Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården"

Transkript

1 Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig Yta för bild eller möster

2 Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig Utgivigsdatum: Utgivare och distributör: Projektorgaisatio: Trafikverket, Göteborg, Telefo: Bo Lidgre, projektledare Hambaa Eva Adersso, projektledare etappe Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Beham Shahriari, tekiksamordare Iger Mellberg, miljösamordare Jaie Sjöö, iformatör Kosult: Uppdragsorgaisatio: COWI AB Johaa Rödström, uppdragsledare Raja Ilijaso, redaktör Assar Egström, tekiksamordare Mattias Bååth, miljösamordare Bilder och illustratioer: Trafikverket 2010 om iget aat ages. Kartor: Latmäteriet, ärede I 2009/1431 om iget aat ages. Dokumetummer COWI AB: /04-RAP001.idd Dokumetummer Trafikverket: 2010/

3 Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde Iehållsförteckig Sammafattig 4 1 Projektbeskrivig Hambaa Hambaas förutsättigar Hambaas ädamål Tidigare utredigar Hambaas delprojekt Projektbeskrivig etappe Eriksbergsmotet-Pölsebobagårde Järvägsutrediges ädamål Utredigsområdets fysiska omfattig Lagstiftig och plaerigsprocess Trasportpolitiska mål Miljömål Mål för Hambaa Miljökvalitetsormer Plaerigsprocesse Förutsättigar Dages trafik- och miljösituatio Riksitresse Markavädig Samhällsutvecklig Miljö Risk och säkerhet Byggadstekiska förutsättigar Tekiska fuktioskrav för Hambaa Gestaltig Beskrivig av utredigsalterative Övergripade beskrivig Gemesamma förhållade Alterativ B dubbelspår i befitlig sträckig Alterativ BÖ dubbelspår i befitlig sträckig, delvis överdäckat Alterativ T y sträckig i tuel Avfärdade alterativ Nollalterativ Illustrerad sträckig Miljökosekvesbeskrivig Metodik Avgräsig och osäkerheter Bevaradeitresse Hälsa och boedemiljö Naturresurser Risk och säkerhet Miljökosekveser uder byggtide Samlad bedömig Samråd Lässtyrelses beslut om godkäade av MKB Övriga kosekveser (tekik, samhällsplaerig och ekoomi) Geomförade Samhällsplaerig Samlad effektbedömig Slutsatser 62 9 Fortsatt arbete Nästa steg i plaerigsprocesse Frågor att utreda vidare iom miljö och tekik Refereslista 65 Bilaga Lässtyreles belsut om godkäade av MKB Uderlagsrapporter Risk Buller, vibratioer och stomljud Föroreade område Samråd Läsavisig: Kapitel 1-4 behadlar projektet, processe och förutsättigara. I kapitel 5 beskrivs de tre spåralterative, meda kosekvesera för respektive alterativ återfis i kapitel 6 och 7. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3

4 Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde Sammafattig Sammafattig Bakgrud Göteborgs ham och idustriera på Hisige efterfrågar allt mer godstrasporter på järväg. Hambaa, som är de eda spårförbidelse mella hame och övriga ladet, är för ärvarade ekelspårig och utpekad som e av de sträckor i järvägsätet som har kapacitetsbrist. För att säkerställa framtida godstrasporter på järväg utreder u Trafikverket e utbyggad till dubbelspår på Hambaa i Göteborg. Projektet fis med i de atioella plae för trasportsystemet Hambaas utbyggad har delats i i fem etapper, varav de här järvägsutredige för sträcka Eriksbergsmotet Pölsebobagårde är e. De övriga fyra etappera är: y järvägsbro över Göta älv, Kvillebagårde, sträcka Kvillebagårde Eriksbergsmotet samt sträcka Pölsebobagårde Skadiabagårde. Byggade av järväg regleras både i lage om byggade av järväg och i miljöbalke. Plaerigsprocesse har äve att beakta plaerigsmål för trafik och miljö både atioellt, regioalt och lokalt. Utbyggade ska svara upp mot kravet på fuktio (som i det här fallet är att kua köra mer gods på järväg) och kravet på häsy till miljö, boede och kommual plaerig. Järväge måste också plaeras utifrå de tekiska krav som gäller för de här type av aläggigar. Järvägsutredige är ett tidigt plaerigsskede vars syfte är att välja framtida utredigskorridor. Tygdpukte ligger därför på skillader mella de olika utredigskorridorera. Efter att järvägsutredige har slutförts fortsätter arbetet med Hambaa iom e vald korridor. I järvägsplae, som är ästa plaerigsskede, prövas olika spårsträckigar och e rad tekiska och miljömässiga fördjupigsarbete geomförs för att få fram de sammataget bästa lösige. Processe omfattar också e mer detaljerad miljökosekvesbeskrivig, föryade samråd och tillstådsprövigar eligt gällade lagstiftig. Förutsättigar Hambaa säkerställer trasportera till Göteborgs ham och är därför av riksitresse för kommuikatio. I aslutig till Hambaa fis äve område av riksitresse för idustriell produktio och kulturmiljö. Utvecklige av Norra Älvstrade är e viktig del av stades plaer för att få Göteborg att växa, främst geom förtätig och förädlig av befitliga område. Det pågår e fortlöpade omvadlig av markavädige frå idustri och verksamheter till boedemiljö. Parallellt med järvägsutredige arbetar stadsbyggadskotoret med ett plaprogram för området i aslutig till Hambaa. Syftet med plaprogrammet är att studera förutsättigara för framtida markavädig. Särskilda frågeställigar som lyfts fram i programsamrådet är möjlighete att bygga fler bostäder iom utredigsområdet, förbättrade koppligar mella by och Norra Älvstrade samt förbättrade koppligar mella Pölsebo och V Eriksberg. Utvecklige av Krokägsparke är också e väsetlig fråga. Huvuddele av utredigsområdet är bebyggt och adele bevaradeitresse är därför få. Iom området ligger dock Krokägsparke som fis upptage i kommues lövskogsiveterig, samt det lövskogsklädda Bratteråsberget. E särskild iveterig har gjorts av Krokägsparke som visar på biotoper med äldre träd. Krokägs-parke har också ett stort rekreatiosvärde för ärboede och aväds av krigliggade skolor och förskolor. På Bagårdsområdet söder om Krokägsparke har ett par skyddade arter påträffats. Befitlig järväg går geom tätbebyggda område. Buller bedöms vara de faktor som påverkar boedemiljö mest. Översiktliga beräkigar visar att ca 1200 lägeheter på sträcka ka vara utsatta för bullerivåer överstigade agiva riktvärde. Hambaa utgör också trasportled för farligt gods. Utredigsalterativ Aktuell järvägsutredig för sträcka Eriksbergsmotet Pölsebobagårde omfattar tre korridoralterativ som beteckas B, BÖ och T. B iebär e dubbelspårsutbyggad i befitlig sträckig, där ett ytt spår läggs strax orr eller söder om det befitliga spåret. BÖ är samma som B, me ikluderar också e ca 250 meter låg överdäckig över spåre direkt öster om Bratteråstuel. T utgörs av dubbelspår i y sträckig e bit orr om uvarade spår. I järvägsutredige jämförs utredigsalterative med ett ollalterativ, som iebär att ige y järväg byggs på aktuell sträcka. 4

5 Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde Miljökosekveser Alterativ B - dubbelspår i befitlig sträckig medför att barriäreffekte ökar p.g.a. ökad trafik och dubbelspår. Det iebär också att miljöprobleme, främst i form av buller, ökar och att omfattade åtgärder krävs för att få acceptabla bullerivåer. Idividriske lägs spåret ökar p.g.a. ökade trasporter. Alterativet iebär edast midre itråg i Krokägsparke och äve uder byggtide ka kosekvesera reduceras då byggatio sker i befitlig ifrastrukturkorridor. I jämförelse med alterativ B ger alterativ BÖ ågot bättre förutsättigar för uvarade boedemiljö på sträcka öster om Bratteråsberget som överdäckas. Överdäckige är också bättre ur risksypukt, meda kosekvesera i övrigt är desamma som i alterativ B. Tuelalterativet T iebär förbättrad boedemiljö på stora delar av sträcka. Befitlig Hambaa försvier och y järväg går till stor del uder mark, vilket reducerar påverka frå buller och iebär e mycket bättre tillgäglighet mella de orra stadsdelara och älvstrade. Krokägsparke får e betydligt bättre rekreatiosmiljö. I de delar som ite byggs med tuel kvarstår dock problem med boedemiljö p.g.a. buller. Risk fis äve för stomljud i aslutig till tuel. Tuel medför påverka på bevaradeitresse i Krokägsparke då ett atal äldre träd kommer att tas bort. På sikt medför dock alterativet små kosekveser för olika arters möjlighet till spridig och på sikt förbättras äve tillgäglighete. Tuelalterativet ger störst kosekveser uder byggtide med omfattade sprägig, försämrad tillgäglighet och risk för grudvattesäkig. Övriga kosekveser För etappe Eriksbergsmotet Pölsebobagårde iebär ett ytt dubbelspår e förstärkig av de järvägsaläggig som reda fis. Järväge ligger idag tätt ipå boedemiljöer, aturområde och bevaradeitresse, vilket gör att det ställs särskilda krav på apassig av de färdiga aläggige och äve på hur själva bygget geomförs. Järvägsutrediges aalyser visar att B, BÖ och T är likvärdiga är det gäller att klara Hambaas fuktiosmål. Samtliga alterativ ka också bibehålla Pölsebobagårde, liksom de uppfyller de tekiska krave och övergågara mot aslutade etapper i öster och väster. När det gäller effekte på stadsutvecklige är alterativ T bättre ä de båda adra, eftersom de låga tuel ger stort utrymme för exploaterig och goda möjligheter att tillmötesgå kommues ambitioer att låta Norra Älvstrade växa ihop med by och övriga Hisige. Äve BÖ ger betydade förbättrigar för stadsutvecklige i förhållade till B, beroede på att förhålladea lägs själva överdäckige ger miskade barriärer och bra möjligheter till exploaterig. I och med de låga tuel blir T ett mer omfattade och komplext byggprojekt som tar lägre tid att geomföra ä de båda adra. T byggs på tre år meda B och BÖ byggs på två. Uder byggtide ger T ett större itråg i Krokägsparke och fler störigar på övrig miljö. Massöverskottet blir också större ä i de båda adra alterative. B och BÖ iebär dock byggatio itill pågåede trafik, vilket ma till stor del slipper med T. Etablerigsytor och trasportvägar behöver i samtliga fall ordas så att itråget miimeras uder byggtide. De samhällsekoomiska kalkyl som geomförts för hela Hambaa iklusive y bro över Göta Älv visar på e positiv samhällsekoomisk lösamhet för e utbyggad till dubbelspår. Kalkyle baseras på prissatta effekter för i huvudsak tids- och trasportkostader för gods och trafik. Slutsats Utrediges slutsats är att alla tre alterative B, BÖ och T uppfyller måle för Hambaa. De skillader som fis mella alterative gör att T och i hög grad äve BÖ ka förordas frå exploaterigssypukt. Alterativ T är att föredra med häsy till miljö och boede. Alterativ B är fördelaktigast frå ekoomisk och geomföradesypukt, tätt följd av BÖ, meda alterativ T blir dyrare och tar lägre tid att geomföra. I slutsatsera frå geomförd samhällsekoomisk kalkyl och bedömig för hela Hambaa redovisas att projektet beräkas medföra positiv samhällsekoomisk lösamhet. I slutsatsera kostateras också att de samhällsekoomiska lösamhete skulle öka ytterligare om häsy tas till de effekter som ite prissatts. Sammafattig 5

6 Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde 1 PROJEKTBESKRIVNING HAMNBANAN 1 Projektbeskrivig Hambaa Göteborgs ham och idustriera på Hisige efterfrågar allt mer godstrasporter på järväg. För att säkerställa framtida trasporter på de ekelspåriga Hambaa behövs e utbyggad till dubbelspår. Trafikverket utreder därför y Hambaa i fem etapper, varav de här järvägsutredige för sträcka Eriksbergsmotet Pölsebobagårde är e. 1.1 Hambaas förutsättigar Göteborgs ham som utgörs av Skadiahame, Älvsborgshame och Oljehame (Skarvik och Rya) är Nordes största ham och är utpekad som riksitresse. 60 procet av Sveriges cotaiertrafik och 25 procet av ladets utrikeshadel går via Göteborgs ham. Det traportsätt som är mest effektivt ur ett miljömässigt och ekoomiskt perspektiv, är kombiatioe mella sjöfart och tåg. E tät tågtrafik mella hame och olika orter i Sverige gör det möjligt för företag i hela ladet att ha e sabb, kostadseffektiv och miljöklok förbidelse med Nordes största ham. Hambaa är för ärvarade ekelspårig och utpekad som e av de sträckor i järvägsätet som har kapacitetsbrist, se figur 1.2 och 1.3. För att både adele järvägstrafik och de totala adele godstrafik ska kua öka krävs e utbyggad av Hambaa till dubbelspår. 1.2 Hambaas ädamål Dubbelspårsutbyggade på Hambaa ska svara upp mot de trasportpolitiska måle om fuktio och häsy. Det iebär att säkerställa framtida godstrasporter på järväg till och frå Göteborgs ham och övriga idustrier på västra Hisige. Järväge ska plaeras utifrå de tekiska krav som gäller för de här type av aläggigar. Utbyggade ska ske med häsy till de omgivade miljö, till boede och kommual plaerig. Geomföradet bör också präglas av rimlighet är det gäller såväl kostader som kosekveser för trafik och miljö. Torslada Volvo (Höke) Älvsborg Skadia Shell Aredal Pölsebo Arke Skjul Oljehame Steel Bridge 643 Bilhame Base Port Cetralharpa? Volvo Figur 1.1 Målpukter lägs Hambaa. Källa: Trafikverket. Hambaa fis med i de atioella plae för trasportsystemet Tidigare utredigar Baverket har tidigare gjort e förstudie för y Hambaa där ett flertal alterativ studerades och som sträckte sig över stora delar av Hisige. Av beslutshadlige frå framgår att Baverket efter samråd med Göteborgs stad, Västra Götaladsregioe och Lässtyrelse i Västra Götalads lä beslutade att bygga ut Hambaa bredvid eller i ärhete av befitligt ekelspår. Kville Göteborg C Backa Marieholm Säveäs Gubbero = stor trafikkälla (måga vagar/dyg) = mellastor trafikkälla = lite trafikkälla Stea Olskroke 6

7 små eller iga Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde Luleå ga Hambaa elektrifierades Syftet med Skellefteå Piteå elektrifierige var att få bort dieselloke frå baa och att kua köra godspedlar och Skellefteå aa direkttrafik uta att behöva byta lok på Umeå Säveäs. Kapacitete på Hambaa har i sig ite ökat med elektrifierige, me miljöbelastkapacitetsbegräsigar 2009 Umeå Östersud ige har miskat och trasporttide för vissa Örsköldsvik tåg har kortats. Aligsås Kugälv Aligsås Lerum stora Östersud medelstora Åge små eller iga Kapacitetsbegräsigar 2009 Sudsvall Kirua Figur 1.2 Kapacitetsbegräsigar krig Göteborg år Åstorp 1.4 Hambaas delprojekt HELSINGBORG Gävle medelstora Utredigara av Hambaa är idelad i fem etapper, se Arlada figur 1.4: Märsta Ny järvägsbrouppsala över Göta älv: Marieholms bro/olskroke Kvillebagårde. Beräkad Västerås Borläge Kugälv Gävle Umeå Borläge Eslöv ge Kugälv Karlstad Västerås Örebro Aligsås Karlstad Jököpig Örsköldsvik Skellefteå Åge Sudsvall yggd Omb Norrköpig Liköpig Umeå ård bag Ny b ro Marieholmsbro Kvillebagårde Falköpig Åstorp Norrköpig Liköpig Falköpig Örebro Hallsberg Hallsberg Lerum Östersud Piteå Kil Uppsala Luleå Lerum Kävlige Arlada Skellefteå Märsta Aligsås små eller iga Kil Luleå Piteå stora Eslöv Åge Som grud för utbyggade av Hambaa Sudsvall har e trafikaalys geomförts ( ). Trafikaalyse visar hur och i vilke ordig e etapputbyggad av Hambaa bör ske. Örsköldsvik Ladskroa Kirua Lerum Åstorp start av järvägspla är höste 2010 med möjlig byggstart Kvillebagårde: E fuktiosstudie har geomförts uder Kvillebagårde Eriksbergsmotet: Komplicerad sträcka geom att Hambaa och bylede skapar e gemesam barriär mella Älvstrade och Kville. Eriksbergsmotet Pölsebobagårde: Avser de här järvägsutredige. Byggstart möjlig Pölsebobagårde Skadiabagårde: Järvägspla ska påbörjas är arbetet med aslutige mot Pölsbobagårde har klarlagts. Byggstart möjlig PROJEKTBESKRIVNING HAMNBANAN Piteå Luleå JöÖstersud köpig Nässjö HELSINGBORG Örsköldsvik Åge Nässjö Borläge Nyäsham Sudsvall h oc g- Arlada g vä di d a e rdgsutr o m Sa rvä jä Nyäsham Gävle Alvesta Uppsala Märsta Ladskroa Halmstad Åstorp Alvesta Kalmar HELSINGBORG Kil Karlstad Hallsberg Arlada KristiastadGävle Märsta Kristiastad Jököpig Uppsala Nässjö SkadiaVästerås bagårde Eslöv Kil Kävlige Karlstad Örebro Figur 1.3 Kapacitetsbegräsigar i södra Sverige år Hallsberg Falköpig Jököpig Eriksbergsmotet Pölsebobagårde Nyäsham Halmstad Kalmar Hässleholm Helsigborg Kristiastad Nässjö Alvesta Figur 1.4 Hambaas fem etapper. Svart rig markerar aktuell etapp. Norrköpig Staffastorp Liköpig Studerad etapp r på els b b Norrköpig Du Västerås Liköpig Falköpig Dubbelspår Borläge Helsigborg Örebro Helsigborg Hässleholm Ladskroa Kalmar Hässleholm Staffastorp Halmstad Staffastorp Eslöv Kävlige Nyäsham 7

8 Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde 2 Projektbeskrivig etappe Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde 2 Projektbeskrivig etappe Eriksbergsmotet Pölsebobagårde I järvägsutredige beskrivs de tre olika korridoralterative samt deras fuktio, miljöpåverka och ekoomi. Etappes avgräsig i öster ligger vid Eriksbergsmotet och i väster vid Älvsborgsbro. Pölsebobagårde förutsätts ligga kvar som idag. 2.1 Järvägsutrediges syfte Syftet med järvägsutredig för etappe Eriksbergsmotet Pölsebobagårde är att beskriva olika korridoralterativ, deras geomförbarhet och kosekveser vad gäller fuktio, miljöpåverka och ekoomi. E järvägsutredig ska fokusera på alterativskiljade kosekveser, och arbetet ska mya ut i ett ställigstagade om vilket korridoralterativ som är det sammataget bästa med avseede på trafik, omgivig och kostader. Arbetet med järvägsutredige samordas med Göteborg stads plaerig. Parallellt med järvägsutredige arbetar Göteborgs stad med ett plaprogram för området där de olika alterative för Hambaa ger olika förutsättigar för de framtida markavädige. Först i ästa plaerigsskede som utgörs av järvägsplae tas beslut om var iom de valda korridore spåre ska förläggas. 2.2 Utredigsområdets fysiska omfattig Järvägsutrediges fysiska utredigsområde illustreras på karta itill. Utredigsområdet har defiierats utifrå tidigare förstudie. Avgräsige i öster iebär att ma ska kua asluta till befitligt spår vid Eriksbergsmotet i både pla och höjd. Järvägsutredige ska också möjliggöra e framtida y sträckig för etappe Kvillebagårde Eriksbergsmotet. För de här utrediges del iebär det att hela området framför Eriksbergs köpcetrum behöver igå i utredigsområdet. I väster ska järvägsutredige asluta till befitligt spår i höjd med Älvsborgsbro. Oavsett vilket korridoralterativ som blir aktuellt för utbyggad, så ska Pölsebobagårde fias kvar. med möjlighet till aslutig av befitliga spår mot Rya och Skarvik. Utredige har avgräsats till det område som krävs för att klara e tuelsträckig eligt förstudie. 8

9 Eriksbergsmotet Ha Stålhadskegata Krokägsparke ta et på r Ry as sbo Älv går sgata ri Färjeäsparke Ostidiegata V Eriksberg Docka Skarviksspåret Sörhallsberget VE Mosugata Ivarsbergsmotet Hökebagårde V Saegårde Eriksberg ata de går sbergsg a k b bo e Pöls Ö Erik sberg Lodogata Pölsebo Rosehill ta Bratteråsberget Säteriga Bollpla ata åsg tter Bra Bräckeskola sga ta ga us lsi Ce Bräcke dvik at rig te Sä a me m Nor Ko lh a by ya kyrka Ce res gat a Sa e s ga ta dsg ata Eriksbergs cetrum aa b m Saeg årdsha by UTREDNINGSOMRÅDE 2 Projektbeskrivig etappe Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Järvägsutredig Hambaa, dele Eriksbergsmotet - Pölseobobagårde bro rgs Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet Pölsebobagårde 0 Utredigsområde 100 Skala 1: i A Latmäteriet, ärede I 2009/ m 500 m 100 9

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX SKÄRATAREKOMMENATIONER UEHOLM NIMAX Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH SKÄRATAREKOMMENATIONER Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som måste apassas

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Förslag till brolösning Förslag till brolösning

Förslag till brolösning Förslag till brolösning Sida 1 av 1 Sida 1 av 1 Projekt Projekt Ny Bro 2020 dläggare av (leveratör) Ny Bro 2020 S. Broberg/AKINS dläggare av (leveratör) Godkäd (leveratör) S. Broberg/AKINS Godkäd R. immerma/akins (leveratör)

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärderig SEPTEMBER 2014 OMFATTNING HASTIGHETSPRINCIPER SOM UTRETTS: 50/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40 km/h i hela gatuätet

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Falkö Din«C. Göteborg C.

Falkö Din«C. Göteborg C. SltosiÄ 3//V/ [/- 2 -V/J 5 baaaktioe. Förteckig över i huvudspår befitliga med varigsmärke försedda plakoraigar (jämför Kugl. förordige 469/33) vid 1940 års utgåg. Falkö Di«C. Göteborg C. Falköpig C. -

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik E4 rro rts e MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hggvik e g ev j l rrt Lövs tav g e Kym lig errlag s Hju lsta g e Up ps ala e k el amra rdhea U l v su d av Haga rra Hu vu ds ta de sla rg de da u s Frö

Läs mer

Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Ytterenhörna och Överenhörna socknar Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Remissversio Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Julkie tiedote kaikkii kotitalouksii 1 2011 Ekorosks kudtidig Ekoroski asiakaslehti KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomekielie versio! Vi samlar i farligt avfall s.6 eergiavfall i ljus påse AKTUELLT: bioavfall i svart

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer