Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun"

Transkript

1 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

2 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu Beställare: Kugsbacka Kommu 1 Kugsbacka Beställares represetat: Aders Gustafsso Kosult: Uppdragsledare Hadläggare Norcosult AB Box Göteborg Ola Sjöstedt Sara Rydbeck, Lea Seipel, Aa-Lea Frebor, Herma Adersso Uppdragsr: 10 Filam och sökväg: Kvalitetsgraskad av: Tryck: N:\10\\10\0-Mapp\09 Beskr-Utred-PM-kalkyl\ miljöutredig sadlycka.doc Ola Sjöstedt Norcosult AB

3 () Iehållsförteckig Sammafattig Uppdraget Arbetets bedrivade Översiktlig beskrivig av plaerad utbyggad Naturmiljö Kulturmiljö.... Rekreatio Ladskapsbild Mark- och vattefrågor Hälsa och säkerhet Trafikrelaterade frågor Naturresurser... Refereser... 1 Bilagor Bilaga 1. Beskrivig av stradskyddad sträcka av Kyviksbäcke Bilaga. Faktaruta skyddade och skyddsvärda arter Bilaga. Värdepyramid för bedömig av aturvärde Bilaga. Värdepyramid för bedömig av rekreatiosvärde Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

4 () Sammafattig Bakgrud Kugsbacka kommu har upprättat ett plaprogram för området Sadlycka i Kullavik vilket omfattar ca 90-1 bostäder i olika upplåtelseformer. Dea miljöutredig har upprättats till plaprogrammet. Naturmiljö Aktuellt plaprogram iebär främst att öppe odligsmark uta ågra högre aturvärde tas i aspråk för e bostadsutbyggad. I ordost sker dock e midre utbyggad i ekskogsområdet, vilket är egativt frå aturvårdssypukt. Om utbyggade edast tar i aspråk de öppa odligsmarke uta att gå i eksskoges bry och att förslage utbyggad i ekskoge i ordost tas bort, bedöms att kosekvesera för aturvärdea edast kommer att bli begräsade. Detta förutsätter dock att dagvattet tas omhad lokalt ia det släpps vidare till Kyviksbäcke och att bäcke med e skyddszo bevaras. De huvudsakliga aturvärdea i området skulle dock bevaras vid e utbyggad på de öppa marke om igrepp i ekskoge udveks. Kulturmiljö E utbyggad iebär e markat förädrig i de historiska markavädige. Några käda, stora kulturhistoriska värde kommer dock ite att påverkas. Stemurara i området bedöms vara möjliga att spara iom rame för e bebyggelseexploaterig. Rekreatio Frå rekreatiossypukt bedöms e utbyggad på de öppa odligsmarkera ite orsakar ågra påtagligt egativa kosekveser frå rekreatiossypukt förutsatt bebyggelse ite går äda fram till skoge. Däremot iebär föreslage utbyggad i ordost ett egativt igrepp i ett ekskogsområde med större lokala rekreatiosvärde. Igreppe medför att både förskolas och ärboedes rekreatiosmöjligheter försämras ågot då delar av skogsområdet försvier. Nya boede i området kommer att ha god tillgåg till ett attraktiva ärrekreatiosområde Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

5 5 () Ladskapsbild E utbyggad av bostäder i området kräver oggraa studier för att de värde i ladskapsbilde som fis idag ite ska gå förlorade. Väljer ma att bygga ebart i det öppa området me begräsar atalet hus påverkas upplevelse av det stora vida ladskapsrummet me iblickar mot det vackra skogsbryet ka fortfarade medges. E byggatio i ekskogsområdet förädrar upplevelse av de vackra sammahägade ekskoge. Mark- och vattefrågor E utbyggad kräver saolikt vissa grudläggigsåtgärder då programområdet uderlagras av glacial lera, varför geotekiska udersökigar krävs i sambad med fortsatt plaarbete. Föreslage exploaterig av programområdet medför e ökig av såväl dagvatteavriig som föroreigshalt i dagvattet jämfört med befitliga förhållade. Framtida dagvattehaterig föreslås därför utformas så att utjämig och reig av dagvatte uppås. Geerellt föreslås att dagvattet skall omhädertas lokalt atige geom aläggig av makadamfyllda dike och meadrade öppa dike, geom aläggig av dagvattedammar eller geom e kombiatio av båda ovaståede. Med hjälp av ytterligare LOD-tekiker, t ex gröa tak, geomsläppliga markbeläggigar, regvattetuor och kassettmagasi, ka dagvattet på kvartersmark reas och fördröjas ytterligare. Plaerad bostadsutbyggad bedöms ite påverka miljökvalitetsormera för vattekvalitet i recipiete Kräkligeområdet i ågo större utsträckig förutsatt att dagvattet omhädertas lokalt. Hälsa och säkerhet Strax orr om programområdet fis beteshagar för hästar och ågra hästgårdar. Några kofliker mella djurhållig och plaerade bostäder bedöms ite uppstå. Trafikrelaterade miljöfrågor E utbyggad på 90-1 bostäder beräkas ge e trafikalstrig på 7 fordo/årsdyg. För att klara riktvärdea för trafikbuller för plaerad bebyggelse krävs ett avståd mella Gamla Säröväge och ärmaste fasad på m. Om uteplats orieteras mot Gamla Säröväge krävs ett avståd på mer ä m frå vägmitt. Mella Sadlyckas väg och ärmaste fasad krävs 10 m och om uteplats orieteras mot Sadlycka Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

6 () krävs ett avståd på mer ä 8 m frå vägmitt. De ökade trafike på omgivade vägar kommer att öka de ekvivaleta ljudivå för boede lägs tillfartsvägara. För boede lägs Gamla Säröväge iebär det e ökig med omkrig 1 dba. Maximala ljudivå förädras ite. MKN för kvävedioxidhalt, dygsmedelvärde, kommer att uderskridas med margial. Erfarehetsmässigt ka då också slutsatse dras att äve övriga miljökvalitetsormer klaras med margial. Naturresurser E utbyggad iom området bedöms ite iebära ågo koflikt med bestämmelsera i kap miljöbalke. Kommue har i si översiktspla i pricip tagit ställig till att e utbyggad i området som medför exploaterig av jordbruksmark eligt kap MB är möjlig. Utbyggade iebär igrepp i ekskogsområdet, vilket ka iebära e koflikt med bestämmelsera i kap MB. Vidare ka Kyviksbäcke påverkas vid aläggig av dagvattedammar, vilket ka kräva dispes frå biotopskyddet krävs eligt 7 kap 11 MB. Igrepp ka äve ske iom det stradskyddade området krig Kyviksbäcke, varför äve upphävade eligt 7 kap och 5 kap 7 PBL ka komma att krävas vid e utbyggad Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

7 7 () 1. Uppdraget Uppdraget har ieburit att upprätta e miljöutredig till ett plaprogram för utbyggad av bostäder, äldreboede, gruppboede och utvecklig av befitlig förskoleverksamhet iom fastighetera Kyvik :1 och : (Sadlycka) i Kullavik, Kugsbacka kommu. Området utgörs övervägade av åkermark beläge på ömse sidor av Sadlyckas väg, vilke övergår i ekdomierad skog i öster. I programområdets ordvästra del rier Kyviksbäcke geom åkermarke, vilke omfattas av stradskydd. Iom området ligger äve e förfalle gård och de kommuala förskola Sadlycka (se översiktskarta, figur 1). Figur 1: Översiktskarta. Programområdet är utmarkerat med rött. Miljöutredige bygger på tidigare miljökosekvesbeskrivig (GF Kosult AB 0a) som togs fram år 0 till ett plaprogram för ett större programområde, me utredige har kompletterats med ågra miljöfaktorer (trafik, hälsa och säkerhet) och apassats till gällade lagstiftig. Miljöutredige är iriktad på att översiktligt beskriva och bedöma områdets värde för atur, kultur, rekreatio och ladskap samt att utreda förutsättigara för trafik, hälsa och säkerhet samt markoch vattefrågor. Vidare görs e bedömig av vilka miljökosekveser som ka uppstå vid plaerad utbyggad. Dessutom har e särskild beskrivig och bedömig av aktuell sträcka av Kyviksbäcke gjort ikl e bedömig av ett evetuellt upphävade av stradskyddet (bilaga 1.) Beställare av uppdraget har varit Kugsbacka kommu geom Aders Gustafsso Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

8 Figur : Aktuellt programförslag Natur Bostäder Dagvattehaterig Bussh å l l - p l a t s alt.1 Kyviksbäcke Bostäder Förskola Natur Bussh å l l - p l a t s alt. Bostäder Gamla Säröväge Bostäder

9 9 (). Arbetets bedrivade Arbetet med miljöutredige har utförts av biologera Ola Sjöstedt, Sara Rydbeck, ladskapsarkitekt Lea Seipel samt civiligejörera Aa-Lea Frebor och Herma Adersso vid Norcosult AB. Fältbesök i området gjordes till de tidigare MKB: i februari 0 och ett kompletterade fältbesök gjordes i september 1. Aväda skriftliga källor har agivits iom paretes i rapporte och återfis i referesavsittet.. Översiktlig beskrivig av plaerad utbyggad Kugsbacka kommu har beslutat att återuppta tidigare plaarbete för fastighetera Kyvik :1 och : (Sadlycka) i Kullavik. Plaarbetet avstaade för att iväta e kapacitetshöjig av Kullaviks reigsverk, vilke krävdes bl a för att klara e större bostadsutbyggad i Sadlycka. Då utbyggade av reigsverket är klar 1 har tidigare plaerigsstopp för Kullavik hävts och därmed har kommue valt att ta fram ett ågot reviderat programförslag för Sadlycka. I programområdet plaeras e utbyggad av ca 90-1 bostäder i bladade upplåtelseformer bl a hyresrätter, bostadsrätter och ägaderätter iklusive äldreboede, gruppboede samt utvecklig av förskoleverksamhete (se figur ). Programområdet är täkt att delas upp i 5 delområde som skiljer sig i iehåll och gestaltig. De förfalla gårde orr om Sadlyckas väg är täkt att rivas och marke istället bebyggas med bostäder. Vidare föreslås befitlig förskola att utökas med ytterligare e avdelig. I de kommuövergripade översiktsplae (Kugsbacka kommu 0) ligger aktuellt område iom utveckligsområdet för Kullavik. Aktuellt område ägs idag av Derome Hus AB Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

10 b yv Kyv :9 7 ä iksv 5: E ke. 5: :10 5: :7 5:1.0 5:7 5: 5: 5: 5: 7 5: v :. 5:8 5: 5B. 5:8 5: Ek Alle 5:1 eb y 5:107 5:111 5:5 5: 5: :9 lycka g.7 9 5: 5:. serv 5:1 1. :15 5: s vä 5:0 1B ck s 8 tige Klo Sad 5: se rv 5: 5: 5: 5:8 5: 5:7. 1 5:1 : Ku llav.7. 5:11 :1 ge vä iks. :1..0 : 17 : :11 : :1 5:1 5:10. 7 : :1 :.9 : :17 :. :10 :1 : 5: 5:9 1 5:1 :7 s:..8.9 :. : :... : 5:.7 : : :8 1 5: :9.0 :1 5: 5:157 5A 5: 5 5:9 5:10 5: : : 5: s: : :.1. 5: 5: 1.. : : : :1 9 Kullav 5: bo g 1. 0 :.0 11 : : :1 5: s- : : : BÅNGSBO 5:1 dvä g 9 vä.8 5:1 Ru. s ge ck a ly d 5: viks 5: Kulla : 9. Sa :70 vä Kullaviksväge :5 5 :.7 : iksväge : gs :7 5: g :1 8. :5 :57 10 Ku 8 lla vik 9 sr u dv ä Samf 7 10 :58 Skala = 1:.9 : : :101 5:109.8 äg.7 Kugsbacka kommu.8 d sv Skala 1:00 5:15 5: 5:10 5: 5:1 5:8 5:1 5:71 5:1 5:0 5: 5: 5:7 5: 5:1 5: 5:1 5:1 ge 5:5 5:1 dhemsväge 5:1 äg 0 se s : 17 0 s : :1 :1. :8 5 5:78.7. : : 85 1 Tät skog : ge :1. väge. Kullaviks Myrvä :7.9 5 : :5 5:171 7 :1.9 :9. :1. 5: :1. : : : Betesvall Tidigare utredigsområde Aktuellt programområde. :1 Ekdomierad lövskog.7 Buskmark Område av visst värde för ärrekhällmarksmosaik reatio Område Öppe värdefullt gräsmark förohävdad ärrekreatio rpväg To llaviks.ku Figur Figur. Figur5.. Rekreatio Naturtyper Bedömig av aturvärde.1... : : 5:7 1 Bebyggelse/ tomtmark Graplaterig :1 Platerad graskog Bladskog :1.7 E. Övriga aturområde (ej särskilt markerade).7 A. Område av atioellt eller iteratioellt serv värde för aturvårde (sakas i området) B. Regioalt värdefulla område (sakas i området) C. Område med större lokala aturvärde D. Övriga område med lokala aturvärde s : A e B väg A. sv ärö la S. he m 8 Frid Gam 1 1 äge. rvä rde. 1. e väg rre mla Ga ö Sär.9 To Sk ola. 1 s: jör. 0 Ök a tu ra B.7 Öst d e a 7 5. e väg väge 1.1 ärö la S.1 Ga m e iksbäck Kyv g vä 1 s 17 s- D ka.7.9. m he ag. lyc :1s d Sa 5 5 serv.7.1 serv ge lede Särö 5 0 vä m 1 g e ä yv eb m B So ro ar v er 9 lede Särö.8.0 e.9

11 11 (). Naturmiljö Nuvarade förhållade Allmät om aturförhållade och vegetatio Det studerade området utgörs idag främst av öppe odligsmark (vall). I öster övergår odligsmarke till mer eller midre skogsbevuxa bergområde. Mella betesmarkera och bergområdea fis e bred zo med svagt sluttade mark bevuxe med ekdomierad lövskog. I skogsbryet ligger såväl e förfalle gård och e förskola. Bergsområdeas östväda sluttigar ärmare Särölede (öster om programområdet) hyser ett relativt stort område med platerad graskog (se figur ). Aktuellt område utgörs huvudsaklige av odligsmark som i söder börjar växa ige. De öppa odligsmarke i programområdets västra del utgör e av få rester av tidigare odligsladskap som fis kvar i Kullavik. Odligsmarke utgör gammal åkermark som uder de seaste deceiera omväxlade utyttjats för hästbete och vall. Marke är ärigsrik och hyser e relativt artfattig och kvävegyad flora. Uder seare år har dock betet upphört meda vallodlige fortsatt. Odligsmarke delas upp i två tegar av Sadlyckas väg som löper tvärs geom området och söder om väge har valle börjat växa ige ågot, dvs har legat i träda det seaste året. I ordväst rier Kyviksbäcke i form av ett rakt, delvis igevuxet dike lägs Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

12 1 () med odligsmarke och e gåg- och cykelväg. E detaljerad beskrivig av Kyviksbäcke ges i bilaga 1. I gräse mella odligsmarke och de förfalla gårde växer e bård med bl a medelgrova ekar, tall, bok, asp och gra. Närmast öster om odligsmarke växer ekdomierad skog som i vissa delar utgörs av gles ekskog meda adra utgörs av tätare lövskog av ek, ask, björk och lö med ett rikt buskskikt av främst hassel me äve brakved, fläder samt ug asp, rö och björk. Vissa partier av skogsområdet är fuktiga och har islag av klibbal och större ask. Blad kärlväxtera i lövskoge märks bl a vildkaprifol, vårfryle, gökärt, ludgröe, skogsbigel, liljekovalj och harsyra. I skogsbryet mella odligsmark och skogområdet i sydost löper e stemur som på seare år blivit övervuxe av främst hassel, asp och björk till följd av att betet har upphört på odligsmarke. Ekskoge i programområdets ordvästra del har delvis kvar si hagmarkskaraktär då dea tidigare igick som e del av betesmarke. Delar av ekskoge - såväl öster som i ordväst - fis markerad som lövträdsbevuxe mark på häradskarta frå -. Trolige utgjorde dea e mer gles skog av hagmarkstyp vid dea tid ä idag då saolikt både bete och slåtter förekom förr. Ett midre ekskogsbeståd med hagmarkskaraktär i programområdets ordöstra del. Öster om ekskogszoe vidtar bergområde som består av e mosaik av berghällar och svackor som växer ige med bladskog beståede av främst tall, björk och ek. Islaget av ebuskar är stort. På häradskarta frå - sakas trädmarke Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

13 1 () rigar på bergområdea, vilket visar att det seda dess pågått (och pågår fortfarade) e igeväxig här. Bilde är typisk för regioe i stort där bergområdea tidigare var hårt utyttjade som utmarksbete m m. Tidigare dokumeterade aturvärde Kyviksbäcke utpekas i kommues aturvårdsprogram som ett område eligt klass ( högt aturvärde ) då det i bäcke fis reproduktiosområde för havsörig (Kugsbacka kommu 0). Kyviksbäckes värde för havsörig omäms äve i aat uderlagsmaterial. Delar av sträcka edströms programområdet bedöms utgöra lämpliga lek- och uppväxtområde för havsörig me samtidigt fis flera vadrigshider i bäcke. Eligt äldre elfiske hyste bäcke förutom örig äve spigg, skrubbskädda och ål, me vid seaste elfisket 05 oterades edast örig. (Kugsbacka kommu 98, Lässtyrelse 9a, 1, Havs- och vattemydighete 1). Bäcke myar ut i Kyvike som eligt e äldre iveterig hyser grudområde delvis bevuxa med ålgräs (Kugsbacka kommu 89). Ekskogsområdet i programområdets östra del omäms i kommues tidigare aturskyddsprogram frå 9 (Kugsbacka kommu 9) som värdefullt för ladskapsbilde och frå rekreatiossypukt. Det omäms dessutom som ett område med större lokala atur- och rekreatiosvärde i gröstrukturstudie för Kullavik (GF Kosult AB 0b). Ekskogsområdet utgör äve e del av ett större område som utgör e värdetrakt för ädellövskog eligt Lässtyrelse. Området sträcker sig frå Billdal till Vallda och frå kuste till strax öster om Särölede. Värdetrakter är område som har e väsetligt högre täthet av värdekäror för djur- och växtliv iklusive biologiskt viktiga strukturer, fuktioer och processer ä vad som fis i vardagsladskapet (Lässtyrelse 1). I övrigt fis programområdet med omejd ite omämt i befitligt aturvårdsuderlag bl a, Göteborgsregioes kommualförbud (87), Lässtyrelse (77, 85, 90, 9b, 9, 01, 0, 1). Göteborgs Oritologiska Föreig 9, Skogsstyrelse (1). Skyddade och skyddsvärda arter Ett estaka fältbesök ka ite ge e heltäckade bild av vilka skyddade arter eligt artskyddsförordige, rödlistade arter, sigalarter och i övrigt skyddsvärda arter, som förekommer i ett område. De fyd som görs och de aturtyper som fis represeterade ka dock ge e vägledig om hur aturvärdea skall bedömas. Begreppe skyddade arter, rödlistade arter, sigalarter etc redovisas i bilagd faktaruta (bilaga ) Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

14 E ke Kyv ä iksv :9 7. 5: :10 5: :7 5:1.0 5:7 5: 5: 5: 5: 7 5: v :. 5:8 5: 5B. 5:8 5: Ek Alle 5:1 eb y 5:107 5:111 5: : 5: :9 1 g.7 9 5: 5:. serv 5:1 1. :15 5: s vä 5:0 1B :1 :1 lycka ck s 8 tige Klo Sad 5: se rv 5: 5: 5: 5:8 5: 5:7. 5: Ku llav.7. 5:11 :1 ge vä iks. :1..0 : 17 : :11 : :1 5:1 5:10. 7 : :1 :.9 : :17 :. :10 :1 : 5: 5:9 1 5:1 :7 s:..8.9 :. : :... : 5:.7 : : :8 1 5:88 :1 5: 5:157 5A 5: 5 5:9 5:10 5: : : 5: s: : :.1. 5: 5: 1.. : : : :1 9 Kullav 5: bo g 1. 0 :.0 11 : : :1 5: s- : : : BÅNGSBO 5:1 dvä g 9 vä.8 5:1 Ru. s ge ck a ly d 5: viks 5: Kulla Sa : 9. :70 vä Kullaviksväge :5 5 :.7 : iksväge : gs 5. 0 :7 5: g :1 8. :5 :57 10 Ku 8 lla vik 9 sr u dv ä Samf :58 Skala = 1:.9 : : :101 5:109.8 äg.7 Kugsbacka kommu.8 d sv Skala 1:00 5:15 5: 5:10 5: 5:1 5:8 5:1 5:71 5:1 5:0 5: 5: 5:7 5: 5:1 5: 5:1 5:1 ge 5:5 5:1 dhemsväge 5:1 äg 0 se b yv 5: 5. s :. 5: s :8 :1 : :78.7. : : Tät skog : ge :1. väge. Kullaviks Myrvä :7.9 5 : :5 5: :1.9 :1. 5: 1. :9 :1.. : : :1..8 :1 Ekdomierad lövskog.7 Buskmark Område av visst värde för ärrekhällmarksmosaik reatio.. Betesvall Tidigare utredigsområde Aktuellt programområde. Område Öppe värdefullt gräsmark förohävdad ärrekreatio rpväg To llaviks.ku Figur Figur. Figur.. Rekreatio Naturtyper Bedömig av aturvärde.1... : : 5:7 1 Bebyggelse/ tomtmark Graplaterig :1 Platerad graskog Bladskog :1.7 E. Övriga aturområde (ej särskilt markerade).7 A. Område av atioellt eller iteratioellt serv värde för aturvårde (sakas i området) B. Regioalt värdefulla område (sakas i området) C. Område med större lokala aturvärde D. Övriga område med lokala aturvärde s A 5:.7 e 1.7 väg..9 B rvä rde A. sv ärö la S he m 8. Frid 1 Gam äge rre 1. ge övä 17 To Sk ola Ga.9 Sär mla s:. 1 jör. 0 7 Ök a tu ra B d e a Öst.7 5. e väg väge ärö la S 58 Ga m e iksbäck 1 Kyv g vä 1 17 s- s D 1 ka.7.9. m he ag.. 0 5:1s-5 lyc d Sa 5 5 serv.7.1 serv ge lede Särö 5 0 vä m 1 g e ä yv eb m B So ro ar v er 9 lede Särö.8.0 e.9

15 15 () Vid fältbesöket i området påträffades e del ask, varav vissa var relativt grova, i ekskogsområdet i öster och då särskilt i det fuktiga delområdet direkt öster om förskola. Estaka ask förekom äve vid Kyviksbäcke och direkt väster om förskola. Ask är fr o m 10 är rödlistad (hotkategori VU, sårbar) p g a att arte har miskat kraftigt till följd av askskottsjuka. Vid elfiske 9 hyste Kyviksbäcke de rödlistade arte ål (hotkategori CR, akut hotad), me vid seaste elfisket 05 fas edast havsörig i bäcke. Vidare har sigalarte glasfläck Arthoia spadicea oterats på e av ekara i ekskogsområdet i öster. Vidare fis det uppgifter om att vissa rödlistade fåglar har oterats i området (ej häckade), bl a bivråk, midre hackspett, torseglare, såglärka, vit stork, göktyta, stjärtad och tretåig mås (Artportale 1). I övrigt fis iga dokumeterade fyd av skyddade och skyddsvärda arter i eller i aslutig till aktuellt område (Lässtyrelse 1, Skogsstyrelse 1, ArtDatabake 00, Gärdefors, U, 10). Naturvärdesbedömig Utifrå tidigare dokumeterade aturvärde och fältbesök i området har e bedömig av områdets aturvärde gjorts. Till hjälp har aväts e särskild värdepyramid utvecklad av Norcosult AB för MKB-arbete (se figur och bilaga ). Några område av riksitresse eller regioalt itresse bedöms ite fias i området. Kyviksbäcke och ekskogsområdet i öster bedöms som område med större lokala aturvärde eligt kategori C. Kyviksbäcke hyser höga aturvärde eligt ett flertal aturvårdsuderlag och dess edre delar är ett reproduktiosområde för havsörig. Eligt uppgift ka örige p g a vadrigshider ite ta sig upp till det avsitt som berörs i programområdet. Det har dock ett potetiellt värde om vadrigshidret i e framtid ka avlägsas. Klassige av ekskogsområdet motiveras av att det utgör ett drygt tre hektar stort, sammahägade ädellövskogsområde där bl a islaget av hassel, fuktiga partier samt död ved och hålträd, gör det attraktivt för t ex fågellivet. Vissa fyd av frå aturvårdssypukt itressata arter gjordes vid fältbesöke, vilket bidrar till att motivera klassige. Historiska kartor atyder också att det ka fias trädkotiuitet i området. Det midre ekskogsbeståd i programområdets ordvästra del har bedömts som övriga område med lokala aturvärde eligt kategori D. Naturvärdea här likar detta för det östra ekskogsområdet, me aturvärdea har bedömts e ivå lägre p g a att bestådet är betydligt midre Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

16 1 () Lövskoge öster om programområdet domieras av ek och utyttjas flitigt som ärrekreatiosområde av boede och förskola. Kosekveser Aktuellt plaprogram iebär främst att öppe odligsmark uta ågra högre aturvärde tas i aspråk för e bostadsutbyggad och därmed försvier e av de få kvarvarade rester av odligsladskap som fis i Kullavik. Utbyggade av de gamla gårde medför saolikt att ett fåtal medelgrova ekar som står i tomtgräse försvier. E utbyggad på odligsmarke ka iebära igrepp i ekskoges bry om bebyggelse placeras i direkt aslutig till skoge, vilket är egativt för aturmiljö. Det gäller äve för plaerad promeadstig i sydost. Det är därför viktigt att istället placera bebyggelse e bit ifrå skogsbryet så detta bevaras samtidigt som e varsam gallrig bör göras för att gya äldre lövträd och syliggöra stemure. Det är äve viktigt att i framtida bostadsområde skapa möjlighet att ta had om trädgårdsavfall så detta ite dumpas i i ekskoge eller i aslutig till Kyviksbäcke, vilket i viss må ka påverka flora egativt. Vidare bör iga igrepp göras i Kyviksbäcke som har e fuktio som spridigskorridor och potetiellt möjlig havsörigslokal. Kyviksbäcke ka äve påverkas egativt idirekt geom ökade dagvatteutsläpp vid e utbyggad. Detta ka ge e ökad trasport av ärigsäme och miljöfarliga äme ed till bäcke och havet, vars skyddsvärda fiskbeståd därmed ka påverkas egativt. Bäcke är reda i dagsläget kraftigt påverkad av dagvatte frå omgivade vägar och odligsmark Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

17 17 () Föreslage utbyggad av bostäder och utvecklig av förskola i programområdets ordöstra del iebär ett igrepp i det större ekskogsområdet i öster, vilket iebär egativa kosekveser för aturvärdea. Utbyggade iebär avverkig av värdefull lövskog, ytterligare fragmeterig av ett större värdefullt ekskogsområde samtidigt som e barriär skapas mot aturmarke orr om Sadlyckas väg. Därmed försvier eller miskar starkt dess fuktio som spridigskorridor för växter och djur orrut. Bostadsutbyggade och utvecklige av förskola iebär äve att ett fuktigt skogsparti med högt värde för fågellivet försvier. I programförslaget beskrivs kvarvarade atur mella e utbyggd förskola och föreslaget bostadsområde som e grökil, vilket vid evetuell aläggig av stigar, röjig etc, ka skada de aturvärde som fis i detta fuktiga, relativt svårframkomliga skogsparti. Beroede på utformig ka plaerad stig lägs med skogsbryet i sydost också iebära igrepp i ekskoge. E breddad stig/gågväg med belysig på isida av stemure ka medföra avverkig av värdefulla träd m m, meda e varsam grusig av befitlig stig ite iebär ågra större igrepp. Stige bör evetuellt placeras väster om stemure för att udvika igrepp i skogsbryet. Plaerad utbyggad bedöms ite beröra de skogsbevuxa bergsområdea med hällmarker öster om ekskogsområdet. Om utbyggade edast tar i aspråk de öppa odligsmarke uta att gå i i skoges bry och om föreslage utbyggad i ekskoge i ordost tas bort, bedöms att kosekvesera för aturvärdea edast kommer att bli begräsade. Detta förutsätter dock att dagvattet tas omhad lokalt ia det släpps vidare till Kyviksbäcke och att bäcke med e skyddszo bevaras. Vissa arter utyttjar såväl skogsmark som öppe mark i si livscykel och för dessa arter är utbyggade på odligsmarke egativ. De huvudsakliga aturvärdea i området skulle dock bevaras vid e utbyggad på de öppa marke om igrepp i ekskoge udveks. Förslag till åtgärder Iga igrepp bör ske i det större ekskogsområdet i öster eller i ekskogsbestådet i ordväst. Bebyggelse på de öppa odligsmarke och föreslage stig bör placeras väster om skogsbrye för att udvika igrepp. E varsam gallrig av skogsbrye bör geomföras i samråd med biologisk expertis för att gya äldre lövträd och syliggöra stemure i sydost Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

18 () Iga igrepp bör ske i Kyviksbäcke och dess stradbrikar. E bebyggelsefri zo bör lämas krig bäcke där t ex dagvattealäggigar och ett tydligt gröstråk ka skapas. I framtida bostadsområde bör möjlighet att ta had om trädgårdsavfall skapas för att udvika dumpig av detta i i ekskoge eller i aslutig till Kyviksbäcke, vilket i viss må ka påverka flora egativt. I plaarbetet bör ma säkerställa att plaerad bebyggelse ite medför att geotekiska åtgärder geomförs i Kyviksbäcke. Sådaa åtgärder ka egativt påverka bäckes aturvärde. Dagvattet frå programområdet bör omhädertas lokalt för att miimera dagvattepåverka på Kyviksbäcke och havet. Äve befitligt dagvattesystem i området bör ses över och ersätta åtmistoe delar av detta med olika LODtekiker. Detaljutformige av ett dagvattessystem bör tas fram i samråd med biologisk expertis för att om möjligt äve skapa miljöer som gyar växt- och djurlivet. För att udvika dagvattepåverka uder själva byggtide bör dagvattealäggigar aläggas ia markarbete i området påbörjas. 5. Kulturmiljö Nuvarade och historiska förhållade Markhistorik Huvuddrage i det aktuella området har ite på ågot påtagligt sätt ädrat karaktär uder de seaste 100 åre. Häradskarta frå - visar att jordbruksmarke då hade ugefär samma utsträckig som idag. Viss bebyggelse fas i de södra kate vid det som idag är Kullaviksväge. De största förädrigar som skett seda dess är dels att e del bebyggelse tillkommit i orra dele av det studerade området och att bergområdea i östra dele vuxit ige med skog frå att ha utgjort öppa, trolige betade utmarker. Särölede vid områdets östra gräs är också ett ytt islag. Tidigare dokumeterade kulturmiljövärde På bergområdet öster programområdet fis e äldre uppgift om e stesättig (grav), Raä 7. Dea kude dock ite återfias vid Riksatikvarieämbetets iveterig 5 och 89 (Riksatikvarieämbetet 1) Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

19 () I övrigt kulturmiljövårdsuderlag fis området ite omämt (Lässtyrelse 88, Kugsbacka kommu 01, Riksatikvarieämbetet 1). Övriga kulturhistoriska värde I gräse mella odligsmark och ekskog i sydost löper e stemur. Äve ie i skoge förekommer rester av stemurar, vilka vittar om tidigare markavädig. Stemurara har ett lokalt kulturhistoriskt värde och omfattas av biotopskydd. Kosekveser När det gäller de historiska markavädige i området kommer e utbyggad, framför allt på de öppa odligsmarke, att iebära e markat förädrig. Det historiska ladskapet kommer att bli svårare att utläsa efter e utbyggad. Dock iebär e utbyggad i området ite att ågra käda, stora kulturhistoriska värde påverkas. Stemurara i området bedöms vara möjliga att spara iom rame för e bebyggelseexploaterig. Förslag till åtgärder Befitliga stemurar i området bör sparas vid e utbyggad. Stemure som löper lägs med gräse mella odligsmark och ekskog i sydost har ett visst kulturhistoriskt värde Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

20 (). Rekreatio Nuvarade förhållade Allmät om rekreatiosförhålladea Programområdet består till stora delar av öppe odligsmark med begräsade förutsättigar för rekreatio, me erbjuder samtidigt vackra utblickar över ett odligsladskap iramat av ekskog vilket i viss må är positivt för upplevelse frå ärliggade bebyggelse och Gamla Säröväge. Det större skogsområdet öster om programområdet lämpar sig väl för ärrekreatio. Området ligger ite i ågot tydligt regioalt gröstråk då det avgräsas av vägområde och bebyggelse, me ekskogsområdet ärmast plaerad bebyggelse bedöms ha större lokala rekreatiosvärde. Både ekskogsområdet och agräsade bergsområde i öster utyttjas av de ärbeläga förskola och boede i ärhete för rekreatio. Ekskogsområdet med sitt stigät och midre kuperade terräg är mer lättillgägligt för promeader etc ä de kraftigt kuperade, mer svårtillgägliga berge i öster. Vissa delar av bergområdet erbjuder dock fia utsiktspukter mot kustområdet, varför äve de bedöms ha ett värde frå rekreatiossypukt. Det går äve att ta sig frå ekskogsområdet via ett midre stråk med aturmark orr om Sadlyckas väg och vidare upp mot ett större skogsbevuxet bergsområde vid Spårhaga Bågsbo. Detta ka avädas för rekreatio, me är i dagsläget bitvis svårtillgägligt. Äve det midre ekskogsbestådet i ordväst bedöms ha ett visst lokalt värde frå rekreatiossypukt och utyttjas saolikt för rekreatio av ärboede. De platerade graskogara i öster om programområdet bedöms ite utyttjas i ågo högre grad för ärrekreatio. Förutom att graskoge i sig ite är så attraktiv som rekreatiosområde är dessa östra delar dessutom bullerstörda p g a ärhete till Särölede. Dock visar stigar i området att äve dessa östra delar i viss utsträckig utyttjas för att ta sig gåede i såväl ord-sydlig som öst-västlig riktig. Tidigare dokumeterade rekreatiosvärde Ekskogsområdet i programområdets östra del omäms som värdefullt frå rekreatiossypukt i kommues tidigare aturskyddsprogram frå 9 (Kugsbacka kommu 9). Vidare beskrivs det som ett område med större lokala atur- och rekreatiosvärde i gröstrukturstudie för Kullavik (GF Kosult AB 0). I arbetet med gröstrukturstudie kostaterades äve att ekskogsbestådet i programom Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

21 () rådets ordvästra del, Kyviksbäcke väster om Gamla Säröväge samt det större skogsbevuxa bergsområdet vid Spårhaga Bågsbo har rekreatiosvärde. Gröstrukturplae har arbetats i i kommues översiktspla och har här samma status som e fördjupad översiktspla. De ager att häsy bör tas till ekskogsområdet i detaljplaer. I övrigt uderlagsmaterial fis aktuellt område ite omämt, bl a Kugsbacka kommu 0, Lässtyrelse 88b, 1). E stig som leder frå förskola ut i ekskogsområdet. Bedömig av rekreatiosvärde Utifrå tidigare dokumeterade rekreatiosvärde och fältbesök i området har e bedömig av områdets rekreatiosvärde gjorts. Till hjälp har aväts e särskild värdepyramid utvecklad av Norcosult AB för MKB-arbete (bilaga ). Bedömige av rekreatiosvärdea har sammafattats i figur 5. Områdets odligsmark hyser iga höga rekreatiosvärde, dvs tillhör kategori E: Övriga aturområde. Ekskogsområdet i öster bedöms ha större lokala rekreatiosvärde (kategori C). Äve de ärmast beläga delara av bergområdet i öster har tagits med i avgräsige eftersom dessa erbjuder e del fia utsiktspukter. Det midre ek Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

22 b yv Kyv :9 7 ä iksv 5: E ke. 5: :10 5: :7 5:1.0 5:7 5: 5: 5: 5: 7 5: v :. 5:8 5: 5B. 5:8 5: Ek Alle 5:1 eb y 5:107 5:111 5: : 5: :9 1 g.7 9 5: 5:. serv 5:1 1. :15 5: s vä 5:0 1B :1 :1 lycka ck s 8 tige Klo Sad 5: se rv 5: 5: 5: 5:8 5: 5:7. 5: Ku llav.7. 5:11 :1 ge vä iks. :1..0 : 17 : :11 : :1 5:1 5:10. 7 : :1 :.9 : :17 :. :10 :1 : 5: 5:9 1 5:1 :7 s:..8.9 :. : :... : 5:.7 : : :8 1 5:88 :1 5: 5:157 5A 5: 5 5:9 5:10 5: : : 5: s: : :.1. 5: 5: 1.. : : : :1 9 Kullav 5: bo - Kulla g 1. 0 :.0 11 : : :1 5: s- : : : BÅNGSBO 5:1 dvä g 9 vä.8 5:1 Ru. s ge ck a ly d 5: viks 5: : 9. Sa :70 vä Kullaviksväge :5 5 :.7 : iksväge : gs 5. 0 :7 5: g :1 8. :5 :57 10 Ku 8 lla vik 9 sr u dv ä Samf :58 Skala = 1:.9 : : :101 5:109.8 äg.7 Kugsbacka kommu.8 d sv Skala 1:00 5:15 5: 5:10 5: 5:1 5:8 5:1 5:71 5:1 5:0 5: 5: 5:7 5: 5:1 5: 5:1 5:1 ge 5:5 0 5:1 dhemsväge 5:1 äg se :. 5. s :117. :8 :1 :1 9.9 s :78.7. : : 85 1 Tät skog : ge :1. väge. Kullaviks Myrvä :7.9 5 : :5 5: : :1.9 :1. :9 :1.. : : Ekdomierad lövskog.7.. Betesvall Tidigare utredigsområde Område större Öppe med gräsmark lokala rekreatiosohävdad värde Buskmark Område med lokala rekreatiosvärde Hällmarksmosaik.8 Aktuellt programområde.. Graplaterig :1 Platerad graskog Bladskog.Ku llaviks rpväg To :.9 :1. :1. 1. : 5:7 B. Regioalt värdefulla område. Bebyggelse/ A. Område av atioellt eller iteratioellt värde för friluftsliv och turism tomtmark Figur Figur. Figur5.. Rekreatio Naturtyper Bedömig av aturvärde.1 :1.7 E. Övriga aturområde (ej särskilt markerade).7 Område med större A. Område av C. atioellt eller iteratioellt serv lokala rekreatiosvärde värde för aturvårde (sakas i området) B. Regioalt värdefulla D. Övriga område med område (sakas i området) lokala rekreatiosvärde C. Område med större lokala aturvärde E. Övriga aturområde D. Övriga område med lokala aturvärde s Sk ola : A.7 e 1.7 Ök a tur B väg d e a A. sv ärö Övkärd ade he m la S ti 8 rea Gam e re k Frid e os vär d äge. 1 rre To 10 övä 17 Ga.9 Sär mla ge s:..7 jör 58 7 ra B 1 Öst e väg väge 1.1 ärö la S Ga m e iksbäck Kyv g. vä s 1 ka 17 s- D lyc m he ag 0 5:1s-5 d Sa 5 5 serv serv.0 9 lede Särö ge.0 1 g e ä yv B 5 0 m eb m vä So ro ar v er 9 lede Särö.8.0 e.9

23 () skogsbestådet i ordväst har bedömts ha ett lokalt värde frå rekreatiossypukt (kategori D). Vidare bedöms det större skogsbevuxa bergsområdet vid Spårhaga Bågsbo strax orr om programområdet ha lokala rekreatiosvärde (D). Skapas ett gröstråk krig Kyviksbäcke ka äve detta få lokala rekreatiosvärde (D). Kosekveser E utbyggad på de öppa odligsmarkera bedöms ite orsaka ågra påtagligt egativa kosekveser frå rekreatiossypukt förutsatt att bebyggelse ite går äda fram till skoge. Däremot iebär e såda utbyggad kosekveser frå ladskapsbildssypukt (se kap 7 Ladskapsbild eda). Äve ett evetuellt igrepp i det midre ekskogsområdet i ordväst skulle iebära e egativ kosekves för rekreatiosvärdea. Föreslage bostadsutbyggad i ekskogsområdet i ordost iebär ett egativt igrepp frå rekreatiossypukt då både förskolas och ärboedes rekreatiosmöjligheter försämras ågot geom att e del av de ärliggade skoge försvier. E y stig ska aläggas öster om plaerade hus och mella förskola och huse sparas e zo med aturmark, vilket gör att det fortsatt fis e passage vidare upp mot aturmarke orr om Sadlyckas väg och aturområdet vid Spårhaga Bågsbo. Samtidigt försvier upplevelse av att röra sig geom orörd skog i dea del och ersätts med e passage delvis geom ett villaområde. Samtidigt kommer ya boede i området att ha god tillgåg till ett attraktivt ärrekreatiosområde, äve om delar av ekskogsområdet exploateras. Vidare bedöms föreslage stig lägs med skogsbryet i sydost och e y gåg- och cykelväg lägs med Gamla Säröväge som positiva frå rekreatiossypukt. Äve aläggig av dagvattedammar och ett gröstråk krig Kyviksbäcke är positivt för områdets rekreatiosmöjligheter. Förslag till åtgärder Ett gröstråk bör skapas lägs Kyviksbäcke, t ex geom att spara e zo med aturmark mella plaerad bebyggelse och bäcke eller geom att utveckla zoe till parkmark. Dagvattedammar ka med fördel aläggas i gröstråket. Frå rekreatiossypukt bör igrepp i ekskogsområdea iom och i aslutig till programområdet udvikas Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

24 Kyv :9 7 iksv 5: E yv ke b 5:1. 5: dhemsväge :10 5: :7 5:1.0 5:7 5: 5: 5: 5: 7 5: v :. 5:8 5: 5B. 5: 5:8 Alle 5:1 eb y 5 5:9 5:10 : :1 : :5 br y 5: Sad lycka s vä g ck s 8 tige Klo 5:0 1B 5: se rv : 5: 5:1 1. serv öppe äg 5: 5: 5: 5:9.8. 5:11 Ku :1 llav.7 ge vä iks. :1..0 : 17 :9 : :11 :1 :1 :.9 : : : :1 :17 :. :10 :1 : 5: 5:9 1 5:1 s: : : : :.7 5: ekskog. : : :1 hällmarks vegetatio :7 1 5:88.7 5:158 5:8 5: 5:7 5: 5:157 5A 5: :15 5:11 hällmarks veg. ekskog 10 utblick mot havet Ek 5:107 5:111 5:9 5:9.9 5: : 5: s: : :.1. 5: 5: 1.. : : : :1 9 Kullav.7 5: 58 - : 9. Sa :70 d g 1. 0 :.0 : 98 Kulla g 5:1 dvä 5:1 Ru. 5: viks 5:. 1.0 :1 5: s- : : BÅNGSBO 9 ä sv.8 ge ka lyc vä 5 11 : : 9..8 Kullaviksväge :5 : bo :58 10 :7 5: g :1 8. :5 :57 10 Ku 8 lla vik 9 sr u dv ä Samf 7 Skala = 1: hällmarksvegetatio : iksväge : gs : : : :109 äg.7 Kugsbacka kommu.8 d sv Skala 1:00 5:15 5: 5:10 5: 5:1 5:8 5:1 5:71 5:1 5:0 5: 5: 1.1 5:7 5: 5:1 5: 5:1 5:1 5:1 ä ge 5:5 0 s-5 5 äge 5. s : 5: s-.9 ry vacker tb :8 :1 : :78.7. : : : 5. 1 :1. ge väge. Kullaviks Myrvä..9 :9. :1. gra plat. :1 öppe :1 gräsmark 5:171 7 :7.9 5 : :5 graskog Tät skog :1 s- 5 : Sk ola.7.0 grahäck : : serv. :1 :1 rpväg To llaviks.. : :1..7 Utblick / vacker vy. Tidigare utredigsområde Markerat höjdparti.ku Aktuellt programområde Figur. Ladskapsbild 1.8 5:.7 : 5: A rre. To B ärö e väg A la S h g e Gam Frid ä emsv. 8 ge övä.9 Sär mla 1 s: e 1 väg 17 1 jör Ga 7 ra B väge Öst.7 ärö la S Ga m rt ck e 17 s- 15 em gh Da. v :1s-5 s.7 va ka 1 lyc 1 d Sa serv.0 serv.0 äg ge vä g e ä yv B 5 0 ro eb ar lede Särö 81 m m er o vs 9 lede Särö e.9

25 () Oavsett hur e utbyggad iom programområdet utformas bör tillgäglighete till värdefulla rekreatiosområde säkras, t ex geom att gågstigar aordas på lämpliga ställe. Gågstige lägs med skogsbryet i sydost bör aläggas utaför (väster om) skogsbryet för att bevara aturvärdea samtidigt som stemure ka syliggöras geom varsam gallrig. Gågstige skulle med fördel äve kua fortsätta lägs med skogsbryet i ordväst via föreslaget bostadsområde orr om Sadlyckas väg. Evetuellt kude ma som ett led i att förbättra gröstrukture som helhet i Kullavik, försöka förbättra möjlighetera att ta sig mella ekskogsområdet öster om programområdet via aturmarke orr om Sadlyckas väg till det större aturområdet vid Spårhaga Bågsbo. 7. Ladskapsbild Nuvarade förhållade Utbyggadsområdet ligger i sydöstra dele av Kullavik avgräsat av ett skogsbevuxet höjdområde i öster, Kullaviksväge samt bebyggelse i söder, Gamla Säröväge i väster samt villabebyggelse och hällmarksatur i orr. Västra dele av området bildar ett stort öppet och vackert ladskapsrum med odligsmark avgräsade på ea sida av bebyggelse lägs med Gamla Säröväge och på adra sida av ekskog och höga berg (se figur ). Kyviksbäcke passerar i de ordvästra kate av det öppa ladskapsrummet för att seda fortsätta västerut på adra sida Gamla Säröväge. Det öppa ladskapsrummet gräsar i orr mot e förfalle bodgård och e förskola som ligger vackert i brykate med lövskoge i rygge. I sydost utgör två villor med uppväxta trädgårdar vid fote av ett uppskjutade relativt kalt berg gräs för ladskapsrummet. Det fis äve ett atal villor i eller ära aslutig till programområdet i orr, ordväst och sydost. Öster om programområdet domierar ett höjdområde med flera kraftiga bergskater riktade framför allt mot söder och väster. Frå dessa bergskater har ma i vissa fall utblickar äda bort till havet i väster. Där bergskatera ite är täckta av hög vegetatio upplevs de dessutom starkt utifrå omgivigara. Höjdpartiera domi Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

26 () eras av hällmarksbladskog me lägst österut har ett område platerats med graskog. Frå berget strax öster om ekskoge cetralt i området fis fia utblickspukter mot kuste. Direkt öster om programområdet i ågot sluttade terräg, växer e vacker ekskog i sydvästlig riktig. Ekskoge bildar ett vackert pelarsalslikade rum som både delvis avgräsas och geomkorsas av ett flertal fia stemurar. Geom ekskoge leder e väl upptrampad stig. Ytterligare ett midre, avgräsat område med stora uppväxta ekar förekommer i ordväst. Ekskogaras bry mot det öppa ladskapsrummet i väster utgör ett mycket vackert blickfåg både för de boede väster om samt de som färdas på Gamla Säröväge. Bergskatera mot söder utgör fia blickfåg för de som färdas lägs med Kullaviksväge västerifrå och för de boede söder om väge. Österifrå är området relativt stägt med framför allt graskoge som domierade vy frå Särölede. Kosekveser E utbyggad av bostäder i området kräver oggraa studier för att de värde i ladskapsbilde som fis idag ite ska gå förlorade. Väljer ma att bygga i det öppa området i västra dele av programområdet kommer de vackra vy frå väs Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

27 () ter ut över odligsmarke och i mot skogsbryet att påverkas. Om atalet hus begräsas ka dessa placeras så att iblickar mot det vackra skogsbryet fortfarade medges. Bygger ma låga hus och lämar ekskoge kvar orörd tillsammas med bakomvarade berg kommer området till viss del fortfarade att upplevas som ett stort ladskapsrum. De vida öppehete går dock förlorad. E byggatio i skogsområdet förädrar upplevelse av de vackra sammahägade ekskoge och ladskapsbilde kommer att påverkas egativt. Förläggs bostäder till skogsområdet ordost om förskola kommer utblicke för de boede på orr om Sadlyckas väg att förädras och förskola blir e itegrerad del av bebyggelse. Förslag till åtgärder Om utbyggad sker i de öppa odligsmarke i väster bör bebyggelse placeras så att tydliga iblickar mot skogsbryet möjliggörs. E zo mella tomtmark och skog bör bevaras för att ge möjlighet till allmä passage samt upplevelse av skogsbryet. 8. Mark- och vattefrågor Nuvarade förhållade Aktuellt område utgörs till övervägade del av flack, öppe, väldräerad odligsmark. Dea övergår i öster till e svags sluttade ekskog med vissa hällmarksislag för att därefter övergå i delvis brata höjdpartier. Odligsmarke avvattas ed mot Kyviksbäcke. Domierade jordart i områdets västra del är glacial lera, meda de östra delara av området till övervägade dele består av urberg med iget eller edast tut jordlager. E lite grusavlagrig fis i ekskogsområdet i aslutig till Sadlyckas väg. (SGU 88). Berggrude i området består främst av röd till grå ögograit (SGU 9). Eligt översiktsplae utgör Kullavik ett område med ormal till låg risk för rado (Kugsbacka kommu 0). Programområdet ligger iom Kyviksbäckes avriigsområde, vilket omfattar ca 5 ha. Kyviksbäcke sträcker sig frå Östra Lidås i Göteborgs kommu och ed till Kyvik där de rier ut i havet. Mella kommugräse till Göteborg och pas Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

28 () sage uder Gamla Säröväge vid Sadlycka, igår Kyviksbäcke i ett dikigsföretag. Bäckes karaktäristiska vatteförig har beräkats till 91 l/s vid medelvatteförig. Kyviksbäcke utgör i det berörda avsittet ett rakt, ågot igevuxet dike (GF Kosult AB 0). Kyviksbäcke hyser fiskeribiologiska värde då delar av sträcka edströms programområdet bedöms utgöra lämpliga lek- och uppväxtområde för havsörig me samtidigt fis flera vadrigshider i bäcke, bl a e kulvert på 5 m vid Kullaviksskola som missgyar arte (Kugsbacka kommu 98, Lässtyrelse 9, 1, Havs- och vattemydighete 1). Bäcke myar ut i Kyvike som eligt e äldre iveterig hyser grudområde delvis bevuxa med ålgräs (Kugsbacka kommu 89). Eligt kommues recipietprovtagig i Kyviksbäcke är haltera av såväl totalfosfor som totalkväve höga. Vid Kyviks badplats tas prover på badvattekvalitete, vilke oftast är tjälig me vid tillfälle 11 var badvattekvalitete otjälig, Geerellt är avloppe i Kullavik kopplade till det kommuala avloppsreigsverket i Kullavik som för ärvarade är uder utbyggad för att öka kapacitete frå pe till 000 pe som beräkas vara klart till 1. Dock är bäcke i dagsläget hårt belastad av dagvatte frå omgivade bebyggelseområde. Kyviksbäcke rier i ett rakt relativt igevuxet dike geom ordvästra dele av programområdet Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

29 () Kyviksbäcke fis ite omämt som e vatteförekomst hos Vattemydighete, me däremot bedöms Kräkligeområdet (havsområdet som Kyviksbäcke myar ut i) ha måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppås till (Vattemydighete 1) Det ases som ekoomiskt orimligt och/eller tekiskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att uppå god ekologisk status 15. E av de främsta orsakera till att miljökvalitetsormera ite uppfylls i Kräkligeområdet är övergödig, me främmade arter, miljögifter och evetuellt puktkällor äms också som miljöproblem. Sedimete i Kräkligeområdet visar på låga orgaiska halter pga betydade vatterörelser och syrebrist ka förekomma. Vidare är bottefaua tämlige fattig med lågt atal arter, idividtäthet och biomassa, p g a. de aturligt stressade omvärldsfaktorer som råder samt att viss orgaisk överbelastig ka leda till tillfällig syrebrist (PAG 08). Vattemydighete har beslutat att ytvatteförekomster som har bedömts ha övergödigsproblem och som idag ite omfattas av ett åtgärdsprogram, har fått e tidsfrist till för att uppå god ekologisk status. De kemiska statuse för ytvatte (exklusive kvicksilver) bedöms som god för Kräkligeområdet, vilket också är målet för 15. I dagsläget fis spill-, vatte- och dagvatteledigar utbyggda i Sadlyckas väg och VA-försörjer idag befitlig bebyggelse i aslutig till dea väg. Dagvattet frå Sadlyckas väg och befitlig bebyggelse avleds via e dagvatteledig i gata som har sitt utlopp i Kyviksbäcke vid korsige med Gamla Säröväge. Avriige frå odligsmarke i programområdet sker västerut via markavriig, midre dike och åkerdräerigsledigar till Kyviksbäcke (Norcosult AB 1). Kosekveser Det aktuella området uderlagras främst av glacial lera, varför e utbyggad av bostäder trolige kräver vissa grudläggigsåtgärder. Därmed kommer geotekiska udersökigar krävas för att kua beskriva de geotekiska förhållade som gäller iom programområdet och för att ge förslag på lämpliga åtgärder. Det är viktigt att evetuella geotekiska åtgärder i aslutig till Kyviksbäcke apassas till aturmiljö för att miimera påverka. Föreslage exploaterig av programområdet medför e ökig av såväl dagvatteavriig som föroreigshalt i dagvattet jämfört med befitliga förhållade. Detta då adele hårdgjorda ytor ökar i området och att e del av de aturliga fördröjige som sker i området upphör. Vidare medför de förädrade markavädige att belastige på recipiete Kyviksbäcke och havet frå program Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

30 () området i vissa avseede ökar och ädrar karaktär. Framtida dagvattehaterig iom programområdet bör därför utformas så att utjämig av dagvatte sker. Således eftersträvas bevarade av de ursprugliga vattebalase äve efter exploaterig, samtidigt som riske för översvämigar miimeras. Uta särskilda åtgärder skulle föroreigsbelastige av miljöskadliga äme som metaller m m frå programområdet öka på recipiete Kyviksbäcke geom dagvatteutsläpp. Förutom ärigsäme iehåller dagvatte olika typer av miljöskadliga äme som härstammar frå t ex vägbeläggig, bilavgaser, drivmedel, korrosio och däckslitage. Hur stora utsläppe blir beror på var bebyggelse placeras, hur stor yta som hårdgörs och hur dagvattet frå området tas omhad ia det år Kyviksbäcke. Samtidigt är Kyviksbäcke kraftigt ärsaltspåverkad frå omgivade bostadsområde, varför det saolikt krävs betydligt mer omfattade åtgärder för att få e märkbar miskig av vattedragets höga ärsaltshalter. Därmed ka ma hävda att behovet av e god dagvattereig i aktuellt område blir ä viktigare för att förhidra att befitlig föroreigssituatio i Kyviksbäcke och havet försämras ytterligare. Eligt de dagvatteutredig som tagits fram (Norcosult AB 1a) föreslås geerellt att pricipe för lokalt omhädertagade av dagvatte (LOD) bör följas iom programområdet. Vidare föreslås att två befitliga trummor bakom Kullaviksskolas idrottshall, väster om programområdet, tas bort samt att bäcke resas upp för att geerellt öka avbördigskapacitete i området. Iom programområdet föreslås e utjämig av dagvatte frå fastighetera ske med hålrumsmagasi på tomtmark. Överskottsvatte frå tomtmarke, samt dagvatte frå parkerigsytor och gator avleds därefter via skålformade makadamfyllda dike med dräerigsledig i botte, till ya öppa dike på orra sida av Sadlyckas väg samt lägs med östra sida av Gamla Säröväge. Diket lägs med Gamla Säröväge utformas med e sligrade sträckig, som ger e ågot lägre uppehållstid och e bättre reigseffekt på dagvattet. Dikea asluts därefter direkt eller via befitliga dagvatteledigar till Kyviksbäcke. Ett alterativ, eller komplemet, till makadamdike är fördröjig av dagvatte i e eller flera dagvattedammar. Damme/dammara bör förses med ett strypt eller reglerat utlopp, vilket begräsar det utgåede flödet och resterade dagvatte magasieras. När avriige miskat töms damme/dammara successivt. Dagvattedammar ka utformas som våta eller torra beroede på om öskemål fis att Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40. Kungsbacka kommun. www.norconsult.se

Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40. Kungsbacka kommun. www.norconsult.se Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40 Kungsbacka kommun www.norconsult.se Planprogram för bostäder Bolsheden 1:40, Kungsbacka kommun 2013-01-31 Medverkande konsulter: Camilla Lidholm, Uppdragsansvarig,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4

Läs mer

Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Ytterenhörna och Överenhörna socknar Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Remissversio Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.214 PLANBESKRIVNING Bild som visar planområdet

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL ICKE KONVENTIONELLT AVFALL Avfall Biologiskt avfall Cytostatikaavfall Geetiskt modifierade mikroorgaismer Läkemedelsavfall Kemiskt avfall Radioaktivt avfall Skärade/stickade avfall Smittförade avfall Sida

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 A 4994 Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 Middelfartsvägen, Centralorten Oskarshamns

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 3 (7) Ytterjärna och Överjärna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 3 (7) Ytterjärna och Överjärna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 3 (7) Ytterjära och Överjära sockar Ytterjära och Överjära s: Iehållsförteckig Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets struktur 3

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer