KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING"

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 5 mg, motsvarade 3,8 mg solifeaci. Vesicare 10 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 10 mg, motsvarade 7,5 mg solifeaci. Beträffade hjälpäme se avsitt LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Varje 5 mg tablett är e rud, ljusgul tablett märkt med Yamaouchis logotyp och 150 på samma sida. Varje 10 mg tablett är e rud, ljusrosa tablett märkt med Yamaouchis logotyp och 151 på samma sida. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska idikatioer Symtomatisk behadlig av trägigsikoties (urge-ikoties) och/eller ökad urierigsfrekves och uriträgigar som ka förekomma hos patieter med överaktiv blåsa. 4.2 Doserig och admiistrerigssätt Doserig Vuxa, iklusive äldre: Rekommederad doserig är 5 mg e gåg daglige. Doserige ka vid behov ökas till 10 mg e gåg daglige Bar och ugdomar Vesicare bör ite avädas till bar, eftersom det sakas dokumetatio om säkerhet och effekt hos bar. Särskilda patietgrupper Patieter med edsatt jurfuktio

2 Dosjusterig är ite ödvädig för patieter med lätt till måttligt edsatt jurfuktio (kreatiiclearace > 30 ml/mi). Patieter med kraftigt edsatt jurfuktio (kreatiiclearace < 30 ml/mi) ska behadlas med försiktighet och dose får ite överskrida 5 mg e gåg daglige (se avsitt 5.2). Patieter med edsatt leverfuktio Dosjusterig är ite ödvädig för patieter med lätt edsatt leverfuktio. Patieter med måttligt edsatt leverfuktio (Child-Pugh score 7 till 9) ska behadlas med försiktighet och ges edast 5 mg e gåg daglige (se avsitt 5.2). Samtidig behadlig med kraftiga hämmare av cytokrom P450 3A4 Maximal dos av Vesicare bör begräsas till 5 mg vid samtidig behadlig med ketokoazol eller terapeutiska doser av adra kraftiga hämmare av CYP 3A4, t.ex. ritoavir, elfiavir, itrakoazol (se avsitt 4.5). Admiistrerig Tablettera ka tas oberoede av föda och ska sväljas hela med vatte. 4.3 Kotraidikatioer Solifeaci är kotraidicerat för patieter med uriretetio, allvarlig mag-tarmsjukdom (ibegripet toxisk megacolo), myasteia gravis eller med glaukom med tråg kammarvikel och för patieter med ökad risk för dessa tillståd. - Patieter som är överkäsliga mot det aktiva iehållsämet eller mot ågot hjälpäme. - Patieter som geomgår hemodialys (se avsitt 5.2) - Patieter med allvarligt edsatt leverfuktio (se avsitt 5.2) - Patieter med kraftigt edsatt jurfuktio eller måttligt edsatt leverfuktio och som behadlas med e kraftig hämmare av CYP 3A4, t.ex. ketokoazol vid (se avsitt 4.5). 4.4 Varigar och försiktighetsmått Adra orsaker till frekvet urierig (hjärtsvikt eller jursjukdom) ska uteslutas ia behadlig påbörjas med Vesicare. Om urivägsifektio förekommer ska lämplig atibakteriell behadlig sättas i. Vesicare ska avädas med försiktighet till patieter med: - kliiskt betydelsefull blåsobstruktio med risk för uriretetio. - gastroitestiala obstruktiva tillståd. - risk för edsatt gastroitestial motilitet. - kraftigt edsatt jurfuktio (kreatiiclearace < 30 ml/mi, (se avsitt 4.2, 4.3 och 5.2). Dose bör ite överskrida 5 mg för dessa patieter. - måttligt edsatt leverfuktio (Child-Pugh score 7 till 9; se avsitt 4.2, 4.3 och 5.2). Dose bör ite överskrida 5 mg för dessa patieter. - samtidig behadlig med e kraftig hämmare av CYP3 A4, t.ex. ketokoazol (se 4.2 och 4.5).

3 - hiatus heria/gastroesofagal reflux och/eller patieter som samtidigt tar läkemedel som ka orsaka eller förvärra esofagit (exempelvis bisfosfoater). - autoom europati. Säkerhet och effekt har äu ite fastställts hos patieter med euroge orsak till överaktiv blåsa. Patieter med ågot av följade sällsyta ärftliga tillståd bör ite aväda detta läkemedel: galaktositoleras, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorptio. Full effekt av Vesicare ka avgöras tidigast efter 4 veckors behadlig. 4.5 Iteraktioer med adra läkemedel och övriga iteraktioer Farmakologiska iteraktioer Samtidig behadlig med adra läkemedel som har atikolierga egeskaper ka resultera i e ökig av terapeutisk effekt och fler biverkigar. Det ska gå ca e vecka efter det att Vesicarebehadlige avslutats ia e aa atikolierg behadlig påbörjas. De terapeutiska effekte av solifeaci ka försvagas vid samtidig admiistrerig av kolierga receptoragoister. Solifeaci ka reducera effekte av läkemedel som stimulerar de gastroitestiala motilitete, t.ex. metoklopramid och cisaprid. Farmakokietiska iteraktioer I vitro studier har visat att solifeaci ite hämmar CYP 1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4 frå humaa levermikrosomer vid terapeutiska kocetratioer. Det är därför osaolikt att solifeaci påverkar clearace för läkemedel som metaboliseras av dessa CYP-ezymer. Adra läkemedels effekter på solifeacis farmakokietik Solifeaci metaboliseras av CYP 3A4. Samtidig admiistrerig av ketokoazol (200 mg/dag), som är e kraftig hämmare av CYP 3A4, resulterade i e fördubblig av solifeacis AUC, meda ketokoazol i e dos på 400 mg/dag resulterade i e tredubbel ökig. Därför ska maximal dos av Vesicare begräsas till 5 mg vid samtidig behadlig med ketokoazol eller terapeutiska doser av adra kraftiga CYP 3A4-hämmare (t.ex. ritoavir, elfiavir, itrakoazol) (se avsitt 4.2). Samtidig behadlig med solifeaci och e kraftig hämmare av CYP 3A4 är kotraidicerad till patieter med svår jurisufficies eller måttlig leverisufficies. Effektera av ezymiduktio på farmakokietike av solifeaci och dess metaboliter har ite studerats, ite heller effekte på solifeaci av CYP 3A4-substrat med högre affiitet. Eftersom solifeaci metaboliseras av CYP 3A4 är farmakokietiska iteraktioer möjliga med adra CYP 3A4-substrat med högre affiitet (t.ex. verapamil, diltiazem) och CYP 3A4-iducerare (t.ex. rifampici, feytoi, karbamazepi). Solifeacis effekt på adra läkemedels farmakokietik Perorala atikoceptiosmedel Efter admiistrerig av Vesicare har det ite påvisats ågo farmakokietisk iteraktio mella solifeaci och perorala atikoceptiosmedel av kombiatiostyp (etiylöstradiol/levoorgestrel).

4 Warfari Admiistrerig av Vesicare ädrade ite R-warfaris och S-warfaris farmakokietik eller deras effekt på protrombitide. Digoxi Admiistrerig av Vesicare visade ite ågo effekt på digoxis farmakokietik. 4.6 Graviditet och amig Graviditet Det fis iga tillgägliga data frå kvior som blivit gravida uder tide de tagit solifeaci. Djurstudier tyder ite på direkta skadliga effekter på fertilitet, embryo- eller fosterutvecklig eller förlossig (se avsitt 5.3). Riske för mäiska är okäd. Förskrivig till gravida kvior ska ske med försiktighet. Amig Det fis iga tillgägliga data beträffade utsödrig av solifeaci i modersmjölk hos mäiskor. Hos möss utsödrades solifeaci och/eller dess metaboliter i mjölke och orsakade e dosberoede lägre viktökig ä ormalt hos yfödda möss (se avsitt 5.3). Vesicare bör därför udvikas vid amig. 4.7 Effekter på förmåga att framföra fordo och aväda maskier Solifeaci ka, liksom övriga atikoliergika, ge upphov till dimsy och, midre valigt, till sömighet och trötthet (se avsitt 4.8). Förmåga att köra bil och aväda maskier ka därför påverkas egativt. 4.8 Biverkigar Till följd av de farmakologiska effekte av solifeaci, ka Vesicare ge upphov till atikolierga biverkigar, (valigtvis) av lätt eller måttlig grad. Frekvese av atikolierga biverkigar är dosrelaterad. De valigaste rapporterade biverkige är mutorrhet, som förekom hos 11 % av patieter behadlade med 5 mg Vesicare e gåg daglige, hos 22 % av patietera behadlade med 10 mg e gåg daglige och hos 4 % av patietera behadlade med placebo. Grade av mutorrhet var valigtvis lätt och ledde edast i udatagsfall till att behadlige avbröts. Geerellt är compliace mycket hög (ca 99 %) och ca 90 % av patietera som igick i de kliiska studiera med Vesicare geomförde hela periode på 12 veckor. Nedaståede tabell omfattar data frå kliiska försök med Vesicare. Valiga Midre valiga Sällsyta Magtarmkaale >1/100, <1/10 >1/1000, <1/100 >1/10000, <1/1000 Obstipatio Koloobstruktio Illamåede Fekal iklämig (trög Dyspepsi Gastro-esofagal reflux mage och hård avförig) Buksmärtor Torr hals Ifektioer och ifestatioer Urivägsifektio Blåskatarr Somoles Cetrala och perifera ervsystemet Ädrad smakuppfattig Ögo Dimsy Torra ögo

5 Allmäa symptom och/eller symptom vid admiistrerigsstället Trötthet Perifert ödem Adigsvägar, bröstkorg och mediastium Nasal torrhet Hud och subkuta vävad Torr hud Njurar och urivägar Urierigsbesvär Uriretetio Iga allergiska reaktioer har observerats uder de kliiska utvecklige, me uppkomst av allergiska reaktioer ka ite uteslutas. 4.9 Överdoserig De högsta dose av solifeacisucciat som har givits till frivilliga försökspersoer är 100 mg som egågsdos. De valigaste biverkigara vid dea dos är huvudvärk (lätt), mutorrhet (måttlig), yrsel (måttlig), dåsighet (lätt) och dimsy (måttlig). Iga fall av akut överdos har rapporterats. I fall av överdoserig med solifeacisucciat ska patiete behadlas med aktivt kol. Vetrikelsköljig ka göras, me kräkig bör ite framkallas. Liksom med övriga atikolierga medel ka symptom behadlas på följade sätt: - Allvarlig cetral atikolierg verka som halluciatioer eller uttalad excitatio behadlas med fysostigmi eller karbakol. - Kramper eller uttalad excitatio behadlas med bezodiazepier. - Respiratiosisufficies behadlas med kostgjord adig. - Takykardi behadlas med betablockerare. - Uriretetio behadlas med kateteriserig. - Mydriasis behadlas med pilokarpi ögodroppar och/eller placerig av patiete i ett mörkt rum. Liksom med övriga atimuskaria medel ska vid överdoserig speciell uppmärksamhet ägas åt patieter med käd risk för QT-förlägig (dvs. hypokalcemi, bradykardi och samtidig admiistratio av läkemedel som är käda för att förläga QT-itervallet) och åt patieter med relevata reda existerade hjärtsjukdomar (dvs. myokardischemi, arytmi, kroisk hjärtisufficies). 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodyamiska egeskaper Farmakoterapeutisk grupp: urologiska spasmolytika ATC-kod: G04BD08 Verkigsmekaism Solifeaci är e kompetitiv specifik kolierg receptoratagoist. Uriblåsa är ierverad av parasympatiska kolierga erver. Acetylkoli drar samma de glatta detrusormuskulature geom att bida till muskaria receptorer, framförallt till M 3 -subtype. Farmakologiska studier i vitro och i vivo tyder på att solifeaci är e kompetitiv hämmare av muskaria receptorer av M 3 -subtyp. Dessutom har solifeaci visat sig vara e specifik atagoist

6 för muskaria receptorer geom att visa låg eller ige affiitet för olika adra testade receptorer och jokaaler.

7 Farmakodyamisk effekt Behadlig med Vesicare 5 mg och 10 mg e gåg daglige har udersökts i flera dubbelblida, radomiserade, kotrollerade kliiska studier hos kvior och mä med överaktiv blåsa. Som visas i edaståede tabell ger både doser på 5 mg och 10 mg Vesicare statistiskt sigifikata förbättrigar av primära och sekudära resultatmått jämfört med placebo. Effekte ses iom e veckas behadlig och stabiliseras uder de följade 12 veckora. E öppe lågtidsstudie visar att effekte kvarstår uder mist 12 måaders behadlig. Efter 12 veckors behadlig var ca 50 % av de patieter som före behadlige led av ikoties fria frå ikotiesepisoder, och 35 % av patietera uppådde e urierigsfrekves på midre ä 8 urierigar/dag. Behadlig av symtome vid överaktiv blåsa förbättrade äve olika mått på livskvalitet (allmä hälsouppfattig, iverka av ikoties, fysiska, sociala, och käslomässiga begräsigar, symptomes svårighetsgrad, söm/eergi). Resultat (poolade data) frå 4 kotrollerade fas 3 studier med 12 veckors behadligsduratio Atal urierigar/24 timmar Geomsittlig reduktio frå baselie % ädrig frå baselie Atal urge-episoder/24 timmar Geomsittlig reduktio frå baselie % ädrig frå baselie Atal ikotiesepisoder/24 timmar Geomsittlig reduktio frå baselie % ädrig frå baselie Atal episoder av okturi/24 timmar Geomsittlig reduktio frå baselie % ädrig frå baselie Uttömigsmägd/urierig Geomsittlig ökig frå baselie Placebo 11,9 1,4 (12 %) ,3 2,0 (32 %) ,9 1,1 (38 %) 781 1,8 0,4 (22 %) ml 9 ml Vesicare 5 mg e gåg daglige 12,1 2,3 (19 %) 552 5,9 2,9 (49 %) 548 2,6 1,5 (58 %) 314 2,0 0,6 (30 %) 494 0, ml 32 ml Vesicare 10 mg e gåg daglige 11,9 2,7 (23 %) ,2 3,4 (55 %) ,9 1,8 (62 %) 778 1,8 0,6 (33 %) ml 43 ml Tolterodi 2 mg två gåger daglige 12,1 1,9 (16 %) 250 0,004 5,4 2,1 (39 %) 250 0,031 2,3 1,1 (48 %) 157 0,009 1,9 0,5 (26 %) 232 0, ml 24 ml

8 % ädrig frå baselie Atal bidor/24 timmar Geomsittlig reduktio frå baselie % ädrig frå baselie (5 %) ,0 0,8 (27 %) 238 (21 %) 552 2,8 1,3 (46 %) 236 (26 %) ,7 1,3 (48 %) 242 (16 %) 250 2,7 1,0 (37 %) 250 0,010 Observera: I 4 av de utvalda studiera avädes Vesicare 10 mg och placebo. I 2 av de 4 studiera avädes äve Vesicare 5 mg och e av studiera ikluderade tolterodi 2 mg två gåger daglige. Alla parametrar och behadligsgrupper har ite värderats för de eskilda studiera. Därförka atalet patieter avvika per parameter och behadligsgrupp. *p-värde för de parvisa jämförelse med placebo 5.2 Farmakokietiska uppgifter Allmäa egeskaper Absorptio Efter oralt itag av Vesicare tabletter uppås maximal solifeacikocetratio i plasma (C max ) efter 3-8 timmar. t max är oberoede av dose. C max och yta uder kurva (AUC) ökar proportioellt med dose frå 5 mg till 40 mg. De absoluta biotillgäglighete är ca 90 %. C max och AUC-värde påverkas ite av födoitag. Distributio Solifeacis skebara distributiosvolym är 600 liter efter itraveös admiistrerig. E stor del av solifeaci (ca 98 %) är budet till plasmaproteier, huvudsaklige a 1 surt glykoprotei. Metabolism Solifeaci metaboliseras huvudsaklige i lever av cytokrom P450 3A4 (CYP 3A4). Det fis dock alterativa metabolismvägar som ka bidra till solifeacis metabolism. Systemisk clearace ligger rut 9,5 l/timme och solifeacis termiala halverigstid är timmar. Efter oral admiistrerig har utöver solifeaci e farmakologiskt aktiv (4R-hydroxi solifeaci) och tre iaktiva metaboliter (N-glucuroid, N-oxid och 4R-hydroxi-N-oxid av solifeaci) idetifierats i plasma. Elimiatio Efter admiistrerig av 10 mg solifeaci ( 14 C-märkt) utsödras ca 70 % av radioaktivitete i uri och 23 % i feces uder 26 dagar. I urie utsödras ca 11 % av radioaktivitete som oförädrad aktiv substas, ca 18 % som N-oxid metabolit, 9 % som 4R-hydroxi-N-oxid metabolit och 8 % som 4R-hydroxi metabolit (aktiv metabolit). Lijäritet/Icke-lijäritet Farmakokietike är lijär i det terapeutiska dositervallet.

9 Patietkarakteristika Ålder Dosjusterig är ite ödvädig med avseede på ålder. Udersökigar hos äldre har visat att expoerig av solifeaci, uttryckt som AUC, efter admiistrerig av solifeaci succiat (5 mg och 10 mg e gåg daglige) var lika hos friska äldre patieter (mella 65 och 80 år) och friska ygre patieter (uder 55 år). De geomsittliga absorptioshastighete, uttryckt som t max; var lite lägre blad äldre patieter och de termiala halverigstide var ca 20 % lägre hos äldre patieter. Dessa midre skillader ases ite vara kliiskt sigifikata. Solifeacis farmakokietik har ite studerats hos bar och ugdomar. Kö Solifeacis farmakokietik påverkas ite av kö. Eticitet Solifeacis farmakokietik påverkas ite av eticitet. Nedsatt jurfuktio Solifeacis AUC och C max hos patieter med lätt till måttligt edsatt jurfuktio skiljer sig ite sigifikat frå de värde ma fa hos friska frivilliga. Hos patieter med gravt edsatt jurfuktio (kreatiiclearace < 30 ml/mi) var solifeaciexpoerige sigifikat högre ä i kotrollgruppe med ökigar av C max på ca 30 %, AUC mer ä 100 % och t ½ mer ä 60 %. Ett statistiskt sigifikat sambad har påvisats mella kreatiiclearace och solifeaciclearace. Solifeacis farmakokietik har ite udersökts hos patieter som behadlas med hemodialys. Nedsatt leverfuktio Hos patieter med måttligt edsatt leverfuktio (Child-Pugh score 7 till 9) påverkas ite C max, AUC ökar med mer ä 60 % och t ½ fördubblas. Solifeacis farmakokietik har ite udersökts hos patieter med kraftigt edsatt leverfuktio. 5.3 Prekliiska säkerhetsuppgifter Gägse studier avseede allmätoxicitet, fertilitet, embryo-/fosterutvecklig, geotoxicitet och karciogeicitet visade ite ågra särskilda risker för mäiska. Vid pre- och postatala studier av utvecklige hos möss, orsakade solifeacibehadlig av moder uder laktatio e dosberoede miskig av överlevadsfrekvese efter födelse, miskad vikt hos ugara och kliiskt betydelsefull lågsammare fysisk utvecklig. 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckig över hjälpäme Tablettkära: Majsstärkelse Laktosmoohydrat Hypromellos

10 Magesiumstearat Filmdragerig: Macrogol 8000 Talcum Hypromellos Titadioxid (E171) Gul järoxid (E172) (Vesicare 5 mg) Röd järoxid (E172) (Vesicare 10 mg) 6.2 Ikompatibiliteter Ej relevat. 6.3 Hållbarhet 3 år. 6.4 Särskilda förvarigsavisigar Iga särskilda förvarigsavisigar. 6.5 Förpackigstyp och iehåll Förpackig: Tablettera är förpackade i blisterförpackigar av PVC och alumiiumfolie. Förpackigsstorlekar: 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter. Evetuellt kommer ite alla förpackigar att markadsföras. 6.6 Avisigar för avädig och haterig samt destruktio Iga särskilda avisigar. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Astellas Pharma a/s Naverlad Glostrup Damark 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 5 mg: mg: DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

11 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Clarityn 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg loratadin. Mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 71,3

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria.

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin HEXAL 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg loratadin Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Smärta hos barn på sjukhus. Definition procedursmärta. Stefans egen tid... Innehåll - Smärta hos barn på sjukhus

Smärta hos barn på sjukhus. Definition procedursmärta. Stefans egen tid... Innehåll - Smärta hos barn på sjukhus Iehåll - Smärta hos bar på sjukhus Bar som ej erbjuds adekvat smärtlidrig i börja av e sjukvårdade behadlig Itroduktio procedursmärta, Stefa+ Lea Smärtskattig vid procedurer, Stefa Psykologiska metoder

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Galieve Peppermint tuggtablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tuggtablett innehåller: Natriumalginat Natriumvätekarbonat Kalciumkarbonat 250 mg 133,5 mg

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett Vit, rund filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan, och A präglat på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett Vit, rund filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan, och A präglat på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cetirizin BMM Pharma 10 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid. Beträffande

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flutide Nasal 50 mikrogram/dos nässpray, suspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Njurundersökningar. Urografi FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Njursjukdomar. Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO)

Njurundersökningar. Urografi FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Njursjukdomar. Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Kardiovaskulär, real och respiratiosfarmakologi Njursjukdomar Dick Delbro Ht-10 Njurudersökigar Olika typer av rötgeudersökigar

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Glucomed 625 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). För fullständig förteckning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN NorLevo 1,5 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel. Hjälpämne: varje tablett

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml LÄKEMEDLETS NAMN Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Norprolac 25 mikrogram + 50 mikrogram tabletter Norprolac 75 mikrogram tabletter Norprolac 150 mikrogram tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Campral 333 mg enterotablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 enterotablett innehåller 333 mg akamprosat. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Enterotablett

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska.

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN ISOSORBIDMONONITRAT MYLAN 60 mg depottablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller isosorbid-5-mononitrat 60 mg. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z Repetitio ormalfördelig rdelig Z-Testet X i. Medelvärdets fördelig:.stadardiserad ormalfördelig: N (, ) X N, X X N (, ) N (,) X N, X N(,) 3. Kvatiler: uwe.meel@math.uu.se Vad gör g r Z-testetZ? H : e ormalfördelad

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm PRODUKTRESUMÉ 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. Hjälpämne: 50 mg propylenglykol per gram kräm För fullständig förteckning

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Grön ovalformad, märkt med GS på ena sidan och SJG på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. Grön ovalformad, märkt med GS på ena sidan och SJG på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN ADARTREL 1 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg ropinirol (som hydroklorid). Hjälpämne(n):

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vagifem 25 mikrogram vaginaltablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram Beträffande

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem.

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cyklokapron 1g, brustabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 brustablett innehåller: Tranexamsyra 1g. Beträffande hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Budesonid 100 mikrogram/dos. 3 LÄKEMEDELSFORM Näspulver. 4 KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

Antalet sätt att välja ut r objekt bland n stycken med hänsyn till ordning är np r = n(n 1) (n r + 1).

Antalet sätt att välja ut r objekt bland n stycken med hänsyn till ordning är np r = n(n 1) (n r + 1). Harald Lag Formelsamlig och Tabeller i Statistik och Saolikhetsteori (15/11-10) Datareducerig Om x 1,..., x är ett stickprov ur e populatio så defiieras medelvärdet x x = 1 k=1 x k och stadardavvikelse

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Statistisk försöksplaerig Provmomet: Ladokkod: Tetame ges för: Skriftlig tetame 3,0 hp 51SF01 DTEIN14h 4,5 högskolepoäg TetamesKod: Tetamesdatum: 5 ovember 015 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Miiräkare Totalt

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Istitutioe för matematisk statistisk Statistiska metoder, 5 poäg MSTA36 Peter Ato LÖSNINGSFÖRSLAG 005-10-6 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistiska metoder, 5 poäg

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående.

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Teppix 0,5 mg/ml nässpray, lösning Teppix 1 mg/ml nässpray, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 0,5 respektive 1 mg xylometazolinhydroklorid.

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning.

1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 5

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med BCM 150 på ena sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med BCM 150 på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Bicalutamide ratiopharm 150 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 150 mg bikalutamid. Hjälpämne: en tablett innehåller

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Brun, oktagonal, filmdragerad, konvex tablett, märkt med P på ena sidan och PROPECIA på den andra sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Brun, oktagonal, filmdragerad, konvex tablett, märkt med P på ena sidan och PROPECIA på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN PROPECIA 1 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1 mg finasterid. Varje tablett innehåller 110,4 mg laktosmonohydrat.

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2015, 3M Compay Samtliga rättigheter förbehålla. Kopierig och/eller edladdig av dea iformatio i syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåte

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 6 732G70, 732G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 6 Iferes om e populatio Sid 151-185 Puktskattig och itervallskattig Statistisk iferes om populatiosmedelvärde

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning.

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette 5 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 5 mg/16 timmar + 10 mg/16 timmar + 15 mg/16

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall:

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall: LÖSNINGAR TILL Matematisk statistik Tetame: 2014 10 28 kl 14 00 19 00 Matematikcetrum FMS 086 Matematisk statistik för B, K, N och BME, 7.5 hp Luds tekiska högskola MASB02 Matematisk statistik för kemister,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spironolakton

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer