Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu

2 Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE SKOLA INNEBÄR:...3 STÖDE SKOLAS ELEVHÄLSOTEAM/RESURSARBETSLAG... 4 ELEVHÄLSOTEAMETS ARBETSUPPGIFTER...5 ÖVERSIKT - STÖDE SKOLAS ELEVHÄLSA... 6 INNEHÅLL OCH FÖRKLARINGAR TILL ARBETET I FIGUREN...6 SAMTAL ELEV, VÅRDNADSHAVARE, PERSONAL...6 ELEVGENOMGÅNGAR...7 EVK (ELEVVÅRDSKONFERENSER)...7 EHT...7 ÅTGÄRDSPROGRAM...7 IUP/SKRIFTLIGA OMDÖMEN...7 SKOLHÄLSA...8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING...9 SCREENINGTRAPPAN...9 DOKUMENTATION Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 2

3 Elevhälsopla för Stöde skola Elevhälsoplae är ett aktivt dokumet som gäller för all persoal på skola. Persoale arbetar aktivt tillsammas, för e ökad förståelse och kuskap krig elever i behov av särskilt stöd, samt att plae efterlevs. Metor/klassförestådare asvarar för att skola har e god kotakt med eleveras vårdadshavare och att vårdadshavara käer sig delaktiga i skolas verksamhet. Stöde skolas visio På Stöde skola utvecklas vi tillsammas för framtide Elevhälsa på Stöde skola iebär: Att möta varadra med respekt, häsy och itresse för vem är du? Att så tidigt som möjligt upptäcka alla bars särskilda behov. Att utveckla lärmiljöer och lärstilar för att kua möta alla bars behov. Att arbeta för ett gott samarbete med hemme. Att tydliggöra alla elevstödjade fuktioer, så som förebyggade arbete, olika isatser, vem asvarar, tidsplaer, dokumetatio o.s.v. Att all persoal och alla elever arbetar för allas trygghet och trivsel Att kuskapsmål och värdegrudsmål har samma värde (Utvärderas årlige i form av lärsamtal med persoale samt e ekät till elevera.) Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 3

4 Elevhälsas mål iför läsåret 2013/2014 Utifrå skolverkets ispektio har skolas elevhälsoteam startat upp ett utveckligsarbete utifrå de kritik som skola fick gällade elevhälsa. Åtgärder för utvecklig som kommer att vidtas det ärmaste året Syfte Syftet med utveckligsarbetet är att skapa e samsy utifrå författigaras itetioer blad alla pedagoger på skola, att det stöd som ges till elever i behov av särskilt stöd skall vara ikluderade. Vidare syftar utveckligsarbetet till att skapa goda förutsättigar för att arbeta med formativ bedömig, då formativ bedömig av eleve är ödvädig för att kua sätta i adekvat stöd och att arbetet med formativ bedömig ikluderar alla elever. Skolas prioriterade utveckligsområde gällade elevhälsa Utifrå skolispektioes rapport har följade utveckligsmål utarbetats: All persoal på skola har ett gemesamt sysätt krig elever i behov av särskilt stöd samt hur stödet skall ges (orgaisatiosivå) Pedagogera på skola aväder sig av de formativa bedömig som fis på elevera i plaerige av de allmäa udervisige (gruppivå) Skola ger samtliga elever förutsättigar att å kursplaeras och läroplaes mål och skapar äve förutsättigar för elevera att komma lägre i si kuskapsutvecklig (orgaisatiosivå). De idividuella utveckligsplaera med skriftliga omdöme uppfyller förordiges krav (7 kap. 2 grudskoleförordige) (idivid-, grupp-, orgaisatiosivå) De åtgärdsprogram som upprättas på skola uppfyller förordiges krav och är aktiva dokumet i det dagliga arbetet med att öka eleveras måluppfyllelse (idivid-, grupp-, orgaisatiosivå). Stöde skolas elevhälsoteam/resursarbetslag Persoal Befattig Nam Telefo Ja Fors Skolsköterska Aika Ludgre Studie & yrkesvägledare Ulricha Flemström Edlud Specialpedagog Christia Widmark Saari Speciallärare Helea Söderqvist Kurator Diaa Nordlader Ugdomsresurser? Hele Forsberg Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 4

5 Elevhälsoteamets arbetsuppgifter Att städigt studera och utbilda oss för att vara elevhälsas spjutspetsar. Att fugera vägledade och stödjade i pedagogiska samtal. Att samla och aalysera lärdomar som dras och göra om dem till y kuskap och återkoppla till orgaisatioe. Att styra och omfördela resurser till där behove är som störst. Att åtgärder och elevvårdsresurser följs upp tills ett ärede är avslutat. Att verka för ett lågsiktigt täkade krig elevstödjade åtgärder Att arbeta proaktivt (förebyggade) med fokus på tillgäglighet. Att syliggöra helhete i elevhälsoarbetet för elever, vårdadshavare och persoal. Att arbeta för att skapa goda lärmiljöer för så väl pojkar som flickor. Att följa upp och utvärdera eleveras trygghet och trivsel. Att arbeta för att hadligsplae mot kräkade behadlig är ett aktivt dokumet. Mötestider EHT-möte e gåg/vecka. Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 5

6 Översikt - Stöde skolas Elevhälsa Skolhälsovård (Skolläkare, skolsköterska m.fl.) Elevgeomgåg i arbetslage Samtal (Elev, vårdadshavare, persoal) Trygghetsteam (EHT + Represetater frå arbetslage) Screeigtrappa (EHT, klasslärare/ ämeslärare, metor Stöde skolas elevhälsoarbete IUP (Elev, vårdadshavare, persoal) EHT (möte, specialpedagogisk vägledig i arbetslag, rådgivade möte) EVK (, elev, vårdadshavare + berörd persoal) Uppföljig/ utvärderig (Elev, klasslärare/ ämeslärare, metor, vårdadshavare ev. resurs/speciallärare) Åtgärdsprogram (Elev, klasslärare/ ämeslärare, metor, vårdadshavare ev. resurs/speciallärare ) Iehåll och förklarigar till arbetet i figure I vårt arbete med elevhälsa aväder vi oss av olika verktyg, eligt modelle ova. De behöver ite ses i ågo ibördes ordig, uta arbetet ka omfatta ett eller flera verktyg. Samtal elev, vårdadshavare, persoal Samtalet, det spotaa dagliga i korridorer, café, matsal, rastvärdar, bussvärdar m.m. och det mer styrda, vid bokade möte och likade, möjliggör goda relatioer mella elev skola vårdadshavare. Ur detta bygger vi på Stöde skolas visio: På Stöde skola utvecklas vi tillsammas för framtide. Geom att visa oss itresserade och öppa för dialog sätter vi idivide i cetrum och skapar viktiga förutsättigar för att å både kuskapsmål och värdegrudsmål. Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 6

7 Elevgeomgågar Syftet med elevgeomgågara är att lyfta fram varje eskild elevs skolsituatio. För att tillsammas se olika möjliga lösigar och förslag på skolfrämjade åtgärder, utifrå idivid-, grupp- och orgaisatiosivå. Elevgeomgågara hålls regelbudet av arbetslage och Ae- ledare asvarar för att elevgeomgågar plaeras i och blir av. EVK (elevvårdskofereser), eller de rektor utser, kallar till EVK är övriga åtgärder ite räcker till. Sädlista medföljer kallelse. Mall för ibjuda fis hos skoladmiistratör Lars-Erik Hulti. I ibjuda skall framgå de olika persoeras professioer. Vilket ka vara vårdadshavare, metor, ämeslärare, klasslärare, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska eller aa berörd persoal. För att förbereda och samorda EVK, är ett förberedade möte öskvärt, ia träffe med vårdadshavara. asvarar för att åtgärdsprogram upprättas och att protokoll skrivs. Det ka fias tillfälle då e amäla görs direkt till rektor. Det gäller då e elev gör sig skyldig till e allvarlig förseelse eller fortsätter att uppträda olämpligt. kallar till EVK. EHT Syfte med elevhälsoteamets arbete är att göra arbetet med elevhälsa mer proaktivt och öka samarbetet mella elevhälsas persoal och övrig persoal på skola. Möteas fuktio är att skapa goda förutsättigar för elevhälsas persoal att tillsammas med berörd metor/arbetslag diskuterar och fuderar på möjliga lösigar för ökad måluppfyllelse och ett levade värdegrudsarbete. Dessa möte syftar till att uderlätta udervisige och fia lösigar på problem som lärare/arbetslaget, ka ha krig arbetet i skola och krig sia elever. Vid dessa tillfälle får persoale, stöd i att kartlägga elevera på idivid- grupp- och orgaisatiosivå, är de t.ex. står iför uppgifte att skriva åtgärdsprogram. Det ka äve vara frågor krig bedömig, betygssättig, strukturer i klassrummet o.s.v. Dessa möte hålls regelbudet uder läsåret. Åtgärdsprogram Syftet med att skriva åtgärdsprogram är att åtgärdsprogrammet ska fugera som ett verktyg i arbetet med eleveras måluppfyllelse. I Skolverket (2008) ka vi läsa att ia ma skriver ett åtgärdsprogram måste ma göra e grudlig utredig krig eleves skolsituatio, miljö, eskilda behov och starka och svaga sidor o.s.v. I åtgärdsprogrammets bakgrud ska eleves behov framgå. Har eleve svårigheter i flera olika äme ska detta framgå, för att ma vid upprättadet av åtgärdsprogrammet, ska kua göra geomtäkta prioriterigar. Då ma edast ka jobba med ågra mål/delmål i varje åtgärdsprogram. Ett optimalt åtgärdsprogram utformas tillsammas med elev och vårdadshavare. Åtgärdsprogrammet ska i tid sträcka sig frå ugefär 6 10 veckor, därefter är det dags för e utvärderig och ev. skrivs ett ytt åtgärdsprogram. I ett åtgärdsprogram ska det fias åtgärder på idividivå, gruppivå och orgaisatiosivå. Åtgärdsprogram i origial lämas till rektor, kopia till vårdadshavare och elevmapp. IUP/Skriftliga omdöme Utformas så att eleve och vårdadshavare får tydlig iformatio om eleves kuskaper i relatio till de atioella måle och lyfta fram eleves Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 7

8 utveckligsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärade. Ger e tydlig sigal om eleve riskerar att ite å de mål som ska ha uppåtts i slutet av tredje, sjätte och iode skolåret. Utformas så att där ite förekommer käsliga uppgifter som ka täkas omfattas av sekretess. Ager vilka kuskaper och förmågor eleve ska utveckla. Beskriver skolas isatser för att stödja och stimulera eleves fortsatta kuskapsutvecklig. Uttrycker positiva förvätigar på eleve. Utgår frå eleves förmågor, itresse och starka sidor. Trygghetsteam Reagera och agera! Utred koflikte Kotakta Kotakta metor/klasslärare Metor vårdadshavare klasslärare De som upptäcker ågo form Dokumetera av kräkade och skicka Dokumetera samt likabehadligsrapporte läma if. Till trygghetsteamet Uppföljig Utred situatioe Trygghetsteamet Kotakta vårdadshavare Dokumetera Återkopplig till metor/klasslärare Uppföljig EHT/ Bedömig av fortsatta åtgärder t.ex. elevvårdskoferes, amäla till socialtjäste, eller polis, kotakt med BUP Dokumetatio Uppföljig Skolhälsa Skolhälsa bedriver folkhälsoarbete och tar vid är baret börjar förskoleklass. Vårde som erbjuds är frivillig och kostadsfri. Det är eleveras företagshälsovård och särskild vikt bör läggas på de elever som är i behov av särskilt stöd. Skolsköterska har öppe mottagig för att ge varje elev möjlighet att söka råd och stöd utifrå sia behov. Vid dessa möte görs eklare udersökigar för att bedöma och åtgärda eller vid behov hävisa vidare. Udervisig i egevård är e viktig arbetsuppgift. I vissa fall erbjuds eklare sjukvård. Skolsköterska orgaiserar och medverkar vid läkarmottagig. Hälsofrämjade arbete bedrivs på alla ivåer iom skola; orgaisatios-, grupp- och idividivå. I praktike iebär detta: Att erbjuda och utföra hälsokotroller eligt skollage och kommualt basprogram. Att erbjuda skolrelaterade udersökigar. Att via hälsosamtal stärka eleveras självkäsla och stimulera dem till att göra ega medveta val. Att via hälsoupplysig/hälsoudervisig öka eleveras kuskap och medvetehet om friskfaktorer och riskfaktorer samt hur de påverkar hälsa. Att erbjuda och utföra vacciatioer efter Socialstyrelses fastställda program. Miljöarbete skall verka för e god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för elevera i skola. Detta iefattar blad aat: Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 8

9 Elevvårdsarbete Olycksfallsprevetio Allergiförebyggade arbete Uppföljig/Utvärderig Viktigt att isatser som görs gällade elevhälsoarbetet följs upp och utvärderas, för att se om vi uppått öskat resultat. Datum för uppföljig/utvärderig bör bokas och skrivas i i protokoll/dokumetatio reda vid beslut om åtgärde/isatse. Elevhälsoteamet asvar för att vid varje termis slut, titta över de isatser som är gjorda och utvärdera termies elevhälsoarbete. Detta sker geom att persoale försöka hitta möster i de dokumetatio som är gjort och dra viktiga lärdomar av de möster och avvikelser som kommer fram i utvärderigsarbetet. Screeigtrappa Vägledade samtal i arbetslag förekommer regelbudet uder hela läsåret där specialpedagog/speciallärare deltar. Iskoligskoferese frå förskola till förskoleklass syftar till, att ge mottagade persoal adekvat iformatio om de kommade bare. Överlämadekofereses syfte är att meddela skola vilka behov som fis i blivade år 1, 4 och 7. Måluppfyllelserapporterige iebär att arbetslage uder ett arbetslagsmöte sammaställer alla elevers måluppfyllese relaterat till måle i 3, 6 och 9 i respektive ehet (lärare gör e framåtsyftade progos relaterad till avstämigara i år 3, 6 och 9, för de elever som går i åk 1, 2, 4, 5, 7 och 8). Arbetslagsledara tar med sig rapporterige till arbetsledarträffe med rektor. Viktigt att äve aa iformatio krig elevers måede som ases relevat för rektor att käa till dokumeteras. Måluppfyllelsekofereses syfte är att utifrå måluppfyllelserapporterige relatera till eleveras måluppfyllelse. Dessa kofereser kommer att hållas arbetslagsvis och relatera till frågeställige: Hur ska vi arbeta för att de elever som riskerar att ite å de atioella måle ska å måle? Med på dessa möte är Ja Fors (rektor), Christia Widmark Saari (specialpedagog), Helea Söderqvist (speciallärare) och Lars Gösta Fadé (). Avslutigskofereses syfte är att förbereda överlämige frå udervisade persoal i grudskola till gymasiet, relaterat till måluppfyllelse. Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 9

10 Dokumetatio Natioella prov Resultat och plaerade åtgärder frå de atioella prove för år 3, 6 och 9 arkiveras, asvarig lärare lämar uppgiftera frå de olika provresultate till rektor. IUP och Skriftliga omdöme Origiale lämas till vårdadshavare, kopia till eleveras mappar. Åtgärdsprogram Origial lämas till rektor för diarieförig och arkiverig. Kopia lämas till vårdadshavare och elevmapp. Isatser vid kräkade behadlig Dokumetatio lämas till rektor för diarieförig och arkiverig. Elevvårdskofereser asvarar för att protokoll skrivs. Origialet tar rektor had om för diarieförig och arkiverig. Kopia lämas till vårdadshavare och elevmapp. Mötesprotokoll elevhälsotemet Teamet asvarar för att elevhälsas samordade möte dokumeteras. Dokumetatioe ska ligga till grud för utvärderige av elevhälsoarbetet vid läsårets slut. Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 10

11 Screeigtrappa: Stöde skola Iför F Isatser Vecka Asvarig Närvarade Iskoligskoferes v Förskolleklasspersoal, specialpedagog, förskolas persoal, skolsköterska År F Överlämigskoferes v. 24 FSKL, klasslärare, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare, Hälsosamtal vt Skolsköterska År 1 Isatser Vecka Asvarig Närvarade Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 1 3. Hörseltest Foolek, mutlig mattediagos ht september Specialpedagog, speciallärare Hörselpedagog År 2 Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 1 3. Vacciatio, Lägd, vikt, sy ht Skolsyster År 3 Diagos taluppfattig DLS Måluppfyllelserapporterig oktober februari v.43 44/ v Speciallärare specialpedagog Ev. klasslärare arbetslaget 1 3. Överlämigskoferes Natioellt prov H4 v. 24 vt ovember Klasslärare specialpedagog Klasslärare, mottagade lärare, specialpedagog, speciallärare Skolsköterska har kotiuerliga hälsosamtal för yaläda elever. Förutom lässtadardera gör specialpedagoge fortlöpade formativa bedömigar av eleveras läsutvecklig utifrå vigmaterialet och ruig records i åre 1 9. Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 11

12 År 4 Isatser Vecka Asvarig Närvarade Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 4 6. Hälsosamtal ht Skolsköterska Lässtadarder Diagos matematiska begrepp september februari Specialpedagog Speciallärare År 5 Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 4 6. Vacciatio DLS Diagos - taluppfattig ht oktober ovember Specialpedagog Speciallärare Skolsköterska/skolläkare År 6 Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 4 6. Överlämigskoferes Vacciatio mot Mässlig Påssjuka - Röda hud H4 Natioellt prov v. 24 vt ovember vt Specialpedagog klasslärare Klasslärare, mottagade lärare, specialpedagog, speciallärare Skolsköterska/ Skolläkare Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 12

13 År 7 Isatser Vecka Asvarig Närvarade Måluppfyllelserapporterig v.43 44/ v arbetslaget 7 9. År 8 Hälsosamtal Lässtadarder Diagos - taluppfattig Måluppfyllelserapporterig ht september jauari v.43 44/ v Specialpedagog Speciallärare Skolsköterska/skolläkare arbetslaget 7 9. År 9 DLS Diagos - taluppfattig Måluppfyllelserapporterig oktober mars v.43 44/ v Specialpedagog Speciallärare arbetslaget 7 9. Natioella prov vt Ämeslärare Avslutigskoferes v. 20 Klasslärare, mottagade lärare, specialpedagog, speciallärare Stöde skola, Stöde Sudsvalls kommu 13

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan Elevhälsoplan för Körfältsskolan 2009-06-10 Målsättning med elevhälsoarbetet. Utifrån Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsoplan för förskola och skola 2005-2010; Barn och elever

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete. Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9

Riktlinjer för elevhälsoarbete. Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9 Riktlinjer för elevhälsoarbete Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9 Inledning I begreppet elevhälsa ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. Utgångspunkten

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola 150909 LOKAL ELEVHÄLSOPLAN Vedby skola Inledning Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 behandlas elevhälsan i 2 kap 25-28. I dessa paragrafer regleras allt från personalens kompetenser

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Plan för barn- och elevhälsan på Hästhagen-Uddaredsenheten

Plan för barn- och elevhälsan på Hästhagen-Uddaredsenheten LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 1 (11) Datum 2014-03-03 2013-2014 Plan för barn- och elevhälsan på Ledstjärnor för barn- och elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. All personal som

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan 2016/2017

Elevhälsoplan 2016/2017 Elevhälsoplan 2016/2017 Bergundaskolan Adress: Bergundaskolan Storegårdsvägen 6 352 50Växjö Telefon: 0470/416 73 Hemsida: www.vaxjo.se/bergundaskolan Rektor åk F - 6: Jennie Sjövall Jernelöv Telefon: 0470/416

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Elevhälsoplan för Torpskolan

Elevhälsoplan för Torpskolan Lärande Torpskolan Elevhälsoplan för Torpskolan Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Elevhälsoplan för Alléskolan

Elevhälsoplan för Alléskolan 1 (7) Lärande Alléskolan Elevhälsoplan för Alléskolan "Den lilla skolan i den stora" Elevhälsa är ett uppdrag för alla som arbetar på en enhet. I den här planen beskrivs hur arbetet med elevhälsa ser ut

Läs mer

Noleredsskolans elevhälsoprocess

Noleredsskolans elevhälsoprocess Noleredsskolan, Nolereds skolväg 1, 423 32 Torslanda Noleredsskolans elevhälsoprocess Västbus riktlinjer ligger som underlag för Noleredsskolans elevhälsoprocess. Skolans elevvård bör tillhandahålla, specialpedagogisk,

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer