Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter."

Transkript

1 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses termiologimall som är i tabellform med földe fält: o Fältet term iehållee för begreppet i fråga. o Fältet iitio iehåller begreppets iitio. Defiitioe beskriver iebörde av begreppet och ska vara oberoede av hur e verksamhet är orgaiserad eller vilka ekoomiska ersättigssystem ma arbetar med. E iitio bör kua bytas ut mot terme i löpade text och skrivs därför med lite begyelsebokstav och avslutas uta pukt. Defiitioe ileds med det överordade begreppet. o Fältet och avädigsområde iehåller evetuell iformatio om hur och i vilket sammahag begreppet ka avädas. o Fältet syoym iehåller iformatio om evetuell syoym och avrådd term. o Fältet källa ager urspruget till iitioe. Om källfältet är tomt betyder det att det ite fis ågo skriftlig källa, resultatet har arbetats fram av arbetsgruppe. För mer iformatio om termiologiska skrivregler och om skillade mella iitio och ordförklarig, se dokumetet Iformatiosblad termiologiremiss. Besvarad remiss skickas seast de 3 maj 2013 till:

2 2(10) Förslag att ta ställig till (ya samt reviderade termposter) term iitio och avädigsområde syoym källa ke sypukter på term, iitio

3 3(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke idikatio omstädighet som utgör skäl för att vidta e viss åtgärd Idikatioer ka utgöras av diagoser, symtom, tillståd eller evetuell risk för framtida tillståd. Exempel på idikatioer: akut siuit, smärta, takykardier, förhöjd kariesrisk. I praktike uttrycks idikatioer ofta som själva åtgärde eller avsikte med åtgärde, t.ex. behadlig av akut siuit, lidrig av smärta, behadlig av takykardier eller förebyggade mot karies. I läkemedelssammahag avses med idikatio omstädighet som utgör skäl för behadlig med e viss läkemedelsprodukt. För läkemedel talar ma ofta om godkäda idikatioer. Det är de idikatioer som igår i idikatiostexte i de så kallade produktresumé. Produktresumé är de text som Läkemedelsverket har godkät för e viss läkemedelsprodukt. Det fis äve idikatioer som ite är godkäda me som beskriver adra avädigsområde baserade på patieters behov. Ett skäl till detta är att det fis stora patietgrupper, t.ex. bar, multisjuka eller äldre, som av olika skäl ite omfattats av det kliiska prövigsprogrammet iför godkäade, och vars specifika behov därför ite har kuat hateras fullt ut iom godkäda idikatioer. sypukter på term, iitio

4 4(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke ordiatiosorsak idikatio som e ordiatör ager som skäl till e viss ordiatio Ordiatiosorsak utgörs av de aktuella, valda idikatioe för e viss behadlig av e viss patiet. Vid läkemedelsordiatio avädes tidigare terme förskrivigsorsak, me de har utgått till förmå för ordiatiosorsak, som är ett vidare begrepp. sypukter på term, iitio kotraidikatio ordiatio läkemedelsordiat io omstädighet som utgör skäl för att ite vidta e viss åtgärd beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersoal som är avsett att påverka e patiets hälsotillståd geom e hälsooch sjukvårdsåtgärd ordiatio som avser läkemedelsbehad lig I läkemedelssammahag avses med kotraidikatio omstädighet som utgör skäl för att e viss läkemedelsprodukt ite bör sättas i. Exempel på ordiatioer: läkemedelsbehadlig och adra typer av behadligar, specialkost, fysisk aktivitet. Terme ordiatio aväds äve om de åtgärd som ordierats. De perso som ordierar beäms ordiatör. Se äve 1 kap. 3 Socialstyrelses föreskrifter och allmäa råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshaterig i hälso- och sjukvårde.

5 5(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke läkemedel substas eller kombiatio av substaser som tillhadahålls med uppgift om att de har egeskaper för att förebygga eller behadla sjukdom hos mäiskor eller djur eller ka avädas på eller tillföras mäiskor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska fuktioer geom farmakologisk, immuologisk eller metabolisk verka eller för att ställa diagos Ikluderar vissa utvärtes läkemedel och aturläkemedel. Jfr Socialstyrelses föreskrifter (2001:17) om ädrig i föreskriftera och allmäa råde (SOSFS 2000:1) om läkemedelshaterig i hälso- och sjukvårde. sypukter på term, iitio

6 6(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke vidbehovsordiati o ordiatio eligt geerella direktiv ordiatio som avser läkemedelsbehad lig där patiete själv får bedöma doserige, iom giva ramar, beroede på omstädighetera ordiatio av läkemedel som gäller för patietera på e viss ehet vid vissa agiva tillståd, uta att e särskild idividuell ordiatio behöver ges Doserigstillfället vid vidbehovsordiatio styrs av t.ex. tidsaspekt, villkor eller behov. I vissa sammahag ka det vara e aa perso ä patiete själv som gör bedömige, t.ex. e sjuksköterska eller ahörig. Syoym: vid behovordiatio Socialstyrelse s föreskrifter och allmäa råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelsha terig i hälso- och sjukvårde. sypukter på term, iitio oödigt begräsade. Skulle avädas för adra typer av ordiatioer så som för stu x x Eligt iitio gäller detta ordiatio för läkemedel vilk behovsstyrt itag av kosttillägg/sodärig etc. oödigt begräsade. Skulle avädas för adra typer av ordiatioer så som itag av x x Eligt iitio gäller detta ordiatio för läkemedel vilk kosttillägg/sodärig etc.

7 7(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke behadligsädam ål (vid ordiatio:) avsikt med ordierad behadlig så som ordiatöre beskriver de för patiete Vid förskrivig av läkemedel ska ädamålet ages på receptet, och vid expedierig på apotek skrivs det ut på etikette som klistras på förpackige. Exempel på behadligsädamål: mot bihåleiflammatio, mot smärta, mot oregelbude hjärtrytm, förebygger karies. sypukter på term, iitio

8 8(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke förskrivig utfärdade av recept, livsmedelsavisi g, hjälpmedelskort eller dosrecept av behörig hälso- och sjukvårdspersoal E perso behörig att förskriva kallas förskrivare. Terme förskrivig ka äve stå för själva resultatet av att förskriva. För detta begrepp aväds, framför allt iom apoteksverksamhet, äve terme expeditiosuderlag eller expedierigsuderlag. Yrkeskategorier behöriga att utfärda förskrivigar är läkare, barmorskor, sjuksköterskor, tadläkare, tadhygieister och veteriärer eligt 2 kap Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordade och utlämade av läkemedel och tekisk sprit. I dessa föreskrifter aväds förordade som e samligsterm för förskrivig och rekvisitio. Se t.ex. Socialstyrelses föreskrifter (2001:16) om kompeteskrav för sjuksköterskor vid förskrivig av läkemedel, Socialstyrelses föreskrifter och allmäa råd (SOSFS 1996:21) om rätt för barmorskor att förskriva läkemedel i födelsekotrollerade syfte och Socialstyrelses föreskrifter (SOSFS 2008:1) om avädig av medicitekiska produkter i hälso- och sjukvårde. Se äve Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivig av vissa livsmedel. sypukter på term, iitio

9 9(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke förskrivare isättig utsättig se uder till förskrivig (av läkemedel:) påbörde av behadlig med e viss läkemedelsproduk t, som beslutats av ordiatör (av läkemedel:) avslutade av behadlig med e viss läkemedelsproduk t, som beslutats av ordiatör Observera att de ordiatör som sätter ut e läkemedelsprodukt ka vara e aa ä de som satte i läkemedelsprodukte. sypukter på term, iitio

10 10(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke expedierig rekvisitio (iom läkemedelsstatisti ke och apoteksverksamhe te:) färdigställade och utlämig av förskrivet eller rekvirerat läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och tekisk sprit beställig (av ågot) frå större förråd e.d. Se äve Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordade och utlämade av läkemedel och tekisk sprit. Iom läkemedelsstatistike iebär rekvisitio "hadlig som utgör beställig av läkemedel eller tekisk sprit frå ett apotek, till e vårdehet". Terme rekvisitio ka avädas både om aktivitete (att beställa) och resultatet (e beställig). Verksamhetschef har rätte att beställa läkemedel och ka delegera rätte till lämpliga persoer. Natioalecyk lopedis ordbok sypukter på term, iitio

11 11(10) term iitio och avädigsområde syoym källa ke dospatiet à-pris patiet som givit samtycke till att få vissa av sia läkemedel dosdispeserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälsooch sjukvårdspersoal tillgåg till receptiformatio som fis lagrad hos Apotekes Service pris för e viss ehet av e vara eller av ett utfört arbete Iom läkemedelsstatistike iebär à-pris "apotekes utförsäljigspris (AUP) för de period iom vilke expeditioe ägt rum". ehetspris sypukter på term, iitio Termposter som föreslås strykas ubake: term iitio och avädigsområde syoym källa k e e j k er e j sypukter på term, och

12 12(10) term iitio och avädigsområde syoym källa k e doserigsavisig förordare aktuell läkemedelsordiatio tidigare läkemedelsordiatio (för läkemedelsprodukt:) beskrivig av doserig, avädig och ädamål riktad till patiet se huvudterm förskrivare läkemedelsordiatio som avser e pågåede läkemedelsbehadlig läkemedelsordiatio som avser e avslutad läkemedelsbehadlig I doserigsavisige ka doserigsvillkor ages, t.ex. "i sambad med mestruatio", "vid sömsvårigheter", "vid värk". ApoDos se ApoDos är Apoteket AB:s varumärke för si tjäst för dosdispeserade läkemedel Se dosrecept i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordade och utlämade av läkemedel och tekisk sprit. e j k er e j sypukter på term, och

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Patientens möjlighet att bestämma över sin död

Patientens möjlighet att bestämma över sin död 1 Promemoria utarbetad av en intern arbetsgrupp i SMER bestående av Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård och slutligen överlämnad till rådet inför sammanträdet den 28 augusti 2008. Patientens

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer