Kommunstyrelsens planutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens planutskott"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare 1. Upphadlig av ybyggad av skollokaler samt om-och tillbyggad av kök etapp 2, Lidskalsskola Beslutsivå: Kommustyrelses plautskott Föredragade: Peder Hultgre, serviceförvaltige 2. Markreservatio för Boviera AB på del av fastighetera Rikaby 6:46, 11:4 och 15:11, Rikabyholm Beslutsivå: Kommustyrelse 3. Prioriterig av detaljpla för fastighete Spatruta 1, Varvsholme Beslutsivå: Kommustyrelses plautskott 4. Plabesked för fastighete Pater 8, Gamla idustriområdet Beslutsivå: Kommustyrelses plautskott

2 Kommustyrelses plautskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 5. Iformatio om avtal för fastighete Flodhäste, Gamla idustriområdet Föredragade: Johaa Kidqvist, kommuledigskotoret 6. Iformatio om Vattetorsparke Föredragade: Rebecka Persso, samhällsbyggadskotoret 7. Stadsarkitekte iformerar

3 TJÄNSTESKRIVELSE Hadläggare Datum Äredebeteckig Peder Hultgre KS 2015/ Kommustyrelses plautskott Upphadlig av ybyggad av skollokaler samt om- och tillbyggad av kök etapp 2, Lidsdalsskola Förslag till beslut Kommustyrelses plautskott beslutar att serviceförvaltige får i uppdrag att slutföra upphadlige och tecka avtal med föreslage leveratör. Paragrafe förklaras för omedelbart justerad. Bakgrud Serviceförvaltige har av bar-och ugdomsförvaltige fått uppdraget att upphadla och geomföra ybyggad av skol- och persoallokaler i Lidsdalsskola, kvarteret Pulpete 1. E första etapp I (hus 08 och hus 09) avslutas u och färdigställs uder vecka Dea adra etapp II avser fortsättig av uppdraget med ybyggad av skollokaler (hus 10) samt om- och tillbyggad av befitligt kök (hus 03). Utbyggade följer bar-och ugdomsförvaltiges fastställda lokalormer. Byggstart av etapp II beräkas ske vecka Projektet färdigställs för iflyttig av skollokaler vecka samt för köksdele vecka Etrepreade upphadlas som geeraletrepread med byggetrepreöre som samordigsasvarig. Kommuledigskotoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögata 18 Tel vx Fax

4 KS 2015/ (2) Totalt sammatage y-och ombyggadsyta uppgår till 2100 kvm (BTA). Objektet avser äve markarbete till färdig aläggig i aslutig till kök samt grov plaerig och vissa provisoriska markarbete. Bygglov är beviljat. Peder Hultgre byggprojektledare, serviceförvaltige

5 TJÄNSTESKRIVELSE Hadläggare Datum Äredebeteckig Johaa Kidqvist KS 2015/ Kommustyrelse Markreservatio för Boviera AB på del av fastighetera Rikaby 6:46, 11:4 och 15:11, Rikabyholm Förslag till beslut Kommustyrelse reserverar del av fastighetera Rikaby 6:46, 11:4 och 15:11, eligt kommuledigskotorets förslag, för Boviera AB (org.r ). Markreservatioe ska gälla till och med de 30 ovember Bakgrud Boviera AB har lämat i e asöka om markavisig i det kommade stadsutveckligsområdet i Rikabyholm. Företaget har seda 2009 byggt io aläggigar, varav e i Fukabo. Eftersom det fuits stort itresse för aläggige är företaget u itresserade av att uppföra ytterligare e aläggig i Kalmar. Bolagets asöka om markreservatio rör del av fastighetera Rikaby 6:46, 11:4 och 15:11. Varje Bovieraaläggig är idetisk och iehåller 48 lägeheter som upplåts med bostadsrätt till boede som är + 55 år. Huset består av tre byggadskroppar (tre våigar) som omsluter e kvadratmeter stor iglasad viterträdgård. I trädgårde fis 130 arter i olika miljöer. Utöver lägehetera och viterträdgårde iefattar huse äve gästlägehet, samligssal med kök samt lokal som yttjas av t ex vårde. Som e del i geomföradet av de fördjupade detaljplae för Södra stade, som atogs av kommufullmäktige i februari i år, ska e detaljpla avseede bostäder, skola och cetrumfuktioe tas fram för ett område söder om E22 i Rikabyholm (se karta). När kommustyrelses plautskott beslutade om prioriterig av detaljplaer bedömdes detaljplae som viktig för att uppå bostadsmålet samt det demografiska behovet och tilldelades prioriterig 18. Det är iom detta plaområde som markreservatioe för Boviera ska gälla. Exakt läge för Bovieraaläggige iom plaområdet är äu ite specificerat, me markreservatioe omfattar totalt cirka kvadratmeter iklusive ytor för parkerig. Kommuledigskotoret Projekt- och exploaterigsehe Adress Box 611, KALMAR Besök Storgata 35 A Tel vx Fax

6 KS 2015/ (2) Markreservatioe ska gälla till de 30 ovember Markreservatioe ska seda ersättas med ett markavisigsavtal som reglerar pris, tider, asvar för exploaterig med mera. Johaa Kidqvist exploaterigsigejör Bilaga Karta

7 Br väge - sv väge Dalvä ks Ri ge s g Vi d eu väge E22 vä g e sh us g vä ge vä Kar rövä ge Duö väge (gröt område avser kommual mark iom området för y detaljpla) Eköväge ge Gamla s e rg kb Iom del av fastighetera Rikaby 6:46 m fl reserveras cirka kvm åt Boviera AB vä ö Du Sueholmsv sv u c Bo e äg ³ ³ s- sh em s Sk og v es ho lm rd Gä R yab k i Alm v l- väge Kaveld u Höst väge väge Få ge s- väge ld ve Ka äge äg e e äg Fjä llbru d lomsv ll ire W kö rts v öv Ek Källa - Made lb Kullev äge Mj öl äg sv Ku sk väge Piparegårds- Nattviolsgräd Vårvä ge väg olms Vä rd e e d ksle äg rev ga lo Åg abyh Rik vä ge yg Markreservatio för del av Rikaby 6:46 m fle- bilaga karta Asp övä ge m Samhällsbyggadskotoret, 2015

8 TJÄNSTESKRIVELSE Hadläggare Datum Äredebeteckig Björ Strimfors KS 2015/0530 Samhällsbyggadskotoret Kommustyrelses plautskott Prioriterig av detaljpla för fastighete Spatruta 1, Varvsholme Förslag till beslut Kommustyrelses plautskott prioriterar detaljplae för fastighete Spatruta 1, Varvsholme. Bakgrud Detaljplae för del av fastighete Varvsholme 1 va laga kraft de 28 ovember 2008 och omfattade blad aat kvarteret Spatruta som ägs av CA Fastigheter. De 17 ovember 2011 ikom företaget med e asöka om ädrig av detaljplae. Det pågår därför seda tidigare ett arbete med äredet på samhällsbyggadskotoret. CA Fastigheter öskar u bygga flerbostadshus på fastighete Spatruta 1 iehållade 59 bostadsrättslägeheter. Seda CA Fastigheter ikom med asöka om ädrig av detaljpla har det skett e förädrig i reglemetea för kommustyrelse och samhällsbyggadsämde. I reglemetet för kommustyrelse 18 ages att plautskottet beslutar om prioriterig och beställig av plaarbete. I samhällsbyggadsämdes reglemete 1 klargörs att plaarbete ebart startas efter beslut av kommustyrelses plautskott. Mot bakgrud av ovaståede föreslår samhällsbyggadskotoret att kommustyrelses plautskott prioriterar detaljplae för fastighete Spatruta 1, Varvsholme, så att samhällsbyggadskotorets arbete med detaljplae ka fortsätta. Detaljplae för Spatruta 1 bör hateras som e servicepla, vilket iebär att de ite berör lista gällade prioriterig av detaljplaer som kommustyrelses plautskott fastställde de 28 april Björ Strimfors stadsarkitekt och tf plachef Kommuledigskotoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögata 18 Tel vx Fax

9 TJÄNSTESKRIVELSE Hadläggare Datum Äredebeteckig Aette Karlsso KS 2015/0524 Samhällsbyggadskotoret Kommustyrelses plautskott Plabesked för fastighete Pater 8, Gamla idustriområdet Förslag till beslut Kommustyrelses plautskott beslutar att detaljplaearbete för fastighete Pater 8, Gamla idustriområdet, ska prioriteras. Detaljplae beräkas atas uder Plabeskedet är ite juridiskt bidade och ka ite överklagas, se PBL :900 5 kap. 2-5 och 13 kap. 2 pukt 2. Bakgrud HSB sydost ikom de 17 oktober 2014 med asöka om plabesked för fastighete Pater 8 i Gamla idustriområdet. Fastighetsägare vill ta bort detaljpla 0880K-P90/18 för att möjliggöra avstyckig. Samhällsbyggadskotorets bedömig är att plaläggig av fastighete ka skapa möjligheter för ytterligare verksamhetslokaler, vilket ger förutsättigar för arbetsplatser och sysselsättig i kommue. För fastighetsägare skapas möjlighet att realisera ett markvärde vid avstyckig. Detaljplaearbete för de agräsade fastighetera Pater 5 och 7 prioriterades av kommustyrelses plautskott de 28 april Samhällsbyggadskotoret föreslår att Pater 8 ska igå i det reda prioriterade detaljplaearbetet för Pater 5 och 7. Detaljplae beräkas atas uder Aette Karlsso utredare Bilaga Plabesked om plaläggig av Pater 8, Gamla idustriområdet Kommuledigskotoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögata 18 Tel vx Fax

10 Hadläggare Datum Äredebeteckig Emil Stille (7) Kommustyrelses plautskott YTTRANDE Ärede: Plabesked Asöka om plaläggig av Pater 8, i Gamla idustriområdet, Kalmar kommu Sammafattig E iaktuell så kallad frimärkspla förhidrar e avstyckig på fastighete Pater 8. Det fis iget skäl att e såda ite skulle vara lämplig, så läge de ite försvårar omvadlig på sikt av Gamla idustriområdet. Pater 8 har eligt gällade plaer markavädigara idustri och bilservice. Idustri uta ärmare reglerig bedömer ite kommue som lämpligt, uta e markavädig för Verksamhet (eligt ya allmäa råd för plabestämmelser, BFS 2014:5) överesstämmer mer med översiktsplaes itetioer för området, äve aa ej störade verksamhet ka vara lämplig. Bostäder itill E 22 kommer kappast bli aktuellt uder överskådlig tid, me det är viktigt att ya verksamheter ite begräsar agräsade markavädig. Detta skulle kua åstadkommas geom e y detaljpla eller e ädrig av detaljpla kombierat med upphävade. Att bara göra ett upphävade av frimärksplae och i övrigt befästa idustriavädige i området är olämpligt. Uder dessa förutsättigar ka plaläggig göras ia e fördjupad översiktspla tagits fram för Gamla idustriområdet. Ett agräsade plaärede prioriterades i blad kommues plaprojekt, Pater 5 och 7, av plautskottet Samhällsbyggadskotoret rekommederar att äve ta med fastighete Pater 8 i det reda iprioriterade plaarbetet för Pater 5 och 7. Plaehete Adress Box 611, KALMAR Besök Storgata 35 A Tel vx Fax E-post:

11 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) Asöka om plabesked HSB sydost har ikommit med asöka om plabesked för Pater 8. De vill ta bort detaljpla 0880K-P90/18 för att möjliggöra avstyckig. Asöka iehåller ite ärmare upplysig om vilke verksamhet som täkts aväda avstyckigsfastighete. Agräsade fastighetsägare har uttryckt itresse för att ta fram e y detaljpla som äve iefattar allmä platsmark. Pater 8 blåmarkerad, plagräs för frimärkspla rödmarkerad figur Gällade detaljpla För fastighete gäller Stadsplae för ordvästra dele av cetrala idustriområdet (0880K-I:338) och detaljplae för del av Pater 1 (0880K- P90/18). Stadsplae ager markavädige Idustri och iehåller i övrigt ite mycket reglerig av bebyggelse. Detaljplae syftar till bilservice, ett projekt som aldrig blev av.

12 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) Utdrag frå plakarta för 0880K-P90/18 Utdrag frå plakarta för 0880K-I-338 Översiktliga plaer för området Frå City till City pekas ut som ett viktigt utveckligsstråk i översiktsplae, omvadlig av Gamla idustriområdet är e viktig del av det. E plaädrig betyder ite e radikal förädrig av området, me e mer småskalig fastighetsstruktur med lättare verksamheter ka vara e del av första skedet i stadsdeles omvadlig. Det är ageläget att upprätta e fördjupad översiktspla för Gamla idustriområdet. Det fis e del förstudiematerial framtaget reda som uderlag för ett sådat dokumet. Det aktuella området ligger i idustriområdets utkat och har i tidiga aalyser karakteriserats som relativt

13 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) småskaligt. E begräsad plaädrig för att möjliggöra lättare verksamheter bedöms dock ite försvåra det övergripade förädrigsarbetet. Utdrag ur översiktsplae, fastighete igår i utveckligsstråket City till City Kommues budget och verksamhetspla Projektet berör iga särskilda mätbara mål i kommues budget. Påverka är främst på ekoomisk hållbarhet i form av att skapa markvärde och möjlighet till fler arbetsplatser Förutsättigar Vy av fastighete frå E 22 söderifrå (Hitta.se)

14 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) Vy frå Verkstadsväge västerut, observera idustrispår och gröremsa på väges högra sida (Hitta.se) Området aväds idag för fastighetsskötsel och service. Neda listas relevata sakfrågor för bedömig av förutsättigar för plaläggig: Fastighete är beläge ära ifarte för Erik Dahlbergs väg frå E 22, och gestaltige mot motorväge kräver särskild omsorg, det är också öskvärt att skapa e itimare bebyggelseskala mot de ire gatora i Gamla idustriområdet Marke är eskild fastighet, så iga allmäa ledigar bör påverkas Ige geotekisk udersökig fis för fastighete, det fis dock agräsade udersökigar som ka vara ett stöd, området är äve lågt beläget och det fis e översvämigsproblematik i ärområdet Iga rättigheter fis som belastar fastighete Iga misstakar fis om föroread mark, däremot medför läget vid motorväge bullerstörig, befitlig verksamhet med fastighetsskötsel är ite särskilt störade för omgivige Motorväge är av riksitresse, me e plaädrig skulle ite ädra bebyggelsefritt avståd frå väge Fastighete berörs utöver motorväge som aväds för farligt gods av skyddsavståd till fyra olika miljötillsysobjekt: OGO AB, Fivedes lastvagscetral, Atlas Copco Costructio Tools AB och Gemax AB (verksamhet vilade) Iga ifrastrukturåtgärder bör påkallas av plaläggig, utöver att fastighetsägare ka behöva alägga e ifart över platerige mella gata och fastighet Ige allmä platsmark berörs av förfråga, således ige kommual skötsel, ifart brukar skötas av fastighetsägare Iga kommuala ekoomiska isatser bör behövas

15 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) Bedömig av projektet Plaläggig ka skapa möjlighet för ytterligare verksamhetslokaler, vilket ger förutsättigar för arbetsplatser och sysselsättig i kommue. För de eskilda fastighetsägare skapas möjlighet att realisera ett markvärde vid avstyckig. Ur plaerigshäseede vore det idealiskt att väta i e fördjupad översiktspla för stadsdele, me det är ite troligt att e mer radikal omvadlig av Gamla idustriområdet skulle börja i dea del Att gå före med e mer begräsad pla för utvecklig av området samtidigt som ma tar bort idustriavädige förefaller som e rimlig avvägig i det aktuella fallet Projektet bör kua hateras iom det agräsade plaäredet som har prioriterats i av kommue, uta att ämvärt försvåra eller försika det äredet

16 Samhällsbyggadskotoret Yttrade Plabesked (7) Riktlijer för detaljplaearbetet Vid plaläggig bör idustriavädig tas bort till förmå för lättare verksamhet med midre störigsmomet för omgivige, i elighet med de ya allmäa råde för plabestämmelser. E ädrig av de tidigare detaljplae bör kua göras eftersom skillade mella idustri och lättare verksamhet ite är av pricipiell atur och ite strider mot pågåede markavädig. Plaområdet bör vara Pater 5, 7 och 8, evetuellt ka agräsade kommual mark igå i plaområdet om så bedöms lämpligt i plaarbetet, me det är ige ödvädighet utifrå förfråga i detta plabesked. Emil Stille Arkitekt MSA Bilaga: Situatiospla

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET VNDKRAFTPARK PÅ KOTTFJÄLLET LYEKL och MUNKEDAL KOMMUNER Översiktlig studie - Oktober 007 Vidkraftpark på kottfjället - översiktlig studie - oktober 007 Bakgrud Riksdage har satt upp mål för att veriges

Läs mer

Förslag till brolösning Förslag till brolösning

Förslag till brolösning Förslag till brolösning Sida 1 av 1 Sida 1 av 1 Projekt Projekt Ny Bro 2020 dläggare av (leveratör) Ny Bro 2020 S. Broberg/AKINS dläggare av (leveratör) Godkäd (leveratör) S. Broberg/AKINS Godkäd R. immerma/akins (leveratör)

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Vindkraft i Markbygden - ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden - ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Vidkraft i Markbygde - ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Tekisk beskrivig 28--26 Markbygde Vid AB - ett företag iom Svid-gruppe Markbygde Vid AB Vidkraft i Markbygde - tekisk beskrivig

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand Utkast RAPPORT Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Rapport: Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Datum: XXXX-XX-XX Beställare: Samhällsbygdsförvalti, Ludvika kommu

Läs mer