Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan"

Transkript

1 Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola

2 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret haft i geomsitt 235, fördelade på två förskoleklasser och 11 klasser i åk 1-6. På Stågeässkola går frå tätorte me också måga bussbura bar. Skola arbetar ära samma med Bro skola också ligger i Stågeäsdistrtet, och tar i åk 4 emot äve frå dea skola. Båda skolor leds av samma rektor. Vissa tjäster delas med adra eheter, så, skolsköterska, vaktmästare, specialpedagog och skolassistet. På Stågeässkola fis e midre udervisigsgrupp, Lilla gruppe arbetar med i behov av särskilt stöd samt asyl och udervisig i sveska adraspråk. På skola arbetar alla aktivt, lösigsfokuserat och målmedvetet med bemötade och social färdighetsträig. Vi har regelbuda klassråd och elevråd. På skola fis kamratstödjare, väljs av, och geomgår utbildig och extra social träig. Uder rastera fis flertalet vuxa rastvärdar ute på skolgårde. De är, l kamratstödjara, lädda västar för att tydligt syas. Skola hade uder höste 2011 två fritidhemsavdeligar, me då efterfråga var stor, måga bar iskriva och det högsta schemasittet i kommue, valde vi att i februari 2012 starta upp tre avdeligar uder eftermiddagstid. På varje fritidshemsavdelig fis två persoal. Skola har uder de två föregåede åre geomgått e omfattade reoverig, ågra saker återstår att färdigställa, däriblad vårt ybyggda uteklassrum och skolgårdsmiljö. Vi har e stor och härlig skolgård kommer att målas upp för att avädas i praktisk udervisig. Alla klassrum på Stågeässkola har färdigutrustats med kaoer. Problem med ätverk och uppkopplig har dock försvårat avädadet av dessa. I direkt aslutig till Stågeässkola fis Brastad fritidsgård. Folkbibliotekets filial i Brastad har också flyttat i i skolas lokaler. Stågeässkola är e kytpukt för flera verksamheter och e vtig del i samhället. 2 Sammafattig av läsåret Läsåret har varit aorluda mot föregåede år, då det har varit svårt att rekrytera y rektor efter föregåede rektors pesiosavgåg. Uder höste fas e tillfällig rektor på plats, vilket gjorde att de kotiuitet vad gäller arbetsmetoder och arbetsklimat byggts upp uder föregåede år, delvis luckrades upp. I jauari tillträdde y rektor och uder våre har skolas persoal arbetat med förhålligssätt och proaktivt agerade geom temakvällar rut litteratur. Dessa temakvällar har delats upp för ola yrkeskategorier, för att praktiskt gå att geomföra. Tid på Apt har aväts för att skapa samsy mella ola yrkesgrupper. Arbete krig gemesamt förhålligssätt, "alla bar är allas", gemesamma regler, samt vad är avgörade i lärarrolle för att a ska å goda resultat har gjorts i form av lärledade samtal och gruppdiskussioer. Detta arbete har geomförts, både på Apt och gemesam studiedag, då all persoal kuat medverka på samma gåg. E del av skolas persoalmöte har hadlat om skolsida, lokala pedagogiska plaerigar och de ya kursplaera samt kuskapskrave. Det har fuits e viss osäkerhet vad gäller avtalsfrågor och vad ska igå i arbetstide, vilket aktualiserades uder iföradet av systemet Heroma. Detta har lett Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 2(20)

3 till att rektor tillsammas med rektorsgruppe har försökt ta fram gemesamma ormer och förhålligssätt för de ola yrkeskategoriera. Det är vtigt att det råder e lvärdighet för samma yrkeskategori iom kommue. Ett område har skapat stor frustratio och svårighet i skolas arbete är det faktum att iteret och itraätet ej fugerar i de utsträckig är öskvärt. Persoal har mått mycket dåligt över detta och det har försvårat vårt arbete med IUP, omdömesskrivade, iformatio, etc. geom Skolsida. Atal har det legat relativt kostat rut 235 stycke. I- och utflyttigar har i stort sett motsvarat varadra. Adele behörig persoal är god, me det fis äme där vi har problem med behörighete, så hemkuskap, mus, aturkuskap och egelska. Vi har uder läsåret varit ödgade att satsa extra lärarresurs på ågra årskurser för att öka måluppfyllelse och möta de behov fuits. Detta har slagit väl ut och haft avsedd effekt på resultat. Resursfördelige räcker dock ite till för de resurskrävade vi har i vårt område, så adra område har fått stå tillbaka, däriblad stödudervisige i egelska. 3 Skolas verksamhetsidé Stågeässkolas tidigare visio, Vi vill att alla ska arbeta för e hållbar utvecklig för mäiskor och miljö, kuskap och käsla, har uder våre bearbetas och diskuteras. Ny visio och verksamhetside har tagit form; E skola i uet, e skola för framtide. Visioe skall fugera e övergripade ledstjära för alla i verksamhete, så att det skapas goda förutsättigar för varje idivid att utvecklas optimalt.stågeässkola vill vara e tidselig skola utvecklar lärade på måga ola sätt, med hög kvalitet, harmoisk arbetsmiljö och humor. Stågeässkola vill vara e skola där och vuxa käer sig välkoma och trygga och där varje elev möts med respekt. Läropla och värdegrud ska vara ledstjäror i udervisige. Stågeässkola vill vara e skola där varje elev möts där de befier sig och utifrå förmåga och itresse ges möjlighet att utvecklas så lågt möjligt, för framtide. 3.1 Rektors strategier att leda skola Som ledare är mi ambitio att vara lyhörd och ärvarade, att ha tid att besöka verksamhete. Det är vtigt att ha ett positivt och lösigsfokuserat förhålligssätt, att ta fasta på det fugerar bra istället för att fasta i det ite fugerar. Prestige och låsta positioer och allt för strta och rigida regler bidrar ite till ett gott klimat. Vi får ite fasta i ett klimat där vi gör vi alltid har gjort uta att reflektera över varför. Det är vtigt att våga täka ytt. Mi ambitio är att geom att lyfta goda exempel bidra till att sprida käsla av arbetsglädje, att varje medarbetare ka gå till arbetet med e käsla av glädje och stolthet. Det allra vtigaste är att bemöta varje elev och förälder med respekt. Ett gott samarbete och e hög trivsel ökar eleves möjligheter till e god skolgåg. Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 3(20)

4 Mi ambitio är också att vara öppe, rak, ärlig och tydlig. Jag aser att ett tydligt ledaskap miskar riske att medarbetare käer osäkerhet och frustratio. Det är vtigt att arbeta för att alla i orgaisatioe ska käa sig e ehet och att effektivisera och ratioalisera arbetet så att vi fokuserar på rätt saker vid rätt tillfälle. Mi visio för Stågeässkola är att vi ska vara e skola i framkat är det gäller skolutvecklig. Vi ska ha god trivsel blad både persoal och, gott bemötade och e hög måluppfyllelse. 3.2 Skolas systematiska kvalitetsarbete Uderlag till kvalitetsredovisig läsåret är utveckligssamtal, medarbetarsamtal och läsårsutvärderig. Vi har också avät elevekäter, atioella prov, ega observatioer och reflektioer, samt föräldraråd. Uder två temakvällar, samt uder APT har vi diskuterat och aalyserat resultat, samt arbetat aktivt med vårt bemötade av med specifa svårigheter och vad käeteckar e professioell skola. Geom lärledade samtal har vi sammaställt och aalyserat våra starka område respektive utveckligråde. Föräldraråd har geomförts regelbudet och har uder våre 2012 varit välbesökta. Föräldrara är aktiva och visar egagemag för skolas utvecklig och arbete. Elevera har uder våre 2012 svarat på e ekät agåede trivsel och rastverksamhet. Ekäte är geomförd av våra kamratstödjare i samarbete med specialpedagog och lärare. Ekäte geomfördes i mars % av 231 svarade på ekäte Elevera svarade på frågora i skola De ite har svarat var atige sjuka eller var lediga Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 4(20)

5 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 5(20)

6 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 6(20)

7 Resultate av ekäte visar att trivsel är hög på Stågeässkola och att ästa alla har ågo att vara med uder rastera. Målet måste ädå vara att 100% ska käa att de trivs i skola och ett led i detta arbete kommer vi uder ästkommade läsår att arbeta vidare med förhålligssätt och bemötade i skola, både blad och mella och persoal. Kuskapsihämtig och målmedvetet arbete krig med ola former av beteedeproblem kommer att fortgå. Elever 4 Arbetsorgaisatio fyra hörstear 4.1 Bar Elever Vårdadshavare Grudskola Mars 2012 Mars 2011 Mars 2010 Atal Atal klasser Geomsittligt atal per klass 21,36 20,72 20,73 Atal placerade bar i behov av särskilt stöd (åtgärdsprogram) Atal placerade bar med aat modersmål ä sveska Kommetarer: Elevekät Jag käer mig trygg i skola Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 7(20)

8 Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Skolarbetet gör mig så yfe så jag får lust att lära mig mer Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Lärara i mi skola tar häsy till as åster Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Jag vet vad jag ska kua för att å måle i de ola ämea Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Lärara i mi skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Jag vet hur det går för mig i skolarbetet Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 8(20)

9 Mi lärare förvätar sig att jag ska å måle i alla äme Svarsalterativ Svarsalterativ i procet Svarsalterativ Svarsalterativ Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt Stämmer ite alls Vet ej Elevekät. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Ovaståede elevekät har ite geomförts uder läsåret. Elevera har uder våre 2012 istället svarat på e ekät agåede trivsel och rastverksamhet. Ekäte är geomförd av våra kamratstödjare i samarbete med specialpedagog och lärare. Ekäte geomfördes i mars % av 231 svarade på ekäte Elevera svarade på frågora i skola De ite har svarat var atige sjuka eller var lediga Resultate av ekäte visar att trivsel är hög på Stågeässkola och att ästa alla har ågo att vara med uder rastera. Målet måste ädå vara att 100% ska käa att de trivs i skola och ett led i detta arbete kommer vi uder ästkommade läsår att arbeta vidare med förhålligssätt och bemötade i skola, både blad och mella och persoal. Kuskapsihämtig och målmedvetet arbete krig med ola former av beteedeproblem kommer att Elevekät. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Elever - Natioella prov Natioella prov årskurs 3 Äme Delprov At al elev er Skriftliga räkemetoder Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Räka i huvudet Tid och geometri Lheter, tallije och talföljder Uppdelig av tal och helheter Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 9(20)

10 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Area och volym Statist, gruppuppgift Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Sveska Mutlig uppgift Sveska Läsig skölitterär text Sveska Läsig faktatext Sveska Eleves högläsig Sveska Sveska Sveska Sveska Skrivuppgift: berättade text Skrivuppgift: stavig och iterpuktio Skrivuppgift: läsbarhet Skrivuppgift: beskrivade text Sveska adraspråk Mutlig uppgift Sveska adraspråk Läsig skölitterär text årskurs 3. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 3. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Sveska årskurs 3. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 3. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Natioella prov årkurs 6 Äme Delprov At al elev er Egelsk a Egelsk a Egelsk a Egelsk a Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Samtala/tala Lyssa/förstå (skriva) Läsa/förstå (skriva) Skriva Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 10(20)

11 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Miiräkare, räkesätte Lägd, area, skala Tid, statist Räkemetoder Sveska Sveska Sveska Sveska Läsa, förstå litterära texter Läsa förstå sakprosa Skrivuppgift berättade Skrivuppgift förklarade Sveska Läsa samtal Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Läsa förstå litterära texter Läsa förstå sakprosa Skrivuppgift berättade Skrivuppgift förklarade Läsa, samtala Egelska årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sammataget är det 82% av a år måle på de atioella prove i egelska. Det är ett resultat vi ite är öjda med. E av förklarigara ka vara att vi har måga med utlädsk härkomst och deras utvecklig i ämet egelska är geerellt sett lågsammare, då de håller på att lära sig det sveska språket. Måga av dem har ige läs- och skrivförmåga på sitt modersmål är de kommer till oss och då blir språkilärige komplex och fokus måste ligga på att skapa ett läs- och skriftspråk på sveska ia egelskailärige ka bli effektiv. Detta är dock ite de eda förklarig till det låga resultatet, uta vi måste måste arbeta aktivt med att utveckla udervisige i egelska. Då vi på skola har måga med europsykiatriska och social svårigheter har skola utvecklat e stödorgaisatio krig dessa. Det fis e lite udervisigsgrupp där vi fokuserar på att träa arbetsmetoder, miesträig Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 11(20)

12 och social träig. Vi har e väl utvecklad specialudervisig med fokus på läsig och också e lärare arbetar med specialudervisig i matemat. Dessa prioriterade område har gjorts för att höja kvalietete i udervisige, me har också resulterat i att ekoomi ej tillåtit resurs i ämet egelska. Egelska årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Målet är det gäller egelska är att uder e treårsperiod öka måluppfyllelse så att de ligger i paritet med resultate i sveska och matemat, vilket iebär över 92%. Vi måste arbeta aktivt och ha fokus på hur vi utvecklar de språkliga förmågora och hur vi hittar e udervisig matchar de förmågor vi ska utveckla. Vi kommer att arbeta med temakvällar tar upp vilka förmågor udervisige ska syfta till att utveckla, samt bedömigsskicklighet i lärargruppe. Vi behöver också göra satsigar är det gäller fortbildig i ämet för våra lärare. Vidare behöver vi se över och evetuellt omstrukurera vårt arbete, så att vi ka erbjuda e bättre stödudervisig i egelska. årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Sveska årskurs 6. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 6. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Natioella prov årskurs 9 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Sveska Provbetyg Sveska Läsförståelse Sveska Mutlig kommuatio Sveska Skriftlig produktio Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Sveska adraspråk Provbetyg Läsförståelse Mutlig kommuatio Skriftlig produktio Provbetyg Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 12(20)

13 Äme Delprov At al elev er Atal ått kravivå Adel ått kravivå Atal ått kravivå Atal ått kravivå Adel ått kravivå Adel ått kravivå Egelsk a Egelsk a Egelsk a Egelsk a Provbetyg Mutlig kommuatio Receptiv förmåga Skriftlig produktio Sveska årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Sveska årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Egelska årskurs 9. Reflektioer, slutsatser, lärdomar: Egelska årskurs 9. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Resultat samtliga äme Äme Atal Atal ått måle Bild (BL) Egelska (EN) Hem- och kosumetkuskap (HKK) Idrott och hälsa (IDH) (MA) Modersmål (ML) Mus (MU) Naturorieterade äme (NO) ÅK Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Samhällsorieterade äme (SO) ÅK Geografi (GE) Historia (HI) Religioskuskap (RE) Samhällskuskap (SH) Slöjd (SL) Sveska (SV) Adel ått måle Adel ått måle Adel ått måle Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 13(20)

14 Äme Sveska adraspråk (SVA) Atal Atal ått måle Tek (TE) Adel ått måle Adel ått måle Adel ått måle Reflektioer, slutsatser, lärdomar: När det gäller måluppfyllelse för Stågeässkola är det, förutom det reda ämts krig resultate på de atioella prove, så är slutsatse att måluppfyllese hos våra är god. Vi har e god och jäm kvalietet i vår udervisig. I vissa äme ka ett lägre resultat visa på att vi äu ite ått la lågt i alla äme är det gäller hur vi ska utveckla och bedömma as förmågor i elighet med de ya kuskapskrave. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Uder höste behöver vi arbeta vidare med de ya kursplaera och stärka vår bedömmarskicklighet iom alla äme. För att ytterligare stärka sambadet med de skritliga omdömea och as utveckligspla gör vi e förädrig av vårt IUP-hjul. Det vtigt för eleves resultat att kopplige och återkopplige mella arbete och kuskapkrav blir tydliga. Se bilaga Betyg Betyg mist godkät, adel i % Bild (BL) Egelska (EN) Hem- och kosumetkuskap (HKK) Idrott och hälsa (IDH) (MA) Modera språk (MSPR) Mus (MU) Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Geografi (GE) Historia (HI) Religioskuskap (RE) Samhällskuskap (SH) Slöjd (SL) Sveska (SV) Sveska adraspråk (SVA) Tek (TE) Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 14(20)

15 Reflektioer, slutsatser. lärdomar: Åtgärder för fortsatt utvecklig: Samverka hem och skola Föräldraråd har geomförts regelbudet och har uder våre 2012 varit välbesökta. Föräldrara är aktiva och visar egagemag för skolas utvecklig och arbete. Alla vårdadshavare har erbjudits utveckligssamtal uder både höst- och vårtermi. Alla vårdadshavare har varit ibjuda till ett föräldramöte uder hösttermie. Uder vårtermie har vårdadshavare till två elevgrupper erbjudits ytterligare föräldramöte. Alla vårdadshavare har kotiuerlig kotakt med klassförestådare. E del har har tätare kotakter med skola, i form av veckoavstämigar, samrådsmöte och vid hämtig och lämig på fritidshemme, basreta på behov och övereskommelser. Vi arbetar aktivt med devise att ett gott, flexibelt och tillmötegåede samarbete med hemmet är av största vt för våra s välmåede och resultat. I elighet med Skolispektioes sypukter har rutier för klagomålshaterig reviderats. Se bilaga 2. Iga klagomål på Stågeässkola har ommit. 4.2 Medarbetare Atal aställda (tjäster) 31 - varav pedagoger 26 Sjukfråvaro Kommetarer: Det har varit mycket låg persoalomsättig, oftast i sambad med pesiosavgåg eller tillfälligt variats utgåg. Behörighete hos persoale är god och sjukfråvaro låg. I kommue fis rutier för att följa upp fråvaro. Persoalehete är behjälplig med uppföljig två gåger per år. Vid behov följs kommues rehabkedja. I persoalgruppe har det uder året fuits yckelpersoer med asvar för särskilda område t ex; öp, data, hälsa, kultur och labehadligspla. Tre persoer är utbildade lärledare. Iom dessa område behöver vi göra förstärkigar och utveckla arbetsfördelige iför ästkommade läsår Medarbetarekät Frågor Jag upplever arbetsglädje Jag käer mig delaktig och har iflytade över mia arbetsisatser Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt 46,7 53, Stämmer ite alls Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 15(20)

16 Frågor Jag tar asvar för mia arbetsuppgifter Jag upplever mig ha tid för återhämtig och reflektio Stämmer helt och hållet Stämmer gaska bra Stämmer gaska dåligt ,7 33,3 36,7 Stämmer ite alls Reflektioer, slutsatser och lärdomar Medarbetarekäte, geomfördes i december 2011, visar på hög trivsel blad medarbetara me också e tuff arbetsbelastig. 90% tycker att det är roligt att gå till arbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever arbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% aser dock att de ite har tid för återhämtig och reflektio, meda 33,3% aser att de edast delvis har tid för detsamma. 46,7% har uder det seaste året upplevt hot och våld på arbetsplatse. Vid varje tillfälle uppges elev eller vårdadshavare vara utsättare. Åtgärder för fortsatt utvecklig: Utifrå medarbetarekäte har persoale tillsammas valt att prioritera ågra utveckligråde ska utvärderas vid ola tillfälle uder ästkommade läsår. E hadligspla har upprättats. Se bilaga Arbetsmiljö De fysiska arbetsmiljö uder läsåret har varit relativt god, då Stågeässkola är yreoverad och lokalera fia och apassade till verksamhete. Alla klassrum är relativt jämstora, måga av dem har grupprum i aslutig och i alla klassrum fis kao istallerat. E stor brist ger upphov till frustratio och svårigheter är brist på förrådsutrymme. Ekoomiskt är detta också ett problem, då det ite fis utrymme för att spara extra stolar, bord etc, för framtida behov. Uteklassrummet har färdigställts, ivigts och döpts till "Kompishuset" av a på skola.skolgårde är stor och härlig, me sakar sittmöljigheter för a rutomkrig. Ekoomi har ite räckt till för sådaa ivesterigar. Fråvaro av papperskorgar, laså dålig belysig ger upphov till bekymmer i form av edskräpig och otrygghetskäsla. E motiossliga ligger i aslutig till skolgårde och fotbollsplae är stor, vilket ökar möjligheter för rörelse. De psykiska arbetsmiljö har uder läsåret varit påfrestade för persoale, vilket ka bero på flera ola faktorer. Briste på kotiuitet i ledarskap, med tillfälliga lösigar och byte av rektorer, har upplevts väldigt stressade. De elevgrupp fis på Stågeässkola är krävade. Det är måga bar med stora behov, såväl psykiska, sociala, kuskapsmässiga. Det är ett hårt belastat område att arbeta i. Briste på fugerade tek och iteret är ytterligare e faktor perosale lyfter fram ett stort arbetsmiljöproblem. Det är svårt att bedriva udervisig utifrå de ya kursplaera uta fugerade tek. Iformatio, iup och omdömesskrivig på Skolsida är avhägigt fugerade tek. Persoale käer frustratio över att ite kua vara uppdaterade och följa de utvecklig krävs. De utvärderig gjordes med all persoal i jui 2012 visar dock att trivsel är hög på skola. Arbetsklimatet beskrivs öppet och tillåtade. Arbetet uder våre, med Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 16(20)

17 förhålligssätt i fokus upplevs mycket bra och iställige till ledige är positiv. Måga ser med glädje fram emot kommade läsår och fortsättige av det utveckligsarbete påbörjats uder våre. 4.4 Ekoomi Budgete är asträgd och räcker dåligt till för att ge de förutsättigar våra skulle behöva. Stågesässkola har måga med specifa svårigheter, tidigare ämts, vilket är resurskrävade. Vi har svårt att iom budget klara dessa behov. Det fis iget utrymme för ivesterigar i form av teskiska hjälpmedel, uppdateriga av läromedel etc. då prioriterige att ha fler vuxa i elevgruppera har varit ödvädig. Det är också svårt att erbjuda våra upplevelser i form av studiebesök, kostutställigar, skridskoåkig etc. då det alltis krävs busstrasport, vilket är e ekoomisk belastig. 5 Utveckligsorgaisatio 5.1 Skolas prioriterade utveckligråde 1 Bakgrud till val av prioriterat område Då det på Stågeässkola fis måga med beteedeproblemat av ola slag krävs, äu mer, ett medvetet och professioellt bemötade av vuxa på skola. Det är vtigt att vuxe ite skapa fler koflter ä ödvädigt geom att med sitt bemötade trigga igåg det beteede hos eleve ma vill udva. Det är vtigt med ett gott samspel mella vuxa, så att persoale ka stödja och hjälpa varadra i svåra situatioer. Höste 2011 var e tuff period på skola, då persoale upplevde att de gled ifrå varadra och de hjälpsamhet tidigare fuits försva. Det var turbulet i måga elevegrupper och persoale sakade si föregåede rektors systematiska arbete med. Högsta prioritet uder våre 2012 har därför varit att arbeta med att återskapa e gemeskap på skola, där persoale hjälper varadra och där "alla bar är allas bar". Vidare har fokus legat på att hitta former för professioellt bemötade och hur ma ka skapa lösigar tillsammas med a på ett proaktivt sätt. Geomförda isatser All persoal har läst boke "Vilse i skola" av Ross W Gree. Uder två temakvällar har vi i grupper diskuterat iehållet och delat upplevelser och erfareheter. Mella dessa tillfälle har alla träat på att aväda de redskap preseteras i boke. Uder APT -möte och e gemesam studiedag i jui har vi kopplat ihop diskussioera mella ola yrkeskategorier geom lärledade samtal. Utbildigsisatser i form av kogitiossimulator, klipp frå svt:s program "Mitt huvud är e torktumlare" etc. har kompletterat arbetet. Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 17(20)

18 Reflektioer, slutsatser, lärdomar Arbetet har upplevts mycket positivt. Persoale är professioell, lösigsfokserad och prestigelös. De delar med sig av sia erfareheter och stödjer varadra. E medvetehet i hur vi agerar getemot i allmähet och med specifa beteedesvårigheter i syerhet sys tydligt. De verktyg preseteras i boke "Vilse i skola" har aväts och upplevs god hjälp. Klimatet på skola har avsevärt förbättrats, både i våra elevegrupper och persoal emella, vilket uderstryks i utvärderig gjord i båda dessa grupper. Arbetet har lett till reflektioer krig hur vi ka aväda våra stödisatser och vad är hjälpsamt i ola situatioer Åtgärder för fortsatt utvecklig: I augusti geomförs e gemesam studiedag där Specialpedagogiska skolmydighete deltar. Take är att fördjupa persoales kuskaper krig diagoser ADHD, autism och hur udervisige krig med dessa svårigheter på bästa sätt ka läggas upp. På varje Apt plaeras gemesamma diskussiosfrågor rör förhålligssätt och samsy. Vi förädrar och strukturerar arbetet för i behov av stöd, för att få e mer effektiv orgaistaio. Tillsättadet av e kurator på skola breddar elevhälsoteamet och fyller e vtig fuktio på hela skola i arbete krig i behov av stöd och hjälp. Förhoppige är också att detta bidrar till att adra fuktioer, så specialpedagog, i fortsättige ka aväda si kompetes till det de är avsedd, vilket ytterligare ka bidra till e höjig av kvalitete på skola. 5.2 Skolas prioriterade utveckligråde 2 Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 18(20)

19 Bakgrud till val av prioriterat område Geomförda isatser Reflektioer, slutsatser, lärdomar Åtgärder för fortsatt utvecklig: 5.3 Skolas prioriterade utveckligråde 3 Bakgrud till val av prioriterat område Geomförda isatser Reflektioer, slutsatser, lärdomar Åtgärder för fortsatt utvecklig: 6 Presetatio av fritidshemmet Fritidshemmets visio/verksamhetsidé Vi arbetar efter de gemesamma policy och det gemesamma kvalitetsarbete, i Lysekils kommu, har framarbetats för Fritidshemme. Se bilaga. Rektors strategier att leda fritidshemmet Ett ärvarade ledarskap är vtigt för att få e god verksamhet. För att få hög kvalitet har yckelpersoer utsetts. Dessa avarar för de övergripade plaerige av verksamhete. Fokus på Fritidshemme har gjorts iför läsåret Fritidspedagoger har fått extra tid till plaerig och till att geomföra rastaktiviteter. Att utyttja persoales kompetes på rätt sätt leder till e högre kvalitet. Fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete Vi följer det årshjul är framtaget för fritidsverksamhete i Lysekils kommu. Se bilaga. Fritidshemmets utveckligråde Det pågåede arbetet med förhålligssätt, geomförts uder våre -12 på hela Stågeässkola, fortlöper. Det är vtigt att vi har e samsy och att persoal itar e medvete strategi och hållig, så att vi med vårt agerade ite utlöser de beteede vi öskar miska. Det är vtigt att agera pro-aktivt och att i samtal och övereskommelser med bare hittar vägar för att udva problem. Vi behöver också arbeta vidare med att ytterligare stärka vårt professioella förhålligssätt getemot vårdadshavare. Som ett led i detta har vi asökt om, och fått ett lärade besök, ku8, till verksamhete. 7 Utster mot framtide För framtide och för att vi på skola ska kua leva upp till de krav åläggs oss i och med lgr 11, krävs e uppdaterig och ivesterig i digital tek. Vi hoppas kua få ivesterigsmedel för detta ädamål. Vi har fortsatt låg perosalomsättig med e aktiv och lösigsfokuserad persoal. Vi Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 19(20)

20 arbetar med att ha e hög kvalietet och e verksamhet att käa stolthet över. Skolas måluppfyllelse kommer fortsatt att ligga högt. Måluppfyllelse i egelska kommer att ha förstärkts geom målmedvetet arbete. Brastad med omejd är e växade kommudel och vi kommer fortsatt att ha ett högt elevatal och ett hårt ryck på våra fritidshem. Våra har e mycket varierad sociokulturell bakgrud och måga uttrycker psykisk ohälsa. Vi har måga föräldrar uttrycker osäkerhet i si föräldraroll. Resursfördeligssystemet tar ite häsy till att våra har ökade behov av vuxa, lärare och kuratorsstöd i skola, uta behöver förädras. E elev i vårt område kräver geerellt mer resurs ä på adra ställe i kommue. Vi iför uder kommade läsår ett ytt IUP-hjul där vi hoppas få ett bättre flöde mella omdöme, utveckligssamtal och betyg. Se bilaga. Upparbetig av ya Skolsida kommer att ske aktivt uder ästkommade läsår. Vi arbetar för att göra Skolsida till ett levade verktyg och ett dialogforum för vårdadshavare, elev och skola. 8 Bilagor Stågeässkola, Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola 20(20)

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer