HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%"

Transkript

1 pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar hållbara livsstilar. Till grud för projektet ligger Mariestads ege visio för 2030 och de riktlijer och strategier som u av kommue tas fram i e y fördjupad översiktspla. Syftet med projektet är att ifrågasätta aktuella treder och oöskade beteede och hjälpa till att styra utvecklige i Mariestad i e mer hållbar riktig. Projektet preseterar e rad verktyg för vad vi aser vara hållbar fysisk plaerig. Vissa verktyg är geerella och ka tillämpas på adra platser meda adra är mer specifika och lämpade för e plats i Mariestad. Projektet verkar på e övergripade ivå och udersöker e utvecklig av stadsstrukture som helhet. Utöver detta har vi valt att zooma i på fyra område i Mariestad där vi lagt extra fokus och takar. Våra fokusområde har valts ut för att represetera de varierade förutsättigar som fis i olika delar av Mariestad och de plaerigsstrategier vi föreslår ka tillämpas på likade område i stade. De mycket goda takara och itetioera till trots har vi dock upplevt att vi ser ågot aat ä de hoppigivade förslage till åtgärder som plaeras. Vi upplever e del motsägelser i de skriva strategiera kotra de faktiska utveckligsplaera och tolkar det som att det fis flera viljor och motstridiga itresse ibladade. E upplevelse är att visioe i första had iriktar sig på bilde av Mariestad utifrå och vi ser ett behov av att skifta fokus. Viktigare ä att dra omvärldes uppmärksamhet till sig är att skapa e bra plats att leva och verka på för Mariestads ivåare, då kommer också det adra på köpet. Vi är övertygade om att visioe och arbetet mot ett hållbart Mariestad och ett starkt och livskraftigt samhälle måste börja med omsorge om ature och mäiskora som lever i det. Vi väder oss till plaerare och politiker i Mariestad och adra som är itresserade av att ta del i stades utvecklig mot att bli ett mer hållbart, livskraftigt och dyamiskt samhälle. barriärer upplevt avståd Ett yckelbegrepp för projektet är upplevt avståd. Vi vill med vår studie udersöka hur detta begrepp ka behadlas iom arbetsfältet fysisk plaerig. Lägs Marieforslede fis måga fysiska barriärer där trafikseparerig försvårar resor för gåg- och cykeltrafikater. upplevt avståd vs. verkligt avståd för vem plaerar vi? upplevt avståd urba sprawl 10 mi / 5 mi Haggårde tar upp ästa tre gåger mer yta ä de gamla stadskära. 20 mi / 10 mi 15 % Bara av marke i Haggårde är bebyggd. 78% 74a% förare a m m zoerig es 10% 6% 6% Trots att avståde iom Mariestad är korta, verkar mäiskor föredra att aväda bile. Vid fyra olika tidpukter per dag räkades passerade gågtrafikater, cyklister, atal mäiskor som yttjade kollektivtrafik och mäiskor i bil. Uta att geeralisera för mycket så är separatioe av fuktioer tydlig i Mariestad. Adele biltrafikater är gaska mycket högre ä Sveriges geomsitt, vilket ligger på 54 %. verktyg oaväda platser Markbeläggig, belysig och urbaa möbler Nya byggader med aktiva etrévåigar De glesa stadsutvecklig i Mariestad har resulterat i måga platser uta ågot egetligt avädigsområde.

2 . fö rdjupa d översi kt sp l a idag imorgo? trasformerad gata område för plaerad y bebyggelse y gata befitlig kvalitetsgröska hotade gröområde bostäder idustri y kvalitetsgröska (adderad, återställd, tillgägliggjord) gröa läkar företag och hadel publika fuktioer gatuät byggd struktur kvalitetsgröska fuktioer Gatuätet i Mariestad består i stor utsträckig av återvädsgator som korsas av geomfartsleder. De här bilväliga strukture gör att tillgäglighete iom stade begräsas och att bilkörig främjas. I vårt projekt förslår vi att det fragmeterade gatuätet läkas samma för att bida agräsade stadsdelar till varadra. För att skapa stadsmässiga kvalitéer trasformeras vissa befitliga gator och får ya dimesioer apassade efter e mer mäsklig skala. De befitliga byggda strukture i Mariestad är gles med måga överbliva platser. Flera av kommues plaer för y utvecklig skulle resultera i ockupatio av mer värdefull jordbruks-, skogs- och rekreatiosmark i utkate av stade. Ett mer hållbart och motstådskraftigt alterativ skulle vara att förtäta överbliva platser iom stade då ya byggader ka skapa välbehövligt lokalt liv och befitliga ifrastrukturresurser ka utyttjas. På ett övergripade pla har Mariestad e väl utvecklad gröstruktur med e god visio för utvecklige uder de kommade årtiodea. Dessvärre hotas ågra av stades största gröområde av expasioe av bostads- och idustriområde. För att förstärka gröstrukture i stade föreslår vi att de läkas samma och kompletteras med y gröska. Gröytora får e större variatio i karaktär och program, och all existerade kvalitativ gröska bevaras. De uvarade markavädige i Mariestad är tydligt uppdelat efter fuktioer. Det fis separata område där mäiskor bor, där de arbetar och där de kosumerar. Istället för att fortsätta bygga på e föråldrad struktur föreslår vi e mer dyamisk och flexibel strategi som tillåter e mix av fuktioer iom samma område. På det här sättet skulle förtätig iom idag zoerade område kua tillföra e bladig av er och boedeformer.

3 alterativ förtätigspla I kommues fördjupade översiktspla för Mariestad preseteras ett mål att producera 80 ya bostäder varje år fram till år 2025, vilket totalt blir 1040 bostäder. Sugge Väer Bara iom våra fyra fokusområde uppskattar vi att det fis plats för 680 bostäder. Det betyder att 65% av målet för atal ya bostäder till år 2025 ka täckas bara iom dessa område. Notera att vi dessutom har föreslagit måga fler platser som ka förtätas förutom iom våra fokusområde. E positiv aspekt är att förtätig ka ske uta att exploatera de värdefulla aturresursera och rekreatiosområdea i Nolskoge och Västra Ekudde. I själva verket har vi uppått det uta att förstöra ågra kvalitativa rekreatiosområde alls. Grude för att all y utvecklig blir det omvadlade och sammaläkade gatuätet i stade. Madlycka Krotorp Ekudde Katthavet Gamla stade Högelid Stockholmsväge Johaesberg Ladukärr Gärdet Västra skoge Marieholm E20 Göteborgsväge Marieforslede Gragärdet Lockerud Marieforslede Bråte Radby Dala Haggårdes framtid? Vi ser ite utvecklige av det extera shoppigområdet i Haggårde som hållbar på ågot sätt. De ka bidra till ekoomisk tillväxt på kort sikt, me på låg sikt kommer de lokala ekoomi saolikt påverkas egativt. Det är uppebart att stora delar mark som begravs uder asfalt ger ekologiska skador. De glesa strukture i Haggårde stöder äve bilberoedet och det fis få sociala kvaliteter iom området. Det extera shoppigområdet represeterar ite Mariestad frå E20 på ett rättvist sätt och vi ifrågasätter dess attraktiosvärde. Vi föreslår att Haggårde gradvis återställs till åkermark eller skog och de befitliga era flyttas i till stade till betydligt mer attraktiva läge. Nära E20 föreslår vi e eller ett fåtal byggader med er som ger e god och rättvis bild av Mariestad och lockar dem som passerar att sväga av för besöka ierstade..how to st ar t Haggårde Äve om ma vet vad ma skall göra är det ite alltid lika självklart hur ma sätter igåg. Ofta är det e fråga om bristade resurser, pegar, eller att det fis så mycket som borde göras att det är svårt att prioritera och hitta e aturlig igåg. Tida E20 1: I vårt kompedium har vi sammaställt ågra strategier för hur pegar både ka sparas och tjäas på sätt som dessutom medför e rad positiva följdeffekter. Strategiera kräver låga ivesterigskostader och ka i teori geomföras reda imorgo. Vår förhoppig är att dessa strategier ka bli startskottet för e mer hållbar och kvalitativ utvecklig i Mariestad.

4 .4 tema 12 verktyg rörelse bebyggelse offetliga rum mäiskor I detta avsitt fi er du plaerigsstrategier för hållbar rörlighet i I detta avsitt fi er du plaerigsstrategier för hållbar förtätig I detta avsitt fi er du plaerigsstrategier för aktiva offetliga I detta avsitt fi er du plaerigsstrategier för de eskilt viktigaste Mariestad. För att uppå e sammakopplad stad med kortare avståd och hållbart byggade. Ny exploaterig bör ske iom Mariestads rum. Torg och gator, parker och vatteära läge, iergårdar och kompoete iom fysisk plaerig, mäiskor. För att å e hållbar behöver det befi tliga gatuätet i Mariestad både kompletteras och uvarade tätort för att uppå fl er urbaa kvaliteter och på samma parkerigsplatser, är alla publika utrymme i Mariestad och igår i utvecklig är det viktigt att ikludera ivåara i plaerige av förbättras. Följade strategier ka bidra till att göra stades struktur gåg bevara värdefull aturmark och rekreatiosområde. Följade det vi kallar för offetliga rummet. För att kua göra dessa utrymme stade, eftersom det i första had är för deras skull Mariestad fi s till. mer lättöverskådlig och främja hållbara sätt att ta sig fram, som att strategier ka bidra till att koppla samma isolerade stadsdelar och levade behöver de vara tillgägliga och tillåtade för alla mäiskor, Följade strategier ka bidra till att uppå social hållbarhet med både cykla och gå. blada upp befi tligt homogea bostadsområde med ya fuktioer iehålla kvalitativa fuktioer och främja spotaa möte och social medborgariflytade och e blomstrade bladig av mäiskor. och typologier som främjar e större mågfald av mäiskor och iteraktio. Följade strategier ka bidra till att uppå just detta. aktiviteter. 1. läka samma gatuätet Komplettera det befi tliga gatuätet med ya aslutigar som ka läka samma stadsdelar och ge säkrare och mer attraktiva färdvägar för gåg-och cykeltrafi kater. Förhidra förekomste av återvädsgator geom att strategiskt asluta dessa för effektivare rörlighet och ökad tillgäglighet iom Mariestad. 4. förtäta smart Kocetrera det reda kocetrerade! Bygg främst lägs befi tlig ifrastruktur samt på outyttjad mark iom Mariestads tätort. Smart förtätig läkar glest utspridda bostadsområde och förkortar de upplevda avståde med ya attraktioer och mer urbaa kvaliteter. 7. läkar Läka samma Mariestad med gator, promeadstråk, byggader, gröska och vatte. Omvadla befi tliga barriärer, såsom breda trafi kleder, till väl asluta gator som förkortar de upplevda avståde iom stade. 11. medborgariflytade & samarbete Bjud i och egagera Mariestads ivåare att delta i plaerigsprocesser rörade de framtida utvecklige av stade. Ifl ytade och isy, där mäiskor har möjlighet att påverka si omgivig, är viktiga delar i arbetet mot social hållbarhet och bort frå socio-ekoomisk och geografi sk segregatio. L M 2. hierarki blad gator Skapa e tydlig hierarki blad gator för att uppå e fuktioell och läsbar stadsstruktur. De olika gatora utmärker sig geom e variatio av skalor där dimesio, fuktio, hastighetsgräs och typ av gaturum bestämmer karaktäre. S 5. bygg hållbart Tillämpa lågtekologiska lösigar och aväd föryelsebara, ekologiska och lokala material i så stor utsträckig som möjligt i all ybyggad liksom i restaurerig av befi tliga byggader. Uppmutra privata ivesterare med riktlijer för hållbart byggade och visa att hållbara byggader fi s i alla former och stilar. 300m 8. kvalitetsgröska Erbjud kvalitativa gröområde iom 300 meters räckhåll frå varje ivåares hem eller arbetsplats. Gröska såsom midre parker, iergårdar och alléer lägs gator bör vara aturliga elemet i e framtida och tät stadsstruktur. 12. socio-ekoomisk mix Arbeta aktivt för att skapa e socio- ekoomisk mix av mäiskor och uppå e itegrerad stad där alla mäiskor käer sig säkra och ikluderade. E itegrerade stadsstruktur som bladar mäiskor med olika ekoomisk bakgrud, ålder och ursprug stärker käsla av gemeskap blad ivåara. 3. trafikitegrera Samla fotgägare, cyklister och bilister i trafi kitegrerade gator. E tumregel är att aldrig omöjliggöra för biltrafi k, äve om fotgägare och cyklister prioriteras. Gator med utrymme för olika trasportmedel bidrar till säkrare, effektivare och mer attraktiva gaturum. 6. bygg bladstad Blada bostäder med hadel, offetliga fuktioer och företag för att skapa aktiva och säkra område 24 timmar om dyget med fuktioer som överlappar varadra. Blada upp befi tligt moofuktioella stadsdelar med typologier och upplåtelseformer som tillåter e bredare mågfald av mäiskor och er. 9.läka samma publika fuktioer Läka viktiga fuktioer, platser och aktiviteter till ivåaras dagliga rutter. Specifika program, t.ex. lekplatser och baraktiviteter, bör igå i e förbidelse med specifik karaktär och målgrupp. 10.defiierade gaturum Skapa defi ierade gaturum för att uppå attraktiva och välfugerade miljöer där det är ibjudade att gå och cykla, eller att bara vara. Utrymmet mella byggad och gata, om det fi s ågot, ka vara allt frå offetligt, halvprivat till privat, huvudsake är att relatioe mella gata och omgivade byggader är tydlig. ARKITEKTUR Chalmers arkitektur Masterprogram Desig for Sustaiable Developmet 2012/2013 Mariestad - Plaerig och gestaltig för hållbar utvecklig Desigstudio del B /Fördjupigsprojekt: Nathalie Mair Patrik Magusso Aa Esbjörsso Marti Allik,

5 . 4 fo k usområd e zoom-i 1: shared space Stockholmsväge zoom-i 2: förlägd ierstadskaraktär Ekudde Vy över Ekudde frå cykelbro Vy över Stockholmsväge och ICA Oxe Stockholmsväge idag Platse i Mariestad där flest spotaa möte mella ivåare sker är precis utaför ICA Oxe, som ligger lägs Stockholmsväge edast ett stekast frå Nya torget. Stockholmsväge och korsige till Nygata är dock e av de mest biltrafikerade gatora och gåg och cykeltrafikatera är tydligt uderordade bilistera. Vi föreslår att dele av Stockholmsväge som sträcker sig frå korsige vid Verkstadsgata till Nya torget trasformeras till shared space. Detta skulle förläga de stadsmässiga karaktäre frå Gamla stade och därmed äve utvidga Mariestads cetrum. Markbeläggig, belysig och urbaa möbler skapar e itim atmosfär Ekudde idag Ekudde är ett av de seast utvecklade områdea i Mariestad. Ny bebyggelse i form av villor, radhus och flerbostadshus har de seaste åre dykt upp på adra sida av de ya cykelbro väster om Gamla stade. Trots e bladad bebyggelse och det ytterst cetrala läget i stade, sakar detta område helt stadsmässiga kvaliteter och upplevs mycket privat. Återvädsgatoras karaktär och byggaderas förhållade till varadra och till gata ger sarare käsla av e förort. Vi föreslår därför att området förtätas ytterligare och att e fuktiosbladad och stadsmässig karaktär iförs. Precis som vid Stockholmsväge skulle detta förläga Mariestads ierstad, området skulle tillåta e större bredd av mäiskor och samtidigt bli betydligt mer itressat för turister att besöka. Tillgägligt vatte för allas trevad Förstärk Stockholmsväge som huvudstråk med publika er Frå rodell till korsig föreklar gaturummet E ikluderade stadsdel tillåter mäiskor av olika bakgrud Nya byggader med aktiva etrévåigar Nytt liv åt torget vid Ekuddes småbåtsham Nya koppligar skapar ett komplett gatuätverk Omvadlig av ICA-fasade ger ett dyamiskt stadsrum Urbat stadsradhus Shared space för ett rikare stadsliv i cetrum Nya boedetypologier skapar mer mågfald av mä Urspruglig pla Stockholmsväge 1:4000 gräs aturreservat fruktträdgård Gågfartsgata De smala gågfartsgata appliceras i de mest stillsamma delara av Mariestad. Alla trafikslag samsas på samma utrymme och som amet avslöjar är det gåghastighet som gäller. Det urbaa stadsradhuset har ett direkt förhållade till gata och ka därför kombieras med slokaler för familje- och småföretag. Dea typ bör tillämpas i de mer cetrala delara av Mariestad. d regrä Såga grö parkerig gata Repslagare y gåg- och cykelväg Kommiistergata Nygata takträdgård fruktträdgård lekplats ge elvä Teg shared space g g elvä cyk h c -o Nya iergårdar utformas tillsammas med de boede 2-4 graskapsträdgård äge Oxv Polise gata Flerbostadshus i kvarter Järvägs Östra Aspetorpsgata Borgmäs taregata y lokal gata Stadspark äg y gåg- och c ykelv Flerbostadshus som möjliggör kommers och adra er i gatupla är de mest urbaa byggadstype som i vissa fall ka bilda ett slutet stadskvarter. För att säkerställa e mäsklig skala bör dessa byggader ej byggas högre ä 4 våigar. Marieholm Viktoriagata Östra Järvägsg ata Stockholmsväge å kt g hame d a me pr o m 18 y byggad r s tä för e väg dje e Sm ICA Oxe bef. byggad shared space ha uteserverig förskola grö förgård 300m hadelsbodar e tväg Sku graskapsträdgård <5 Nya torget graskapsträdgård rk t stä för Bagata gemesam trädgård ata Verkstadsg Karlsrogata d grä as erm m Tim publik gröska de forsle Marie Världsparke Stockholmsväge 1:2000 Gatusektio- Shared space bef. byggad y byggad publik gröska Urspruglig pla Ekudde 1:8000 Gatusektio- Gågfartsgata Ekudde 1:4000 ARKITEKTUR Chalmers arkitektur Masterprogram Desig for Sustaiable Developmet 2012/2013 Mariestad - Plaerig och gestaltig för hållbar utvecklig Desigstudio del B /Fördjupigsprojekt: Nathalie Mair Patrik Magusso Aa Esbjörsso Marti Allik,

6 zoom-i 3: läk och lokalt cetrum Marieforslede zoom-i 4: fuktiosbladad stad Göteborgsväge Bråteväge, vid Marieforslede idag Göteborgsväge idag Vy över Bråteväge och de befitliga kyrka Marieforslede är amet på de rigled som alades i sambad med att Mariestads sjukhus byggdes. Iitialt hade sjukhuset e akut som krävde sabb framkomlighet, me idag tillhadahåller sjukhuset edast plaerad vård och riglede fyller därmed ige egetlig fuktio. Faktum är att Marieforslede idag utgör e stor barriär som separerar bostadsområde och försvårar framkomlighet för gåg- och cykeltrafikater. Vi föreslår därför att Marieforslede omvadlas till e trafikitegrerad boulevard som ka omges av y bebyggelse. Tillsammas med ya kompletterade gator skulle de låga lede brytas upp, isolerade bostadsområde skulle bidas samma och både de faktiska och upplevda avståde i till cetrum förkortas. Vy över Göteborgsväge och korsige Leverstadsväge Varierade bostadsbebyggelse skapar större dyamik Frå trafikled till trafikitegrerad stadsgata Bostäder möter er möter idustrier Små förträdgårdar upprätthåller e urba karaktär i gaturummet Stadsradhus Biologiska och ekoomiska vister i lågtekologiska lösigar Stadsradhus är till skillad frå stadardradhus ite massproducerade i likartat utseede, uta uppdelade i midre tomter som gör det ödvädigt för de framväxade bostadsehetera att dela vägg med varadra. De begräsas till 2 ½ våigar för att udvika hisskrav. 300m Aktiverade iergårdar skapar gemeskap blad boede Midre parker skapar rum för rekreatio och biotoper graskapsträdgård Bladstad och ett lokalt cetrum adderar urbaa kvaliteter S M Omvadlig av rigled till trafikitegrerad boulevard Ny bebyggelse skapar ya gårdar och ya kvaliteter Haggårdes gömda er får bättre expoerig ärmre cetrum offetlig park sväge Vitsipp L Nya koppligar uppmutrar till hållbara trasportmedel ge vä dra ö S Stadsgata 1 Stadsgata 2 y iergård pli op k y g till Leverstadsv Viterväge Virkes väge graskapsträdgård äge Måga företag, kommersiella er och småskaliga idustrier öskar sig billigare lokaler med högt i tak. Geom att udvika korrigerad plåt och istället omsorgsfullt utforma fasader av trä eller med spaljeer ka associatioer till plåtskjul udvikas och dea relativt billiga byggadstyp på ca 300 m² bli attraktiv och öskvärd iom de mer cetrala delara av Mariestad. Flerbostadshus graskapsträdgård Omvadla de i dagsläget cetrala vägara Göteborgsväge och Stockholmsväge geom att miska körfältes bredd och geom att itroducera fickparkerigar, e allé av träd och defiierade utrymme för cyklister och gågtrafikater. Detta flerbostadshus är det möjligt att ha kommers, er, kotor eller lättare idustri på flera våigspla. Flerbostadshuse är de eda typologier som kräver hiss då de överstiger 2 ½ våigar. Gö teb org svä ge Verksamhetslokal Tim me rvä ge Omvadla de västra dele av Marieforslede till e trafikitegrerad gata för att komma ifrå dess uvarade fuktio som rigled och barriär till att bli e trevlig och livlig gata som bider samma isolerade bostadsområde. Va sav äg e ata g mä Do kvalitativ gröska Göteborgsväge är idag e av Mariestads mest trafikerade gator och utgör e tydlig gräs och barriär. Både de och det itilliggade idustriområdet miskar tillgäglighete till Tida och de östra sida av Mariestad. Vi föreslår att Göteborgsväge trasformeras till e trafikitegrerad stadsgata och omges av y bebyggelse, vilket ka förstärka gatas betydelse som huvudstråk. Vi föreslår äve att Leverstadsväge förlägs med e bro över Tida för att skapa bättre förbidelser mella öst och väst. Korsige Göteborgsväge/Leverstadsväge ka bli e viktig od i Mariestad där bladade fuktioer ryms. iergårdar med olika idetiteter de le rs fo ie ar M y iergård Val ötss tige y kopplig över Tida < <1 bevarad skog tadläkare e äg v åte r B bevarad skog väge Bajo väge Musik väge Basu Symfo iväge y byggad Leverstadsväge publik gröska Urspruglig pla Marieforslede 1:8000 Marieforslede 1:4000 Gatusektio- stadsgata 2 bef. byggad y byggad Idus trigata y iergård Pre be d eg ata Akaciast ige oldig & djur bef. byggad lokalt cetrum publik gröska Urspruglig pla Göteborgsväge 1:4000 Gatusektio Stadsgata 1 Göteborgsväge 1:2000 ARKITEKTUR Chalmers arkitektur Masterprogram Desig for Sustaiable Developmet 2012/2013 Mariestad - Plaerig och gestaltig för hållbar utvecklig Desigstudio del B /Fördjupigsprojekt: Nathalie Mair Patrik Magusso Aa Esbjörsso Marti Allik,

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Nära allt som räknas skyddat från det som stör

Nära allt som räknas skyddat från det som stör Nära allt som räkas skyddat frå det som stör LUNTMAKARGATAN 18 LUNT- MAKAR- GATAN 18 L utmakargata 18 ligger itill Tuelgata, bara 1 miut frå Sveaväges höga urbaa tempo, 3 miuter frå folklivet på Hötorget

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3 Kuskapsbaserade system, tetame 2000-03-0 Istitutioe för tekik Tetame i Kuskapsbaserade system, 5p, Data 3 Datum: 2000-03-0 Tid: 8.00-3.00 Lärare: Potus Bergste, 3365 Hjälpmedel: Miiräkare Uppgiftera ska

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar

Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar Den kommunala tomtkön borde byta skepnad... Från: Pendlingsavstånd Ingen närhandel Inga arbetsplatser Ingen blandstad Få

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk vision bo invid Mölndalsån orientering N E6 mot GBG GBG Mölndals Sjukhus centrum E6 Kvarnbyn Stensjön Solängen Åby Mölndal Mölndals Bro Mölndals Bruk Glasberget Bifrost Åbromotet Hulelyckan Söderleden

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Välkommen till Artillerigatan 33A

Välkommen till Artillerigatan 33A Välkomme till Artilleri A Möjlighet a hyra lokaler frå m² upp till m² Artilleri A v. Tyge Modera och represetiva lokaler på Artilleri A Med si uika arkitektur, geerösa khöjd och stora ljusisläpp välkomar

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Ade Fördjupad översiktspla för Stiosområdet Age av kommufullmäktige 2013-10-03 1 1 Fördjupad översiktspla för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP 64 Upprätd av Sdsbygdskotoret, Västerås sd, 2013-10-03 Medverkade:

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer