Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 Säkra persolyft 1

2 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fugera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpade arbetsmiljöarbetet. Det gör vi geom att: Ge ut arbets- och utbildigsmaterial samt faktaböcker. Iformera och utbilda. Ge ut tidige Arbetsliv. Prevet erbjuder geerella och braschapassade utbildigsmaterial, checklistor och adra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi geomför arbetsmiljöutbildigar över hela ladet, både öppa och företagsitera. Vi erbjuder äve distasutbildig. Prevet arbetar för ett friskt, sut och säkert arbetsliv. På fis mer iformatio Prevet Arbetsmiljö i samverka Sveskt Närigsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 Projektledare Referesgrupp Text Grafisk form Illustratioer Kari Grah Bo Adersso, IF Metall, Sve Bergström, LO, Jörge Eriksso, Byggads, Björ Hammar, Tekikföretage, Björ Samuelso, Sveriges Byggidustrier Helee Thorblad/Press Art Ulrika L Forsberg/Press Art Has Sadqvist/Bildiformatio i Älvsjö AB Tryck Daagårds Grafiska, Ödeshög, februari 2010 Distributio Prevet, Box 20133, Stockholm Telefo Fax E-post Webb ISBN

3 ARBETSUTRUSTNiNGAR Varje år iträffar fler ä 100 arbetsplatsolyckor vid persolyft. I ästa hälfte av falle blir kosekvese e lägre sjukskrivig. Arbetstagare fick kotskada seda arbetskorg välte Kraförare hade låtit motera e arbetskorg för truckar på e kra och aväde de för att hissa upp två arbetstagare. Korge, som ite var avsedd för persolyft och ite heller blivit korrekt fastsatt, välte. E arbetstagare föll ur och ådrog sig e kotfraktur. Kraförare dömdes seare för vållade av kroppsskada. Byggadsarbetare fick fraktur i lädrygge är skylifte välte Två byggadsarbetare stod i e skylift och arbetade med plåtläggig av e vägg fyra meter upp ie i ett bygge är lifte välte. Mäe föll rakt er i betoggolvet edaför. De ee mae klarade sig med lidriga skador, me de adre fick e fraktur i lädrygge. Motör avled efter fall frå saxlift Motöre stod i saxliftes korg och räckte över material och verktyg till si kollega, som stod på e balkog på fjärde våige i ett bostadshus. När motöre seda skulle gå över frå korges räcke till balkoge, slat ha med fote och föll. Kollega fick tag i hoom me kude ite hålla kvar greppet uta motöre störtade er och slog huvudet i liftes fudamet. Ha avled av skadora. 3

4 Olyckor kostar både lidade och pegar Måga av de olyckor som iträffar vid persolyft är svåra och leder till beståede me för dem som drabbats. Arbetsgivare drabbas ekoomiskt geom kostader för produktiosbortfall, sjukskrivig och rehabiliterig. Persolyft i måga brascher Persolyft förekommer i måga brascher, främst iom bygg- och trasport. Det valigast förekommade persolyftet sker trolige med bakgavellyfte på ett fordo, ågot de flesta ite täker på som ett persolyft. Arbete frå saxlift, skylift och adra mobila arbetsplattformar aväds ofta vid korta arbetsmomet och där ställig ite ka byggas, till exempel på grud av bristade utrymme. Kraar och truckar, som ite är avsedda för att lyfta persoer, ka förses med utrustig för tillfälliga persolyft. Det ställs då särskilda krav på säkerhete, blad aat ska kra/truck och arbetskorg besiktigas tillsammas. Se vidare sida 17. Detta material tar ite upp persohissar eller arbete med patietlyft iom vårde. Trucksäkerhet tas upp i broschyre Säkert truckarbete. Korta fakta om olyckor vid persolyft Uder periode amäldes varje år omkrig 130 arbetsplatsolyckor med utrustig för persolyft till Arbetsmiljöverket. Drygt hälfte av olyckora iträffade vid arbete med bakgavellyft. Var fjärde olycka iträffade vid arbete med saxlift eller skylift. I ästa hälfte av falle var kosekvese e lägre sjukskrivig på mer ä 14 dagar. I statistike igår amälda arbetsolyckor med mist e dags sjukfråvaro. 4 PERSONLYF T

5 ARBETSUTRUSTNiNGAR Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ka förebygga måga olyckor, oavsett orsak. Lärlig chockad efter åtta meters fall frå skylift E elektrikerlärlig stod i e skylift och höll på med elarbete i belysigsstolpar på e parkerigsplats, är liftes stödbe vek sig och korge fälldes utåt. Lärlige föll ur korge och ramlade er på marke. Ha fördes till sjukhus med ett kraftigt jack i huvudet och var chockad, me klarade sig bra förutom det. Fallskyddsutrustig räddade liv Två byggadsarbetare moterade skyddsräcke vid takfote av e fastighet. De aväde e mobilkra med arbetskorg och korge hade precis ått upp till takfote är de lossade och föll 17 meter rakt er. Fästaordige till krae hade givit vika. Byggadsarbetara klarade sig tack vare att de hade persolig fallskyddsutrustig och att de hade fäst liora i kraarme, ite i arbetskorge. Arbetsmiljöverkets utredig visade att mobilkrae och arbetskorge hade blivit besiktigade var för sig me ite tillsammas, som reglera kräver.

6 Varför iträffar olyckora? Varje arbetsplatsolycka är uik. Det fis måga faktorer som direkt ka leda till e olycka vid persolyft. E lift ka till exempel välta på grud av kraftig vid, ojämt uderlag eller för att stödbee ite varit ordetligt utfällda. Måga olyckor med fall frå lift hade kuat udvikas om persolig fallskyddsutrustig aväts. Adra olyckor har berott på att fel eller slite utrustig aväts. Valiga orsaker till fall frå bakgavellyft är halt lyftpla, stress och bristade uppmärksamhet. Bakomliggade orsaker Ett bra förhålligssätt vid aalys av olyckor och tillbud är att alltid fråga varför flera gåger. I exemple ova: Varför välte lifte? Varför avädes ite persolig fallskyddsutrustig? Varför? VARFÖR? De bakomliggade orsaker som då kommer fram är oftast: Otillräcklig besiktig, kotroll och uderhåll Slitage ka leda till att material brister till exempel i e ifästig och e olycka iträffar äve om utrustige aväds på rätt sätt. I adra fall bidrar slitage till att lyftaordiges fuktio försämras, till exempel om lyftplaet i e bakgavellyft blivit ött och halt. Brister i kuskap och dokumetatio Måga olyckor beror på otillräcklig kuskap. Det ka till exempel hadla om att utrustig, kraar och truckar aväds för otillåta persolyft. Brister i istruktioer och arbetsrutier Otillräckliga arbetsistruktioer ka leda till att utrustige aväds på fel sätt. Dåligt säkerhetsmedvetade Måga olyckor beror på slarv med säkerhetsrutier, till exempel att persolig fallskyddsutrustig ite aväds eller att skyddsgridar och bommar på saxliftar och skyliftar låses fast i öppet läge. Otillräcklig riskbedömig Bristade riskbedömig är gemesam ämare för måga olyckor. 6 PERSONLYF T

7 ARBETSUTRUSTNiNGAR HÖJd risk När NÅGOT avviker FrÅN det NOrMala vid sida om de olycksorsaker som ämts här fis det adra faktorer som ökar riske för olyckor. var särskilt vaksam är: Arbetsuppgifte är ovalig och det ite fis klara arbetsrutier. Arbetet ska utföras av yutbildad, praktikat eller likade. De som ska utföra jobbet är stressade eller trötta. Reparatioer och uderhåll ska utföras. varför? Fråga varför e gåg till Bakom alla de orsaker till olyckor som räkats upp på föregåede sida fier vi ästa alltid samma gemesamma ämare: Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter olycka säger de flesta jag skulle bara Måga olyckor sker i slutet av ett arbetspass, strax före e rast eller vid adra tillfälle då de som arbetar tummar på säkerhete. Ma ska bara hia e sak till eller bara göra färdigt. 7

8 Förebygg olyckor geom systematiskt arbetsmiljöarbete Grude till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fugerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Det iebär att arbetsgivare i samverka med skyddsombud och berörda arbetstagare udersöker risker i arbetsmiljö, gör riskbedömigar, geomför åtgärder efter e hadligspla och följer upp resultatet. Det ska också fias: Rutier för arbetsmiljöarbetet, till exempel för är och hur ofta riskbedömig ska geomföras samt vilke metod som ska avädas exempelvis riskaalys eller skyddsrod och hur uppföljig ska ske. Uppgiftsfördelig, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Exempel är asvar för itroduktio av yaställda, upprättade av arbetsistruktioer, asvar för utbildig och för att besiktigar, kotroller och uderhåll görs. Städiga förbättrigar Udersökig 1 2 Riskbedömig 4 Uppföljig 3 Geomförade av åtgärder 8 PERSONLYF T

9 ARBETSUTRUSTNINGAR Regler om utrustigar för persolyft Arbetsmiljöverket har utfärdat flera föreskrifter om utrustigar som aväds för persolyft. Riskbedömig vid avädig av lyftaordigar och lyftredskap Avädig av lyftaordigar och lyftredskap (AFS 2006:6) iehåller de viktigaste reglera på området och ersätter flera tidigare föreskrifter om blad aat byggkraar. Av föreskriftera framgår blad aat att e riskbedömig alltid ska göras är lyftaordigar och lyftredskap aväds. Vid riskbedömige ska följade situatioer särskilt uppmärksammas: 1. lyftaordigaras stabilitet vid olika mark- och väderförhållade, 2. tillträde till riskområde, 3. arbetstagaras praktiska och teoretiska kuskaper, 4. arbete uder upplyft last samt lyft av persoer, 5. service- och moterigsarbete, 6. avädig och val av lyftredskap, 7. säkrig av last, lastkopplig och mauell styrig av last, 8. sammafallade arbetsområde och avädig av flera lyftaordigar för lyft av gemesam last (s k samlyft) och 9. livslägd och uderhåll av lyftaordigar och lyftredskap. Vidare iehåller föreskriftera blad aat kravet att lyftaordigar och lyftredskap bara får avädas av persoer med dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper för uppgifte samt regler för hur uderhåll och kotroller ska ske. Persoer får bara lyftas med aordigar som är kostruerade och tillverkade för det. Udatag ka edast göras i ödsituatioer vid speciella räddigsarbete, då kraar eller truckar får avädas uder förutsättig att villkore i AFS 2006:7 med föreskrifter om tillfälliga persolyft med kraar eller truckar är uppfyllda, se ästa sida. Eligt föreskriftera ska persolig fallskyddsutrustig avädas om det fis risk för att lyftaordige blir påkörd eller om det behövs för att säkert kua ta sig i och ur lifte. 9

10 Tillfälliga persolyft med kraar eller truckar Tillfälliga persolyft med kraar eller truckar (AFS 2006:7) reglerar de villkor som ska vara uppfyllda för att kraar och truckar ska få avädas för tillfälliga persolyft. Blad aat äms: Persoer får lyftas med kra eller truck edast om det är svårt eller olämpligt att aväda utrustig som är kostruerad för persolyft, till exempel saxlift eller skylift. Höjdrädd? Besiktigats tillsammas? Persoer får lyftas med truck med besiktigad arbetskorg edast vid tillfälligt eller kortvarigt arbete. E arbetskorg avsedd för persolyft ska avädas. Basmaskie (trucke eller krae) ska vara besiktigad tillsammas med arbetskorge. Åtgärder ska vidtas för att förhidra påkörig av basmaskie. Basmaskies förare ska hela tide ha god uppsikt över arbetskorge och ha möjlighet till kommuikatio med persoe i korge. Vikte av korg och last får ite överskrida 50% av kraes maxlast eller 25% av truckes maxlast. Persolig fallskyddsutrustig ska avädas vid tillfälliga persolyft med kra. Arbetet med tillfälliga persolyft ska ledas av e perso med tillräckliga kuskaper. Lär av tillbude Ett tillbud är e oöskad hädelse som hade kuat leda till e olycka. Ett exempel är ett fallade föremål som ite träffar ågo. Om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också e olycksrisk bort. Därför är det viktigt att det på arbetsplatse fis ett system för att rapportera i alla tillbud och för att gå igeom och åtgärda orsaker. 10 PERSONLYF T

11 ARBETSUTRUSTNINGAR Stabilitet? Persoligt fallskydd? Besiktig av lyftaordigar och vissa adra tekiska aordigar Övriga föreskrifter Föreskriftera Besiktig av lyftaordigar och vissa adra tekiska aordigar (AFS 2003:6) iehåller krav på besiktig för flera typer av lyftaordigar, blad aat fordoskraar, bakgavellyft, olika typer av maskidriva kraar och persolyftade aordigar som lyfter arbetstagare mer ä 0,5 meter. Av föreskriftera framgår äve itervall för återkommade besiktigar. Byggads- och aläggigsarbete (AFS 1999:3) iehåller regler om samordigsasvar och arbetsmiljöpla för byggads- och aläggigsarbete. Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4) iehåller blad aat regler om varigssystem, maöveraordigar och styrdo, till exempel ödstopp. Här fis också regler om arbete med arbetsutrustig med särskilda risker och krav på dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper. I föreskriftera Mideråriga (AFS 1996:1, ya föreskrifter kommer iom kort) framgår att persoer uder 18 år ite får arbeta där det fis rasrisk, med traktorer och fordo eller maskiellt driva lyftaordigar. Det fis vissa udatag, till exempel för praktikater och lärligar uder hadledig. Föreskriftera Maskier (AFS 2008:3) motsvarar EU:s maskidirektiv. Här fis blad aat krav på märkig av maskier, kättigar, lior och lyftredskap samt krav på hur lyftredskap och lyftaordigar ska vara kostruerade och tillverkade. Samtliga föreskrifter fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och läktips. 11

12 1. Tips för säkert arbete med bakgavellyft Förberedelser: Bakgavellyfte ska vara besiktigad (ska besiktigas separat mist vartaat år). Kotrollera lyftkapacitete och vikte på det som ska lyftas. De som sköter bakgavellyfte ska ha dokumeterade kuskaper, till exempel ha gått Förarkurs för bakgavellyft, och ha körtillståd för bakgavellyft (se hävisig uder Läs- och läktips). Kotrollera att lyftplaet har e halkfri yta och att lyfte ite har syliga skador eller slitage som ka påverka fuktioe. Gör e riskbedömig av arbetet. Vid lastig: Se till att lyftplaets kat står stadigt på uderlaget och att laste ställs stadigt på lyftplaet. Vid körig av lyfte: Hoppa aldrig er frå lyftplaet. Ha uppsikt över persoer i omgivige så att ige riskerar att klämma sig i lyfte. Aväd avrulligsstopp är det fis tillgägligt och är lämpligt. Efter avslutad lastig: Bakgavel får bara vara utfälld om du har låg last som ite ryms iom lastutrymmet. Lyftplaet ska då vara i samma ivå som flaket och bakersta dele ska vara märkt på samma sätt som om det gällde utskjutade last. 12 PERSONLYF T

13 ARBETSUTRUSTNiNGAR SärSkilda risker Fall frå lyfte. Klämig. Gods eller material rasar. Avrulligsstopp 13

14 2. Tips för säkra lyft med skylift, saxlift eller aa mobil arbetsplattform Ia arbetet börjar: Se till att välja rätt arbetsplattform med häsy till arbetets art. Kotrollera alltid att lifte är besiktigad, att uderhållsåtgärder skett och gör e daglig tillsy. De som kör lifte ska ha teoretiska och praktiska kuskaper för säkert arbete och ha arbetsgivares tillståd att aväda utrustige. Utbildig för förare av lift bör följa liftläroplae. Kuskapera ska vara dokumeterade med kursityg eller likade ( liftkort ). Täk på att liftes stabilitet ka påverkas allvarligt om uderlaget är ojämt eller markes/uderlagets bärighet är osäker. Äve väderförhållade, till exempel kraftig vid, ka påverka stabilitete. Gör e riskbedömig av arbetet. 14 PERSONLYF T

15 ARBETSUTRUSTNINGAR Iför lyft: Prova alla fuktioer på låg höjd. Kotrollera att ödstopp och ödsäkig fugerar. Udvik om möjligt e lutade uppställigsplats. Kotrollera att lyftområdet är fritt frå persoer, fordo och hider. Spärra av riskområdet. Om du aväder e lift med stödbe ska alla stödbe vara fullt utdraga, asatta och låsta. Plattformar med stödbe måste stå vågräta. Städa korge frå sö och oödiga föremål. Särskilda risker Att lifte välter. Fall ur arbetskorge. Att tappa material och verktyg. 15

16 Uder pågåede arbete: Följ istruktioer och aväd ite lyftaordige till adra arbetsuppgifter ä de är avsedd för. Skyddsgridar/bommar på arbetskorg får ite låsas fast i öppet läge. Klättra ite på räcket. E lift avsedd för persolyft får ite avädas som hiss eller kra. Aväd persolig fallskyddsutrustig om det fis risk för att lifte blir påkörd eller om det fis risk för att falla ur arbetskorge uder arbetet, till exempel arbete som iebär att ma sträcker sig ut. Håll säkert avståd till elektriska luftledigar. Avbryt arbetet om du märker fel på maöverdo eller om plattforme läcker olja. Täk på att måga arbetssituatioer, till exempel högtryckstvätt, utsätter plattforme för sidokrafter. Det är äve riskfyllt att ta emot extra last är plattforme är lyft. Föremål får ite släppas frå korge. Stege får ite avädas i korge. Särskilda risker Fall. Att arbetskorge lossar frå kra eller truck eller rasar. Vid arbete med mobila arbetsplattformar saxliftar, bomliftar och vikarmsliftar är det förbjudet att läma plattforme då de är i upplyft läge. Det är alltså ite tillåtet att klättra i och ur korge är de har lämat parkerigsläget på marke. 16 PERSONLYF T

17 ARBETSUTRUSTNiNGAR 3. Tips för säkert arbete med tillfälliga persolyft Ia lyftaordige med arbetskorg aväds: Kotrollera att arbetskorge och basmaskie (kra eller truck) är besiktigade tillsammas. Kotrollera att uderhåll och tillsy skett. Kotrollera att lyftkapacitete ite överskrids (vikte av korg och last får ite överskrida 50% av kraes maxlast eller 25% av truckes maxlast). De som aväder lyftaordige ska ha tillräckliga kuskaper och arbetsgivares tillståd att aväda utrustige. Se till att åtgärder är vidtaga för att hidra att trucke eller krae välter eller glider. Ta äve häsy till väderförhållade. Gör e riskbedömig av arbetet. Vid körig av lyftaordige med arbetskorg: Följ istruktioer och aväd ite lyftaordige med arbetskorg till adra arbetsuppgifter ä de är avsedd för. Se till att ige befier sig i riskområdet. Skyddsgridar/bommar på arbetskorg får ite låsas fast i öppet läge. Staa på korges isida och klättra ite på räcket. Aväd persolig fallskyddsutrustig. Aväd aa persolig skyddsutrustig som krävs i förhållade till de arbetsuppgifter som ska utföras, till exempel skyddshjälm och skyddsskor. Håll säkert avståd till elektriska luftledigar. Avbryt arbetet om du märker ågot fel på lyftaordige eller arbetskorge. Täk på att måga arbetssituatioer, till exempel högtryckstvätt, utsätter arbetskorge för sidokrafter. Det är äve riskfyllt att ta emot extra last är arbetskorge är lyft. Föremål får ite släppas frå korge. Stege får ite avädas i korge. 17

18 Du som arbetar med lyftaordigar Se till att du har rätt kuskaper och tillståd att hatera utrustige. Aväd ite utrustig som är slite eller defekt. Följ regler och istruktioer för körig och övrig haterig (till exempel reparatioer). Se till att adra på arbetsplatse ite vistas i lyftaordiges riskområde. Vad adra på arbetsplatse bör täka på Respektera avstägigar/avspärrigar av arbetsområde. Vistas ite i riskområdet är lyft pågår. Företagshälsovårde e viktig resurs Om de kompetes som fis i företaget ite räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra riskbedömigar, ska företagshälsovård eller motsvarade resurs alitas. Företagshälsovårde ka också hjälpa företag att komma igåg med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 18 PERSONLYF T

19 ARBETSUTRUSTNINGAR Läs- och läktips Prevet Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Prevet aordar utbildigar och har givit ut material om blad aat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömigar. Några exempel: Systematiskt arbetsmiljöarbete på de lilla arbetsplatse Riskbedömigar idéer och fakta Riskbedömigar verktyg Checklistor för blad aat mobila arbetsmaskier och yrkesförare. Arbetsmiljöverket Broschyre Säkrare bygg- och aläggigsarbete (ADI 539). Se publikatioer. Föreskrifter, blad aat Avädig av lyftaordigar och lyftredskap (AFS 2006:6), Byggads- och aläggigsarbete (AFS 1999:3), Mideråriga (AFS 1996:1, ya föreskrifter kommer iom kort), Maskier (AFS 2008:3) och Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). Liftutbildigsrådet Liftutbildigsrådet är ett oberoede orga som förvaltar liftläroplae och asvarar för dess iehåll och utvecklig. Liftutbildigsrådet auktoriserar utbildigsföretag som förbider sig att följa liftläroplae. Europeiska kommissioe, Europeiska kommissioe har givit ut Hadbok med icke-bidade regler för god praxis för tillämpig av direktiv 2001/45/EG (arbete på ivåer över mark- och golvpla). Hadboke iehåller exempel på goda metoder för arbete på ställigar, stegar, arbetsplattformar, reparbete samt aa utrustig för arbete på ivåer över mark- och golvpla, t ex mobila arbetsplattformar. (Välj sveska som språk på hemsida och gör e sökig på hadbokes am.) Swedish Retal Swedish Retal är braschföreige för de företag som tillhadahåller byggmaskier. Föreige har blad aat givit ut broschyre Säkerhetsguide för arbetsplattformar. TYA Ett samarbetsorga mella arbetsgivar- och arbetstagarorgaisatioer i trasportbrasche. TYA har e webbaserad förarutbildig för bakgavellyft, som är gratis för TYA:s medlemsföretag. På TYA:s hemsida fis äve blaketter för körtillståd för bakgavellyft och lyftaordigar. 19

20 Varje år iträffar mer ä 100 olyckor vid persolyft. I ästa hälfte av falle blir kosekvesera allvarliga, med skador som leder till lägre sjukskrivigar. Äve om varje olycka är uik fis i de flesta fall orsaker som hade kuat förebyggas med systematiskt arbetsmiljöarbete. De här broschyre har tagits fram av Prevet för att bidra till att förebygga olyckor vid persolyft. Här fis tips för säker avädig av saxlift, skylift, bakgavellyft och adra lyftaordigar. Skrifte iehåller också e sammaställig av regler som berör avädig av utrustig för persolyft. ISBN

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker Arbete med truck Arbete med truck Du som jobbar inom till exempel partihandeln, på ett åkeri eller en godsterminal och kör mycket truck kan undvika många farliga situationer med rätt kunskaper. Varje år

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Till auktoriserade liftutbildare,

Till auktoriserade liftutbildare, 1(5) 2010-11-25 Till auktoriserade liftutbildare, Råd avseende LLP-utbildningen Med detta brev vill vi ge konkreta råd och tips till alla auktoriserade liftutbildare avseende tillämpningen av Liftläroplanen,

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt.

Kompetensprov Förare med mer än 4200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Maskinutbildningar Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla som arbetar med truckar och mobila maskiner ha utbildning för att göra detta på ett säkert sätt (AFS 2006:4). Det

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten.

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten. LIFT 1420 & 2000 Lift 1420 & 2000 Teknik på hög nivå! Huddig Lift 2000 20,1 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 14,2 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 och 2000: Huddig Lift 1420 och

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer