Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01"

Transkript

1 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

2 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse Müche Tf.: +49-(0) Fax: +49-(0) Origialbruksavisig

3 Ihalt 1 Förord Itroduktio Avädig av istruktioera Lagrig av istruktioera Olycksförebyggade föreskriftera Övriga upplysigar Målgrupp Förklarig av symboler Wacker Neuso Kotaktperso Garatibegräsigar Idetifierig av maskie Säkerhet Grudsats Brukares asvar Brukares skyldigheter Persoalkvalifikatioer Allmäa risker Allmäa säkerhetsavisigar Arbetsplatse Service Säkerhete för persoer Haterig och avädig Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Driftsäkerhet Säkerhetsavståd Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier Uderhåll Persolig skyddsutrustig Säkerhetsaordigar Haterig i farliga situatioer Säkerhets- och avisigsdekaler Leverasomfattig Desig och fuktio Avädigsområde Kortbeskrivig Variater IVZ.fm 3

4 7 Kompoeter och maöverreglage Kompoeter Maöverreglage Trasport Lastig och trasport Avädig och drift Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Ställa i styrståg Iformatio om drift Drifttagig Ta maskie i drift (mauell start) Ta maski i drift är det är kallt (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Drift Välj riktig Läsa av Compatec - komprimerigsdisplay Ta ur drift Ta maskie i drift (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Uderhåll Uderhållstabell Uderhållsarbete Felavhjälpig Feltabell Starta med exter batteri Avfallshaterig Avfallshaterig av batterier Tillbehör Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor IVZ.fm

5 EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse DIN EN ISO 9001 certifierig IVZ.fm 5

6 1Förord 1 Förord Dea bruksavisig iehåller iformatio och procedurer för säker drift och säkert uderhåll av di Wacker Neuso maski. För di ege säkerhet och för att förhidra olyckor, måste du läsa säkerhetsistruktioera oggrat, bekata dig med och alltid följa dessa. Dea bruksavisig är ite e istruktiosbok för omfattade uderhålls- eller reparatiosarbete. Sådat arbete måste utföras Wacker Neuso av servicepersoal eller auktoriserade specialister. Vid tillverkige av dea maski lades stor vikt på säkerhet för avädare. E felaktig avädig eller felaktigt uderhåll ka iebära fara. Drift och uderhåll av di Wacker Neuso maski bör ske som beskrivs i dea bruksavisig. Om du är oga med att följa istruktioera kommer du att ha e problemfri drift och e hög tillgäglighet. Defekta maskidelar måste geast bytas ut! Om du har frågor om drift eller uderhåll, kotakta di Wacker Neuso kotaktperso. Alla rättigheter förbehålles, särskilt rätte till mågfaldigade och distributio. Copyright 2014 Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Reproducerig, bearbetig, kopierig eller distribuerig av dea bruksavisig- äve i utdrag - får edast ske med uttryckligt, skriftligt godkäade frå Wacker Neuso. Var och e av Wacker Neuso icke godkäd typ av reproduktio, distributio eller lagrig på databärare i ågo form och sätt utgör ett brott mot upphovsrätte och kommer att åtalas. Vi förbehåller oss rätte att geomföra tekiska förädrigar i syfte att förbättra våra maskier eller deras säkerhetsormer - äve uta särskilt meddelade _0000_0002.fm

7 2 Itroduktio 2 Itroduktio 2.1 Avädig av istruktioera De här guide ska betrakta som e del av maskie och ska förvaras säkert uder hela livslägde. Dea hadbok bör ges till e evetuell y ägare eller avädare av dea maski. 2.2 Lagrig av istruktioera Dessa istruktioer är e del av maskie och måste bevaras i omedelbar ärhet av maskie och måste alltid vara tillgäglig för persoale. I hädelse av förlust eller om du behöver ytterligare e kopia av dessa istruktioer, fis det två alterativ att välja mella: Ladda er frå iteret - Kotakta Wacker Neuso kotaktperso. 2.3 Olycksförebyggade föreskriftera 2.4 Övriga upplysigar Förutom de avisigar och säkerhetsföreskrifter i dea maual gäller lokala olycksförebyggade föreskrifter och atioella hälso- och säkerhetsföreskrifter. Dessa istruktioer gäller för olika maskityper frå e produktserie. Av detta skäl ka vissa bilder skilja sig frå utseedet av de förvärvade maskie. Dessutom ka variater av kompoeter beskrivas som ite igår i leverase. Iformatioe i dea hadbok baseras på maskier som gjorts fram till tidpukte för tryckig. Wacker Neuso förbehåller sig rätte för oamäld ädrig av dea iformatio. Det måste säkerställas att evetuella ädrigar eller tillägg av tillverkare, omedelbart iförs i dea hadbok. 100_0000_0013.fm 7

8 2 Itroduktio 2.5 Målgrupp Amärkigar: Persoer som arbetar med de här maskie måste regelbudet utbildas gällade farora med haterige av dea maski. Dea bruksavisig riktas till följade persoer: Maöverpersoal Dessa persoer har utbildats i haterige av maskie och iformeras om möjliga faror vid felaktigt beteede. Facklig persoal: Dessa persoer har e facklig utbildig samt ytterligare kuskap och erfarehet. De ka bedöma de uppgifter som ålagts dem och de ka idetifiera möjliga faror _0000_0013.fm

9 2 Itroduktio 2.6 Förklarig av symboler Dea hadbok iehåller särskilt betoade säkerhetsiformatio av kategoriera: FARA, VARNING, FÖRSIKTIG och ANMÄRKNINGAR. Ia alla arbete vid och med dea maski måste amärkigara och säkerhetsavisigar läsas och förstås. Alla avisigar och säkerhetsföreskrifter i dessa istruktioer måste vidarebefordras till service-, uderhåll- och trasportpersoale. FARA Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som leder till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. VARNING Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka leda till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. FÖRSIKTIG Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka resultera i midre skador på utrustige om de ite udviks. Amärkigar: Amärkigar: Ytterligare iformatio 100_0000_0013.fm 9

10 2 Itroduktio 2.7 Wacker Neuso Kotaktperso Wacker NeusoKotaktpersoe är beroede på lad, e Wacker Neuso servicetjäst, ett Wacker Neuso dotterbolag eller e Wacker Neuso återförsäljare. På iteret uder Tillverkares adress fis i börja av dea hadbok. 2.8 Garatibegräsigar I följade fall av icke-beaktade av gällade avisigar avvisar Wacker Neuso allt asvar för persoskador och skador på egedom: Uderlåtehet att följa dessa istruktioer. Icke avsedd avädig. Avädig av outbildad persoal. Avädig av icke godkäda reservdelar och tillbehör. Felaktig haterig. Strukturella förädrigar av alla slag. Uderlåtehet att följa "Allmäa villkor" (AGB) _0000_0013.fm

11 2 Itroduktio 2.9 Idetifierig av maskie Uppgifter på typskylte Typskylte iehåller iformatio som uikt idetifierar de här maskie. Dea iformatio krävs för beställig av reservdelar och vid ytterligare tekiska frågor. Age iformatio om maskie i följade tabell: Pos. Beteckig Dia uppgifter 1 Grupp och typ 2 Tillverkigsår 3 Maskir. 4 Versiosr. 5 Artikelr. 100_0000_0013.fm 11

12 3 Säkerhet 3 Säkerhet 3.1 Grudsats Amärkigar: Läs och följ alla avisigar och säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Felaktig haterig ka orsaka elstötar, brad och/eller allvarliga skador samt skador på maskie och/ eller skada på adra objekt. Bevara säkerhetsföreskrifter och avisigar för framtida bruk. Aktuell tekik Maskie är kostruerad eligt de aktuella tekike och alla erkäda säkerhetsbestämmelser. Ädå ka fara för liv och hälsa för avädare, tredje part uppstå eller det ka uppstå störigar i maskie och aa utrustig om maskie aväds på olämpligt sätt. Avädig eligt bestämmelser Maskie för edast avädas till följade ädamål Komprimerig av mark Komprimerig av asfalt Placerig av gatstear med vibratorplattor Maskie för ite avädas till följade ädamål Komprimerig av stark sammahägade mark. Komprimerig av fruse mark Komprimerig av hårda marker som ite går att komprimeras Komprimerig av icke stabila marker Till avsedd avädig hör också att alla avisigar och säkerhetsistruktioer i dea bruksavisig följs samt att föreskriva istruktioera för skötsel och uderhåll följs. All aa avädig betraktas som felaktig. För evetuella skador som följer av felaktig avädig tar tillverkare iget asvar och garati gäller ite. Riske bärs ebart av brukare _0202_si_0006.fm

13 3 Säkerhet Strukturell förädrig Strukturella förädrigar får ite geomföras uta skriftligt tillståd frå tillverkare. Risker för operatöre och/eller tredje part, samt skador på maskie ka uppstå för icke godkäda ädrigar av dea maski. Om icke godkäda strukturella förädrigar har geomförts gäller ite tillverkares asvars- och garatibestämmelser. Med strukturell förädrig meas särskilt följade: Att öppa maskie och ta bort kompoeter varaktigt. Moterig av reservdelar som ite kommer frå Wacker Neuso eller reservdelar som ite är likvärdiga vad det gäller typ och kvalitet för de ursprugliga delara. Moterig av tillbehör av alla slag som ite kommer frå Wacker Neuso. 3.2 Brukares asvar 3.3 Brukares skyldigheter Brukare är de perso som driver dea maski för kommersiella eller ekoomiska ädamål eller lämar de till e tredje part för avädig och som uder drift bär lagligt produktasvar för skyddet av persoal eller tredje ma. Brukare måste ge persoale bruksavisige och förvissa sig om att avädare har läst och förstått dea bruksavisig. Käa till och tillämpa gällade säkerhetsföreskrifter. Göra e Riskbedömig och idetifiera faror som härrör frå arbetsvillkor på platse. Utarbeta driftsistruktioer för av dea maski. Kotrollera regelbudet att bruksavisige är förelig med uvarade regler. Tydligt reglera och fastlägga asvaret för drift, felsökig, uderhåll och regörig tydligt reglera och ställa i. Utbilda persoal med jäma mellarum och iformera persoale om evetuella faror. Ge persoale ödvädig skyddsutrustig. 100_0202_si_0006.fm 13

14 3 Säkerhet 3.4 Persoalkvalifikatioer 3.5 Allmäa risker Dea maski får edast drivas av utbildad persoal. Vid felaktig avädig, missbruk eller drift av outbildad persoal ka hälsorisker för brukare och/eller tredje part uppstå, liksom skador eller totalt bortfall av maskie. Dessutom gäller följade krav på avädare: Fysiskt och psykiskt lämpad. Ige påverka på reaktiosförmåga på grud av droger, alkohol eller läkemedel. Käa till säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Käa till avsedd avädige av maskie. Ha lägsta ålder av 18 år vid haterig av dea maski. Har fått istruktioer för självstädig drift av maskie. Behörig att självstädigt driva maskie och systemet eligt de säkerhetstekiska stadardera. Kvarvarade faror är särskilda faror som trots kostruktio eligt gällade säkerhetskrav ka uppstå vid haterige av maskie. Dessa kvarvarade faror är ite klart igekäliga och ka orsaka möjlig fara för skador eller hälsorisker. Om oförutsägbara kvarvarade faror uppstår måste maskie stägas av omedelbart och behöriga arbetsledare måste uderrättas. De tillkallade arbetsledare beslutar och vidtar åtgärder för att elimiera de iträffade fara. Om ödvädigt måste maskitillverkare iformeras. 3.6 Allmäa säkerhetsavisigar Säkerhetsavisigara i detta kapitel omfattar de "allmäa säkerhetsavisigar" som måste fias med i elighet med tillämpade stadarder. Detta kapitel ka iehålla avisigar som ite är relevata för dea maski _0202_si_0006.fm

15 3 Säkerhet Arbetsplatse Service Iformera dig om arbetsomgivige ia arbetets börja, t.ex. markes stabilitet och hider i omgivige. Säkra arbetsområdet åt de offetliga trafikes håll. Var oga med att arbetsplatse är ordetlig. Om arbetsplatse är stökig eller belysige ite är tillräcklig ka detta orsaka olyckor. Aväd ite maskie i e omgivig med explosiosrisk. Håll bar och adra persoer borta är du arbetar med dea maski. Om avädare störs ka detta leda till förlust av kotrolle över maskie. Skydda alltid maski mot att välta, rulla bort, glida eller falla er. Risk för skador! Reparatio och uderhåll av maski får edast utföras av kvalificerad persoal. Aväd edast origial reservdelar och tillbehör. Därigeom bibehålls maskies driftsäkerhet Säkerhete för persoer Arbete uder iflytade av droger, alkohol eller läkemedel ka orsaka allvarliga persoskador. Utför allt arbete iklädd lämplig skyddsutrustig. Lämplig skyddsutrustig miskar riske för skador betydligt. Ta bort verktyg ia du börjar aväda maskie. Verktyg som fis på e roterade del av maskie, ka kastas ut och orsaka allvarliga skador. Se alltid till att maskie står stabilt. Det går ite att utesluta helt att arbete med de här maskie uder låg tid ka orsaka vibratiosbetigade lågtidsskador. För exakta värde till vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. Bär lämpliga kläder. Håll vida eller löst sittade kläder, hadskar, smycke och lågt hår borta frå rörliga/roterade maskidelar. Risk för att föremål slits i i maskie! Haterig och avädig Aväd ite maskie om strömbrytare är defekt. Byt ut strömbrytare omedelbart om de är defekt. Maskier med defekt strömbrytare utgör e hög risk för skada. Förvara oaväda maskier korrekt och utom räckhåll för bar. Maskie får edast drivas av behörig persoal. Hatera maskie med omsorg. Byt ut defekta delar omedelbart ia maskie tas i drift. Defekta maskier utgör e hög risk för olyckor. Aväd maskier, tillbehör, verktyg, etc. som motsvarar dessa avisigar. 100_0202_si_0006.fm 15

16 3 Säkerhet 3.7 Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Vibratiosplatta får ite avädas vid följade yttre påverka: Kraftigt reg på lutade mark. Halkrisk! Oljefältomgivig - metagasfrisläppig ur marke. Explosiosrisk! I torr, lättatädlig vegetatio. Bradrisk! I miljö med explosiosrisk. Explosiosrisk! Driftsäkerhet När du aväder maskie, se till att iga gas-, vatte- eller elektriska ledigar och rör är skadade. Maskie får ite avädas i tular eller stägda rum. Högsta uppmärksamhet gäller ära avgruder eller lutigar. Fallrisk! Läma ite avsett avädarutrymme bakom styrståge är maskie är i drift. Låt ite maskie vara på obevakad. Risk för skador! Avgräsa arbetsområdet stort och håll obehöriga persoer borta. Risk för skador! Avädare av dea maski måste säkerställa att persoer som befier sig i området, håller ett avståd på mist 2 m frå maskie är de körs. Aväd iga startsprayer. De ka orsaka feltädigar, samt skada motor. Bradrisk! Om maskie ska avädas på sluttade ytor, maövrera de alltid edifrå och stå alltid ovaför maskie på e sluttig. Maskie ka börja glida eller välta. Överskrid ite maskies maximala lutig - det är möjligt att motorsmörjige ite lägre fugerar, se kapitel tekiska specifikatioer. Aväd edast Wacker Neuso batterier. Dessa är vibratioståliga och därför lämpliga för hög vibratiosbelastig _0202_si_0006.fm

17 3 Säkerhet Säkerhetsavståd Komprimerigsarbete i ärhete av byggader ka orsaka skador på byggadera. Av dea aledig måste alla potetiella effekter och vibratioer på omgivade byggader provas på förhad. Relevata föreskrifter och regler för mätig, bedömig och miskig av vibratioer måste följas. För evetuella skador på byggader tar Wacker Neuso iget asvar. 3.8 Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Följade pukter måste följas: Kotrollera att motor ite läcker har sprickor i bräsleledigar och take och taklocket ia arbetets börja. Ta ite defekt motor i drift. Byt ut skadade delar omedelbart. Det föriställda varvtalet får ite justeras. Detta ka leda till skador på motor. Kotrollera att motors ljuddämpare är fri frå smuts. Bradrisk! Stäg av och låt motor svala ia du takar. Aväd rätt bräsleklass. Bräslet får ite bladas med adra vätskor. Aväd rea påfylligshjälp är du takar. Spill ite bräsle. Torka upp utspillt bräsle omedelbart. Motor får ite startas i ärhete av utspillt bräsle. Explosiosrisk! Vid drift i delsluta utrymme, måste det tillräcklig vetilatio säkerställas. Adas ite i avgaser. Risk för förgiftig! Motorblocket och ljuddämpare ka efter mycket kort tid bli mycket varma. Risk för bräskador! Amärkigar: Dea maski är utrustad med e EPA-certifierad motor. E justerig av varvtalet påverkar EPA certifierig och utsläppe. Bara e expert får utföra iställigar på dea motor. För mer iformatio, kotakta motortillverkare eller e Wacker Neuso kotaktperso. 100_0202_si_0006.fm 17

18 3 Säkerhet 3.9 Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Följade pukter måste följas: Bär alltid skyddsglasögo och hadskar är du arbetar med drivmedel. Uppsök läkare om du t.ex. får hydraulolja, bräsle, olja eller kylarvätska i ögoe. Udvik direkt hudkotakt med drivmedel. Tvätta omedelbart hudområdet med tvål och vatte. Ät och drick ite samtidigt som du arbetar med drivmedel. Föroread hydraulolja eller bräsle på grud av smuts eller vatte, ka leda till förtida slitage eller fel på maskie. Avfallshatera drivmedel som har tappats ut eller har spillts, eligt reglera som gäller för miljöskydd. Aväd ite maskie lägre om det kommer ut drivmedel fugera uta låt de repareras av Wacker Neuso kotaktperso Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier 3.11 Uderhåll Följade pukter måste följas: När batteriet kopplas bort, ta alltid först bort miuspole! När du asluter batteriet, aslut alltid först positivpole. Sätt fast poleras skydd! Eld, gistor och rökig är förbjuda i sambad med haterig av batterier. Batterier iehåller frätade syra. Aväd syratåliga skyddshadskar och skyddsglasögo är du haterar batteriet. Förhidra felaktig aslutig av batteriet eller överbryggig av pole med hjälp av verktyg. Risk för kortslutig! Följade pukter måste följas: Uderhållsarbete, reparatioer, justerigar eller regörigsarbete får ite geomföras på dea maski uder drift. Uderhållsitervaller måste följas. Efter varje uderhåll eller reparatio måste säkerhetsaordigara på maskie sättas tillbaka. Följ uderhållsplae. Arbete som ite äms här måste göras av Wacker Neuso kotaktperso. Slita eller skadade maskidelar ska alltid bytas ut omedelbart. Aväd edast reservdelar av Wacker Neuso. Håll maskie re. Säkerhetsdekaler som sakas, är skadade eller oläsliga måste omedelbart bytas ut. På säkerhetsdekaler fis viktig iformatio för att skydda avädare. Uderhåll måste utföras i e re och torr miljö (t.ex. verkstad) _0202_si_0006.fm

19 3 Säkerhet 3.12 Persolig skyddsutrustig. Amärkigar: För att så lågt som möjligt udvika persoskador är du aväder maskie måste persolig skyddsutrustig bäras vid arbete på eller med maskie. Symbol Betydelse Beskrivig Aväd skyddsskor! Skyddsskor skyddar mot klämig, fallade föremål och halkig på halt uderlag. Aväd skyddshadskar! Skyddshadskar skyddar mot skärsår, skavigar, stickhål, samt heta ytor. Aväd hörselskydd! Hörselskydd skyddar mot permaeta hörselskador. Amärkigar: Det är möjligt att de här maskie överskrider de ladsspecifika bullergräse (av persoliga bedömigsivå). Därför måste hörselskydd bäras. För exakta värde om vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. När arbete utförs med hörselskydd måste ma vara särskilt uppmärksam och oggra eftersom t.ex. skrik eller sigaler edast uppfattas begräsat Wacker Neusorekommederar att du alltid bär hörselskydd. 100_0202_si_0006.fm 19

20 3 Säkerhet 3.13 Säkerhetsaordigar Säkerhetsaordigar skyddar avädara av de här maskie mot att utsätta sig för befitliga faror. Det hadlar om barriärer (avskärmade skyddsaordigar) eller adra tekiska åtgärder Dessa förhidrar att avädare utsätts av risk. Källa för risk utesluts i vissa situatioer eller riske miskas. Dea maski har följade säkerhetsaordig: Pos. Beskrivig 1 Skydd mot oavsiktlig kotakt avgasröret 2 Kilremsskydd 3 Automatisk mittpositio av koppligsbygel Amärkigar: Dra alltid åt lossade gägaslutigar med föreskrivet åtdragigsmomet _0202_si_0006.fm

21 3 Säkerhet 3.14 Haterig i farliga situatioer g Förebyggade åtgärder: Var alltid beredd på olyckor. Håll första hjälpe-utrustig till hads. Iformera persoale om olycksrapporterig, första hjälpe- och räddigsutrustig. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Utbilda persoale i första hjälpe-åtgärder. Åtgärder i hädelse av ödfall: Stäg av maskie omedelbart. För bort skadade och adra persoer frå riskområdet. Utför första hjälpe-åtgärder. Larma utryckigspersoal. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Iformera asvarig perso på plats. 100_0202_si_0006.fm 21

22 4 Säkerhets- och avisigsdekaler 4 Säkerhets- och avisigsdekaler VARNING Oläsliga symboler Med tide ka dekaler och skyltar på maskie blir smutsiga eller bli oläsliga på ågot aat sätt. Se till att alla säkerhets-, varigs- och bruksavisigar på maskie är i gott läsbart skick. Byt ut skadade dekaler och skyltar omedelbart. På maskie befier sig följade dekaler: Pos. Dekal Beskrivig 1 Aväd persolig skyddsutrustig för att udvika skador och hälsorisker: Hörselskydd Läs bruksavisige Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft edast maski frå cetralupphägige med godkäd lyftaordig (säkerhetlastkrok). Lyft ite maskie med grävskopa vid de cetrala upphägige Lyft ite maskie med gaffeltruck vid de cetrala upphägige _0202_ls_0006.fm

23 4 Säkerhets- och avisigsdekaler Pos. Dekal Beskrivig 3 Garaterad ljudivå. 4 Start-Stopp Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft ite maski med koppligsbygel eller med styrståge DPU 45.., DPU 55.. Varig. Delar av kroppe ka klämmas eller skäras av roterade motordelar. Rör ite startveves hållare. 7 US-maskier Varig. WARNING WARNUNG ADVERTENCIA ADVERTISSEMENT _0202_ls_0006.fm 23

24 5 Leverasomfattig 5 Leverasomfattig Maskie levereras färdigmoterad och är driftklar efter att de har packats ut. Leverase omfattar: vibratorplatta Startvev (tillval) Bruksavisig Reservdelskatalog _0202_sd_0002.fm

25 6 Desig och fuktio 6 Desig och fuktio 6.1 Avädigsområde 6.2 Kortbeskrivig Vibratiosplatta aväds för packig av jord och aväds i trädgårdsskötsel och ladskapsarkitektur, väg-och vattebyggad, väg och trottoar kostruktio. Vibratiosplatta är e maski som jorde packas med De vibratioer som krävs för komprimerige skapas av uderdele som sitter fast i vibrator. De här vibrators är kostruerad så att de vibrerar cetralt med riktade vibratioer Geom att vrida obalase tillåter e såda pricip att ädra vibratioeras riktig. Så möjliggörs e steglös övergåg mella komprimerig i framåt, ståede och bakåt. Processe styrs hydrauliskt med koppligsbygel på styrståge. Drivmotor som är kopplad till överdele driver vibrator. Vridmometet överförs effektivt geom cetrifugalkopplige och vibrators kilrem. Cetrifugalkopplige avbryter kraftflödet om motors varvtal är för lågt och tilllåter så att drivmotor har e felfri tomkörig. De automatiska kilremsskiva som kombieras med cetrifugalkopplige gör att vibrators kilrem späs optimalt och avlastas är maskie flyttas eller trasporteras. Dessutom apassar sig de automatiska kilremsskiva till kilremsflakes slitage automatiskt vilket leder till att hela drifte frå motor till vibrator blir uderhållsfri. Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Över- och uderdele förbids med varadra geom 4 vibratiosdämpade gummimetallbuffertar. Dea dämpig förhidrar överförig av mycket höga frekveser till överdele. Så tillhadahålls drivmotors fuktioalitet trots hög komprimerigsprestada. Motor arbete eligt dieselpricipe, startas elektriskt geom e startmotor med kedjehjul, suger upp förbräigslufte via ett torrluftfilter och är luftkyld. För att uderlätta starte (i mycket kallt väder, med mauell start) har motor e automatisk dekompressio. De gör att kompressioe är mycket låg vid vädige me städigt ökar efter vädigar för att seda gå till full kompressio. Compatec - komprimerigsdisplay (tillval) Compatec - komprimerigsdisplaye är moterad på batterilucka och ligger i avädares syfält. Displaye har åtta lysdioder som apassar sig till ljusförhålladea. Geom att dessa successivt täds ka ma se hur de relativa kom- 100_0202_sf_0006.fm 25

26 6 Desig och fuktio 6.3 Variater primerige fortgår. Om atalet upplysta lysdioder ite ökar, går det ite att komprimera mer med maskie. Avädare ka avsluta sitt arbete och udvika oödiga övergågar eller att marke blir alltför komprimerad. E ytterligare fuktio är idikatio på överbelastig om maskie aväds på för hårda ytor. Då blikar alla åtta LED-lampora sabbt. Compatec - komprimerigsdisplaye är lämplig för alla väl komprimerbara uderlag med bladad korstorlek. Amärkigar: Compatec - komprimerigsdisplaye är edast stödjade för markkomprimerige och ersätter ite e professioell mätig av jorddesitete av e specialist. I de här bruksavisige har olika maskityper förteckas: Variater H Hap He Heap Hec Beskrivig Hadstart Mauell start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start Mauell/elektrisk start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start, Compatec - komprimerigsdisplaye _0202_sf_0006.fm

27 7 Kompoeter och maöverreglage 7 Kompoeter och maöverreglage 7.1 Kompoeter Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Drivmotor 4 Styrståg 2 Övre del 5 Cetralupphägige 3 Udre del Styrståg Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. Cetralupphägige Cetralupphägige aväds för att lyfta maskie. De befier sig exakt vid maskies tygdpukt me för arbete, där bygghöjd är avgörade, ka de flyttas bakåt. 100_0202_cp_0004.fm 27

28 7 Kompoeter och maöverreglage 7.2 Maöverreglage Maskies display och maöverreglage ska alltid hållas rea, torra, olj- och fettfria. Maöverreglage, till exempel PÅ/AV-kapp, gashadtag etc. får ite låsas på otillåtet sätt, maipuleras eller ädras. Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Koppligsbygel 5 Start-kapp 2 Spak för gaskotroll 6 Hadtag styrstågslås 3 Dekompressiosspak 7 Gägad spidel 4 Tädlås Koppligsbygel Koppligsbygel aväds för steglös reglerig av hastighet och färdriktige. Spak för gaskotroll Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Dekompressiosspak Dekompressiosspake får edast avädas för att starta maskie _0202_cp_0004.fm

29 7 Kompoeter och maöverreglage Hadtag styrstågslås Hadtaget vid styrstågslåset aväds för att lossa styrståge, för att sätta de i arbetsläge. Gägad spidel Gägade spidel aväds för iställig av de optimala arbetshöjde på styrståge. 100_0202_cp_0004.fm 29

30 8 Trasport 8 Trasport VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. FARA Fara geom att falla er. Om maskie faller er ka det orsaka allvarliga persoskador, t.ex. med klämskador. Aväd edast godkät och testat lyftredskap och sligor (säkerhetslastkrok) med tillräcklig bärkapacitet. Lyft edast maski vid de cetrala upphägige. Säkra maskie oggrat i lyftaordige. Lyft ite maskie med grävmaskisskopa eller gaffeltruck vid de cetrala upphägige. Lyft ite maskie vid koppligsbygel. Läma riskområdet vid lyft, stå ite uder hägade laster. VARNING Brad- och explosiosrisk på grud av bräsle. Läckade bräsle ka atädas och orsaka allvarliga bräskador. Lyft och trasportera maskie upprätt. FÖRSIKTIG Om maskies cetralupphägig har satts fast sett befier sig maskie ite lägre i si tygdpukt och ka välta bakåt _0202_tr_0006.fm

31 8 Trasport 8.1 Lastig och trasport Geomföra förberedelser Amärkigar: Wacker Neuso rekommederar att tömma bräsletake ia trasport. 1 2 Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Hadtag styrstågslås Uder lastig och trasport, måste styrståge låsas av fästfuktioe vid styrståges hadtag i lodrätt styrstågsläge. 100_0202_tr_0006.fm 31

32 8 Trasport Lyfta maskie och fastsurrig Amärkigar: Bestäm e sakkuig perso för säkra lyft Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Cetralupphägige 2 Surrigspukter 1. För lyft av maskie, häg fast lämpliga sligor vid cetralupphägige. 2. Lasta maskie i eller på ett hållbart och stabilt trasportmedel. 3. Surra fast maskie efter lastige på trasportmedlet så att de säkras mot att rulla av, halka er och välta. Surra fast de vid de surrigspukter som fis för detta ädamål _0202_tr_0006.fm

33 9 Avädig och drift 9 Avädig och drift VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. 9.1 Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Kotrollera maskie och kompoeter ite är skadade. Aväd ite maskie om de har syliga skador uta kotakta e Wacker Neusoåterförsäljare omedelbart. Se till att löst förpackigsmaterial avlägsas frå maskie. Kotrollera bräsleivå. Kotrollera motoroljeivå. Kotrollera hydraulikoljeivå. Kotrollera att bräsleledigara är täta. Kotrollera att skruvar sitter fast. Amärkigar: Geomför kotroller eligt kapitel Uderhåll, om det behövs fyll på bräsle, se kapitel Tekiska data. 100_0202_op_0009.fm 33

34 9 Avädig och drift Ställa i styrståg Iformatio om drift Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Gägad spidel Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. VARNING Risk för vältig Hög skaderisk om maskie börjar glida eller välter. I ärhete av kater måste mist 2/3 av maskie befia sig på e stabil yta. Ta maskie ur drift och lyfte de till e stabil yta. VARNING Hälsorisker på grud av avgaser. Dea motors avgaser iehåller kemikalier som state Kaliforie vet om att de ka orsaka cacer, fel vid födsel eller adra befruktigsskador _0202_op_0009.fm

35 9 Avädig och drift Drift lutade ytor Stå alltid ovaför maskie om de står på e lutade yta. Kör edast uppför lutigar (e lutig som ma uta problem ka åka uppför ka ma äve uta fara åka edför). Stå ite i maskies fallriktig. De maximala tillåta lutige får ite överskridas, se kapitel Tekiska data. Maskie får edast avädas uder e kort tid i dess maximal lutigsläge. Amärkigar: Om det maximala, tillåta lutigsläget överskrids, leder detta till att smörjige av motor ite fugerar som de ska och oudviklige till e defekt på viktiga motordelar. Placerig av gatstear med vibratorplattor Vid tätig av gatste rekommederas Wacker Neuso avädige av glidaordige, för att förhidra skador på maskie och tätigsmaterial, se kapitel Tillbehör. 9.3 Drifttagig FARA Bradrisk Starthjälpsprayer är högatädliga. De ka atäda och orsaka svåra bräskador. Aväd iga startsprayer. 100_0202_op_0009.fm 35

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Teknisk Handbok Smart Call 950i

Teknisk Handbok Smart Call 950i Tekisk Hadbok Smart Call 950i Versio 2.15 2 Obs! Mist 12 V vid alla apparater, vid full belastig 1 Revisioshistorik Versio Datum Amärkig 2.15 2004-03-04 730 Larmupprepigsblockerigstid 3 Obs! Mist 12 V

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2015, 3M Compay Samtliga rättigheter förbehålla. Kopierig och/eller edladdig av dea iformatio i syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåte

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 3. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 3. strömningslära, miniräknare. Exempeltetame 3 (OBS! De a te ta m e ga vs i a ku rse delvis bytte i eh å ll. Vis s a u ppgifter s om i te lä gre ä r a ktu ella h a r dä rför ta gits bort, vilket m edför a tt poä gs u m m a ä r < 50.

Läs mer

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system Desig av subsystem Subsystem Klasser är ett bra sätt att orgaisera små system Klasser är för små eheter för att orgaisera stora system Större eheter behövs för orgaiserige Subsystem Sex priciper diskuteras

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer