Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan"

Transkript

1 Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola

2 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret haft i geomsitt 235, fördelade på två förskoleklasser och 11 klasser i åk 1-6. På Stågeässkola går frå tätorte me också måga bussbura bar. Skola arbetar ära samma med Bro skola också ligger i Stågeäsdistrtet, och tar i åk 4 emot äve frå dea skola. Båda skolor leds av samma rektor. Vissa tjäster delas med adra eheter, så, skolsköterska, vaktmästare, specialpedagog och skolassistet. På Stågeässkola fis e midre udervisigsgrupp, Lilla gruppe arbetar med i behov av särskilt stöd samt asyl och udervisig i sveska adraspråk. På skola arbetar alla aktivt, lösigsfokuserat och målmedvetet med bemötade och social färdighetsträig. Vi har regelbuda klassråd och elevråd. På skola fis kamratstödjare, väljs av, och geomgår utbildig och extra social träig. Uder rastera fis flertalet vuxa rastvärdar ute på skolgårde. De är, l kamratstödjara, lädda västar för att tydligt syas. Skola hade uder höste 2011 två fritidhemsavdeligar, me då efterfråga var stor, måga bar iskriva och det högsta schemasittet i kommue, valde vi att i februari 2012 starta upp tre avdeligar uder eftermiddagstid. På varje fritidshemsavdelig fis två persoal. Skola har uder de två föregåede åre geomgått e omfattade reoverig, ågra saker återstår att färdigställa, däriblad vårt ybyggda uteklassrum och skolgårdsmiljö. Vi har e stor och härlig skolgård kommer att målas upp för att avädas i praktisk udervisig. Alla klassrum på Stågeässkola har färdigutrustats med kaoer. Problem med ätverk och uppkopplig har dock försvårat avädadet av dessa. I direkt aslutig till Stågeässkola fis Brastad fritidsgård. Folkbibliotekets filial i Brastad har också flyttat i i skolas lokaler. Stågeässkola är e kytpukt för flera verksamheter och e vtig del i samhället. 2 Sammafattig av läsåret Läsåret har varit aorluda mot föregåede år, då det har varit svårt att rekrytera y rektor efter föregåede rektors pesiosavgåg. Uder höste fas e tillfällig rektor på plats, vilket gjorde att de kotiuitet vad gäller arbetsmetoder och arbetsklimat byggts upp uder föregåede år, delvis luckrades upp. I jauari tillträdde y rektor och uder våre har skolas persoal arbetat med förhålligssätt och proaktivt agerade geom temakvällar rut litteratur. Dessa temakvällar har delats upp för ola yrkeskategorier, för att praktiskt gå att geomföra. Tid på Apt har aväts för att skapa samsy mella ola yrkesgrupper. Arbete krig gemesamt förhålligssätt, "alla bar är allas", gemesamma regler, samt vad är avgörade i lärarrolle för att a ska å goda resultat har gjorts i form av lärledade samtal och gruppdiskussioer. Detta arbete har geomförts, både på Apt och gemesam studiedag, då all persoal kuat medverka på samma gåg. E del av skolas persoalmöte har hadlat om skolsida, lokala pedagogiska plaerigar och de ya kursplaera samt kuskapskrave. Det har fuits e viss osäkerhet vad gäller avtalsfrågor och vad ska igå i arbetstide, vilket aktualiserades uder iföradet av systemet Heroma. Detta har lett Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 2(20)

3 till att rektor tillsammas med rektorsgruppe har försökt ta fram gemesamma ormer och förhålligssätt för de ola yrkeskategoriera. Det är vtigt att det råder e lvärdighet för samma yrkeskategori iom kommue. Ett område har skapat stor frustratio och svårighet i skolas arbete är det faktum att iteret och itraätet ej fugerar i de utsträckig är öskvärt. Persoal har mått mycket dåligt över detta och det har försvårat vårt arbete med IUP, omdömesskrivade, iformatio, etc. geom Skolsida. Atal har det legat relativt kostat rut 235 stycke. I- och utflyttigar har i stort sett motsvarat varadra. Adele behörig persoal är god, me det fis äme där vi har problem med behörighete, så hemkuskap, mus, aturkuskap och egelska. Vi har uder läsåret varit ödgade att satsa extra lärarresurs på ågra årskurser för att öka måluppfyllelse och möta de behov fuits. Detta har slagit väl ut och haft avsedd effekt på resultat. Resursfördelige räcker dock ite till för de resurskrävade vi har i vårt område, så adra område har fått stå tillbaka, däriblad stödudervisige i egelska. 3 Skolas verksamhetsidé Stågeässkolas tidigare visio, Vi vill att alla ska arbeta för e hållbar utvecklig för mäiskor och miljö, kuskap och käsla, har uder våre bearbetas och diskuteras. Ny visio och verksamhetside har tagit form; E skola i uet, e skola för framtide. Visioe skall fugera e övergripade ledstjära för alla i verksamhete, så att det skapas goda förutsättigar för varje idivid att utvecklas optimalt.stågeässkola vill vara e tidselig skola utvecklar lärade på måga ola sätt, med hög kvalitet, harmoisk arbetsmiljö och humor. Stågeässkola vill vara e skola där och vuxa käer sig välkoma och trygga och där varje elev möts med respekt. Läropla och värdegrud ska vara ledstjäror i udervisige. Stågeässkola vill vara e skola där varje elev möts där de befier sig och utifrå förmåga och itresse ges möjlighet att utvecklas så lågt möjligt, för framtide. 3.1 Rektors strategier att leda skola Som ledare är mi ambitio att vara lyhörd och ärvarade, att ha tid att besöka verksamhete. Det är vtigt att ha ett positivt och lösigsfokuserat förhålligssätt, att ta fasta på det fugerar bra istället för att fasta i det ite fugerar. Prestige och låsta positioer och allt för strta och rigida regler bidrar ite till ett gott klimat. Vi får ite fasta i ett klimat där vi gör vi alltid har gjort uta att reflektera över varför. Det är vtigt att våga täka ytt. Mi ambitio är att geom att lyfta goda exempel bidra till att sprida käsla av arbetsglädje, att varje medarbetare ka gå till arbetet med e käsla av glädje och stolthet. Det allra vtigaste är att bemöta varje elev och förälder med respekt. Ett gott samarbete och e hög trivsel ökar eleves möjligheter till e god skolgåg. Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 3(20)

4 Mi ambitio är också att vara öppe, rak, ärlig och tydlig. Jag aser att ett tydligt ledaskap miskar riske att medarbetare käer osäkerhet och frustratio. Det är vtigt att arbeta för att alla i orgaisatioe ska käa sig e ehet och att effektivisera och ratioalisera arbetet så att vi fokuserar på rätt saker vid rätt tillfälle. Mi visio för Stågeässkola är att vi ska vara e skola i framkat är det gäller skolutvecklig. Vi ska ha god trivsel blad både persoal och, gott bemötade och e hög måluppfyllelse. 3.2 Skolas systematiska kvalitetsarbete Uderlag till kvalitetsredovisig läsåret är utveckligssamtal, medarbetarsamtal och läsårsutvärderig. Vi har också avät elevekäter, atioella prov, ega observatioer och reflektioer, samt föräldraråd. Uder två temakvällar, samt uder APT har vi diskuterat och aalyserat resultat, samt arbetat aktivt med vårt bemötade av med specifa svårigheter och vad käeteckar e professioell skola. Geom lärledade samtal har vi sammaställt och aalyserat våra starka område respektive utveckligråde. Föräldraråd har geomförts regelbudet och har uder våre 2012 varit välbesökta. Föräldrara är aktiva och visar egagemag för skolas utvecklig och arbete. Elevera har uder våre 2012 svarat på e ekät agåede trivsel och rastverksamhet. Ekäte är geomförd av våra kamratstödjare i samarbete med specialpedagog och lärare. Ekäte geomfördes i mars % av 231 svarade på ekäte Elevera svarade på frågora i skola De ite har svarat var atige sjuka eller var lediga Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 4(20)

5 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 5(20)

6 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 6(20)

7 Resultate av ekäte visar att trivsel är hög på Stågeässkola och att ästa alla har ågo att vara med uder rastera. Målet måste ädå vara att 100% ska käa att de trivs i skola och ett led i detta arbete kommer vi uder ästkommade läsår att arbeta vidare med förhålligssätt och bemötade i skola, både blad och mella och persoal. Kuskapsihämtig och målmedvetet arbete krig med ola former av beteedeproblem kommer att fortgå. Elever 4 Arbetsorgaisatio fyra hörstear 4.1 Bar Elever Vårdadshavare Grudskola Mars 2012 Mars 2011 Mars 2010 Atal Atal klasser Geomsittligt atal per klass 21,36 20,72 20,73 Atal placerade bar i behov av särskilt stöd (åtgärdsprogram) Atal placerade bar med aat modersmål ä sveska Kommetarer: Elevekät Jag käer mig trygg i skola Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 7(20)

8 Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Skolarbetet gör mig så yfe så jag får lust att lära mig mer Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Lärara i mi skola tar häsy till as åster Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Jag vet vad jag ska kua för att å måle i de ola ämea Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Lärara i mi skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Jag vet hur det går för mig i skolarbetet Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 8(20)

9 Mi lärare förvätar sig att jag ska å måle i alla äme Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Elevekät. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Ovaståede elevekät har ite geomförts uder läsåret. Elevera har uder våre 2012 istället svarat på e ekät agåede trivsel och rastverksamhet. Ekäte är geomförd av våra kamratstödjare i samarbete med specialpedagog och lärare. Ekäte geomfördes i mars % av 231 svarade på ekäte Elevera svarade på frågora i skola De ite har svarat var atige sjuka eller var lediga Resultate av ekäte visar att trivsel är hög på Stågeässkola och att ästa alla har ågo att vara med uder rastera. Målet måste ädå vara att 100% ska käa att de trivs i skola och ett led i detta arbete kommer vi uder ästkommade läsår att arbeta vidare med förhålligssätt och bemötade i skola, både blad och mella och persoal. Kuskapsihämtig och målmedvetet arbete krig med ola former av beteedeproblem kommer att Elevekät. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Elever - Natioella prov Natioella prov årskurs 3 Äme Delprov At al elev er Skriftliga räkemetoder Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Räka i huvudet Tid och geometri Lheter, tallije och talföljder Uppdelig av tal och helheter Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 9(20)

10 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Area och volym Statist, gruppuppgift Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Sveska Mutlig uppgift Sveska Läsig skölitterär text Sveska Läsig faktatext Sveska Eleves högläsig Sveska Sveska Sveska Sveska Skrivuppgift: berättade text Skrivuppgift: stavig och iterpuktio Skrivuppgift: läsbarhet Skrivuppgift: beskrivade text Sveska adraspråk Mutlig uppgift Sveska adraspråk Läsig skölitterär text årskurs 3. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 3. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Sveska årskurs 3. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 3. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Natioella prov årkurs 6 Äme Delprov At al elev er Egelsk a Egelsk a Egelsk a Egelsk a Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Samtala/tala Lyssa/förstå (skriva) Läsa/förstå (skriva) Skriva Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 10(20)

11 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Miiräkare, räkesätte Lägd, area, skala Tid, statist Räkemetoder Sveska Sveska Sveska Sveska Läsa, förstå litterära texter Läsa förstå sakprosa Skrivuppgift berättade Skrivuppgift förklarade Sveska Läsa samtal Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Läsa förstå litterära texter Läsa förstå sakprosa Skrivuppgift berättade Skrivuppgift förklarade Läsa, samtala Egelska årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sammataget är det 82% av a år måle på de atioella prove i egelska. Det är ett resultat vi ite är öjda med. E av förklarigara ka vara att vi har måga med utlädsk härkomst och deras utvecklig i ämet egelska är geerellt sett lågsammare, då de håller på att lära sig det sveska språket. Måga av dem har ige läs- och skrivförmåga på sitt modersmål är de kommer till oss och då blir språkilärige komplex och fokus måste ligga på att skapa ett läs- och skriftspråk på sveska ia egelskailärige ka bli effektiv. Detta är dock ite de eda förklarig till det låga resultatet, uta vi måste måste arbeta aktivt med att utveckla udervisige i egelska. Då vi på skola har måga med europsykiatriska och social svårigheter har skola utvecklat e stödorgaisatio krig dessa. Det fis e lite udervisigsgrupp där vi fokuserar på att träa arbetsmetoder, miesträig Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 11(20)

12 och social träig. Vi har e väl utvecklad specialudervisig med fokus på läsig och också e lärare arbetar med specialudervisig i matemat. Dessa prioriterade område har gjorts för att höja kvalietete i udervisige, me har också resulterat i att ekoomi ej tillåtit resurs i ämet egelska. Egelska årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Målet är det gäller egelska är att uder e treårsperiod öka måluppfyllelse så att de ligger i paritet med resultate i sveska och matemat, vilket iebär över 92%. Vi måste arbeta aktivt och ha fokus på hur vi utvecklar de språkliga förmågora och hur vi hittar e udervisig matchar de förmågor vi ska utveckla. Vi kommer att arbeta med temakvällar tar upp vilka förmågor udervisige ska syfta till att utveckla, samt bedömigsskicklighet i lärargruppe. Vi behöver också göra satsigar är det gäller fortbildig i ämet för våra lärare. Vidare behöver vi se över och evetuellt omstrukurera vårt arbete, så att vi ka erbjuda e bättre stödudervisig i egelska. årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Sveska årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Natioella prov årskurs 9 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Sveska Provbetyg Sveska Läsförståelse Sveska Mutlig kommuatio Sveska Skriftlig produktio Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Provbetyg Läsförståelse Mutlig kommuatio Skriftlig produktio Provbetyg Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 12(20)

13 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Egelsk a Egelsk a Egelsk a Egelsk a Provbetyg Mutlig kommuatio Receptiv förmåga Skriftlig produktio Sveska årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Egelska årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Egelska årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Resultat samtliga äme Äme Atal Atal ått måle Bild (BL) Egelska (EN) Hem- och kosumetkuskap (HKK) Idrott och hälsa (IDH) (MA) Modersmål (ML) Mus (MU) Naturorieterade äme (NO) ÅK Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Samhällsorieterade äme (SO) ÅK Geografi (GE) Historia (HI) Religioskuskap (RE) Samhällskuskap (SH) Slöjd (SL) Sveska (SV) Adel ått måle Adel ått måle Adel ått måle Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 13(20)

14 Äme Sveska adraspråk (SVA) Atal Atal ått måle Tek (TE) Adel ått måle Adel ått måle Adel ått måle Reflektioer, slutsatser, lärdomar: När det gäller måluppfyllelse för Stågeässkola är det, förutom det reda ämts krig resultate på de atioella prove, så är slutsatse att måluppfyllese hos våra är god. Vi har e god och jäm kvalietet i vår udervisig. I vissa äme ka ett lägre resultat visa på att vi äu ite ått la lågt i alla äme är det gäller hur vi ska utveckla och bedömma as förmågor i elighet med de ya kuskapskrave. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Uder höste behöver vi arbeta vidare med de ya kursplaera och stärka vår bedömmarskicklighet iom alla äme. För att ytterligare stärka sambadet med de skritliga omdömea och as utveckligspla gör vi e förädrig av vårt IUP-hjul. Det vtigt för eleves resultat att kopplige och återkopplige mella arbete och kuskapkrav blir tydliga. Se bilaga Betyg Betyg mist godkät, adel i % Bild (BL) Egelska (EN) Hem- och kosumetkuskap (HKK) Idrott och hälsa (IDH) (MA) Modera språk (MSPR) Mus (MU) Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Geografi (GE) Historia (HI) Religioskuskap (RE) Samhällskuskap (SH) Slöjd (SL) Sveska (SV) Sveska adraspråk (SVA) Tek (TE) Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 14(20)

15 Reflektioer, slutsatser. lärdomar: Åtgärder för fortsatt utvecklig: Samverka hem och skola Föräldraråd har geomförts regelbudet och har uder våre 2012 varit välbesökta. Föräldrara är aktiva och visar egagemag för skolas utvecklig och arbete. Alla vårdadshavare har erbjudits utveckligssamtal uder både höst- och vårtermi. Alla vårdadshavare har varit ibjuda till ett föräldramöte uder hösttermie. Uder vårtermie har vårdadshavare till två elevgrupper erbjudits ytterligare föräldramöte. Alla vårdadshavare har kotiuerlig kotakt med klassförestådare. E del har har tätare kotakter med skola, i form av veckoavstämigar, samrådsmöte och vid hämtig och lämig på fritidshemme, basreta på behov och övereskommelser. Vi arbetar aktivt med devise att ett gott, flexibelt och tillmötegåede samarbete med hemmet är av största vt för våra s välmåede och resultat. I elighet med Skolispektioes sypukter har rutier för klagomålshaterig reviderats. Se bilaga 2. Iga klagomål på Stågeässkola har ommit. 4.2 Medarbetare Atal aställda (tjäster) 31 - varav pedagoger 26 Sjukfråvaro Kommetarer: Det har varit mycket låg persoalomsättig, oftast i sambad med pesiosavgåg eller tillfälligt variats utgåg. Behörighete hos persoale är god och sjukfråvaro låg. I kommue fis rutier för att följa upp fråvaro. Persoalehete är behjälplig med uppföljig två gåger per år. Vid behov följs kommues rehabkedja. I persoalgruppe har det uder året fuits yckelpersoer med asvar för särskilda område t ex; öp, data, hälsa, kultur och labehadligspla. Tre persoer är utbildade lärledare. Iom dessa område behöver vi göra förstärkigar och utveckla arbetsfördelige iför ästkommade läsår Medarbetarekät Frågor Jag upplever arbetsglädje Jag käer mig delaktig och har iflytade över mia arbetsisatser Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt 46,7 53, Stämmer ite alls Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 15(20)

16 Frågor Jag tar asvar för mia arbetsuppgifter Jag upplever mig ha tid för återhämtig och reflektio Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt ,7 33,3 36,7 Stämmer ite alls Reflektioer, slutsatser och lärdomar Medarbetarekäte, geomfördes i december 2011, visar på hög trivsel blad medarbetara me också e tuff arbetsbelastig. 90% tycker att det är roligt att gå till arbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever arbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% aser dock att de ite har tid för återhämtig och reflektio, meda 33,3% aser att de edast delvis har tid för detsamma. 46,7% har uder det seaste året upplevt hot och våld på arbetsplatse. Vid varje tillfälle uppges elev eller vårdadshavare vara utsättare. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Utifrå medarbetarekäte har persoale tillsammas valt att prioritera ågra utveckligråde ska utvärderas vid ola tillfälle uder ästkommade läsår. E hadligspla har upprättats. Se bilaga Arbetsmiljö De fysiska arbetsmiljö uder läsåret har varit relativt god, då Stågeässkola är yreoverad och lokalera fia och apassade till verksamhete. Alla klassrum är relativt jämstora, måga av dem har grupprum i aslutig och i alla klassrum fis kao istallerat. E stor brist ger upphov till frustratio och svårigheter är brist på förrådsutrymme. Ekoomiskt är detta också ett problem, då det ite fis utrymme för att spara extra stolar, bord etc, för framtida behov. Uteklassrummet har färdigställts, ivigts och döpts till "Kompishuset" av a på skola.skolgårde är stor och härlig, me sakar sittmöljigheter för a rutomkrig. Ekoomi har ite räckt till för sådaa ivesterigar. Fråvaro av papperskorgar, laså dålig belysig ger upphov till bekymmer i form av edskräpig och otrygghetskäsla. E motiossliga ligger i aslutig till skolgårde och fotbollsplae är stor, vilket ökar möjligheter för rörelse. De psykiska arbetsmiljö har uder läsåret varit påfrestade för persoale, vilket ka bero på flera ola faktorer. Briste på kotiuitet i ledarskap, med tillfälliga lösigar och byte av rektorer, har upplevts väldigt stressade. De elevgrupp fis på Stågeässkola är krävade. Det är måga bar med stora behov, såväl psykiska, sociala, kuskapsmässiga. Det är ett hårt belastat område att arbeta i. Briste på fugerade tek och iteret är ytterligare e faktor perosale lyfter fram ett stort arbetsmiljöproblem. Det är svårt att bedriva udervisig utifrå de ya kursplaera uta fugerade tek. Iformatio, iup och omdömesskrivig på Skolsida är avhägigt fugerade tek. Persoale käer frustratio över att ite kua vara uppdaterade och följa de utvecklig krävs. De utvärderig gjordes med all persoal i jui 2012 visar dock att trivsel är hög på skola. Arbetsklimatet beskrivs öppet och tillåtade. Arbetet uder våre, med Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 16(20)

17 förhålligssätt i fokus upplevs mycket bra och iställige till ledige är positiv. Måga ser med glädje fram emot kommade läsår och fortsättige av det utveckligsarbete påbörjats uder våre. 4.4 Ekoomi Budgete är asträgd och räcker dåligt till för att ge de förutsättigar våra skulle behöva. Stågesässkola har måga med specifa svårigheter, tidigare ämts, vilket är resurskrävade. Vi har svårt att iom budget klara dessa behov. Det fis iget utrymme för ivesterigar i form av teskiska hjälpmedel, uppdateriga av läromedel etc. då prioriterige att ha fler vuxa i elevgruppera har varit ödvädig. Det är också svårt att erbjuda våra upplevelser i form av studiebesök, kostutställigar, skridskoåkig etc. då det alltis krävs busstrasport, vilket är e ekoomisk belastig. 5 Utveckligsorgaisatio 5.1 Skolas prioriterade utveckligråde 1 Bakgrud till val av prioriterat område Då det på Stågeässkola fis måga med beteedeproblemat av ola slag krävs, äu mer, ett medvetet och professioellt bemötade av vuxa på skola. Det är vtigt att vuxe ite skapa fler koflter ä ödvädigt geom att med sitt bemötade trigga igåg det beteede hos eleve ma vill udva. Det är vtigt med ett gott samspel mella vuxa, så att persoale ka stödja och hjälpa varadra i svåra situatioer. Höste 2011 var e tuff period på skola, då persoale upplevde att de gled ifrå varadra och de hjälpsamhet tidigare fuits försva. Det var turbulet i måga elevegrupper och persoale sakade si föregåede rektors systematiska arbete med. Högsta prioritet uder våre 2012 har därför varit att arbeta med att återskapa e gemeskap på skola, där persoale hjälper varadra och där "alla bar är allas bar". Vidare har fokus legat på att hitta former för professioellt bemötade och hur ma ka skapa lösigar tillsammas med a på ett proaktivt sätt. Geomförda isatser All persoal har läst boke "Vilse i skola" av Ross W Gree. Uder två temakvällar har vi i grupper diskuterat iehållet och delat upplevelser och erfareheter. Mella dessa tillfälle har alla träat på att aväda de redskap preseteras i boke. Uder APT -möte och e gemesam studiedag i jui har vi kopplat ihop diskussioera mella ola yrkeskategorier geom lärledade samtal. Utbildigsisatser i form av kogitiossimulator, klipp frå svt:s program "Mitt huvud är e torktumlare" etc. har kompletterat arbetet. Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 17(20)

18 Reflektioer, slutsatser, lärdomar Arbetet har upplevts mycket positivt. Persoale är professioell, lösigsfokserad och prestigelös. De delar med sig av sia erfareheter och stödjer varadra. E medvetehet i hur vi agerar getemot i allmähet och med specifa beteedesvårigheter i syerhet sys tydligt. De verktyg preseteras i boke "Vilse i skola" har aväts och upplevs god hjälp. Klimatet på skola har avsevärt förbättrats, både i våra elevegrupper och persoal emella, vilket uderstryks i utvärderig gjord i båda dessa grupper. Arbetet har lett till reflektioer krig hur vi ka aväda våra stödisatser och vad är hjälpsamt i ola situatioer Åtgärder för fortsatt utvecklig: I augusti geomförs e gemesam studiedag där Specialpedagogiska skolmydighete deltar. Take är att fördjupa persoales kuskaper krig diagoser ADHD, autism och hur udervisige krig med dessa svårigheter på bästa sätt ka läggas upp. På varje Apt plaeras gemesamma diskussiosfrågor rör förhålligssätt och samsy. Vi förädrar och strukturerar arbetet för i behov av stöd, för att få e mer effektiv orgaistaio. Tillsättadet av e kurator på skola breddar elevhälsoteamet och fyller e vtig fuktio på hela skola i arbete krig i behov av stöd och hjälp. Förhoppige är också att detta bidrar till att adra fuktioer, så specialpedagog, i fortsättige ka aväda si kompetes till det de är avsedd, vilket ytterligare ka bidra till e höjig av kvalitete på skola. 5.2 Skolas prioriterade utveckligråde 2 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 18(20)

19 Bakgrud till val av prioriterat område Geomförda isatser Reflektioer, slutsatser, lärdomar Åtgärder för fortsatt utvecklig: 5.3 Skolas prioriterade utveckligråde 3 Bakgrud till val av prioriterat område Geomförda isatser Reflektioer, slutsatser, lärdomar Åtgärder för fortsatt utvecklig: 6 Presetatio av fritidshemmet Fritidshemmets visio/verksamhetsidé Vi arbetar efter de gemesamma policy och det gemesamma kvalitetsarbete, i Lysekils kommu, har framarbetats för Fritidshemme. Se bilaga. Rektors strategier att leda fritidshemmet Ett ärvarade ledarskap är vtigt för att få e god verksamhet. För att få hög kvalitet har yckelpersoer utsetts. Dessa avarar för de övergripade plaerige av verksamhete. Fokus på Fritidshemme har gjorts iför läsåret Fritidspedagoger har fått extra tid till plaerig och till att geomföra rastaktiviteter. Att utyttja persoales kompetes på rätt sätt leder till e högre kvalitet. Fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete Vi följer det årshjul är framtaget för fritidsverksamhete i Lysekils kommu. Se bilaga. Fritidshemmets utveckligråde Det pågåede arbetet med förhålligssätt, geomförts uder våre -12 på hela Stågeässkola, fortlöper. Det är vtigt att vi har e samsy och att persoal itar e medvete strategi och hållig, så att vi med vårt agerade ite utlöser de beteede vi öskar miska. Det är vtigt att agera pro-aktivt och att i samtal och övereskommelser med bare hittar vägar för att udva problem. Vi behöver också arbeta vidare med att ytterligare stärka vårt professioella förhålligssätt getemot vårdadshavare. Som ett led i detta har vi asökt om, och fått ett lärade besök, ku8, till verksamhete. 7 Utster mot framtide För framtide och för att vi på skola ska kua leva upp till de krav åläggs oss i och med lgr 11, krävs e uppdaterig och ivesterig i digital tek. Vi hoppas kua få ivesterigsmedel för detta ädamål. Vi har fortsatt låg perosalomsättig med e aktiv och lösigsfokuserad persoal. Vi Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 19(20)

20 arbetar med att ha e hög kvalietet och e verksamhet att käa stolthet över. Skolas måluppfyllelse kommer fortsatt att ligga högt. Måluppfyllelse i egelska kommer att ha förstärkts geom målmedvetet arbete. Brastad med omejd är e växade kommudel och vi kommer fortsatt att ha ett högt elevatal och ett hårt ryck på våra fritidshem. Våra har e mycket varierad sociokulturell bakgrud och måga uttrycker psykisk ohälsa. Vi har måga föräldrar uttrycker osäkerhet i si föräldraroll. Resursfördeligssystemet tar ite häsy till att våra har ökade behov av vuxa, lärare och kuratorsstöd i skola, uta behöver förädras. E elev i vårt område kräver geerellt mer resurs ä på adra ställe i kommue. Vi iför uder kommade läsår ett ytt IUP-hjul där vi hoppas få ett bättre flöde mella omdöme, utveckligssamtal och betyg. Se bilaga. Upparbetig av ya Skolsida kommer att ske aktivt uder ästkommade läsår. Vi arbetar för att göra Skolsida till ett levade verktyg och ett dialogforum för vårdadshavare, elev och skola. 8 Bilagor Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 20(20)

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer