Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 Säkra materiallyft

2 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fugera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpade arbetsmiljöarbetet. Det gör vi geom att: Ge ut arbets- och utbildigsmaterial samt faktaböcker. Iformera och utbilda. Ge ut tidige Arbetsliv. Prevet erbjuder geerella och braschapassade utbildigsmaterial, checklistor och adra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi geomför arbetsmiljöutbildigar över hela ladet, både öppa och företagsitera. Vi erbjuder äve distasutbildig. Prevet arbetar för ett friskt, sut och säkert arbetsliv. På fis mer iformatio Prevet Arbetsmiljö i samverka Sveskt Närigsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 Projektledare Referesgrupp Text Grafisk form Illustratioer Kari Grah Bo Adersso, IF Metall, Sve Bergström, LO, Jörge Eriksso, Byggads, Björ Hammar, Tekikföretage, Björ Samuelso, Sveriges Byggidustrier Helee Thorblad/Press Art Ulrika L Forsberg/Press Art Has Sadqvist/Bildiformatio i Älvsjö AB Tryck Daagårds Grafiska, Ödeshög, februari 2010 Distributio Prevet, Box 20133, Stockholm Telefo Fax E-post Webb ISBN

3 ARBETSUTRUSTNINGAR Arbetstagare träffades av fyrkatsrör och omkom E arbetstagare skulle lyfta e cotaier med portalkra. Uder lyftet brast lyftredskape och ett av dessa, ett fyrkatsrör, kastades ut frå lyftplatse och träffade arbetstagare som omkom. Arbetsmiljöverkets haverikommissio som graskat det iträffade har bedömt att orsaker som starkt bidragit till att olycka skett var: Att ett fyrkatsrör aväts som lyftredskap och att detta ite gick att fixera i kraes krokar. Att lyftredskapets maximala lyftförmåga kraftigt uderskred cotaiers vikt. Att sligbades slitage och hållfasthet ite kotrollerats. Arbetsmiljöverket bedömde äve att företagets bristade rutier för systematiskt arbetsmiljöarbete idirekt bidragit till olycka. Blad aat sakades etablerade rutier för riskbedömig. Praktikat klämde fote i bakgavellyft E praktikat stod med si hadledare på lastbiles lyftpla för att lasta av gods, och körde lyfte med fjärrkotroll. Ha observerade ite att ea fote hamat mella lyftplaet och lastbile. När fote fastade blev praktikate chockad och fortsatte trycka i kappe på fjärrkotrolle, vilket ledde till klämskador på fote. varje år iträffar fler ä 500 arbetsplatsolyckor med kraar, traverser, bakgavellyftar och adra lyftaordigar. måga av dem leder till allvarliga persoskador och orsakar dessutom produktiosbortfall och adra ekoomiska skador. de seaste åre har flera dödsfall iträffat vid lyft av material. 3

4 Olyckor kostar både lidade och pegar Måga av de olyckor som iträffar vid lyft av gods och material är svåra och leder till beståede me för dem som drabbats. Arbetsgivare drabbas ekoomiskt geom kostader för sjukskrivig och rehabiliterig, i måga fall också för förstört material och produktiosstopp. Lyft i måga brascher Lyftaordigar aväds i måga sammahag, frå kraar som ka lyfta över to till små vacuumlyftar för vikter på rut 10 kg. I måga brascher har lyftaordigar ersatt mauella lyft och på så sätt bidragit till e bättre arbetsmiljö. Lyft av material ka jämföras med e kedja, där varje läk måste vara hel och fugerade för att lyftet ska vara säkert. E eda svag pukt ka orsaka e olycka. Det gäller både material och haterig. I de här broschyre delar vi i lyftaordigar i två grupper: fasta och mobila. Till fasta lyftaordigar räkas blad aat traverser, telfrar, vacuumlyftar och adra lyftaordigar som aväds iom exempelvis idustri eller på bilverkstad och lager. Mobila lyftaordigar är blad aat mobilkraar, torkraar och lyftaordigar på fordo, till exempel kraar som moteras på skogsmaskier och lastbilar. Hissar, bygghissar och aordigar för persolyft i vårde behadlas ite i dea skrift. Trucksäkerhet tas upp i broschyre Säkert truckarbete. Behovet av riskbedömig skiljer sig mella fasta och mobila lyftaordigar. 4 MATERIALLYF T

5 ARBETSUTRUSTNINGAR Riskbedömig: fasta lyftaordigar Med e fast aordig sker måga lyft av samma typ och i samma miljö. E grudlig riskbedömig behöver då göras ia lyftaordige tas i bruk. Därefter behövs ett uderhåll i form av besiktig, kotroller och istruktioer för avädig. E y riskbedömig krävs om lyftaordige ska avädas för adra typer av lyft. Riskbedömig: mobila lyftaordigar Vid lyft med mobila lyftaordigar krävs e y riskbedömig vid varje tillfälle eftersom iget lyft är det adra likt. Korta fakta om olyckor med lyftaordigar Det fis måga typer av lyftaordigar, vilket gör det svårt att få e heltäckade bild av hur måga olyckor som sker. År 2008 amäldes till Arbetsmiljöverket 376 arbetsolyckor med statioära och mobila kraar samt lyftaordigar och dessutom 205 olyckor med lyftredskap som stroppar, krokar, kedjor och lyftok. Neda följer uppgifter om vilka lyftaordigar som oftast avädes vid dessa olyckor: Ett 100-tal olycksfall iträffade med lyftaordigar som telfrar, magetlyftar, vischar, vacuumlyftar med mera. Merparte av dessa skedde iom idustri och telfrar hade aväts vid drygt 30 av hädelsera. Ett 80-tal olycksfall iträffade med bakgavellyftar. Omkrig hälfte av dessa berodde på fall frå lifte och resterade hade varierade orsaker som fall och ras av gods och material samt förlorad kotroll över lifte. Drygt 60 olyckor iträffade med torkra och mobilkra. Drygt 50 olyckor skedde vid arbete med fordoslyft. 5

6 Varför iträffar olyckora? Varje arbetsplatsolycka är uik. Det fis måga faktorer som direkt ka leda till e olycka vid lyft av material. Några exempel är överbelastig av lyftaordig/kraarm, brister i vajrar, kättigar eller lyftstroppar och felaktig haterig av utrustige. Bakomliggade orsaker Ett bra förhålligssätt vid aalys av olyckor och tillbud är att alltid fråga varför flera gåger. I exemple ova: Varför överbelastades utrustige? Varför avädes e slite vajer? Varför...? VARFÖR? De bakomliggade orsaker som då kommer fram är oftast: Brister i kuskap och dokumetatio Måga olyckor beror på otillräcklig kuskap. Utrustig ka överbelastas om iformatio om maxbelastig eller lastes vikt ite fis tillgäglig. Bristade kuskap ka också leda till att e lyftutrustig som ite är apassad för uppgifte aväds. Det fis till exempel särskilda risker är kraarmar och adra lyftredskap moteras på maskier eller fordo som egetlige är kostruerade för adra tillbehör. Dåligt säkerhetsmedvetade Måga olyckor beror på slarv med säkerhetsrutier. Brister i istruktioer och arbetsrutier Otillräckliga arbetsistruktioer ka leda till att arbetsutrustige aväds på fel sätt och så att persoer i omgivige utsätts för risk, till exempel för att de befier sig i riskområdet. Otillräcklig riskbedömig Bristade riskbedömig är gemesam ämare för måga olyckor, frå att e mobilkra välter till att last glider. Otillräckliga kotroller och uderhåll Slitage leder till skador som ite alltid sys. Det ka leda till att material brister till exempel i e ifästig, kättig eller kraarm och e olycka iträffar äve om utrustige aväds på rätt sätt. 6 MATERIALLYF T

7 ARBETSUTRUSTNINGAR Efter olycka säger de flesta jag skulle bara Måga olyckor sker i slutet av ett arbetspass, strax före e rast eller vid adra tillfälle då de som arbetar tummar på säkerhete. Ma ska bara hia e sak till eller bara göra färdigt. VARFÖR? Fråga varför e gåg till Bakom alla de orsaker till olyckor som räkats upp på föregåede sida fier vi ästa alltid samma gemesamma ämare: Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Höjd risk är Ågot avviker frå det ormala Vid sida om de olycksorsaker som ämts här fis det adra faktorer som ökar riske för olyckor. Var särskilt vaksam är: Arbetsuppgifte är ovalig och det ite fis klara arbetsrutier. Arbetet ska utföras av yutbildad, praktikat eller likade. De som ska utföra jobbet är stressade eller trötta. Reparatioer och uderhåll ska utföras. 7

8 Förebygg olyckor geom systematiskt arbetsmiljöarbete Grude till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fugerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Det iebär att arbetsgivare i samverka med skyddsombud och berörda arbetstagare udersöker risker i arbetsmiljö, gör riskbedömigar, geomför åtgärder efter e hadligspla och följer upp resultatet. Det ska också fias: Rutier för arbetsmiljöarbetet, till exempel för är och hur ofta riskbedömig ska geomföras samt vilke metod som ska avädas exempelvis riskaalys eller skyddsrod och hur uppföljig ska ske. Uppgiftsfördelig, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Exempel är asvar för itroduktio av yaställda, upprättade av arbetsistruktioer, asvar för utbildig och för att besiktigar, kotroller och uderhåll görs. Städiga förbättrigar Udersökig 1 2 Riskbedömig 4 Uppföljig 3 Geomförade av åtgärder 8 MATERIALLYF T

9 ARBETSUTRUSTNINGAR Bilmekaiker klämskadad är bil gled av fordoslyfte Bilmekaiker lyfte e bil på fordoslyft är bile började glida. Mekaiker ha ite uda uta klämdes fast mella bile och e pelare i verkstade. Arme klämskadades. Olycka orsakades av att lyfte ite varit rätt iställd för lyftet. Dödsolycka är lyftögla brast E 1,9 to tug betogpelare lyftes frå liggade till ståede är lyftögla brast. Pelare föll och e sickare som passerade i ärhete för att hämta ett verktyg avled till följd av hädelse. Arbetsmiljöverkets utredig visade att byggföretaget ite följt moterigsavisige frå byggmaterialtillverkare. Istället för att fästa e följsam vajer i betogpelares skruvfäste avädes e fast lyftögla avsedd för lyft om maximalt 1,2 to vid lyft rakt upp (uta brytigsvikel). I och med att pelare lyftes frå liggade (90 graders vikel) var kapacitete edast e femtedel. Byggföretaget hade brutit mot flera arbetsmiljöregler. Arbetsgivare hade ite kotrollerat att kraförare eller de som skulle motera pelara hade tillräckliga kuskaper för arbetet. Riskområdet var ite heller avspärrat. ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ka förebygga måga olyckor, oavsett orsak. 9

10 Regler om arbetsutrustig och lyftaordigar Arbetsmiljöverket har utfärdat flera föreskrifter om utrustigar som aväds för lyft av material. Avädig av lyftaordigar och lyftredskap Avädig av lyftaordigar och lyftredskap (AFS 2006:6) iehåller de viktigaste reglera på området och ersätter flera tidigare föreskrifter om blad aat byggkraar och lyftbord. Av föreskriftera framgår blad aat att e riskbedömig alltid ska göras är lyftaordigar och lyftredskap aväds. Stödbe? Lyftkapacitet? Persolig skyddsutrustig? Vid riskbedömige ska följade situatioer särskilt uppmärksammas: 1. lyftaordigaras stabilitet vid olika mark- och väderförhållade, 2. tillträde till riskområde, 3. arbetstagaras praktiska och teoretiska kuskaper, 4. arbete uder upplyft last samt lyft av persoer, 5. service- och moterigsarbete, 6. avädig och val av lyftredskap, 7. säkrig av last, lastkopplig och mauell styrig av last, 8. sammafallade arbetsområde och avädig av flera lyftaordigar för lyft av gemesam last (s k samlyft) och 9. livslägd och uderhåll av lyftaordigar och lyftredskap. Vidare iehåller föreskriftera blad aat kravet att lyftaordigar och lyftredskap bara får avädas av persoer med dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper för uppgifte samt regler för hur uderhåll och kotroller ska ske. 10 MATERIALLYF T

11 ARBETSUTRUSTNINGAR yftvikel? Besiktig av lyftaordigar och vissa adra tekiska aordigar Föreskriftera Besiktig av lyftaordigar och vissa adra tekiska aordigar (AFS 2003:6) iehåller krav på besiktig för flera typer av lyftaordigar, blad aat hissar, grävmaskier, fordoskraar, bakgavellyftar, fordoslyftar och olika typer av maskidriva kraar. Av föreskriftera framgår äve itervall för återkommade besiktigar. Oskadade stroppar med rätt märkig? Övriga föreskrifter Arbete i motorbrasche (AFS 1998:8) iehåller föreskrifter om avädig av blad aat fordoslyftar. Samtliga föreskrifter fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och läktips. Lär av tillbude Byggads- och aläggigsarbete (AFS 1999:3) iehåller regler om samordigsasvar och arbetsmiljöpla vid byggads- och aläggigsarbete. Tug materialhaterig med mauell kopplig av lyft äms i föreskriftera Esamarbete (AFS 1982:3) som e omstädighet som kräver att arbetsgivare ordar så att de som arbetar esam ka få sabb hjälp vid e ödsituatio. I föreskriftera Mideråriga (AFS 1996:1, ya föreskrifter kommer iom kort) framgår att persoer uder 18 år ite får arbeta där det fis rasrisk, med traktorer och fordo eller maskiellt driva lyftaordigar. Det fis vissa udatag, till exempel för praktikater och lärligar uder hadledig. Föreskriftera Maskier (AFS 2008:3) motsvarar EU:s maskidirektiv. Här fis blad aat krav på märkig av maskier, kättigar, lior och lyftredskap samt krav på hur lyftredskap och lyftaordigar ska vara kostruerade och tillverkade. Ett tillbud är e oöskad hädelse som hade kuat leda till e olycka. Ett exempel är ett fallade föremål som ite träffar ågo. Om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också e olycksrisk bort. Därför är det viktigt att det på arbetsplatse fis ett system för att rapportera i alla tillbud och för att gå igeom och åtgärda orsaker. 11

12 Tips för säkra lyft med kraar och aläggigsmaskier Kraförares uppgifter: Ia krae/maskie ställs upp Kotrollera alltid att lyftaordige är besiktigad och att bara godkäda lyftredskap aväds. Täk på att lyftredskap kopplade till maskier som ite är kostruerade för lyft, t ex grävmaski, medför särskilda risker till exempel om laste sjuker plötsligt eller på aat sätt rör sig ovätat. Lyftredskapets vikt ka förskjuta maskies tygdpukt så att de riskerar att tippa. Kraförare ska vara utbildad och behörig att köra utrustige, samt ha arbetsgivares tillståd. Kraes stabilitet ka påverkas allvarligt om grudförhålladea är osäkra. Var särskilt uppmärksam på okomprimerad fyllig, källare och udervåigar samt uderjordiska ledigar. Vid schakter, kotrollera marke itill schaktkate. Sätt ite stödbee/kör ite krae ärmare kate ä schaktets djup om ite schaktet är spotat. Se om möjligt till att aväda mattor eller palligsvirke för att få e stadig plattform. Gör e riskbedömig för arbetet. Vid mastig och avmastig Kotrollera mastdelar och lior. Se till att stödbe är utfällda. Se till maste är rätt balaserad med motvikter. Iför lyft Respektera maxlaster. Kotrollera lastes vikt frå säker källa. Kotrollera att överlastskyddet är rätt ijusterat och ikopplat. Kotrollera att lyftområdet är fritt frå persoer, fordo och hider. Om lyfttabelle ager att stödbe ska avädas ska alla stödbe vara asatta. Normalt ska de vara fullt utdraga och låsta. Lyft uta stödbe får edast göras eligt tillverkares avisigar. 12 MATERIALLYF T

13 50 kg 50 kg ARBETSUTRUSTNINGAR Lastkopplares uppgifter: Vid kopplig och stroppig 58 kg Alla som kopplar last vid arbete med kraar måste ha dokumeterade kuskaper i säkra lyft. Aväd rätt lyftredskap (till exempel lyftstroppar, kättig, vajer eller bad) för ädamålet. Kotrollera att de har rätt märkig för de last som ska lyftas och ite är skadade. Kassera skadad eller defekt utrustig. 71 kg Täk på att lyftredskapets maxlast avtar med lyftvikel. Kotrollera mot belastigstabell. 100 kg Koppla rätt. Abriga lyftkrokar med öppige utåt Se till att slig är väl säkrat (se exempel sida 15). Balksax rekommederas för lyft av balkar. 58 kg Aväd alltid mellalägg vid skarpa hör och kater, aars ka lyftredskapet skadas. 58 kg 71 kg 100 kg 100 kg 71 kg 100 kg kg 71 kg 100 kg 100 kg 50 kg 50 kg Särskilda risker Att kraar/maskier välter. Att persoer i området blir träffade av last som kommer i gugig. Att kraarm eller lyftredskap brister och last rasar. Att obalaserad eller dåligt sligad last rasar. 13

14 Metod för obalaserade laster: Fastställ lastes vikt (iklusive lasttillbehör). Ställ krae så att laste befier sig iom arbetsradie. Placera krakroke över eller i ärhete av de ataga tygdpukte. Stroppa laste. Provlyft laste tills de lättar frå marke. De del av laste som tiltar (lutar) mot marke är de tygsta. Flytta krakroke och stroppe ärmare de tygsta dele av laste. Provlyft ige. Fortsätt på detta sätt tills laste är i balas. Vid lyft: Det ska fias sigalma där ågo vistas iom lyftaordiges arbetsområde om ite uppsikt över området ka uppås på aat sätt. Alla lyft ska ske med teckegivig eligt Sigalschema för had- och armsigaler. Sigalkort ka beställas frå Mobilkraföreige, se Läsoch läktips. Håll alltid säkerhetsavstådet till kopplad last vid lyft. Läma aldrig krae/lyftaordige med hägade last. Udvik att föra hägade last över mäiskor eller lokaler som ågo vistas i. 14 MATERIALLYF T

15 ARBETSUTRUSTNINGAR Riskbedöm varje lyft Det behövs e y riskbedömig varje gåg ett lyft skiljer sig frå tidigare. Var särskilt uppmärksam på: Lyft av balkar eller aat material med skarpa kater. Katera ka skära igeom lyftstroppar, kättigar och adra lyftredskap om mellalägg ite abrigats. Lyft av rör eller rullar. Dessa behöver sligas väl för att lyftet ska vara säkert. 15

16 Tips för säkert arbete med bakgavellyft Förberedelser: Bakgavellyfte ska vara besiktigad (ska besiktigas separat mist vartaat år). Kotrollera lyftkapacitete och vikte på det som ska lyftas. De som sköter bakgavellyfte ska ha körtillståd för bakgavellyft och dokumeterade kuskaper om säker avädig (utbildig fis till exempel hos TYA, läs mer uder Läs- och läktips), Kotrollera att lyftplaet har e halkfri yta och att lyfte ite har syliga skador eller slitage som ka påverka fuktioe. Gör e riskbedömig av arbetet. Vid lastig: Se till att lyftplaets kat står stadigt på uderlaget och att laste ställs stadigt på lyftplaet. Vid körig av lyfte: Hoppa aldrig er frå lyftplaet. Ha uppsikt över persoer i omgivige så att ige riskerar att klämma sig i lyfte. Aväd avrulligsstopp är det fis tillgägligt och är lämpligt. Efter avslutad lastig: Bakgavel får bara vara utfälld om du har låg last som ite ryms iom lastutrymmet. Lyftplaet ska då vara i samma ivå som flaket och bakersta dele ska vara märkt på samma sätt som om det gällde utskjutade last. 16 MATERIALLYF T

17 ARBETSUTRUSTNINGAR SärSkilda risker Fall frå lyfte. Klämig. Att gods eller material rasar. Avrulligsstopp 17

18 Tips för säkert arbete med övriga lyftaordigar Ia lyftaordige aväds: Kotrollera att lyftaordige är besiktigad (om de omfattas av besiktigsplikt). Kotrollera att uderhåll och tillsy av lyftaordige skett. Kotrollera att lyftaordige är tydligt märkt med maxlast och att lyftkapacitete ite överskrids. Se till att de som aväder lyftaordige har tillräckliga kuskaper om hur de ska avädas och har arbetsgivares tillståd att aväda utrustige. om mobil lyftutrustig ska avädas, se till att åtgärder är vidtaga för att hidra att de välter eller glider. om lyftutrustige ska avädas utomhus, bedöm om väderförhålladea ävetyrar säkerhete. Gör e riskbedömig av arbetet. 18 MATERIALLYF T

19 ARBETSUTRUSTNINGAR SärSkilda risker Att upphägda lyftaordigar faller er. Att upplyft gods/material glider eller rasar. Vid körig av lyftaordige: Följ istruktioer och aväd ite lyftaordige till adra arbetsuppgifter ä de är avsedd för. Se till att ige befier sig i lyftaordiges riskområde. om lyftredskap (exempelvis lyftöglor, krokar eller lyftstroppar) ska avädas, ska de vara rätt apassade till uppgifte. Kotrollera lyftredskape och kassera skadad eller defekt utrustig. Laste ska vara säkrad så att de ite ka röra sig oavsiktligt. Ige ska uppehålla sig uder hägade last, om ite lyftaordige är särskilt kostruerad för ett sådat arbete. 19

20 Du som arbetar med lyftaordigar Se till att du har rätt kuskaper och tillståd att hatera utrustige. Krave på kuskaper varierar beroede på vilke utrustig som aväds, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Aväd ite utrustig som är slite eller defekt. Följ regler och istruktioer för körig och övrig haterig (till exempel reparatioer). Se till att adra på arbetsplatse ite vistas iom lyftaordiges riskområde. Aväd skyddsskor. Aväd skyddshjälm. Aväd skyddshadskar. Vad adra på arbetsplatse bör täka på Respektera avstägigar/avspärrigar av arbetsområde. Vistas ite i riskområdet är lyft pågår. Företagshälsovårde e viktig resurs Om de kompetes som fis i företaget ite räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra e bra riskbedömig, ska företagshälsovård eller motsvarade resurs alitas. Företagshälsovårde ka också hjälpa företag att komma igåg med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 20 MATERIALLYF T

21 ARBETSUTRUSTNINGAR Rätt persolig skyddsutrustig Det iträffar måga olyckor vid materialhaterig i aslutig till lyft. De orsakas till exempel av att material oavsiktligt kommer i rörelse och glider, rullar, välter etc me det förekommer också måga halk- och subbelolyckor. E stor del av alla persoskador ka udvikas eller få betydligt lidrigare följder om rätt persolig skyddsutrustig aväds av alla på arbetsplatse skyddshjälm, skyddsskor, skyddshadskar m m. 21

22 Läs- och läktips Prevet, Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Prevet aordar utbildigar och har givit ut material om blad aat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömigar. Några exempel: Systematiskt arbetsmiljöarbete på de lilla arbetsplatse Riskbedömigar idéer och fakta Riskbedömigar verktyg Checklistor för blad aat mobila arbetsmaskier, yrkesförare, skogsbruk och hamar. Arbetsmiljöverket, Broschyre Säkrare bygg- och aläggigsarbete (ADI 539). Se publikatioer. Föreskrifter, blad aat Avädig av lyftaordigar och lyftredskap (AFS 2006:6), Besiktig av lyftaordigar och vissa adra tekiska aordigar (AFS 2003:6), Arbete i motorbrasche (AFS 1998:8), Byggads- och aläggigsarbete (AFS 1999:3), Esamarbete (AFS 1982:3), Mideråriga (AFS 1996:1, ya föreskrifter kommer iom kort), Maskier (AFS 2008:3), Skydd mot skada geom ras (AFS 1981:15). Mobilkraföreige, Mobilkraföreige har e säkerhetsguide för kraförare och lastkopplare samt ger ut sigalkort med sigalschema för had- och armsigaler. SIS förlag, SIS är Sveriges stadardiserigsorgaisatio. Ger ut flera publikatioer om lyfttekik, blad aat Lyfttekik 4 Lyftkraar och lyftredskap, avädig, tillsy och uderhåll. Boke väder sig till avädare av lyftkraar och lyftredskap. Sveriges Byggidustrier, Sveriges Byggidustrier har publicerat broschyre Koppla rätt lyfta säkert och aordar utbildigar på temat Säkra lyft för lastkopplare och sigalmä samt för hadledare som vill hålla ega kurser. 22 MATERIALLYF T

23 ARBETSUTRUSTNINGAR TYA, Ett samarbetsorga mella arbetsgivar- och arbetstagarorgaisatioer i trasportbrasche. TYA har e webbaserad förarutbildig för bakgavellyft, som är gratis för TYA:s medlemsföretag. På TYA:s hemsida fis äve blaketter för körtillståd för bakgavellyft och lyftaordigar. TYA har äve utbildigar för flera grupper av maskiförare, t ex för förare av mobilkra, lastbilsmoterad kra och teleskoplastare, och ka efter utbildige utfärda utbildigsbok eller yrkesbevis. 23

24 Varje år iträffar fler ä 500 olyckor med lyftaordigar på sveska arbetsplatser. De seaste åre har flera av dessa olyckor lett till dödsfall. I måga brascher har lyftaordigar ersatt mauella lyft och på så sätt bidragit till e bättre arbetsmiljö. Samtidigt ka lyftaordigara bidra till ya risker på arbetsplatsera. Lyft av material ka jämföras med e kedja, där varje läk måste vara hel och fugerade för att lyftet ska vara säkert. E eda svag pukt ka orsaka e olycka. De här broschyre har tagits fram av Prevet för att bidra till att förebygga olyckor vid materiallyft. Här fis tips för säker avädig av kraar, aläggigsmaskier, fordoslyftar och adra lyftaordigar. Skrifte iehåller också e sammaställig av regler som berör avädig av lyftaordigar. ISBN

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer