Allmänna avtalsvillkor för konsument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna avtalsvillkor för konsument"

Transkript

1 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme som aväds för eskilt bruk Utarbetade av Svesk tillsammas med Kosumetverket Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

2 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd 1 Iledade bestämmelser 1.1a) Dessa allmäa avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelage (2008:263) gäller för leveras av fjärrvärme som aväds för eskilt bruk och där kosumete äger fjärrvärmecetrale. b) I de fall kosumete ite äger fjärrvärmecetrale gäller dessa avtalsvillkor i tillämpliga delar. c) Leveratöre och kosumete ska också igå ett eskilt kudavtal där specifika uppgifter och villkor mella partera regleras för varje eskild kosumet. d) Om kosumete iehar e fastighet eller del av e fastighet med aa rätt ä ägaderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor gälla i tillämpliga delar. Kosumete ska verka för att leveratöre tillförsäkras samma rättigheter som om kosumete varit fastighetes ägare. 1.2 Dessa allmäa avtalsvillkor gäller tills vidare och får ädras först efter godkäade av Kosumetverket. Om ite aat avtalats har fjärrvärmeleveratöre rätt att iföra sådaa ädrigar esidigt i villkore tidigast två (2) måader efter det att kosumete uderrättats om ädrige. Såda uderrättelse ska ske skriftlige. 1.3 Defiitioer I dessa villkor avses med - avstämig: e faktura som är slutlig för e viss period - debiterigsgrudade effekt: de effekt som har avtalats och som ligger till grud för debiterig. Effekte uttrycks i kw. - fastighet: kosumetes mark (fastighet) iklusive byggader och adra aläggigar oavsett om byggadera eller aläggigara utgör fast eller lös egedom. - fjärrvärmecetral: aggregat som överför värme frå leveratöres aläggig till fastighetes värmesystem. - itegrerigsverk: e beräkigsehet som beräkar eergiiehållet i fjärrvärmeleverase. - kosumet: fjärrvärmekud som är e fysisk perso och som aväder fjärrvärme i huvudsak utaför ärigsverksamhet. - kosumetes aläggig: aläggig för mottagade och distributio av värme iom fastighete efter leverasgräs. - leverasgräs: gräs mella leveratöres aläggig och kosumetes aläggig. - leveratöres aläggig: aläggig för produktio eller distributio av fjärrvärme fram till leverasgräs eller till tredje ma. - värmemätare: utrustig som mäter kosumetes värmeförbrukig. 1.4 Haterig av persouppgifter a) Persouppgifter om kosumete som lämas till leveratöre kommer att behadlas för att kua fullgöra igåga avtal eller skyldigheter som föreligger eligt lag eller aa författig. Vidare ka persouppgiftera komma att avädas för markadsaalyser, statistik och för att utvärdera och iformera om tjäster och produkter. b) Kosumet som motsätter sig att persouppgiftera ska avädas i markadsförigsädamål ka är som helst, för att förhidra sådat avädade, meddela leveratöre detta. c) Persouppgifter ka för agiva ädamål komma att utlämas till och ihämtas frå företag i leveratöres kocer samt samarbetsparters. För uppdaterig av persouppgiftera ka uppgifter äve ihämtas frå offetliga och privata register. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

3 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd d) Leveratöre är skyldig att iformera kosumete om vem som är persouppgiftsasvarig för de persouppgifter som behadlas eligt dea pukt. e) Kosumete har rätt att på begära kostadsfritt e (1) gåg per år få iformatio om vilka uppgifter som fis registrerade om dee samt för vilka ädamål dessa uppgifter behadlas. Kosumete ka äve begära rättelse av felaktiga uppgifter om kosumete. f) Begära om såda iformatio eller rättelse ska vara egehädigt uderteckad och ställas till leveratöre. 2 Avtal om leveras av fjärrvärme 2.1 Avtalet mella leveratöre och kosumete ska upprättas skriftligt om ågo av partera öskar det. När avtal om fjärrvärmeleveras har igåtts ska leveratöre sarast skriftlige bekräfta detta till kosumete med agivade av villkore för leverase såsom (1) pris och hur detta har bestämts, (2) de tid avtalet löper, (3) vad som gäller agåede förlägig av avtalet, (4) villkor för uppsägig, (5) vilka betaligssätt och fakturerigsalterativ som kosumete har (6), i förekommade fall fakturaavgiftes storlek och (7) om leveratöre äger rätt att göra e esidig ädrig av ett avtalsvillkor samt förutsättigara för detta, förutsatt att 1-7 ite reda reglerats i ett skriftligt avtal mella partera. 2.2 Leveratöre förbider sig att leverera värme för ormal uppvärmig och varmvatteberedig i de omfattig och på de villkor som ages i det eskilda kudavtalet och därtill hörade bilagor. 3 Aläggigar Gemesamma bestämmelser 3.1 Leveratöre bestämmer tryck, temperatur, adra dimesioerigsdata för fjärrvärmeleveras samt tekiskt utförade för fjärrvärmecetral och leveratöre har rätt att förädra dessa. Om sådaa förädrigar skulle medföra behov av åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecetrales fuktio ska kostadera ersättas av leveratöre, med avdrag för de värdestegrig som utbytet medför, beräkat på skillade i dages värde för de utbytta och yaskaffade utrustige. 3.2 Part får ite aväda si aläggig så att skada ka uppkomma på motpartes aläggig eller så att störigar ka uppstå i distributiosätet eller för adra kuder. 3.3 Partera ska uta dröjsmål till varadra amäla driftsstörigar, läckage och adra likade omstädigheter som ka beröra motpartes aläggig. 3.4 Alla förekommade arbete på leveratöres aläggig och sådaa arbete på kosumete aläggig som väsetligt ka påverka avtalade tryck, temperaturer och adra dimesioerigsdata, ska utföras eligt leveratöres bestämmelser. Kosumete får ite uta leveratöres skriftliga medgivade förädra fuktio eller drift av leveratöres aläggig. Leveratöres aläggig 3.5 Leveratöre drar efter samråd med kosumete, fram erforderliga distributiosledigar till e av partera gemesamt vald leverasgräs och i förekommade fall äve ledigar till tredje ma. Leveratöre äger si aläggig och bestämmer dess läge tillsammas med kosumete. Om ite partera kommit överes om aat svarar leveratöre för kostad för återställig efter istallatioe av leveratöres aläggig. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

4 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd 3.6 Leveratöre har rätt att iom fastighete istallera och bibehålla värmemätare och aa utrustig som behövs för kotroll av förbrukige. Plats för utrustige väljs av leveratöre och kosumete gemesamt och ska upplåtas uta kostad för leveratöre. Kosumete ska se till att utrustige eligt ova är lätt åtkomlig för leveratöre. Leveratöres plomberigar får ite brytas. 3.7 Värmemätare, som tillhadahålls av leveratöre, förblir dees egedom och får edast hateras av dee. 3.8 Om leveratöre avser att byta mätare ska, om ite särskilda skäl föreligger, kosumete i god tid ia iformeras om orsak och tidpukt för bytet. 3.9 Leveratöre är skyldig att medverka till att leveratöres aläggig flyttas eller på aat sätt ädras, om kosumete begär det och det ite fis ågot väsetligt hider mot e flyttig eller ädrig. Kosumete betalar för samtliga kostader som orsakas av flyttige eller ädrige Edast efter medgivade frå leveratöre och eligt dees avisigar får kosumete maövrera leveratöres vetiler. Ett sådat medgivade bör vara skriftligt. I e ödsituatio, där risk för persoskada eller allvarlig sakskada föreligger, har kosumete rätt att stäga vetilera vid leverasgräs Om leveratöres aläggig ite är i fuktio för fastighete eller för adra fastigheter och ite heller i framtide ska avädas, ska leveratöre på ege bekostad avlägsa aläggige om kosumete begär det och aläggige iebär väsetligt me för kosumete. I första had ska dock plomberig av leveratöres aläggig övervägas. Kosumetes aläggig 3.12 Kosumete istallerar, bekostar och äger kosumetes aläggig samt svarar för uderhållet av dea. Kosumete moterar, äger och bekostar för värmemätare erforderlig utrustig, såsom mätartavla, mätarskåp och elledigar. Kosumete bekostar driftel samt bekostar och äger el - och röristallatioe för värmemätare Ikopplig och aslutig till leveratöres aläggig får ite utföras uta leveratöres skriftliga tillståd Kosumete är skyldig att på leveratöres begära läma leveratöre uppgifter om kosumetes aläggig. Kosumete ska på leveratöres begära företa sådaa åtgärder på si aläggig som fordras för att uppå betryggade fuktios- och driftförhållade och för att uppfylla gällade bestämmelser Kosumete ska amäla sådaa väsetliga förädrigar i fastighetes avädig, uppvärmigsyta eller kosumetes aläggig som påverkar de förhållade som avtalats Om leveratöre vid ikopplig eller besiktig upptäcker felaktigheter i kosumetes aläggig, ska ha uderrätta kosumete om detta. De omstädighete att leveratöre upptäckt eller borde ha upptäckt felaktigheter befriar dock ite kosumete frå asvar för kosumetes aläggig eller skyldighet att rätta till brister i dea Kosumete får ite distribuera fjärrvärme frå si aläggig uta leveratöres skriftliga medgivade. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

5 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd 4 Mätig, avläsig och debiterig Mätig 4.1 Kosumetes fjärrvärmeförbrukig registreras av leveratöres värmemätare. 4.2 a) E värmemätare omfattar temperaturgivare, flödesgivare och itegrerigsverk. Överesstämmer ite deras registrerigar ska flödesgivares registrerig gälla. Om vid fjärravläsig fjärravlästa värde ite överesstämmer med värmemätares värde ska itegrerigsverkets värde gälla. Skulle i detta fall itegrerigsverkets värde ite vara detsamma som flödesgivares värde ska flödesgivares registrerig gälla. b) Om part har skäl att ifrågasätta värmemätares fuktio ska dee uta oskäligt dröjsmål iformera motparte om detta. 4.3 a) Kosumete har rätt att begära kotroll av värmemätare. Leveratöre ska då iformera kosumete om de beräkade kostade för kotrolle och pricipe för betaligsasvaret. Kotrolle ska verkställas av leveratöre, som ska ityga att kotrolle har utförts av opartisk sakkuig. b) Om det vid kotrolle kostateras att värmemätares registrerig avviker mer ä vad som godtas eligt mydighetsföreskrifter (SWEDAC), ska mätvärdea rättas och fjärrvärmeleverase ska ases motsvara de rättade värdea. Kotrolle ska i sådat fall bekostas av leveratöre. c) Om det vid kotrolle kostateras, att mätares registrerig är godtagbar, ska kosumete ersätta leveratöre med högst de kostader som dee har haft för kotrolle. Avläsig och debiterig 4.4 a) Där så är möjligt bör fakturerig grudas på avlästa mätvärde. b) Debiterig ska ske i efterskott. Vid avstämig av debiterig som har grudats på beräkade mätvärde (prelimiärdebiterig) ska avstämig efter avläsig (slutlig debiterig) ske med häsy tage till de olika priser som har tillämpats för de tid avstämige omfattar. c) Om ite särskilda skäl föreligger för aa beräkigsgrud ska beräkige utföras med utgågspukt frå kosumetes tidigare uppmätta förbrukig och förbrukigsprofil samt övriga käda omstädigheter. 4.5 a) Leveratöre är skyldig att se till att avläsig sker mist e (1) gåg per år och debiterige ska vara grudad på de avlästa mätvärdea. Avläsig ka ske geom självavläsigskort eller att leveratöre avläser. Leveratöre ska ases fullgjort detta åtagade om dee, efter övereskommelse med kosumete, skickat ut självavläsigskort till kosumete äve om kosumete ite återsät kortet i rätt tid. Om debiterig grudad på avläsig ite skett eligt ova och utvisar avläsige e skuld till leveratöre och det beror på fjärrvärmeleveratöre har kosumete uta kostad rätt till rätefri avbetaligspla där atalet delbetaligar står i relatio till de tid felet har varat. Kosumete ska tillse att leveratöre har tillträde till utrymmet där leveratöres mätare är placerad. b) Har avläsig och debiterig ite skett iom tolv (12) måader frå föregåede avläsig, och beror detta på fjärrvärmeleveratöre och utvisar avläsige e skuld till leveratöre, har kosumete rätt till e reducerig med femto (15) procet av mellaskillade mella, uder periode, debiterat belopp och det belopp som framgår av avstämigsfaktura. c) Vid prisädrig får det ya priset tillämpas på e beräkad mätarställig, vid de tidpukt då det ya priset träder i kraft. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

6 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd 4.6 Fakturerig ska ske med högst tre (3) måaders itervall. Kosumete har alltid rätt att få bli fakturerad måadsvis. 4.7 Kosumetes faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Faktura ska iehålla uppgifter om aktuellt pris, debiterigsmetod (avläst eller prelimiärt beräkad förbrukig), uppskattad årlig förbrukig ievarade kalederår och hävisig till kotaktuppgifter till oberoede eergirådgivare. För det fall leveratöre erbjuder kosumete såda idividuell iformatio via webbaserad tjäst behöver dock ite faktura uppfylla dessa krav. Där så är möjligt ska kosumete erbjudas möjlighet att, på faktura eller via webbaserad tjäst, ta del av e jämförelse mella aktuell eergiförbrukig och förbrukige uder samma period föregåede kalederår. 4.8 a) Avläsig ska ske de dag då avtalet upphör. Om ite avläsig ka ske dea dag ska de ske tidigast fem (5) vardagar före eller seast fem (5) vardagar efter avtalets upphörade, varvid debiterige ska grudas på beräkad mätarställig vid tidpukte för avtalets upphörade. b) Med syfte att uppå bättre överesstämmelse mella verkliga och beräkade värmeleveraser ka kosumete och leveratöre träffa övereskommelse om debiterig grudad på mätvärde som kosumete tillhadahåller. 4.9 I det fall mätare moteras ed ska leveratöre läsa av mätare och iformera kosumete om mätarställige Fugerar ite mätaordige eller har dea registrerat aa förbrukig ä de verkliga eller har fel skett vid isamlige av mätvärde, och detta beror på omstädigheter utaför leveratöres kotroll, får leveratöre basera debiterige på beräkad förbrukig. I de fall beräkad förbrukig utgör grud för debiterig ska leveratöre vid beräkige utgå frå kosumetes tidigare uppmätta förbrukig och förbrukigsprofil samt övriga käda omstädigheter. Leveratöre ska redogöra för beräkigsgrude på faktura eller på aat lämpligt sätt. Korrigerig till kosumetes ackdel får ite göras för lägre tid tillbaka ä tre (3) år frå det seaste fakturadatumet a) Om det skett fel vid mätig, beräkig av förbrukig eller debiterig ska korrigerig ske. Om debiterigsgrudade effekt blivit felaktigt fastställd ska uta dröjsmål rättelse av dea ske frå de dag då felaktighete uppmärksammades. b) Reglerige av felaktigt debiterade avgifter ska ske uta dröjsmål seda kosumete påpekat förhålladet eller leveratöre på aat sätt fått käedom därom. Avser reglerige midre belopp ka de ormalt ske vid påföljade debiterigstillfälle. 5 Betalig och säkerhet 5.1 Kosumete ska betala för all fjärrvärme som levererats till leverasgräs. Kosumete är ite betaligsasvarig för förbrukig geom läckage eller aat fel, om leveratöre vid besiktig eller ikopplig upptäckt fel och ej påtalat detta i elighet med pukte Kosumete är ite betaligsasvarig för förbrukig geom läckage eller aat fel i leveratöres aläggig. 5.2 Betalig ska vara leveratöre tillhada seast på de i leveratöres faktura agiva förfallodage, vilke ifaller tidigast 30 dagar efter det att leveratöre avsät faktura. I de fall fakturerig grudas på avlästa Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

7 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd mätvärde, eller samfakturerig med elbolag sker, får förfallodage iträffa tidigast femto (15) dagar efter avsäd faktura. Förfallodage bör som huvudregel ifalla efter de 27 dage i måade. 5.3 Sker ite betalig i rätt tid har leveratöre rätt att av kosumete, förutom fakturabeloppet, fordra räta eligt rätelage (1975:635) samt ersättig för ikassokostader eligt lag. Hit räkas äve kostader för betaligspåmielse. 5.4 Har avstämig och betalig skett har leveratöre ite rätt att efterdebitera. I det fall kosumete isett eller borde ha isett att mät- eller debiterigsfel föreligger har dock leveratöre rätt att efterdebitera. 5.5 a) Om leveratöre har skälig aledig befara att kosumete ite kommer att fullgöra sia betaligsförpliktelser, har leveratöre rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalig för fortsatt leveras. Godtagbar säkerhet eller förskottsbetalig ska lämas iom 30 dagar efter leveratöres begära. Skälig aledig ka exempelvis vara brister eller förseigar beträffade tidigare betaligsförpliktelser till leveratöre eller käedom om att kosumete ådragit sig betaligsamärkigar. Säkerhet eller förskott får ite omfatta större belopp ä vad som motsvarar tre (3) måaders förbrukig av fjärrvärme. b) Har kosumete uder e tid av sex (6) kaledermåader frå det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalig första gåge betalades, i rätt tid fullgjort samtliga sia betaligsförpliktelser ska de ställda säkerhete återlämas respektive kravet på förskottsbetalig avbrytas. c) Om kosumete har ställt säkerhet i form av likvida medel ska dessa placeras på rätebärade koto, avskiljt frå leveratöres ega tillgågar. 5.6 Leveratöres fordra mot kosumete preskriberas tre (3) år efter tillkomste om ite preskriptiosavbrott skett eligt reglera i preskriptioslage (1981:130). För kosumetes fordra mot leveratöre är preskriptiostide tio (10) år. 6 Avbrott av leveras m.m. 6.1a) Leveratöre har rätt att avbryta leveras av fjärrvärme till kosumete om kosumete har försummat sia skyldigheter eligt avtalet och försummelse är ett väsetligt avtalsbrott. Ia leverase avbryts ska kosumete skriftlige uppmaas att iom skälig tid vidta rättelse. Sker ite rättelse får leverase avbrytas. b) Om försummelse avser ågot aat ä att kosumete ite betalat eligt avtalet ska de skriftliga uppmaige iehålla e uderrättelse om att leveras av fjärrvärme ka avbrytas om uppmaige ite följs. c) Leveratöre får ite avbryta leverase om omstädighetera ger aledig att befara att ett avbrott i leverase ka medföra e ite obetydlig persoskada eller omfattade sakskada. Detta gäller dock ite om kosumete hadlar otillbörligt, t.ex. geom e medvete och brottslig gärig. 6.2 Om Kosumete ite har betalat eligt avtalet får leverase av fjärrvärme avbrytas om, utöver vad som sägs ova i puktera 6.1a och 6.1b, (i) leveratöres fordra är ostridig, (ii) kosumete ite följt e skriftlig uppmaig att betala fordra och kosumete därefter delgetts e skriftlig påmielse att betala iom tre (3) veckor frå delgivige, (iii) påmielse iehöll e uderrättelse om att leverase av fjärrvärme ka avbrytas om fordra ite betalas och (iv) ett meddelade om iehållet i påmielse har skickats till socialämde i de kommu där kosumete får fjärrvärme levererad. Leveratöre får ite avbryta leveras Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

8 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd av fjärrvärme om fordra har betalats eller socialämde iom de tid som ages i de delgiva påmielse har meddelat leveratöre att ämde betalar fordra. 6.3 Leveratöre har rätt till skälig ersättig av kosumete för kostader med aledig av åtgärder eligt puktera Avbrytade av leveras får ite ske edast på de grude att kosumete ite lämat säkerhet eller betalat i förskott. Tvist och återkopplig 6.5 För att e fordra ska ases som tvistig krävs att kosumete framställt e rättsligt relevat ivädig i sak. E såda framställa bör vara skriftlig. 6.6 Om e fordra är föremål för tvist får leverase ite avbrytas. Detta iebär att kosumete måste betala de del av fordra som kosumete och leveratöre är överes om att kosumete ska betala. De del som är tvistig behöver ite betalas förrä tviste är avgjord. 6.7 Om avstägig har skett, återupptas leverase först är aledige till avstägige ite lägre föreligger samt leveratöres kostader för avstägig och återikopplig ersatts. Avbrytade av leverase av säkerhetsskäl m.m. 6.8 Leveratöre har rätt att avbryta leverase av fjärrvärme till kosumete för att geomföra e åtgärd som syftar till (i) att udvika persoskada eller omfattade sakskada, (ii) att bygga ut fjärrvärmeverksamhete eller (iii) e god leverassäkerhet. 6.9 Avbrottet får ite pågå lägre ä vad som är ödvädigt för att geomföra åtgärde Leveratöre ska i god tid uderrätta kosumete om ett kommade avbrott, om leveratöre ka förutse att avbrottet ite blir kortvarigt. Kosumete ska uderrättas persolige eller, om det är lämpligt, geom aslag Om fjärrvärme, p.g.a. omstädighet som leveratöre ite råder över, edast ka levereras i begräsad omfattig har leveratöre rätt att på objektiva gruder fördela tillgäglig fjärrvärme mella sia kuder. Leveratöre har rätt att vid behov i fjärrvärmecetrale motera utrustig för såda fördelig. 7 Upplåtelse av mark och fastighet 7.1 Leveratöre har rätt att få tillträde till fastighete för utförade av ödvädiga istallatios-, reparatios-, service-, avläsigs- och uderhållsarbete på aläggige. Kosumete ska uderrättas om arbetea mist fem (5) arbetsdagar i förväg. Detta gäller dock ite avhjälpade av fel och brister vars åtgärdade ite ka astå. Berör arbetea direkt bärade byggadsdelar eller för fastighetes fuktio viktiga istallatioer som tillhör kosumete, får arbetet ite utföras uta kosumetes godkäade. Vid akut felavhjälpig får dock åtgärde vidtas uta godkäade. Leveratöre ska i sådat fall uta dröjsmål uderrätta kosumete om åtgärde. 7.2 a) För att bibehålla uderhåll och föryelse av fjärrvärmeleveratöres befitliga aläggigar, ska kosumete upplåta mark i erforderlig må och i samråd med fjärrvärmeleveratöre läma tillträde till si fastighet. Häri igår rätt för leveratöre att uderhålla och reparera leveratöres aläggig samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hider för aläggige. Leveratöre har skyldighet att ombesörja och bekosta borttrasport av dessa i de fall kosumete så öskar. Leveratöre asvarar för återställig av kosumetes Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

9 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd fastighet eller aläggig vid aslutig till fjärrvärmeverksamhete, vid uderhåll av rörledigara, vid flytt eller vid ett borttagade av aslutige. Skälig häsy ska i dessa sammahag tas till kosumetes itresse. b) Kosumete är skyldig att på begära tecka servitutsavtal, yttjaderättsavtal eller medverka till att leveratöre erhåller ledigsrätt för sia aläggigar samt att verka för att leveratöre till säkerhet för servitutsavtal erhåller iskrivig i fastighete. Kostade för iskrivig och ledigsförrättig betalas av leveratöre. c) Iehar kosumete fastighet med aa rätt ä ägaderätt ska vad som ova är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kosumete ska verka för att leveratöre tillförsäkras samma rättigheter som om kosumete varit ägare till fastighete. 7.4 Kosumete får ite uppföra byggad, ädra markivå eller vidtaga adra åtgärder som ävetyrar fuktioe eller drifte av leveratöres aläggigar 8 Ersättigsasvar vid skada Gemesamma bestämmelser 8.1 De part som har e fordra mot de adra parte har rätt till räta eligt rätelage 8.2 Ersättig utgår ite för förlust i ärigsverksamhet. 8.3 De skadelidade parte ska vidta skäliga åtgärder för att begräsa si skada. Försummar ha det ka ersättige reduceras i motsvarade må. Leveratöres ersättigsasvar 8.4 Leveratöre ska ersätta kosumete skada som kosumete orsakas på grud av att leverase av fjärrvärme avbryts (i) geom kosumetes försummelse om ite leveratöre har rätt att avbryta leverase eligt puktera , (ii) uta att detta beror på kosumetes försummelse och uta att leveratöre har rätt att avbryta leverase eligt pukte 6.8, (iii) om ett avbrott eligt pukte 6.9 pågår lägre ä vad som är ödvädigt för att geomföra åtgärde, eller (iv) om leveratöre ite uderrättat kosumete eligt pukte 6.10 om kommade avbrott som avses eligt pukte Kosumete har rätt till prisavdrag i det fall leveratöre ite förmår leverera värme för ormal uppvärmig vid förhållade som råder eligt pukte Leveratöre är dock ite skyldig att ersätta skada om leveratöre visar att avbrottet i fjärrvärmeleverase beror på ett hider utaför leveratöre kotroll som leveratöre ite skälige kude förvätas ha räkat med och vars följder leveratöre ite heller skälige kude ha udvikit eller övervuit. 8.7 Om avbrottet beror på ågo som leveratöre alitat för uderhåll, reparatio eller likade arbete är leveratöre fri frå skadestådsskyldighet edast om de som alitats skulle vara fri frå skadestådsskyldighet eligt föregåede pukt. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

10 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd 8.8 Rätte till ersättig eligt puktera 8.4, 8.6 och 8.7 omfattar ersättig för utgifter, ikomstbortfall och aa förlust. Aspråk frå kosumete på ämda ersättig ska framställas till leveratöre iom tre (3) år frå det att skada iträffade. I aat fall går rätte till ersättig förlorad. Framställa bör göras skriftlige. Mark 8.9a) Om skada uppkommer på kosumetes fastighet i sambad med tillsy, uderhåll, ombyggad eller reparatio av leveratöres aläggig ska leveratöre återställa marke i ursprugligt eller likvärdigt skick. Om fastighet ite ka återställas till ursprugligt eller likvärdigt skick och om detta iebär skada för kosumete som ite är av riga betydelse ska leveratöre utge ersättig för skada. b) Leveratöres skadestådsasvar eligt pukte 8.9 a omfattar äve skada som uppkommer på aa egedom som tillhör kosumete eller ågo medlem i kosumetes hushåll och är avsedd huvudsaklige för eskilt ädamål. 9 Giltighet, ädrigar och tillägg 9.1a) Det eskilda kudavtalet gäller tills vidare såvitt aat ite övereskommits. b) Kosumete har rätt att atige mutlige eller skriftlige säga upp avtalet. c) Avtalet upphör tidigast 15 dagar och seast 30 dagar efter uppsägig frå kosumete är fastighete övergår till y ägare och seast 3 måader i övriga fall. d) Om leveratöre säger upp avtalet ska särskild grud föreligga. Säger leveratöre upp avtalet om fjärrvärmeleveras upphör det att gälla tolv (12) måader efter uppsägig. I det fall prövig av tvist har avgjorts i domstol och det där kostaterats att grud för uppsägig föreligger får leveratöre säga upp avtalet och detta upphör då att gälla tre (3) måader frå det att dome vuit laga kraft. e) Kosumete ska sarast efter uppsägige få e skriftlig bekräftelse frå leveratöre. Förhadlig och medlig om avtalsvillkor för fjärrvärme Förhadlig 9.2 Kosumete har rätt till förhadlig med leveratöre om priset för fjärrvärme eller om kapacitete hos kosumetes aslutig till fjärrvärmeverksamhete. Kosumete har äve rätt till förhadlig om leveratöre har gjort e esidig ädrig av avtalsvillkore till kosumetes ackdel. Begära om såda förhadlig ska framställas av kosumete iom tre (3) veckor frå de dag då kosumete uderrättades om de ädrade villkore. Medlig 9.3 Om e förhadlig eligt ova ite leder till ågo övereskommelse om vilka villkor som ska gälla för fjärrvärmeleverase får kosumete eller leveratöre asöka om medlig. E asöka om medlig ska ges i till de mydighet som medlar eligt fjärrvärmelage. Asöka ska ha kommit i till mydighete iom tre (3) veckor frå de dag leveratöre meddelade kosumete om att förhadlig eligt ova avslutats. Prisädrig 9.4 Leveratöre har rätt att ädra gällade prisvillkor. Om ite aat har avtalats ska prisädrigar ite ske oftare ä e (1) gåg per år. Prisädrigar får ite ske retroaktivt. Prisädrigar till följd av ädrade särskilda skatter eller av state beslutade avgifter får ske och ka göras uta föregåede uderrättelse till kosumete. Prisädrigar till kosumetes fördel får iföras uta föregåede iformatio. Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

11 Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Esidig ädrig av avtalsvillkor till ackdel för kosumet 9.5 Om e prisädrig är till kosumetes ackdel eller om leveratöre har givits rätt i det eskilda kudavtalet att ädra gällade avtalsvillkor till ackdel för kosumete ska leveratöre skriftlige meddela kosumete seast två (2) måader ia det/de ädrade villkore ska börja gälla. 9.6 Kosumete har rätt att iom två måader frå det att kosumete uderrättades om ädrige säga upp avtalet om fjärrvärmeleveras, om kosumete ite accepterar de ädrigar som leveratöre föreslår. 9.7 Kosumete ka också begära förhadlig i elighet med pukte 9.2 iom tre (3) veckor frå de dag då kosumete uderrättades om de ädrade avtalsvillkore. Träffas ige övereskommelse mella partera har kosumete rätt att säga upp avtalet om fjärrvärmeleveras seast tre (3) veckor frå det att leveratöre meddelat kosumete att förhadlige avslutats. 9.8 Kosumete ka också asöka om medlig seast tre (3) veckor efter det att förhadlige avslutats och har rätt att säga upp avtalet seast tre (3) veckor frå de dag mydighete meddelade beslut om att avsluta medlige eller, om asöka lämas uta bifall. 9.9 Om e kosumet eligt ova säger upp det eskilda kudavtalet om fjärrvärmeleveras upphör avtalet att gälla tre (3) måader frå dage för uppsägig. Uder uppsägigstide får de ädrade avtalsvillkore ite tillämpas. Ige kostad, avgift eller aa förpliktelse får krävas av kosumete på grud av uppsägige. Övriga esidiga ädrigar 9.10 För det fall e ädrig ite är till kosumetes ackdel ska leveratöre på lämpligt sätt geom t.ex. meddelade på faktura uderrätta kosumete om ädrige. Såda uderrättelse ska ske seast två (2) måader ia ikraftträdadet 10 Hider för avtalets fullgörade 10.1 Part är ite skyldig att fullgöra avtalet om fullgöradet väsetligt försvåras till följd av hider som dee ite råder över. Som hider räkas krig, mydighetsbeslut, omfattade driftsstörigar, brad, störigar i allmäa trasportväsedet eller aat av part ej vållat förhållade som väsetligt iverkar på avtalets fullgörade och som part ite kuat förutse och vars meliga iverka part rimlige ite kuat udaröja. 11 Tvist 11.1 Tvist avseede det eskilda kudavtalet eller dessa allmäa avtalsvillkors giltighet, tillämpig och tolkig ska i första had avgöras geom förhadlig mella partera. Om förhadligara ite leder till att tviste avgörs ka tviste, om kosumete så begär, prövas av Allmäa Reklamatiosämde. Tviste ka äve prövas av allmä domstol eller aa eligt lag behörig istas Om prövig av tvist pågår i ågo av de ova ämda istasera får idrivig av de skuld som tviste gäller ite ske förrä tviste är slutligt avgjord Detta är e papperskopia av det elektroiska origialet, kotrollera giltighet.

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635).

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635). 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar där anläggningsinnehavaren är en konsument. För anslutning och överföring av el

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Lösningsförslag 081106

Lösningsförslag 081106 Lösigsförslag 86 Uppgift Trädslag: kvalitativ, omialskala (diskret) Diameter: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Höjd: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Ålder: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Trädslag:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR har utarbetats av Svensk Energi

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL ICKE KONVENTIONELLT AVFALL Avfall Biologiskt avfall Cytostatikaavfall Geetiskt modifierade mikroorgaismer Läkemedelsavfall Kemiskt avfall Radioaktivt avfall Skärade/stickade avfall Smittförade avfall Sida

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Innehållsförteckning Tabeller och polynom

Innehållsförteckning Tabeller och polynom Iehållsförteckig Tabeller och polyom -Utsigal och seebeckkoefficieter för termoelemet B, E, J, K, N, R, S, T eligt IEC 60584 (1995). 10:2 -Utsigal för termoelemet W3Re/W25Re och W5Re/W26Re eligt ASTM 988

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Julkie tiedote kaikkii kotitalouksii 1 2011 Ekorosks kudtidig Ekoroski asiakaslehti KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomekielie versio! Vi samlar i farligt avfall s.6 eergiavfall i ljus påse AKTUELLT: bioavfall i svart

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer