Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed"

Transkript

1 Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director 19 september Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område är och hur ska e skuld redovisas Upplysigskrav på miljö- och hållbarhetsiformatio i förvaltigsberättelse 3 Asvar för saerig av föroreade område UTÖVARANSVAR för drift efter om verkigar pågår och efterbehadligsbehov föreligger (Miljöskyddslage) Ka fias ett asvar för tid före 1969!!! Asvar för utredig (markudersökig, provtagig etc.) Asvar för efterbehadlig (regörig) Asvaret ka göras gällade äve mot tidigare verksamhetsutövare som bidragit till skada. Verksamhetsutövara asvarar solidariskt i förhållade till sitt bidrag till föroreige. Verksamhetsutövare behöver ej ha bedrivit e miljöfarlig verksamhet, det räcker att verksamhete ka medföra skada eller olägehet för miljö! 4

2 Klosters-dome Dom i miljööverdomstole (M , ) Dom att Klosters åläggs att utföra detaljerad markudersökig av område som bolaget haft verksamhet på och trolige föroreat före Domskäl var att Klosters edast ålagts att fastställa vilka föroreigar frå Klosters verksamhet som fis kvar i området. Slutsats: det går ej att förutse är asvar för föroreig ka uppstå då tidsgräse 1 juli 1969 ite verkar hålla? 5 Asvar för saerig av föroreade område FASTIGHETSÄGARANSVAR vid förvärv efter Om dee vid förvärvet käde till eller bort käa till föroreige Subsidiärt, solidariskt Lågtgåede udersökigsplikt före förvärv för att skydda sig JB:s regler är dispositiva me ej MB:s! Säljargarati skyddar ej mot krav frå tillsysmydighet Asvar äve om fastighet seare sålts, asvaret blir solidariskt mella samtliga ägare efter Det går således ej att sälja bort asvaret! Asvar äve vid trasportköp 6 Asvar för saerig av föroreade område Fastighetsägare ka riskera att ases som verksamhetsutövare i två fall: Förvarig Förvarig av miljöfarligt avfall ka betraktas som pågåede, miljöfarligt verksamhet Exempel e soptipp som med farligt lakvatte Förvarig av tuor med förbrukade kemikalier Krav ställs alltid på urspruglig verksamhetsutövare om dee fis, såvida köp ej skett efter 1998 Exploaterig De som med ega åtgärder ökar förutsättige för att föroreig i området ka expoeras eller spridas Ases skäligt att få stå för kostadera då detta ka kompeseras med högre pris i seare led Olika om detaljpla fis eller ite 7 ARVAMETSDOMEN Miljööverdomstoles dom M ( ) INNEBÄR ATT köpare av verksamhet (ikråmsöverlåtelse) som tidigare föroreat mark med PCB åläggs att utföra de utredig som är ödvädig för att avgöra behovet av och sättet för saerigsåtgärder med motiverig att de som tar över e verksamhet i pricip övertar såväl rättigheter som skyldigheter. 8

3 Domskäl är Skrotigsverksamhete bedrivs fortfarade, me med y verksamhetsutövare Verksamhete har orsakat PCB-föroreig i Umeälve Eligt 10 kap 2 MB ka både tidigare och uvarade verksamhetsutövare göras asvariga för föroreige Att krav ställs på uvarade verksamhetsutövare fis stöd för i förarbetea (prop. 97/98:45 s. 361) De som tar över e verksamhet i pricip övertar såväl rättigheter som skyldigheter Krav om efterbehadligsåtgärd (udersökig samt saerig) ka således riktas mot vem som helst av dem som bedrivit eller bedriver verksamhete 9 Förslag till lag om ädrig i Miljöbalke 10kap geom ett tillägg till 2 Dir. 2004:159 Miljödepartemetet Rubrik: Miljöskadeasvar m.m. Beslut vid regerigssammaträde de 18 ovember 2004 Utredare skall redovisa sitt uppdrag seast de 30 april Förslag till lag om ädrig i Miljöbalke 10kap geom ett tillägg till 2 Om verksamhetsutövare ite förmår att uppfylla sia förpliktelser eligt detta kapitel asvarar i skälig omfattig de, som geom att utöva ett bestämmade iflytade över verksamhete, i avsevärd grad medverkar till dea oförmåga. 11 Förslag till lag om ädrig i Miljöbalke 10kap geom ett tillägg till 2 Frågeställigar När skall aktieägare redovisa e skuld? När är e såda kostad avdragsgill? Bristtäckigsasvar vid tillstyrkade av utdelig eller accept av kocerbidrag/prissättig iom kocer? Retroaktivt asvar. 12

4 Redovisig av miljöskulder Redovisig skall ske eligt lag och god redovisigssed Årsredovisigslage och Bokförigslage Avsättigar eligt RR 16 / IAS 37 / KRK 10 Tvistiga skulder Bokförigsämde U 88:11 Att age belopp okät som argumet att ite redovisa åtagadet är ite acceptabelt uta i ästa alla fall ka oberoede expertis tillkallas för bedömig av beloppets storlek. (RR16) 13 Osäkerhet vid bedömig av belopp Ekoomisk osäkerhet t.ex. framtida iflatio och ev. diskoterigsbehov. Tekologisk osäkerhet påverka på kommade åtgärders kostader. Juridisk osäkerhet eget asvar och adra parters asvar, ya lagar, skatteregler. Politisk osäkerhet samhällsutvecklig. Ekologisk osäkerhet sy på vad som är bra eller dåligt för miljö förädras. Det sakas defiitioer av föroreig i miljöbalke varför vid varje tidpukt gällade kuskap är av betydelse för bedömig, vilket ger e osäkerhet vid framtidsbedömigar. 14 RR 16 / IAS 37 / KRK 10 Avsättigar och Asvarsförbidelser När? Det föreligger ett åtagade för e iträffad hädelse som trolige skall betalas till ett tillförlitligt uppskattat belopp. Belopp? Bästa uppskattig av kommade utbetalig. Nuvärdesberäkig. Omprövas varje balasdag. 15 Miljöskuld Miljöutgifter som förvätas betalas i framtide för kommade åtgärder ka behöva redovisas som e skuld eller, vid osäkerhet, som e avsättig eller asvarsförbidelse. De praktiska problem som ka uppstå hadlar om När redovisig skall ske. Hur frivilliga åtagade skall hateras. Vilket belopp som skall redovisas. Om diskoterig skall ske. Hur förvätade ersättigar frå aa skall hateras. Hur årlig omvärderig skall redovisas. Skattefråga. 16

5 Miljökostader redovisas är de iträffar. Miljökostader redovisas är de upptäcks. Miljöskuld Värderig Reserverigar, uvärde Ej gradvis uppbyggad om ej specifika villkor uppfyllda! 17 Vilket belopp skall redovisas? Miljöförpliktelser på grud av lag, tillståd, kotrakt eller bidade itera beslut skall redovisas. Samtliga skulder/avsättigar skall redovisas utom i de sällsyta fall ett belopp ej ka uppskattas. Då ka det redovisas i text/ot. Att age belopp okät som argumet att ite redovisa åtagadet är ite acceptabelt uta i ästa alla fall ka oberoede expertis tillkallas för bedömig av beloppets storlek. (RR16) Skuldes belopp skall beräkas som förvätat framtida kassaflöde. 18 Belopp? Beräkig av belopp skall vara det bästa/troligaste värdet. beakta risker och osäkerheter diskotera till markad/riskräta om väsetligt årlig omvärderig korrigeras som rätekostad. beakta framtida utvecklig av tekologi, lag m.m. ej kvitta mot itäkter (försäljig, ersättig) ej skapa överdriva avsättigar ej medvetet övervärdera skulder. 19 Vilket belopp skall redovisas? (forts.) Ebart saolika ädrigar i tekologi och lagstiftig får påverka bedömig av beloppet. Ersättig frå tredje ma får ej kvittas i redovisige Framtida förpliktelser som ej är saolika eller som är beroede av e framtida hädelse skall ej redovisa som skuld uta skall tas upp som asvarsförbidelse. 20

6 Tillgåg eller kostad Tillgåge skall ägas av företaget, med livslägd över ett år. Saolikt att företaget får framtida ekoomiska fördelar. Värdet ka mätas på ett tillförlitligt sätt. Miljöutgifter som leder till framtida avkastig skall redovisas som ivesterig med ett värde som ej överstiger (u-)värdet av de framtida avkastige. E aläggigstillgåg med värdeedgåg p.g.a. miljöskäl skall miskas i värde geom edskrivig och ite geom reserverig i form av e skuld. 21 RR 16 Avsättigar och Asvarsförbidelser Frivilligt åtagade Åtagade som skall skuldföras föreligger är ett företags agerade geom ett etablerat beteede eller geom e publicerad policy eller ett aktuellt uttalade har visat utomståede att det påtar sig visst asvar och utomståede då har rimliga skäl att förväta sig att företaget uppfyller detta asvar. Ex. Miljöpolicy ager att företaget kommer att saera all föroread mark det orsakat. Föroreig i ett lad som ej har lag om detta iebär att saerigskostad ädå skall reserveras. 22 Vilket belopp skall redovisas? (forts.) Förslag IAS 37 ka komma att gälla frå 2007 osäker läge idag! Begreppet avsättigar ädras till icke-fiasiella skulder. Föreslås krav på att öppet redovisa risker, beräkigar och aat krig dessa skulder, där bl.a. krav på att eller frivilligt åtagade att saera föroreade område igår. Belopp ska vara vad vi idag är beredda betala för att bli av med åtagadet Alla åtagade ska skuldföras. Osäkerhet ska istället påverka beloppets beräkig metsias37ias19(complete).pdf 23 BFN U88:11 Tvistiga skulder Skuld skall bokföras så sart det ka ske seda hadlig mottagits om äredet. Särskild värderig skall ske i bokslutet. 24

7 Årsredovisigslages upplysigskrav på hållbarhetsiformatio Årsredovisigslages upplysigskrav på hållbarhetsiformatio 25 Årsredovisigslage (ÅRL) har i 6 kap 1 regler om vilka hållbarhetsfrågor som ska redovisas i årsredovisiges förvaltigsberättelse. Iformatioe omfattas de av reglera i bolagsstyrigskode om styrelses rapporterig om iter kotroll avseede de fiasiella rapporterige. Iformatioe omfattas av de lagstadgade revisioe och det gäller samma regler på fullstädighet, riktighet och verifierbarhet som övrig iformatio. De lagstadgade upplysigsskyldighetera har tre olika perspektiv ett allmät ett miljöfokus ett specifikt perspektiv som fokuserar på icke-fiasiella förhållade. 26 Det allmäa perspektivet, ÅRL 6 kap 1 2 st pkt 1 Upplysig ska lämas om av sådaa förhållade som är viktiga för bedömig av utvecklig av företagets verksamhet, ställig och resultat. Det allmäa perspektivet fokuserar på hur olika förhållade påverkar företaget. Blad dessa igår äve väsetliga miljöoch hållbarhetsfrågor Dessa regler gäller oberoede av bolagsstorlek. Kravet omfattar äve kocerredovisig. Bokförigsämde har i ett uttalade (BFN U 98:2) påpekat att detta äve ka iefatta bl.a. miljöfrågor, t.ex. ädrade markadsförutsättigar, betydade saerigsbehov eller överskridade av tillstådsvillkor 27 Det allmäa perspektivet ÅRL 6 kap 1 2st pkt 2 Upplysig ska lämas om företagets förvätade framtida utvecklig iklusive e beskrivig av väsetliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står iför. Det allmäa perspektivet fokuserar på hur olika förhållade påverkar företaget. Blad dessa igår äve väsetliga miljö- och hållbarhetsfrågor. Lagstiftare ager att blad riskera ka återfias klimatförädrigar, kemikalielagar, tillstådsprövigar m.m. Dessa regler gäller bara för företag som har mist tio aställda eller tillgågar med värde överstigade 24 miljoer kroor. Kravet omfattar äve kocerredovisig. Dea lagtext trädde i kraft 1 maj 2005 (prop 2004/05:68) och är de sveska versioe av EU:s sk moderiserigsdirektiv 2003/51/EG. Kravet gäller för räkeskapsår som ileds efter 30 april

8 Det specifika miljöperspektivet ÅRL 6 kap 1 4 st adra meige Det specifika miljöperspektivet ÅRL 6 kap 1 4 st adra meige, forts Företag som bedriver verksamhet som är tillståds- eller amäligspliktig eligt miljöbalke ska alltid läma upplysigar om verksamhete påverka på de yttre miljö. Hur vissa företags miljöfarliga verksamhet påverkar miljö. Iformatioskravet är helt oberoede av om iformatioe ases viktigt för bedömig av företagets utveckligsförmåga eller ite. Det fis ite ågot väsetlighetskrav uta kravet är absolut E avvikelse i förvaltigsberättelse frå lages krav ska påtalas av revisor, vilket ka medföra ore revisiosberättelse. 29 Bokförigsämde har i ett uttalade (BFN U98:2) agett vad som ska redovisas BFN aser det är öskvärt att upplysig äve lämas om idirekt miljöpåverka miljöpåverkade verksamhet vid utlädska aläggigar. Upplysigskravet omfattar främst miljöpåverka av produktiosprocesser meda produkters miljöpåverka vid avädig eller är de blir till avfall ite berörs. 30 Det specifika miljöperspektivet ÅRL 6 kap 1 4 st adra meige, forts (BFN U:98) Age att bolaget bedriver verksamhet som är tillståds- eller amäligspliktig och vad tillståds- eller amäligsplikte avser. För tillstådspliktig verksamhet skall ages om miljöpåverka i huvudsak sker geom utsläpp till luft, vatte eller mark eller geom avfall eller buller. Om väsetliga tillståd behöver föryas eller revideras uder det kommade räkeskapsåret skall detta ages samt skälet härför. Om tillståd eller godkäd amäla äu ite föreligger skall bolaget kommetera detta. Väsetliga föreläggade eligt miljöbalke skall kommeteras. Bolaget skall vidare age hur beroede det är av de tillståds- respektive amäligspliktiga verksamhete. 31 Det specifika miljöperspektivet ÅRL 6 kap 1 4 st adra meige, forts E frivillig redovisig på aat sätt, t.ex. i e miljöredovisig eller på hemsida påverkar ite kravet på att dea iformatio alltid ska återfias i årsredovisige. Dessa regler gäller oberoede av bolagsstorlek. Kravet omfattar äve kocerredovisiges förvaltigsberättelse Dea lagtext trädde i kraft Lagstiftare har fuit att dea lagparagraf ite efterlevs fullt ut varför tillägget alltid trädde i kraft 1 maj E utredig pågår uder 2005 om huruvida dea lagparagraf ska utökas eller ädras. 32

9 Pågåede utredig om miljöiformatio i årsredovisig I utredigsdirektive äms speciellt att utredare ska överväga behovet av ytterligare lagbestämmelser om miljöredovisig, och då äve behov av bestämmelser om redovisig av koldioxidutsläpp och aa iformatio i klimatfrågor, specifika krav på kvatitativa uppgifter om företagets miljöprestada i form av miljöidikatorer, upplysigskrav avseede miljöeffekter av verksamhet som bedrivs utomlads, redovisig av aa miljöpåverka ä de som följer av produktiosprocesser, redovisig av producetasvar. 33 Fokus på icke-fiasiella förhållade ÅRL 6 kap 1 4 st första meige Förvaltigsberättelse ska iehålla sådaa ickefiasiella upplysigar som behövs för förståelse av företagets ställig, utvecklig eller resultat och som är relevata för de aktuella verksamhete, däriblad upplysigar om miljö- och persoalfrågor. Svesk versio av EU:s moderiserigsdirektiv 2003/51/EG. Syftet är att syliggöra sociala och miljörelaterade aspekter av företages verksamhet. På seare år har området för vad som ska behadlas i årsredovisig utvidgats så att gräse mella fiasiella och ickefiasiella faktorer i viss må suddats ut, bl.a. redovisig av sjukfråvaro och av kösfördelig blad ledade befattigshavare. 34 Fokus på icke-fiasiella förhållade ÅRL 6 kap 1 4 st första meige De aktuella iformatioe behövs för förståelse av företagets utvecklig, ställig och resultat Detta ska ges e vid tolkig. Det är således ite företagets ege bedömig som är avgörade uta de bedömigskriterier som ka atas tillmätas betydelse av årsredovisiges olika itresseter. Dea lagtext trädde i kraft 1 maj 2005 (prop 2004/05:68). Kravet gäller för räkeskapsår som ileds efter 30 april Fokus på icke-fiasiella förhållade ÅRL 6 kap 1 4 st första meige Gäller bolag som bedriver ärigsverksamhet med mer ä 200 aställda eller tillgågar till ett värde över prisbasbelopp eller som är börsoterat. Om kocere i si helhet överskrider gräsvärde omfattas äve kocerredovisig och äve utlädsk verksamhet, Upplysigskravet omfattar således äve miljö- och persoalförhållade i de dotterbolag som deltar i koceres produktiosprocess. Lagstiftare aser det lämpligt att i kocerredovisig redogör för de åtgärder som vidtagits för att säkerställa rättvisa och rimliga aställigsvillkor i utlädska dotterbolag och företagets policy i sådaa frågor. 36

10 Fokus på icke-fiasiella förhållade ÅRL 6 kap 1 4 st första meige Exempel på upplysigar om persoalfrågor som företaget ka vara skyldig att läma iformatio om åtgärder är det gäller jämställdhet, arbetsmiljö, kompetesutvecklig, persoalomsättig, policy för aställigs- och arbetsvillkor, förekomst av kollektivavtal, etiska riktlijer som gäller i företaget eller i tredje världe, företagets val av samarbetsparters, kuder och leveratörer. 37 Fokus på icke-fiasiella förhållade ÅRL 6 kap 1 4 st första meige EU-kommissioes rekommedatio 2001/453/EG ( Om redovisig, värderig och lämade av upplysigar är det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltigsberättelser, de 30 maj 2001) där större företag uppmaas att öppet redovisa: de policies och program som företaget har i miljöfrågor, framför allt för att förhidra miljöförstörig, gjorda förbättrigar och skyddsåtgärder för viktiga miljöområde, kvatifierade uppgifter om mål och miljöprestada iom eergiförbrukig, materialförbrukig Avfall utsläpp till luft, mark och vatte, Det fis ite ågot geerellt krav på sifferupplysigar. 38 Sveriges Fiasaalytikers föreigs rekommedatio om hållbarhetsiformatio årsredovisig, ovember 2005: Eftersom det ka röra sig om betydade belopp rekommederar föreige att företaget ager si bedömig av om det har eller ka täkas få framtida asvar för föroreade område

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA Fiasutvecklig Tribeca Fiasutveckligs målsättig är att bidra med råd & produkter som

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Dataskyddsförordningen offentlig sektor

Dataskyddsförordningen offentlig sektor Dataskyddsförordige offetlig sektor Föreige för arkiv och iformatiosförvaltig Stockholm 25 oktober 2017 Lisa Johasso, Jurist, Dataispektioe TF/YGL/OSL Verksamhetsreglerig Dataskydd TF/YGL/OSL Verksamhetsreglerig

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Från Regionkansliet :40

Från Regionkansliet :40 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2009 09 22 14:40 Beslut i regiostyrelse de 22 september Fullmäktigeärede Ägaravtal för Västtrafik förlägs ett år Västtrafiks aktieägaravtal mella Västra Götaladsregioe och

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten Humaistiska fakultete BESLUT 1 / 5 2013-12-19 dr G 2013/558 Avisigar för irättade av utbildigsprogram vid Humaistiska fakultete Beslutsgåg Irättade av utbildigsprogram beslutas av fakultetsstyrelse efter

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

1. Ange myndighet och kontaktperson

1. Ange myndighet och kontaktperson Uppföljig av förekligsarbete för år 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: : 1 respodeter valda Respodet ade på: kersti.backma-haerz@aturvardsverket.se 12.01.2018, 13:27-26.02.2018, 09:55 1. Age mydighet

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Vad är det okända som efterfrågas? Vilka data är givna? Vilka är villkoren?

Vad är det okända som efterfrågas? Vilka data är givna? Vilka är villkoren? Problemlösig. G. Polya ger i si utmärkta lilla bok How to solve it (Priceto Uiversity press, 946) ett schema att följa vid problemlösig. I de flod av böcker om problemlösig som har följt på Polyas bok

Läs mer

Induktion LCB Rekursion och induktion; enkla fall. Ersätter Grimaldi 4.1

Induktion LCB Rekursion och induktion; enkla fall. Ersätter Grimaldi 4.1 duktio LCB 2000 Ersätter Grimaldi 4. Rekursio och iduktio; ekla fall E talföljd a a 0 a a 2 ka aturligtvis defiieras geom att ma ager e explicit formel för uträkig av dess elemet, som till exempel () a

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Statliga myndigheters representation

Statliga myndigheters representation ESV 2000:23 Statliga mydigheters represetatio [Elektroisk utgåva] E hadledig till stöd vid upprättade av itera riktlijer för represetatio samt vid redovisig av represetatioskostader. Förord Eligt verksförordige

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist

ENDIMENSIONELL ANALYS B1 FÖRELÄSNING VI. Föreläsning VI. Mikael P. Sundqvist Föreläsig VI Mikael P. Sudqvist Aritmetisk summa, exempel Exempel I ett sällskap på 100 persoer skakar alla persoer had med varadra (precis e gåg). Hur måga hadskakigar sker? Defiitio I e aritmetisk summa

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

RESTARITMETIKER. Avsnitt 4. När man adderar eller multiplicerar två tal som t ex

RESTARITMETIKER. Avsnitt 4. När man adderar eller multiplicerar två tal som t ex Avsitt 4 RESTARITMETIKER När ma adderar eller multiplicerar två tal som t ex 128 + 39..7 128 43..4 så bestämmer ma först de sista siffra. De operatioer som leder till resultatet kallas additio och multiplikatio

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Ekvationen (ekv1) kan beskriva en s.k. stationär tillstånd (steady-state) för en fysikalisk process.

Ekvationen (ekv1) kan beskriva en s.k. stationär tillstånd (steady-state) för en fysikalisk process. Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR aplace-ekvatioe APACES EKVATION Vi etraktar följade PDE u, u,, a, ekv1 som kallas aplaces ekvatio Ekvatioe ekv1 ka eskriva e sk statioär tillståd stead-state för e fsikalisk

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Maskinbearbetade tätningar. Översikt över profiler

Maskinbearbetade tätningar. Översikt över profiler Maskibearbetade tätigar Översikt över profiler Kolvtätigar K1-P K1-PE K1-R K1-RE K2-P K2-PD K2-R K2-RD K3-P K3-F K3-S K4-P K4-PD K5-P K5-R K6-P K6-R K7-P K7-F K8-E K8-ES K8-D K8-DS K8-P K9-N K9-H K9-D

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Befolkning per födelseland Reviderad metod vid framskrivningar. Version: 2

Befolkning per födelseland Reviderad metod vid framskrivningar. Version: 2 Befolkig per födelselad Reviderad metod vid framskrivigar Versio: 2 Tillväxtverket stärker Sverige geom att stärka företages kokurreskraft Vi skapar bättre förutsättigar för företagade och bidrar till

Läs mer

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar SSI-rapport 93-20. c.. a; I ii- rostaaress Postadress (jatuaaress Gatuadress Telefo leiero JtatCUS StralSkyaasiStltUt Box 60204 Karoliska sjukhuset 08-729 71 00 stilish Raduo PiotcLiui Istmm 104 01 STOCKHOLM

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Käppla (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 27 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R.

c n x n, där c 0, c 1, c 2,... är givna (reella eller n=0 c n x n n=0 absolutkonvergent om x < R divergent om x > R n n lim = 1 R. P Potesserier Med e potesserie mear vi e serie av type c x, där c, c, c,... är giva (reella eller komplexa) kostater, s.k. koefficieter, och där x är e (reell eller komplex) variabel. För varje eskilt

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

1. Hur gammalt är ditt barn?

1. Hur gammalt är ditt barn? Förskoleekät 2017 Filtrerigsvillkor: Villkor: 1: Svarsalterativ Skogshydda (Fråga: Vilke förskola går ditt bar i?) 1. Hur gammalt är ditt bar? Atal svarade: 21 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 1-2 19%

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Minsta kvadrat-metoden, MK. Maximum likelihood-metoden, ML. Medelfel. E(X i ) = µ i (θ) MK-skattningen av θ fås genom att minimera

Minsta kvadrat-metoden, MK. Maximum likelihood-metoden, ML. Medelfel. E(X i ) = µ i (θ) MK-skattningen av θ fås genom att minimera Matematisk statistik slumpes matematik Saolikhetsteori hur beskriver ma slumpe? Statistikteori vilka slutsatser ka ma dra av ett datamaterial? Statistikteori översikt Puktskattig Hur gör ma e bra gissig

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

TAMS15: SS1 Markovprocesser

TAMS15: SS1 Markovprocesser TAMS15: SS1 Markovprocesser Joha Thim (joha.thim@liu.se) 21 ovember 218 Vad häder om vi i e Markovkedja har kotiuerlig tid istället för diskreta steg? Detta är ett specialfall av e kategori stokastiska

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning

Digital signalbehandling Alternativa sätt att se på faltning Istitutioe för data- oc elektrotekik 2-2- Digital sigalbeadlig Alterativa sätt att se på faltig Faltig ka uppfattas som ett kostigt begrepp me adlar i grude ite om aat ä att utgåede frå e isigal x [],

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

1. Test av anpassning.

1. Test av anpassning. χ -metode. χ -metode ka avädas för prövig av hypoteser i flera olika slag av problem: om e stokastisk variabel följer e viss saolikhetsfördelig med käda eller okäda parametrar. om två stokastiska variabler

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Torsdag 16 oktober: Klassisk fysik- Modern Fysik -Teknologi (Arne)

Torsdag 16 oktober: Klassisk fysik- Modern Fysik -Teknologi (Arne) Torsdag 16 oktober: Klassisk fysik- Moder Fysik -Tekologi (Are) Iledig I slutet av 1800-talet existerade ett flertal experimetella fakta, som ej kude förklaras med de s.k. Klassiska Fysike. Flera av dessa

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Resursenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Resursenheten Arbetsmiljöuppföljig 2012 IFO-FH ehet: Resursehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Arbetsmiljöroder (fysiska)... 3 1.2.1 Sjukfråvaro... 3 1.3

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Resultatet av kryssprodukten i exempel 2.9 ska vara följande: Det vill säga att lika med tecknet ska bytas mot ett plustecken.

Resultatet av kryssprodukten i exempel 2.9 ska vara följande: Det vill säga att lika med tecknet ska bytas mot ett plustecken. Kommetarer till Christer Nybergs bok: Mekaik Statik Kommetarer kapitel 2 Sida 27 Resultatet av kryssprodukte i exempel 2.9 ska vara följade: F1 ( d cos β + h si β ) e z Det vill säga att lika med tecket

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 HL Z x x x

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 HL Z x x x Uppgift 1 a) Vi iför slackvariabler x 4, x 5 och x 6 och löser problemet med hjälp av simplexalgoritme. Z -2-1 1 0 0 0 0 x 4 1 1-1 1 0 0 20 x 5 2 1 1 0 1 0 30 x 6 1-1 2 0 0 1 10 x 1 blir igåede basvariabel

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Lösningar till tentamensskrivning i kompletteringskurs Linjär Algebra, SF1605, den 10 januari 2011,kl m(m + 1) =

Lösningar till tentamensskrivning i kompletteringskurs Linjär Algebra, SF1605, den 10 januari 2011,kl m(m + 1) = Lösigar till tetamesskrivig i kompletterigskurs Lijär Algebra, SF605, de 0 jauari 20,kl 4.00-9.00. 3p Visa med hjälp av ett iduktiosbevis att m= mm + = +. Lösig: Formel är uppebarlige sa är = eftersom

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten

Arbetsmiljöuppföljning IFO-FH enhet: Boendeenheten Arbetsmiljöuppföljig 2013 IFO-FH ehet: Boedeehete Iehållsförteckig 1 Uppföljig vår... 3 1.1 Arbetsskad, otillåte påverka och tillbud... 3 1.2 Sjukfråvaro... 3 1.3 Lågtidsfriska... 3 1.4 Arbetsmiljörod

Läs mer

Från Primär och tandvårdsstyrelsen :00

Från Primär och tandvårdsstyrelsen :00 Pressmeddelade Frå Primär och tadvårdsstyrelse 2006 10 31 15:00 Frå Primär och tadvårdsstyrelse Detaljbudgetara för 2007 godkäda Primär och tadvårdsstyrelse har godkät detaljbudgetara för primärvårde och

Läs mer

z Teori z Hypotesgenerering z Observation (empirisk test) z Bara sanningen : Inga falska teser z Hela sanningen : Täcker alla sanna teser

z Teori z Hypotesgenerering z Observation (empirisk test) z Bara sanningen : Inga falska teser z Hela sanningen : Täcker alla sanna teser Teoribildig Översikt forskigsmetodik Mål för veteskape: Att kostruera bättre och bättre teorier De veteskapliga processe z Teori z Hypotesgeererig z Observatio (empirisk test) z Abduktio (det observerade

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 6 732G70, 732G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 6 Iferes om e populatio Sid 151-185 Puktskattig och itervallskattig Statistisk iferes om populatiosmedelvärde

Läs mer