Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx"

Transkript

1 Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx

2 Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala bolage Dokumetägare Kommudirektöre Dokumetasvarig Pla- och markkotoret Publicerig Författigssamlig, Isida, Författigsstöd Kommuallage, 8 kap. 3 Beslutad 215 Bör revideras seast 219 Beslutsistas Kommufullmäktige Diarieummer Mall Styrdokumet 2 (28)

3 Iehållsförteckig 1. Iledig Nuläge Framtid Syfte och mål Bostadsförsörjigslag Omvärldsperspektiv och styrdokumet Boedeutvecklig i ett regioalt perspektiv Lokala styrdokumet Befolkig, bostadsbyggade och arbetsmarkad Befolkigsutvecklig Bostadsbyggade Bostadsbestådet i Pedlig och arbetsmarkad Aalys av bostadsmarkade i Borläge Befolkigsutvecklig och bostadsbyggade Attraktivitet i boedemiljö Bostadsmarkade i Borläge Nyaläda flyktigar Äldre Persoer med fuktioshider Uga Studeter Hushåll Hemlöshet Hur ka kommue påverka bostadsbyggadet? Kommues tomtkö Hyresrätter geom AB Stora Tuabygge Kommues plaer och markiehav Byggherrar möjliggör bostadsbyggade s riktlijer för bostadsförsörjige Förtätig av befitlig bebyggelse och kommade utbyggad i riktig mot Falu 7.2 Ökad plaberedskap ökar tillgåge på bostäder Främjade av bladad bebyggelsestruktur Aktiv och ikluderade kommual markpolitik God dialog med aktörer på bostadsmarkade Boedeutveckligsprogrammet (28)

4 1. Iledig Eligt lage om kommueras bostadsförsörjigsasvar ska respektive kommu besluta om riktlijer för bostadspolitike mist e gåg varje madatperiod. Kommue har ett asvar för att plaera så att alla kommuivåare ka bo bra och främja att ädamålseliga åtgärder förbereds och geomförs. Boedeutveckligsprogrammet syftar till att age tydliga riktlijer gällade bostadsförsörjig och är e plattform för de framtida öskade utvecklige iom området. I elighet med kommues målsättigar och itetioer ska boedeutveckligsprogrammet utgöra ett uderlag för prioriterig av detaljplaer samt vara ett plaerigsuderlag i syfte att möjliggöra ybyggatio av bostäder. 1.1 Nuläge De seaste åre har käeteckats av ett lågt bostadsbyggade. Förklarigara till detta är lågkojukturer, säkt bolåetak och e rad adra faktorer som har haft effekter på e atioell ivå. Borläge följer trede i riket, och bostadsbyggadet har varit lågt de seaste 2 åre. Kommue har haft och förvätas att ha e fortsatt stor befolkigstillväxt på grud av e stor iflyttig och ett högt födelsetal. E växade befolkig kombierat med ett lågt bostadsbyggade har gjort att efterfråga på bostäder har ökat i Borläge. Bostadsbyggadet i Borläge har ökat ågot de seaste åre. Trots det behöver atalet yproducerade bostäder öka med mer ä det dubbla för att de växade efterfråga ska kua tillgodoses. Ett tidigare överskott på bostäder i Borläge har bytts ut till e bristsituatio. E av de stora utmaigara är hur kommue ska agera för att behovet av bostäder ska kua tillgodoses. 1.2 Framtid Eligt plaerigsiriktigara i Översiktspla FaluBorläge ska det tillsammas i kommuera Falu och Borläge fias e plaberedskap för byggade av 5 bostäder årlige. Varierade upplåtelseformer, prisklasser och storlekar avsedda för olika gruppers behov och öskemål ska eftersträvas. Nybyggatioe av bostäder ska framför allt ske geom e förtätig avtätortera. För Borläge cetralort eftersträvas e ybyggatio främst krig stadskära, iom e kilometers radie rut resecetrum. Nyproducerade bostäder i attraktiva boedemiljöer ka ge icitamet för persoer med högre ikomster att välja Borläge som bostadsort. Samtidigt är det måga av kommues ivåare som ite har råd att bo i yproducerade bostäder, eftersom dages produktioskostader iebär höga hyresivåer och höga fastighetspriser. Geom e yproduktio av bostadsrättslägeheter, hyresrättslägeheter och småhusbebyggelse ka däremot e flyttprocess starta som i si tur leder till att billigare bostäder blir lediga. Ett ökat bostadsbyggade är ite bara e fråga om kvatitet, uta äve om kvalitet. Uta e kvalitet i boedet uppås ite de öskade effektera av bostadsbyggadet. Ambitioe är att skapa attraktiva livsmiljöer som tilltalar både befitliga och ya ivåare i kommue. Att tillgodose de ökade efterfråga som fis på bostäder och samtidigt skapa e större itegratio i boedet är e stor utmaig. De framtida möjlighetera till e positiv utvecklig och e väl fugerade välfärd i påverkas i allra högsta grad av förmåga att tillgodose behovet av Boedeutveckligsprogrammet (28)

5 bostäder. Det är viktigt att häsy tas till att mäiskor är i olika stadier av livet, och har olika behov och öskemål gällade si boedemiljö. 2. Syfte och mål Syftet med Boedeutveckligsprogrammet är att: Vara ett brett kuskapsuderlag för de kommuala bostadsmarkade Vara ett vägledade och strategiskt viktigt uderlag vid plaerig av ya bostadsområde Skapa förutsättigar för e god plaberedskap för framtida bostäder i kommue Redogöra för framtida riktlijer och åtgärder Tillgodose lage om kommueras bostadsförsörjigsasvar Uppfylla e viktig fuktio i de strategiska plaerige på både kort och låg sikt Medborgara ska kua välja boede utifrå sia idividuella öskemål och behov Bostadsförsörjige för de grupper som har det svårt på bostadsmarkade tillgodoses 2.1 Bostadsförsörjigslag Lage om kommueras bostadsförsörjig har fuits seda 21: 1 Varje kommu ska plaera bostadsförsörjige i syfte att skapa förutsättigar för alla i kommue att leva i goda bostäder och för att främja att ädamålseliga åtgärder för bostadsförsörjige förbereds och geomförs. Vid plaerige av bostadsförsörjige ska kommue, om det behövs, samråda med adra kommuer som berörs av plaerige. Riktlijer för bostadsförsörjige ska atas av kommufullmäktige uder varje madatperiod. Lag (22:14). Lage lämar i praktike stort utrymme för kommuera att själva utforma si bostadspolitik. Det är ite formera som regleras i lage, uta de ställer krav på att det fis ågo form av riktlijer och beredskap som är förakrade i de politiska debatte. E bostadspolitik som är tydligt uttalad krig kommues mål, visioer och plaer för bostadsförsörjige uderlättar både itert i kommue och för aktörer på bostadsmarkade. Boedeutveckligsprogrammet (28)

6 3. Omvärldsperspektiv och styrdokumet 3.1 Boedeutvecklig i ett regioalt perspektiv Geom e lagädrig i lage om kommueras bostadsförsörjigsasvar frå de 1 jauari 214 ska samtliga kommuer i sia riktlijer för bostadsförsörjig redovisa hur häsy har tagits till relevata atioella och regioala mål, plaer och program som är av betydelse för bostadsförsörjige. Eligt Lässtyrelses årliga rapport Läget i Bostadsmarkade i Dalaras lä 215 råder det ett uderskott på bostäder i sju av läets femto kommuer. Dessa är Avesta, Borläge, Falu, Leksad, Rättvik, Smedjebacke och Säter. I de ärliggade kommuera Gagef, Hedemora och Ludvika råder det e balas på bostadsmarkade. Arbetspedlige frå kommuera Falu, Leksad, Säter, Hedemora, Ludvika och Gagef till Borläge är idag stor. Dages situatio på bostadsmarkade i kommue gör att det i vissa fall ka fias ökade icitamet att bosätta sig i ågo av dessa kommuer. Möjlighete att bo i e ärliggade kommu, och pedla i till Borläge för jobb eller studier är god. Borläge är tillsammas med Falu utpekat som cetrum för utvecklige Dalara, i läets regioala utveckligsstrategi, Dalastrategi Dalara 22. Tillsammas är Borläge och Falu e sammahålle regio för boede, arbete och fritid och e av de femto största stadsregioera i ladet. Kocetratioe av ärigslivet är lokaliserad till Dalaregioes cetrala delar där Falu och Borläge utgör ett tvåkärigt cetrum. Tillsammas ka städera erbjuda mycket av det som förkippas med större städer, bred arbetsmarkad, bra service- och kulturutbud samt goda utbildigsmöjligheter. I Dalastrategi lyfts boedet och bostadsbyggadet fram som e faktor som kommer att spela e allt viktigare roll för att skapa utvecklig och fortsatt tillväxt i läet. Bostadsbyggadet har de seaste tjugo åre varit lågt i Dalara, samtidigt som befolkige har ökat i måga av läets delar. Det fis e risk att ett framtida bostadsbyggade som ite ka tillgodose de ökade efterfråga i läet, utgör ett hider för regioes utvecklig. Geom samverka ka kommuera i Dalara i större grad förstärka sia kompeteser och upphadligsförfarade för att regioe som helhet ska kua erbjuda attraktiva bostäder till e låg kostad. E framgågsfaktor är e iovativ byggsektor där plaerig, byggade och förvaltig grudas på regioalt tillgägliga resurser av råvaror, produkter, tekiker och kompetes. Idag fis Byggdialog Dalara som är ett ätverk i läet som arbetar för att utveckla byggadet i samverka mella ärigsliv, akademi och offetliga aktörer. I Dalara fis e stark och välutvecklad byggtraditio. Dea traditio, i kombiatio med ytäkade i formadet av bostäder skapar stora möjligheter att öka Dalaras och därmed Borläges attraktioskraft som bostadsplats. 3.2 Lokala styrdokumet Översiktspla har e gemesam översiktspla med Falu kommu som blev atage i jui 214. Översiktsplae beskriver de framtida utvecklige av de fysiska miljö över e 2-årsperiod. I översiktsplae ages behov och utbyggadsområde för kommade år är det gäller bostadsområde, arbetsplatsområde och olika former av service och ifrastruktur. De fugerar äve som uderlag för kommue för att kua säkerhetsställa e bra markberedskap. Utifrå översiktsplae upprättas i si tur detaljplaer som på e mer detaljerad ivå reglerar vilke bebyggelse som ka tillåtas. Boedeutveckligsprogrammet (28)

7 Strategisk pla för Ett av de uttalade måle i Strategisk pla för är att tillgåge på bostäder i kommue ska öka. Målet syftar äve till att bostädera har e variatio i läge, utbud och upplåtelseform. E förutsättig för att uppå detta är att fler aktörer har e vilja att ivestera i bostäder. Kommustyrelses ambitio är att det ska byggas mist 1 ya bostäder i kommue uder de uvarade madatperiode. Boedepla för äldre Boedeplae för äldre är utformad som e utveckligspla och utgör uderlag för lågsiktig plaerig av bostäder för äldre uder periode De atagade som plae vilar på ska regelbudet följas upp och plae ska vid behov justeras. Boedepla- Bostad med särskild service för vuxa eligt LSS Boedeplae för bostäder med särskild service för vuxa eligt LSS(Lage om särskild service) avser att tillgodose det framtida behovet av dea kategori av bostäder. Plae ger e beskrivig och aalys utav uläget och ger e progos för det framtida behovet. De iehåller äve e geomföradepla som visar det framtida behovet och är i tide ya boede behöver verkställas. Plae omfattar e tioårsperiod uder åre Miljöpla E god bebyggd miljö är i kommues miljöpla utpekat som e av kommues sju prioriterade miljömål. s miljöplas defiitio av e god bebyggd miljö är eligt följade: Städer, tätorter och aa bebyggd miljö ska utgöra e god och hälsosam livsmiljö samt medverka till e god regioal och global miljö. Natur- och kulturvärde ska tas till vara och utvecklas. Byggader och aläggigar ska lokaliseras och utformas på ett miljöapassat sätt och så att e lågsiktigt god hushållig med mark, vatte och adra resurser främjas Eligt miljöplae kommer ite att å detta miljömål uder madatperiode. För att målet ska uppås och behovet av trasporter samtidigt ska miska behöver kommues boedemiljöer ha e ärhet till service och verksamheter. Samhällsplaerig ages i miljöplae som kommues viktigaste verktyg för att å målet om e god bebyggd miljö. Bostadsbrist och behovet av mer varierade upplåtelseformer ages särskilt i plae som de största hidre. Boedeutveckligsprogrammet (28)

8 4. Befolkig, bostadsbyggade och arbetsmarkad 4.1 Befolkigsutvecklig Befolkigsutvecklige i kommue har varierat över tid. Seda 1975 har ivåaratalet uder vissa perioder ökat, meda det uder adra perioder har miskat. Påverkade faktorer har varit arbetsmarkad, kojukturer, födelseetto samt immigratio. Folkmägd Atal ivåare De 31 december 214 fas det ivåare i, vilket är fler ä ågosi tidigare. Ebart uder 214 ökade befolkige i kommue med 692 persoer. Dea ökig var de största befolkigsökige i Borläge seda Att befolkige har ökat i så stor omfattig de seaste åre beror både på att fler persoer har fötts ä det dör, och att fler persoer flyttar i ä ut frå kommue. Totalt sett har atalet ivåare i kommue ökat med persoer mella 24 och 214. Av dea ökig berodde 129 på ett födelseöverskott och 2691 på ett flyttigsöverskott. Defiitioe av födelseöverskott är atalet födda mius atalet döda, och defiitioe av flyttigsöverskott är atalet iflyttade mius atalet utflyttade. Eligt s befolkigsprogos kommer ivåaratalet att öka med 3 86 persoer mella år 214 och 225. Av dea ökig avser persoer ett födelseöverskott och persoer ett flyttigsöverskott. De kommade förvätade befolkigstillväxte skapar e ökad efterfråga på bostäder som iebär stora utmaigar för de kommuala bostadsmarkade i Borläge. Boedeutveckligsprogrammet (28)

9 1 8 lt 1 6 ta to 1 4 g1 2 ri d rä fö s g i lk fo e B e k c a rb a d rä k S -17 le y G Diagrammet ova omfattar befolkigsförädrige me lla 24 och 214 för stadsdelar i.(karta, se bilaga 2) T jära Ägar, Bullermyre och Jakobsgårdara är de tre stadsdelar i Borläge där befolkige har ökat mest. E viss del av de stora befolkigsökige ka förklaras med att lägeheter som tidigare varit tomma i dessa område u har blivit uthyrda. 4.2 Bostadsbyggade Befolkigsförädrig i olika stadsdelar y r b Å t e rv a m o D la o k s s e d e v s r a v K lm a r m te s Ö 237 d lu a g a H v s 443 a r a rd å g s b o k a J 841 r e y r m le u B m m r a g Ä a r jä T 568 e g r lä o B a rig v Ö 9 8 r e d7 tä s o6 b a ld 5 tä s 4 ig rd fä 3 l ta 2 A 1 Atal ybyggda bostäder i Borläge År Atalet ybyggda bostäder i Borläge har varierat ö ver tid. Seda 1975 har bostadsbyggadet varit som störst uder två tidsper ioder, på 197-talet och i börja av 199-talet. Förhålladea på bostadsmarkade förä drades seda radikalt både i riket Boedeutveckligsprogrammet (28)

10 och i Borläge. Lågkojuktur, arbetsmarkadsläge, ökade boedekostader och adra omstädigheter iebar att itresset för att ivestera i bostäder miskade. Uder seare dele av 199-talet och i börja av 2-tal et var bostadsbyggadet i Borläge och äve i riket som helhet lågt. Efter år 24 har utvecklige vät och ivåarata let i Borläge har ökat varje år. Detta har skapat e ökad efterfråga på bostäder. F öljde har blivit att bostadsbyggadet i kommue har ökat ågot de seas te åre. De uvarade befolkigstillväxte är större ä uder 197- tale t och 199-talet, me dages bostadsbyggade är trots det ite i ärhete av iv åera uder dessa tidsperioder. 4.3 Bostadsbestådet i övriga specialbostad, hus, hyresrätt hyresrätt 3% 5 % småhus,hyresrätt 1 % småhus, bostadsrätt 2 % flerbostadshus, bostadsrätt 19% småhus, ägaderätt 41 % flerbostadshus, hyresrätt 29 % Bostadsbestådet i utgörs till 48 % av lägeheter i flerbostadshus och till 44 % av småhus. Småhus avser friliggade e och tvåbostadshusamt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus avser bostadsbyggader iehållade tre eller flera lägeheter iklusive l oftgågshus. Fem procet av bostadsbestådet består av övriga hus, meda 3 % ut görs av specialbostäder. Småhuse består till största dele av ägaderätter, meda flerbostadshuse består av bostadsrättslägeheter och hyresrättslägeheter. Övriga hus avser byggader som ite primärt är avsedda för bo stadsädamål, me som ädå iehåller bostadslägeheter, t.ex. bygga der som frå börja är avsedda för verksamhet eller samhällsfuktio. Specialbostäder avser bostäder för äldre/fuktioshidrade, studetbostäder och övriga specialbostäder. Boedeutveckligsprogrammet (28)

11 Atal bostäder i flerbostadshus/övriga hus Hyresrättslägeheter Tuabygge AB Privatägda hyresrättslägeheter Bostadsrättslägeheter Bostadsbestådet i består av totalt lägeheter i flerbostadshus och övriga hus. Av dessa är hyresrättslägeheter och 4751 bostadsrättslägeheter. Av hyresrättslägehetera ägs av kommues allmäyttiga bostadsbolag AB Stora Tuabygge, meda 2 78 ägs av privata bostadsbolag. (Mer om Tuabygge, kapitel 6.2) Kötidera för att erhålla ett lägehetskotrakt via Tuabygge har ökat de seaste 5 åre. Det fis ett direkt sambad med de stora befolkigstillväxte i Borläge uder samma period. Hur låg vätetide är för e lägehet beror till stor del på vilka prefereser och öskemål de sökade har. Vätetide skiljer sig mycket utifrå vilket område lägehete fis i, hur stor de är och hyresivå. De förvätade fortsatta befolkigstillväxte i kommue gör att kötidera hos Tuabygge saolikt kommer att bli äu lägre framöver. Kvarteret Lisselhage i sydvästra Hagalud, 11 hyresrättslägeheter i Tuabygges beståd byggda år 213. Foto: Elisabet Calleberg Boedeutveckligsprogrammet (28)

12 Atal vakata lägeheter Tuabygge r 2 te e h e g15 lä l ta A1 5 Vakata uthyrigsbara lägeheter Situatioe avseede atal vakata lägeheter i Tu abygges beståd har förädrats mycket de seaste åre. I december 24 var 255 av Tuabygges hyresrättslägeheter vakata. Motsvarade siffra i augusti 215 var 3 vakata lägeheter. Lägehetera är idag edast vakata är ya lägeheter blir tillgägligaför uthyrig eller mella två olika hyresgäster. Frå att Tuabygge tidigare har haft svårigheter med att hyra ut alla sia lägeheter, ä r det u e lägre kötid äve i de område där efterfråga på bostäder är lägst. De privata fastighetsägara har själva möjlighet at t fritt välja sia hyresgäster. De stora bostadsefterfråga gör att de i regel väljer att hyra ut till persoer med e god ekoomi och e ordad livssituatio. Detta gör att e hyreslägehet frå Tuabygge blir det eda alterativet för måga persoer som v ill hitta e bostad i Borläge. Lägeheter i Tjära Ägar Boedeutveckligsprogrammet (28)

13 4.4 Pedlig och arbetsmarkad Arbetspedlige till och frå sker framför allt till ärliggade kommuer i Dalara. Bortsett frå Stockholm är ipedlige till Borläge större ä utpedlige i samtliga av de största pedligskommuera. De totala arbetspedlige i kommue omfattade år ipedlare till Borläge kommu, och utpedlare frå kommue. Detta ger ett positivt ipedligsetto på totalt 4 47 persoer. Atalet i- och utpedlare till de största pedligskommuera år 213 Boedeutveckligsprogrammet (28)

14 Atal pedlare per dag till och frå Falu kommu s g rä u3 m 2625 m k o r v e Utpedlare till ö Falu re la 15 Ipedlare d frå Falu e1 l p ta 5 A Diagrammet ova visar arbetspedlige till och frå Falu kommu mella 24 och 214. Atalet ipedlare till frå Falu kommu har uder periode ökat med persoer meda atalet utpedlare ti ll Falu kommu har ökat med 298 persoer. Frå e tidigare situatio där arbetsped lige var ugefär lika stor kommuera emella, är det idag över 1 fler per soer som pedlar frå Falu kommu till, ä åt det motsatta hål let. 7 Pedlig per dag till/frå övriga kommuer r e o4 rs e l p 3 ta A Ipedlare frå samtliga kommuer utom Falu Utpedlare till samtliga kommuer utom Falu Till och frå ladets övriga kommuer bortsett frå Falu kommu har atalet ipedlare till ökat med 1 6 pers oer till totalt 5 97 persoer och atalet utpedlare har ökat med 571 stycke til l totalt persoer. Majoritete av de övriga pedlige sker till och frå de ärl iggade kommuera Gagef, Säter, Leksad, Hedemora och Ludvika. Till och frå övriga kommuer utom Falu har iped lige och utpedlige ökat ugefär lika mycket adelsmässigt mella 24 och 214. Boedeutveckligsprogrammet (28)

15 Dalälve och SSAB Tuplåt, s största privata arbetsgivare Atalet som både bor och arbetar i ökade frå att 24 vara persoer till persoer år 214. Totalt sett tillföll i och med detta 568 av de totalt ya arbetstillfälle som skapades mella 24 och 214 persoer som är bosatta i Borläge. Äve om trede i dages samhälle är att allt fler pedlar mella olika kommuer till si arbetsplats, är dea siffra oerhört låg. Atalet persoer som daglige pedlar frå Borläge till adra kommuer ökade med 869 persoer mella 24 och Förädrig Atal persoer Atalet ökade arbetstillfälle i Borläge Atalet ökat sysselsatta persoer bosatta i Borläge kommu De 568 ya arbetstillfällea i kommue som tillföll persoer boede i Borläge summerat med ökige av atalet utpedlare med 869 persoer, iebär att atalet sysselsatta i ökat med totalt persoer mella 24 och 214. Samtidigt skapades det ya arbetstillfälle i kommue. Ugefär hälfte av de ya arbetstillfälle som skapats i Borläge seda 24 har tillfallit persoer som ite bor i kommue. Det är troligt att dages svåra situatio på de kommuala bostadsmarkade i Borläge har haft e iverka på detta. Eftersom Borläge tillsammas med Falu är Dalaras regioala cetrum för arbetsmarkad, ärigsliv och hadel, är det aturligt med ett positivt pedligsetto i till kommue. Det som sticker ut är utvecklige av pedligsströmmara till och frå Falu kommu de seaste tio åre. Boedeutveckligsprogrammet (28)

16 5. Aalys av bostadsmarkade i Borläge 5.1 Befolkigsutvecklig och bostadsbyggade Befolkige i ökade med persoer mella år Om boedetäthete blad dessa skulle vara i ivå med kommusittet på cirka 2,16 persoer per bostad, skulle detta geerera ett bostadsbehov på ya bostäder uder periode. Atalet färdigställda bostäder uder periode var 746 stycke. Värt att betoa är att atalet outhyrda uthyrigsbara lägeheter hos Tuabygge samtidigt har reducerats frå cirka 25 till i pricip. De cirka 75 ybyggda bostädera mella tillsammas med de cirka 25 tidigare tomma lägehetera iebär att sammalagt cirka 1 bostäder tagits i aspråk uder periode. Relaterat till kommues befolkigsökig samma period motsvarar det e boedetäthet på 3,73 ivåare per hushåll, vilket är klart över kommusittet på 2,16. Översiktspla FaluBorläge ager att det ska fias e plaberedskap på 5 bostäder årlige tillsammas i Falu och Borläge. Det uttalade målet frå kommustyrelse är att mist 1 bostäder ska byggas uder dea madatperiod ( ). Med utgågspukt att det framtida bostadsbehovet motsvarar e befolkigstäthet på 2,16 persoer per hushåll i kommue, samt att det reda idag fis e stor efterfråga på bostäder i kommue, medför detta ett ökat behov motsvarade cirka 25 ya bostäder per år mella 215 och Attraktivitet i boedemiljö Befolkigsökige i kommue har ite ebart skapat e brist på bostäder, uta det fis äve e brist på verksamhetslokaler. Närhet till samhällsservice som exempelvis vård och skola är vitalt vid valet av bostad för de flesta mäiskor. För att möjliggöra attraktiva boedemiljöer är det viktigt med e ärhet till dessa samhällsfuktioer. Kommues uga persoer ska tryggt och säkert kua trasportera sig till si skola. Vid framtida plaerig av bostäder är det av största betydelse att det fis e god samverka med kommues bildigssektor. E viktig aspekt som geererar kvalitet i boedemiljö är tillgåge till tätortsära gröstruktur. E ärhet till parker och aturliga utemiljöer skapar e större kvalitet i boedet. Boedeutveckligsprogrammet (28)

17 Bostadsområde i Bergslagsby Olika typer av kommuikatioer är av stor vikt vid valet av bostadsort för de flesta mäiskor. Till kommuikatioer räkas trasport till och frå olika platser med bil, buss, tåg, flyg eller cykel. Goda kommuikatioer är e betydade faktor för att skapa e ökad attraktivitet i Borläges bostadsmiljöer. Ett hållbart resade geom gåg, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och det ska vara möjligt att bo och verka i Borläge uta att vara beroede av bil. Cykelväg mella Bergslagsby och Bullermyre E aa förutsättig till e attraktiv boedemiljö är att ivåara käer sig trygga. Mycket liv och rörelse och att fler idivider rör sig uder dygets alla timmar skapar e ökad trygghet. E förtätig av bostäder i cetrumära läge skapar e ökad rörlighet av mäiskor i stadskära och ökar attraktivitete. Boedeutveckligsprogrammet (28)

18 5.3 Bostadsmarkade i Borläge Förutom e sträva av att öka bostadsbyggadet geerellt, ska åtgärder göras för att tillgodose bostadsförsörjige för de grupper som har det svårt på bostadsmarkade. De upplåtelseform som det idag rådet störst efterfråga på i Borläge är hyresrättslägeheter med e låg hyresivå. Detta påverkar främst de grupper som har det svårast att etablera sig på bostadsmarkade. Att markade idag utgörs av byggherrar som ofta ite ser byggadet av hyresbostäder som tillräckligt lösamt, gör situatioe ytterligare problematisk. Rörlighet är e viktig aspekt för e fugerade bostadsmarkad i Borläge. E rörlig markad skapar förutsättigar för att ivåara ska kua byta bostad är deras liv förädras och e aa typ av bostad efterfrågas. Ett exempel på e rörlighet är är ett pesioerat par säljer si villa i Östermalm för att flytta i i e midre tillgäglighetsapassad bostadsrättslägehet i Hagalud. E småbarsfamilj säljer samtidigt sitt radhus i Skräddarbacke för att flytta i i samma villa. Ett ugt par säger i si tur upp varsia hyresrättslägeheter i Bullermyre respektive Tjära Ägar och flyttar tillsammas i i radhuset i Skräddarbacke. Detta gör att de två hyresrättslägehetera blir lediga, och är ett exempel på e flyttkedja. Rörlighete på bostadsmarkade i Borläge uppfattas i dagsläget som låg. Flyttkedjor är gysamma för kommues bostadsmarkad och uppkommer oftast i sambad med yproduktio av bostäder. Trots detta är de ite alltid tillräckliga för att tillgodose alla gruppers behov på bostadsmarkade. Uga, studeter, yaläda flyktigar, hemlösa, hushåll med e svag ekoomi, persoer med fuktioshider och persoer med olika typer av sociala problem har av varierade orsaker stora svårigheter att få e ege bostad. Det är just dessa grupper som idag har det svårast på bostadsmarkade både i Borläge och i Riket. Med aledig av ovaståede omstädigheter beskrivs i de följade kapitle de grupper i kommue som har det svårast att komma i på bostadsmarkade. Boedeutveckligsprogrammet (28)

19 5.4 Nyaläda flyktigar Atalet yaläda flyktigar som flyttar till har varit stort uder de seaste åre. Atalet iflyttade per år har varit varierade seda 22, me det går att se e uppåtgåede tred. År 214 flyttade 522 stycke yaläda flyktigar till Borläge. Atalet ymottaga flyktigar per år Atal flyktigar E stor adel av de yaläda flyktigara har flyttat till Jakobsgårdara, Bullermyre eller Tjära Ägar. E stor aledig till detta är e hög kocetratio av kommuala hyresrättslägeheter i dessa tre stadsdelar. Det har tidigare varit tämlige ekelt att få e bostad i dessa område, och hyresivåera är förhålladevis låga. Det stora atalet yaläda som flyttat till dessa område ka således till stor del förklara att kommues befolkigstillväxt är så ojämt fördelad till dessa tre område. Dages bostadsmarkad i Borläge präglas av allt lägre bostadsköer och stigade fastighetspriser. Detta har gjort att de yaläda flyktigar som flyttar till kommue får allt svårare att få tag i e bostad. De rådade situatioe på de kommuala bostadsmarkade gör att det eda alterativet för yaläda flyktigar i måga fall är att flytta i hos släktigar som seda tidigare bor i Borläge. Bortsett frå de geerella bostadsbriste i Borläge är detta e av aledigara till att probleme med trågboddhet har ökat i kommue. På grud av osäkerheter om vad som häder i omvärlde gör kommue ige lågtgåede progos över atalet flyktigar. Emellertid tyder det mesta på att ett fortsatt högt atal yaläda flyktigar flyttar till framöver. Boedeutveckligsprogrammet (28)

20 5.5 Äldre 6 65 år och äldre Atal persoer Pesioärer 7-79 år Pesioärer 8-89 år Pesioärer år Pesioärer 9 år och äldre I såväl Sverige som i måga adra läder, kommer adele äldre att öka framöver. Befolkigsprogos för ager att adele persoer över 8 år uppgår till 5,2 % år 214 och kommer öka till 7,5 % år 234. Detta skapar ökade krav på service, vård och omsorg samt på bostäder. Reda idag har kommues äldre ivåare svårigheter att få tag i e lämplig bostad, och läget riskerar att förvärras ytterligare. E uppräkig av atalet erforderliga platser på särskilt boede för äldre iebär att dages 462 platser behöver öka till ärmare 8 år 233. Kommues befitliga bostadsutbud är ite apassat för de ökig av atalet äldre som progosticeras. Exempelvis är e stor del av Borläges lägeheter i flerbostadshus ite tillgäglighetsapassade och sakar hiss. Dessutom är stadarde på måga av de befitliga bostädera i kommue som är apassade för äldre udermålig. Detta gör att e stor del av detta beståd kommer att behöva bytas ut eller reoveras i framtide. Samtidigt går stora ålderskullar för ärvarade i pesio. Hur kommues äldre ivåare väljer att bo påverkar bostadsmarkade i si helhet. Ett tillskott i yproduktioe av bostäder apassade för äldre i form av trygghetsbostäder och seiorbostäder ka skapa e ökad flyttkedja som ger ett större utbud av begagade småhus, bostadsrättslägeheter och hyresrättslägeheter på bostadsmarkade. I s boedepla för äldre beskrivs mer igåede hur bostadsförsörjige för dea åldersgrupp ka tillgodoses. 5.6 Persoer med fuktioshider Kommue har ett grudläggade asvar för att persoer med fuktioshider ska ha tillgåg till bra bostäder. Därigeom fis e skyldighet att fortlöpade följa upp vilka som omfattas av lage och vilka behov av stöd- och service som fis, samt e sträva av att tillgodose behove. Eligt Boedepla Bostad för vuxa med särskild service LSS fas det 487 persoer år 213 i med LSS-isats och 17 persoer som hade si bostad i ett boede för persoer med särskild service. Platsbehovet för persoer med fuktioshider kommer att öka uder de kommade tio åre. För att behovet ska tillgodoses kommer det uder att behöva Boedeutveckligsprogrammet (28)

21 byggas 2-3 ya gruppbostäder och det behöver startas 3-4 ya servicebostäder. Defiitioe av e gruppbostad är e bostad med särskild service som är avsedd för ett begräsat atal persoer som har omfattade tillsys- och omvårdadsbehov. Defiitioe av e servicebostad är ett atal lägeheter som har tillgåg till gemesam service och fast aställd persoal. E lägehet i e servicebostad är e mellaform mella e ege lägehet i det ordiarie bostadsbestådet och e lägehet i e gruppbostad. 5.7 Uga De atioella trede med e stigade efterfråga på bostäder har gjort att ygre persoer som i regel har ett midre ekoomiskt kapital har extra svårt att få tag på e ege bostad. E aa aspekt är att det idag fis väldigt stora årskullar som är mella 2 och 26 år. Detta i kombiatio med e brist på midre lägeheter har gjort att situatioe på bostadsmarkade är svår för Borläges ygre vuxa. 5.8 Studeter För de som väljer att studera på Högskola i Dalara fis det möjligheter att via Tuabygge hyra bostäder som ebart är avsedda för studeter. Totalt äger Tuabygge 267 studetbostäder i sitt beståd i Borläge. Eftersom atalet studeter har miskat på Högskola Campus Borläge, har Tuabygge uder de seaste åre omvadlat flera av sia studetbostäder till valiga hyresrättslägeheter. I börja av e studietermi fis det e stor efterfråga av bostäder blad högskolas studeter, och måga har svårt att få tag i e bostad. Några måader i på termie brukar i regel efterfråga miska, och studeteras bostadssituatio stabiliseras. Tuabygge plaerar i dagsläget ite för ågra större förädrigar i sitt beståd av studetbostäder. 5.9 Hushåll Atal persoer i geomsitt per hushåll 214 3, 2,5 2, 1,5 1,56 1,76 1,86 1,88 2,4 2,16 2,19 2,48 2,6 2,74 2,79 1,,5, Diagrammet ova visar hushållsstatistik över stadsdelar i Borläge. Atalet boede per hushåll skiljer sig kraftigt mella de olika områdea. I sydvästra Hagalud bor det exempelvis 1,56 persoer per hushåll meda det bor 2,74 persoer per hushåll i Tjära Ägar och 2,79 persoer per hushåll i Jakobsgårdara. Äve Årby och Skräddarbacke utmärker sig geom att ha ett stort atal persoer boede per hushåll. Boedeutveckligsprogrammet (28)

22 Dessa område består till stor del av småhusbebyggelse, som i geomsitt är ytmässigt betydligt större ä flerbostadshus. Stadsdelara Jakobsgårdara och Tjära Ägar består till största dele av lägeheter i flerbostadshus. Kvarteret Dagy, Sydvästra Hagalud 7% Adel persoer efter hushållstyp 214 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1persoshushåll 2persoshushåll 3persoshushåll 4persoshushåll 5+persoshushåll % Kvarsvede Tjära Ägar Bullermyre Hagalud (sydvästra) Östermalm Fördelige av olika hushållstyper varierar stort mella de olika stadsdelara. Årby och Skräddarbacke utmärker sig geom att ha e betydligt midre adel epersoshushåll ä övriga stadsdelar. Aledige är att fis ett väldigt litet atal små lägeheter i flerbostadshus i dessa område. I Jakobsgårdara och Tjära Ägar fis e hög adel som bor i fempersoshushåll. Atalet lägeheter där som har fem Domarvet, Hösarvet Jakobsgårdara Skräddarbacke Årby Gylle Boedeutveckligsprogrammet (28)

23 rum eller fler är ytterst begräsat. Detta betyder att det i stor utsträckig förekommer att stora familjer bor i två-, tre- och fyrarumslägeheter. 5.1 Hemlöshet Rätte till bostad är stadgad såväl i FN:s kovetio om de mäskliga rättighetera som i svesk grudlag. Boede lyfts fram som e social rättighet både i FNdeklaratioe (artikel 25) och i regerigsforme 1 kap. 2 första stycket, som ager följade: Det ska särskilt åligga det allmäa att trygga rätte till hälsa, arbete, bostad och utbildig samt att verka för social omsorg och trygghet. Hur kommue ska hatera de mäskliga rättighete till bostad är komplicerat, eftersom kommue ite är de eda aktöre på bostadsmarkade. Att se över situatioe krig hur måga som sakar bostad helt, hur måga som behöver bo med släkt och väer, hur måga som är trågbodda och huruvida det fis e överrepresetatio av vissa utsatta grupper blad dem som sakar bostad är ett viktigt första steg. Att seda skapa strukturer för att i möjligaste må miska evetuell diskrimierig på bostadsmarkade bör vara e högt prioriterad åtgärd. Eligt de seaste mätige i maj 211 var Borläge de kommu i Dalaras lä som hade flest adel hemlösa. Adele i kommue var 4 hemlösa per 1 ivåare, vilket ka jämföras med rikssittet, som är 36 hemlösa per 1 ivåare. De fyra atioella måle mot hemlöshet är att alla ska vara garaterade tak över huvudet och att boede ska uderlättas för de som lämar krimialvård och istitutio. Iträdet på de ordiarie bostadsmarkade ska uderlättas för dem som bor i olika former av försöks- och stödboede samt att atalet vräkigar ska miska och iga bar ska vräkas. Kommue arbetar för ärvarade aktivt med ett program för att miimera hemlöshet. Strategi för att kommue ska å de atioella måle är i programmet: ska ge förutsättigar för ett samordat och lågsiktigt stöd för att miimera hemlöshet ska itesifiera det vräkigsförebyggade arbetet ska stärka och utveckla kommues ledig av hemlöshetsarbetet Arbetet för att miimera hemlöshet ska ha ett fokus på de eskildes behov och att idivides ega resurser och förmågor ska tas till vara Boedeutveckligsprogrammet (28)

24 6. Hur ka kommue påverka bostadsbyggadet? För att åstadkomma e god bostadsförsörjig ka tillämpa ett flertal redskap. E tillämpig utav dessa på rätt sätt skapar möjligheter till e hög, jäm och effektiv bostadsplaerig och ett produktivt byggade. 6.1 Kommues tomtkö Kommue säljer tomtmark för privatpersoer ebart via de kommuala tomtkö. Vid ett förvärv av e kommual tomt för ebostadsbebyggelse ka seda köpare efter ega öskemål välja de bostadskostruktio som passar. Dea skapar e valfrihet i boedet hos kommuivåara. Det är viktigt att kommue ka erbjuda tomter i attraktiva läge som efterfrågas av både ya och befitliga kommuivåare. År 214 såldes det 26 stycke tomter frå kommue. För ärvarade är det ca 9 persoer som står i kommues tomtkö. Alla som står i tomtkö är ite aktivt sökade uta de som står i tomtkö har möjlighete att omedelbart få e tomt vid itresse. Det fis äve möjligheter att köpa småhustomter via privata aktörer i. 6.2 Hyresrätter geom AB Stora Tuabygge äger och förvaltar det kommuala allmäyttiga bostadsbolaget AB Stora Tuabygge. Det övergripade allmäyttiga syftet för ett kommualt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjige i kommue. Tuabygge är e viktig aktör för att upprätthålla e hållbar bostadsmarkad gällade arbetet med bostadssociala frågor och miljöarbete. Det kommuala ägardirektivet, gör att möjlighete fis för kommue att ge bolaget uppdrag, samt att ställa krav utifrå vad lagstiftige medger. Tuabygge har i uppdrag frå kommue att årlige i sitt bygga cirka 6-8 ya bostäder. Tuabygges lägehetsbeståd återfis i de flesta stadsdelara i Borläge tätort, samt i kommues midre tätorter utaför cetralorte. Betesgata i Bullermyre, Foto: Elisabet Calleberg Boedeutveckligsprogrammet (28)

25 6.3 Kommues plaer och markiehav Det kommuala självstyret iebär att kommue har esamrätt att besluta om hur mark som är kommuägd ska bebyggas. Geom att äga mark i strategiska läge ka kommue atige geom att sälja eller hyra ut mark främja de typ av bostadsbebyggelse som det fis e visio om att förverkliga. Vid markavisig ka e traspares och tydlighet stärka kokurrese på de lokala bostadsmarkade. Plamoopolet iebär att kommue bestämmer hur mark skall avädas och bebyggas iom kommue. Geom det kommuala plamoopolet har kommue möjlighet att geom plaerig, prioriterig och ställigstagade skapa förutsättigar och ramar för e fugerade lokal bostadsmarkad, som ka utvecklas i e för kommue öskvärd riktig. Plaer ka vara både översiktsplaer och detaljplaer, varav detaljplaer är juridiskt bidade vid prövig av bygglov. Markiehav är ett verktyg för att möjliggöra e aktiv markpolitik och Borläge kommu har e stor markreserv både för bostäder och för verksamhetslokaler. Tillgåge på kommual mark skapar goda förutsättigar för e framtida expasio av bostäder. Detta iebär äve e stor hadligsfrihet som gör det möjligt att skapa mervärde i både gamla och ya område. Som markägare har kommue möjlighet att styra och ställa krav på de bostäder som produceras. Idag sker tilldelig av mark uteslutade geom direktavisig, vilket betyder att e itresset kotaktar kommue för sitt itresse att exploatera viss mark. Kommue ställer då i si tur krav på att itressete ka visa på e geomtäkt pla för exploaterige. Om partera är överes säljs seda marke till itressete. Ett stort atal färdigställda detaljplaer möjliggör ett ökat bostadsbyggade, och skapar e ökad flexibilitet för aktörer på bostadsmarkade. Ädå är detta ige garati för att fler bostäder byggs. Måga outyttjade detaljplaer ka vara ett tecke på att plaera ite är apassade till de behov som fis, eller att plaerige tillsammas med de byggherrar och företag som ka bygga bostädera har varit bristfällig. Alltför detaljerade detaljplaer tederar i måga fall att behöva göras om då de ite medger apassig efter ädrade förutsättigar. Eligt Boverkets allmäa råd om plabestämmelser för detaljplaer förespråkar fastighetsägara plaer som är geerella och flexibla. 6.4 Byggherrar möjliggör bostadsbyggade Bostäder byggs av byggherrar som upplåter bostäder med hyresrätt eller säljer dem med ägaderätt eller som bostadsrätter. De agerar på markades villkor och ivesterar där de tror att de får e rimlig avkastig på sia ivesterigar. Detta har skapat e situatio i Borläge där efterfråga på bostäder ökar. De ökade efterfråga har gjort att prisera på bostadslägeheter och ega hem har stigit kraftigt i kommue. Lösamhete att bygga bostäder i Borläge har därmed blivit större. Plaläggige har e avgörade betydelse för om byggherrar väljer att yproducera bostäder i Borläge. Kommues arbete och samspel med byggföretage har e stor påverka för hur de väljer att agera. Att fler byggherrar etablerar sig i Borläge är av cetral betydelse för att skapa ökad kokurres. På grud av de seaste åres förädrigar på bostadsmarkade har avkastige på bostäder i Borläge ökat. Rimligtvis bör itresset av att ivestera i bostäder i Borläge samtidigt öka hos byggherrar. I slutäda är det markades efterfråga som avgör om ett projekt kommer igåg och ka färdigställas. I dea del är kommues möjlighet att påverka begräsad. Boedeutveckligsprogrammet (28)

26 7. s riktlijer för bostadsförsörjige 7.1 Förtätig av befitlig bebyggelse och kommade utbyggad i riktig mot Falu De övergripade bebyggelsestrategi för Borläge tätort är att stade ska förtätas i attraktiva läge. Översiktspla FaluBorläge ager att Städera ska förtätas, i första had i stadskärora iom 1 kilometers radie krig resecetrum. Strategi iebär e lokaliserig av offetliga fuktioer till cetrala läge, samt plaerig för e fuktiosbladig av hadelsföretag, tjästeföretag och bostäder. Eligt översiktsplae blir stadskärora på så sätt attraktiva och befolkigstäta med möjligheter till måga möte. Vidare ager översiktsplae att Förtätig är de viktigaste bebyggelsestrategi både i städera, i de midre tätortera och lägs kollektivtrafikhuvudstråke. Förtätige främjar fuktiositegrerig, och de bör i första had göras geom omvadlig av mark som reda är exploaterad. Utbyggad av kommade bebyggelseområde ska ske i riktig mot Falu, väster om Ru och i läge med e god tillgåg till kollektivtrafikhuvudstråk. Geom dea bebyggelseutvecklig ka största möjliga tillgäglighet till kommual och kommersiell service uppås, liksom gemesamt yttjade av tekiska försörjigssystem. Utöver stadskära är Barkargärdet och Oräs-Torsåg utpekade av översiktsplae som kommade utbyggadsområde. Merparte av de cirka 25 bostäder som ska yproduceras varje år byggs geom förtätig av Borläge stad och adra strategiska läge, samt i utbyggadsiriktigara för de tillkommade bebyggelseområdea. 7.2 Ökad plaberedskap ökar tillgåge på bostäder För att möta de ökade bostadsefterfråga utgår kommues utbyggadsstrategi frå ett behov av plaberedskap för cirka 25 bostäder per år fram till 218. E förutsättig för ett ökat bostadsbyggade i är e god beredskap för bostadsbyggade i de ataga detaljplaera. E avsakad av detaljplaer i attraktiva läge är e faktor som ka begräsa ybyggatioe av bostäder. De kommuala orgaisatioe ka geom att iförskaffa mark och färdigställa detaljplaer skapa ökade förutsättigarför e ybyggatio av bostäder. God plaberedskap hadlar ite ebart om att kommue har färdiga plaer för bostadsbebyggelse. Ett strategiskt täkade är av stor vikt vid prioriterigar av resurser och översiktlig plaerig. Med så flexibla detaljplaer som det är möjligt, fullt utyttjade av pla- och bygglages möjligheter och fokus på förakrig och förutsägbarhet ka kommue möjliggöra att extera byggherrar får tillgåg till byggbar mark. Markade ges då e möjlighet att fokusera på det de gör bäst, ämlige att bygga bostäder. E oroade tedes är att måga av de som arbetar i Borläge, väljer att bo i e aa kommu. E ökad plaberedskap av attraktiva bostäder är e viktig åtgärd för att kua väda dea tred. Kommue ska framöver arbeta aktivt med åtgärder i syfte att få fler av de persoer som är sysselsatta i Borläge, att äve bosätta sig i kommue. 7.3 Främjade av bladad bebyggelsestruktur Borläge ska vara e plats där det fis bostäder som passar alla medborgare. Olika typer av bostäder som har e variatio i storlek, pris och upplåtelseform behövs för att Boedeutveckligsprogrammet (28)

27 möta de behov och öskemål som fis hos äldre, uga, grupper med särskilda behov, hemlösa och yaläda flyktigar. E bladig av olika upplåtelseformer iom samma bostadsområde främjar itegratioe i boedet. Ett område som käeteckas av e mågfald av olika bostäder, löper midre risk att präglas av boedesegregatio. Både i de uvarade bostadsområdea och vid plaerig av ya bostäder är det viktigt att sträva efter e bladig av olika upplåtelseformer. E variatio i bostadsutbudet skapar möjligheter för e mågfald av olika hushåll att hitta e bostad i Borläge. Detta skapar ökade icitamet för att fler av de som väljer Borläge som studie- eller arbetsort, att äve bosätta sig i kommue. Det förbättrar äve möjlighetera för befitliga kommuivåare att hitta e y bostad i sitt ärområde är ekoomi eller familjesituatioe förädras. E ökad fuktiosbladig av bostäder och arbetsplatser ger ökade kvalitéer i boedemiljö. I de absoluta ärhete till bostade ska det fias tillgåg till trygga och säkra miljöer för lek, idrott och rekreatio. Bostadsområde i Kvarsvede 7.4 Aktiv och ikluderade kommual markpolitik Både vid e försäljig av kommual mark och vid förvärv av ya fastigheter till de kommuala markreserve är det politiska uppdraget att agera aktivt. Vid all samhällsplaerig fis det e grudläggade iställig att göra detta i e tät samverka med byggherrar och etrepreörer. Vid markförvärv ska strategiska plaes och översiktsplaes utveckligsitetioer vara vägledade. För att skapa ett förtroede och därmed ett gott samarbete med aktörer på bostadsmarkade är e tydlig markfördeligspolitik frå kommues sida viktigt. Kommue ska ha e kotiuerlig bevakig av utvecklige av markbehovet i syfte att tillgodose det behov som fis för plalagd mark för bostäder. För att få ett bra markutyttjade över tid ska kommues markiehav hateras lågsiktigt och flexibelt. De 1 jauari 215 atogs e y lag som iebär att alla kommuer som arbetar med markavisig ska ha ataga riktlijer gällade detta. Syftet är att kommue har e tydlighet i ett tidigt skede så att itresseter för bostadsbyggade är väl iförstådda i hur processe sköts och vilke tidsprogos som gäller. Vid e plaerad exploaterig Boedeutveckligsprogrammet (28)

28 av bostäder ska kommue se till att erforderlig mark fis tillgäglig. Borläge kommu arbetar för ärvarade aktivt med ett framtagade av riktlijer för markavisig. 7.5 God dialog med aktörer på bostadsmarkade Kommues asvar syftar främst till att skapa förutsättigar för bostadsbyggade, ite att på ege had bygga bostäder. E god dialog mella kommue och privata bostadsföretag är viktigt för ett ökat bostadsbyggade. Framför allt har kommue ett asvar för att det ska fias mark- och plaberedskap i attraktiva läge, där det fis ett itresse hos byggherrar att bygga bostäder. De företag som är verksamma i byggbrasche ska vara väl ivolverade i de kommuala plaerigsprocesse. Kommue ska med hjälp av e aktiv dialog med aktörer på bostadsmarkade arbeta proaktivt vid plaläggig. Kosekvese riskerar aars att bli att kommue plaerar för bostadsområde där det sakas ett itresse frå byggbrasche att expadera. Kommue ska aktivt bevaka fastighetsmarkade, och därmed ha e god käedom om vilka behov som fis. ska aktivt förakra till aktörer på bostadsmarkade att det är ekoomiskt fördelaktigt att bygga bostäder i Borläge. Fler verksamma byggherrar i Borläge skapar e större kokurres och möjliggör ett öket bostadsbyggade. Samarbetet om boedeplaerig mella Falu och Borläge ska utvecklas och tillsammas ska FaluBorläge markadsföras som bostadsregio. Geom ett tydligt ägardirektiv ka det allmäyttiga bostadsbolaget AB Stora Tuabygge fullgöra sia uppgifter på ett godtyckligt sätt. E gåg per år ska bolaget geomgöra e iformatio till kommufullmäktige med avseede på ekoomi, verksamhet, strategi och viktiga hädelser i bolaget. Tuabygge ska medverka till att skapa social gemeskap och ökad itegratio i boedet, samt verka för ett hållbart och tryggt boede i de område där bolaget tillhadehåller bostäder. Bilagor 1. Utbyggadspla för Karta över stadsdelar Boedeutveckligsprogrammet (28)

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer