ASA 600. Bruksanvisning Svenska A (05/00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685"

Transkript

1 Bruksavisig Sveska A (05/00)

2 Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges förpackig består av trä och kartog. materiale ka lätt åtskiljas och återavädas. Flockigsslam möjliggör att gräsvärdea för avloppsvatte iakttas och att det ka återavädas som tvättvatte i högtryckstvättar. Aläggige är därmed ett bidrag till miljöskyddet. Uder drift uppstår s k flockigsslam, som måste hateras eligt gällade avfallsföreskrifter. 1

3 Iehållsförteckig Sveska A. För di säkerhet 1. Säkerhetsavisigar och tips 2. Allmäa avisigar 3. Avsedd avädig 4. Arbetsplatser B. Drift 1. Maöverorga 2. Nödstopp 3. Före start 4. Drift 5. Stopp C. Fuktio 1. Flödesschema 2. Beskrivig D. Tekiska data E. Skötsel Skötselschema F. Felsökig G. Tillbehör 1. Kemikalier 2. Nödvädigt tillbehör 3. Extra tillbehör H. Istallatio 1. Uppställig 2. Pump för smutsvatte 3. Aslutig av överlopp 4. Elaslutig 5. Aslutig på högtrycksaggregat (vid återviig) 6. Iställig 7. Påfyllig av kemikalier 8. Aslutigar 2

4 Sveska A. För di säkerhet 1. Säkerhetsavisigar och tips För att udvika faror för mäiskor, djur och utrustig ska edaståede avisigar läsas oggrat ia aläggige tas i bruk. Alla säkerhetsavisigar i de bifogade broschyre Säkerhetsavisigar för vattereigssystem Dea bruksavisig Gällade föreskrifter I dea bruksavisig aväds följade symboler:! Livsfara! Hävisar till hotade fara för liv och lem. OBS! Hävisar till evetuellt farlig situatio, vid vilke lätta persoskador eller sakskador ka uppstå. i Viktigt! Hävisar till viktiga tips och iformatioer. 2. Allmäa avisigar Dea bruksavisig och säkerhetsavisigara för vattereigssystem måste alltid förvaras åtkomliga för persoale. 3. Avsedd avädig är avsedd för reig av olje- och emulsioshaltigt avloppsvatte frå bilhögtryckstvättar. Det reade vattet ka återavädas eller ledas i i avloppssystemet. Restoljehalte ligger uder gällade gräsvärde eligt gällade tyska bestämmelser (Budesrahme- Abwasserverwaltugsvorschrift (VwV), bilaga 49). Beroede på avädig ka avloppsvattet fortfarade iehålla hälsovådliga bakterier om ite tillräckligt med desifektiosmedel tillsätts.! Livsfara! Avloppsvattet är hälsovådligt och får ej förtäras. Det reade avloppsvattet är ej drickbart. Det iehåller fortfarade restföroreigar och regörigsmedel. i Viktigt! Aläggige ka ite rea alla sorters avloppsvatte, eftersom de är avsedd för reig av avloppsvatte frå bilbrasche Evetuellt måste e vatteaalys geomföras för att fastställa om aläggige är lämplig för de plaerade avädige. 4. Arbetsplatser Arbetsplatse ligger direkt vid aläggige me beträds edast uder kort tid (påfyllig av flockigsmedel, filterbyte, tillsy). A1

5 B. Drift Sveska 1. Maöverorga! Livsfara! Fara uppstår geom irriterade/frätade kemikalier som ka förorsaka allvarliga hud- och ögoskador. Därför: Ät, drick och rök ej och aväd skyddsutrustig som gummihadskar skyddsglasögo overall b c d e a a Huvudströmbrytare b Kotrollampa Drift (grö) c Kotrollampa Störig (röd) d Kotrollampa Flockigsprocess pågår (grö) e Drifttimmätare 2. Nödstopp Ställ huvudströmbrytare (a) på Före start Sörj för god vetilatio! Första hjälp! Efter hudkotakt: Skölj geast med mycket vatte och tvätta med tvål. Efter ögokotakt: Skölj geast med mycket vatte (15 mi), uppsök läkare. Efter förtärig: Skölj mue med eller drick mycket vatte (se EG-säkerhetsdatablad), föraled ej kräkig, uppsök läkare. Efter iadig: Uppsök frisk luft, håll adigsvägara fria. i Viktigt! Aläggige ska ställas upp och sättas igåg geom Kärcher. Särskilda istallatiosavisigar återfis uder H Istallatio. B1

6 Sveska B. Drift OBS! Risk för fastklämig geom doserigsaordige. Fyll edast på flockigsmedel vid fråslage aläggig. Felaktiga kemikalier ka skada aläggige. Aväd edast kemikalier som godkäts och rekommederas av tillverkare Drift Aläggige ka avädas på 3 sätt: Med aslutig till avloppssystemet Återviigsdrift med högtryckstvätt Återviigsdrift med efterkopplad buffertbehållare De tre driftsätte kräver olika istallatio (se pukt H Istallatio ) Ställ huvudströmbrytare (a) på Stopp Ställ huvudströmbrytare (a) på 0. Vid lägre driftuppehåll eller frost måste vattet i aläggige tömmas ut geom att avtappigskraara (9) öppas Buffertehet 3 Reaktiosehet 5 Doserigsehet för flockigsmedel 6 Doserigsbehållare för desifektiosmedel Fyll doserigsehete (5) upp till max 2/3 med flockigsmedel. Fyll behållara (6) i buffert ehete och reaktiosehete med desifektiosmedel om vattet ska återavädas efter behadlige. B2

7 C. Fuktio Sveska 1. Flödesschema Smutsfågare 2 Buffertehet 3 Reaktiosehet 4 Reaktiosbehållare med omrörare 5 Doserigsehet för flockigsmedel 6 Doserigsbehållare för desifektiosmedel 7 Filterehet 8 Förrådsbehållare 9 Avloppskra 10 Magetvetil för färskvattetillopp 11 Matarpump 12 Pump för smutsvatte / ABS smutsfågare / ASA 13 Tilloppsslag 14 Nivåvakt 15 Tömigspump 16 Avlopp till avloppssystem 17 Pump, buffertbehållare 18 Bypasspump C1

8 Sveska C. Fuktio 2. Beskrivig Det emulsioshaltiga smutsvattet pumpas av pumpe (12) för smutsvatte resp ABS smutsfågare / ASA (del r ) ur smutsfågare (1) till buffertehete (2), som dessutom arbetar som föravskiljare geom sedimeterig av grova smutspartiklar uppflytig av fri olja. Efter tillräcklig bufferttid pumpas avloppsvattet av matarpumpe (17) till reaktiosbehållare (4). I reaktiosbehållare: tillsätts flockigsmedel (doserig i förhållade till vattets edsmutsig) bladas vatte och flockigsmedel geom omrörig bids smuts och emulgerad olja geom flockbildig. Tömigspumpe (15) pumpar bladige av flockulat och reat vatte till förrådsbehållare (8) via filterehete (7). Därifrå ka det reade vattet beroede på driftsätt: ledas till avloppssystemet (via avloppet (16) med matarpumpe (11) i förrådsbehållare) pumpas till e exter buffertbehållare (tillval) för vidare avädig via avloppet (16) med matarpumpe (11) (tillval) pumpas till e högtryckstvätt med hjälp pumpe (16) och e aslutig geom maöverledige ABS ASA / HDS (del r ). Som alterativ ka aslutas till e högtryckstvätt via ABS ASA / HDS specialaggregat (del r ) och ABS färskvattestyrig (del r ). Vid de båda återviigsversioera jämas vattebrist (geom fördröjig och avdustig) ut geom färskvattetillförsel (10). Vid aslutig via ABS HDR / ASA specialaggregat ka färskvattet avädas för spolig. Vid vatteåterviig måste desifektiosmedel tillsättas via doserigsbehållara (6). Därigeom udviks luktproblem som förorsakas av bakterier. Som tillval ka e extra ivåvakt som överfylligsskydd istalleras i smutsfågare. När ivåvakte reagerar (smutsfågare full), spärras HD-vetile. Dea spärr är aktiv tills ivå i smutsfågare sjukit tillräckligt. C2

9 D. Tekiska data Sveska Späig V 230/1~ 115/1~ Frekves Hz Effekt kw 1,2 1,2 Djup mm 630 Bredd mm 1950 Höjd mm 1300 Vikt tom kg 220 i drift kg 1000 Geomsittlig ljudivå db(a) uder 60 Kapacitet l/tim 600 Förrådsbehållares volym l 250 Förbrukig, flockigsmedel Förbrukig desifektiosmedel per sats kg ca. 0,1 per m³ kg ca. 1 per sats l ca. 0,01 per m³ l ca. 0,1 D1

10 Sveska E. Skötsel Edast e välskött aläggig är säker. Se därför till att de sköts regelbudet eligt följade skötselschema. Skötselschema a b! Livsfara! Risk för olyckor geom felaktig skötsel! Skötsel och reparatio får edast utföras av särskilt utbildad persoal eller geom Kärchers kudtjäst. a Slag frå överlopp b Ficka på filtrets isida Risk för skada! Stick aldrig i hädera i reaktiosbehållare är aläggige eller omrörare är igåg. Farlig späig! Slå frå strömme med huvudströmbrytare och dra ur ätkotakte före alla åtgärder på aläggige. c c Nivåsod, buffertehet 2 Buffertehet 14 Nivåvakt 14 2 Vid återviigsdrift med högtryckstvätt måste båda aggregate stägas av. Elskåpet får edast öppas är aläggige är fråslage och skiljd frå ätet. d Aväd uteslutade origialdelar eller av tillverkare godkäda delar. Beakta alla säkerhets- och bruksavisigar som medföljer dessa delar. Detta gäller reserv- och slitdelar d Nivåsod, filterehet 7 Filterehet 7 tillbehör förbrukigsmaterial. 5 f e e Nivåsesor, flockigsmedel f Doserigsöppig 5 Doserigsehet för flockigsmedel E1

11 E. Skötsel Sveska När Åtgärd Kompoet Utförade Av vem? 2 gåger/dag Kotroll Doserigsbehållare (6) för desifektiosmedel i buffertehete (2) och reaktiosehete (3) (edast vid återviig av det reade vattet) Kotrollera ivå och fyll på vid behov. Stäg påfylld behållare. Driftasvarig 1 gåg/vecka resp är störigslampa lyser Kotroll Doserigs ehet för flockigsmedel (5) Kotrollera ivå och fyll vid behov på upp till max 2/3. Udvik överfyllig! Regörig Filterehet Kotrollera edsmutsige och byt vid behov filter på följade sätt: Regörig Nivåsoder (c+d) i buffertehet (2) filterehet (7) och reaktiosbehållare (bakom elskåpet, uta bild) 1 gåg/kvartal Kotroll Alla vatteledade slagledigar Regörig Hela aläggige iifrå Öppa filterehetes (7) dörr på kortsida Ställ filtervage (tillbehör) framför filterehete och dra ut båda filtre parallellt Sätt i ya filter Stick slage frå överloppet (a) i ficka på filtrets isida (b) Låt det smutsiga filtret droppa av och hatera det eligt gällade avfallsbestämmelser Regör med fuktig lapp Är slagara böjda, tilltäppta eller defekta? Åtgärda resp byt slag i så fall Huvudströmbrytare på 0 Öppa båda avloppskraara (9) Led i vatte i slambehållare eller hatera slammet eligt gällade avfallbestämmelser Spruta med vatte (max 6 bar) av smutse på väggaras isida och låt vattet ria av. Aväd ej högtryckstvätt! Elektriska delar ka förstöras. Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig E2

12 Sveska F. Felsökig Störig Orsak Åtgärd Av vem? Kotrollampa Störig lyser Filter fullt Doserigsehete (5) för flockigsmedel tom Doserigsbehållare för desifektiosmedel tom (edast vid återviigsdrift!) Nivåsode i buffertehete (2) utlöser, eftersom ivåvakte (14) ite utlöser De korta ivåsode i reaktiosehete (4) utlöser, eftersom de låga sode i reaktiosbehållare ite utlöser Kotaktproblem i reaktiosbehållare (låg ivåsod utlöser trots att tomsode idikerar tom behållare Kotakt problem i filterehetes förrådsbehållare. Sodera utlöser trots att de låga sode idikerar tombehållare. Kotaktproblem hos sodera i flottörlåda i ABS (edast möjligt vid HD-återviig via ABS ) Pumpara i buffertbehållare eller uder reaktiosbehållare går för läge Nivåvakte i smutsfågare (tillval) utlöser Omröraraxel har lossat frå motoraxel Regör eller byt filter (se Skötselschema ) Ställ huvudströmbrytare på 0 Fyll på flockigsmedel upp till max 2/3 av doserigsehete Koppla till aläggige ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Fyll på desifektiosmedel Koppla till aläggige ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Regör sod och ivåvakt och koppla därefter till aläggige ige Kotakta kudtjäste om ivåsode utlöser ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Regör sodera och koppla därefter till aläggige ige Kotakta kudtjäste om de korta ivåsode utlöser ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Regör sodera och koppla därefter till aläggige ige Kotakta kudtjäste om samma problem uppträder ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Regör sodera och koppla därefter till aläggige ige Kotakta kudtjäste om samma problem uppträder ige Ställ huvudströmbrytare på 0 Regör sodera i flottörlåda och koppla därefter till aläggige ige Kotakta kudtjäste om samma problem uppträder ige Kotakta kudtjäste Kotrollera + HD-aggregat och kotakta kudtjäste vid behov Fäst axel ige och säkra kopplige Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig Driftasvarig/ kudtjäst Kudtjäst F1

13 F. Felsökig Sveska Störig Orsak Åtgärd Av vem? Buffertbehållare (2) rier över Reaktiosbehållare (4) rier över Aläggige startar ite Pumpe (12) för smutsvatte i smutsfågare (1) pumpar ite Pumpe för smutsvatte (12) slås ej frå Pumpe (17) i buffertbehållare (2) pumpar ite till reaktiosbehållare Buffertbehållare (2) tom, eftersom pumpe (17) ej slås frå Stark luktutvecklig Nivåsod (c) resp ivåvakt (14) smutsig, defekt eller feljusterad Nivåsodera i reaktiosbehållare (4) smutsiga, defekta eller feljusterade Kotrollera, regör resp justera eller byt Kotrollera, regör resp justera eller byt Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Ström sakas Stickkotakt i uttaget? Kotrollera ätet Driftasvarig Smutsfågare (1) tom Förrådsbehållare i filterehete full Kotaktproblem resp styrig defekt Fyll smutsfågare eller häg matarpumpe lägre Avvakta förbrukige geom HD-aggregat vid återviigsdrift Regör resp byt aars matarpumpe (11) Kotrollera kotaktera resp byt kretskort Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig Kudtjäst Driftasvarig Pump ej aslute Aslut pumpe Kudtjäst Pump eller ivåvakt (14) defekt Nivåvakt (14) i buffertehete (2) smutsig eller defekt Omröraraxel (= tomsod) eller ivåsod i reaktiosbehållare (4) eller förrådsbehållare (8) smutsig Nivåvakt (14) smutsig eller defekt Doserigsbehållare (6) i buffert- eller reaktiosehet tom Regör eller byt Regör eller byt Töm ut vattet ur förråds- eller reaktiosbehållare, regör sodera med fuktig lapp Regör eller byt Fyll behållare Kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig Doserig i (6) för låg Höj doserige Kudtjäst Doserigsmagetvetil defekt Byt magetvetil Kudtjäst F2

14 Sveska F. Felsökig Störig Orsak Åtgärd Av vem? Mycket hög förbrukig av desifektiosmedel Förrådsbehållare (8) rier över Reaktiosbehållare (4) töms ej helt Doserig i (6) för hög Reducera doserige Kudtjäst Doserigsmagetvetil defekt Nivåsodera i förrådsbehållare smutsiga eller defekta Färskvattemagetvetile (10) smutsig eller defekt Förrådsbehållare full Nivåsodera i förrådsbehållare smutsiga eller defekta Byt magetvetil Regör resp byt Regör resp byt Avvakta vatteförbrukige vid återviigsdrift, regör resp byt aars matarpumpe (11) Regör resp byt Slagledig resp pump (15) Regör resp byt mella reaktiosbehållare (4) och filterehet (7) tilltäppt Kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Driftasvarig/ kudtjäst Omröraraxel smutsig resp kotaktproblem Regör resp byt Driftasvarig/ kudtjäst Omröraraxel har lossat frå motoraxel Fäst axel ige och säkra kopplige Kudtjäst Omrörarmotor och tömigspump (15) kopplas ej frå efter tömig av reaktiosbehållare Omröraraxel smutsig resp kotaktproblem Regör resp byt Driftasvarig/ kudtjäst Flockigsmedel matas ej i i reaktiosbehållare Doserigsöppig (f) resp doserigsaordig tilltäppt geom fuktigt flockigsmedel Avlägsa flockigsmedel ur doserigsehete (5) Regör öppig resp doserigsaordig Fyll på torrt flockigsmedel Driftasvarig Doserigsmotor uta ström resp defekt Kotrollera strömförsörjige resp byt motor vid behov Kudtjäst F3

15 F. Felsökig Sveska Störig Orsak Åtgärd Av vem? Doserigsmotor för flockigsmedel igåg trots att det ite fis ågot flockigsmedel Nivåsesor (f) smutsig eller defekt Regör resp byt ivåsesor Driftasvarig/ kudtjäst Omröraraxel i reaktiosbehållare (4) roterar ite Otillräcklig flockstorlek Filtret är fullt efter få flockigsprocesser Högtryckstvätt uta tryck Vatte rier ut ur ett av överloppe (B, E, F, H,) (se pukt H.4) Omrörarmotor uta ström eller defekt Omröraraxel har lossat frå motoraxel För låg doserig av flockigsmedel Vilofase efter omrörig för kort Kotrollera strömförsörjige resp byt motor vid behov Fäst axel ige och säkra kopplige Höj doserige av flockigsmedel Förläg vilotide Kudtjäst Kudtjäst Kudtjäst Kudtjäst Omrörig ej felfri Udersök och åtgärda orsake Kudtjäst Bypasspumpe (18) uder reaktiostake arbetar ite Slage frå reaktiostake till filtret sitter i fel öppig För små flockar täpper till filtermatta Vattebrist; luftisugig eller HD-aggregat felaslutet Kotrollera strömförsörjige resp byt pump vid behov Åtgärda osake Optimera flockigsprocesse (doserig av flockigsmedel och vilotid) Ta reda på orsake och åtgärda störige Kudtjäst Driftasvarig Kudtjäst Kudtjäst Överloppe ej asluta Aslut överloppe Kudtjäst F4

16 Sveska G. Tillbehör 1. Kemikalier 3. Extra tillbehör Flockigsmedel ASA RM 846 ASF (20 kg) Desifektiosmedel W RM 851 (30 kg) 2. Nödvädigt tillbehör Filtersäck Best r Matarpump (pos 12) för fyllig av Best r (230 V /1~50 Hz) Best r (115 V /1~60 Hz) Istallatiosmaterial Slag DN 25 Best r Slag DN 35 Best r Slag DN 50 Best r Slagklämmor, kabelbad på förfråga Filtervag Uderlättar filterbyte Best r Filterkorg (1 par) För byte av filterkorgar i aläggige Best r ABS HDS För återviigsdrift med högtryckstvätt (uta färskvattespolig) Best r ABS HDS-HDR specialaggregat För återviigsdrift med högtryckstvätt och färskvattespolig (ABS färskvattestyrig best r ) Best r ABS färskvattestyrig För att utlösa spolige tillsammas med ABS Best r ABS smutsfågare / För att fylla aläggige. Tillbyggadssatse består av e matarpump med e sugkorg av rostfritt stål och moterigsaordig för vägg eller stativ. Best r (230 V /1~50 Hz) Best r (115 V /1~60 Hz) G1

17 H. Istallatio ENDAST FÖR BEHÖRIG PERSONAL Sveska 1. Uppställig OBS! Risk för förgiftig vid otillräcklig vetilatio! Vattereigsaläggigar får edast ställas upp i rum med tillräcklig vetilatio, vilke är särskilt ödvädig vid påfyllig av kemikalier. i Viktigt! Aläggige måste ställas upp vågrätt och vara exakt iriktad! Motera de löst levererade avloppsvetilera (9) på aslutigara (A). OBS! Risk för att subbla vid statioära avlopp! Risk för att subbla över avloppskraara på aläggiges framsida! Slag- och rörledigar får ej ligga iom gågområde. 2. Istallatio av pump för smutsvatte (12) Moterig av pumpe i smutsfågare mi 200 mm över botte ivåvakte måste kua röra sig fritt Aslut pumpe för smutsvatte till tilloppet (F) med slage DN 25.! Livsfara! Farlig späig! Elistallatio edast eligt gällade bestämmelser och av elektriker. Dra pumpes elkabel geom öppige (C) till det elektroiska systemets därför avsedda alutigsklämmor. i Viktigt! Pumpes aslutigseffekt max 1000 W! 3. Aslutig av överloppe Aslut överloppe (B och H) med slage DN 50 till smutsvattets uppsamligstak. Aslut ödöverloppet (F) till smutsvattets uppsamligstak eller till avloppssystemet. Aslut överloppet (E) till avloppssystemet med slage DN Elaslutig Krav på eluttaget. Jordat på föreskrivet sätt Lättåtkomligt Utrustat med felströmsbrytare 5. Aslutig till HD-aggregatet (vid återviigsdrift) Istallatio eligt resp tillbyggadssats moterigsavisig. ENDAST FÖR BEHÖRIG PERSONAL H1

18 Sveska 6. Iställig H. Istallatio ENDAST FÖR BEHÖRIG PERSONAL 7. Påfyllig av kemikalier Doserig Doserige av flockigsmedel och desifektiosmedel har på fabrike ställts i på ett medelvärde. i Viktigt! Doserige måste av kudtjäste apassas till edsmutsige på uppställigsplatse. Kemikalier ka påfyllas av avädare (se pukt B.3 Före start ). Driftsätt Driftsättet (återviig eller utmatig till avloppssystemet) måste ställas i av kudtjäste. 8. Aslutigar F E A B* C* D A G H A Avloppsvetil B Överlopp (DN 50), reaktiosbehållare C Geomförig för elkabel till pumpe för smutsvatte *) På baksida D Färskvattetillopp (DN 19) E Avlopp (DN 25) för återviigsvatte till avloppssystemet eller till exter förbrukare F Nödöverlopp, filterehet (DN 30) G Tillopp, smutsvatte (DN 25) H Överlopp (DN 50), buffertehet ENDAST FÖR BEHÖRIG PERSONAL H2

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw GRUNDFOS SPILLVATTEN Dräkbara avloppspumpar 1,1 11 kw Grudfos SEV och SE1 Mycket avacerade pumpar med måga uika fuktioer Pumpara i Grudfos serie SEV och SE1 är tekiskt mycket avacerade och kostruerade

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Teknisk Handbok Smart Call 950i

Teknisk Handbok Smart Call 950i Tekisk Hadbok Smart Call 950i Versio 2.15 2 Obs! Mist 12 V vid alla apparater, vid full belastig 1 Revisioshistorik Versio Datum Amärkig 2.15 2004-03-04 730 Larmupprepigsblockerigstid 3 Obs! Mist 12 V

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet Kompletterigsskrivig i EG2050 Systemplaerig, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora koferesrummet Istruktioer Edast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga uppgiftera

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET.

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET. KOTOR ETRÉ FRÅ GLASSKJUTDÖRRAR 13,9 KVM UTSTÄLLIGSYTA 121,5 KVM TAKHÖJD 3,2 m SOLID VÄGG GLASVÄGG GLASVÄGG H U V U D - E TRÉ GLASVÄGG PLACERIG I STADSBIBLIO- TEKET. GLASVÄGG HALMSTADS YA STADSGALLERIET

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632 HB20AB.10S [sv] Bruksavisig...3 *9000621632* 9000621632 ó Iehållsförteckig Säkerhetsavisigar... 4 Före istallatioe...4 Säkerhetsavisigar...4 Felorsaker...4 Di ya ug... 5 Kotroller...5 Fuktiosvred...5

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Plats Problem Åtgärd Ansvarig Tidspla n Hall utanför tekniken. Ann- Kristin 3/3. Bottenplan utanför träslöjden,

Plats Problem Åtgärd Ansvarig Tidspla n Hall utanför tekniken. Ann- Kristin 3/3. Bottenplan utanför träslöjden, 20-03-02 Trygghetsvadrig på Hammarskola de 2/3 20. Närvarade: Alice Edwards 9b, KIS, Jimmy Evervall 9b, elevrådsrepresetat, Saa Sjöström 8b,KIS, Are Edvisso, samhällsbyggadsförvaltige, Eva Wållberg samhällsbyggadsförvaltige/jämställdhetsgruppe,

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7784 Art. 7785 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Balko- / Terrasseteich Operatig Istructios Balcoy / Terrace Pod Mode d emploi Bassi pour balcos et terrasses Gebruiksaawijzig Balko- / terrasvijver

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1082 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Vätskebaserad konstruktion (Kerablock Eco + Nanodefense eco) Monteringsanvisningar för vattentätning av väggar och golv i våtrum 2014-07

Vätskebaserad konstruktion (Kerablock Eco + Nanodefense eco) Monteringsanvisningar för vattentätning av väggar och golv i våtrum 2014-07 Moterigsavisigar för vattetätig av väggar och golv i våtrum Vätskebaserad kostrukt (Kerablock o + Naodefese eco) Framtide bggs i samarbete med ature Moterigsavisig för vattetätig av vägg & golv i våtrum

Läs mer

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system Desig av subsystem Subsystem Klasser är ett bra sätt att orgaisera små system Klasser är för små eheter för att orgaisera stora system Större eheter behövs för orgaiserige Subsystem Sex priciper diskuteras

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Ägarhandbok. Så får du största möjliga glädje av dina fönster! Obs! sid 12

Ägarhandbok. Så får du största möjliga glädje av dina fönster! Obs! sid 12 Ägarhadbok Obs! Gör mottagigskotroll eligt vår avisig, se sid 12 Så får du största möjliga glädje av dia föster! 3 Garativillkor 3 Produkthaterig 3 Moterigsavisigar 3 Uderhållsföreskrifter Tack för förtroedet

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2015, 3M Compay Samtliga rättigheter förbehålla. Kopierig och/eller edladdig av dea iformatio i syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåte

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Excel 110 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Tetame Psykologi Kurskod: PC106, Kurs 6: Idivide i ett socialt sammahag (15 hp) och PC145 Datum: 5/5-013 Hel- och halvfart VT 13 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Stort massflöde Liten volym och vikt Hög verkningsgrad. Utföranden Kolv (7) Skruv (4) Ving (4) Roots (1,5) Radial (2-4) Axial (1,3) Diagonal.

Stort massflöde Liten volym och vikt Hög verkningsgrad. Utföranden Kolv (7) Skruv (4) Ving (4) Roots (1,5) Radial (2-4) Axial (1,3) Diagonal. Komressorer F1 F Skillad mot fläktar: Betydade desitetsförädrig, ryk mäts ormalt som absolut totaltryk. vå huvudgruer av komressorer: Förträgigskomressorer urbokomressorer Egeskaer Lågt massflöde Höga

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer