Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge å. 3. Dag Ivarsso, Pia Kihult, Begt Germudsso, Sve Suesso och Soja Emilsso med de fullstädiga läke mella Skåe och Smålad. Baksida fr. v. 1. De symboliska läke som kopplar ihop Skåe med Smålad på Tvärlede. 2. Efter ivigige så bjöds det på luch till alla deltagara. Iehåll Iledig 4 Kommustyrelses ordförade 4 Fem år i sammadrag 5 Hudrakroa 6 Orgaisatio 7 Osby kommus visio 7 Förvaltigsberättelse 8 Omvärlde 8 Årets hädelse 10 Målavstämig 11 Ekoomisk aalys 14 Sammaställd redovisig 22 Persoalredovisig 23 Verksamhetsberättelser 25 Kommustyrelse 25 Miljö- och byggämde 35 Fastighetsämde 38 Valämde 40 Utbildigämde 41 Socialämde 49 Överförmydare 56 Kommuala bolage 57 Ekoomisk redovisig 61 Redovisigspriciper 61 Resultaträkig 62 Kassaflödesaalys 62 Balasräkig 63 Noter 64 Resultat- o balasräkig VA-verksamhet 68 Kostads- och itäktsstruktur 70 Driftredovisig 71 Ivesterigsredovisig 71 Redovisigsmodell 72 Ord och begrepp 73 Revisiosberättelse 74 Osby kommu Kommuledigskotoret Ekoomiavdelige Osby OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

3 i le d i g iledig fem år i sammadrag Kommustyrelses ordförade Fem år i sammadrag Då är det återige dags för mig att summera det gåga året för Osby kommu. Det är e trevlig och yttig syssla jag årlige får ta mig a, är jag ska reflektera över året som gått. När ma är mitt uppe i arbetet så hier ma ite alltid uppskatta och värdera allt det som häder omkrig e. När jag tar mig tid att skriva dessa rader slår det mig hur mycket vi uträttat och hur mycket som har hät i kommue. Jag har här valt ett axplock av årets hädelser, som jag tycker ka vara värda att poägtera. Tvärlede är ätlige på plats Nu faller de ea pusselbite efter de adra på plats efter måga års arbete med att utveckla kommuikatioer och ifrastruktur i vår kommu. Efter milleieskiftet fick vi Öresudståge, som seda fördubblat tågresadet på tio år. För ågot år se kom regeriges beslut om Pågatåg Nordost, vilket blad aat medför ybyggad av järvägsstatio i Killeberg. I somras var Tvärledes sträckig Osby-Markaryd klar att ivigas och vi ser reda, geom e stor trafikökig på sträcka, vilket stort behov som fas av de ya väge. Tvärledsivigige vid de ya bro över Helgeå i Visseltofta blev e miesvärd hädelse. De var kulme på fyra deceiers utredigar och påtryckigar för att få de viktiga väge förverkligad. Riksväg 15 och Sydostläke Tvärledes status höjs upp till riksväg, på hela sträcka Halmstad- Karlsham. Restide till Markaryd har halverats. Vi har också fått regerige och Trafikverket att sätta igåg e järvägsutredig för Sydostläke (y tågled Karlsham-Olofström-Lösboda- Älmhult). IKEA-lad I Älmhult storsatsar IKEA på ytt varuhus och itilliggade hadelscetrum. Flera hudra ya jobb skapas. Osby och Älmhult kommer allt ärmare varadra och vi plaerar gemesamt för hur vi i vår regio ska kua tillgodose behovet av arbetskraft, bostäder och samhällsservice. Plaerig för attraktivitet Kommufullmäktige har atagit e y översiktspla. De är ett viktigt istrumet för att blad aat möjliggöra ökat byggade. Vår förhålladevis lilla kommu ska vara välkomade och attraktiv så att vi får e positiv utvecklig och tillväxt. Förra året föddes 139 bar i kommue och ästa alla familjer efterfrågar kommual baromsorg och e bra skola. Nya förskolor Uder året startades två ya förskolegrupper med uteprofil. I Osby fis u e uteförskola vid Klite. De adra yetablerade utomhusgruppe fis vid Trulsagårde i Killeberg. Hasselgårdes förskola i Osby byggs ut med två avdeligar och Klockarskogsgårde utökas med ytterligare e förskolegrupp. Vi hoppas därmed att vätetidera kommer att miska, samtidigt som bargruppera ka miska i storlek. Bra ärigslivsklimat I Sveskt Närigslivs mätig av ärigslivsklimatet hävdar sig Osby fortfarade bra. I Skåe tillhör vi de kommuer som ligger högt på rakiglista. Politiker och tjästemä gör tillsammas regelbudet företagsbesök rut om i kommue. Vi deltar också alltid vid ärigslivsluchera som Osby Närigsliv arragerar varje måad. Järväge 150 år I år är det 150 år seda järvägstrafike startade i Osby. Järväge är aledige till att Osby utvecklades till e tätort. Skogsråvara och sågverke medförde att Osby uder e period var Skåes största järvägsstatio för utlastig av gods. Järväge är fortfarade efter 150 år e mycket viktig livserv som starkt bidrar till kommues utvecklig och attraktivitet. Naturligtvis ska vi fira jubileumsdage som ifaller de 1 augusti. Jag vill slutlige också ta tillfället att här framföra ett stort tack till alla våra medarbetare i kommue för era goda arbetsisatser. Tillsammas hjälps vi åt att vara goda värdar i e attraktiv kommu. Aders Pettersso Kommustyrelses ordförade fem år i sammadrag Atal ivåare per 31 december Utdebiterig per skattekroa 21,26 21,26 21,01 21,01 21,01 Atal aställda årsarbetare Verksamhetes ettokostader, Mkr 566,7 544,8 510,8 525,1 501,7 förädrig i procet 4,0 6,7-2,7 4,7 6,63 Skatteitäkter ikl. geerella statsbidrag, Mkr 578,6 559,9 527,3 528,6 512,0 förädrig i procet 3,3 6,2-0,2 3,2 2,5 Nettokostader i procet av skatteitäkter/bidrag 97,9 97,3 96,9 99,3 98,0 Resultat efter skatteitäkter och fiasetto, Mkr 13,1 16,4 19,7 5,3 15,8 Nettoivesterigar, Mkr 70,2 36,2 39,1 104,1 73,7 Låeskuld, Mkr Pesiosskuld, Mkr 1) 3,7 3,7 4,3 4,6 6,0 Tillgågar totalt, Mkr 821,6 744,0 765,2 729,7 667,2 per ivåare, kr Skulder totalt, Mkr 298,3 233,8 270,8 254,8 196,1 per ivåare, kr Totalt eget kapital, Mkr 519,7 506,5 490,1 470,4 465,1 varav rörelsekapital, Mkr -16,4-37,4-47,7-51,0-33,3 Extera utgifter, Mkr 692, Rörelsekapital i procet av extera utgifter -2,4-5,6-7, Soliditet, eget kapital i procet av totala tillgågar Soliditet ikl. pesiosförpliktelser ) Pesiosskulde igår blad totala skulder och eget kapital. Skuld före 1998 redovisas uder asvarsförbidelser. 4 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

4 iledig hudrakroa iledig osby kommus orgaisatio Hudrakroa Orgaisatio 100 kroor i skatt till kommue avädes uder året så här: 2011 (2010) 27,06 kr (27,74) till vård och omsorg REVISION P KOMMUNFULLMÄKTIGE P VALBEREDNING P VALNÄMND P KOMMUNSTYRELSE P MILJÖ- OCH BYGGNÄMND P SOCIALNÄMND P ÖVER- FÖRMYNDARE P FASTIGHETS- NÄMND P UTBILDNINGS- NÄMND P 20,35 kr (20,96) till grudskola ikl förskoleklasser KOMMUNCHEF F 10,67 kr (10,26) till gymasieskola KOMMUN- LEDNINGSKONTOR F RÄDDNINGS- TJÄNST F GATUKONTOR F FASTIGHETS- FÖRVALTNING F MILJÖ- & BYGG- FÖRVALTNING F SOCIAL- FÖRVALTNING F UTBILDNINGS- FÖRVALTNING F 10,08 kr (10,10) till förskola och skolbaromsorg 4,45 kr (4,46) till isatser eligt LSS/LASS 4,03kr (3,89) till admiistrativ servicefuktio 3,67 kr (3,61) till fritid 2,64 kr (2,54) till gator, vägar och parkerig OSBYBOSTÄDER AB 100% K FJÄRRVÄRME I OSBY AB 100% K INDUSTRIHUS I OSBY AB 100% K ÖSTRA GÖINGE RENHÅLLNINGS AB 50% K OSBYNOVA AB 100% K 2,58 kr (2,47) till bar- och ugdomsvård 2,49 kr (2,48) till kultur 2,07 kr (2,22) till fysisk och tekisk plaerig 1,96 kr (1,99) till räddigstjäst, totalförsvar och samhällsskydd 1,93 kr (1,94) till skolskjutsar och färdtjäst 1,47 kr (1,62) till försörjigsstöd 1,38 kr (0,98) till stöd politiska åtgärder P POLITISK ORGANISATION osby kommus visio ,82 kr (0,93) till vuxeutbildig och övrig utbildig 0,81 kr (0,73) till missbruksvård för vuxa 0,75 kr (0,36) till övrigt 0,60 kr (0,64) till parker 0,11 kr (0,15) till miljöv- och hälsoskydd F K FÖRVALTNINGSORGANISATION KOMMUNALT BOLAG Osby är e kommu där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt ära ature. Goda kommuikatioer skapar ärhet och sparar vår tid. Vår kommu präglas av kreativitet och samverka, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat och ibjuder medborgara till iflytade och asvarstagade. Ett aktivt miljöarbete säkrar e hållbar livsmiljö för kommade geeratioer. 0,08 kr ( 0,07) till arbetsmarkadsåtgärder och flyktigmottagig 6 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

5 förvaltigsberättelse omvärlde förvaltigsberättelse årets hädelser Omvärlde Årets hädelser NATIONELLA ANALYSER Mot bättre tider Källa: Sveriges kommuer och ladstig cirkulär 2012:06 De ekoomiska utvecklige har varit ytterligt svag uder slutet av 2011 i stora delar av Europa. De svaga utvecklige har bidragit till ett påtagligt fall i svesk export och idustriproduktio. Me trots de försvagig som skett uttrycker idag måga idustriföretag e större optimism om framtide ä tidigare. Äve adra tecke tyder på att oro för euros framtid och riske för e akut skuldkris har lättat ågot. Vår bedömig är att tillväxte i svesk ekoomi tillfälligt staat av, me att svesk ekoomi sart växer ige. Tillväxte blir dock i år och ästa år väsetligt svagare ä uder 2010 och Arbetslöshete kommer därför att stiga ågot, me ite särskilt mycket. Lägre sysselsättig och dämpad iflatio håller tillbaka skatteuderlaget, me adra faktorer som ökade pesioer verkar i motsatt riktig. Sammataget iebär det att skatteuderlagets ivå 2013 beräkas bli ågot högre ä vad vi tidigare räkat med. Vår bedömig utgår frå att skuldkrise på sikt klaras upp uder ordade former. Äve med ett lyckligt slut kommer det dock att ta tid ia förtroedet återväder och oro på de fiasiella markadera lagt sig. Vår utgågspukt är att oro för ett eurosammabrott kvarstår, me att saolikhete för och förvätigara om e positiv lösig gradvis växer. Trots detta i huvudsak positiva aslag atas det svaga tillstådet i framförallt Europa bestå uder låg tid framöver. Eligt vår bedömig kommer utvecklige - både i Sverige och i övriga Europa - att vara svagast uder viterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulese på de fiasiella markadera lägger sig påbörjas e återhämtig av de iteratioella kojukture. Markadstillväxte för svesk export ökar också. För måga läder riskerar dock återhämtige ta tid och tillväxttale blir till e börja måttliga. Me ökad draghjälp frå exportidustri i kombiatio med gysamma förutsättigar för ihemsk efterfråga gör att svesk ekoomi ka växa i relativt sabb takt frå och med Äve sysselsättige beräkas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslöshete ka sjuka frå 8 er till 6 procet. De positiva utvecklige på arbetsmarkade för med sig att också skatteuderlaget fortsätter växa i god takt. STATLIGA UTREDNINGAR Förmodlige iga ädrigar i utjämigssysteme 2013 Utjämigskommitté tillsattes 2008 och hade ett förslag framme i april 2011 som var på remiss till kommuer med flera till de 15 september. Eligt Sveriges Kommuer och Ladstig fis ite förslaget med på propositioslista för Eligt betäkadet Likvärdiga förutsättigar SOU 2011:39, skall förädrigara gälla frå och med Just u pågår e debatt i Sverige i fråga och förmodlige har vi ite ågot ytt system som skall gälla frå och med Föreslaga förädrigar iebär blad aat kostadsutjämige avseede baromsorgsmodelle, idivid- och familjeomsorgsmodelle, äldreomsorgsmodelle och kompesatio för löekostadsivå i kommue. De ekoomiska effektera av förslaget till förädrig är margiell för Osby kommu. Att främja e stabil kommual verksamhet över kojukturcykel E utredig tillsattes de 29 mars 2010 som lade fram sitt betäkade Spara i goda tider - för e stabil kommual verksamhet (SOU 2011:59). Kommuer med flera har haft möjlighet att läma remissvar seast de 13 jauari Förslaget iebär blad aat förslag om stabiliserigsfod på atioell ivå och möjlighet att iföra resultatutjämigsreserv på kommual ivå. Detta förslag igår ite heller i propositioslista för Kommualiserad hemsjukvård och y kollektivtrafiklagstiftig 2012 Äve om kommuera i Skåe reda har skatteväxlat hemsjukvårde och kollektivtrafike seda flera år, kommer de att påverkas av vad som sker i övriga ladet geom påverka i utjämigssystemet. Ofuki-utredige (SOU 2011:43) Utredige iebär förslag om att permaeta möjlighete att hadla iom kommuala bolagskocere uta upphadlig. Nuvarade lagstiftig gäller t.o.m Propositio kommer att läggas fram i mars GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Eligt kommuallage ska för verksamhete ages mål och riktlijer som är av betydelse för god ekoomisk hushållig. Dessutom ska förvaltigsberättelse iehålla e utvärderig om måle uppåtts. Revisorera ska bedöma om årsresultatet är föreligt med de mål kommufullmäktige beslutat om. Utvärderige av Osby kommus verksamhetsmål och fiasiella mål redovisas uder ett eget avsitt i förvaltigsberättelse. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR Osby kommu miskade med 25 kommuivåare 2011(e ökig med ). Atalet kommuivåare uppgår till per de 31 december Befolkigsförädrige består av ett födelseuderskott med 15 persoer och ettoutflyttig iklusive justerigar med 10 persoer. Samtidigt ökade Skåes kommuer med totalt persoer (totalt ) och Sverige med persoer (totalt ). Medborgarudersökig har geomförts, då 1000 kommuivåare hade möjlighet att besvara e ekät och ge si sy på kommues service mm. Ett itegratiosprojekt av Hem och skola, som stötts av kommue, va årets itegratiosprojekt i Skåe. E mågkulturdag aordades på äldreboedea Lidhem och Röebacke, då de boede fick besök av förskolebar och de tillsammas fick uppleva såg och musik frå adra läder och kulturer. Gruppdiskussioer på byträff i Lösboda. I Sveskt Närigslivs företagsrakig för Sveriges alla kommuer placerades sig Osby kommu, som tidigare år, blad de bästa i Skåe. Kommues Värdskapspris delades ut för adra gåge. Årets pristagare var kökspersoale på Röebacke. När företaget Humaa publicerade si Tillgäglighetsbarometer, där ma jämför tillgäglighete för persoer med fuktiosedsättig i 189 kommuer, hamade kommue på adra plats i ladet. Naturbruksgymasiet iförde ett helt ytt ord i det sveska språket; Lärsemester. Ma vill att besökare till kommue ska kombiera sia sommarupplevelser med sommarkurser. Tvärlede mella Osby och Markaryd ivigdes med pompa och ståt. Måga var där för att bevitta de stora dage. Bo-Dagara arragerades i Osby, med bo-mässa och utställig av byggprojekt. Dessutom sålde ma tomtmark för bodagspriset 1 kr/m2. Kommues första kommuchef tillträdde. Fastighetsförvaltige, Osbybostäder AB, miljö- och byggförvaltige och gatukotoret flyttade i i yreoverade lokaler i Ekelud. Strax därefter hade ma öppet hus för allmähete där ma visade upp lokalera och sia verksamheter. Kommue aordade iformatiosmöte i Lösboda om bredbad och telefoi på ladsbygde i framtide. Vidkraftsplae för kommue ställdes ut för graskig. Itresset och egagemaget krig plae var stort. Biblioteket och socialförvaltige startade upp projektet Hem-biblioteket, där hemtjäste hjälper äldre att låa böcker på biblioteket. Byträffar aordades i Lösboda och Killeberg, för att bybora skulle få ta fram e prioriterigslista över åtgärder för utvecklig av bygde. Utbildigsförvaltige öppade två ya förskolor med utomhustema i Osby och Killeberg. Gågtuel uder järväge i Osby reoverades, som e del i arbetet för e tryggare offetlig miljö. Kommuala boedet Villa Eke, för esamkommade flyktigbar, har öppat. Valfrihet i hemtjäste ifördes, vilket iebär att de som får beslut om hemtjäst själv ka välja utförare. Provsittig i gatukotorets maskier uder öppet hus på Ekelud. E satsig geomfördes för att utveckla kommues ladsbygd. Detta gjordes geom att ma arbetade fram e pla för att möjliggöra stradära tomter och verksamheter i kommue. I öppa jämförelser 2011 är Osby kommu bäst i Sverige på att göra riskbedömigar av äldre. 8 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

6 förvaltigsberättelse målavstämig förvaltigsberättelse målavstämig Målavstämig Uppföljig av de av kommufullmäktige beslutade verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig som gäller för Uppått Delvis uppått Ej uppått Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål är målet uppfyllt? Aalys och slutsats Mål är målet uppfyllt? Aalys och slutsats Aktiviteter som samhällsplaerig, ärigslivsutvecklig, kommual service och markadsförig av Osby kommu, ska ha e såda utformig att resultatet blir e positiv befolkigsutvecklig. Nej Befolkigssiffrora varierar över året mella och Befolkig per 31 december 2011 är persoer, e miskig med 25 persoer. Främja de eskildes möjlighet att bo kvar i ordiärt boede med bibehålle livskvalitet. Aktivt arbeta för att öka atalet trygghetsboedeplatser i Osby kommu Ja Kommustyrelse arbetar aktivt för att utöka atalet trygghetsboedeplatser i kommue. Osbybostäder AB är e viktig aktör är det gäller trygghetsboedeplatser i kommue. Sjukfråvaro i Osby kommu år 2011 bör vara högst 4,2% eligt timredovisige (augusti ,19%). Ja 3,6% Främja de eskildes möjlighet att bo kvar i ordiärt boede med bibehålle livskvalitet. Rapportera behovet av trygghetsboedeplatser. Ja Vid varje ämdsmöte har e rapport om boedesituatioe iom äldreomsorge lämats. Behovet av trygghetsboedeplatser har uder året avrapporterats i olika sammahag. E djupare iveterig av aktuellt och framtida behov av alterativa boede bör göras uder Effektiviserig av de kommuala verksamhete eftersträvas kotiuerligt, varför atalet årsarbetare i förhållade till atalet kommuivåare ite skall öka ( ,07 årsarbetare per kommuivåare). Ja 0,07 årsarbetare per kommuivåare. Attraktiv gymasieskola med e lärartäthet på ca 9,1, som motsvarar lärartäthete i jämförbara kommuer och där resurser aväds på ett sådat sätt att de maximalt bidrar till eleves lärade/kuskapsmål. Delvis Lärartäthete har uder 2011 legat i ivå med eller strax uder 9,1 lärare på 100 elever på Ekbackeskola. Naturbruksgymasiet har haft e högre lärartäthet. Nyaskaffig av persobilar i Osby kommu skall vara sk miljöväliga fordo. Äve övriga fordo skall ha bästa möjliga stadard ur miljöhäseede. Nej 12 persobilar har iköpts uder året, varav 8 persobilar är miljöklassade. Iformatiosisatser om kommues mål kommer att geomföras. Adele elever skriva i Osby kommu och som väljer kommues ega gymasieskolor ska öka. Nej 40% av ugdomara födda 1995 har valt (44% 2010) kommues ega skolor. Adele elever skriva i Osby kommu som valt kommues ega skolor har miskat. Det är framförallt Ekbackeskola som har tagit i e lägre adel av elevera födda Klimat- och eergiarbete ska bedrivas så att förbättrigar och effektiviserigar årlige ka redovisas i elighet med uppsatta mål i klimatstrategi. Kommues iköp av livsmedel ska utgöra ekologiska livsmedel med mist 25%. Främja de eskildes möjlighet att leva ett självstädigt liv geom olika aktiviteter för att miska atalet hushåll som är beroede av försörjigsstöd i Osby kommu. Nej Nej Ja Ige persoell resurs fis för detta arbete seda jui Fråga om tjäst som miljömålsstrateg ägs av kommustyrelse. Ett specifikt projekt, eergieffektiviserig av det kommuala fastighetsbestådet, har påbörjats med exter hjälp av eergikotoret Skåe. För detta erhålls statligt stöd. Adele ekologiska livsmedel (ästa ebart mjölk) utgör 18% av de totala livsmedle. Iformatiosisatser om våra mål ges till våra asvariga som avropar livsmedel. Uder 2011 har det i sitt varit 115 hushåll per måad som beviljats försörjigsstöd. Med de resursaställigar som gjorts iom Biltvätt/ servicegrupp och Växthus har bidragshushålle miskat med 6%. Resursaställigar har gjorts för persoer med ågo form av fuktiosedsättig som har haft lågvarigt försörjigsstöd. Med de coachig på Resurshuset och hadledig som fis på Biltvätt/servicegrupp och Växthus ka de aställda skapa e bättre livssituatio och egemakt. Vi har byggt upp e process frå hadläggare, geom coachig på Resurshuset och ut på arbetsplatser där de eskilde ser väge till ett arbete som realistiskt mål. I samarbete med Arbetsförmedlige har seda resursaställigar gjorts och persoer har blivit självförsörjade. Uder 2012 kommer arbetet med resursaställigar som mål att fortsätta, vilket kommer att iebära att fler persoer med lågvarigt behov av försörjigsstöd blir självförsörjade. Detta arbete drivs iom EU-projektet Fler i arbete. Adele elever som är skriva i aa kommu och väljer Osby kommus gymasieskolor ska öka. God grudskoleudervisig med e lärartäthet 8,0-8,2 som motsvarar lärartäthete i jämförbara kommuer och där resurser aväds på ett sådat sätt att de maximalt bidrar till eleves lärade. Alla elever ska kua läsa och förstå e för ålder adekvat text är de lämar årskurs 2. Ja Delvis Delvis 18% av elevera i årskurs 1 på Ekbackeskola iklusive itroduktiosprogrammet och 87% av elevera i årskurs 1 på Naturbruksgymasiet kommer frå aa kommu. Både Ekbackeskola och Naturbruksgymasiet har tagit i fler elever frå adra kommuer. På Ekbackeskola har det faktiska atalet elever frå aa kommu ökat och på Naturbruksgymasiet har adele elever frå aa kommu ökat ågot. Geomsittlig lärartäthet uder 2011 motsvarar 8,0-8,2 lärare/100 elever. Lärartäthete var dock högre i jämförbara kommuer läsåret 2010/2011. Av 118 elever som lämade årskurs 2 kude 116 elever läsa och förstå e för ålder adekvat text. Adele elever som ite ått målet har miskat. Uder åre har atalet elever som ite ått målet varierat mella 5 och 8. De elever som ite ådde målet uder 2011 har uppmärksammats och får stöd av specialpedagog. 10 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

7 förvaltigsberättelse årets hädelser förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Redovisig av meritvärde grudskola Ekoomisk aalys Meritvärde 2005/ / / / / /2011 Osby grudskola 212,3 198,9 207,1 214,3 215,4 203,8 Riksgeomsitt 206,8 207,3 209,3 209,6 208,8 210,5 Det geomsittliga meritvärdet i kommue har sjukit och ligger läsåret 10/11 lägre ä geomsittet i riket. Meritvärdet varierar mella de 3 skolområdea. Två skolområde har lägre meritvärde ä tidigare år och det tredje skolområdet ligger kvar på samma ivå som föregåede läsår. Det har fuits e tedes att svagare elever halkar efter samtidigt som meritvärdea blir högre för de elever som reda har höga meritvärde. Behovet av att utveckla arbetet med tidig upptäckt - tidig isats pågår och e utredig är tillsatt för att se över orgaisatio, arbetsformer och kompetes i arbetet med bar och elever i behov av särskilt stöd. Kommustyrelses aalys av måluppfyllelse Förvaltigar och ämder har stämt av de av kommufullmäktige ataga verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig. De av kommufullmäktige beslutade måle stäms av löpade uder året i sambad med delårsbokslutet. De slutgiltiga avstämige sker i sambad med årsredovisige. Kommustyrelse kostaterar att ca 50% av måle är helt uppfyllda. Utifrå förslage till isatser för att öka måluppfyllelse aser kommustyrelse att verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig är styrade för de kommuala verksamhete. KOMMUNKONCERNEN I kommukocere igår Osbybostäder AB, Idustrihus i Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göige Rehålligs AB och OsbyNova AB. Ägaradele är 100% i alla bolag förutom är det gäller Östra Göige Rehålligs AB (50%). Kommues bolag geererar 2011 ett positivt resultat utom Idustrihus i Osby AB, som redovisar ett egativt resultat med 44 tkr. Bolaget har fastighete Killeberg 3:1. Det fis två hyresgäster i fastighete; e ideell föreig med korttidskotrakt och ett företag med lågtidskotrakt. Målsättige frå bolaget är att sälja fastighete Killeberg 3:1. OsbyNova AB visade ett positivt resultat på cirka 20 tkr Bolaget har uder året skrivit er sitt aktiekapital frå 600 tkr till 300 tkr. Uder året har strategiska diskussioer förts iom kommue och med ärigslivet om OsbyNova AB:s iriktig i framtide. Kommue har ökat si adel avseede köpta tjäster frå bolaget uder Ny lag om kommuala bostadsaktiebolag med mera ifördes de 1 jauari Syftet med lage är att skapa likvärdiga förutsättigar för privata och allmäyttiga företag. Kommustyrelse och Osbybostäder AB:s styrelse har haft semiarier, dels tillsammas med SABO och dels med represetater frå Sveriges Kommuer och Ladstig, om de ya förutsättigara för bolaget. E arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram y bolagsordig och ägardirektiv. Östra Göige Rehålligs AB är ett gemesamt bolag för Osby och Östra Göige kommuer. Verksamhete har bedrivits i ära samarbete med Hässleholms Miljö AB me avtalet sades upp till de 2 ovember Styrelse har beslutat att aställa persoal, upphadla drift av återviigscetraler och vissa delar av kudtjäst. Kocerresultaträkig Resultatet för kommukocere 2011 blev 16,4 mkr (20,5 mkr 2010). Verksamhetes ettokostad har ökat med 4,3% (6,6% 2010). Kommue geererar större dele av resultatet, 13,1 mkr. Kocerbalasräkig Soliditete för kommukocere har försämrats uder året frå 54,3% till 51,5%. De geomsittliga soliditete för kommukocerer i Sverige är 41% (seaste officiella uppgifte avser 2010), vilket iebär att det ser lite bättre ut i Osby jämfört med ivå för Sveriges kommukocerer. Dea soliditet är iklusive pesiosskuld i balasräkige. Pesiosskulde som redovisas i asvarsförbidelse igår ite. Kassaflödesaalys för kocere Likviditete i kommukocere är god och uppgår till 94,7 mkr, vilket är e ökig med 27,4 mkr frå föregåede år. Ökige av likviditete ka i si helhet häföras till kommue. RESULTATSAMMANFATTNING Resultatet för kommue 2011 blev 13,1 mkr (16,4 mkr 2010). Balaskravsresultatet uppgår till 10,9 mkr (14 mkr 2010). Balaskravsresultatet är årets resultat resat för realisatiosvister och -förluster. Det budgeterade resultatet iklusive tilläggsbudget år 2011 blev 7,5 mkr. Osby kommu har ite uderskott frå tidigare år som ska regleras. Kommue uppfyller balaskravet. FINANSIELL MÅLSÄTTNING Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Högst 98% av skatter och bidrag bör avädas för verksamhetes ettokostader. Detta iebär att ett överskott, exklusive fiasettot, på 10 mkr eftersträvas. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: 98% av skatter och bidrag avädes för verksamheteras ettokostader Mål: Kostadstäckige för VA-verksamhete ska uppgå till mist 100% Är målet uppfyllt? Nej Kommetar: Kostadstäckige avseede VA-verksamhete blev 93% och målet är ite uppfyllt. Mål: Soliditete eligt balasräkige, det vill säga kommues fiasiella styrka, ska vara högre ä för kommuer i geomsitt i Skåe ( %). (Osby kommu %.) Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: 63% blev soliditete för kommue jämfört med Skåesittet som var 60% (2010). Mål: Utdebiterig ska vara oförädrad 21,26 per skattekroa uder periode. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Beslut har fattats om att höja skatte 2012 me att de återställes år OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

8 förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Mål: All kommual bolagsverksamhet skall regelmässigt ge ett positivt resultat. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Kommues bolag visar överskott förutom Idustrihus i Osby AB som redovisar ett uderskott. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Osby kommu behåller kotrolle över ekoomi och uppfyller fullmäktiges resultatmål. Kommue uppfyller dessutom kommuallages krav på god ekoomisk hushållig i ett lågsiktigt perspektiv. Verksamheteras ettokostader uppgår till 98% av skatter och bidrag. Några omfattade ivesterigsprojekt har påbörjats uder 2011 och fiasierig är beslutad att ske geom yupplåig. Verksamheteras ettokostader ökade med 4% meda skatter och bidrag ökade med 3,3%. Osby kommu har e god ekoomisk hushållig och arbetar lågsiktigt avseede ivesterigs- och verksamhetsplaerig med syfte att bedriva e bra verksamhet iom tillgägliga resurser Nettokostaderas adel av skatter och bidrag i % BUDGETAVVIKELSER E grudläggade förutsättig för att uppå de fiasiella målsättige är att ämder och styrelse bedriver verksamhete iom de av kommufullmäktige tilldelade budgetrame. Kommufullmäktige beslutar om prelimiära budgetramar i flerårsperspektiv, vilket iebär att ämder ka plaera verksamhete lågsiktigt. Uder 2011 tilläggsbudgeterades ämderas budgetramar med 19,5 mkr, varav löeökigar och arvode uppgick till 8,6 mkr. Fullmäktige beslutade om utökade budgetramar med 5,4 mkr i mars och ytterligare 5 mkr i september. Nämder och styrelse redovisar e egativ budgetavvikelse med 6,8 mkr, trots att budgetramara utökats med ästa 20 mkr uder året. Budgetavvikelse är lägre ä föregåede år 2010, 7,9 mkr. I december kom ett positivt besked om säkig av arbetsgivaravgifter för 2011 och 2012 med ca 0,5%. Beslutet iebar 1,4 mkr lägre kostader för ämder och styrelse De progostiserade budgetavvikelse har varit egativ hela året. Förbättrige i oktober är främst på grud av att socialämde fick ett tilläggsaslag med 5 mkr i september. Utbildig har geomförts för samtliga budgetasvariga i kommue avseede blad aat uppföljig, progoser och aalyser, i syfte att öka säkerhete i progosera. Kommustyrelse har äve uder 2011 lagt stor vikt vid ämderas budgetuppföljigar och de dialog som sker med ämderas presidier. Kommustyrelse och ämder har ett gemesamt asvar att uppå lages krav på e god ekoomisk hushållig i ett lägre perspektiv. Nämderas progostiserade progoser har uder året uppgått till följade: har fattats om ädrad orgaisatio, riktlijer för bistådsbedömig mm. Fiasförvaltige har ett överskott på 12,4 mkr. De stora avvikelsera är bättre skatteitäkter utifrå positiva progostiserade skatteavräkigar med 5,5 mkr. Kapitalförvaltige har geererat ett positivt resultat med 5,3, vilket ite budgeteras. Det har återivesterats i si helhet. Semesterlöeskulde beräkades öka med 1 mkr, me i stället miskade de med 0,5 mkr, vilket ger e budgetavvikelse på 1,5 mkr. Negativa budgetavvikelser redovisas blad aat avseede pesioskostader och iterräta. Skatteprogosera har förbättrats successivt uder Urspruglig budget 2011 bygger på SKL:s skatteprogoser frå augusti Då såg progosmakara ljust på framtide och utarbetade därmed positiva progoser. Uder höste 2010 och äve uder 2011 förbättrades progosera ågot, blad aat geom att sysselsättige i Sverige blev bättre ä progostiserat. I augusti 2011 försämrades läget åter på grud av fiasiella problem i främst Sydeuropa, vilket äve påverkar kojukture och sysselsättige i Sverige och därmed äve kommueras skatteitäkter. I sambad med tilläggsbudget i mars 2011 ökades skatte- och itäktsprogosera med 9,7 mkr och därmed fattade fullmäktige beslut om ett budgetresultat på 11,8 mkr, vilket seare försämrades av beslut i fullmäktige i september till ett budgeterat resultat på 7,5 mkr Totalt sett visar ämder och fiasförvaltig e positiv budgetavvikelse med 5,6 mkr. Budgetavvikelse ämdera, Mkr DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Nettokostadera ökade med 4% Nettokostadera ökade med 4%. Skatte- och bidragsitäktera ökade samtidigt med 3,3 %. Detta iebär att ettokostadera ökade sabbare ä våra skatte- och bidragsitäkter uder 2011, vilket ite är hållbart i lägde. Verksamhetes itäkter ökade med 4,7% (1,9% 2010). Verksamhetes itäkter fiasierar 22% (22% 2010) av kostadera för de löpade verksamhete. Verksamhetes kostader ökade med 4,2% (5,6% 2010). Därav utgjorde löeökigara, utifrå löerörelse 2,1%. Skatteitäkter/utjämigsbidrag är kommues huvudsakliga ikomstkälla och svarade för 78% (78% 2010) av kommues skattefiasierade verksamhet Skatte/bidragsutv jmf med ettokostader (%) AVSTÄMNING BALANSKRAVET Begreppet god ekoomisk hushållig har preciserats i balaskravet eligt kommuallage och iebär att itäktera ska vara större ä kostadera. Balaskravet är e miimiivå för att säkerställa e god ekoomisk hushållig. Seda 2005 gäller eligt lagstiftige att uppkommet uderskott ska regleras iom e treårsperiod. Om det fis syerliga skäl ka fullmäktige besluta att e såda reglerig ite ska göras. Vid avstämig av balaskravet ska blad aat ite realisatiosvister vid försäljig av aläggigstillgågar räkas med i resultatet. Balaskravsresultatet 2011 blev 10,9 mkr (se ot 8). Osby kommu har iget uderskott frå tidigare år som återstår att reglera och uppfyller i och med detta balaskravet. Budgetavvikelse mkr Februari -12,3-8,2 April -13,1-5,0 Jui -12,7-4,5 Augusti -15,2-6,0 Oktober -9,5-6,6 December -6,8-7,9 Kommustyrelse har uder året oga följt utvecklige avseede progostiserade budgetavvikelser och det förädrigsarbete som pågår iom alla verksamheter, i syfte att apassa verksamhetera iom giva budgetramar. De stora avvikelsera har uppstått på socialämde, mius 8,3 mkr, och kommustyrelse, mius 2,9 mkr. Avvikelse på socialämde avser främst ökat tryck avseede hemtjäst, LSS-verksamhet, försörjigsstöd och placerigar avseede bar och ugdomar. När det gäller kommustyrelse avser mius 1,4 mkr VA-verksamhete, 1 mkr avser blad aat rekryterigskostader på kasliet/kommustyrelse, samt 0,5 mkr på räddigstjäste. Socialämde begärde tilläggsbudgeterig reda i jauari för år 2011, vilket ledde till e geomlysig av socialämdes verksamhet. Ett tiopuktsprogram togs fram och redovisades. Socialämde har geomfört ett förädrigsarbete uder året och beslut Budgetavvikelse per ämd (TKR) Kommustyrelse Miljö- och byggämd Fastighetsämd Revisio Valämd 3-26 Utbildigsämd Socialämd Överförmydare Total Förädrig ettokostad Förädrig skatter och bidrag Skatteprogosera har förbättrats successivt uder året. Skatte- och bidragsitäkter blev slutlige 5,6 mkr bättre ä budgeterat. Osby kommu följer rådet för kommual redovisigs rekommedatioer om att beräka slutavräkigara för skatteitäkter utifrå SKL:s progoser i december Kommue ivesterade för 70,2 mkr Osby kommu ivesterade 70,2 mkr 2011 (36,2 mkr 2010). Av detta svarade de avgiftsfiasierade verksamhete för 4,5 mkr (2,2 mkr 2010). Ivesterigsivå 2011 var mycket högre ä ormalt. Ett ormalår är ivesterigsivå ågot högre ä avskrivigsivå det vill säga cirka 40 mkr. Osby kommu är ie i ett stort ivesterigsprogram äve uder 2012 på cirka 120 mkr. Dea höga ivesterigsivå bör edast förekomma uder kortare perioder och samtidigt följas av ett högre resultatmål ä ormalt. Skattefiasierigsgrade blev edast 61% 2011, vilket iebar ökad låefiasierig OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

9 förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys 160 Skattefiasierigsgrad (%) 120 Ivesterigar, Mkr 40 Resultat, Mkr uder 2011, vilket iebar säkig av diskoterigsräta och ökad livslägd. De ya beräkige eligt RIPS 11 iebar att kommues pesiosskuld ökade Av större ivesterigar ka ämas: Röebackes ombyggad (pågåede projekt) 17,9 mkr Pågatågsstatio Killeberg medfiasierig 12 mkr Hasselgårdes tillbyggad (pågåede projekt ) 8,6 mkr Ombyggad Klockarskogsskola 7,3 mkr Ivesterigsredovisige visar ett överskott jämfört med budget på 4,9 mkr (22,6 mkr 2010). Då igår pågatågsstatio Killeberg som var budgeterad först år Redovisigsreglera avseede med-fiasierig iebär att ivesterige skall redovisas då avtal teckats. Kommue beslutade om avtalet 2010 som förutsatte det regerigsbeslut som fattades i december 2011 för att gälla. Dessutom har större adel aväts ä de budgeterade för Klockarskogsskola och Röebacke uder 2011, detta regleras i tilläggsbudgete för Förslag till tilläggsbudgeterig 2012 uppgår till 1,7 mkr avseede främst pågåede projekt RESULTATRÄKNING Årets resultat (förädrig av eget kapital) uppgår till +13,1 mkr (16,4 mkr 2011). Osby kommu följer rådet för kommual redovisigs rekommedatioer avseede skatteredovisig och redovisig av löeskatt. Rekommedatioe avseede kommualskatt iebär att ikomstårets redovisade skatteitäkter består av tre delar: Prelimiära ibetaligar Progos för slutavräkig (2011) Differes mella slutlig taxerig och progos föregåede år (2010). Osby kommu följer Sveriges Kommuers och Ladstigs progoser avseede slutlig skatt för 2010 och Skatteitäkter och de geerella statsbidrage är kommues huvudsakliga ikomstkälla och svarade 2011 för 78% av kommues itäkter. Skatteitäkteras storlek är beroede av skattesatses ivå och skatteuderlaget efter taxerig av ivåaras ikomster. Kommues skattesats var 21,26 kroor per beskattigsbar hudralapp uder Skattesatse översteg de geomsittliga ivå för ladets kommuer med 53 öre. Skattekrafte i Osby uppgår 2011 till 88% av geomsittet. Skatteutjämigssystemet kompeserar stora delar av dea avvikelse. Verksamhetes ettokostader exklusive itera poster har uder året ökat med 4% (6,7% 2010). Kostadssida domieras av persoalkostader (63%) och ökade med 3,7% (4,3% 2010) uder I semesterlöeskulde igår ferielöeskuld, uppehållslöeskuld och övertidsskuld. Semesterlöeskulde miskade med 0,5 mkr (ökade med 1,3 mkr 2010). Dea kostad fördelas ite ut på verksamhetera uta redovisas på fiasförvaltige Kommue har seda flera år större fiasiella itäkter ä kostader och således ett positivt fiasetto. Fiasettot uppgår till 1,2 mkr (1,3 mkr 2010). Det budgeterade fiasettot var egativt. De fiasiella itäktera uppgår till 5,6 mkr (4,8 mkr 2010) och häförs till Fjärrvärme i Osby AB med 1,2 mkr (1,9 mkr 2010), avkastig kapitalförvaltig 2,5 mkr (2,4 mkr 2010), räteitäkter bak 1,1 mkr (0,4 mkr). Övriga fiasiella itäkter avser borgesavgifter, räta förlagslå Kommuivest och räta uder byggadstid för större projekt. De fiasiella kostadera uppgår till 4,4 mkr (3,5 mkr 2010) och består av rätekostader för upptaga lå, räta på pesiosförpliktelser samt övriga fiasiella kostader. I fiasiella kostader igår äve rabattera för förvaltigsavgifter avseede kapitalförvaltige. BALANSRÄKNING Kommues likviditet uppgick till 72,5 mkr de 31 december 2011 (44,2 mkr 2010). De goda likviditete, har främst berott på seareläggig av ivesterigsprojekt, samt ett bättre resultat ä budgeterat. Rörelsekapitalet har förbättrats Rörelsekapitalet, vilket avspeglar kommues fiasiella styrka, har förädrats positivt med 33 mkr och uppgår till -4,4 mkr (-37,4 mkr 2010). I det egativa rörelsekapitalet igår -29,8 mkr som kortfristig skuld avseede semester, ferielöer, uppehållslöer och övertid. Vid årsskiftet fis beslut om upplåig med 28,4 mkr som ite är verkställd. Markadsvärdet på pesiosmedel miskade uder året Osby kommu har seda 2000 gjort lågsiktiga kapitalplacerigar med kopplig till kommues lågsiktiga pesiosåtagade. Osby kommus pesiosskuld, iklusive asvarsförbidelse, uppgår till 307 mkr (276 mkr 2010) ikl löeskatt. Beräkigsgrude för pesiosskulde är RIPS 11. Sveriges kommuer och ladstig följer fortlöpade upp beräkigsgrude och dea förädrades Syftet med kommues kapitalförvaltig framgår av kommues pesiosplacerigsreglemete, det vill säga att uppå e lågsiktigt god avkastig med betryggade säkerhet. Det sker geom spridig av placerigara mella olika tillgågsslag. Kommue placerar ebart i foder. Kommue placerade 90 mkr år Upphadlig av förvaltare har skett 2003 och 2009, tillsammas med ytterligare fem kommuer i Skåe. Nuvarade avtal gäller till och med de 30 jui 2012, med möjlighet till ett års förlägig. Kommues placerigsreglemete för medel avsatta för pesiosförpliktelser ädrades seast av kommufullmäktige i september E aalys av kommues pesiostillgågar och pesiosskuld, Asset Liability Modellig (ALM-aalys) geomfördes och låg som uderlag för framtaget reglemete. Uder 2011 har 3,2 mkr tagits ur kapitalförvaltige i elighet med ALM-aalyse för att täcka pesiosutbetaligara. Seda år 2000 har 11,9 mkr tagits ur kapitalförvaltige. Seda de 1 juli 2009 har förvaltare upphadlats för våra olika tillgågsslag, så kallat specialistmadat. Allokerig geomförs gemesamt med upphadligskommuera och kosulte Ageta. Markadsvärdet uppgår de 31 december 2011 till 112,1 mkr (120,8 mkr de 31 december 2010). Markadsvärdet har miskat med drygt 7%. Kapitalplacerige ska matcha pesiosskulde som har utbetaligar fram till och med år Kapitalplacerige är lågsiktig och skall täcka utbetaligstoppara uder periode. I elighet med ALM-aalyse tas kapital frå placerigara för att täcka pesiosutbetaligara Markadsvärde FÖRVALTARE (tkr) Räte- Sv aktie- Utl aktie- Hedgefoder foder foder foder Carlsso Daske Bak Robur Ageta Total portfölj Fördelig % Avkastige på kapitalförvaltige uppgår till 5,2 mkr (2,4 mkr 2010), vilke redovisas uder fiasiella itäkter. Avkastige har återivesterats i si helhet. Eftersom det fortlöpade görs omallokerig av placerigar uppstår realisatiosvister. Realisatiosvistera uppgår till 2,1 mkr 2011(1,7 mkr 2010). Uder 2011 har kommue betalat totalt 238 tkr (236 tkr 2010) för förvaltige. 16 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

10 förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Förvaltigsavgift Förvaltare (tkr) Carlsso Daske Bak Robur Bakivest 0 20 Ageta Total Låeskuld Låeskulde uppgår till 150 mkr ( mkr), vilket iebär e ökig med 50 mkr. Sitträta ligger på 3,3% per årsskiftet. Beslutad ej verkställd upplåig är 28 mkr för år Nettolåeskulde uppgår till 127,5 mkr, då 20 mkr är utlåade till Fjärrvärme i Osby AB och 2,5 mkr till Kommuivest. Låeskuld, Mkr Upplåat Utlåat Pesiosskuld År Asvars- Avsättig Kapital- Återlå Soliditet förbidelse placerig ikl asv.förb. % ,6 6,0 105,9 171, ,4 4,6 92,1 188, ,5 4,3 112,8 174, ,1 3,7 120,8 155, ,2 3,7 112,1 194,8 26 Kommue har god soliditet Soliditete, det vill säga eget kapital i förhållade till det totala kapitalet, har försämrats främst på grud av låg egefiasierig av ivesterigara. Soliditete uppgår till 63% de 31 december 2011 (68% 2010). Soliditete, om vi räkar i kommues pesiosåtagade, uppgår till 26% (32% 2010). Eligt seaste officiella statistik 2010 var soliditete 60% respektive 26% i Skåe och sittet i ladet låg på 52% respektive 21%. Osby kommu har fortfarade e god soliditet i förhållade till övriga kommuer. Soliditete ka äve beskrivas som grade av egefiasierade tillgågar. För att förbättra soliditete bör kommue öka grade av egefiasierade tillgågar. Detta iebär att utrymme måste skapas i högre grad av skatte- och bidragsitäkter för att fiasiera ivesterigar Soliditet i procet Soliditet exklusive asvarsförbidelse för pesioer Soliditet iklusive asvarsförbidelse för pesioer RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Kommues borgesåtagade uppgick de 31 december 2011 till 185,6 mkr, e miskig med 7,5 mkr frå föregåede år. 148,5 mkr avser vårt helägda bostadsbolag Osbybostäder AB. Bolaget har i likhet med adra bostadsbolag låg soliditet 9,6% (9,9% 2010). Bolagets vakasgrad (outhyrt) har förbättrats uder 2011 till 0,9% (2,8% 2010). Kommue har geom si uppsiktsplikt ära samarbete med kommues bostadsbolag och bolaget rapporter regelbudet om det ekoomiska läget. Kommue ser ite ågot risktagade i borgesåtagadet getemot bostadsbolaget. Kommues verksamheter fiasieras till största dele geom skatter och bidrag ca 78%. Kommue plaerar och apassar si verksamhet och service utifrå tillgägliga resurser. Kommueras skatter och bidrag ka utökas geom befolkigsökig eller geom skattehöjig. på grud av edskrivig av kapitalförvaltige 2002 och utbildigsämdes överskridade av budgetram år Kommues resultat förbättrades betydligt Årets resultat, +13,1 mkr är ett resultat som iebär att vi uppfyller kommuallages balaskrav och äve god ekoomisk hushållig. Resultatet är 5,6 mkr bättre ä budgeterat, blad aat utifrå bättre skatteprogoser ä budgeterat. Vi drabbades av e fiaskris augusti 2008 som påverkade våra skatteprogoser. Därefter skedde e återhämtig som sabbt förädrades i augusti 2011, då de ekoomiska probleme i Europa åter förvärrades. Omvärldsfaktorer påverkar i hög grad kommues itäktssida och det iebär att vi måste ha beredskap att sabbt kua apassa vår verksamhet efter gällade förutsättigar. Kommue måste fortsätta att effektivisera i verksamhetera för att ge e bra service till kommuivåare iom tillgägliga resurser. Avgörade framöver är utvecklige av kostadera i kärverksamhetera. Socialämde har överskridit si budgetram de seaste åre och geomlysig har geomförts av verksamhete uder året. Geomlysige ledde blad aat till förädrig i orgaisatioe, riktlijer iom bistådsbedömig har tagits fram med mera. Socialämde har tilldelats utökade resurser för 2012 års verksamhet. Samtliga Kommue atog 2000 e pesiosstrategi som blad aat iebär att hela de avgiftsbaserade dele av avtalspesioe (frå och med 1998) placeras av de aställde. Dessutom har beslut fattats och geomförts om försäkrigslösig avseede de återståede del som är möjlig, det vill säga de kompletterade ålderspesioe för löer över 7,5 basbelopp. Pesiosförpliktelsera iklusive löeskatt uppgår de 31 december 2011 till 3,7 mkr (3,7 mkr 2010). Pesiosförpliktelser itjäade före 1998 ska eligt gällade redovisigspriciper redovisas iom lije i balasräkige. Dessa förpliktelser iklusive löeskatt uppgår till 301,6 mkr (272,1 mkr 2010). Frå och med 2011 igår beräkigar avseede pesiosskulde äve aställda förtroedevalda vilke uppgår till 1,6 mkr. Övriga förtroedevalda igår i e försäkrigslösig. De totala pesiosförpliktelsera uppgår vid årsskiftet till 307 mkr ikl löeskatt. Detta ka jämföras med markadsvärdet på pesiosförvaltige om 112,1 mkr. Skuldes täckigsgrad uppgår till 36% (44% 2010). De lägre täckigsgrade har uppstått geom miskade markadsvärde i kombiatio med förädrig av beräkigsparametrar för pesiosskulde. Käslighetsaalys MKR Förädrig i kostad/itäkt Räteförädrig lå med 1% +/- 1,5 Bruttokostader förädras med 1% +/- 6,9 Försörjigsstöd med 1% +/- 0,1 Geerell avgiftshöjig med 1% +/- 0,6 Löeförädrig med 1% +/- 4,2 Förädrig i utdebiterig med 1 kr +/- 20,5 SAMMANFATTNING EKONOMISK ANALYS Ett valigt sätt att bedöma e kommus resultat ur fiasiell sypukt bygger på fyra perspektiv; resultat, kapacitet, risk och kotroll. Resultat Med resultat avses balase mella itäkter och kostader, samt utvecklige av ivesterigsvolyme. Kommues resultat har varit positivt större dele av seaste 10-årsperiode, dock hade kommue uderskott Uderskotte uppstod främst ämder/styrelse har ett uppdrag att miska sia verksamheter med 2% iför Kommualskatte höjdes med 50 öre år 2012 för att återställas till 21,26 år Ett ytt cetralt löeavtal är uder framtagade och beräkas ite vara klart är uvarade avtal går ut. Skatteprogosera iebär fortfarade väldigt låg ökigstakt i förhållade till de krav fackliga orgaisatioer ställer i löeförhadligara. Detta iebär att förädrigsarbete med syfte att miska kostadsivå kommer att fortsätta. Det är viktigt ur styrigssypukt att de av fullmäktige ställda måle uppås. Ivesterigsivå och resultat måste harmoiera, aars kommer framtide att iebära ökad upplåig och därmed ökade fiasiella kostader. Atage flerårspla till och med 2014 iebär att skuldbörda ökar markat. 18 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

11 förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse sammaställd redovis Kapacitet Nyckeltalet för kapacitet är soliditet och beskriver de fiasiella motstådskrafte på sikt. Soliditete har försämrats markat frå 2002, då de var 74%, till %. Förädrigar ett eskilt år ka ha midre betydelse, me det är viktigt att vara observat på tredmässiga förädrigar. Målet ievarade flerårsperiod till och med 2014 är att kommue skall ha högre soliditet är Skåesittet (60% 2010). Risk Risk bedöms utifrå likviditet, leasig- och borgesåtagade. Likviditete är viktig att ha fokus på utifrå kommues fiasiella målsättig, med direktfiasierig av ivesterigara. Kommue har teckat borge för 185,6 mkr, varav 80% för Osbybostäder AB. Bedömige är att det ite föreligger ågra större risker avseede våra borgesåtagade. Leasigåtagade uppgår till och med 2016 till 8,1 mkr. Kommues leasigåtagade följs fortlöpade. Huvudregel är att kommue köper ivetarier, såvida det ite avser persobilar. Vid evetuellt yteckade av leasig graskas alla avtal av exter kosult, dessutom är det ekoomichefe som fattar beslut om dea fiasierigsform. Likviditet Likviditet Kassalikviditet % Balaslikviditet % Rörelsekapital mkr -4,4-37,4 Kassa och bak mkr 72,5 44, Likviditet, Mkr Likviditete har förbättrats uder året frå 44,2 mkr till 72,5 mkr. Kassalikviditete (omsättigstillgågar, exklusive förråd/ exploaterig och kortfristiga skulder) uppgår till 96% i bokslutet. E kassalikviditet uder 100 % iebär att viss risk ka uppstå med kortsiktiga betaligsberedskape. I de kortfristiga skuldera igår äve semesterlöeskulde med 30 mkr. Saolikhete för att dea skuld kommer att betalas ut på kort sikt är väldigt låg. I balaslikviditete igår samtliga omsättigstillgågar/kortfristiga skulder. Kotroll Med kotroll avses avslutigsvis hur kommufullmäktiges upprättade budget efterföljs. Budgetföljsamhete har förbättrats geerellt äve om budgetramara överskreds med 6,8 mkr Kommustyrelse har utökat atalet dialogtillfälle med ämdspresidier i syfte att diskutera förädrigs- och apassigsarbetet till tilldelade budgetramar. I rådade ekoomiska läge och med avsakad av större margialer i de ekoomiska plaerige, förutsätts att verksamhete bedrivs iom de av kommufullmäktige beslutade budgetramara. SLUTSATS Slutlige ka kostateras att Osby kommus fiasiella ställig är god. Kommuera i Skåe startade 2011 med att ta fram sisemella jämförbara fiasiella profiler Uder dea period har kommue förbättrat si fiasiella ställig. Uder 2011 har dock låeskulde ökat markat och kommue bör öka självfiasierigsgrade avseede ivesterigara. Osby kommu har dock höga ettoivesterigar. E geomsittlig svesk kommu ligger uder e lägre period på 5-10 år rut 7% är det gäller ettoivesterigar i relatio till verksamhetes ettokostader. Osby kommu har e ettoivesterigsvolym på 11,3% uder och sittet i läet låg på 9,5% per år. Kommuera i Skåe fortsätter att ta fram fiasiella profiler äve för Kommufullmäktiges fiasiella mål kommer att utvecklas iför kommade år och bör blad aat på ett bättre sätt styra ivesterigstakte. Utifrå ivesterigsvolyme bör äve resultatmåle fastställas, så att egefiasierigsgrade ökar. Soliditete bör återige stärkas. För att säkerställa e god ekoomisk hushållig är det viktigt att kommue lever upp till de fiasiella målsättige. Verksamhetsmål behöver kopplas till tillgägliga resurser på ett bättre sätt och tydliga prioriterigar göras mella verksamheter. Osby kommu har beslutat om e särskild fullmäktigeberedig för att bättre sätta fokus på verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig iför Osby kommu ser över hela orgaisatioe, både politisk och förvaltigsorgaisatio uder 2012, dessutom kommer hela styrprocesse att ses över. Sammaställd redovisig I kocere Osby kommu igår följade företag: osbybostäder ab fjärrvärme i osby ab osby kommu idustrihus i osby ab östra göige rehålligs ab osbynova ab 50% Osby kommu 100% Osby kommu 100% Osby kommu 100% Osby kommu 50% Östra Göige 100% Osby kommu REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNEN Kocerredovisige utgör ett sammadrag av kommues och företages balas- och resultaträkigar. I detta sammahag har itera mellahavade elimierats mella de i kocere igåede ehetera. Redovisige har upprättats eligt så kallad proportioell kosoliderig, vilket betyder att om företage ej är helägda har edast ägda adelar av räkeskapspostera tagits med i kocerredovisige. Vid elimierig av itera mellahavade har arbetet följt väsetlighetspricipe och försiktighetspricipe. Ekoomiska egagemag, tkr Osby kommu är delägare i följade föreigar Föreig ekoomiskt stöd tkr Adel Medborgarhusföreige Osby ca 45% Sapphaerikets turistföreig ca 85% Kommuivest i Sverige AB 0 0,98 % Kommuassuras Syd Försäkrigs AB 0 1,31 % rätor lå borge Ehet ägd adel Kostad Itäkt Givare Mottagare Givare Mottagare Osby kommu Osbybostäder AB 100 % Östra Göige Rehålligs AB 50 % Fjärrvärme i Osby AB 100 % Idustrihus i Osby AB 100 % Osby Nova AB 100 % 1 3 Totalt Kocere Osby kommu , Mkr omsättig tillgågar skulder eget kap årets res Osby kommu 734,3 821,6 302,0 519,7 13,1 Osbybostäder AB 45,3 239,4 216,5 23,0 0,7 Östra Göige Rehålligs AB (50%) 34,6 23,3 14,5 8,8 0,3 Fjärrvärme i Osby AB 26,6 76,6 55,6 21,0 3,7 Idustrihus i Osby AB 0,2 1,5 0,1 1,4 0,0 Osby Nova AB 1,8 0,7 0,2 0,4 0,0 20 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

12 förvaltigsberättelse persoalredovisig förvaltigsberättelse persoalredovisig Persoalredovisig Ålders- och kösfördelig Fråvaro och arbetad tid 194 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE I lokaltidige Allt om Osby har persoal preseterat sig och sitt yrke uder rubrike Jag är Osby kommu. Uder höste har Framtidståget arragerats för samtliga elever i årskurs 9 iför gymasie- och yrkesvalet. Studiebesök för ugdomar har skett iom vårde. REGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA Översy av arvode och reglemete för förtroedevalda har skett och ytt reglemete har atagits uder året. E ivåhöjig har skett för att ågorluda komma i paritet med omvärlde och för att i framtide kua få kadidater till de kommuala förtroedeuppdrage. 831 Kvior Mä Övrig ledighet 3% Sjukdom ikl arbetssk. 4% Arbetstid 81% Semester 9% Vård av sjukt bar 3% ARBETSMARKNAD Uder året har ett fåtal persoer placerats på praktikplatser iom kommual verksamhet. Arbetsförmedlige har geomfört omorgaisatio och itresset för att fråga om praktikplatser har varit lågt. Kommual har uder höste ite godkät praktikplatser iom socialförvaltige på grud av plaerade verksamhetsförädrigar. DET GODA VÄRDSKAPET Pris för Det goda värdskapet har delats ut till Röebackes kök för att persoale geom ett stort egagemag gjort det möjligt för esamma mäiskor att uppleva e jul i gemeskap. Priset ska ispirera medarbetare och ledare att arbeta med iriktig på bra bemötade och ett gott värdskap. LEDARUTVECKLING Uder året har persoalavdelige tillsammas med socialförvaltige arbetat med asöka om EU-medel frå Socialfode för projekt Visioärt ledarskap och arbetssättet lea iom hemtjäste. Asöka har bifallits och uder våre 2012 kommer projektet att starta. Osby kommu deltar seda 2007 i projektet Framtides Ledare för kompetesutvecklig och ledarförsörjig i Skåe Nordost. Ett flertal av deltagara har fått befattig som ledare. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Det systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp med e ekät. Resultatet visar på att Osby kommu har ett väl fugerade arbetsmiljöarbete. Som ett led i utvecklig av friskvårdsaktiviteter har uder höste förberedelse skett för att frå och med 2012 kua erbjuda persoal möjlighet att tecka friskvårdscheckar. På grud av de miskade sjukfråvaro har behovet av företagshälsovårdes isatser också miskat. Detta har gett möjlighet att göra e särskild satsig på iformatio om ergoomi för vissa utsatta grupper. Översy har skett av policy för alkohol och droger och e särskild utbildigsisats plaeras uder år Två hälsoiriktade föreläsigar för medarbetare har geomförts. PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADERNAS UTVECKLING Persoalkostaderas utvecklig åre framgår av edaståede sammaställig. Persoalkostaderas utvecklig (Mkr) Förädr Arvode och sammaträdesersättigar förtroedevalda 3,8 2,6 46,1 % Övrig persoal 348,0 335,7 3,4 % Kostad exkl arbetsgivaravg 351,8 338,3 4,0 % Arbetsgivaravgifter (betalda) 101,8 99,1 2,7 % Total persoalkostad 453,6 437,4 3,7 % ANTAL ANSTÄLLDA I december 2011 hade kommue 893,0 tillsvidareaställda årsarbetare. Atal aställda Org ehet Procet Kommuledigskotor 35,3 33,1 4,0 Räddigstjäst 4,0 4,0 0,4 Gatukotor 25,0 25,0 2,8 Miljö- och byggförvaltig 10,8 9,8 1,2 Fastighetsförvaltig 49,7 48,3 5,6 Utbildigsförvaltig 427,8 424,9 47,9 Socialförvaltig 340,4 338,4 38,1 Summa årsarbetare 893,0 883,5 100,0 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING Av de tillsvidareaställda är 48% 50 år och däröver. Medelålder är 48 år. Kösfördelige blad kommues tillsvidareaställigar är 81% kvior och 19% mä. Atal Fördelige mella kvior och mä iebär iga större förädrigar uder periode. Kommue har liksom hela kommusektor e traditioell uppdelig av kvio- och masdomierade förvaltigar. Mä arbetar främst som lärare, kommualarbetare samt i ledigsfuktio. Kvior arbetar främst iom vårdade yrke samt som lärare. SYSSELSÄTTNINGSGRAD Majoritete av kommues aställda, 54,1%, är heltidsaställda. De geomsittliga sysselsättigsgrade är 87,1%. Deltidsaställigar fis huvudsaklige iom vård och omsorg, städ samt kök. Av de som var aställda de 31 december 2011 hade 64,9% e sysselsättigsgrad som var högre ä 75%. Motsvarade siffra för 2010 var 65,0%. Sammaställige eda är e beskrivig av de sysselsättigsgrad som arbetstagare har i sitt aställigsavtal. Sysselsättigsgrad i procet av heltid i % i % 100 % , , % , , % , ,1 0-50% 53 5,2 60 5,9 Summa , ,0 FRÅNVARO Nettoarbetstid/fråvaroorsak Av total arbetstid utgör 19% fråvaro. De främsta aledigara till fråvaro är semester och ferieuppehåll (9%) och sjukdom (4%) samt vård av sjukt bar (3%). Övrig fråvaro utgörs blad aat av föräldraledighet och övrig tjästledighet (3%). Fråvaroorsak Orsak Semester 9 10 Sjukdom 4 5 Vård av sjukt bar 3 3 Övrig ledighet 3 4 Summa fråvarotid Nettoarbetstid Sjukfråvaro De totala sjukfråvaro ages i procet av de aställdas sammalagda ordiarie arbetstid. Uppgift ska lämas om de adel av sjukfråvaro som är fråvaro uder e sammahägade tid av 60 dagar eller mer, sjukfråvaro för kvior respektive mä samt sjukfråvaro för aställda i åldrara 29 år eller ygre, år och 50 år eller äldre. Sjukfråvaro Nyckeltal Sjukfråvaro totalt 3,6 4,5 Adel sjukfråvaro 60 dagar 26,4 17,8 Sjukfråvaro kvior 4,2 5,2 Sjukfråvaro mä 1,3 2,4 Sjukfråvaro -29 år 1,7 2,6 Sjukfråvaro år 3,8 6,5 Sjukfråvaro 50- år 3,7 3,8 E utförlig Persoalekoomisk redovisig lämas till kommufullmäktige i separat hadlig. 22 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret Kommustyrelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommues ledade politiska förvaltigsorga Asvarar för kommues utvecklig Asvarar för kommues ekoomiska ställig (ikl kocerföretag) Asvarar för de cetrala fuktioera iom kommual verksamhet. Förvaltige är idelad i fyra avdeligar: kasli, persoal, IT och ekoomi. Ledig 36,6% Socialämde Dag Ivarsso (Kommufullmäktiges ordförade) 0,1% Överförmydare Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Igvar Carlberg (kaslichef) till och med ,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Charlotta Kabo Steberg (kommuchef) frå och med 4,6% Gatukotoret Pia Lidvall Begtsso (ekoomichef) 0,0% Christia Valämde Mårtesso (persoalchef) 0,0% Fastighetsämde Stepha Hellqvist (IT-chef) 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 6,0% Adel av atalet aställda: 4,0% ÅRETS HÄNDELSER Viktiga hädelser/beslut i kommustyrelse 2,0% Räddigstjäste uder ,6% Gatukotoret 0,0% Fördjupad Valämdeöversiktspla är påbörjad avseede Killeberg och 0,0% Lösboda. Fastighetsämde Vidbrukspla har remissbehadlats. Förslag till 49,4% Utbildigsämde LIS-pla (ladsbygdsutvecklig i stradskyddade område) är framtage. Medborgarträffar har aordats i Killeberg och Lösboda för att fåga i sypukter iför de fördjupade översiktsplaera. Arbetet med e y busstermial i Lösboda har påbörjats. 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Socialämdes verksamhet har geomlysts. Tvärlede ivigdes de 30 jui ,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 36,6% Socialämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Medborgarudersökig har geomförts. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Fria resor för seiorer 70 år och äldre ifördes frå och med de 1 jauari Osby kommu har ökat öppehete mot kommuivåara geom Facebook-koto och Twitter-koto. Allmät Ett föryelsearbete har påbörjats iom kommue som iitierades höste 2010, efter beslutet att förädra förvaltigsorgaisatioes ledigsfuktio och irätta e tjäst som kommuchef. Syftet var att öka helhetssye iom kommue, förbättra styrige och på så sätt effektivisera och öka 36,6% Socialämde medborgarytta. 0,1% Revisio Uder höste 2011 hölls e framtidsverkstad med ledade kotoret 1,0% Miljö- och byggämde politiker och chefer. På de tydliggjordes ett atal utveckligsområde. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Uppdrag lämades i slutet av året till kommuchef och kommufullmäktiges ordförade att ta fram förslag till y politisk- och förvaltigsorgaisatio samt förslag till ya arbetsformer. Osby kommu igår 36,6% för Socialämde adra året i det atioella projektet Kommues kvalitet i korthet, vilket iebär yckeltalsjämförelser med cirka 160 adra kommuer i 0,1% Revisio Sverige. 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Kommue deltar äve i ett treårigt atioellt forskigsprojekt ( ) 0,0% om Valämde hur kommuera blad aat haterar ekoomiska kriser. 0,0% Rapporter Fastighetsämde fis att hämta på 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Närigslivsutvecklig Osby kommu rakades mycket glädjade topp 50 för fjärde året i rad blad ladets 290 kommuer är Sveskt Närigsliv preseterade si attitydudersökig 36,6% Socialämde i maj avseede företagsklimatet i Sverige. E stor företagsekät är geomförd uder höste. Ett 70-tal företag 0,1% Revisio har besökts i syfte att blad kotoret aat få 1,0% Miljö- och byggämde i sypukter på kommues verksamhet, samt få uppslag till ya utveckligsprojekt. Osby kommu och Osby Närigsliv har uder projektparaplyet 0,0% Valämde Framgåg Osby startat ett atal delprojekt 0,0% Fastighetsämde i syfte att utveckla idustri, hadel och turism. Delprojekte är blad aat Kviligt ätverk (Queeia), Osby Shoppig, Företagskuvös och Osby Outlet. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Kommuikatio och medborgardialog Medborgarträffar 36,6% som Socialämde samråd för de kommade fördjupade översiktsplae har geomförts i Lösboda och Killeberg. Medborgarträffar har äve arragerats kopplat till framtagade kotoret av LIS- 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde område (Ladsbygdsutvecklig i stradskyddade område) Bo- Dagar hölls i börja av september med iriktig på 0,2% byggklara VA tomter i Osby 0,0% kommu Valämde och mässa på Borge. Osby kommu har 0,0% Fastighetsämde u fyra officiella koto på Facebook (Osby kommu, Kommuchef Osby kommu, Fritidsgård EttBe och Fritidsgård Pulse) och 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ett offíciellt Twitter-koto. Medborgarudersökig i SKL:s regi (Sveriges kommuer och ladstig) har geomförts uder året. Det var tre år seda förra medborgarudersökige. (Resultatet fis på Utsikt frå bro över Helge å på Tvärlede. Ifrastruktur och kollektivtrafik Vägbygget Tvärlede Osby - Markaryd ivigdes de 30 jui 2011, med medverka frå grakommuera Älmhult, Markaryd och Olofström, Regio Skåe och Trafikverket. De ya sträckige av väge iebär att restide förkortats betydligt på sträcka och att de tuga trafike har ökat markat geom Osby kommu. De sträckig som äu ej är ombyggd är mella Osby och Vilshult. Förstudie avseede förbifart Lösboda påbörjas Järvägsutredige Sydostläke (sträckig Älmhult - Karlsham) påbörjas våre Pågatågsprojektet i Skåe Nordost och södra Krooberg fortgår eligt pla. Kommue har tagit fram tågtidtabell för Osby statio iför tabellskiftet i december. Iföradet av fria resor för seiorer 70 år och äldre, iebar färre resade ä vätat. Kommue har i samarbete med Trafikverket rustat upp gågtuel uder järväge i Osby. Samarbete har pågått mella kommuera Osby, Älmhult och Växjö med projektidé krig utvecklig av ya statiosortera Killeberg, Diö och Gemla, som får Påga-/Krösatågstrafik Iteratioella kotakter Osby kommu deltar i SIDA-projektet Spiig Twiig tillsammas med sex adra skåska kommuer samt respektive baltiska väorter uder ledig av Kommuförbudet Skåe. I september tog kommue emot besök av vietamesiska statstjästemä uder e eftermiddag, för att berätta om kommues verksamhet, iklusive studiebesök på fjärrvärmebolaget. Studiebesöket i Osby kommu var e del av de två måaders utbildig som statstjästemäe deltog i vid Luds Uiversitet. Vår väort i Damark, Gribskovs kommue, var på besök i Osby i maj. Trygghet och hälsa Kommue har fiasierat Cykelmästares cykelutbildig för alla 5:e-klassare i kommue. Osby kommu är amäld till tävlige Årets grasamverkaskommu som arrageras av stöldskyddsföreige. Skolavslutigsfolder har i samarbete med Skåe Nordost skickats till alla vårdadshavare i årskurs 6-9, samt gymasieklasser årskurs 1 och 2. Folder Om droger har lämats till alla vårdadshavare i årskurs 6 i sambad med utveckligssamtale. Bostadsapassig Uder året har 69 apassigsärede hadlagts (2010: 76 ärede). 78% (2010: 80%) av äredea har ieburit kostader uder 20 tkr per ärede. Tre ärede har ieburit kostader mella 100 och 186 tkr. Persoal Kommue har arbetat med att förtydliga Osby kommu som e attraktiv arbetsgivare. Uder höste arragerades Framtidståget för samtliga elever i årskurs 9 iför gymasie- och yrkesvalet. Kommue deltog äve i mässa Framtidsdage i Kristiastad. Årets värdskapspris tilldelades Röebackes kök. Priset skall ispirera medarbetare och ledare att arbeta med iriktig på bra bemötade och ett gott värdskap. IT-verksamhet Trådlöst ätverk med över 100 accesspukter har istallerats i alla skoleheter iom grudskola. För ärvarade har kommue totalt drygt 1500 datorer i kommues ätverk varav 500 i admiistrativa ätet, 335 i utbildigsätet och 680 oe-to-oe-datorer. IT-ämd Skåe Nordost I gemesam IT-ämd Skåe Nordost deltar kommuera Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristiastad, Osby och Östra Göige. Nämde har asvar för uppbyggad och drift av gemesam IT-ifrastruktur och iteretaslutig. De totala driftskostader- 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 36,6% Socialämde 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 24 OSBY ÅRSREDOVISNING ,1% Överförmydare 4,6% Gatukotoret OSBY ÅRSREDOVISNING ,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 2,0% Räddigstjäste 0,0% Fastighetsämde

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE räddigstjäste a uppgick till tkr mot budgeterat tkr. Överskottet har blad aat uppkommit då IT-chefsrekryterige avbrutits. Utvecklige av bibliotekssysteme fortsätter och Hässleholms kommu har aslutit sig uder året. De gemesamma drift och supportorgaisatioe för Hässleholms, Kristiastads, Osby och Östra Göige kommuer är försead. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? För kommufullmäktiges verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig se förvaltigsberättelse. NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö Persoalstatistik Tillsvidareaställda Summa årsaställda Sjukfråvaro i % 1,6 1,2 EKONOMI Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat Pedlare i Osby kommu. Budgetrame Kommuledigskotoret visar totalt ett överskridade med 942 tkr. De största avvikelsera redovisas avseede kommustyrelses verksamhet som överskridits med ca 1 mkr. Budgetavvikelse häförs främst till rekryterigskostader för kommuchef och socialchef, framtidsverkstade och budgetupptakte. Bostadsapassigsbidrage har kostat 587 tkr mer ä budgeterat och de totala kostade blev tkr år Kasliet har överskridit budgete med 426 tkr p g a främst rekryterigskostader avseede kommusekreterare/jurist mm. Ekoomiavdelige och persoalavdelige har överskott jämfört med budget med 312 tkr respektive 325 tkr på grud av vakaser. Ivesterigsbudgete IT-ivesterigar har geomförts med 1mkr (budget 1,5 mkr). FRAMTIDEN Kommues ekoomi kommer att vara i fokus äve uder de kommade åre. Kommue påverkas sabbt geom förädrigar i kojukturer och därmed sysselsättig, vilket blad aat påverkar kommues skatteitäkter. I flerårsplaerige igår att kostadsivå skall miskas med 2%. Uppdrag fis att ta fram förslag till y politiker- och förvaltigsorgaisatio uder Geomförade av föryelse- och utveckligsarbete iom kommue plaeras utifrå framtidsverkstade som geomfördes höste Järvägsutredige Sydostläke påbörjas i jauari Förstudie avseede förbifart Lösboda påbörjas första kvartalet Uder 2012 kommer Osby kommu att påbörja arbetet med e lokal bredbadsstrategi. Fördjupad samverka iom Skåe Nordost fortsätter. Kosoliderig av IT-verksamhetera i Skåe Nordost pågår. 1,0% Miljö- och byggämde RÄDDNINGSTJÄNSTEN Förebyggade bradskydd 36,6% Socialämde Operativ räddigstjäst 0,1% Överförmydare Exter och iter självskyddsutbildig 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Beredskap och säkerhet 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste IVPA (I Väta På Ambulas) 4,6% Gatukotoret 0,0% Ledig Valämde 0,0% Fastighetsämde Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) 49,4% Utbildigsämde Lars-Aders Svesso (räddigschef) Adel av ettokostader: 2,0% Adel av atalet aställda: 0,4% ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Uder året 0,1% har Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Räddigstjäste aslutit sig till de regioala 1,0% Miljö- och byggämde strategi i Skåe att ige skall omkomma, 2,0% skadas Räddigstjäste eller drabbas 4,6% Gatukotoret av brad i si bostad (ollvisio). I ett första skede ska ma 0,0% arbeta Valämde för att öka förekomste av bradvarare och att öka 0,0% Fastighetsämde de eskildes förmåga att förebygga 49,4% och hatera Utbildigsämde brad. Samarbete kommer att ske blad aat med socialförvaltige, sotigsverksamhete och bostadsföreigar. Förvaltige tog uder året ett ytt grepp för att rekrytera ya bradmä. E persolig ibjuda skickades ut där urvalet 36,6% Socialämde togs fram med hjälp av GIS-program. Tack vare detta kude 0,1% Överförmydare persoalbriste i Lösboda lösas. Tillvägagågssättet röte 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret också stort itresse blad övriga räddigstjäster i Sverige. Nya samarbetsområde mella räddigstjästera i Skåe Nordost är gemesam stab vid större hädelser samt gemesamma riktlijer för arbete, metoder 49,4% och Utbildigsämde utbildigar med höjdfordo. Samarbete har också skett med att revidera kommueras hadligsprogram för e säkrare och tryggare kommu. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare Kommustyrelse 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Vid årsavslutige avtackades två förmä som varit aställda iom räddigstjäste uder tillsammas ärmare 90 år. Detta torde saka motsvarighet och uppmärksammades äve atioellt iom räddigstjäste. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Uppått Delvis uppått Ej uppått 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Mål: Främja olycks- och skadeförebyggade verksamhet geom exter utbildig 0,0% Valämde och iformatio. 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Ja Mål: Att hålla de i hadligsprogrammet agiva akomsttidera 36,6% Socialämde Är målet uppfyllt? Ja 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Mål: Förvaltige ska klara av de tillsyer som fis upptaga i 4,6% Gatukotoret tillsysplae 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Delvis Mål: Uder läsåret ge alla elever i årskurs 2 och 5 utbildig i bradskydd. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Är målet uppfyllt? Delvis 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Kommetar: Målet uppås uder vårtermie ,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Mål: Alla 0,0% elever Valämde i årskurs 8 ska ges utbildige Självskydd brad. 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Målet uppås uder vårtermie ,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret i Mål: Exter iformatio till allmähete vid större arragemag 1,0% Miljö- och byggämde kommue. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Är målet 0,0% uppfyllt? ValämdeJa 0,0% Fastighetsämde Kommetar: Har givits vid fyra tillfälle 49,4% Utbildigsämde Mål: Räddigstjäste 36,6% Socialämde skall kua ge grudläggade och kvalificerad utbildig iom bradskydd, hjärt- och lugräddig 0,1% Överförmydare och sjukvård till kommuivåare, 0,1% Revisioförvaltigar och företag. 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Ja 4,6% Gatukotoret Kommetar: Utbildig har getts till totalt 880 persoer 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde 26 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE räddigstjäste VERKSAMHETSBERÄTTELSE gatukotoret 36,6% Socialämde 36,6% Socialämde NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal EKONOMI 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde GATUKONTORET 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Kommustyrelse kotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö Persoalstatistik Tillsvidareaställda 4 4 Summa årsaställda 4 4 Sjukfråvaro i % 4,4 0,8 Atal utryckigar Osby Lösboda Hökö Summa Atal isatser helår Totalt atal isatser uppgick till 293 st. Ova redovisas atal utryckigar frå respektive statio (e del larm föraleder utryckig frå flera statioer, så kallat förstärkigslarm). Isatsera miskade med 16% jämfört med Miskige består blad aat av midre atal isatser vid Automatlarm ej brad, Brad ej i byggad och Assistas till hemhjälp/hemsjukvård. Larm till IVPA (I Väta På Ambulas) och Sjukvårdslarm uppgick till 75 styck, varav Lösboda larmades till 66. Normala kriterier för att räddigstjäste skall larmas till IVPA är att tidsviste vid Prio 1-larm i förhållade till ambulas bedöms överstiga 15 mi. För Lösbodaområdet har dock RSPC beslutat att larmig skall ske uta speciell häsy till tidsviste. Vid Sjukvårdslarm larmas räddigstjäste ut vid hjärtstopp eller svårt trauma, då ma förvätas vara på plats före ambulas. År Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat De egativa avvikelse beror på felaktigt budgeterat persoalomkostadspålägg med 250 tkr, kostader för bradpostsystem med 40 tkr samt att itäkter för 2011 förts på 2012 med 135 tkr. FRAMTIDEN Uder 2012 kommer e utredig att startas upp för att utreda förutsättigar och kostader att förse bradstatioera i Osby och Lösboda med reservkraft och åtgärdsförslag till utformig av ledigscetral och allmä upprustig av Osbystatioe Räddigstjästes övigsplats uppfyller ite de miljökrav och tekisk utformig som är ödvädig. Uder kommer därför e översy att ske är det gäller utformig och lokaliserig För att uppfylla de i Skåe ataga regioala strategi att ige skall omkomma, skadas eller drabbas av brad i si bostad kommer vi gemesamt uder 2012 ta fram kocept över hur vi ska arbeta för att uppfylla strategi 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Skötsel och uderhåll av kommues gator och 2,0% vägar Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Skötsel och uderhåll av parker och lekplatser 0,0% Valämde Skötsel och uderhåll av kommues skogar 0,0% Fastighetsämde Skötsel och uderhåll av kommues VA-aläggigar 49,4% Utbildigsämde (redovisas separat) 36,6% Socialämde Offetlig belysig är det gäller gator, GC-vägar och parker Rehållig Försäljig och iköp av kommual mark 36,6% Socialämde Arredefrågor Trafiksäkerhetsfrågor 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Parkerigstillståd Vägbidrag 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Ledig: Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) Mats Jasso (gatuchef) Adel av ettokostader: 4,6% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 2,1% 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Uder året har gatukotoret börjat bygga ut ett ytt bostadsområde 1,0% i Miljö- de och ordvästra byggämdedele av Osby (Nya Holmö). Ett bostadshus 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste är reda uder uppförade i området. Söder om 4,6% statioe Gatukotoret i Osby har e y parkerigsplats alagts. Vissa platerigar återstår och 0,0% Valämde kommer 0,0% Fastighetsämde att utföras uder våre Arbetet med att tillgäglighetsapassa det offetliga rummet har avslutats uder 49,4% Utbildigsämde året. Flera busshållplatser har byggts om uder året, som delvis fiasierats med statliga bidrag. E y samåkigsplats i östra dele av Kristiastadsväge i Osby har alagts och tagits i bruk. Äve dea har delvis fiasierats med statliga bidrag. I Lösboda har gatukotoret påbörjat arbetet med de ya busstermiale. I Killeberg har gatukotoret arbetat med att lösa markfrågora till de ya Pågatågsstatioe. 36,6% Socialämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde Uppått 0,0% Fastighetsämde Delvis uppått Ej uppått Mål: Gatukotoret ska se till så att gatuätet förbättras och blir av såda stadard att det stärker trafiksäkerhete och motverkar trafikolyckor. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Är målet uppfyllt? Delvis 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Kommetar: Med de resurser som ställts till förfogade har 1,0% Miljö- och byggämde gatukotoret delvis kua leva upp till målet 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Mål: Gatukotoret ska se till så att parkera sköts på 49,4% ett Utbildigsämde sådat sätt att våra tätorter upplevs positivt. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: Vi har fått positiva kommetarer frå kommuivåare 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Mål: Gatukotoret ska verka för att kommues markpolitik 2,0% drivs Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret aktivt. 0,0% Valämde Är målet 0,0% uppfyllt? Fastighetsämde Ja 49,4% Utbildigsämde Kommetar: Flera strategiska fastighetsförvärv har skett uder året 36,6% Socialämde Mål: Gatukotoret ska seast de 1 april redovisa förslag 0,1% till Överförmydare pla för hur cirkulatiosplatsera 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret vid väg 23 ska skötas uder ,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Nej 4,6% Gatukotoret Kommetar: 0,0% Valämde Vi är beroede av att Trafikverket medverkar. Trafikverket har 0,0% prioriterat Fastighetsämde aa verksamhet före rodellera i Osby 49,4% Utbildigsämde Mål: Gatukotoret ska geom bevakig av tätortsära markområde och fastighetsförsäljigar ta iitiativ till åtgärder frå 36,6% Socialämde kommues sida. 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Ja 4,6% Gatukotoret Kommetar: Gatukotoret har varit mycket aktivt och tagit 0,2% iitiativ VA 0,0% Valämde till olika fastighetsförvärv 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Emma Martisso, deltidsbradma i Osby. Uder året har det varit fler vatteläckor ä ormalt, vilket gjort att adra arbetsuppgifter fått stå tillbaka. 28 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE gatukotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö Persoalstatistik Tillsvidareaställda 17,9 18,7 Summa årsaställda 20,0 20,7 Sjukfråvaro i % 1,1 * 0,7 * * Uppdelig av gatukotorets persoal och VA-persoale har ej kuat göras. I ovaståede siffra igår äve VA-persoal. EKONOMI Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat Gatukotorets verksamhet kom att bli mer omfattade ä vad som budgeterats. Tyvärr har ite de ökade kostadera kuat kompeseras fullt ut. Detta har medfört att gatukotoret redovisar e egativ avvikelse med kr. Räkat på de totala omsättige blir avvikelse ugefär 2 promille. När det gäller viterväghållige har verksamhete visat ett överskott på grud av de milda förviter (oktober, ovember och december). Detta överskott har aväts för att kompesera att gatukotoret har asfalterat i e större omfattig ä plaerat. FRAMTIDEN Gatukotoret kommer att arbeta med flera större projekt. Blad de projekt som kommer att utföras uder det ärmaste året ka ämas y busstermial i Lösboda och fortsatt ombyggad av Östra Järvägsgata i Osby. Gatukotoret kommer att tillsammas med Trafikverket bygga e y Pågatågsstatio i Killeberg. Blad de projekt som ligger ytterligare ågot år fram i tide ka ämas gåg- och cykelväg rut Osbysjö och ett ytt bostadsområde i södra dele av Hasslaröd. Eftersom IKEA gör stora satsigar i Älmhult måste Osby kommu följa upp geom att orda boede i form av tomter för villor och flerfamiljshus. Detta berör i huvudsak Killeberg och Loshult. Killeberg bedöms bli mycket attraktivt eftersom ma får tillgåg till Pågatåg Detta kommer på olika sätt att beröra gatukotoret. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Kommustyrelse 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET 36,6% Socialämde 6,0% Kommuledigskotoret Produktio och leveras av dricksvatte till aboeter. Avledig och reig av aboeteras spillvatte. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Avledig av dagvatte frå tätorter till recipiet. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Ledig: 49,4% Utbildigsämde Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) Mats Jasso (gatuchef) 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Adel av ettokostader: 0,2% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 0,7% 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ÅRETS HÄNDELSER VA-taxa Uder året ädrade Osby kommu si struktur för VA-taxa i elighet med förslaget frå Sveskt Vatte, dessutom höjdes taxa, beräkat till 12%, i 2 steg uder året. Ädrigara geomfördes de 1 jauari samt 1 juli. Vi har uder året ökat atalet debiterigstillfälle per år frå tre till fyra. Ledigsät Dricksvatteledig mella Gamleby och idustriområdet Nordost har reliats med e y plastledig. Uder arbetet med detta har äve ett atal större vetiler bytts ut. Spillvatteledige mella Naturbruksgymasiet och Driveå har reliats på grud av stort iläckage. Detta bör spara e del eergi då detta spillvatte skall pumpas i ett atal pumpstatioer, ia det år reigsverket. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Riskiveterig mot sabotage och ibrott i Maglaröd är geomförd av två oberoede experter, åtgärder som följd av detta är vidtaga och förädrigar i hotbild och det allmäa säkerhetsläget kotoret 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde diskuteras med säkerhetsasvarig kotiuerligt. Eergiförbrukige 0,0% Valämde har miskat sett över periode jauari ,0% Fastighetsämde till och med december 2011 som e följd av fokuserig på Livscykelkostad sett över e 10-års period istället för att bara titta på iköpspriset. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Reig av spillvatte Osby reigsverk har 0,1% fått Revisio y aalysutrustig för att effektivisera kotoret 1,0% Miljö- och byggämde drifte av reigsverket i syfte att uppfylla krav som ställs på verket av tillstådsgivade mydighet. 0,0% Valämde 36,6% Socialämde Äve reigsverket 0,0% Fastighetsämde i Osby har miskat si eergiförbrukig uder periode jauari 2010 till och med december 2011 som e följd av eergibesparigsarbetet. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Reigsverket i Lösboda har fått y utrustig till det biologiska reigssteget och dea bör spara stora mägder eergi me det 0,1% Revisio kotoret har gått för 1,0% kort Miljö- tid och för byggämde att kvatifiera besparige. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Gatukotoret ska se till så att dricksvatteätet iom kommue är av såda stadard att vattekvalitete ka säkras. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: Iga problem med dricksvattekvalitet på ätet uder året. Vid ett atal större läckor är förbrukige större ä produktioe vilket i de fall där vi ite hittar läckora ka bli ett problem. Mål: Gatukotoret ska seast de 1 jui 2011 redovisa hur dricksvatteätet ser ut med agivade av var brister föreligger. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Ovidkommade vatte i Lösboda har iveterats och e åtgärdspla är upprättad för att prioritera isatsera. Bradposter i Lösboda och Killeberg har iveterats uder höste och dessutom har dessa fuktiostestats med flöde och tryck. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Iveterig påbörjad, för stort åtagade med dages bemaig. Persoal frå gatukotoret alägger e y lekplats. Dricksvatteproduktio Utbyte av pumpar i Maglaröd för dricksvatte till Osby tätort har geomförts uder sommare. 30 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö 9 0 Persoalstatistik Tillsvidareaställda 6,7 6,7 Summa årsaställda 6,7 6,7 Sjukfråvaro i % VA-verksamhetes sjukfråvaro igår i gatukotorets redovisig. Dricksvatte Producerad mägd Debiterad mägd Svi Maglaröd % Lösboda % Killeberg % Hökö % Iveterig av läckor har påbörjats. Vid e första utvärderig verkar sviet bero på både större läckor (huvudledigar med diameter >100 mm där kommue är ledigsägare) och midre läckor på servisledigar (fastighetsägare äger ledige frå tomtgräs). Otillåta vatteuttag frå bradposter står för e relativt lite volym me desto större bekymmer med missfärgig till följd av hastiga flödesädrigar. Nyckeltal att jämföra med är 1,03 kwh/producerad kubikmeter dricksvatte för Maglaröd. Utbytestakte av ledigsätet är svår att exakt beräka då det visar sig att GIS-systemet har stora brister med avseede på ledigar som fortfarade ite fis ilagda i systemet. Det ma ka kostatera är att utbytestakte bör ligga på max 100 år meda vi i Osby kommu har e utbytestakt på 600 till år, vilket är ohållbart i lägde som alla förstår. Lösige på detta ka bara fias i mer resurser. Hur detta skall orgaiseras bör diskuteras sarast. Spillvatte Producerad Mottage Ovidkommade mägd mägd ggr Maglaröd, Osby tätort ,8 Lösboda ,1 Killeberg ,8 För att uppskatta mägde ovidkommade vatte jämför ma producerad mägd dricksvatte och de mägd som kommer tillbaka till reigsverket. Av tabelle att döma ova, ka ma kostatera att Lösboda och Killebergs ledigsät har störst iflöde av ovidkommade vatte, vilket bör rättas till. E iveterig av ledigsätet i Lösboda är utförd uder 2011 och ett atal puktkällor är idetifierade. Fastighetsägare har blivit vidtalade och fått e tidsfrist fram till maj måad 2012 att åtgärda iläckaget. Eergiåtgåg: Osby reigsverk 0,54 kwh/behadlad kubikmeter spillvatte. Lösboda reigsverk 0,28 kwh/behadlad kubikmeter spillvatte (skillade beror på att allt slam behadlas i Osby och det drar mycket eergi och kemikalier). Ekoomi Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat Avvikelse blad itäktera beror på återbetalig av tidigare debiterigar på grud av uteblive avläsig uder ågra år. Nya rutier för avläsig ska tas fram. De ya taxekostruktioe fick ite det geomslag som beräkats på itäktssida. På kostadssida har löe- och kosultkostader ökat mer ä budget. Verksamhete har fått miskade elkostader med ca 200 tkr på grud av eergibesparade åtgärder. FRAMTIDEN Dricksvatte Fortsatt arbete med att säkra vatteförsörjige i Osby tätort plaeras. Maskiparke i Maglaröd måste bytas ut/reoveras uder året då det mesta uppått si tekiska livslägd. Ytterligare e grudvatteborra bör övervägas för att möta krav på både kvalitet och kvatitet i framtide. Mägde vatte som skall tas ut ka styras bättre med e femte borra, för att uppå de faktiska uppehållstide som krävs för att verket skall klassas som ett grudvatteverk. Utbytestakte av ledigsätet för dricksvatte måste öka då läckor till följd av ledigsbrott ka leda till problem med vatteförsörjig i framtide. Fortsatt arbete med att säkra vatteförsörjige i Osby tätort plaeras. Pumpar, kompressorer, luthaterig har havererat och dessa kommer att ersättas uder första halvåret Säkerhetsarbetet fortsätter och uder året kommer larmsystem, på blad aat Lösboda vatteverk, bytas ut. Metoder för bakteriologisk screeig kommer att provas uder året. Dea screeig är e del i vår öska om att lära käa vårt råvatte som är rekommedatioe frå Sveskt Vatte och Livsmedelsverket. Detta som e direkt följd av utbrottet av cryptosporidium i dricksvattet som drabbade blad adra Östersud. Spillvatte Reigsverket i Osby har stora ivesterigsbehov, dels för att uppfylla kommade krav frå mydigheter, dels för att hålla eergiförbrukige ere på e haterbar ivå. Dessutom har i pricip hela elcetrale dömts ut av Elsäkerhetsverket. Detta kom ite som ågo överraskig uta det har vi tagit med i beräkigara för budget Lösboda reigsverk måste moderiseras och byggas om för att uppfylla arbetsmiljökrav samt för att miska driftkostader i framtide. Detta ka bara lösas geom att arbeta på flera froter samtidigt med ivesterigar i övervakig samt ledigsarbete för att miska det ovidkommade vattet. Iläckaget av ovidkommade vatte måste äve reduceras av försäkrigsskäl, då det är risk för översvämig av källare om iget görs för att förebygga det. Skälet till de stora mägde ovidkommade vatte i Lösboda beror blad aat på att det fortfarade fis gamla kombierade ledigar (edast e ledig i gata för både spill- och dagvatte). Detta bör åtgärdas me det är komplicerat och tidskrävade och bör utföras som ett projekt vid sida av de ordiarie verksamhete. För övrigt har VA-avdelige iveterat och idetifierat stora delar av felkoppligara frå fastigheter som fis i Lösboda och iformatio om dessa fel rapporteras fortlöpade till fastighetsägare. Dagvatte Dagvattehaterig frå tätorter med blad aat krav på behadlig av dagvattet, ia det år vattedrag som tar emot vattet, kommer som e följd av de ya kvalitetskrave i det ya Vattedirektivet frå EU. Detta kommer att påverka måga kommuer i ladet och hur regelverket ska tolkas återstår att se i prejudicerade fall. Framför allt måste samarbetet mella kommues olika avdeligar/ förvaltigar bli bättre, då måga av dessa frågor måste lösas i e plaprocess med måga ibladade parter. 32 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Miljö- och byggämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fysisk plaerig, detaljplaer och områdesbestämmelser Bygglovhaterig eligt pla- och bygglage Miljö- och hälsoskydd iom kommue MBK (mätig, beräkig, karthaterig) imätig 36,6% Socialämde Samordar kommues miljöskyddsplaerig 0,1% Överförmydare Utgör kommues aturvårdsorga 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- Kalkig och byggämde av sjöar och vattedrag 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ledig 0,0% Valämde Mats Betzer (ämdes ordförade) 0,0% Fastighetsämde Aika Wijk (förvaltigschef) 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 1,0% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 1,2% 36,6% Socialämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Revisio 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Bygg 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ny pla- och bygglag trädde i kraft de 2 maj 2011 med ökade krav 0,0% på Valämde kotroll frå kommues sida. Ny pla- och bygglovstaxa 0,0% Fastighetsämde atogs och e förstärkig gjordes med e 49,4% byggadsispektör Utbildigsämde frå och med augusti måad. Uder 2011 har detaljplaer för Killebergs statiosområde och Hökös sågverk färdigställts. 17 stycke plaer är för ärvarade pågåede. 36,6% Förstärkig Socialämde behövs på plaarkitektsida och samarbete krig rekryterig har påbörjats tillsammas 0,1% Överförmydare med Älmhults kommu. Samarbetet 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret med Hässleholms kommu på pla- och 1,0% Miljö- och byggämde byggsida har ite kuat fullföljas på grud av 2,0% brist Räddigstjäste på persoal. Eergideklaratio 0,0% Valämde av fastigheter: Det fis idag 347 fastigheter som 0,0% är Fastighetsämde deklaratiosskyldiga. På varje fastighet fis e eller flera byggader. Hittills är 102 fastigheter klara. 36,6% Socialämde 47 klagomålsärede agåede ovårdade fastigheter och skymmade 1,0% Miljö- växtlighet och byggämde har ikommit, varav 22 har åtgärdats 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret hittills. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Miljö- och byggämdes beredig sitter i Ledigsgruppe för plaarbete. Båda byggispektörer och miljö- och byggchefe sitter i arbetsgruppe för plaer. Uder 2011 har följade arbete krig frågor som ägs av kommustyrelse bedrivits: Fördjupad översiktspla för Killeberg/Loshult och Lösboda har påbörjats. Vidbruksplae har ställts ut, beräkas behadlas av fullmäktige uder våre Deltagit i översy av avgräsig av det utökade stradskyddet iom Osby kommu, ska rapporteras till lässtyrelse seast maj Förslag för samråd är klart. GIS Övergåg har skett till e y versio av grudprogramvara Topobase 2010, vilket iebar koverterig av hela database till ett ytt format. Det är klart med apassigar till våra arbetsbehov och koppligar till adra system, t.ex. verksamhetssystem och itera och extera kartsystem. Iveterig av byggader och kommues VA-ät fortgår. SkolGIS-projektet: Projektet är ett samprojekt mella Hässleholm, Osby samt Östra Göige och har pågått e tid me är u ie i ett ytt skede med öskemål om ett skolskjutsprogram apassat till befitligt GIS. Löpade uderhåll uder SkolGIS-projektet driftssätts i sambad med övergåg till Widows 7 uder Målet med digitala detaljplaer blev ite verklighet uder 2011, målsättige kvarstår. I Balk, ett registrerigssystem som ägs av latmäteriet, för vi i byggadspukter (XY), byggadsstatus, adresser, adresstatus. Programmet ersattes uder våre 2011 av y programvara Lia. Här läggs blad aat i och sammakopplas byggadspukter med adresspukter. Adressregistret aväds till Skåekarta. Ny programvara för parkmark, lekplatser, diverse gröområde med mera har iförskaffats av gatukotoret. Kart/GIS har varit behjälplig vid edläggig av ytora.arbetet är påbörjat och fortsätter uder Miljö Rekryterig gjordes för att ersätta miljöispektör som slutade i jui. Ny eergirådgivare började i maj, e tjäst som delas mella Hässleholm, Östra Göige och Osby. Förutom ordiarie tillsysarbete har miljömålsarbete för de åtgärder som faller uder Miljöoch byggämdes asvar fortgått. För kommufullmäktiges verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig se förvaltigsberättelse. Mål: Utveckla samarbete med Hässleholms kommu agåede stadsarkitekttjäst. Kommetar: Både Osby och Hässleholm har haft persoell resursbrist vilket lett till att reellt samarbete ej kuat uppås. Östra Göige kommu, plasida, tillfrågades om möjlighet att dela arkitekttjäst. De har ite haft möjlighet att avläma ågot svar. Älmhults kommu kotaktade Miljö- och byggförvaltige i december, med e förfråga om itresse fas krig rekryterig av e arkitekttjäst. Gemesam rekryterig och itervjuer har geomförts (jauari 2012) Mål: Hatera vidkraftsärede med e positiv grudsy (lokalt Miljömål). Medverka vid framtagade av Vidbrukspla för Osby kommu. Kommetar: Uder 2011 har e förhadsförfråga om etablerig I Loshults-området ikommit. Mydighetssamråd, med tjästemä frå Älmhults och Osby kommu, har hållits. Asöka förvätas uder Vidbruksplae har varit på utställig och av kommustyrelse projektaställd resurs arbetar med sammaställig av ikoma yttrade ( jauari 2012) Mål: Medverka i projekt avseede elektroisk arkiverig. Kommetar: Digital arkiverig har påbörjats. Utbildig med persoal är iplaerad i februari Mål: Medverka vid fördjupad översiktspla för Killeberg och Lösboda. Kommetar: Dialogmöte med medborgara har hållits i ovember vid byamöte i Killeberg och i Lösboda. Arbetet fortgår och uderlättas med förstärkig på arkitektsida Mål: Medverka vid framtagade av LIS-område (Ladsbygdsutvecklig i stradära område). Kommetar: E av kommustyrelse projektaställd har tagit fram ett förslag, som varit ute på samråd. Samrådsmöte har hållits i Osby och i Lösboda (jauari 2012). Det kvarstår bearbetig av ikoma sypukter och beslut om utställig i två måader med efterföljade sammaställig av ikoma yttrade och beslut om atagade. Mål: Miljömålsarbete, iveterig av eskilda avlopp. Kommetar: Osby kommu har cirka eskilda avlopp. År 2010 påbörjades, geom projektaställig, iveterig iom vatteskyddsområde och lägs Drive å. Möjlighet till gemesamhetsaläggig vid Skeigesjös östra strad, alterativt aslutig till kommualt avlopp, har utretts av gatukotoret. Äu är iget beslut fattat om fortsättig. Uder 2011 har 168 eskilda avlopp iveterats. Av dessa hade 103 avlopp ågo form av amärkig eller brist. Totalt har 368 avlopp iveterats uder , av dessa har cirka 195 st ågo form av brist. Kvicksilvermätig i fisk frå sjöara Vesslarpssjö, Skeigesjö, Örsjö och Immel påbörjades 2010 och avslutades Då projektet byggde på frivillig ilämig av gädda och abborre och itresset hos allmähete var litet ka resultat lämas edast frå Skeigesjö och Örsjö. E gädda frå Skeigesjö och e abborre frå Örsjö överskred gräsvärdet på 0,5 mg/kg. Uder 2011 aalyserades 10 eskilda vattetäkter avseede rado i dricksvatte. Av dessa var e beläge iom ästa högriskområde. Aalysresultat var halter lågt uder riktvärdet Bq/l eligt Socialstyrelses råd för åtgärd. Iom hela kommue har 25 fastighetsägare aalyserat rado i dricksvattet fram till Av dessa var det e dricksvattebru, som överskred Socialstyrelses riktvärde för åtgärd. 34 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING ,6% Socialämde 0,1% Överförmydare

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde VERKSAMHETSBERÄTTELSE fastighetsämnden NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö Persoalstatistik Tillsvidareaställda 10,8 9,5 Summa årsaställda 11,3 10,5 Sjukfråvaro i % 1,3 EKONOMI Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat ,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- För plaverksamhete har det uppstått ett uderskott beroede på miljötekisk markudersökig 0,1% Revisio i kvarteret Gjutare i Lösboda, översiktlig kotoret 1,0% Miljögeotekisk och byggämde markudersökig av Killeberg 1:1 samt uppdaterig av bullerutredig för västra Gamlebyområdet (kv orr om Lyra). 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret FRAMTIDEN På plasida sker e förstärkig med 0,5 arkitekttjäst för att möta de politiska måle avseede tillgäglig mark för verksamheter och attraktiva boedeområde. 36,6% Socialämde 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- På miljösida bedrivs idag tillsy och så lågt som möjligt miljömålsarbete iom ämdes ega asvarsområde. När det gäller 0,1% Revisio arbetet med lokala miljömål för kommue i övrigt samt atage kotoret 1,0% Miljö- och byggämde klimatstrategi ligger fråga hos kommuledige. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Lokalresursplaerig utifrå verksamheteras lokalförsörjigsprogram Uderhåll, drift och förvaltig av fastighetera 36,6% Socialämde Ny-, till- och ombyggader 0,1% Överförmydare Cetral städfuktio 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Ledig 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Torste Johasso (ämdes ordförade) 0,0% Igvar Valämde Wimhed (fastighetschef) 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 0% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 5,5% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Städ 0,0% Valämde Städehete 0,0% Fastighetsämde svarar för städige på de flesta av kommues 49,4% Utbildigsämde lokaler, det är bara e del av de särskilda boedea som ite igår. Omläggig tak, fösterbyte samt asfalterig av skolgård och parkerigar 720 tkr. Målig, utbyte vetilatiosaggregat mm 570 tkr. Byte tak på Vävstuga 380 tkr. Omläggig vatteledigar på Klitgårde 370 tkr. Reoverig målig toaletter Hemgårde 200 tkr. De största ivesterigsprojekte har varit: Röebackes tillbyggad som fortsätter uder 2012, iflyttig december Hasselgårdes ya förskoledel med iflyttig april Klockarskogsskolas ombyggad och reoverig. Uppdelad i tre etapper där förskolas reoverig är först och ska vara klar till våre Utemiljö på Hasslarödsskola är u färdigställd. Följade eergieffektiviserigar har utförts : Tilläggsisolerig vidbjälklag Medborgarhuset i Lösboda. Tilläggsisolerig vidbjälklag Vårdcetrale Lösboda. Tilläggsisolerig vidbjälklag, vetilatiosombyggad Vårdcetrale Osby. Fasadisolerig på elevhemmet Carraposca, Naturbruksskola. Städiges omfattig har bestämts i dialog med kudera. Städehete har arbetat med att ytterligare miska avädadet av kemikalier. Fastigheter Fastighetsförvaltig iebär e städig dialog mella förvaltare och brukare med e hög grad av verkställighet uder året och uderhållsplaerig på låg sikt. Arbete med skydd mot olyckor för perso och egedom samt åtgärder beträffade fastighetsägares asvar och skyldigheter mot mydigheter, försäkrigsbolag, hyresgäster och tredje part sker fortlöpade. De största uderhållsprojekte har varit: Isolerig av maskihalles tak på Naturbruksskola. Målig och reoverig av Naturbruksskola 1,1 milj kr. Målig, golvomläggigar och badrumsreoverigar på Lidhem 780 tkr. De yreoverade lokalera i Ekelud. 36 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE fastighetsämnden 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde VERKSAMHETSBERÄTTELSE valnämnden HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Samordad fastighetsförvaltig av kommues bebyggda fastigheter i e förvaltigsorgaisatio med förvaltig av Osbybostäder ABs fastigheter. Förvaltige ska präglas av e övergripade kocerytta och ett lågsiktigt bevarade av fastighetskapitalet Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Kommustyrelse tog i jauari 2011 beslut om att samordad fastighetsförvaltig ite skulle geomföras. Geom ett väl plaerat uderhåll bibehåller vi fastigheteras värde över tide. NYCKELTAL OCH STATISTIK Persoalstatistik Tillsvidareaställda 48,2 47,9 Summa årsaställda 55,0 53,1 Sjukfråvaro i % 4,3 5,0 Kostadsuppföljig persoal tkr Kostad för arbetskraft Varav kostad för sjuklö Eergi och vatte Ekoomi 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Aalys av utfallet 36,6% Socialämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat ,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Aledige till det positiva 0,1% Revisio resultatet på 793 tkr är att 6,0% e Kommuledigskotoret del av 1,0% Miljö- och byggämde årets ivesterigar ite har varit klara att slutredovisas eligt 2,0% Räddigstjäste pla. Därigeom har kapitalkostadera blivit midre ä budgeterat. 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde FRAMTIDEN 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Ivesterigsbudgete för 2012 är på 74 mkr och kommer att ställa stora krav på effektiv projektledig. De stora projekte är de fortsatta byggatioe på Röebacke (klart december 2012) och ombyggade av Klockarskogsskola som fortsätter över till Eligt ivesterigsplae kommer ivesterigara för 2013 att uppgå till cirka 51 mkr per år Kvm kwh/kvm Kvm kwh/kvm Kommetar Olja , ,92 -Bulte Fjärrvärme , ,05 +Ekebo Elvärme , ,03 Värme totalt , ,96 +Ekebo-Bulte Övrig el , ,29 VA , ,48 Elvärme ka vara både värmepumpar och elradiatorer. Elvärme på Ägsgårde, Klitgårde och Gamlebygårde är ite skild frå övrig el. Örkeedskola, Killebergsskola och Löegårde har både olja och värmepumpar. Valämde 4,6% Gatukotoret 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Natioella val till kommu, ladstig och riksdag 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- Folkomröstigar och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ledig 0,0% Valämde Soja Svele Pettersso (ämdes ordförade) 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 0% Adel av atalet aställda: 0% ÅRETS HÄNDELSER De 11 april höll Valämde kostituerade sammaträde i Kulturhuset. Nya ledamöter iformerades om Valämdes framtida arbete. Iga allmäa val eller folkomröstigar har hållits uder året. Därför har iga fler ämdssammaträde varit aktuella. Ekoomi 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter Kostader Resultat FRAMTIDEN Uder 2014 kommer både val till EU-parlametet och det atioella valet att geomföras uder ett och samma år. Valresultatet Arbetarpartiet-Socialdemokratera Adel 36,91% Madat 16 Ceterpartiet Adel 17,7% Madat 7 Moderata Samligspartiet Adel 14,57% Madat 6 Sverigedemokratera Adel 12,90% Madat 5 Trygghet & Traditio Kristdemokratera Adel 5,42% Madat 2 Miljöpartiet de gröa Adel 4,35% Madat 2 Göigepartiet Kommual Samlig Adel 4,13% Madat 2 Folkpartiet liberalera Adel 3,36% Madat 1 Västerpartiet Adel 1,15% Madat Övriga partier Adel 0,05% Madat 38 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Skylten uppe på nya gymnasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA

Skylten uppe på nya gymnasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA Nykvars kommutidig Nr 3-08 Skylte uppe på ya gymasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA TUTAN SEPTEMBER 2008 Teaterpremiär i Qulturum

Läs mer

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund Fortbildigsekät 2007 Sveriges läkarförbud Iehåll 1. Läkarförbudets fortbildigsekät 2007... 2 2. Sammafattig... 2 2.1. Resultat 2007 aställda läkare... 2 3. Iterutbildig... 5 3.1. Uppdelat på befattig...

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer