkrig kr i måade att köpa Alita oberoede rådgivare Försök i möjligaste må att alita oberoede rådgivare är du teckar försäkrigar. Med det meas e försäkrigsförmedlare som ite är kute till ett eller ett fåtal försäkrigsbolag välj hellre ågo som ka välja fritt mella alla bolag på markade. Det här är ite helt lätt. Måga storföretag har avtal med försäkrigsförmedlare och hävisar sia aställda dit. Det är bekvämt, och ka ädå vara e bra lösig. Det är fortfarade valigt att försäkrigsförmedlare får betalat geom provisio på de försäkrigar som teckas. Det iebär att om du väljer att ite tecka e försäkrig blir förmedlare uta betalig för sitt arbete. E aa variat är att försäkrigsförmedlare får ett arvode för edlagd tid, och provisioe går tillbaka till försäkrigstagare. Frågor att ställa till di försäkrigsförmedlare vid första samtalet: l Hur får du betalt? l Är du kute till ett eller flera bolag? l Vad häder om jag tackar ej till e försäkrig? 42 MARS 2008 Privata affärer

2 för di familj till de försäkrigar du behöver. Då igår måadsbelopp som kompeserar löebortfall och egågsbelopp på e till två miljoer kr. Det är ugefär lika mycket som det kostar att försäkra bile, säger Greger Ladstedt. Här följer ett par exempel på hur livssituatioe sabbt ka förädras: l Om du blir sjuk och drabbas av bortfall av måadslö. E tumregel säger att de som blir sjuk i dag och omfattas av e kollektivförsäkrig geom arbetsgivare ka räka med att få ut omkrig procet av si lö det vill säga ma tappar procet om ma skulle bli lågvarigt sjuk. Hur mycket är det? Om du tjäar kr i måade, är det kr brutto och cirka kr etto i måade, med e margialskatt på 50 procet. Ka du avstå frå kr i måade? Om ite är det ödvädigt att tecka e extra sjukförsäkrig. Äve om du skulle klara ett så stort bortfall, kaske du ite vill ta riske Tecka rätt sjukförsäkrig Det här är billiga skydd, åtmistoe för dem som är relativt uga, och särskilt om ma väljer valiga dödsfallsförsäkrigar. Premie kostar ite mer ä ågo hudralapp i måade. Köp de försäkrige på sta. Udvik bakes erbjudade om så kallade bo-kvarförsäkrigar eller bolåeskydd, råder Greger Ladstedt. Skälet är att bakes produkter ofta är dyrare, och att de begräsar es frihet om de e dag faller ut. Det krävs e hälsodeklaratio för att du ska få tecka försäkrige, och om du e dag vill byta bak och har dragit på dig ågo sjuk Måga tror att de har sitt på det torra, eftersom de har e olycksfallsförsäkrig geom arbetet. Tyvärr räcker ite det du behöver e ordetlig försäkrig som täcker både sjuk- och olycksfall, och som faller ut med e klumpsumma på mist ett par miljoer om du blir helt arbetsoförmöge. Det är mycket troligare att du förlorar arbetsförmåga på grud av sjukdom ä olycksfall. Exempel: drabbas av stroke varje år. Alla som drabbas dör ite, och alla är ite uga. Me det är ädå de valigaste dödsorsake i Sverige. Trafikdöde, som är betydligt mer omskrive, drabbar omkrig 500 persoer varje år. Prisskillade mella olycksfallsförsäkrig och sjuk- och olycksfallsförsäkrig är stor. Mella 30 då ka det käas motiverat att lägga ågra hudralappar i måade på e försäkrig. Om du har det så gott ställt att ett bortfall på kr ite skulle spela ågo roll då behöver du ige försäkrig, säger Greger Ladstedt. Det är viktigt att täka på det här meda du är frisk. När krämpora väl har börjat höra av sig ka det vara för set. Försäkrigsbolage kräver ämlige att du ska vara frisk för att få tecka ågra försäkrigar. Skulle du bli sjuk fugerar sjukförsäkrige så att du får, efter valige tre måader, pegar utbetalda varje måad. Dessa läggs på toppe av di ikomst och beskattas. Är du högikomsttagare ka margialskatte bli hög. För högikomsttagare är det bäst att hålla ere de dele och i stället få så stor summa som möjligt utbetalt som skattefritt egågsbelopp, säger ha. l Om du blir ivalidiserad och behöver ett egågsbe- lopp. Ivaliditetsförsäkrige faller ut med e skattefri klumpsumma. Maxbeloppet varierar mella olika bolag och vilka val du själv gör här gäller det att du gör ett överslag av vad du skulle behöva om di eller di make ite lägre ka arbeta. Om ivaliditete ases partiell, räkas det utbetalda beloppet ed beroede på skada eller sjukdome. l Om ågo av familjes försörjare dör. Det iebär givetvis e extra stor katastrof om det sker mitt i yrkeslivet och småbarsåre. Då gäller det att se till att de efterlevade ite mitt i all sorg hastigt måste sälja huset på grud av pegabrist. Om i har bar och hus är det alltså viktigt att tecka försäkrigar på varadras liv. Om ågot sådat häder är det viktigt att familje blir skuldfri. Hur stort försäkrigsbelopp i behöver beror alltså och 50 kr i måade för de förra och 250 till 300 kr för de seare, beroede på di ålder och di ikomst. Har du alltså e väldigt billig försäkrig geom jobbet kotrollera vad de omfattar. Måga företag erbjuder sia aställda sjukoch olycksfallsförsäkrigar i grupp. Premie är då ofta lika stor för alla aställda. Ofta rekommederas dessa gruppförsäkrigar sletriamässigt, eftersom de ases billiga. Me det är ite hela saige: Om du är ug ka det bli billigare att köpa de försäkrige idividuellt då är premie ämlige låg. Är du äldre ka det däremot löa sig, eftersom premie på de idividuella försäkrige stiger med di ålder, säger Greger Ladstedt. på hur stora lå i har. Me utöver det behöver familje ha ytterligare ågo miljo på bake för att klara omställige, säger Greger Ladstedt. Sjukvårdsförsäkrig På seare år har sjukvårdsförsäkrigar blivit populära. De ger rätt till sjukvård sabbt ma försäkrar sig alltså mot riske att hama i vårdkö. Flora av sjukvårdsförsäkrigar har vuxit på seare år, och det har kommit fram e hel rad prisvärda alterativ till de dyra Sophiahemsförsäkrigara som tidigare regerade esamma på markade. Dessa fis kvar och ka kosta kr om året eller mer. Me det går också att försäkra sig för kr om året eller ett par hudralappar i måade. Allt fler företag erbjuder sia aställda att tecka sjukvårdsförsäkrigar mot bruttolöeavdrag. Premie är dock ite avdragsgill för företaget. Aväd fatasi och täk igeom om du är beredd att satsa pegara. Det hadlar ite bara om förlorad arbetsikomst är du vätar på behadlig, uta äve om försämrad livskvalitet, påpekar Greger Ladstedt. u Privata affärer M A R S

3 u Udvik bakeras ofta mycket dyrare försäkrigsprodukter dom, kaske du får svårt att flytta lået. E aa aspekt är att om du teckar bakes bolåeskydd tillfaller försäkrigsbeloppet ofta bake, som löser lået ite dia efterlevade. Möjlighete att själv välja vad pegara ska avädas till miskar alltså. Se alltid över ditt privata försäkrigsskydd är ågot i livet ädrar sig. Greger Ladstedt, Max Matthiesse Hela det ovaståede resoemaget bygger på att du och di make/make är aställda i företag som omfattas av kollektivavtal. Me faktum är att måga företag kaske 50 procet, eligt Greger Ladstedt står utaför kollektivavtale och har iget eller dåligt skydd för sia aställda. Det fis dock måga företag som försöker hitta e lösig som likar exempelvis ITP. Särskilt blad uga företag är det valigt att pesiosplae sakas eller är dålig. Det såg vi exempelvis i IT-krise i börja av 2000-talet. Me egetlige är detta ige tred så läge jag har varit med har omkrig hälfte av företage sakat kollektivavtal. Det viktigaste är dock att kotrollera att di arbetsgivare har e bra pesiospla som premiemässigt mist motsvarar vad som är orm i Sverige, säger Greger Ladstedt. För att åstadkomma samma trygghet som du skulle ha haft iom ITP-plae, som brukar betraktas som ormgivare, bör du eller företaget avsätta mist 4 5 procet av di lö på löedelar upp till 7,5 ikomstbasbelopp ( kr). På löedelar däröver är det 30 procet i pesiospremie som gäller. Självklart är det måga aställda, särskilt uga, som helt missar detta vid aställigstidpukte. De som fuderar på att ta aställig ska ställa tre frågor till si evetuella arbetsgivare: l Hur stor blir måadslöe? l Vilka är de övriga förmåera? l Hur mycket pesiosavsättig gör företaget varje måad? Räka samma detta och ställ det mot adra. Aars ka det gå som för e av Greger Ladstedts kuder. Det var e ma vars fru dog. Ho hade ylige bytt jobb, frå ett företag med kollektivavtal till e lite firma som sakade försäkrigar för sia aställda. Det fas ige pesiospla och ige tjästegrupplivförsäkrig (TGL). Ite e eda försäkrig föll ut vid dödsfallet förutom e livförsäkrig de hade teckat ett år tidigare. Hade fru arbetat kvar på det förra företaget, så hade mae och bare fått ut ytterligare cirka kr skattefritt i försäkrigspegar. Sesmorale är att ma alltid ska se över sitt privata försäkrigsskydd är ågot i livet ädrar sig. Om ma gifter sig, får bar, skiljer sig eller byter jobb, säger Greger Ladstedt. Rätt förmåstagare Det är alltid bäst att vara gift om ma har gemesam ekoomi, gemesam bostad och bar oavsett om de är gemesamma eller ite. Då ka ma vara säker på att rätt perso står som förmåstagare på de försäkrigar ma teckar äve om det alltid är värt att kotrollera att pegara verklige går till make/maka om du skulle dö. För sambor är det ite lika självklart. Där fis riske att ågo gör e miss och förmåstagarförordadet slarvas bort. Därmed ka försäkrigspegara tillfalla ågo aa, exempelvis de dödes föräldrar. Ett sätt att komma rut problemet är att samboparet äger varadras livförsäkrigar. Svårt att räka ut pesio till efterlevade Samhällets grudskydd är ite mer ä just det ett grudskydd. Hur mycket efterlevadepesio familje får, beror på hur stora ibetaligar de döde hade gjort till pesiossystemet och hur mycket ma uppskattar att ibetaligara hade blivit om dödsfallet ite hade iträffat. Det gör det omöjligt att i förväg säga hur stor omställigseller barpesioe blir. Däremot går det att få e bild av dagsläget, alltså hur stor pesio dia efterlevade skulle få om du dör i dag. Allt du behöver göra är att riga ett samtal. Försäkrigskassa i Norrbottes lä hjälper försäkrigstagare i hela Sverige att räka ut efterlevadepesioe frå de allmäa försäkrige. Då får du svar i kroor och öre vad som gäller för just di familj, just u. Telefoumret är: För att dia efterlevade ska få pesio efter dig måste vissa villkor uppfyllas: l De efterlevade får ite ha fyllt 65. Ni måste ha sammabott i mist fem år som l gifta. Det går att få pesio äve efter kortare tid, me då måste ågo av makara ha vårdade om bar uder 12 år. Det behöver ite vara gemesamma bar. l Efterlevade sambo måste atige ha, ha haft bar eller väta bar tillsammas med de avlide. Uder de första 12 måadera efter dödsfallet får alla e omställigspesio som ka bestå av e ikomstgrudad och/eller e garaterad del. De ikomstgrudade dele uppgår till 55 procet av de avlides uderlag för efterlevadepesio. Det ma mist får är kr i måade. De som har bar uder 12 år får behålla omställigspesioe tills ygsta baret fyllt 12. Om bare är mella 12 och 18 år får ma omställigspesio i 24 måader. Alla efterlevadepesioer till vuxa är skattepliktiga. Bar som är ygre ä 12 år får 35 procet av de avlides uderlag för efterlevadepesio. Om det fis sysko ökar talet 35 med 25 för varje ytterligare bar. Om alla efterlevade bar är äldre ä 12 år betalas barpesio ut med 30 procet av de itjäade pesiosrätte. Det blir alltså märkligt og e lägre efterlevadepesio för äldre bar, trots att kostadera för bar ofta stiger är de blir toårigar. Talet 30 ökas med 20 för varje sysko. De lägsta barpesio ma ka få är kr i måade. u Privata affärer M A R S

4 u Här är ditt skydd geom jobbet Du som är aställd med kollektivavtalat pesiosavtal ka ha ett automatiskt skydd för dia efterlevade är du dör. Me helt säkert är det ite. Leta därför upp de avtalsgrupp du själv tillhör här i texte och se efter om du måste komplettera skyddet till di familj. Ett privat alterativ ka vara bättre då det ite miskar di framtida pesio. Privataställda arbetare Du måste själv välja efterlevadeskydd Kollektivavtalet för LO-kollektivet, Avtalspesio Saf-LO, har iget automatiskt efterlevadeskydd. Det måste du själv välja till. Du har två variater att välja mella: familjeskydd, eller återbetaligsskydd. I familjeskyddet får dia efterlevade ett eller två förhöjda prisbasbelopp om året uder fem år. Det motsvarar respektive kr år Premie är på 494 kr respektive 988 kr per år. Det ka bli ett dyrt skydd för familje, säger Eva Adolphso, pesiosexpert på Alecta. Familjeskyddet är ämlige skattepliktigt och då ka det bli gaska lite kvar efter skatt, beroede på hur hög margialskatt mottagare har. Dessutom miskar premie ibetalige till de ega ålderspesioe. Det krävs ige hälsoprövig om ma väljer skyddet vid första valtillfället eller iom 12 måader frå det ma gift sig, flyttat ihop eller fått bar. Därför ka det vara ett bra alterativ för de som aars skulle ha svårt att få e livförsäkrig. Pegara går i första had till make/ sambo och i adra had till bar. Du ka också välja att tecka ett återbetaligsskydd. Det betyder att ditt itjäade pesioskapital betalas ut som efterlevadepesio uder fem år. Det pris du betalar är e lägre pesio för ege del om du uppår pesiosålder. Räka med att pesioe sjuker med 5 15 procet om du har haft ett återbetaligsskydd uder hela ditt yrkesliv. Se över familjes skydd om l Du ite har teckat familje- eller återbetaligsskydd är du valde hur du ville placera di avtalspesio. l Du har fått ädrade familjeförhållade seda du gjorde ditt val. Privattjästemä Täk på att skyddet är tidsbestämt Privataställda tjästemä fick ett ytt pesiosavtal förra året eller rättare sagt två: ITP 1 och ITP 2. Etta gäller huvudsaklige för persoer födda 1979 eller seare och Tvåa följaktlige för persoer födda till och med Automatisk efterlevadepesio fis bara i ITP 2 och då som e familjepesio och bara till persoer som tjäat mer ä kr (= 7,5 basbelopp). Ite es bare får automatisk pesio frå ITP om de döde förälder tjäade midre. Meda bar till mer högavlöade får pesio tills de fyller 20 år. Det går emellertid att förstärka familjes skydd. Det måste du i så fall själv välja i ITPK, alltså de del av avtalspesiospremie som du själv får placera. Du ka välja mella familjeskydd och återbetaligsskydd. Familjeskyddet är ett eller två förhöjda prisbasbelopp om året i fem år. Premie ligger på 360 respektive 720 kr om året. Om du i stället väljer återbetaligsskyddet får familje ditt pesioskapital i ITPK uder fem år. Premie betalar du i form av lägre pesio om du lever till 65. Pegara går i första had till make/sambo och i adra had till bar. Me observera att för de som tillhör ITP:s avtalsförsäkrig (dvs tjäar över kr om året) betalas efterlevadepesio bara ut om de efterlevade varit gift med de avlide. Sambor får ite e kroa oavsett hur läge ma varit sambo eller hur måga bar ma har tillsammas. Ite es om ma skriver ett förmåstagarförordade ka ma styra om pegara till si sambo, säger Eva Adolphso. Me ågo gåg uder 2008 kommer 46 MARS 2008 Privata affärer

5 Avtalsförsäkrigar Sjukförsäkrigar Allmäa försäkrigar reglera att mjukas upp, berättar ho. Då kommer sambor att kua växla i framtida premier till ett förstärkt familjeskydd i ITPKdele av si pesio. Är du esamståede uta bar ka du i stället aväda dessa framtida premier till att förstärka di pesio. Me täk på att familjeskyddet aldrig är livsvarigt, uta tidsbegräsat, påpekar Eva Adolphso. Exempel: l E privataställd ma med kr i måadslö avlider och efterlämar sambo och två bar uder 20 år. Ha omfattas av ITP 2 (är alltså Se över familjes skydd om l Du är född 1979 eller seare och har familj. l Du tjäar midre ä kr om året. l Du ite har valt efterlevade- eller återbetaligsskydd är du valde placerig till ITPK-pesioe. l Ni är sambor och ite överväger att gifta er. Då bör i tecka separat livförsäkrig och sätta i varadra som förmåstagare. Sjukvårdsförsäkrigar född 1978 eller tidigare) och har ite valt tiotaggarlösig, uta ligger kvar i traditioell ITP hos Alecta. Då får de efterlevade sambo igetig frå ITP, meda bare får kr per måad och bar tills de fyller 20 år. l Om paret i stället varit gifta hade äka fått kr per måad i pesio och bare kr per måad och bar. Efter att baret fyllt 20 ökar äkas pesio till kr i måade. I det ya pesiosavtalet fis iget automatiskt efterlevadeskydd för dem som är födda 1979 eller seare. Det måste ma själv välja. Premie stiger, ju äldre du blir. Det ka alltså vara ett prisvärt alterativ så läge du är relativt ug och har hemmavarade bar, me uppemot 50- årsålder blir det e dyr lösig. Då kaske behovet av försäkrige miskat. Aars ka du lösa det med privat försäkrig. Å adra sida är avtalets efterlevadeskydd ett bra alterativ eftersom det ite görs ågo hälsoprövig. Me då måste du täka på att välja skyddet atige är du gör ditt första val, blir sambo, gifter dig eller får bar. Kom ihåg testamete När du ädå är i gåg och ser över familjes skydd, överväg samtidigt om du behöver skriva testamete. Det är bästa sättet att udvika koflikter mella dia efterlevade efter di död. Viktigast att skriva testamete är det för dem som: l Ite är gifta uta lever som sambor eller särbor. l Har särkullbar det vill säga e eller båda parter har bar i ett tidigare förhållade. l Vill försäkra sig om att det arv de lämar till sia bar ite ka gå över till bares äkta makar i e evetuell skilsmässa. l Är gift med ågo som är sjuk och ite ka sköta si ekoomi. l Är gift och barlös. l Är helt esamståede. I de båda sista falle ka du geom ett testamete fatta ett eget beslut om vart pegara ska gå de dag du och seare di make/maka om du är gift dör. Du ka exempelvis testametera dem till avlägsa släktigar, väer, ideella orgaisatioer eller forskig. Fis iga ära släktigar (bar, föräldrar eller sysko) och iget testamete, går pegara till Allmäa Arvsfode. När det gäller särkullbar är vitse att begräsa deras arv till laglotte och låta dem väta på reste av arvet tills både de biologiska förälder och styvförälder har dött. Me det här är käsliga saker äve de här bare har rättigheter oavsett hur relatioe har varit. Det bästa är att skriva testametet i samförståd med samtliga bar. Äve om ma bara har gemesamma bar ka testamete vara bra. Där ka ma ämlige skriva i att arvet ska vara bares eskilda egedom. Då ka de egedome ite hama hos bares makar i hädelse av skilsmässa. Me ett gott råd är att i testametet ge bare rätt att själva göra om de eskilda egedome till giftorättsgods om de vill. Då ökar deras hadligsfrihet. Skriv ite testametet själv. Alita jurist och förvara det på ett sådat sätt att det efter di död ite ka hittas av bara e av dia efterlevade. Då fis riske att det försvier. Bakfack är ite heller ågo bra idé, av samma aledig. Förvara det hellre hos di jurist, i så kallat vitt arkiv som tillhadahålls av begravigsbyråer, eller hos e pålitlig vä som ite själv kommer att ärva. u Privata affärer M A R S

6 u De för måga okäda tjästegrupplivförsäkrige, TGL, ka rädda ekoomi om olycka är framme Kommu- och ladstigsaställda Här ka du själv välja bolag och placerigar Kommu- och ladstigsaställda fick ett ytt pesiosavtal, KAP-KL Här fis e automatisk efterlevadepesio, som går till efterlevade make/maka eller sambor som har eller har haft bar tillsammas. Me för att få ut efterlevadepesio måste ädå vissa villkor uppfyllas. För både gifta och sambor krävs att ma har sammabott i mist fem år före dödsfallet, eller att ma har vårdade om bar uder 12 år. Det behöver ite vara gemesamma bar. Om de döde tjäade midre ä kr om året blir efterlevadepesioe 15 procet av löe. Var ikomste högre blir de årliga pesioe 7,5 procet av löe mella och kr. Pesioer till vuxa betalas ut uder fem år. Efterlevade bar får barpesio tills de fyller 18 år eller går ut gymasiet. Hur hög barpesioe blir beror också på de döde förälders ikomst. Om förälder tjäade uder kr får baret 10 procet av löe. Om löe låg mella och kr blir det 28 procet. På äu högre lö blir barpesioe 14 procet av de avlides lö. Beloppe multipliceras med 1,4 för två bar, 1,6 för tre bar o s v upp till 2,0 för fem eller fler bar. Pesioe delas lika mella bare. Kommual- och ladstigsaställda får välja bolag och placerigar till de premiebestämda dele av si avtalspesio. Om det fis ett återbetaligsskydd eller ite varierar beroede på vilket bolag du har valt för di pesio. Kotrollera med facket vad som gäller för ditt bolag. Du ka själv ädra på turordige eller säga ej till återbetaligsskyddet helt och hållet. Se över familjes skydd om l Du har varit gift eller sambo midre ä fem år och ite heller har bar uder 12 år. l Du vill att familje ska få ditt hopsparade pesioskapital. l Du vill ädra på turordige i det automatiska återbetaligsskyddet frå ditt idividuella pesiosval. Statsaställda Bar får pegar till fyllda 20 år Statsaställdas pesiosavtal heter PA-03 och ger efterlevade make eller sambo (med gemesamma bar) efterlevadepesio. Om de döde tjäade midre ä kr om året blir pesioe kr om året (1,2 prisbasbelopp) och betalas ut uder sex år, dock lägst till dess de avlide skulle ha fyllt 75 år. Var löe högre höjs äve pesioe eligt ett komplicerat system, me sjuker seda för varje år är ett år gått efter dödsfallet. Eklast är att du frågar facket, eller riger SPV, States Pesiosverk. I det tidigare pesiosavtalet utbetalades livslåga äke- och äkligspesioer, me de förmåe försva i det ya avtalet. Övergågsregler fis för det som tjäades i ia det ya avtalet trädde i kraft. Bar till statsaställda får automatiskt efterlevadepesio tills de fyller 20 år. Se över familjes skydd om l Du vill att familje ska få ditt hopsamlade pesioskapital om du avlider före pesiosålder. TGL träder i är det värsta har hät Tjästegrupplivförsäkrige TGL är e försäkrig som gäller oavsett vilket avtalsområde du hör till. Ma brukar säga att uppemot 90 procet av ladets lötagare omfattas av TGL. Premie till försäkrige betalas av di arbetsgivare (om du har kollektivavtal). Om du dör före 55 år får dia efterlevade motsvarade sex prisbasbelopp om du dör ( kr år 2008). Pegara är skattefria. Efter fyllda 55 sjuker värdet av försäkrige fram till 65 år. Vem som får di TGL beror på vilket avtalsområde du tillhör. De förutbestämda turordige ka ädras geom du att själv skriver förmåsförtagarförordade. I TGL fis också e makeförsäkrig, som ka ge dig ersättig frå di ege TGL äve om de avlide make ite omfattades av ågo TGL. Om de avlide var arbetslös fortsätter TGL att gälla i 24 måader. Det fis också ett allmät efterskydd på mella tre och sex måader för de som byter till ett jobb uta TGL. 48 MARS 2008 Privata affärer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

bilar som ökar i värde

bilar som ökar i värde Alfa Romeo Spider BMW Z3 12 44 Mercedes E200 Mercedes SL Saab 900 Cab BMW 635 bilar som ökar i värde Köp e kommade klassiker. Så får du både e rolig bil och värdeökig på köpet. Bilexperte Mikael Stjera

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer