Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm"

Transkript

1 Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

2 Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20 Affärsidé, mål och strategi 21 Verksamhetsbeskrivig 29 Fiasiell iformatio i sammadrag 31 Kommetarer till de fiasiella utvecklige 36 Styrelse, ledade befattigshavare och revisorer 41 Bolagsstyrig 44 Aktiekapital och ägarförhållade 47 Legala frågor och kompletterade iformatio 49 Bolagsordig 51 Skattefrågor i Sverige 53 Rapport för tredje kvartalet Hadligar iförlivade geom hävisig 64 Adresser viktig iformatio Plaerad första dag för hadel på NASDAQ OMX Stockholm 13 jauari 2009 Kortam NET B ISIN-kod SE Datum för fiasiell iformatio Bokslutskommuiké februari 2009 Delårsrapport jauari mars april 2009 DEFINITIONER Med Net Etertaimet eller Bolaget avses i detta oterigsdokumet Net Etertaimet NE AB (publ), orgaisatiosummer , eller, beroede på sammahag, de kocer i vilke Net Etertaimet är moderbolag. Med kocere avses Net Etertaimet NE AB (publ) med dotterbolag. Med NASDAQ OMX Stockholm avses i detta oterigsdokumet NASDAQ OMX Stockholm AB. UPPRÄTTANDE AV NOTERINGSDOKUMENT Detta oterigsdokumet har upprättats av styrelse för Net Etertaimet med aledig av asöka om oterig av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noterigsdokumetet har ej registrerats av Fiasispektioe i elighet med bestämmelsera i 2 kap 7 lage (1991:980) om hadel med fiasiella istrumet. Detta oterigsdokumet iefattar ite ågot erbjudade att förvärva aktier i Net Etertaimet. Noterigsdokumetet får ite offetliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kaada, Australie, Japa eller aat lad där såda åtgärd förutsätter registrerigsåtgärder eller adra åtgärder ä de som följer av svesk rätt. HISTORISK OCH FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Detta oterigsdokumet iehåller historisk markadsiformatio. I de fall iformatioe har hämtats frå extera källor asvarar Bolaget för att iformatioe har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget käer till och ka försäkra geom jämförelse med aa iformatio som offetliggjorts av berörda källor, har iga uppgifter utelämats på ett sätt som skulle göra iformatioe felaktig eller missvisade. Iformatio i detta oterigsdokumet som rör framtida förhållade har lämats av styrelse för Net Etertaimet och är baserad på uvarade förhållade. Framtidsiriktad iformatio är alltid föread med osäkerhet då de avser och är beroede av omstädigheter utaför Bolagets kotroll. Någo försäkra att lämade bedömigar och progoser avseede framtide kommer att realiseras lämas därför ite, vare sig uttrycklige eller uderförstått. FINANSIELL RÅDGIVARE Erik Peser Bakaktiebolag är fiasiell rådgivare till Bolaget i sambad med oterige och har biträtt Bolaget i upprättadet av detta oterigsdokumet. Då samtliga uppgifter i oterigsdokumetet härrör frå Bolaget friskriver sig Erik Peser Bakaktiebolag frå allt asvar i förhållade till aktieägare i Bolaget och avseede adra direkta eller idirekta kosekveser till följd av beslut om ivesterig eller adra beslut som helt eller delvis grudas på uppgiftera i detta oterigsdokumet. TVIST Tvist som uppkommer med aledig av iehållet i detta oterigsdokumet och därmed sammahägade rättsförhållade skall avgöras av svesk domstol exklusivt. Svesk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta oterigsdokumet. Net etertaimet oterigsdokumet 2008

3 sammafattig Dea sammafattig skall edast ses som e itroduktio till oterigsdokumetet. Varje beslut att ivestera i Net Etertaimet skall baseras på e bedömig av oterigsdokumetet i si helhet. 1 Observera att det civilrättsliga asvar som ka åläggas de persoer som upprättat sammafattige edast ka göras gällade om sammafattige är vilseledade felaktig eller oförelig med övriga delar i oterigsdokumetet. Noteras bör äve att e ivesterare som väcker tala vid domstol med aledig av uppgiftera i detta oterigsdokumet ka bli tvuge att svara för evetuella rättegågskostader däriblad översättig av oterigsdokumetet i förekommade fall. Verksamhet i korthet Net Etertaimet är e markadsledade leveratör av digitalt distribuerad mjukvara för oliespel. Bolaget grudades 1996 som ett svar på e växade Iteretmarkad och är idag e reodlad spelutvecklare som agerar på e iteratioell markad. Med fokus på kasiospel har Net Etertaimet utvecklats till e ischaktör vars varumärke förkippas med kvalitet hög tillförlitlighet och iovatio. Kärprodukte CasioModule TM är e komplett spelplattform med e bred uppsättig browserbaserade kasiospel och ett sofistikerat admiistratiosverktyg och som idag licesieras till ett stort atal markadsledade speloperatörer. Kombiatioe av produkter och tjäster sammafattas i Net Etertaimets devis BETTER GAMES. AFFÄRSIDÉ MÅL OCH STRATEGI Net Etertaimets affärsidé är att tillhadahålla robusta Iteretspelsystem med späade spel uppbyggda med markadsledade tekologi och kompetes till speloperatörer som därigeom utökar sia produktportföljer och ges kokurresfördelar som driver lösamhete. Markade för Iteretbaserat spel i Europa förvätas växa med mer ä 20 procet i geomsitt de ärmaste åre. Net Etertaimets fiasiella mål är att växa mer ä markade med e uthållig rörelsemargial överstigade 30 procet. Net Etertaimet har iga rätebärade skulder. Till följd av att verksamhete geererar goda kassaflöde fis iom överskådlig tid iget behov för Bolaget att uppta lå. Net Etertaimet har av dea aledig för ärvarade ige målsättig avseede Bolagets fiasierigsstruktur. I syfte att uppå de uppställda måle skall Net Etertaimet: EFTERSTRÄVA ATT TECKNA YTTERLIGARE LICENSAVTAL med stora och väletablerade så kallade Tier 1-kuder UPPRÄTTHÅLLA LÅNGSIKTIGA KUNDRELATIONER och ett ära samarbete för att tillvarata befitliga kuders behov och öskemål FORTLÖPANDE ANALYSERA UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN avseede treder och spelbeteede BIBEHÅLLA OCH UTVECKLA BRANSCHEXPERTIS i syfte att leverera markadsledade spel och fuktioer UTÖKA PRODUKTUTBUDET för att därigeom skapa merförsäljig och attrahera ya kuder LÖPANDE UTVÄRDERA POTENTIELLA FÖRVÄRV som kompletterar de befitliga verksamhete 1 Detta oterigsdokumet iefattar ite ågot erbjudade att förvärva aktier i Net Etertaimet. Net etertaimet oterigsdokumet

4 sammafattig itäkter ORGANISATION OCH MEDARBETARE Net Etertaimet-kocere består av moderbolaget Net Etertaimet NE AB med säte i Stockholm Sverige samt dotterbolabruttospelöverskott oliespel E MDSEK må Kocerstruktur Net Etertaimet Malta Holdig Ltd. (Malta) Net Etertaimet Malta Ltd. (Malta) 3 6 må y kud 1 befitlig kudbas y kud 2 Net Etertaimet NE AB (Sverige) Mobile Etertaimet ME AB (Sverige) Källa: GBGC TID AFFÄRS- OCH INTÄKTSMODELL Net Etertaimets affärs- och itäktsmodell består i att Bolagets produkter och tjäster licesieras till speloperatörer som betalar e måatlig licesavgift eligt e royaltymodell där avgifte är e fuktio av det spelöverskott som geereras hos speloperatöre (dock med e miimiavgift). Itäktsmodelle ger ett starkt icitamet för Net Etertaimet att kotiuerligt vidareutveckla produktera och uderstödja Bolagets licestagare. E midre del av itäktera består av e uppstarts- och leverasavgift som ger licestagare icitamet att sabbt driftsätta produkte och som bidrar till att täcka Net Etertaimets kostader för kudapassig och driftsättig. PRODUKTER OCH TJÄNSTER Net Etertaimets kärprodukt är Casio- Module TM e komplett spelplattform med e bred uppsättig spel och ett kraftfullt admiistratiosverktyg byggt för att hatera miljotals trasaktioer per dag och som tillåter speloperatöre att i realtid övervaka och styra verksamhete i kasiot. För att adressera e potetiell markad för kasiospel i fysisk miljö har Net Etertaimet äve utvecklat CasioCafé TM som bygger på CasioModule TM och som ärmast ka likas vid e Iteretcafé-termial där spelare ka sätta i pegar och erhålla ett egågskoto som möjliggör kasiospel. Net Etertaimet erbjuder ett atal tjäster kopplade till CasioModule TM. När ett ytt licesavtal teckas geomförs kudspecifik apassig blad aat av grafik för att systemet skall harmoiera med speloperatöres befitliga webbsajt. Net Etertaimet asvarar för hostig av de licesierade kudsysteme samt övervakar drifte och tillhadahåller support. Ambitioe är att kudrelatioera skall vara lågsiktiga och bygga på förtroede och ett ära samarbete. KUNDER Net Etertaimet har omkrig 60 kuder varav 45 hittills har driftsatts. För ärvarade fis således ett femtotal kuder som äu ite har börjat geerera itäkter för Bolaget. Uder 2008 har 20 licesavtal teckats med ya kuder avseede CasioModule. CasioModule. Seda 2007 ligger fokus på iförsäljig till Tier 1- operatörer det vill säga välkäda och etablerade speloperatörer av viss storlek. PRODUKTUTVECKLING Net Etertaimet eftersträvar att skapa och upprätthålla e flexibel och kuddrive utveckligsprocess. Bolaget tillämpar e 12-veckors utveckligscykel som medför att licestagara erhåller e y versio av CasioModule TM varje kvartal. Varje y release iehåller ett atal ya spel samt ya spelsystemfuktioer. Hittills uder 2008 har fyra ya releaser av CasioModule TM levererats med totalt 14 ya spel. Produktplaerig och -utvecklig sker i ära samarbete med Bolagets licestagare och efter aalyser av slutkudsbeteede. Krave på spele har successivt ökat vilket iebär allt mer sofistikerade avädargrässitt i termer av grafik ljud och fuktioer. Ambitioe är r att spele skall bygga på möster och metaforer frå fysiska kasio samtidigt som de skall präglas av de seaste tekike och erbjuda ett högt uderhålligsvärde baserat på kuskap om spelaras beteede och prefereser. FRAMTIDSUTSIKTER Net Etertaimet utvärderar kotiuerligt möjlighete att lägga fler produkter till produktportfölje såväl såv l geom ege utvecklig som geom förvärv och äve iom adra spelsegmet ä kasio. Nya avädare som ite spelat tidigare såsom kvior och äldre persoer är viktiga drivkrafter för de uderliggade markadstillväxte och förädrar äve krave på produktutvecklig. Net Etertaimets kuder fis i Europa och Bolaget kommer att fortsätta fokusera på de europeiska markade me samtidigt bevaka framför allt Asie som bedöms bli e viktig framtida markad för oliespel. Net etertaimet oterigsdokumet 2008

5 sammafattig ge Net Etertaimet Malta Holdig Ltd och Net Etertaimet Malta Ltd båda med säte på Malta. I kocere igår äve det vilade dotterbolaget Mobile Etertaimet ME AB. All tekisk och kommersiell utvecklig av spel och spellösigar sker i det sveska moderbolaget på uppdrag av det maltetiska dotterbolaget som asvarar för försäljig och markadsförig samt fuktioera för Accout Maagemet och Product Maagemet. Per de 30 september 2008 sysselsatte kocere 107 persoer varav 77 aställda och 30 uderkosulter. Majoritete arbetar med system- och spelutvecklig vid huvudkotoret i Stockholm. Net Etertaimet har äve två utveckligsteam i Ukraia beståede av drygt tio extera uderkosulter. Markad i korthet De totala markade för all form av speluderhållig bedöms uder 2008 uppgå till drygt miljarder SEK (med spelmarkade avses här spel som geererar trasaktioer av pegar såsom kasio poker vadslagig lotterier och bigo). Markade domieras fortfarade av ladbaserad verksamhet (offlie) såsom fysiska kasio och lotterier me de digitalt distribuerade spelverksamhete (oliespel eller Iteretbaserade spel) ökar stadigt si adel. Uder 2008 förvätas de globala markade för oliespel omsätta drygt 100 miljarder SEk motsvarade cirka 5 procet av de totala markade för speluderhållig. År 2012 vätas Iteretbaserade spel ha ökat si adel av de totala spelmarkade till drygt 6 procet motsvarade drygt 150 miljarder SEK. De spelformer som domierar markade för oliespel är vadslagig kasiospel och poker. Bigo är dock de spelform som förvätas ha störst procetuell tillväxt uder kommade år mycket som e följd av de ökade adele kvior som besöker spelsajter. Gräsdragige mella olika spelsegmet är emellertid svår att göra då exempelvis poker- eller bigooperatörer erbjuder kasiospel som komplemet varför kasioitäkter ofta igår som del i itäkter frå adra spelsegmet. Sett ur ett geografiskt perspektiv är Europa som är Net Etertaimets huvudmarkad de eskilt största markade för Iteretbaserad speluderhållig och de regio som växer sabbast i absoluta tal. De europeiska markade förvätas uder 2008 stå för omkrig 50 procet av de totala omsättige frå oliespel och bedöms av Bolaget växa med mer ä 20 procet i geomsitt uder de kommade åre. Nordamerika förvätas till följd av ädrad lagstiftig uder 2006 ha e egativ tillväxt uder I såväl Asie Mellaöster som Afrika förvätas tillväxte vara hög uder 2008 dock frå historiskt sett låga ivåer. Ur ett globalt perspektiv fis fyra grudläggade drivkrafter för de globala markade för oliespel: ÖKAD INTERNETPENETRATION ÖKAD BREDBANDSKAPACITET ÖKAT FÖRTROENDE FÖR BETALTJÄNSTER ONLINE NYA SPELARGRUPPER Net etertaimet oterigsdokumet

6 sammafattig Net Etertaimets fokus har hittills varit markade för kasiospel ett delsegmet som uder 2008 av GBGC beräkas uppgå till cirka 20 procet av de totala markade för oliespel. Net Etertaimet bedömer blad aat till följd av gräsdragigsproblematike mella olika spelsegmet att kasiosegmetets adel uppgår till cirka 25 procet samt att segmetet kommer att växa med mer ä 20 procet per år i geomsitt uder de kommade åre. Bolaget bedömer att utvecklige på markade kommer att leda till att kokurressituatioe mella speloperatörer tilltar. Detta kommer i si tur medföra ökade krav på spelutvecklare såsom Net Etertaimet att geom produktutvecklig och ett attraktivt erbjudade behålla befitliga kuder och attrahera ya. Två huvudtreder som ka urskiljas på markade för kasiospel är dels e fortsatt god tillväxt dels e kosoliderig blad speloperatörer som leder till ett fåtal större aktörer. De flesta spelutvecklare på markade för oliespel erbjuder e bredare produktportfölj ä Net Etertaimet och har dessutom valt att fokusera mer på pokermarkade uder de seaste åre. Net Etertaimets historiska fokus på kasiospel som avgräsad markadsisch gör att kokurressituatioe ite är helt tydlig. Bolagets huvudsakliga kokurreter är Cryptologic (Kaada) Boss Media (Sverige) Chartwell (Kaada) Microgamig (Sydafrika) Real Time Gamig (USA) och Playtech (Israel). Av dessa är Microgamig och Playtech de bolag som tydligast kokurrerar iom kasiosegmetet. Markade för uderhålligsspel präglas tydligt av atioella och iteratioella lagar och förordigar som defiierar hur spel får bedrivas. Spel har ite varit föremål för särskilda harmoiserigsåtgärder iom EG-rätte vilket iebär att det ite har utfärdats ågot EG-rättsligt direktiv förordig eller beslut. Varje medlemsstat ka därför utforma si ege lagstiftig iom spelområdet uder förutsättig att lagstiftige överesstämmer med geerella EG-rättsliga regler och priciper om fri rörlighet för tjäster. Uder de seaste åre har ett flertal legala beslut tagits med iverka på markade för uderhålligsspel. Somliga beslut öppar för e mer liberal sy på markade med färre restriktioer och midre islag av moopol. Adra beslut rör sig i motsatt riktig. Diskussioe iom det legala området är för ärvarade ie i e föräderlig fas vilket gör det svårt att ge e exakt bild över uvarade rättsläge eller för utvecklige på kort sikt. Det skall dock särskilt framhållas att Net Etertaimet i vart fall vad avser EU-markade verkar i e relativt osäker legal miljö som är uder förädrig och är föremål för atioell lagstiftig i kombiatio med e framväxade EG-rättslig praxis. Detta iebär att Net Etertaimets kuder ka komma att drabbas av reglerigar som påverkar deras verksamhet egativt (me äve positivt) vilket idirekt ka påverka Net Etertaimet. Net Etertaimet bedömer att lädera iom EU successivt kommer att övergå till e licesbaserad lösig på ågra års sikt. E reglerad markad för oliespel i Europa såväl som i adra läder skulle öppa upp möjlighetera för privata aktörer att på lika villkor kokurrera med tidigare statliga moopol. Styrelse och ledade befattigshavare Styrelse för Net Etertaimet består av ordförade Rolf Blom samt styrelseledamötera Vigo Carlud Fredrik Erbig Niclas Eriksso och Mikael Gottschlich. Ledigsgruppe består av Joha Öhma (VD och kocerchef ) Bertil Jugmar (CFO) Mathias Croa (Strategy Busiess Director) Daiel Lidberg (Head of Sales) Fredrik Petersso (Product Ower Maager) Niklas Ferm (CtO/head (CTO/Head of Developmet) samt Joas Lide (tf Head of IT Operatios). aktie och Aktieägare AKTIEÄGARE Net Etertaimet hade totalt aktieägare per de 28 ovember Största ägare är Per Hamberg med 8 procet av kapitalet och 20 procet av röstera i Bolaget. aktieägare per de 28 ovember 2008 Adel av kapital Adel av röster Per Hamberg 8 % 20 % Rolf Ludström 6 5% 14 4% Lars Klig 3 % % BNP Paribas (Luxembourg) S.A. 1 8% 8% Bill Joha Bertil Lidwall dödsbo 1 4% 6 % Övriga aktieägare 5% 41 0% Totalt 100 0% 100 0% Källa: VPC och iformatio frå aktieägare. Iehav ikluderar i förekommade fall aktier som iehas av familj och/eller bolag. UTDELNINGSPOLICY Styrelses ambitio är att Net Etertaimets ordiarie utdelig skall växa i takt med Bolagets resultat per aktie med häsy tage till Bolagets lågsiktiga kapitalbehov. Ambitioe är dock att utdelige skall uppgå till mist 50 procet av ettoviste efter skatt seda häsy tagits till Bolagets lågsiktiga kapitalbehov. NET ENTERTAINMENT-AKTIEN Net Etertaimets B-aktier hadlas seda de 5 april 2007 på NGM Equity uder kortamet NET B. Sista betalkurs de 28 ovember 2008 var 23 0 SEk motsvarade ett börsvärde (värdet av samtliga uteståede aktier) om cirka 930 MSEK. Första dag för hadel med Net Etertaimets B-aktier på NAS- DAQ OMX Stockholm är plaerad till de 13 jauari Sista dag för hadel på NGM Equity beräkas vara de 12 jauari Aktieägare i Net Etertaimet behöver ite vidta ågra åtgärder med aledig av bytet av hadelsplats. 4 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

7 sammafattig FINANSIELL ÖVERSIKT TSEK JANUARI SEPTEMBER 2008 JANUARI SEPTEMBER Rörelses itäkter Rörelseresultat Rörelsemargial 40 0% 3 0% 38 3% 40 % 28 4% Resultat efter skatt Aläggigstillgågar Omsättigstillgågar Summa tillgågar Eget kapital Lågfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde frå de löpade verksamhete Atal aställda vid periodes slut Uppgiftera avseede 2005 är ej reviderade. För mer iformatio se Kommetarer till de fiasiella utvecklige på sid 31 i föreliggade oterigsdokumet. BAKGRUND OCH MOTIV TILL NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM Styrelse för Net Etertaimet har asökt om oterig av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noterige geomförs med syfte att uderlätta Net Etertaimets fortsatta utvecklig och expasio. Det är styrelses bedömig att Bolaget kommer att gyas av de kvalitetsstämpel e oterig på NASDAQ OMX Stockholm iebär och att varumärket och Net Etertaimets positio därmed kommer att stärkas ytterligare blad såväl kuder som medarbetare ivesterare och media. E oterig på NASDAQ OMX Stockholm förvätas bidra till att befästa e uppfattig av Net Etertaimet som e seriös aktör på markade för oliespel. Vidare iebär oterige förbättrade möjligheter för Bolaget att aväda aktie som betaligsmedel vid evetuella förvärv. Plaera och f rberedelsera förberedelsera f r för as ka asöka till NAS- DAQ OMX Stockholm har pågått uder e lägre period och är ite föraledda av Fiasispektioes beslut i oktober 2008 att återkalla NGMs tillståd att bedriva börsverksamhet. Riskfaktorer Aktieägade är alltid föreat med risk och ivesterare uppmaas därför att göra e bedömig av riskfaktorer som potetiellt ka ha e egativ effekt på Net Etertaimets omsättig resultat fiasiella ställig och positio på markade. De främsta riskfaktor relaterad till Net Etertaimets verksamhet är politiska beslut och adra legala aspekter kopplade till spelverksamhet. Politiska beslut och domstolsavgörade iom EU-området i syfte att försvåra för privata speloperatörer på de atioella markadera framför allt iom Sverige Malta Frakrike och Storbritaie samt Norge utaför Eu ka drastiskt komma att påverka Net Etertaimets kuders verksamhet och därmed Bolagets verksamhet på ett egativt sätt. E liberaliserig av spelmarkade på dessa markader skulle likaledes kua få positiva kosekveser på Net Etertaimets kuder och därmed för Net Etertaimet. I dagsläget är det svårt att förutsäga hur rättsläget iom EU kommer att utvecklas och därmed påverka de kommersiella förutsättigara för speloperatörer och i förlägige spelutvecklare såsom Net Etertaimet. Det ka därför kostateras att Net Etertaimet verkar i e relativt oförutsägbar legal miljö. Adra riskfaktorer relaterade till Bolagets verksamhet och markad ikluderar beroede av större kuder och av persoal och yckelpersoer samt markades utvecklig och kokurressituatioe mella olika aktörer på markade. Fiasiella risker ikluderar framförallt valutaexpoerig och risker kopplade till förädrigar i gällade skattelagstiftig. För e ärmare beskrivig av ovaståede och adra potetiella riskfaktorer se sid 6 9 i föreliggade oterigsdokumet. Net etertaimet oterigsdokumet

8 riskfaktorer Neda ages ågra av de riskfaktorer som ka få betydelse för Net Etertaimets framtida utvecklig. Riskfaktorera är ite sammaställda i ordig efter betydelse eller potetiell ekoomisk iverka på Bolagets omsättig resultat eller fiasiella ställig. De skall ite heller ses som uttömmade uta utgör edast exemplifierade utgågspukter. Beskrivigar av Net Etertaimets verksamhet och markadsförutsättigar samt deras iverka på Bolagets ekoomiska utsikter är baserade på Bolagets ega bedömigar. Sådaa beskrivigar är till si atur behäftade med osäkerhet som Net Etertaimet ite ka råda över varför iga garatier ka lämas att det som beskrivs i detta oterigsdokumet är korrekt eller kommer att iträffa. Net Etertaimet ka påverka eller motverka vissa riskfaktorer häförliga till de löpade verksamhete meda adra riskfaktorer ka ligga helt eller delvis utaför Bolagets kotroll. Ägade av aktier är alltid föreat med risk varför ivesterare uppmaas att utöver de iformatio som lämas i detta oterigsdokumet göra si ege bedömig av eda agiva och adra potetiella riskfaktorer som skulle kua ha betydelse för Net Etertaimets verksamhet och framtida utvecklig. verksamhets- och markadsrelaterade risker POLITISKA BESLUT Net Etertaimet är leveratör av Iteretbaserade kasiospel vilket iebär att verksamhete är starkt beroede av rättsläget med avseede på dea typ av spel. Då största dele av Bolagets kuder är aktiva i Europa är rättsläget iom EU särskilt itressat. Det europeiska samarbetet bygger på de fria rörlighete av tjäster iom EU. Detta regleras i EG-fördraget samt EG-domstoles praxis. De fria rörlighete av tjäster baseras på ett atal priciper vilka blad aat utgörs av likabehadlig och pricipe om ömsesidigt erkäade samt proportioalitetspricipe. Samtidigt erbjuder EG-rätte ett atal udatag frå de fria rörlighete av tjäster vilket till exempel ka tillåta e medlemsstat att iskräka de fria rörlighete av tjäster på grud av allmä ordig säkerhet och hälsa. Spel har ite varit föremål för särskilda harmoiserigsåtgärder iom EG-rätte vilket iebär att det ite har utfärdats ågot EG-rättsligt direktiv förordig eller beslut. Varje medlemsstat ka därför utforma si ege lagstiftig iom spelområdet. Det eda kravet är att de atioella lagstiftige skall vara i överesstämmelse med geerella EGrättsliga regler och priciper om fri rörlighet för tjäster. I pricip samtliga medlemsstater med ågra få udatag har idag fortfarade moopoliserade situatioer iom spelområdet och aför EG-rättes möjlighet till udatag frå de fria rörlighete av tjäster. De som argumeterar mot spelmoopole aför att spelmoopole ej ka försvaras av hälso- eller säkerhetsskäl då de drivs med vistsyfte. Det fis flera uppmärksammade domar i EG-domstole gällade spelidustri blad adra Schidler- Läärä- Gambelli- Lidma- och Placaicadomara där det i samtliga domar kostaterats att statliga restriktioer på spelområdet pricipiellt sett är att betrakta som iskräkigar i de fria etablerigsrätte samt frihete att tillhadahålla tjäster iom EU. Domstole har dock slagit fast att vissa iskräkigar ka vara tillåta om de syftar till att skydda kosumetera och att de är proportioella det vill säga är strikt ödvädiga i förhållade till det uppgiva skyddssyftet. Trots dessa EU-domar fortsätter ett atal medlemsstater att ha restriktioer i syfte att försvåra eller omöjliggöra privata speloperatörers verksamhet. Det är därför ite osaolikt att ett stort atal europeiska spelmoopol kommer att utsättas för juridiska utmaigar i form av atioella domstolsprocesser. För ärvarade pågår 15 processer i EG-domstole där samtliga utgör begära om förhadsavgörade frå domstolar i medlemsstater. Vidare har EU-kommissioe ilett så kallade fördragsbrottsärede mot Sverige Sverige Filad Filad Damark Damark Tysklad tysklad Frakrike Frakrike 6 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

9 riskfaktorer Nederlädera Uger Österrike Greklad och Italie d r där Eu- EUkommissioe aser att de olika atioella reglerigara ite är i överesstämmelse med EG-rätte. Utslage i dessa mål och ärede ka komma att resultera i förädrad lagstiftig. Net Etertaimet har e så kallad klass 4-lices på Malta som omfattar leveras och tekisk drift av kasiospel åt speloperatörer licesierade på Malta. Malta är medlem i EU och lyder således uder EG-rätte. Malta är ett av de få läder iom EU som valt att låta kokurresutsätta spelområdet geom ett atioellt licesförfarade. Politiska beslut och domstolsavgörade iom EU-området i syfte att försvåra för privata speloperatörer på de atioella markadera framför allt iom Sverige Malta Frakrike och Storbritaie samt Norge utaför Eu ka drastiskt komma att påverka Net Etertaimets kuders verksamhet och därmed Bolagets verksamhet på ett egativt sätt. E liberaliserig av spelmarkade på dessa markader skulle likaledes kua få positiva kosekveser på Net Etertaimets kuder och därmed för Net Etertaimet. I dagsläget är det svårt att förutsäga hur rättsläget iom EU kommer att utvecklas och därmed påverka de kommersiella förutsättigara för speloperatörer och i förlägige spelutvecklare såsom Net Etertaimet. Det måste därför särskilt framhållas att de pågåede rättsutvecklige iom de olika medlemsstatera i kombiatio med e framväxade praxis iom EG-rätte medför att Net Etertaimet verkar med avseede på i vart fall EU-markade i e relativt oförutsägbar legal milj iebärade att det föreligger e svårkvatifierad risk för att Net Etertaimets verksamhet ka komma att påverkas egativt av de legala utvecklige framöver. I sammahaget bör vidare uderstrykas att Net Etertaimet ite erbjuder sia produkter eller tjäster till speloperatörer som i si tur erbjuder spel till spelare i USA. I oktober 2006 trädde e lag i kraft i USA som förbjuder möjliggörade av spel till persoer i USA. Lage har haft stor iverka på möjlighetera för operatörer att bedriva spelverksamhet i USA och har äve ieburit ett hider för baker och adra fiasiella istitut att förmedla betaligstrasaktioer för Iteretbaserade spel. I sambad med lages ikraftträdade avbröt Net Etertaimet samarbetet med operatörer riktade mot spelare på de amerikaska markade för att udvika legala risker förkippade med dea markad. TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET OCH ANDRA LEGALA ASPEKTER Geom beslut av de maltesiska lotteriispektioe (Lotteries ad Gamig Authority LGA) har Net Etertaimets dotterbolag Net Etertaimet Malta Ltd erhållit e så kallad klass 4-lices vilket iebär att bolaget med stöd av licese ka bedriva hostigverksamhet för sia kuder samt att Net Etertaimet och dess produkter godkäts av LGA. Det är av mycket stor vikt för Net Etertaimets verksamhet att tillstådet upprätthålls och förlägs. Licese gäller till ovember 2010 och förutsatt att Bolaget följer de lagar och regler som gäller för licese torde Bolaget kua få e föryad lices för e y femårsperiod. Net Etertaimet tillser löpade att verksamhete vid varje tidpukt uppfyller de rekvisit som krävs för att uppbära tillstådet. Vissa medlemsstater iom Eu däriblad Sverige har förbud mot att främja lotteri som aordas frå ett utlädskt lad. Främjade är att betrakta som ett brett begrepp och ka således omfatta mycket diversifierade aktiviteter. Att Net Etertaimets verksamhet det vill säga leveras av mjukvara och tillhadahållade av hostig för speloperatörer skulle kua ases vara främjade syes vara lågsökt me hur lågt detta främjade sträcker sig är dock oklart. Detta utgör ett exempel på att Net Etertaimet verkar i e oförutsägbar legal miljö såsom ämts ova. OMOGEN MARKNAD Markade för Iteretbaserat spel är äu relativt omoge och präglas av e sabb förädrigstakt drive av hög uderliggade tillväxt ökad kokurres blad framför allt speloperatörer hög lösamhet hos såväl speloperatörer som spelutvecklare samt e geerell osäkerhet krig de legala situatioe. Tillväxte drivs av flera parametrar däriblad att markade för oliespel växer i förhållade till de totala spelmarkade att Iteretpeetratioe och tillförlitlighete till betaltrasaktioer över Iteret ökar samt att ya spelformer laseras och ya spelarkategorier såsom kvior och äldre persoer tillkommer. Till följd av att markade är förhålladevis ug och därmed har e begräsad historik samt har haft e uderliggade god tillväxt uder seare år är det svårt att göra bedömigar av markades lågsiktiga tillväxtpotetial och hur de påverkas av e allmä kojukturedgåg. Net Etertaimet har dock hittills ite kuat se ågra tedeser att tillväxte avtar som följd av fiasiell eller kojukturell oro. TILLVÄXTSTRATEGI Net Etertaimets mål är att uppå e geomsittlig tillväxt som är högre ä markadstillväxte. Tillväxte ka delvis ske geom förvärv. Det ka dock ite garateras att Bolaget uppår e tillväxt som överstiger markades tillväxt. Därtill är tillgåge på itressata förvärvsobjekt osäker och ka variera över tid. Vid tekisk och orgaisatorisk itegratio av förvärv ka problem uppstå och riskera att påverka de befitliga verksamhete vilket skulle kua få egativa kosekveser för Bolagets itäkter och lösamhet. DRIFTAVBROTT Net Etertaimet asvarar för hostig av de licesierade kudsysteme geom Bolagets hostigcetrum på Malta och i Costa Rica. Liksom alla Iteretbaserade tjäster ka kudsysteme Net etertaimet oterigsdokumet 2008

10 riskfaktorer emellaåt drabbas av driftstörigar. Dessa ka orsakas av måga olika aledigar och ka ligga såväl iom som utaför Net Etertaimets kotroll. Vid driftstörigar är Bolagets produkt helt eller delvis otillgäglig för slutavädare vilket påverkar speloperatöres itäkter och därmed licesitäktera för Net Etertaimet. Ett evetuellt driftavbrott eller tekiska problem med Bolagets servrar skulle därmed kua medföra förlorade itäkter miskat förtroede för Bolaget samt evetuella skadestådsaspråk. Bolaget arbetar kotiuerligt med att miimera riske för driftstörigar blad aat geom att säkerställa hög tekisk säkerhet i systeme. Net Etertaimet lämar ige produktgarati i kudavtale vilka äve iehåller klausuler som begräsar Bolagets skadestådsbelopp vid ett evetuellt driftavbrott. SPELBEROENDE Trots att Net Etertaimet ite bedriver ågo speloperatörsverksamhet skulle persoer som drabbas av spelberoede kua komma att stämma bolag iom Net Etertaimet-kocere i dess egeskap av leveratör av uderliggade mjukvara och möjliggörare av spel. Äve om sådaa aspråk saolikt skulle kua avvisas av e domstol ka de medföra avsevärda kostader och ett miskat förtroede för Net Etertaimet vilket i förlägige skulle kua leda till miskade itäkter. Net Etertaimet aslöt sig 2005 till orgaisatioe G4 som arbetar med att förebygga spelberoede och har apassat CasioModule för att erbjuda fullt stöd för de riktlijer G4 har etablerat. BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH KOMPETENT PERSONAL Net Etertaimets framgåg är beroede av förmåga att kua upprätthålla e hög tekisk kompetes hos persoale och att kua behålla och rekrytera persoal med stor kuskap iom spelutvecklig till de orter där Net Etertaimet bedriver verksamhet. Tillika är verksamhete beroede av vissa yckelpersoer på ledigsivå. På grud av de höga utveckligstakte skulle förlust av vissa yckelpersoer eller persoal iom spelutvecklig temporärt kua iverka egativt på Bolagets resultat och fiasiella utvecklig. Net Etertaimet arbetar aktivt för att få e egagerad och lojal persoal geom blad aat vidareutbildig och möjligheter till avacemag iom orgaisatioe. Därutöver har Bolaget ett bousprogram som omfattar samtliga aställda. BEROENDE AV STÖRRE KUNDER Av Net Etertaimets 45 driftsatta kuder svarar de 15 största kudera för cirka 85 procet av koceres omsättig. De två största kudera står för motsvarade drygt 40 procet. Förlust av ågo av Bolagets kuder ka medföra e egativ påverka på Net Etertaimets itäkter och resultat. I takt med att atalet större kuder ökar miskar successivt ve äve ve beroedet av eskilda stora kuder. KONKURRENS Bolaget kokurrerar med ett atal aktörer med betydligt större fiasiella och operatioella resurser ä Net Etertaimet. Markade är mycket attraktiv och ya aktörer ka komma att etablera sig. Tröskelivå för att etablera sig på markade är dock hög. Om Net Etertaimet ite framgågsrikt ka bemöta bem ta bem ta e såda kokurres ka detta komma att påverka Bolagets resultat och fiasiella ställig egativt. Bolagets ambitio är att upprätthålla och utveckla Net Etertaimets ställig i markade som e premiumleveratör av kasiospel och e seriös aktör på 8 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

11 riskfaktorer markade för oliespel. Geom fortsatt fokus på utvecklig av spel med högt uderhålligsvärde i kombiatio med kraftfulla admiistratiosverktyg och tillhörade tjäster hoppas Net Etertaimet kua behålla befitliga kuder och attrahera ya. legala risker IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Net Etertaimets viktigaste immateriella rättigheter består i huvudsak av de upphovsrätt som fis till de programvaror i syerhet CasioModule och tillhörade material som utvecklats och alltjämt utvecklas iom kocere. Det är således av stor vikt att det som utvecklas iom kocere förblir Net Etertaimets egedom. Geom avtal med aställda och uderkosulter säkerställs att upphovsrätte till utvecklade produkter tillfaller Net Etertaimet. fiasiella risker VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Koceres resultat är expoerat mot valutakursförädrigar då merparte av itäktera är i euro (EUR) och merparte av kostadera (trasaktiosexpoerig) är i sveska kroor (SEK). Net Etertaimets uvarade policy är att ite säkra värdeförädrigar i valutakurser. E förstärkig i värdet av SEK i förhållade till EUR påverkar Bolagets resultat egativt. Uppfylladet av Net Etertaimets fiasiella mål ka komma att påverkas av framtida valutakursförädrigar. Resultatet påverkas också av valutakursförädrigar är de utlädska dotterbolages resultat räkas om till sveska kroor (omräkigsexpoerig). Vidare påverkas koceres ega kapital av valutakursförädrigar är tillgågar och skulder i utlädska dotterbolag räkas om till sveska kroor (omräkigsexpoerig). De utlädska dotterbolage fiasieras främst geom eget kapital och koceritera lå i moderbolagets hemvaluta sveska kroor (SEK). Säkrig av eget kapital i utlädska dotterbolag görs för ärvarade ite. Kursdifferese frå omräkig av utlädska ettotillgågar redovisas direkt mot koceres ega kapital. SKATTESITUATION Net Etertaimet bedriver si verksamhet i Sverige och Malta. Verksamhete iklusive trasaktioer mella kocerbolage bedrivs i elighet med gällade skattelagar skatteavtal och bestämmelser i de berörda lädera samt skattemydigheteras krav såsom dessa tolkats av Net Etertaimet. Det ka dock geerellt ite uteslutas att tolkige av tillämpliga lagar praxis skatteavtal och bestämmelser eller berörda mydigheters tolkig av dessa är felaktig. Vidare ka dessa regler komma att ädras evetuellt med retroaktiv verka. Geom skattemydigheteras beslut ka Net Etertaimets tidigare eller uvarade skattesituatio komma att försämras. Net Etertaimet är såvitt Bolaget käer till för ärvarade ite föremål för ågo typ av skattemässig graskig. Koceres verksamhet på Malta har hittills varit udatage frå moms. Tolkige av aktuella maltesiska momsregler har ädrats uder 2007 och ka komma att påverka det maltesiska dotterbolagets kostader. Det är i dagsläget svårt att ha e etydig uppfattig om huruvida de ädrade regeltolkige kommer att få ågra kostadseffekter och i så fall hur stora dessa blir. Bolaget har i det maltesiska dotterbolaget ställt reserver som bedömts rimliga i förhållade till de osäkerhet som råder. Dessa reserver ka dock komma att visa sig vara otillräckliga i det fall de maltesiska skattemydighete gör e mer restriktiv tolkig av de ya momsreglera ä de bedömig Bolaget har gjort och för ärvarade bedömer är korrekt. risker relaterade till Net etertaimets aktie BRIST PÅ LIKVIDITET I NET ENTERTAINMENTS AKTIE Net Etertaimets B-aktier hadlas seda de 5 april 2007 på NGM Equity. De geomsittliga omsättige per dag uder periode 3 december 2007 till 28 ovember 2008 uppgick till aktier motsvarade ett värde om cirka 6 MSEK. Vid e oterig av Net Etertaimets aktier på NASDAQ OMX Stockholm är det ite möjligt att garatera att likviditete i aktie kommer att vara hög. Det är heller ite möjligt att förutse itresset för aktie i markade. Om likviditete i aktie är låg ka detta iebära svårigheter för aktieägare att förädra sitt iehav. FLUKTUATIONER I AKTIEKURSEN Aktiekurse i Net Etertaimet ka komma att fluktuera som följd av blad aat resultatvariatioer i Bolagets kvartalsrapporter det allmäa kojukturläget politiska beslut som påverkar Bolagets verksamhet samt itresset för Net Etertaimets aktie och uppfattige om markades utvecklig. FRAMTIDA KAPITALBEHOV Net Etertaimet utvärderar kotiuerligt möjliga förvärv för att komplettera de befitliga produktportfölje. Sådaa förvärv ka komma att fiasieras med såväl ega fiasiella medel som upplåat kapital samt ega aktier. Bolaget har för ärvarade e stark kassa och e likvid aktie vilket är goda förutsättigar för att fiasiera förvärv. Det ka dock ite uteslutas att ytt kapital måste askaffas i sambad med ett större förvärv. Det är i dagsläget svårt att bedöma förutsättigara för e evetuell framtida kapitalaskaffig och det ka därför ite garateras att kapital ka askaffas är behov uppstår och till villkor som är godtagbara för Bolaget och dess ägare. Net etertaimet oterigsdokumet 2008

12 bakgrud och motiv Net Etertaimet bildades 1996 och har seda dess utvecklats till e av de ledade leveratörera iom B2B för kasiospel olie. Bolagets kärprodukt CasioModule TM licesieras till e iteratioell kudkrets av speloperatörer på Iteret. I sambad med att samtliga aktier i Net Etertaimet delades ut till aktieägara i Betsso AB oterades Net Etertaimets B-aktier på NGM Equity de 5 april Detta oterigsdokumet har upprättats med aledig av att styrelse för Net Etertaimet har asökt om oterig av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noterige geomförs i syfte att uderlätta Net Etertaimets fortsatta utvecklig och expasio. Det är styrelses bedömig att Bolaget kommer att gyas av de kvalitetsstämpel e oterig på NASDAQ OMX Stockholm iebär och att varumärket och Net Etertaimets positio därmed kommer att stärkas ytterligare blad såväl uvarade som framtida kuder medarbetare ivesterare och media. E oterig på NASDAQ OMX Stockholm förvätas således bidra till att befästa e uppfattig av Net Etertaimet som e seriös aktör på markade för oliespel. Vidare bedöms oterige medföra e ökad geomlysig av Bolaget och aktie vilket förvätas leda till e ökad ägarbas blad såväl istitutioella som privata ivesterare samt ytterligare förbättrade möjligheter för Net Etertaimet att aväda aktie som betaligsmedel i potetiella förvärv som bedöms som kommersiellt itressata för Bolagets fortsatta utvecklig. Net Etertaimet har seda oterige på NGM Equity i april 2007 och som tidigare dotterbolag i Betsso-kocere erfare- het frå publik miljö. Styrelse bedömer att Bolaget är väl rustat för de krav som ställs på ett bolag oterat på NASDAQ OMX Stockholm varför oterige ses som ett aturligt och mycket positivt steg i Bolagets utvecklig. Plaera och förberedelsera för asöka till NASDAQ OMX Stockholm har pågått uder e lägre period och är ite föraledda av Fiasispektioes beslut i oktober 2008 att återkalla NGMs tillståd att bedriva börsverksamhet. Första dag för hadel med Net Etertaimets aktie på NAS- DAQ OMX Stockholm är plaerad till de 13 jauari Sista dag för hadel på NGM Equity beräkas till de 12 jauari Aktieägare i Net Etertaimet behöver ite vidta ågra åtgärder med aledig av oterige av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare iformatio hävisas till detta oterigsdokumet vilket har upprättats av styrelse för Net Etertaimet med aledig av asöka om oterig av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. 1 Styrelse för Net Etertaimet är asvarig för de iformatio som lämas i detta oterigsdokumet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgiftera i oterigsdokumetet såvitt styrelse käer till överesstämmer med faktiska förhållade och att igetig av väsetlig betydelse är utelämat som skulle kua påverka de bild av Net Etertaimet som skapas geom oterigsdokumetet. Stockholm de 22 december 2008 Net Etertaimet NE AB (publ) Styrelse 1 Kostader i sambad med oterige av Net Etertaimet på NASDAQ OMX Stockholm beräkas uppgå till cirka 2 MSEK. 10 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

13 vd har ordet Net Etertaimet är e framgågssaga med få motstycke och det käs fatastiskt att ha fått förmåe att vara delaktig i Bolagets utvecklig. När jag tog aställig för fem år seda hade Net Etertaimet sexto aställda e hadfull kuder och cirka e tiodel av omsättige jämfört med idag. Uder de fem år som gått har Bolaget femdubblat kudbase tiodubblat omsättige och sysselsätter idag över 100 persoer i tre läder. Trots e explosiosartad utveckligstakt har Bolaget uppvisat e stark lösamhet vilket är resultatet av kostadsmedvetehet och e skalbar affärsmodell. Net Etertaimet verkar på e markad som 2008 beräkas geerera ett bruttospelöverskott på över 100 miljarder SEK. De geomsittliga globala markadstillväxte för oliespel bedöms av aalyshuset GBGC uppgå till cirka 10 procet uder de ärmaste åre och drivs primärt av ökad Iteretpeetratio och ett ökat itresse för spel olie. Vår bedömig är dock att markade för oliespel i Europa vilke är vår viktigaste markad kommer att växa med över 20 procet i geomsitt uder de kommade åre. Detta uderbyggs blad aat av de höga tillväxt som vi och våra kuder sett uder 2007 och Trots att oliespel uppvisar stark tillväxt sker 95 procet av allt spelade äu i ladbaserad miljö. Det uderstryker potetiale för de verksamhet Bolaget bedriver. Äve om oliespel som verksamhet varit föremål för politisk debatt på seare tid är det mi uppfattig att vi på sikt kommer att se e reglerig av markade där de privata aktörera ges ett ramverk att verka iom. Kasiospel som till dags datum varit Net Etertaimets fokusområde har historiskt varit relativt kojukturokäsligt. E tydlig tred iom markade för oliespel är exempelvis ett ökat spelade blad kvior och äldre persoer. För att möta markadstreder och förädrad spelardemografi apassar vi kotiuerligt vårt produktutbud. Net Etertaimet har uder 2008 breddat produktportfölje med såväl ett edladdigsbart kasio som ett atal så kallade soft games däriblad ett virtuellt hästkapplöpigsspel. På sikt avser vi att bredda produktutbudet ytterligare vilket ka komma att ske geom såväl ege utvecklig som förvärv och ilicesierig av produkter. Net Etertaimet har etablerat sig som e premiumlevaratör av spelmjukvara och itäktera utgörs primärt av royaltyavgifter som beräkas som e adel av det spelöverskott Bolagets produkter geererar. E hög iovatiostakt kombierat med e stabil skalbar plattform har möjliggjort försäljigsframgågar där ett flertal avtal teckats med så kallade Tier 1-operatörer uder det gåga året. Totalt har Bolaget ett 60-tal kuder som alla agerar på iteratioell basis. Jag ser med tillförsikt på Net Etertaimets fortsatta framgågar och bedömer att Bolaget står väl rustat att ta ytterligare markadsadelar. Stockholm i december 2008 Joha Öhma VD och kocerchef Trots e explosiosartad utveckligstakt har Bolaget uppvisat e stark lösamhet vilket är resultatet av kostadsmedvetehet och e skalbar affärsmodell. Net etertaimet oterigsdokumet

14 NET ENTERTAINMENTS MARKNAD Markade för digitalt distribuerade spel (så kallade oliespel eller Iteretbaserade spel) ka sägas bestå av tre olika typer av aktörer leveratörer (spelutvecklare) speloperatörer samt slutkuder (spelare). Net Etertaimet är leveratör av Iteretbaserade spel till speloperatörer. Bolagets kuder har hittills edast varit baserade i Europa. Speloperatöreras kuder spelara ka dock i si tur befia sig på olika platser rut om i världe. Iteretbaserade spel ka delas i i olika segmet varav vadslagig kasio och poker tillhör de största. Net Etertaimets itäkter har hittills ästa uteslutade kommit frå kasiosegmetet. Bolagets viktigaste delmarkad ka därför historiskt sägas ha varit kasiomarkade i Europa. I takt med att Net Etertaimet lägger till fler typer av oliespel till si produktportfölj kommer adra markadssegmet utöver kasio att bli allt viktigare för Bolagets framtida tillväxt varför hela markade för Iteretbaserat spel i Eumarkadsöversikt Markade för Iteretbaserat spel har haft e mycket god utvecklig uder de seaste åre och förvätas äve fortsättigsvis ha e stark tillväxt. De globala markade för oliespel förvätas uppgå till omkrig 100 miljarder SEK uder De europeiska markade som är Net Etertaimets huvudmarkad är de största markade i absoluta tal och förvätas uppgå till drygt 51 miljarder SEk motsvarade cirka 50 procet av de totala markade för oliespel. De europeiska markade bedöms av Bolaget växa med mer ä 20 procet i geomsitt per år uder de kommade åre. E viktig faktor för markades tillväxt är utvecklige iom det legala området där aktivitete för ärvarade är hög. I takt med att markade mogar förvätas e kosoliderig mot ett midre atal markadsledade aktörer. Nya grupper av spelare ger upphov till högre krav på ett brett produkterbjudade med kudapassade spel avacerade fuktioer och frekveta uppdaterigar liksom hög kvalitet och tillförlitlighet. 1 MDSEK MDSEK bruttospelöverskott globala spelmarkade olie vs offlie E Källa: GBGC Offlie Olie 50 0 bruttospelöverskott oliespel E Källa: GBGC ropa skall betraktas som Bolagets relevata markad. Neda följer e iledade beskrivig av hela spelmarkade iklusive ladbaserad spelverksamhet vilke följs av e beskrivig av markade för oliespel på global ivå med e kort beskrivig av olika geografiska områdes utvecklig. Därefter följer e beskrivig av kasiomarkade och ågra viktiga treder iom dea. Samtliga uppgifter avseede markade som är hämtade frå GBGC i detta avsitt avser bruttospelöverskottet i speloperatörsledet. Spelutvecklaras markad utgörs uppskattigsvis av cirka 10 procet av speloperatöreras omsättig. MARKNADEN FÖR SPELUNDERHÅLLNING De totala markade för all form av speluderhållig 2 bedöms uder 2008 uppgå till drygt miljarder SEK. Markade domieras fortfarade av ladbaserad spelverksamhet (offlie) såsom fysiska kasio som utgör omkrig 95 procet av de totala 1 Iformatioe i detta avsitt baserar sig till största dele på rapporte Olie Gamblig Data Report Q4 200 utgive av kosult- och aalysföretaget GBGC (Global Bettig ad Gamig Cosultats) samt där så ages på Bolagets bedömigar. 2 Med spelmarkade avses här spel som bygger på och geererar trasaktioer med pegar det vill säga där ågot föreklat uttryckt ågo erbjuder adra att delta i spel om pegar. Således är ite rea förströelsespel kosolspel m m ikluderade i dea markadssammaställig. 12 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

15 markadsöversikt förvätad tillväxt per region adel av totala oliemarkade 2008 Europa Tillväxt Adel +24 6% 50 1% Nordamerika Tillväxt 21 6% Adel 25 0% Asie mellaöster Tillväxt Adel +43 8% 13 6% Cetral- och SydamerikA ikl Karibie Tillväxt Adel +1 0% 6% Afrika Tillväxt Adel +53 3% 1% Oceaie Tillväxt Adel +21 % 6 5% Oliemarkade Bruttospelöverskott per regio E MSEK E Afrika Asie Mellaöster Cetral- och Sydamerika ikl Karibie Europa Nordamerika Oceaie Totalt Källa: GBGC markade. Iteretbaserade spel ökar dock stadigt si adel och förvätas år 2012 ha ökat si adel av de totala spelmarkade frå dages cirka 5 procet till drygt 6 procet. MARKNADEN FÖR ONLINESPEL De globala markade för oliespel bedöms av GBGC uder 2008 uppgå till cirka 100 miljarder SEk vilket avser bruttospelöverskottet i speloperatörsledet efter avdrag för spelarvister. Spelutvecklaras adel av det totala spelöverskottet bedöms uppgå till cirka 10 procet motsvarade cirka 10 miljarder SEK uder De spelformer som domierar oliemarkade är vadslagig kasiospel och poker. Vadslagig är särskilt stor på sportspelsajter (så kallad sports bettig). Bigo är emellertid de spelform som förvätas ha störst procetuell tillväxt uder de ärmaste åre. E aledig till detta är de ökade adele kvior som besöker spelsajter. I absoluta tal förvätas dock vadslagig vara de fortsatt största spelforme. Markade för oliespel i speloperatörsledet växte globalt med cirka 3 5 procet uder De europeiska markade uppgick uder 2007 till drygt 41 miljarder SEK och växte därmed betydligt sabbare ä de globala markade med kappt 24 B2B Spelidé Plattform Spelutvecklig B2C speloperatör Slutkud (Spelare) Net etertaimet oterigsdokumet

16 markadsöversikt procet. Utvecklige globalt beror framförallt på förädrad lagstiftig i USA uder 2006 vilket ledde till att markade för Iteretbaserade spel i USA miskade med cirka 20 procet uder GBGCs progos är att oliemarkade i Europa kommer att växa med 25 procet uder 2008 till drygt 51 miljarder SEK. Net Etertaimets bedömig är att de europeiska oliemarkade som är Bolagets viktigaste markad har vuxit sabbare uder 2008 ä GBGCs progos och att tillväxte uder de ärmaste två till tre åre kommer att uppgå mer ä 20 procet per år i geomsitt. Bedömige baseras blad aat på Net Etertaimets och dess kuders kraftiga tillväxt hittills uder Sett ur ett geografiskt perspektiv är Europa de eskilt största markade för Iteretbaserad speluderhållig och samtidigt de regio som växer sabbast i absoluta tal. Europeiska spelare stod uder 2007 för 44 procet av de totala omsättige frå oliespel. Motsvarade siffra för 2008 vätas bli 50 procet. Vid sida av Europa är Nordamerika följt av Asie och Mellaöster de största markadera för oliespel. Nordamerika är de eda geografiska markade som till följd av förädrad lagstiftig uder 2006 förvätas ha egativ tillväxt uder I såväl Asie Mellaöster och Afrika förvätas tillväxte vara hög uder 2008 dock frå historiskt sett låga ivåer. De tekiska utvecklige och ökad Iteretpeetratio gör att möjlighete till Iteretbaserade spel städigt öppas upp på ya geografiska markader. Det fis i praktike få tekiska hider för att distribuera digitala spel på ya geografiska markader. Det största expasioshidret för speloperatörer utgörs framförallt av legala restriktioer i olika läder (se vidare uder avsittet Lagar och förordigar ) samt av kostader för blad aat markadsförig och språkapassig. Expasio till ya markader ställer höga krav på såväl operatörer som spelutvecklare där ya itressata spel av hög kvalitet är e viktig framgågsfaktor för att fåga upp ya spelare. MOBILA ONLINESPEL Till oliespel räkas äve spel via mobiltelefo och iteraktiv digital-tv. Hittills har såväl tillväxt som lösamhet för spel via mobiltelefo varit otillfredsställade framförallt till följd av bristfällig uppkopplig och fysiska begräsigar i fråga om speles grafik aimatioer och ljudeffekter. Därtill fis svårigheter att utveckla mjukvara som är kompatibel med det stora atalet typer av mobiltelefoer som fis på markade. De höga utveckligstakte avseede mobiltelefoer vilke ka komma att gå mot allt mer itegrerade telefoer och portabla datorer bidrar till att markadspotetiale för spel via mobiltelefo i ett lägre perspektiv är svårbedömd. vad driver de globala markade för oliespel? Ur ett globalt perspektiv fis fyra grudläggade drivkrafter för markade för oliespel. Ökad Iteretpeetratio E viktig faktor som driver utvecklige är e ökade Iteretpeetratio. Detta leder i si tur till ett ökat atal potetiella slutavädare av oliespel. Asie och Afrika är två geografiska regioer där Iteretpeetratioe för ärvarade ökar kraftigt. Ökad tillgåg till Iteret i Östeuropa är äve e bidragade faktor till de starka utvecklige på de europeiska markade för oliespel. Ökad bredbadskapacitet Kapacitete på Iteretuppkopplige och dataöverförig ökar kotiuerligt i takt med ifrastrukturutvecklige. I takt med att badbredde ökar ställs också allt högre krav på olietjäster. E kosekves för markade för Iteretbaserade spel blir e efterfråga på allt mer sofistikerade spel. Spelara kräver avacerade spelfuktioer och aimatioer förbättrad grafik och ljudeffekter samt realtidsiformatio. Detta driver på utvecklige blad såväl operatörer som spelutvecklare för att behålla befitliga kuder och attrahera ya. Ökat förtroede för betaltjäster olie Att slutavädara käer förtroede för spelsajtera är e avgörade faktor för markade för oliespel. I akytig till spele tillhadahåller speloperatörera e betaltjäst där spelara betalar via kredit- eller betalkort. Villighete blad slutavädara att göra betaltrasaktioer över Iteret har successivt ökat och bidrar till tillväxte iom markade för oliespel. E ökad ärvaro av statliga spelbolag och börsoterade aktörer bidrar också till att bygga upp slutavädaras förtroede för spelsajtera. ya spelargrupper Oliespel har historiskt främst appellerat till ygre mä. Successivt sker emellertid e förädrig där kvior och mä i alla åldrar spelar allt mer. Detta skapar e betydligt större markadspotetial för Iteretbaserade spel. 14 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

17 markadsöversikt framgågsfaktorer i spelutveckligsbrasche Net Etertaimet har idetifierat ett atal faktorer som eligt Bolagets bedömig är avgörade för framgåg iom spelutvecklarledet: Gott reommé Välkäda refereskuder är e viktig framgågsfaktor som ofta geererar ya kuder. Ett attraktivt produkterbjudade med högt uderhålligsvärde Detta i kombiatio med e hög tillförlitlighet och stabilitet är betydelsefullt. Ett brett utbud till e bred publik Speloperatörera breddar sitt utbud och adresserar e allt bredare publik vilket ger upphov till fler potetiella spelare och ökar krave på ett mer differetierat spelutbud. Frekveta releaser av ya spel Utvecklige går mot allt sabbare utveckligscykler. Att kua upprätthålla e hög takt av uppdaterigar och ya releaser av ya spel är av stor vikt för att städigt möta markades efterfråga. Storlek Spelutvecklig är karakteriserat av skalfördelar i produktioshäseede. Ökade affärsvolymer kommer därför att bli ä viktigare uder kommade år. Oberoede Speloperatörera ställer i ökade omfattig krav på att leveratörera ite själva bedriver kokurrerade spelverksamhet. NYA SPELARE LEDER TILL FÖRÄNDRAD EFTERFRÅGAN Avädare av Iteretbaserade spel spelar av olika skäl. Somliga har ambitioe att tjäa pegar på sitt spelade meda adra i huvudsak söker förströelse. Oavsett type av spelare ställs höga krav på speloperatöreras och spelutvecklaras lyhördhet iför de olika spelaras prefereser. Markade utvecklas hela tide geom att ya kategorier av spelare itresserar sig för oliespel. Markadsudersökigar visar blad aat att adele kvior ökar. Kviliga spelare sökte sig iitialt framförallt till oliebigo me har umera ökat äve iom adra spelsegmet. Kvior och mäs spelbeteede skiljer sig åt. Kvior tederar att spela uder lägre perioder åt gåge och med lägre isatser meda mä ofta spelar midre frekvet och uder kortare perioder me med högre isatser. Kvior och mä uppfyller geerellt sett olika behov med speladet mä spelar framförallt för späige meda kvior spelar för avkopplig. Detta är e aledig till att bigospel växer då detta segmet framförallt erbjuder spelara avkopplig och öje i ett socialt forum (så kallat commuity) på Iteret. E städigt ökade Iteretpeetratio i samhället i kombiatio med ett ökat itresse för oliespel leder geerellt till att ålderspaet blad spelara ökar och att avädargruppe i allt högre utsträckig ikluderar såväl ygre som äldre idivider med Iteretvaa tid och pegar. De traditioella bilde av e typisk avädare som e ma i ålder år är därför ite alls lika domierade idag som tidigare. Att spelara ite lägre är att betrakta som e homoge grupp får kosekveser för såväl speloperatörer och spelutvecklare. Dessa måste vara lyhörda för de behov som olika avädargrupper represeterar och städigt ha förmåga att apassa si verksamhet därefter. Detta ställer krav på exempelvis kudbaserad produktutvecklig e diversifierad produktportfölj med målgruppsapassade spel samt utökad kvalitet och admiistratio för de miljotals betaltrasaktioer som geomförs i systemet varje dag. Net etertaimet oterigsdokumet

18 markadsöversikt Bruttospelöverskott Kasiomarkade olie E MDSEK E Källa: GBGC Treder på markade för oliespel Fortsatt god tillväxt iom Europa Expasio till ya geografiska markader Spelperatörera blir mer av portaler med ett komplett produkterbjudade Speloperatörera blir allt större till följd av e kosoliderig av markade Högre iträdesbarriärer med skalfördelar för etablerade aktörer Markadsförig ökar i betydelse för att skapa kudlojalitet Krav på det seaste iom speluderhållig leder till att uveckligstakte ökar KASINOMARKNADEN Net Etertaimet har hittills fokuserat på iteraktiva kasiospel på Iteret e delmarkad som uder 2008 av GBGC bedöms uppgå till omkrig 20 procet av de totala markade för oliespel. Gräsdragige mella olika spelsegmet är dock svår att göra då exempelvis poker- eller bigooperatörer erbjuder kasiospel som komplemet varför kasioitäkter ofta igår som del i itäktera frå adra spelsegmet. Net Etertaimet bedömer därför att kasiospel utgör e ågot större del av markade för oliespel omkrig 25 procet. Kasiosegmetet uppgick eligt GBGC uder 2007 till cirka 1 5 miljarder SEK. Net Etertaimet bedömer att kasiosegmetet kommer att växa med mer ä 20 procet per år i geomsitt de kommade åre. Detta baseras blad aat på Net Etertaimets kraftiga tillväxt uder 2008 vilke huvudsaklige utgörs av tillväxt iom kasiosegmetet. De kasiospel som erbjuds över Iteret fis i två olika typer av tekiska lösigar. I de ea lösige är spelet förpackat i ett program som slutavädare laddar ed och istallerar på si dator (så kallad dowload). I de adra lösige driftas applikatioe frå e cetral server som tillhör speloperatöre och spelet aväds geom uppkopplig till e spelsajt (så kallad browserbaserad lösig). I båda falle krävs dock att slutavädare har Iteretuppkopplig för att kua utyttja spelprodukte. Browserbaserade kasiospel vilket är vad Net Etertaimet historiskt har fokuserat på har flera fördelar. Lösige ger ökad tillgäglighet eftersom slutavädare ite är begräsad till e eskild dator till vilke mjukvara har laddats ed. Istället ka avädare logga i på sitt spelkoto frå vilke dator som helst uder förutsättig att Iteretuppkopplig fis. Därtill ka uppdaterigar och ya releaser ekelt göras för operatöres samtliga avädare vid ett och samma tillfälle. Utvecklige går geerellt alltmer mot browserbaserade lösigar iom såväl oliespel som adra tjäster som med fördel ka erbjudas över Iteret. Valigt är att speloperatörera bygger e plattform till vilke fler och fler produkter adderas. Webbsajte blir därigeom e form av spelportal i syfte att behålla spelare på sajte för att möjliggöra korsförsäljig mella olika produkter. TRENDER PÅ MARKNADEN för oliespel Utvecklige på markade för oliespel leder till att det kommer att ställas högre krav på uderleveratörera. Bolaget bedömer att detta är till fördel för Net Etertaimet geom Bolagets starka erbjudade och utpräglade kvalitetsfokus. Särskilt ka följade treder idetifieras på markade för Iteretbaserade spel: SPELOPERATÖRERNA BLIR ALLT STÖRRE I takt med att markade för Iteretbaserat spel mogar blir kosoliderigar och ökad kokurres mella operatörera e tydlig följd. Net Etertaimet bedömer att markade framöver saolikt kommer att domieras av ett fåtal större aktörer med ett komplett produkterbjudade. När markade kosolideras kommer det bli allt viktigare för kvarva EN FORTSATT GOD TILLVÄXT förvätas på de europeiska markade som ser ut att vara de domierade geografiska markade uder de ärmaste åre. MARKNADEN VÄXER SUCCESSIVT äve iom ya geografiska område. Detta bidrar till e fortsatt gysam situatio för aktörera på markade me ger också upphov till ya krav. Det blir allt viktigare att kua förya och utveckla erbjudadet i takt med att kuderas behov ädras och ya kudbehov uppstår. Expasio till ya markader ka också kräva e apassig till legala krav och villkor för spelverksamhet i olika jurisdiktioer. SPELOPERATÖRERNA BLIR MER AV PORTALER med breda produkterbjudade som adresserar flera olika avädargrupper. På så sätt attraheras ya slutavädare samtidigt som omsättige frå befitliga kuder ökar geom korsförsäljig av olika produkter. 16 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

19 markadsöversikt Kokurretöversikt Företag Ursprug Ägarform Markadssegmet Markadsvärde 1) Omsättig 2007 Kasio Poker Bigo Soft Games Boss Media Sverige Privat N/A N/A Chartwell Kaada Publikt MSEK 139 MSEK Cryptologic Kaada Publikt MSEK 476 MSEK 2 Microgamig Sydafrika Privat N/A N/A Playtech Israel Publikt MSEK 670 MSEK 2 Real Time Gamig USA Privat N/A N/A Net Etertaimet Sverige Publikt MSEK 132 MSEK 1 Avser per de 28 ovember Källa: FactSet 2 Ikluderar äve viss del itäkter frå speloperatörsverksamhet. Källa: FactSet 3 Avser produkte Turkisk Poker. rade aktörer att erbjuda markadsledade produkter. Äve mycket små operatörer med e eskild produkt iom e tydlig isch och stark commuity-käsla ka dock komma att samexistera på markade bredvid de större aktörera. HÖGRE INTRÄDESBARRIÄRER E kosoliderig av markade i takt med att markade mogar leder till att etablerade aktörer har ett förspråg geom skalfördelar och geomförda ivesterigar i mjukvara. Detta medför att det blir svårare för ya aktörer att etablera sig på markade. MARKNADSFÖRING BLIR ALLT VIKTIGARE och dyrare. Kosumeter på Iteret är lättrörliga. Att skapa kudlojalitet blad befitliga kuder samt att attrahera ya är därför av stor vikt och kräver att speloperatörera erbjuder bra villkor högkvalitativa produkter och ett uikt erbjudade att operatöre sticker ut i mägde. Detta medför ökade kostader för markadsförig i främsta had för speloperatörera me ställer i förlägige äve krav på spelutvecklare såsom Net Etertaimet. Merkostade för att addera e spelare till systemet är margiell meda markadsförig utgör e stor rörlig kostad som pressar margialera för speloperatörera. SLUTANVÄNDARNA KRÄVER DET SENASTE Detta ställer krav på speloperatörera som vill öka si förädrigstakt och differetierige i sitt erbjudade jämfört med kokurreteras vilket i si tur driver på utveckligstakte blad leveratörera av oliespel. E flexibel och kudorieterad produktio blad spelutvecklara blir allt mer viktigt. Ett resultat av detta är exempelvis mer frekveta produktreleaser och uppdaterigar samt alltmer sofistikerade spel och spellösigar. itäktsmodell och PRISUTVECKLING De domierade affärsmodelle som spelutvecklare tillämpar är royaltybaserad vilket iebär att speloperatöre betalar e måatlig licesavgift till spelutvecklare för utyttjadet av spel och spelplattform. Licesavgifte är oftast e fuktio av speloperatöres itäkter eligt e royaltymodell där spelutvecklare erhåller e adel av det spelöverskott som geereras hos operatöre. Licesavgifte i absoluta tal har stigit uder de seaste år som e följd av speloperatöreras ökade omsättig meda licesavgifte i procet av speloperatöres itäkter har varit stabil uder de seaste kvartale. Nivå för licesavgifte är ite de avgörade faktor vid val av leveratör eligt Net Etertaimets bedömig. Istället är de förvätade itäktsgeererige speles kvalitet och fuktio samt leveratöres förtroede i markade de främsta urvalskriteriera. E viss prispress ka dock förvätas på markade eligt Bolagets bedömig till följd av att kosoliderige blad speloperatörea kommer att leda till att ett fåtal större aktörer lättare kommer att kua sätta villkore för prismodelle getemot leveratörera. KONKURRENTER Markade för oliespel domieras av ett midre atal leveratörer trots att de är stor och präglas av god tillväxt. De flesta spelutvecklare erbjuder e bredare produktportfölj ä Net Etertaimet och måga har dessutom valt att fokusera mer på pokermarkade uder de seaste åre. Net Etertaimets fokus på kasiospel som avgräsad markadsisch gör att kokurressituatioe ite är helt tydlig och överlappar främst iom kasiosegmetet. Kasiospel är dock att betrakta som e traditioell spelform som fuits uder låg tid (i fysisk miljö) vilket eligt Bolagets bedömig ka medföra e ågot högre stabilitet med avseede på aktörer iom detta segmet jämfört med exempelvis poker. Net etertaimet oterigsdokumet

20 markadsöversikt Net Etertaimets huvudsakliga kokurreter är Cryptologic Boss Media Chartwell Microgamig Playtech och Real Time Gamig. Av dessa är Microgamig och Playtech de bolag som tydligast kokurrerar iom kasiosegmetet. Samtliga dessa leveratörer erbjuder fler ä e produkt och ka i jämförelse med Net Etertaimet betraktas som full service providers som i flera fall ikluderar ege operatörsverksamhet äve om deras fokus ligger på poker- och kasiospel. Ige av dessa aktörer erbjuder vadslagig som är det största segmetet iom oliespel. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Markade för uderhålligsspel (såväl ladbaserade spel som oliespel) präglas tydligt av atioella lagar och förordigar som defiierar hur spel får bedrivas. I Sverige är Lotteriispektioe de mydighet som utövar tillsy över spelverksamhet och lagefterlevad. Lagstiftig i adra läder är också i hög grad påverkade. I Net Etertaimets fall hadlar det främst om de pågåede omreglerige på europeisk ivå. Som uderleveratör uta ege operatörsverksamhet berörs Net Etertaimet av de lagar och regler som gäller för övriga spelidustri me dock idirekt geom att de utvecklig som möter Bolagets kuder i si tur ka komma att förädra Net Etertaimets förutsättigar för tillväxt lösamhet och hur produktera utformas. EG-domstole har behadlat fråga om spel (i form av lotterier) i EG-rätte i ett atal domar och kostaterat att EG-rättte tillåter medlemslädera att uder vissa förutsättigar ha atioella särlagstiftigar på området. Uder de seaste åre har ett flertal legala beslut tagits med iverka på markade för uderhålligsspel. Somliga beslut öppar för e mer liberal sy på markade med färre restriktioer och midre islag av moopol. Adra beslut rör sig i motsatt riktig. E grudste i det europeiska samarbetet är de fria rörlighete av tjäster iom EU. Detta kommer till uttryck i EG-rättte dels geom uttryckliga bestämmelser i EG-fördraget dels i EG-domstoles praxis. De fria rörlighete av tjäster styrs av ett atal priciper. Dessa priciper är blad aat pricipe om likabehadlig pricipe om ömsesidigt erkäade samt proportioalitetspricipe. EG-rätte erbjuder samtidigt ett atal udatag frå de fria rörlighete av tjäster. Exempelvis ka e medlemsstat iskräka de fria rörlighete av tjäster på grud av allmä ordig säkerhet och hälsa. Lotterier har ite varit föremål för särskilda harmoiserigsåtgärder iom EG-rätte iebärade att det ite har utfärdats ågot EG-rättsligt direktiv förordig eller beslut på området. Detta medför att det står varje medlemsstat fritt att utforma sig ege lagstiftig på området. Det eda kravet på de atioella lagstiftige är att de skall vara i överesstämmelse med geerella EG-rättsliga regler och priciper om fri rörlighet för tjäster som beskrivits ova. På grud av de kommersiella itresse som fis för e liberal spel- och lotterilagstiftig aktualiseras såluda fråga om e medlemsstats atioella lagstiftig står i strid med pricipe om de fria rörlighete av tjäster och i sådat fall om de ka häföras till ågot udatag. Eftersom varje medlemsstat har si ege uika spel- och lotterilagstiftig är det ite ekelt att klara ut om e viss medlemsstats lagstiftig är i elighet med EG-rätte uta fråga får avgöras frå medlemsstat till medlemsstat med beaktade av framförallt de EG-rättspraxis som fis och är uder utvecklig på området. Neda listas ett urval av de viktigaste legala hädelsera som skett de seaste tide på markade för uderhålligspel: I oktober 2006 trädde e lag i kraft i USA som förbjuder möjliggörade av oliespel till persoer i USA. Lage har haft stor iverka på möjlighetera för operatörer att bedriva spelverksamhet i USA och har äve ieburit ett hider för baker och adra fiasiella istitut att vidarebefordra betaligstrasaktioer för Iteretbaserade spel. I sambad med lages ikraftträdade avbröt Net Etertaimet samarbetet med speloperatörer riktade mot avädare på de amerikaska markade. Det atyds emellertid att företage iom spelorgaisatioe WLA (World Lottery Associatio) i USA kommer att öppa för oliespel uder de ärmaste åre. Ett tecke i samma riktig är att World Trade Orgaizatio (WTO) har fastställt att USAs idirekta förbud mot oliespel är olagligt. Utvecklige är därmed oklar me måga bedömare är av uppfattige att de amerikaska markade för oliespel på sikt kommer att öppas upp ige förmodlige geom ågo form av licesförfarade. Turkiet iförde de 1 mars 2007 ett förbud (likade det i USA) med iebörde att operatörer förbjöds erbjuda spel över Iteret. Förbudet har emellertid i praktike varit mer eller midre verkigslöst då operatörer istället har baserat si verksamhet i aat europeiskt lad som tillåter spelverksamhet över Iteret. Dome i EG-domstole i det så kallade Placaicamålet i mars 2007 slog fast att det italieska spelmoopolet står i strid med EG-rätte. Italie har seare ifört e licesbaserad modell på de atioella spelmarkade. E dom i Efta-domstole i Luxemburg rörade Norges spelmoopol ka ses som ett försvar för spelmoopolet. Speloperatörer på de orska markade bedömer för ärvarade saolikhete som hög att det kommer istiftas ett förbud mot Iteretbaserat spel geom att bakera förbjuds förmedla betaltrasaktioer till speloperatörer ett agreppsätt som på måga sätt likar det förbud som iförts i USA. 18 Net etertaimet oterigsdokumet 2008

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones Prospekt maj 2010 för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones 24 MAS verksamhet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG...

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... INNEHÅLLSFÖRTECKNING RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... 21 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer