DELTA-samverkan januari - april 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELTA-samverkan januari - april 2003"

Transkript

1 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att ho och hees ma hade gått hos familjeterapeute på Livsstil för hälsa i Torslada är livet hade käts motigt och krävade. Det hade varit jättebra sade ho och de var verklige öjda. Då beslöt vi oss för att också komma hit för att få hjälp med vår trassliga relatio. Berättat för projektets familjeterapeut på fråga hur de hade fått kuskap om projektet. Ett tydligt exempel på hur relatiosproblematik ka avdramatiseras och hur uppsökade av stöd ka ormaliseras och göras attraktivt är det sker fritt frå mydighetsutövig och på eget iitiativ med ett främjadeperspektiv (Hämtat frå tertialrapporte frå Livsstil för hälsa i Torslada) De 14 februari offetliggjordes regeriges förslag till e permaet möjlighet med fiasiell samordig mella fyra parter. Förslaget var mycket välkommet för att det bröt e alltför låg period av osäkerhet. Att förslaget hade stora likheter med de villkor och det arbetssätt som gällt respektive utvecklats iom DELTA-samverka kädes dessutom extra motiverade. Årets första tertial har präglats av dels arbete med att orietera DELTA-samverka mot e permaetig, dels de tilltäkta huvudmäes reaktioer iför e situatio med e permaet möjlighet med fiasiell samordig. 1. Bakgrud Beställarförbudet har uttryckt öskemål om att löpade uder verksamhetsåret erhålla fördjupad iformatio om utvecklige av verksamhete. Föreliggade rapport är de femte i syfte att efterkomma Beställarförbudets öskemål. Tertialrapporte preseteras uder rubrikera Kuskaps-DELTA, Åtgärds-DELTA samt ekoomi. Uder Kuskaps-DELTA redogörs för pågåede iveterigar mm samt för arbete med utvärderig, implemeterig och DELTA-samverkas effekter på försörjigssysteme. Uder rubrike Åtgärds-DELTA beskrivs mycket översiktligt aktuella frågor iom aktivitetera grupperade iom områdea främjade, socialmediciska och arbetslivsiriktade aktiviteter. 2. Kuskaps-DELTA Självvärderig är e metod för verksamhetsutvecklig som har visat sig ha positiva effekter på kvalitete i arbetet. Erfarehetera i DELTA har dessutom visat att metode varit persoalutvecklade, att samverkasarbetet stärkts och att metode haft gysam effekt på arbetsmiljö. De ega upplevelsera och erfarehetera i det dagliga arbetet är de viktigaste utgågspuktera för lärade och utvecklig. Geom att reflektera tillsammas med adra och dra slutsatser av det ma gjort och upplevt får ma ya perspektiv på verksamhete. Mot dea bakgrud bör självvärderig igå som ett viktigt redskap för att utveckla och utvärdera samverka. Själva koceptet bygger på DELTAs ideologi om att ägas lokalt och stöttas cetralt. Erfarehete hittills med tertialrapporterige iom DELTA visar dock att om det ite fis tydliga riktlijer om fortsatt självvärderig tappar ma lätt grudidé med självvärderig.

2 Fråga Hur får ma struktur och kotiuitet för uppföljig av samverkasprocesse? har därför varit aktuell uder 2002 och resulterat i att aktivitetera frå och med första tertiale 2003 iförlivar pricipe för självvärderig i tertialrapporterige. 2.1 Iveterigar mm Uder tertiale har e fördjupad studie iletts av effekter av DELTA-samverka, blad aat påverka på försörjigssysteme. Studie fokuserar möjligheter och begräsigar är det gäller sambad mella DELTA och försörjigssysteme och baserar sig på tidigare studier i samma äme. I studie deltar företrädare för DELTAs huvudmä och ambitioe är att växla i dea studie i det likalydade uppdrag som regerige gav i sia reglerigsbrev till riksförsäkrigsverket, social-styrelse och arbetsmarkadsstyrelse. Se äve text uder pukte eda DELTAs effekter på försörjigssysteme. Vidare har uder tertiale ett arbete iletts i form av e förstudie i syfte att ta fram uderlag för ställigstagade om e rehabiliterigsaktivitet som går uder arbets-amet Trädgårde som rehabiliterigsverktyg. Såväl forskig som praktisk kuskap har visat att trädgårdsarbete i olika former har god rehabiliterade verka. I förstudie samlas dessa erfareheter och evetuellt kommer äve ett praktiskt försök i mycket begräsad omfattig att geomföras. 2.2 Utvärderig Efter geomförd utvärderig reflekterade vi över om vi hade fått svar på de frågor som behövdes för att berättiga projektets vidare existes, t ex hur hade projektet förmått att tillfredsställa de behov som efterfrågas av Torsladabora? Bakgrud och processbeskrivig käde vi oss öjda med, me fråga om resultat/effekter för brukara käde vi ite att vi var färdiga med. Vi visade kvatitativa resultat, me sakade kvalitativa resultat i form av itervjustudie av deltagare. De metod som vi tror är det bäst klargörade sättet att beskriva e verksamhet som syftar till att förbättra hälsa. Idivides ege upplevelse av förbättrad hälsa och välbefiade fågas svårlige i ekäter och statistik. Korta isatser och kort tidsperspektiv på uppföljig är ytterligare försvårade faktorer. Kvatitativa isamlade av data med ya ekätfrågor och bakgrudsfrågor isamlade via hadläggarstatistik blev de förädrade rutier vi startade med fr o m årsskiftet till följd av utvärderigsarbetet. Plaerig av y kvalitativ utvärderig till höste startas uder adra tertiale i år. (Hämtat frå tertialrapporte för Livsstil för hälsa i Torslada) Livsstil för hälsa i Tors-lada var i si uppstart år 2001 och hade av uppebara skäl ite uderlag för e fullstä-dig utvärderig i sambad med rapporterige till de atioella utvärderige per de 1 maj Projektet har uder 2002 geomfört materialisamlig eligt ett modifierat SOCSAM-formulär. Projektets utvärderigsrapport publicerades i jauari Uder tertiale har ett arbete slutförts med utvärderig av verksamhete vid Värkstade. Utvärderige bygger på itervjuer och e rapport kommer att publiceras uder första halvåret Implemeterig Styrgruppe har fortsatt si diskussio om implemeterige. Projektets resultat har iblad värderats utifrå adra mål ä de, som fis beskriva i projektbeskriv-ig. Dels har det framkommit större krav avseede volyme deltagare, dels avseede hur måga deltagare som gått till arbete och utbildig respektive förtidspesio. Sophieprojektets målgrupp har vi uppfattat att vara de grupp med sammasatt problematik, som hamar mella stolara på mydighetera. E grupp mäiskor, som varvat olika isatser frå samhället och haft skiftade offetlig försörjig, som ofta växlat mella mydighetera. Målet för Sophie har hela

3 projekttide varit att 30 % av deltagara skulle öka arbetsförmåga och gå till arbete, utbildig eller ta del av arbetsförmedliges tjästeutbud. Uder det seaste året har krav framförts frå af att det positiva målet ebart skulle vara att få arbete eller starta utbildig. Resultatredovisige har därför ädrats. (Hämtat frå tertialrapporte för SOPHIE-projektet) Uder tertiale har beställarätverket, beståede av stadsdelschefera, chefera för arbetsförmedligara och försäkrigskassa på Hisige samt asvarig tjästema för hälso- och sjukvårdskasliet på Hisige, lyft frågor som har bärig på e kommade permaet samverka. Tillsammas med beredigsgruppe har ma haft geomgågar av alla aktiviteter och belyst olika implemeterigsalterativ. I dessa diskussioer framkommer att beredskape att ta emot erfarehetera frå DELTA varierar mella mydighetera. Skillade har si grud i ekoomiska förutsättigar me också i sye på värdet av erfarehetera. Arbetet med strategier krig implemeterige kommer att itesifieras utifrå de beslut som Beställarförbudet fattar med aledig av Iriktigsplae för höstes arbete iför 2004 (se särskilt tjästeutlåtade av , Dr 2003/18). I dessa strategier kommer blad aat erfarehetera frå tre studier att vara vägledade. Studiera, som pågår för ärvarade, är geomförda av deltagare ur utvärderigs-ätverket och berör följade område: Samverkaskompetes Grudstötta projekt Utvärderig av Implemeterig Studiera är ite slutförda me prelimiära resultat visar följade; Studie av samverkaskompetese har visat att de fiasiella samordige och de sam-verka som härigeom har utvecklats också har medfört att medarbetara utvecklat e i viss bemärkelse uik samverkaskompetes. I implemeterige är det age-läget att dea kompetes ka vidmakthållas och spridas till adra medarbetare. I studie av de grudstötta projekte, dvs de projekt som ite fullföljts, har fokus varit att belysa i vilke utsträckig omgivigsfaktorer påverkar ett projekt. De tredje studie lyfter frågor krig hur lågt sträcker sig DELTAs asvar för implemeterige? och hur ka ma impleme-tera e struktur i i e orgaisatio om det krävs att alla mydigheter är med? Dea studie sker dels på projektivå, dels på systemivå. Projektdele kommer att publiceras uder första halvåret 2003, meda systemdele, som geomförs i samarbete med Cetrum för hälso- och sjukvårdsaalys (CHSA), har ett flerårigt perspektiv. De samlade erfarehetera frå dessa studier kommer att ge e grud för DELTA och berörda mydigheter vid framtagade av strategier för implemeterig. Iom området för implemeterig har därutöver verksamhetera på Kajskjul 122 uder tertiale tagit fram uderlag för hur erfarehetera skall kua tas tillvara i e permaet orgaiserige. Förslaget igår i det förslag till Iriktigspla för höstes arbete iför 2004 som berörts ova.

4 Uder 2003 gör primärvårde på Hisige e särskild satsig på distrikts-sköter-skora. Uder första tertiale har satsige iriktats på ett ärmade mella det arbetssätt och sysätt som utvecklats iom Hälsodiske och Värkstade och distrikts-sköterskoras arbete. Vidare har ett erfarehetsutbyte skett med Hälsoläget. I ästa fas skall distrikts-sköterskoras isatser i det förebyggade hälsovårdade arbetet kytas samma med folkhälsarbetet i stadsdelara. 2.4 Effekter på försörjigssysteme Uder första tertiale 2003 sjuker kostadera för socialbidraget med 6,8 Mkr på Hisige i förhållade till samma period föregåede år. Ja - April 2002 Ja - April 2003 M i s k i g Hisige Övriga Göteborg ,1 Göteborg totalt ,6 % 9,3 Omräkat i procet är miskige 9,3 %. Kostadera för socialbidraget miskar äve i övriga Göteborg, me med de ågot lägre takte av 6,1 %. Ja - April 2002 Ja - April 2003 Ö k i g Hisige % 2, Övriga Göteborg ,5 Göteborg totalt , Kostadera för sjukpeig fortsätter att stiga dock ej i motsvarade takt som tidigare år. Uder tertiale var ökige på Hisige 5,7 Mkr eller 2.8 % jämfört

5 med samma period före-gåede år. Kostadsökig gällade sjukpeige iom övriga Göteborg ligger på samma ivå 2.5% vilket motsvarar ästa 13 Mkr. Kostadera för A-kassa på Hisige ökar uder första tertiale 2003 i förhåll-ade till samma period föregåede år. Ja - April 2002 Ja-April 2003 Ö k i g Hisige % 12, Övriga Göteborg ,9 Göteborg totalt , Ökige ör dock midre på Hisige 12% meda övriga Göteborg ligger på 21%. I kroor är ökige drygt 16 Mkr på Hisige och 53 Mkr i övriga Göteborg. Med e motsvarade ökigstakt som de för övriga Göteborg hade kostadera för A-kassa på Hisige blivit ca 12 Mkr högre uder de aktuella periode. Det fis e fortsatt öska att tydligare kua koppla isatsera iom rame för DELTAsamverka till utfall på försörjigssysteme. Det pågår ett utveckligs-arbete iom DELTA som syftar till att särskilja de behovsgrupp som isatsera iom DELTA-samverka är täkta att omfatta. Geom att följa kostadera iom försörjigssysteme för dea behovsgrupp, dels över tid och dels i förhållade till övriga Göteborg, skapas ett uderlag för att uttala sig om samverkasisatseras effekter på försörjigssysteme. Dessvärre fis ite möjlighete att i befitliga system få svar på alla frågeställigar som är specifika för samverkasarbete. Detta har också uppmärksammats av regerige som via direktiv till Riksförsäkrigsverket, Arbetsmarkadsverket och Socialstyrelse gett uppdrag att RFV skall i samverka med AMS och SoS utveckla rutier för ett sektorsövergripade system för löpade uppföljig av resultate av samverka iom rehabiliterigsområdet. Rutiera skall utformas på ett sådat sätt att det äve ka tillämpas för löpade uppföljig av resultate av e permaet fiasiell samordig iom rehabilite-rigsområdet. Redovisas seast de 15 oktober Det bör också fias e fuktio på regioal ivå som samordar erfareheter frå de tre SOCSAM-försöke i Västra Götalad samt legitimerar och stöttar arbetet med att sprida de kommade möjlighete till fiasiell samordig.

6 3. Åtgärds-DELTA 3.1 Främjade aktiviteter Det borde vara obligatoriskt att gå på sömskola ia ma får recept på söm-medel - skrev e av deltagara i våres sömskola i det utvärderigsformulär som ma fyllde i efter skolas slut. Det fågar på ett elegat sätt Hälsodiskes kära; att stärka mäiskors ega resurser att själva ta asvar för sia liv och si hälsa. (Hämtat frå Hälsodiskes tertialrapport) Beställarförbudets främjade aktiviteter har uder periode haft besök fördelade på iformatio (557) och egevård (1.188). Hälsoläget har tillsammas med Kvillestadsprojektet - uder periode växlats i det URBANprojekt (VIDA) som startade uder seare dele av 2002 i stads-dele Ludby. Formera för hur erfarehetera frå de båda DELTA-projekte skall tas om had och vidareutvecklas iom VIDA har varit och kommer att vara e strategisk fråga uder Hälsodiske har, utöver etablerad verksamhet blad aat i form av Värkstad, sömskola och depressiosskola, uder periode startat e kurs i autoge träig e form av avspäig geom självsuggestio. Hälsodiskes medarbetare har uder periode deltagit aktivt i det så kallade distriktsköterskeåret på Hisige geom att beskriva sitt förhålligs- och arbetssätt. Dessutom har ett stort atal studiebesök tagits emot. Livsstil för hälsa i Torslada har uder periode blad aat slutfört och preseterat si utvärderigsrapport. Vidare har periode präglats av pågåede diskussioer om implemeterig och för det ädamålet har ma specificerat si verksamhet i fyra grupper frå förebyggade till rehabiliterig i syfte att uderlätta kommade diskus-sioer om olika möjligheter till fiasierig av verksamhete. Projektet Persoal-DELTA håller på att avvecklas och budgete som edast avser första halvåret iefattar 10 tim/vecka projektledartid. Dessa timmar har blad aat aväts till fortsatta möte om det ätverksbyggade krig hälso-främjade arbetsplatser som påbörjades uder föregåede år. E del tid har också aväts till att föra ut erfarehetera frå projektet till olika itresseter. E koferes om hälso-främj--ade arbetsplatser plaeras gemesamt med kommue, FK, AF, Primärvårde samt Västsveska ätverket för självmords-prevetio. Beställarförbudets uppdrag att idetifiera utbildigsbehov blad Hisiges vuxa befolkig samt följa upp geomförda utbildigsisatser upphörde uder tertiale. Beställarförbudet sade å si sida upp avtalet per de 1 mars. Bakgrude var de svårigheter som vuxeutbildigsämde befuit sig i och som kulmierade uder tertiale med blad aat med chefsbyte och kraftiga erdragigar. Vuxeutbild-ige är emellertid fortsatt e strategisk samverkaspart och ambitioe är att sarast fia effektiva samverkasformer, evetuellt i likade form som Beställar-förbudet haft med Läsarbetsämde, dvs ett geerellt samverkasavtal som löper över tid, kompletterat med specifika isatsavtal som reglerar parteras resursisatser. Uder tertiale har e utvärderigsisats plaerats avseede Itegratiosceter för kvior (ICK). Utvärderige som kommer att geomföras uder årets adra tertial syftar till att ge uderlag för e diskussio om e utvecklad struktur i vissa delar av välfärdsarbetet med det offetliga och föreigslivet som parter. 3.2 Socialmediciska aktiviteter

7 E ug kvia, som varit sjukskrive för magbesvär ågra veckor årlige uder de seaste 5 åre, sökte för oro, edstämdhet och e ohållbar familje-situatio med e alkoholiserad mor. Uder 6 måaders behadlig (18 besöks-tillfälle) arbetade ho med att klargöra skuldkäslor, att sätta gräser för sig själv och adra och att kua se sitt eget asvar. Uder de åre ho haft besvär med mage hade ho regelbuda kotakter med primärvårde och skulle u bli utredd av specialistläkare. Me efter avslutad samtals-behadlig hade ho blivit av med sia magbesvär. Ho uttryckte detta spotat: Nu lägger jag er utredige av mi mage. Det behövs ite lägre. Det fis väl adra som behöver de udersökige bättre. (Hämtat frå tertialrapporte för Deltapsykologera/Uga Vuxa) De patieter som är både arbetslösa och sjukskriva är de grupp som kräver mest av samverka och där ma fier måga tuga ärede i de meige att problematike ofta är sammasatt och sjukhistorike eller problemsituatioe ofta har fuits med uder låg tid. Dock ser vi här e möjlighet till rehabiliterig geom samverka med Arbetsmarkadstorget. Vi arbetar med att itesifiera vårt sam-arbete med A-torget och öka möjlighetera till gemesamma mötesplatser. A-torget har uder periode kuat ta emot fler patieter av dea kategori. (Hämtat frå tertialrapporte för Tidig och samordad rehabiliterig i Backa) Uder periode har atalet Hisigsbor som varit föremål för rehabiliterig iom de socialmediciska aktivitetera uppgått till De tidiga och samordade isatsera i Kärra-Rödbo, Backa, Biskopsgårde och Tuve-Säve redovisar ökade kotakter med adra DELTA-aktiviteter, till exempel Hälsodiske, Rigge, Saa och Sophie, till vilka patieter har aktualiserats. Projektet i Backa har gjort fördjupade uppföljigar av sia patieter. Samtliga fyra projekt avsätter regelbuda tider för tvärprofessioella möte för att stämma av och vid behov utveckla det tvärprofessioella arbetssättet. Framtida möjligheter (lagstiftig resp sjukvårdes ekoomiska situatio) att fortsätta med detta arbetssätt har äve präglat aktiviteteras reflektioer uder tertiale. Uder första tertiale 2003 har projekte Uga Vuxa och Deltapsykologera gått i i e y fas, som blad aat ieburit att projekte, admiistrativt sett, slagits ihop och fått e gemesam ledig. För Uga Vuxa har uder tertiale målgruppe ädrats frå år till år samtidigt som resurse miskat frå 2 till 1,5 årsarbetare. För Deltapsykologera är verksamhete på väg att delas upp i e resurs, som riktas till vårdcetralera (motsvarade 4 årsarbetare) och e resurs, som ligger i e öppe mottagig (motsvarade 1,5 årsarbetare). 3.3 Arbetslivsiriktade aktiviteter Hassa är kurd, ha är 48 år och kom till Sverige för 14 år seda. Beskriver sig själv som e hädig ma som tycker om att meka och sickra. Hade aldrig haft ågo aställig i Sverige me drev uder 6 år e cykelverkstad. Eftersom ha gära ville arbeta med sickeri och sa sig ha kuskaper, tog vi kotakt med Validerigsprojektet. Där ordades e prövig och Hassas uppgifter visade sig stämma väl, arbetsgivare där Hassa prövade var impoerad över has arbete. Därför ordades e praktik hos ett midre byggföretag som har aställigsbehov och efter 4 veckors prövig plaeras u för e aställig. (Hämtat frå tertialrapporte för Drivkraft) Uder periode jauari april befa sig sammalagt Hisigsbor i Beställarförbudets arbetslivsiriktade aktiviteter. Av dessa avslutades 281 persoer som gick vidare. Motsvarade atal uder samma period år 2002 var resp 282. Av de 281 som gick vidare var det 102 (109) som gick till arbete. Iom projekt Drivkraft har iriktige ädrats ågot och projektet tar u också emot persoer med dokumeterade arbetshider som söker heltidsarbete. Projektet har plaerat i tre, i stället

8 för två, grupper uder våre vilket iebär krav på plaerig, lokallogistik och schemaläggig. Projektet har haft ett ära samarbete med framför allt Arbetsmarkadstorget och SOPHIE. Arbetsmarkadstorget har uder periode oterat ett stort iflöde och att måga som avslutas går till arbete. Det idividuella stödet med uppföljig uppfattas som Arbetsmarkadstorgets starka sida och ett måste för de grupper som ma i uppdrag att hatera. Uder tertiale har de politiskt uppmärksammade gruppe sjukskriva, arbetslösa fokuserats och bedömige är utifrå gjorda erfareheter - att Torget ka erbjuda bra metoder för att rehabilitera de aktuella gruppe. I SANNA-projektet har rehabiliterigsverksamhete med deltagara fortsatt som tidigare och metodera för de samordade rehabiliterige med delta-are i cetrum har fortsatt att utvecklas. Det mest påtagliga uder periode är att det har blivit svårare för AF Rehabiliterig att hitta arbetsgivare till e del av dem som är redo för arbete. Efter att ha kuat tillgodogöra sig omfattade rehabiliterigsisatser iom rame för projektet så har de sista läke i rehabkedja fattats för vissa, vilket riskerar att leda till bakslag i rehabiliterige. SOPHIE-projektet uppfattar, vid de dagliga kotaktera med hadläggare i hemmaorgaisatioera, att gruppe som hamar mella stolara fortfarade är stor. I re-miss-era till projektet framgår att Hisigsbo har adra behov ä vad iremitterade mydighet ka ställa upp med. Oftast blir detta tydligt först är flera olika isatser prövats. Om dessa behov av adra isatser ka idetifieras tidigare ka persoe sabbare hama rätt i välfärdssystemet och riske för misslyckade ka miska. Kvillestadsprojektet har tillsammas med Hälsoläget - uder periode växlats i det URBANprojekt (VIDA) som startade uder seare dele av 2002 i stads-dele Ludby. Formera för hur erfarehetera frå de båda DELTA-projekte skall tas om had och vidareutvecklas iom VIDA har varit och kommer att vara e strategisk fråga uder Rigge, ViCa och ViCa 35+ har uder periode främst arbetat med fråga om hur erfarehetera frå projektperiode skall kua tas tillvara i e permaet orgaiserig. Ett förslag baserat på e verksamhet med tre team preseterades i slutet av april och kommer att bli föremål för diskussio och beslut i beredigsgrupp respektive Beställarförbud. 4. Ekoomi Uder tertiale har Beställarförbudet debiterats tjäster mm 5,9 Mkr. Detta belopp motsvarar emellertid ite de faktiskt upparbetade kostadera. Någo såda avstäm-ig har ite gjorts. Skälet är att osäkerhete bakom siffrora fortfarade är stor. Som jämförelse ka dock ämas att i si budget för ievarade år beslutade Beställarförbudet att avsätta 57,2 Mkr för beslutad, pågåede verksamhet, det vill säga 4,7 Mkr utslaget per måad. I rapporte för årets adra tertial kommer Beställarförbudet att få e såda avstämig samt e progos vad beträffar det ekoomiska utfallet för ievarade år. Evetuella behov av omfördeligar av resurser mella olika koto kommer också att tas upp vid detta tillfälle. 5. Förslag till beslut Beställarförbudet DELTA på Hisige föreslås besluta att atecka rapporte DELTA-samverka jauari - april 2003, Dr 2003/17, till protokollet

9 Beställarförbudet DELTA på Hisige Sekretariatet Joha Josso Verkställade tjästema

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Tetame Psykologi Kurskod: PC106, Kurs 6: Idivide i ett socialt sammahag (15 hp) och PC145 Datum: 5/5-013 Hel- och halvfart VT 13 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund Fortbildigsekät 2007 Sveriges läkarförbud Iehåll 1. Läkarförbudets fortbildigsekät 2007... 2 2. Sammafattig... 2 2.1. Resultat 2007 aställda läkare... 2 3. Iterutbildig... 5 3.1. Uppdelat på befattig...

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

DELTA-samverkan maj - augusti 2002

DELTA-samverkan maj - augusti 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2002/18 på Hisingen 2002-09-17 Sekretariatet DELTA-samverkan maj - augusti 2002 Inom DELTA-samverkans aktiviteter har arbetet med att implementera erfarenheterna

Läs mer