Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01"

Transkript

1 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, se / 01

2 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse Müche Tf.: +49-(0) Fax: +49-(0) Origialbruksavisig

3 Ihalt 1 Förord Itroduktio Avädig av istruktioera Lagrig av istruktioera Olycksförebyggade föreskriftera Övriga upplysigar Målgrupp Förklarig av symboler Wacker Neuso Kotaktperso Garatibegräsigar Idetifierig av maskie Säkerhet Grudsats Brukares asvar Brukares skyldigheter Persoalkvalifikatioer Allmäa risker Allmäa säkerhetsavisigar Arbetsplatse Service Säkerhete för persoer Haterig och avädig Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Driftsäkerhet Säkerhetsavståd Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier Uderhåll Persolig skyddsutrustig Säkerhetsaordigar Haterig i farliga situatioer Säkerhets- och avisigsdekaler Leverasomfattig Desig och fuktio Avädigsområde Kortbeskrivig Variater IVZ.fm 3

4 7 Kompoeter och maöverreglage Kompoeter Maöverreglage Trasport Lastig och trasport Avädig och drift Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Ställa i styrståg Iformatio om drift Drifttagig Ta maskie i drift (mauell start) Ta maski i drift är det är kallt (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Drift Välj riktig Läsa av Compatec - komprimerigsdisplay Ta ur drift Ta maskie i drift (mauell start) Ta maskie i drift (mauell start) Uderhåll Uderhållstabell Uderhållsarbete Felavhjälpig Feltabell Starta med exter batteri Avfallshaterig Avfallshaterig av batterier Tillbehör Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor Tekiska data Förbräigsmotor IVZ.fm

5 EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse EG-försäkra om överesstämmelse DIN EN ISO 9001 certifierig IVZ.fm 5

6 1Förord 1 Förord Dea bruksavisig iehåller iformatio och procedurer för säker drift och säkert uderhåll av di Wacker Neuso maski. För di ege säkerhet och för att förhidra olyckor, måste du läsa säkerhetsistruktioera oggrat, bekata dig med och alltid följa dessa. Dea bruksavisig är ite e istruktiosbok för omfattade uderhålls- eller reparatiosarbete. Sådat arbete måste utföras Wacker Neuso av servicepersoal eller auktoriserade specialister. Vid tillverkige av dea maski lades stor vikt på säkerhet för avädare. E felaktig avädig eller felaktigt uderhåll ka iebära fara. Drift och uderhåll av di Wacker Neuso maski bör ske som beskrivs i dea bruksavisig. Om du är oga med att följa istruktioera kommer du att ha e problemfri drift och e hög tillgäglighet. Defekta maskidelar måste geast bytas ut! Om du har frågor om drift eller uderhåll, kotakta di Wacker Neuso kotaktperso. Alla rättigheter förbehålles, särskilt rätte till mågfaldigade och distributio. Copyright 2014 Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Reproducerig, bearbetig, kopierig eller distribuerig av dea bruksavisig- äve i utdrag - får edast ske med uttryckligt, skriftligt godkäade frå Wacker Neuso. Var och e av Wacker Neuso icke godkäd typ av reproduktio, distributio eller lagrig på databärare i ågo form och sätt utgör ett brott mot upphovsrätte och kommer att åtalas. Vi förbehåller oss rätte att geomföra tekiska förädrigar i syfte att förbättra våra maskier eller deras säkerhetsormer - äve uta särskilt meddelade _0000_0002.fm

7 2 Itroduktio 2 Itroduktio 2.1 Avädig av istruktioera De här guide ska betrakta som e del av maskie och ska förvaras säkert uder hela livslägde. Dea hadbok bör ges till e evetuell y ägare eller avädare av dea maski. 2.2 Lagrig av istruktioera Dessa istruktioer är e del av maskie och måste bevaras i omedelbar ärhet av maskie och måste alltid vara tillgäglig för persoale. I hädelse av förlust eller om du behöver ytterligare e kopia av dessa istruktioer, fis det två alterativ att välja mella: Ladda er frå iteret - Kotakta Wacker Neuso kotaktperso. 2.3 Olycksförebyggade föreskriftera 2.4 Övriga upplysigar Förutom de avisigar och säkerhetsföreskrifter i dea maual gäller lokala olycksförebyggade föreskrifter och atioella hälso- och säkerhetsföreskrifter. Dessa istruktioer gäller för olika maskityper frå e produktserie. Av detta skäl ka vissa bilder skilja sig frå utseedet av de förvärvade maskie. Dessutom ka variater av kompoeter beskrivas som ite igår i leverase. Iformatioe i dea hadbok baseras på maskier som gjorts fram till tidpukte för tryckig. Wacker Neuso förbehåller sig rätte för oamäld ädrig av dea iformatio. Det måste säkerställas att evetuella ädrigar eller tillägg av tillverkare, omedelbart iförs i dea hadbok. 100_0000_0013.fm 7

8 2 Itroduktio 2.5 Målgrupp Amärkigar: Persoer som arbetar med de här maskie måste regelbudet utbildas gällade farora med haterige av dea maski. Dea bruksavisig riktas till följade persoer: Maöverpersoal Dessa persoer har utbildats i haterige av maskie och iformeras om möjliga faror vid felaktigt beteede. Facklig persoal: Dessa persoer har e facklig utbildig samt ytterligare kuskap och erfarehet. De ka bedöma de uppgifter som ålagts dem och de ka idetifiera möjliga faror _0000_0013.fm

9 2 Itroduktio 2.6 Förklarig av symboler Dea hadbok iehåller särskilt betoade säkerhetsiformatio av kategoriera: FARA, VARNING, FÖRSIKTIG och ANMÄRKNINGAR. Ia alla arbete vid och med dea maski måste amärkigara och säkerhetsavisigar läsas och förstås. Alla avisigar och säkerhetsföreskrifter i dessa istruktioer måste vidarebefordras till service-, uderhåll- och trasportpersoale. FARA Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som leder till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. VARNING Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka leda till dödsfall eller allvarliga skador om de ite udviks. FÖRSIKTIG Dea kombiatio av symbol och sigalord idikerar e potetiellt farlig situatio som ka resultera i midre skador på utrustige om de ite udviks. Amärkigar: Amärkigar: Ytterligare iformatio 100_0000_0013.fm 9

10 2 Itroduktio 2.7 Wacker Neuso Kotaktperso Wacker NeusoKotaktpersoe är beroede på lad, e Wacker Neuso servicetjäst, ett Wacker Neuso dotterbolag eller e Wacker Neuso återförsäljare. På iteret uder Tillverkares adress fis i börja av dea hadbok. 2.8 Garatibegräsigar I följade fall av icke-beaktade av gällade avisigar avvisar Wacker Neuso allt asvar för persoskador och skador på egedom: Uderlåtehet att följa dessa istruktioer. Icke avsedd avädig. Avädig av outbildad persoal. Avädig av icke godkäda reservdelar och tillbehör. Felaktig haterig. Strukturella förädrigar av alla slag. Uderlåtehet att följa "Allmäa villkor" (AGB) _0000_0013.fm

11 2 Itroduktio 2.9 Idetifierig av maskie Uppgifter på typskylte Typskylte iehåller iformatio som uikt idetifierar de här maskie. Dea iformatio krävs för beställig av reservdelar och vid ytterligare tekiska frågor. Age iformatio om maskie i följade tabell: Pos. Beteckig Dia uppgifter 1 Grupp och typ 2 Tillverkigsår 3 Maskir. 4 Versiosr. 5 Artikelr. 100_0000_0013.fm 11

12 3 Säkerhet 3 Säkerhet 3.1 Grudsats Amärkigar: Läs och följ alla avisigar och säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Felaktig haterig ka orsaka elstötar, brad och/eller allvarliga skador samt skador på maskie och/ eller skada på adra objekt. Bevara säkerhetsföreskrifter och avisigar för framtida bruk. Aktuell tekik Maskie är kostruerad eligt de aktuella tekike och alla erkäda säkerhetsbestämmelser. Ädå ka fara för liv och hälsa för avädare, tredje part uppstå eller det ka uppstå störigar i maskie och aa utrustig om maskie aväds på olämpligt sätt. Avädig eligt bestämmelser Maskie för edast avädas till följade ädamål Komprimerig av mark Komprimerig av asfalt Placerig av gatstear med vibratorplattor Maskie för ite avädas till följade ädamål Komprimerig av stark sammahägade mark. Komprimerig av fruse mark Komprimerig av hårda marker som ite går att komprimeras Komprimerig av icke stabila marker Till avsedd avädig hör också att alla avisigar och säkerhetsistruktioer i dea bruksavisig följs samt att föreskriva istruktioera för skötsel och uderhåll följs. All aa avädig betraktas som felaktig. För evetuella skador som följer av felaktig avädig tar tillverkare iget asvar och garati gäller ite. Riske bärs ebart av brukare _0202_si_0006.fm

13 3 Säkerhet Strukturell förädrig Strukturella förädrigar får ite geomföras uta skriftligt tillståd frå tillverkare. Risker för operatöre och/eller tredje part, samt skador på maskie ka uppstå för icke godkäda ädrigar av dea maski. Om icke godkäda strukturella förädrigar har geomförts gäller ite tillverkares asvars- och garatibestämmelser. Med strukturell förädrig meas särskilt följade: Att öppa maskie och ta bort kompoeter varaktigt. Moterig av reservdelar som ite kommer frå Wacker Neuso eller reservdelar som ite är likvärdiga vad det gäller typ och kvalitet för de ursprugliga delara. Moterig av tillbehör av alla slag som ite kommer frå Wacker Neuso. 3.2 Brukares asvar 3.3 Brukares skyldigheter Brukare är de perso som driver dea maski för kommersiella eller ekoomiska ädamål eller lämar de till e tredje part för avädig och som uder drift bär lagligt produktasvar för skyddet av persoal eller tredje ma. Brukare måste ge persoale bruksavisige och förvissa sig om att avädare har läst och förstått dea bruksavisig. Käa till och tillämpa gällade säkerhetsföreskrifter. Göra e Riskbedömig och idetifiera faror som härrör frå arbetsvillkor på platse. Utarbeta driftsistruktioer för av dea maski. Kotrollera regelbudet att bruksavisige är förelig med uvarade regler. Tydligt reglera och fastlägga asvaret för drift, felsökig, uderhåll och regörig tydligt reglera och ställa i. Utbilda persoal med jäma mellarum och iformera persoale om evetuella faror. Ge persoale ödvädig skyddsutrustig. 100_0202_si_0006.fm 13

14 3 Säkerhet 3.4 Persoalkvalifikatioer 3.5 Allmäa risker Dea maski får edast drivas av utbildad persoal. Vid felaktig avädig, missbruk eller drift av outbildad persoal ka hälsorisker för brukare och/eller tredje part uppstå, liksom skador eller totalt bortfall av maskie. Dessutom gäller följade krav på avädare: Fysiskt och psykiskt lämpad. Ige påverka på reaktiosförmåga på grud av droger, alkohol eller läkemedel. Käa till säkerhetsistruktioera i dea bruksavisig. Käa till avsedd avädige av maskie. Ha lägsta ålder av 18 år vid haterig av dea maski. Har fått istruktioer för självstädig drift av maskie. Behörig att självstädigt driva maskie och systemet eligt de säkerhetstekiska stadardera. Kvarvarade faror är särskilda faror som trots kostruktio eligt gällade säkerhetskrav ka uppstå vid haterige av maskie. Dessa kvarvarade faror är ite klart igekäliga och ka orsaka möjlig fara för skador eller hälsorisker. Om oförutsägbara kvarvarade faror uppstår måste maskie stägas av omedelbart och behöriga arbetsledare måste uderrättas. De tillkallade arbetsledare beslutar och vidtar åtgärder för att elimiera de iträffade fara. Om ödvädigt måste maskitillverkare iformeras. 3.6 Allmäa säkerhetsavisigar Säkerhetsavisigara i detta kapitel omfattar de "allmäa säkerhetsavisigar" som måste fias med i elighet med tillämpade stadarder. Detta kapitel ka iehålla avisigar som ite är relevata för dea maski _0202_si_0006.fm

15 3 Säkerhet Arbetsplatse Service Iformera dig om arbetsomgivige ia arbetets börja, t.ex. markes stabilitet och hider i omgivige. Säkra arbetsområdet åt de offetliga trafikes håll. Var oga med att arbetsplatse är ordetlig. Om arbetsplatse är stökig eller belysige ite är tillräcklig ka detta orsaka olyckor. Aväd ite maskie i e omgivig med explosiosrisk. Håll bar och adra persoer borta är du arbetar med dea maski. Om avädare störs ka detta leda till förlust av kotrolle över maskie. Skydda alltid maski mot att välta, rulla bort, glida eller falla er. Risk för skador! Reparatio och uderhåll av maski får edast utföras av kvalificerad persoal. Aväd edast origial reservdelar och tillbehör. Därigeom bibehålls maskies driftsäkerhet Säkerhete för persoer Arbete uder iflytade av droger, alkohol eller läkemedel ka orsaka allvarliga persoskador. Utför allt arbete iklädd lämplig skyddsutrustig. Lämplig skyddsutrustig miskar riske för skador betydligt. Ta bort verktyg ia du börjar aväda maskie. Verktyg som fis på e roterade del av maskie, ka kastas ut och orsaka allvarliga skador. Se alltid till att maskie står stabilt. Det går ite att utesluta helt att arbete med de här maskie uder låg tid ka orsaka vibratiosbetigade lågtidsskador. För exakta värde till vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. Bär lämpliga kläder. Håll vida eller löst sittade kläder, hadskar, smycke och lågt hår borta frå rörliga/roterade maskidelar. Risk för att föremål slits i i maskie! Haterig och avädig Aväd ite maskie om strömbrytare är defekt. Byt ut strömbrytare omedelbart om de är defekt. Maskier med defekt strömbrytare utgör e hög risk för skada. Förvara oaväda maskier korrekt och utom räckhåll för bar. Maskie får edast drivas av behörig persoal. Hatera maskie med omsorg. Byt ut defekta delar omedelbart ia maskie tas i drift. Defekta maskier utgör e hög risk för olyckor. Aväd maskier, tillbehör, verktyg, etc. som motsvarar dessa avisigar. 100_0202_si_0006.fm 15

16 3 Säkerhet 3.7 Särskilda säkerhetsföreskrifter - vibratorplattor Yttre påverka Vibratiosplatta får ite avädas vid följade yttre påverka: Kraftigt reg på lutade mark. Halkrisk! Oljefältomgivig - metagasfrisläppig ur marke. Explosiosrisk! I torr, lättatädlig vegetatio. Bradrisk! I miljö med explosiosrisk. Explosiosrisk! Driftsäkerhet När du aväder maskie, se till att iga gas-, vatte- eller elektriska ledigar och rör är skadade. Maskie får ite avädas i tular eller stägda rum. Högsta uppmärksamhet gäller ära avgruder eller lutigar. Fallrisk! Läma ite avsett avädarutrymme bakom styrståge är maskie är i drift. Låt ite maskie vara på obevakad. Risk för skador! Avgräsa arbetsområdet stort och håll obehöriga persoer borta. Risk för skador! Avädare av dea maski måste säkerställa att persoer som befier sig i området, håller ett avståd på mist 2 m frå maskie är de körs. Aväd iga startsprayer. De ka orsaka feltädigar, samt skada motor. Bradrisk! Om maskie ska avädas på sluttade ytor, maövrera de alltid edifrå och stå alltid ovaför maskie på e sluttig. Maskie ka börja glida eller välta. Överskrid ite maskies maximala lutig - det är möjligt att motorsmörjige ite lägre fugerar, se kapitel tekiska specifikatioer. Aväd edast Wacker Neuso batterier. Dessa är vibratioståliga och därför lämpliga för hög vibratiosbelastig _0202_si_0006.fm

17 3 Säkerhet Säkerhetsavståd Komprimerigsarbete i ärhete av byggader ka orsaka skador på byggadera. Av dea aledig måste alla potetiella effekter och vibratioer på omgivade byggader provas på förhad. Relevata föreskrifter och regler för mätig, bedömig och miskig av vibratioer måste följas. För evetuella skador på byggader tar Wacker Neuso iget asvar. 3.8 Allmäa säkerhetsföreskrifter - förbräigsmotorer Följade pukter måste följas: Kotrollera att motor ite läcker har sprickor i bräsleledigar och take och taklocket ia arbetets börja. Ta ite defekt motor i drift. Byt ut skadade delar omedelbart. Det föriställda varvtalet får ite justeras. Detta ka leda till skador på motor. Kotrollera att motors ljuddämpare är fri frå smuts. Bradrisk! Stäg av och låt motor svala ia du takar. Aväd rätt bräsleklass. Bräslet får ite bladas med adra vätskor. Aväd rea påfylligshjälp är du takar. Spill ite bräsle. Torka upp utspillt bräsle omedelbart. Motor får ite startas i ärhete av utspillt bräsle. Explosiosrisk! Vid drift i delsluta utrymme, måste det tillräcklig vetilatio säkerställas. Adas ite i avgaser. Risk för förgiftig! Motorblocket och ljuddämpare ka efter mycket kort tid bli mycket varma. Risk för bräskador! Amärkigar: Dea maski är utrustad med e EPA-certifierad motor. E justerig av varvtalet påverkar EPA certifierig och utsläppe. Bara e expert får utföra iställigar på dea motor. För mer iformatio, kotakta motortillverkare eller e Wacker Neuso kotaktperso. 100_0202_si_0006.fm 17

18 3 Säkerhet 3.9 Allmäa säkerhetsföreskrifter - drivmedel Följade pukter måste följas: Bär alltid skyddsglasögo och hadskar är du arbetar med drivmedel. Uppsök läkare om du t.ex. får hydraulolja, bräsle, olja eller kylarvätska i ögoe. Udvik direkt hudkotakt med drivmedel. Tvätta omedelbart hudområdet med tvål och vatte. Ät och drick ite samtidigt som du arbetar med drivmedel. Föroread hydraulolja eller bräsle på grud av smuts eller vatte, ka leda till förtida slitage eller fel på maskie. Avfallshatera drivmedel som har tappats ut eller har spillts, eligt reglera som gäller för miljöskydd. Aväd ite maskie lägre om det kommer ut drivmedel fugera uta låt de repareras av Wacker Neuso kotaktperso Allmäa försiktighetsåtgärder - batterier 3.11 Uderhåll Följade pukter måste följas: När batteriet kopplas bort, ta alltid först bort miuspole! När du asluter batteriet, aslut alltid först positivpole. Sätt fast poleras skydd! Eld, gistor och rökig är förbjuda i sambad med haterig av batterier. Batterier iehåller frätade syra. Aväd syratåliga skyddshadskar och skyddsglasögo är du haterar batteriet. Förhidra felaktig aslutig av batteriet eller överbryggig av pole med hjälp av verktyg. Risk för kortslutig! Följade pukter måste följas: Uderhållsarbete, reparatioer, justerigar eller regörigsarbete får ite geomföras på dea maski uder drift. Uderhållsitervaller måste följas. Efter varje uderhåll eller reparatio måste säkerhetsaordigara på maskie sättas tillbaka. Följ uderhållsplae. Arbete som ite äms här måste göras av Wacker Neuso kotaktperso. Slita eller skadade maskidelar ska alltid bytas ut omedelbart. Aväd edast reservdelar av Wacker Neuso. Håll maskie re. Säkerhetsdekaler som sakas, är skadade eller oläsliga måste omedelbart bytas ut. På säkerhetsdekaler fis viktig iformatio för att skydda avädare. Uderhåll måste utföras i e re och torr miljö (t.ex. verkstad) _0202_si_0006.fm

19 3 Säkerhet 3.12 Persolig skyddsutrustig. Amärkigar: För att så lågt som möjligt udvika persoskador är du aväder maskie måste persolig skyddsutrustig bäras vid arbete på eller med maskie. Symbol Betydelse Beskrivig Aväd skyddsskor! Skyddsskor skyddar mot klämig, fallade föremål och halkig på halt uderlag. Aväd skyddshadskar! Skyddshadskar skyddar mot skärsår, skavigar, stickhål, samt heta ytor. Aväd hörselskydd! Hörselskydd skyddar mot permaeta hörselskador. Amärkigar: Det är möjligt att de här maskie överskrider de ladsspecifika bullergräse (av persoliga bedömigsivå). Därför måste hörselskydd bäras. För exakta värde om vibratiosmätigar, se kapitel Tekiska data. När arbete utförs med hörselskydd måste ma vara särskilt uppmärksam och oggra eftersom t.ex. skrik eller sigaler edast uppfattas begräsat Wacker Neusorekommederar att du alltid bär hörselskydd. 100_0202_si_0006.fm 19

20 3 Säkerhet 3.13 Säkerhetsaordigar Säkerhetsaordigar skyddar avädara av de här maskie mot att utsätta sig för befitliga faror. Det hadlar om barriärer (avskärmade skyddsaordigar) eller adra tekiska åtgärder Dessa förhidrar att avädare utsätts av risk. Källa för risk utesluts i vissa situatioer eller riske miskas. Dea maski har följade säkerhetsaordig: Pos. Beskrivig 1 Skydd mot oavsiktlig kotakt avgasröret 2 Kilremsskydd 3 Automatisk mittpositio av koppligsbygel Amärkigar: Dra alltid åt lossade gägaslutigar med föreskrivet åtdragigsmomet _0202_si_0006.fm

21 3 Säkerhet 3.14 Haterig i farliga situatioer g Förebyggade åtgärder: Var alltid beredd på olyckor. Håll första hjälpe-utrustig till hads. Iformera persoale om olycksrapporterig, första hjälpe- och räddigsutrustig. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Utbilda persoale i första hjälpe-åtgärder. Åtgärder i hädelse av ödfall: Stäg av maskie omedelbart. För bort skadade och adra persoer frå riskområdet. Utför första hjälpe-åtgärder. Larma utryckigspersoal. Håll tillfartsvägar fria för utryckigsfordo. Iformera asvarig perso på plats. 100_0202_si_0006.fm 21

22 4 Säkerhets- och avisigsdekaler 4 Säkerhets- och avisigsdekaler VARNING Oläsliga symboler Med tide ka dekaler och skyltar på maskie blir smutsiga eller bli oläsliga på ågot aat sätt. Se till att alla säkerhets-, varigs- och bruksavisigar på maskie är i gott läsbart skick. Byt ut skadade dekaler och skyltar omedelbart. På maskie befier sig följade dekaler: Pos. Dekal Beskrivig 1 Aväd persolig skyddsutrustig för att udvika skador och hälsorisker: Hörselskydd Läs bruksavisige Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft edast maski frå cetralupphägige med godkäd lyftaordig (säkerhetlastkrok). Lyft ite maskie med grävskopa vid de cetrala upphägige Lyft ite maskie med gaffeltruck vid de cetrala upphägige _0202_ls_0006.fm

23 4 Säkerhets- och avisigsdekaler Pos. Dekal Beskrivig 3 Garaterad ljudivå. 4 Start-Stopp Om maskie faller er ka de orsaka allvarliga skador. Lyft ite maski med koppligsbygel eller med styrståge DPU 45.., DPU 55.. Varig. Delar av kroppe ka klämmas eller skäras av roterade motordelar. Rör ite startveves hållare. 7 US-maskier Varig. WARNING WARNUNG ADVERTENCIA ADVERTISSEMENT _0202_ls_0006.fm 23

24 5 Leverasomfattig 5 Leverasomfattig Maskie levereras färdigmoterad och är driftklar efter att de har packats ut. Leverase omfattar: vibratorplatta Startvev (tillval) Bruksavisig Reservdelskatalog _0202_sd_0002.fm

25 6 Desig och fuktio 6 Desig och fuktio 6.1 Avädigsområde 6.2 Kortbeskrivig Vibratiosplatta aväds för packig av jord och aväds i trädgårdsskötsel och ladskapsarkitektur, väg-och vattebyggad, väg och trottoar kostruktio. Vibratiosplatta är e maski som jorde packas med De vibratioer som krävs för komprimerige skapas av uderdele som sitter fast i vibrator. De här vibrators är kostruerad så att de vibrerar cetralt med riktade vibratioer Geom att vrida obalase tillåter e såda pricip att ädra vibratioeras riktig. Så möjliggörs e steglös övergåg mella komprimerig i framåt, ståede och bakåt. Processe styrs hydrauliskt med koppligsbygel på styrståge. Drivmotor som är kopplad till överdele driver vibrator. Vridmometet överförs effektivt geom cetrifugalkopplige och vibrators kilrem. Cetrifugalkopplige avbryter kraftflödet om motors varvtal är för lågt och tilllåter så att drivmotor har e felfri tomkörig. De automatiska kilremsskiva som kombieras med cetrifugalkopplige gör att vibrators kilrem späs optimalt och avlastas är maskie flyttas eller trasporteras. Dessutom apassar sig de automatiska kilremsskiva till kilremsflakes slitage automatiskt vilket leder till att hela drifte frå motor till vibrator blir uderhållsfri. Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Över- och uderdele förbids med varadra geom 4 vibratiosdämpade gummimetallbuffertar. Dea dämpig förhidrar överförig av mycket höga frekveser till överdele. Så tillhadahålls drivmotors fuktioalitet trots hög komprimerigsprestada. Motor arbete eligt dieselpricipe, startas elektriskt geom e startmotor med kedjehjul, suger upp förbräigslufte via ett torrluftfilter och är luftkyld. För att uderlätta starte (i mycket kallt väder, med mauell start) har motor e automatisk dekompressio. De gör att kompressioe är mycket låg vid vädige me städigt ökar efter vädigar för att seda gå till full kompressio. Compatec - komprimerigsdisplay (tillval) Compatec - komprimerigsdisplaye är moterad på batterilucka och ligger i avädares syfält. Displaye har åtta lysdioder som apassar sig till ljusförhålladea. Geom att dessa successivt täds ka ma se hur de relativa kom- 100_0202_sf_0006.fm 25

26 6 Desig och fuktio 6.3 Variater primerige fortgår. Om atalet upplysta lysdioder ite ökar, går det ite att komprimera mer med maskie. Avädare ka avsluta sitt arbete och udvika oödiga övergågar eller att marke blir alltför komprimerad. E ytterligare fuktio är idikatio på överbelastig om maskie aväds på för hårda ytor. Då blikar alla åtta LED-lampora sabbt. Compatec - komprimerigsdisplaye är lämplig för alla väl komprimerbara uderlag med bladad korstorlek. Amärkigar: Compatec - komprimerigsdisplaye är edast stödjade för markkomprimerige och ersätter ite e professioell mätig av jorddesitete av e specialist. I de här bruksavisige har olika maskityper förteckas: Variater H Hap He Heap Hec Beskrivig Hadstart Mauell start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start Mauell/elektrisk start, tillsatsplattor Mauell/elektrisk start, Compatec - komprimerigsdisplaye _0202_sf_0006.fm

27 7 Kompoeter och maöverreglage 7 Kompoeter och maöverreglage 7.1 Kompoeter Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Drivmotor 4 Styrståg 2 Övre del 5 Cetralupphägige 3 Udre del Styrståg Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. Cetralupphägige Cetralupphägige aväds för att lyfta maskie. De befier sig exakt vid maskies tygdpukt me för arbete, där bygghöjd är avgörade, ka de flyttas bakåt. 100_0202_cp_0004.fm 27

28 7 Kompoeter och maöverreglage 7.2 Maöverreglage Maskies display och maöverreglage ska alltid hållas rea, torra, olj- och fettfria. Maöverreglage, till exempel PÅ/AV-kapp, gashadtag etc. får ite låsas på otillåtet sätt, maipuleras eller ädras. Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Koppligsbygel 5 Start-kapp 2 Spak för gaskotroll 6 Hadtag styrstågslås 3 Dekompressiosspak 7 Gägad spidel 4 Tädlås Koppligsbygel Koppligsbygel aväds för steglös reglerig av hastighet och färdriktige. Spak för gaskotroll Motors varvtal ka ställas i steglöst varierat och i tomgågsläge, på distas vid gasreglaget Dekompressiosspak Dekompressiosspake får edast avädas för att starta maskie _0202_cp_0004.fm

29 7 Kompoeter och maöverreglage Hadtag styrstågslås Hadtaget vid styrstågslåset aväds för att lossa styrståge, för att sätta de i arbetsläge. Gägad spidel Gägade spidel aväds för iställig av de optimala arbetshöjde på styrståge. 100_0202_cp_0004.fm 29

30 8 Trasport 8 Trasport VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. FARA Fara geom att falla er. Om maskie faller er ka det orsaka allvarliga persoskador, t.ex. med klämskador. Aväd edast godkät och testat lyftredskap och sligor (säkerhetslastkrok) med tillräcklig bärkapacitet. Lyft edast maski vid de cetrala upphägige. Säkra maskie oggrat i lyftaordige. Lyft ite maskie med grävmaskisskopa eller gaffeltruck vid de cetrala upphägige. Lyft ite maskie vid koppligsbygel. Läma riskområdet vid lyft, stå ite uder hägade laster. VARNING Brad- och explosiosrisk på grud av bräsle. Läckade bräsle ka atädas och orsaka allvarliga bräskador. Lyft och trasportera maskie upprätt. FÖRSIKTIG Om maskies cetralupphägig har satts fast sett befier sig maskie ite lägre i si tygdpukt och ka välta bakåt _0202_tr_0006.fm

31 8 Trasport 8.1 Lastig och trasport Geomföra förberedelser Amärkigar: Wacker Neuso rekommederar att tömma bräsletake ia trasport. 1 2 Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Hadtag styrstågslås Uder lastig och trasport, måste styrståge låsas av fästfuktioe vid styrståges hadtag i lodrätt styrstågsläge. 100_0202_tr_0006.fm 31

32 8 Trasport Lyfta maskie och fastsurrig Amärkigar: Bestäm e sakkuig perso för säkra lyft Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Cetralupphägige 2 Surrigspukter 1. För lyft av maskie, häg fast lämpliga sligor vid cetralupphägige. 2. Lasta maskie i eller på ett hållbart och stabilt trasportmedel. 3. Surra fast maskie efter lastige på trasportmedlet så att de säkras mot att rulla av, halka er och välta. Surra fast de vid de surrigspukter som fis för detta ädamål _0202_tr_0006.fm

33 9 Avädig och drift 9 Avädig och drift VARNING Felaktig haterig ka leda till persoskador eller svåra materiella skador. Läs alla säkerhetsistruktioer i de här bruksavisige och följ dessa. 9.1 Ia driftsättig Kotroll före driftsättig Kotrollera maskie och kompoeter ite är skadade. Aväd ite maskie om de har syliga skador uta kotakta e Wacker Neusoåterförsäljare omedelbart. Se till att löst förpackigsmaterial avlägsas frå maskie. Kotrollera bräsleivå. Kotrollera motoroljeivå. Kotrollera hydraulikoljeivå. Kotrollera att bräsleledigara är täta. Kotrollera att skruvar sitter fast. Amärkigar: Geomför kotroller eligt kapitel Uderhåll, om det behövs fyll på bräsle, se kapitel Tekiska data. 100_0202_op_0009.fm 33

34 9 Avädig och drift Ställa i styrståg Iformatio om drift Pos. Beteckig Pos. Beteckig 1 Styrståg 2 Gägad spidel Styrståges optimala arbetshöjd ka ställas i geom justera de gägade spidel. VARNING Risk för vältig Hög skaderisk om maskie börjar glida eller välter. I ärhete av kater måste mist 2/3 av maskie befia sig på e stabil yta. Ta maskie ur drift och lyfte de till e stabil yta. VARNING Hälsorisker på grud av avgaser. Dea motors avgaser iehåller kemikalier som state Kaliforie vet om att de ka orsaka cacer, fel vid födsel eller adra befruktigsskador _0202_op_0009.fm

35 9 Avädig och drift Drift lutade ytor Stå alltid ovaför maskie om de står på e lutade yta. Kör edast uppför lutigar (e lutig som ma uta problem ka åka uppför ka ma äve uta fara åka edför). Stå ite i maskies fallriktig. De maximala tillåta lutige får ite överskridas, se kapitel Tekiska data. Maskie får edast avädas uder e kort tid i dess maximal lutigsläge. Amärkigar: Om det maximala, tillåta lutigsläget överskrids, leder detta till att smörjige av motor ite fugerar som de ska och oudviklige till e defekt på viktiga motordelar. Placerig av gatstear med vibratorplattor Vid tätig av gatste rekommederas Wacker Neuso avädige av glidaordige, för att förhidra skador på maskie och tätigsmaterial, se kapitel Tillbehör. 9.3 Drifttagig FARA Bradrisk Starthjälpsprayer är högatädliga. De ka atäda och orsaka svåra bräskador. Aväd iga startsprayer. 100_0202_op_0009.fm 35

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift!

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift! Joas Möller Nielse Rapporte är gjord för dubbelsidig utskrift! Eergi & koldioxide i svesk tulpadrivig 2009 2009 Joas Möller Nielse Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefo: 0709-68 63 93 E-post:

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa 4 Fashio Fishi Uppsala Mode- och Sköhetsmässa WOMAN 1 Sceprogram Catwalk I B-halle fier i catwalke Lördage de 27 Augusti Kl 11.50 Vi välkomar till årets mässa! StilRobi, Lisa Ekeberg Gai, Studio K Kl 12.00

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer