Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01"

Transkript

1 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

2 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse Müche Tf.: +49-(0) Fax: +49-(0) Origialbruksavisig

3 Ihalt 1 Förord Itroduktio Avädig av istruktioera Lagrig av istruktioera Olycksförebyggade föreskriftera Övriga upplysigar Målgrupp Förklarig av symboler Wacker Neuso Kotaktperso Garatibegräsigar Idetifierig av maskie Säkerhet Grudsats Brukares asvar Brukares skyldigheter Persoalkvalifikatioer Allmäa risker Allmäa säkerhetsavisigar Arbetsplatse Service Säkerhete för persoer Haterig och avädig Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Driftsäkerhet Säkerhetsavståd Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier Uderhåll Persolig skyddsutrustig Säkerhetsaordigar Haterig i farliga situatioer Säkerhets- och avisigsdekaler Leverasomfattig Desig och fuktio Avädigsområde Kortbeskrivig Variater IVZ.fm 3

4 7 Kompoeter och maöverreglage Kompoeter Maöverreglage Trasport Lastig och trasport Avädig och drift Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Ställa i styrståg Iformatio om drift Drifttagig Ta maskie i drift (mauell start) Ta maski i drift är det är kallt (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Drift Välj riktig Läsa av Compatec - komprimerigsdisplay Ta ur drift Ta maskie i drift (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Uderhåll Uderhållstabell Uderhållsarbete Felavhjälpig Feltabell Starta med exter batteri Avfallshaterig Avfallshaterig av batterier Tillbehör Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor IVZ.fm

5 EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse DIN EN ISO 9001 certifierig IVZ.fm 5

6 1Förord 1 Förord Dea bruksavisig iehåller iformatio och procedurer för säker drift och säkert uderhåll av di Wacker Neuso maski. För di ege säkerhet och för att förhidra olyckor, måste du läsa säkerhetsistruktioera oggrat, bekata dig med och alltid följa dessa. Dea bruksavisig är ite e istruktiosbok för omfattade uderhålls- eller reparatiosarbete. Sådat arbete måste utföras Wacker Neuso av servicepersoal eller auktoriserade specialister. Vid tillverkige av dea maski lades stor vikt på säkerhet för avädare. E felaktig avädig eller felaktigt uderhåll ka iebära fara. Drift och uderhåll av di Wacker Neuso maski bör ske som beskrivs i dea bruksavisig. Om du är oga med att följa istruktioera kommer du att ha e problemfri drift och e hög tillgäglighet. Defekta maskidelar måste geast bytas ut! Om du har frågor om drift eller uderhåll, kotakta di Wacker Neuso kotaktperso. Alla rättigheter förbehålles, särskilt rätte till mågfaldigade och distributio. Copyright 2014 Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Reproducerig, bearbetig, kopierig eller distribuerig av dea bruksavisig- äve i utdrag - får edast ske med uttryckligt, skriftligt godkäade frå Wacker Neuso. Var och e av Wacker Neuso icke godkäd typ av reproduktio, distributio eller lagrig på databärare i ågo form och sätt utgör ett brott mot upphovsrätte och kommer att åtalas. Vi förbehåller oss rätte att geomföra tekiska förädrigar i syfte att förbättra våra maskier eller deras säkerhetsormer - äve uta särskilt meddelade _0000_0002.fm

7 2 Itroduktio 2 Itroduktio 2.1 Avädig av istruktioera De här guide ska betrakta som e del av maskie och ska förvaras säkert uder hela livslägde. Dea hadbok bör ges till e evetuell y ägare eller avädare av dea maski. 2.2 Lagrig av istruktioera Dessa istruktioer är e del av maskie och måste bevaras i omedelbar ärhet av maskie och måste alltid vara tillgäglig för persoale. I hädelse av förlust eller om du behöver ytterligare e kopia av dessa istruktioer, fis det två alterativ att välja mella: Ladda er frå iteret - Kotakta Wacker Neuso kotaktperso. 2.3 Olycksförebyggade föreskriftera 2.4 Övriga upplysigar Förutom de avisigar och säkerhetsföreskrifter i dea maual gäller lokala olycksförebyggade föreskrifter och atioella hälso- och säkerhetsföreskrifter. Dessa istruktioer gäller för olika maskityper frå e produktserie. Av detta skäl ka vissa bilder skilja sig frå utseedet av de förvärvade maskie. Dessutom ka variater av kompoeter beskrivas som ite igår i leverase. Iformatioe i dea hadbok baseras på maskier som gjorts fram till tidpukte för tryckig. Wacker Neuso förbehåller sig rätte för oamäld ädrig av dea iformatio. Det måste säkerställas att evetuella ädrigar eller tillägg av tillverkare, omedelbart iförs i dea hadbok. 100_0000_0013.fm 7

8 2 Itroduktio 2.5 Målgrupp Amärkigar: Persoer som arbetar med de här maskie måste regelbudet utbildas gällade farora med haterige av dea maski. Dea bruksavisig riktas till följade persoer: Maöverpersoal Dessa persoer har utbildats i haterige av maskie och iformeras om möjliga faror vid felaktigt beteede. Facklig persoal: Dessa persoer har e facklig utbildig samt ytterligare kuskap och erfarehet. De ka bedöma de uppgifter som ålagts dem och de ka idetifiera möjliga faror _0000_0013.fm

9 2 Itroduktio 2.6 Förklarig av symboler Dea hadbok iehåller särskilt betoade säkerhetsiformatio av kategoriera: FARA, VARNING, FÖRSIKTIG och ANMÄRKNINGAR. Ia alla arbete vid och med dea maski måste amärkigara och säkerhetsavisigar läsas och förstås. Alla avisigar och säkerhetsföreskrifter i dessa istruktioer måste vidarebefordras till service-, uderhåll- och trasportpersoale. FARA Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som leder till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. VARNING Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka leda till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. FÖRSIKTIG Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka resultera i midre skador på utrustige om de ite udviks. Amärkigar: Amärkigar: Ytterligare iformatio 100_0000_0013.fm 9

10 2 Itroduktio 2.7 Wacker Neuso Kotaktperso Wacker NeusoKotaktpersoe är beroede på lad, e Wacker Neuso servicetjäst, ett Wacker Neuso dotterbolag eller e Wacker Neuso återförsäljare. På iteret uder Tillverkares adress fis i börja av dea hadbok. 2.8 Garatibegräsigar I följade fall av icke-beaktade av gällade avisigar avvisar Wacker Neuso allt asvar för persoskador och skador på egedom: Uderlåtehet att följa dessa istruktioer. Icke avsedd avädig. Avädig av outbildad persoal. Avädig av icke godkäda reservdelar och tillbehör. Felaktig haterig. Strukturella förädrigar av alla slag. Uderlåtehet att följa "Allmäa villkor" (AGB) _0000_0013.fm

11 2 Itroduktio 2.9 Idetifierig av maskie Uppgifter på typskylte Typskylte iehåller iformatio som uikt idetifierar de här maskie. Dea iformatio krävs för beställig av reservdelar och vid ytterligare tekiska frågor. Age iformatio om maskie i följade tabell: Pos. Beteckig Dia uppgifter 1 Grupp och typ 2 Tillverkigsår 3 Maskir. 4 Versiosr. 5 Artikelr. 100_0000_0013.fm 11

12 3 Säkerhet 3 Säkerhet 3.1 Grudsats Amärkigar: Läs och följ alla avisigar och säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Felaktig haterig ka orsaka elstötar, brad och/eller allvarliga skador samt skador på maskie och/ eller skada på adra objekt. Bevara säkerhetsföreskrifter och avisigar för framtida bruk. Aktuell tekik Maskie är kostruerad eligt de aktuella tekike och alla erkäda säkerhetsbestämmelser. Ädå ka fara för liv och hälsa för avädare, tredje part uppstå eller det ka uppstå störigar i maskie och aa utrustig om maskie aväds på olämpligt sätt. Avädig eligt bestämmelser Maskie för edast avädas till följade ädamål Komprimerig av mark Komprimerig av asfalt Placerig av gatstear med vibratorplattor Maskie för ite avädas till följade ädamål Komprimerig av stark sammahägade mark. Komprimerig av fruse mark Komprimerig av hårda marker som ite går att komprimeras Komprimerig av icke stabila marker Till avsedd avädig hör också att alla avisigar och säkerhetsistruktioer i dea bruksavisig följs samt att föreskriva istruktioera för skötsel och uderhåll följs. All aa avädig betraktas som felaktig. För evetuella skador som följer av felaktig avädig tar tillverkare iget asvar och garati gäller ite. Riske bärs ebart av brukare _0202_si_0006.fm

13 3 Säkerhet Strukturell förädrig Strukturella förädrigar får ite geomföras uta skriftligt tillståd frå tillverkare. Risker för operatöre och/eller tredje part, samt skador på maskie ka uppstå för icke godkäda ädrigar av dea maski. Om icke godkäda strukturella förädrigar har geomförts gäller ite tillverkares asvars- och garatibestämmelser. Med strukturell förädrig meas särskilt följade: Att öppa maskie och ta bort kompoeter varaktigt. Moterig av reservdelar som ite kommer frå Wacker Neuso eller reservdelar som ite är likvärdiga vad det gäller typ och kvalitet för de ursprugliga delara. Moterig av tillbehör av alla slag som ite kommer frå Wacker Neuso. 3.2 Brukares asvar 3.3 Brukares skyldigheter Brukare är de perso som driver dea maski för kommersiella eller ekoomiska ädamål eller lämar de till e tredje part för avädig och som uder drift bär lagligt produktasvar för skyddet av persoal eller tredje ma. Brukare måste ge persoale bruksavisige och förvissa sig om att avädare har läst och förstått dea bruksavisig. Käa till och tillämpa gällade säkerhetsföreskrifter. Göra e Riskbedömig och idetifiera faror som härrör frå arbetsvillkor på platse. Utarbeta driftsistruktioer för av dea maski. Kotrollera regelbudet att bruksavisige är förelig med uvarade regler. Tydligt reglera och fastlägga asvaret för drift, felsökig, uderhåll och regörig tydligt reglera och ställa i. Utbilda persoal med jäma mellarum och iformera persoale om evetuella faror. Ge persoale ödvädig skyddsutrustig. 100_0202_si_0006.fm 13

14 3 Säkerhet 3.4 Persoalkvalifikatioer 3.5 Allmäa risker Dea maski får edast drivas av utbildad persoal. Vid felaktig avädig, missbruk eller drift av outbildad persoal ka hälsorisker för brukare och/eller tredje part uppstå, liksom skador eller totalt bortfall av maskie. Dessutom gäller följade krav på avädare: Fysiskt och psykiskt lämpad. Ige påverka på reaktiosförmåga på grud av droger, alkohol eller läkemedel. Käa till säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Käa till avsedd avädige av maskie. Ha lägsta ålder av 18 år vid haterig av dea maski. Har fått istruktioer för självstädig drift av maskie. Behörig att självstädigt driva maskie och systemet eligt de säkerhetstekiska stadardera. Kvarvarade faror är särskilda faror som trots kostruktio eligt gällade säkerhetskrav ka uppstå vid haterige av maskie. Dessa kvarvarade faror är ite klart igekäliga och ka orsaka möjlig fara för skador eller hälsorisker. Om oförutsägbara kvarvarade faror uppstår måste maskie stägas av omedelbart och behöriga arbetsledare måste uderrättas. De tillkallade arbetsledare beslutar och vidtar åtgärder för att elimiera de iträffade fara. Om ödvädigt måste maskitillverkare iformeras. 3.6 Allmäa säkerhetsavisigar Säkerhetsavisigara i detta kapitel omfattar de "allmäa säkerhetsavisigar" som måste fias med i elighet med tillämpade stadarder. Detta kapitel ka iehålla avisigar som ite är relevata för dea maski _0202_si_0006.fm

15 3 Säkerhet Arbetsplatse Service Iformera dig om arbetsomgivige ia arbetets börja, t.ex. markes stabilitet och hider i omgivige. Säkra arbetsområdet åt de offetliga trafikes håll. Var oga med att arbetsplatse är ordetlig. Om arbetsplatse är stökig eller belysige ite är tillräcklig ka detta orsaka olyckor. Aväd ite maskie i e omgivig med explosiosrisk. Håll bar och adra persoer borta är du arbetar med dea maski. Om avädare störs ka detta leda till förlust av kotrolle över maskie. Skydda alltid maski mot att välta, rulla bort, glida eller falla er. Risk för skador! Reparatio och uderhåll av maski får edast utföras av kvalificerad persoal. Aväd edast origial reservdelar och tillbehör. Därigeom bibehålls maskies driftsäkerhet Säkerhete för persoer Arbete uder iflytade av droger, alkohol eller läkemedel ka orsaka allvarliga persoskador. Utför allt arbete iklädd lämplig skyddsutrustig. Lämplig skyddsutrustig miskar riske för skador betydligt. Ta bort verktyg ia du börjar aväda maskie. Verktyg som fis på e roterade del av maskie, ka kastas ut och orsaka allvarliga skador. Se alltid till att maskie står stabilt. Det går ite att utesluta helt att arbete med de här maskie uder låg tid ka orsaka vibratiosbetigade lågtidsskador. För exakta värde till vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. Bär lämpliga kläder. Håll vida eller löst sittade kläder, hadskar, smycke och lågt hår borta frå rörliga/roterade maskidelar. Risk för att föremål slits i i maskie! Haterig och avädig Aväd ite maskie om strömbrytare är defekt. Byt ut strömbrytare omedelbart om de är defekt. Maskier med defekt strömbrytare utgör e hög risk för skada. Förvara oaväda maskier korrekt och utom räckhåll för bar. Maskie får edast drivas av behörig persoal. Hatera maskie med omsorg. Byt ut defekta delar omedelbart ia maskie tas i drift. Defekta maskier utgör e hög risk för olyckor. Aväd maskier, tillbehör, verktyg, etc. som motsvarar dessa avisigar. 100_0202_si_0006.fm 15

16 3 Säkerhet 3.7 Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Vibratiosplatta får ite avädas vid följade yttre påverka: Kraftigt reg på lutade mark. Halkrisk! Oljefältomgivig - metagasfrisläppig ur marke. Explosiosrisk! I torr, lättatädlig vegetatio. Bradrisk! I miljö med explosiosrisk. Explosiosrisk! Driftsäkerhet När du aväder maskie, se till att iga gas-, vatte- eller elektriska ledigar och rör är skadade. Maskie får ite avädas i tular eller stägda rum. Högsta uppmärksamhet gäller ära avgruder eller lutigar. Fallrisk! Läma ite avsett avädarutrymme bakom styrståge är maskie är i drift. Låt ite maskie vara på obevakad. Risk för skador! Avgräsa arbetsområdet stort och håll obehöriga persoer borta. Risk för skador! Avädare av dea maski måste säkerställa att persoer som befier sig i området, håller ett avståd på mist 2 m frå maskie är de körs. Aväd iga startsprayer. De ka orsaka feltädigar, samt skada motor. Bradrisk! Om maskie ska avädas på sluttade ytor, maövrera de alltid edifrå och stå alltid ovaför maskie på e sluttig. Maskie ka börja glida eller välta. Överskrid ite maskies maximala lutig - det är möjligt att motorsmörjige ite lägre fugerar, se kapitel tekiska specifikatioer. Aväd edast Wacker Neuso batterier. Dessa är vibratioståliga och därför lämpliga för hög vibratiosbelastig _0202_si_0006.fm

17 3 Säkerhet Säkerhetsavståd Komprimerigsarbete i ärhete av byggader ka orsaka skador på byggadera. Av dea aledig måste alla potetiella effekter och vibratioer på omgivade byggader provas på förhad. Relevata föreskrifter och regler för mätig, bedömig och miskig av vibratioer måste följas. För evetuella skador på byggader tar Wacker Neuso iget asvar. 3.8 Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Följade pukter måste följas: Kotrollera att motor ite läcker har sprickor i bräsleledigar och take och taklocket ia arbetets börja. Ta ite defekt motor i drift. Byt ut skadade delar omedelbart. Det föriställda varvtalet får ite justeras. Detta ka leda till skador på motor. Kotrollera att motors ljuddämpare är fri frå smuts. Bradrisk! Stäg av och låt motor svala ia du takar. Aväd rätt bräsleklass. Bräslet får ite bladas med adra vätskor. Aväd rea påfylligshjälp är du takar. Spill ite bräsle. Torka upp utspillt bräsle omedelbart. Motor får ite startas i ärhete av utspillt bräsle. Explosiosrisk! Vid drift i delsluta utrymme, måste det tillräcklig vetilatio säkerställas. Adas ite i avgaser. Risk för förgiftig! Motorblocket och ljuddämpare ka efter mycket kort tid bli mycket varma. Risk för bräskador! Amärkigar: Dea maski är utrustad med e EPA-certifierad motor. E justerig av varvtalet påverkar EPA certifierig och utsläppe. Bara e expert får utföra iställigar på dea motor. För mer iformatio, kotakta motortillverkare eller e Wacker Neuso kotaktperso. 100_0202_si_0006.fm 17

18 3 Säkerhet 3.9 Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Följade pukter måste följas: Bär alltid skyddsglasögo och hadskar är du arbetar med drivmedel. Uppsök läkare om du t.ex. får hydraulolja, bräsle, olja eller kylarvätska i ögoe. Udvik direkt hudkotakt med drivmedel. Tvätta omedelbart hudområdet med tvål och vatte. Ät och drick ite samtidigt som du arbetar med drivmedel. Föroread hydraulolja eller bräsle på grud av smuts eller vatte, ka leda till förtida slitage eller fel på maskie. Avfallshatera drivmedel som har tappats ut eller har spillts, eligt reglera som gäller för miljöskydd. Aväd ite maskie lägre om det kommer ut drivmedel fugera uta låt de repareras av Wacker Neuso kotaktperso Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier 3.11 Uderhåll Följade pukter måste följas: När batteriet kopplas bort, ta alltid först bort miuspole! När du asluter batteriet, aslut alltid först positivpole. Sätt fast poleras skydd! Eld, gistor och rökig är förbjuda i sambad med haterig av batterier. Batterier iehåller frätade syra. Aväd syratåliga skyddshadskar och skyddsglasögo är du haterar batteriet. Förhidra felaktig aslutig av batteriet eller överbryggig av pole med hjälp av verktyg. Risk för kortslutig! Följade pukter måste följas: Uderhållsarbete, reparatioer, justerigar eller regörigsarbete får ite geomföras på dea maski uder drift. Uderhållsitervaller måste följas. Efter varje uderhåll eller reparatio måste säkerhetsaordigara på maskie sättas tillbaka. Följ uderhållsplae. Arbete som ite äms här måste göras av Wacker Neuso kotaktperso. Slita eller skadade maskidelar ska alltid bytas ut omedelbart. Aväd edast reservdelar av Wacker Neuso. Håll maskie re. Säkerhetsdekaler som sakas, är skadade eller oläsliga måste omedelbart bytas ut. På säkerhetsdekaler fis viktig iformatio för att skydda avädare. Uderhåll måste utföras i e re och torr miljö (t.ex. verkstad) _0202_si_0006.fm

19 3 Säkerhet 3.12 Persolig skyddsutrustig. Amärkigar: För att så lågt som möjligt udvika persoskador är du aväder maskie måste persolig skyddsutrustig bäras vid arbete på eller med maskie. Symbol Betydelse Beskrivig Aväd skyddsskor! Skyddsskor skyddar mot klämig, fallade föremål och halkig på halt uderlag. Aväd skyddshadskar! Skyddshadskar skyddar mot skärsår, skavigar, stickhål, samt heta ytor. Aväd hörselskydd! Hörselskydd skyddar mot permaeta hörselskador. Amärkigar: Det är möjligt att de här maskie överskrider de ladsspecifika bullergräse (av persoliga bedömigsivå). Därför måste hörselskydd bäras. För exakta värde om vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. När arbete utförs med hörselskydd måste ma vara särskilt uppmärksam och oggra eftersom t.ex. skrik eller sigaler edast uppfattas begräsat Wacker Neusorekommederar att du alltid bär hörselskydd. 100_0202_si_0006.fm 19

20 3 Säkerhet 3.13 Säkerhetsaordigar Säkerhetsaordigar skyddar avädara av de här maskie mot att utsätta sig för befitliga faror. Det hadlar om barriärer (avskärmade skyddsaordigar) eller adra tekiska åtgärder Dessa förhidrar att avädare utsätts av risk. Källa för risk utesluts i vissa situatioer eller riske miskas. Dea maski har följade säkerhetsaordig: Pos. Beskrivig 1 Skydd mot oavsiktlig kotakt avgasröret 2 Kilremsskydd 3 Automatisk mittpositio av koppligsbygel Amärkigar: Dra alltid åt lossade gägaslutigar med föreskrivet åtdragigsmomet _0202_si_0006.fm

21 3 Säkerhet 3.14 Haterig i farliga situatioer g Förebyggade åtgärder: Var alltid beredd på olyckor. Håll första hjälpe-utrustig till hads. Iformera persoale om olycksrapporterig, första hjälpe- och räddigsutrustig. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Utbilda persoale i första hjälpe-åtgärder. Åtgärder i hädelse av ödfall: Stäg av maskie omedelbart. För bort skadade och adra persoer frå riskområdet. Utför första hjälpe-åtgärder. Larma utryckigspersoal. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Iformera asvarig perso på plats. 100_0202_si_0006.fm 21

22 4 Säkerhets- och avisigsdekaler 4 Säkerhets- och avisigsdekaler VARNING Oläsliga symboler Med tide ka dekaler och skyltar på maskie blir smutsiga eller bli oläsliga på ågot aat sätt. Se till att alla säkerhets-, varigs- och bruksavisigar på maskie är i gott läsbart skick. Byt ut skadade dekaler och skyltar omedelbart. På maskie befier sig följade dekaler: Pos. Dekal Beskrivig 1 Aväd persolig skyddsutrustig för att udvika skador och hälsorisker: Hörselskydd Läs bruksavisige Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft edast maski frå cetralupphägige med godkäd lyftaordig (säkerhetlastkrok). Lyft ite maskie med grävskopa vid de cetrala upphägige Lyft ite maskie med gaffeltruck vid de cetrala upphägige _0202_ls_0006.fm

23 4 Säkerhets- och avisigsdekaler Pos. Dekal Beskrivig 3 Garaterad ljudivå. 4 Start-Stopp Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft ite maski med koppligsbygel eller med styrståge DPU 45.., DPU 55.. Varig. Delar av kroppe ka klämmas eller skäras av roterade motordelar. Rör ite startveves hållare. 7 US-maskier Varig. WARNING WARNUNG ADVERTENCIA ADVERTISSEMENT _0202_ls_0006.fm 23

24 5 Leverasomfattig 5 Leverasomfattig Maskie levereras färdigmoterad och är driftklar efter att de har packats ut. Leverase omfattar: vibratorplatta Startvev (tillval) Bruksavisig Reservdelskatalog _0202_sd_0002.fm

25 6 Desig och fuktio 6 Desig och fuktio 6.1 Avädigsområde 6.2 Kortbeskrivig Vibratiosplatta aväds för packig av jord och aväds i trädgårdsskötsel och ladskapsarkitektur, väg-och vattebyggad, väg och trottoar kostruktio. Vibratiosplatta är e maski som jorde packas med De vibratioer som krävs för komprimerige skapas av uderdele som sitter fast i vibrator. De här vibrators är kostruerad så att de vibrerar cetralt med riktade vibratioer Geom att vrida obalase tillåter e såda pricip att ädra vibratioeras riktig. Så möjliggörs e steglös övergåg mella komprimerig i framåt, ståede och bakåt. Processe styrs hydrauliskt med koppligsbygel på styrståge. Drivmotor som är kopplad till överdele driver vibrator. Vridmometet överförs effektivt geom cetrifugalkopplige och vibrators kilrem. Cetrifugalkopplige avbryter kraftflödet om motors varvtal är för lågt och tilllåter så att drivmotor har e felfri tomkörig. De automatiska kilremsskiva som kombieras med cetrifugalkopplige gör att vibrators kilrem späs optimalt och avlastas är maskie flyttas eller trasporteras. Dessutom apassar sig de automatiska kilremsskiva till kilremsflakes slitage automatiskt vilket leder till att hela drifte frå motor till vibrator blir uderhållsfri. Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Över- och uderdele förbids med varadra geom 4 vibratiosdämpade gummimetallbuffertar. Dea dämpig förhidrar överförig av mycket höga frekveser till överdele. Så tillhadahålls drivmotors fuktioalitet trots hög komprimerigsprestada. Motor arbete eligt dieselpricipe, startas elektriskt geom e startmotor med kedjehjul, suger upp förbräigslufte via ett torrluftfilter och är luftkyld. För att uderlätta starte (i mycket kallt väder, med mauell start) har motor e automatisk dekompressio. De gör att kompressioe är mycket låg vid vädige me städigt ökar efter vädigar för att seda gå till full kompressio. Compatec - komprimerigsdisplay (tillval) Compatec - komprimerigsdisplaye är moterad på batterilucka och ligger i avädares syfält. Displaye har åtta lysdioder som apassar sig till ljusförhålladea. Geom att dessa successivt täds ka ma se hur de relativa kom- 100_0202_sf_0006.fm 25

26 6 Desig och fuktio 6.3 Variater primerige fortgår. Om atalet upplysta lysdioder ite ökar, går det ite att komprimera mer med maskie. Avädare ka avsluta sitt arbete och udvika oödiga övergågar eller att marke blir alltför komprimerad. E ytterligare fuktio är idikatio på överbelastig om maskie aväds på för hårda ytor. Då blikar alla åtta LED-lampora sabbt. Compatec - komprimerigsdisplaye är lämplig för alla väl komprimerbara uderlag med bladad korstorlek. Amärkigar: Compatec - komprimerigsdisplaye är edast stödjade för markkomprimerige och ersätter ite e professioell mätig av jorddesitete av e specialist. I de här bruksavisige har olika maskityper förteckas: Variater H Hap He Heap Hec Beskrivig Hadstart Mauell start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start Mauell/elektrisk start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start, Compatec - komprimerigsdisplaye _0202_sf_0006.fm

27 7 Kompoeter och maöverreglage 7 Kompoeter och maöverreglage 7.1 Kompoeter Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Drivmotor 4 Styrståg 2 Övre del 5 Cetralupphägige 3 Udre del Styrståg Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. Cetralupphägige Cetralupphägige aväds för att lyfta maskie. De befier sig exakt vid maskies tygdpukt me för arbete, där bygghöjd är avgörade, ka de flyttas bakåt. 100_0202_cp_0004.fm 27

28 7 Kompoeter och maöverreglage 7.2 Maöverreglage Maskies display och maöverreglage ska alltid hållas rea, torra, olj- och fettfria. Maöverreglage, till exempel PÅ/AV-kapp, gashadtag etc. får ite låsas på otillåtet sätt, maipuleras eller ädras. Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Koppligsbygel 5 Start-kapp 2 Spak för gaskotroll 6 Hadtag styrstågslås 3 Dekompressiosspak 7 Gägad spidel 4 Tädlås Koppligsbygel Koppligsbygel aväds för steglös reglerig av hastighet och färdriktige. Spak för gaskotroll Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Dekompressiosspak Dekompressiosspake får edast avädas för att starta maskie _0202_cp_0004.fm

29 7 Kompoeter och maöverreglage Hadtag styrstågslås Hadtaget vid styrstågslåset aväds för att lossa styrståge, för att sätta de i arbetsläge. Gägad spidel Gägade spidel aväds för iställig av de optimala arbetshöjde på styrståge. 100_0202_cp_0004.fm 29

30 8 Trasport 8 Trasport VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. FARA Fara geom att falla er. Om maskie faller er ka det orsaka allvarliga persoskador, t.ex. med klämskador. Aväd edast godkät och testat lyftredskap och sligor (säkerhetslastkrok) med tillräcklig bärkapacitet. Lyft edast maski vid de cetrala upphägige. Säkra maskie oggrat i lyftaordige. Lyft ite maskie med grävmaskisskopa eller gaffeltruck vid de cetrala upphägige. Lyft ite maskie vid koppligsbygel. Läma riskområdet vid lyft, stå ite uder hägade laster. VARNING Brad- och explosiosrisk på grud av bräsle. Läckade bräsle ka atädas och orsaka allvarliga bräskador. Lyft och trasportera maskie upprätt. FÖRSIKTIG Om maskies cetralupphägig har satts fast sett befier sig maskie ite lägre i si tygdpukt och ka välta bakåt _0202_tr_0006.fm

31 8 Trasport 8.1 Lastig och trasport Geomföra förberedelser Amärkigar: Wacker Neuso rekommederar att tömma bräsletake ia trasport. 1 2 Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Hadtag styrstågslås Uder lastig och trasport, måste styrståge låsas av fästfuktioe vid styrståges hadtag i lodrätt styrstågsläge. 100_0202_tr_0006.fm 31

32 8 Trasport Lyfta maskie och fastsurrig Amärkigar: Bestäm e sakkuig perso för säkra lyft Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Cetralupphägige 2 Surrigspukter 1. För lyft av maskie, häg fast lämpliga sligor vid cetralupphägige. 2. Lasta maskie i eller på ett hållbart och stabilt trasportmedel. 3. Surra fast maskie efter lastige på trasportmedlet så att de säkras mot att rulla av, halka er och välta. Surra fast de vid de surrigspukter som fis för detta ädamål _0202_tr_0006.fm

33 9 Avädig och drift 9 Avädig och drift VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. 9.1 Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Kotrollera maskie och kompoeter ite är skadade. Aväd ite maskie om de har syliga skador uta kotakta e Wacker Neusoåterförsäljare omedelbart. Se till att löst förpackigsmaterial avlägsas frå maskie. Kotrollera bräsleivå. Kotrollera motoroljeivå. Kotrollera hydraulikoljeivå. Kotrollera att bräsleledigara är täta. Kotrollera att skruvar sitter fast. Amärkigar: Geomför kotroller eligt kapitel Uderhåll, om det behövs fyll på bräsle, se kapitel Tekiska data. 100_0202_op_0009.fm 33

34 9 Avädig och drift Ställa i styrståg Iformatio om drift Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Gägad spidel Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. VARNING Risk för vältig Hög skaderisk om maskie börjar glida eller välter. I ärhete av kater måste mist 2/3 av maskie befia sig på e stabil yta. Ta maskie ur drift och lyfte de till e stabil yta. VARNING Hälsorisker på grud av avgaser. Dea motors avgaser iehåller kemikalier som state Kaliforie vet om att de ka orsaka cacer, fel vid födsel eller adra befruktigsskador _0202_op_0009.fm

35 9 Avädig och drift Drift lutade ytor Stå alltid ovaför maskie om de står på e lutade yta. Kör edast uppför lutigar (e lutig som ma uta problem ka åka uppför ka ma äve uta fara åka edför). Stå ite i maskies fallriktig. De maximala tillåta lutige får ite överskridas, se kapitel Tekiska data. Maskie får edast avädas uder e kort tid i dess maximal lutigsläge. Amärkigar: Om det maximala, tillåta lutigsläget överskrids, leder detta till att smörjige av motor ite fugerar som de ska och oudviklige till e defekt på viktiga motordelar. Placerig av gatstear med vibratorplattor Vid tätig av gatste rekommederas Wacker Neuso avädige av glidaordige, för att förhidra skador på maskie och tätigsmaterial, se kapitel Tillbehör. 9.3 Drifttagig FARA Bradrisk Starthjälpsprayer är högatädliga. De ka atäda och orsaka svåra bräskador. Aväd iga startsprayer. 100_0202_op_0009.fm 35

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw GRUNDFOS SPILLVATTEN Dräkbara avloppspumpar 1,1 11 kw Grudfos SEV och SE1 Mycket avacerade pumpar med måga uika fuktioer Pumpara i Grudfos serie SEV och SE1 är tekiskt mycket avacerade och kostruerade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2015, 3M Compay Samtliga rättigheter förbehålla. Kopierig och/eller edladdig av dea iformatio i syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåte

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1082 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1 PBD SE 68- Markvärmepump 4 FIGHTER 3 63954 FIGHTER 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5,3 vid /35. Högre temperaturområde

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 7- Bergvärmepump 4 FIGHTER 5 695 IBE FIGHTER 5 FLI 4 FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5, vid /5. Högre temperaturområde

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer