Bilaga 1 Schematisk skiss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Schematisk skiss"

Transkript

1 Bilaga 1 Schematisk skiss

2 Kalkylbilaga till PM fördjupig JU

3 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1 Iledig 3 2 Specifika kalkylförutsättigar iom alterativ P2 korrigerad Korta fakta Specifika kalkylförutsättigar; miljö och arkeologi Specifika kalkylförutsättigar; mark och fastighetslöse Specifika kalkylförutsättigar; mark, aläggig, byggadsverk samt geotekik Idetifierade kofliktpukter 9 3 Sammaställig av kostadsberäkigar 11

4 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 1 Iledig Dea bilaga belyser kostadsbedömigara som är gjorda i de fördjupade utredige av korridore P2 frå utställigshadlige för JU140. Korridore beäms som P2 korrigerad och sträcker sig frå Pitsud, geom Piteå cetrum och till Öjeby. För att kua jämföra P2 korrigerad med motsvarade sträcka för P2 frå utställigshadlige har delsträckora od 1-3 och 7-8 räkats av. Dea PM beskriver P2 korrigerad mella od 3 och 7, se karta eda. 8 Öjeby 7 Korridor Beftlig järväg N Km Latmäteriet GstdBV/1279 5a Smurfit Kappa Piteå C 5 Nördfjärde UTFART ÖJEBYN DELEN PITEÅ C Sörfjärde Strömsborg 4a DELEN STRÖMSBORG Muksud Sågverk Grustäkt SCA Pappersbruk E4 4 DELEN PITHOLMEN Pitsud Pite havsbad Havsbadsväge, 506 Bottevike 3 DELEN PITSUND Figur 1:.1 Korridorbeskrivig samt kalkyloder.

5 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 2 Specifika kalkylförutsättigar iom alterativ P2 korrigerad 2.1 Korta fakta Alterativ PC3_GBG_Backe & Pitholm Lägd y järväg: Omläggig allmä väg: Bygg- och servicevägar: Järvägsbroar: meter ca meter ca meter 15 st, 6 vägportar, bäck/dikeskorsigar 6 lägre broar (> 20 m) varav 1 öppigsbar bro totalt brolägd ca meter Tuel: Vägbroar: 1 st 5 st, total brolägd ca 300 meter GC-broar/portar: Viltpassage: Resecetrum: Mötesstatio: Godsbagård: st 1 st 1 st st, varav resecetrum 1 och godsbagård 1 st 1 st 4

6 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU Specifika kalkylförutsättigar; miljö och arkeologi Hälsa och boedemiljö Bullerskyddsåtgärder och ilöse av fastigheter på grud av buller och vibratioer erfordras för både P2 och P2 korrigerad. P2-korridore iebär påverka på fler boede och verksamheter ä övriga korridorer. Kostader för påverka i stadsmiljö är kostadsdrivade i kalkyle för P2 korrigerad. Se PM Buller, BRNT 2007:21. Korridoralterativ Buller & vibratiosåtgärder - bullerplak Buller & vibratiosåtgärder - bullervallar Buller & vibratiosåtgärder - föster samt fasad Skyddsåtgärder - vattetäkt, biotoper, läckage, häckigsplatser etc. Byggadsverk Skyddsåtgärder - vid utfyllad av Piteå C Åtgärder stadsmiljö, estetik, platerigar mm) Naturmiljöer Kulturmiljöer Friluftsområde Käsliga grupper Dele utfart Öjeby Dele Piteå C Dele Strömsborg Dele Pitholm Dele Pitsud Summa för P2 korrigerad 200 m m m m 300 m m st 0 15 st 30 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st m m kr kr kr kr kr kr Iga Iga Pite Havsbad, Badhusparke, Lomtjär Skola, servicehus, sjukhus Figur Miljöåtgärder Kulturmiljö I södra dele av utredigsområdet fis lägs delsträcka Lg1 risk för att påverka forlämigsområde vilket ka kräva arkeologiska isatser som ka vara kostadspåverkade. 5

7 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU Specifika kalkylförutsättigar; mark och fastighetslöse Iom utredigsområdet fis villabebyggelse, stadsmiljöer, jord- och skogsbruksområde samt område med etablerigar av idustri. Samtliga alterativ kommer att påverka pågåede verksamheter och boede. 2.4 Specifika kalkylförutsättigar; mark, aläggig, byggadsverk samt geotekik För dele Pitsud är de geotekiska förhålladea goda och iga grudförstärkigar bedöms som ödvädiga för järvägsbake. För bro över Pitsud ka stöd på orra sida evetuellt behöva grudläggas på pålar. Befitlig vägbro över Pitsud är grudlagd med plattor uta pålig. Övriga byggadsverk bedöms kua grudläggas på plattor uta grudförstärkig. Lägs dele med isälvssedimete är de geotekiska förhålladea mycket bra och iga geotekiska förstärkigsåtgärder erfordras. Frostskyddslagret i bakkostruktioe ka avskaffas. För e mer detaljerad beskrivig av de byggadstekiska förutsättigara hävisas till PM Geotekik (BRNT 2007:27 dr F /SA20) frå utställigshadlige. I dea del kommer järvägsbroar att byggas för passage av E4, Pitsudsväge och Hotellväge. Piteälv passeras på e järvägsbro där huvudalterativet är e öppigsbar svägbro. För ärmare beskrivig se PM Passage av Pitsud. Sträckige förbi Havsbadet iebär att väg 506 (Havsbadsväge) flyttas cirka 130 meter åt ordväst. Hotellväge säks och passerar uder järväge i e port med e separat gåg- och cykelväg frå busshållplatser på väg 506. Sommarstugeområdet vid havsbadet matas idag via Klubbeväge till Havsbadsväge. Närhete mella järväge och Havsbadsväge iebär stora kostader om vägaslutige ska behållas. Ett förslag är att Regemetsväge istället förlägs fram till Hotellväge där havsbadets aslutig till Havsbadsväge äve aväds för stugområdet. För dele Pitholm består de största dele av sträcka av mäktiga sadiga och grusiga isälvssedimet. Efter passage av befitligt idustrispår till Haraholme består jorde av lösa siltiga och leriga sedimet som delvis är sulfidhaltiga. Sedimete överlagras ställvis av torv. Uder sedimete fis morä. Mot slutet av delsträcka stiger djupet till fast botte av morä. Lägs dele med isälvssedimete är de geotekiska förhålladea mycket bra och iga geotekiska förstärkigsåtgärder erfordras. Frostskyddslagret i bakkostruktioe ka avskaffas. På dele med sedimet kommer geotekiska förstärkigar att erfordras i delar med bakfyllig. Mest troliga åtgärder är urgrävig av torv och 6

8 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 överlastfyllig med förlägda liggtider. Trolige ka vertikaldräerig erfordras på vissa delar för att påskyda sättigara. Vid lägre bakhöjder ka äve träpålig vara ett förstärkigsalterativ. Skärig sker geom åse mella grustäkte och Skutham och i i grustäkte som trolige passeras på bak och järvägsbro. Vägar iom täktområdet får säkas. Lillåkersväge och Södra Pitholmsväge höjs upp drygt e meter och passerar över Norrbotiabaa. Södra Pitholmsväge får e ädrad sträckig vid Lillåkersväge som passerar Norrbotiabaa. Svedjeväge stägs. Väg 506 lyfts över aslutigsspåret. Därefter asluts Svedjespåret till godsbagårde. Väg 505 säks och passerar uder järväge. Viltpassage möjliggörs strax söder om GMI:s grustäkt. För dele Strömsborg iebär e sträckig ära befitlig baa e geotekik där jorde består av morä eller siltiga sedimet med midre mäktighet fram till Furuäsväge. Efter passage av Furuäsväge består jorde av lösa sulfidhaltiga siltiga och leriga sedimet på morä. Väster om Strömsborg, efter passage av gamla Furuäsväge, fis ytliga fylligar ovapå de lösa sedimete. Mot befitlig järvägsbro miskar sedimettjockleke och ärmast bro ligger fylligara direkt på morä. Efter passage av Furuäsväge kommer grudförstärkigar att erfordras. Mest trolig grudförstärkig är träpålar i delar med aturligt lagrad jord och förbelastig med överlastfyllig på delar med befitlig fyllig. Korsige med Havsbadsväge sker i e skärig så att väge passerar uder järväge vilket medför e midre profiljusterig av Havsbadsväge. Järväge förläggs på e 150 meter låg bro. Hallgresväge stägs för biltrafik mot Timmerlede. E plaskild gågoch cykelbro byggs för gåede och cyklister över Timmerlede och över järväge. Muksudsväge behöver ej profiljusteras där Norrbotiabaa korsar väge på e cirka 400 meter låg järvägsbro. För dele Piteå Cetrum Lägs med Timmerlede frå Strömsborg fis fylligar eller öppa vatteytor. Fylligara har utförts i Piteås gamla Hambassäg. Fylligara har i dagsläget (2009) oftast legat 20 år eller mer. Uder fylligar fis edpressade tidigare mycket lösa sulfidhaltiga leriga och siltiga sedimet. Djupet till fast botte ökar fram till söder om COOP där mäktighete uppgår till ca 15 meter uder ormal vatteyta. Fylligar består till övervägade del av friktiosjord, byggrester och block. Piteå kommu har kotrollerat sättigsförloppe och i dagsläget kvarstår på stora delar av det utfyllda området iga mätbara kosoliderigssättigar. Vattedjupet i Södra stadsfjärde är som störst i väster där båthadelstrafik pågick till i börja av 1970-talet. 7

9 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Väster om det gamla hamområdet fis mer ytliga fylligar ova mäktiga lösa sulfidhaltiga sedimet. Fylladsmassora krig uvarade bradstatio består delvis av soptippsfylligar frå Piteå stads gamla soptipp som lades er uder 1960-talet vilket är kostadsdrivade i kalkyle. Frå bradstatioe och framtill E4:a består jorde av ytliga bladade fylladsmassor eller direkt ca 5-10 meter mäktiga sulfidhaltiga siltiga och leriga sedimet. På stora delar av det gamla utfyllda hamområdet krävs iga grudförstärkigar. Vid passage av öppa vatteytor ka edpressig av grov sprägste i kombiatio av överlaster och liggtid vara de bästa metode. Alterativt är bro eller påldäck ett alterativ i västra dele med de största djupe. Frå det gamla kajområdet framtill E4:a är träpålig eller förbelastig med överlaster lämpliga grudförstärkigsmetoder. För dele utfart Öjeby frå passage av E4:a framtill Ös idustriområde består jorde av morä på berg. Partier av berg i dage förekommer. Frå Ös idustriområde där lije går ut på gammal åkermark fis lösa siltiga och leriga sedimet med e tjocklek på ca 7-10 meter. Frå passage av gamla Grisbergsväge och där lije ärmar sig E4:a fis morä. På dele förbi Ös idustriområde krävs trolige grudförstärkigar. De mest lämpliga metode bedöms vara träpålig. I övrigt kommer iga grudförstärkigar att krävas. Korridoralterativ Dele utfart Öjeby Dele Piteå C Dele Strömsborg Dele Pitholm Dele Pitsud Jordschakt m m m m m m3 Bergschakt m m3 Uderballast m3 Bakfyllig jord m m m m m m3 Summa för P2 korrigerad Erosiosskydd/slätbeklädad m m m m m m3 Fyllig efter urgrävig m m m3 Figur Sammaställig av kalkylerade massor 8

10 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU Idetifierade kofliktpukter Kalkylera i utredige baseras på e möjlig lije i respektive korridor, d.v.s. e förprojekterad lije och profil förläggs i de aktuella korridore. Lijes placerig styrs av bla tekiska krav, miljö krav, samhällsplaerig, tillgäglighet, övrig ifrastruktur, m.m. Lägs de förprojekterade lije idetifieras kofliktpukter som ka geerera merkostader för projektet och som bör beaktas i de kommade projekterige. Följade kofliktpukter har idetfierats i både utställigshadlige och fördjupige. I fördjupige har dessa studerats ärmare vilket medför att osäkerhetera är ågot midre. Kofliktpukter korridor P2 korrigerad Bro Pitsudet. Val av lösig för bro är mycket kostadsdrivade för projektet. Fast respektive öppigsbar bro studeras i olika läge och för olika höjder. E öppigsbar bro medför e merkostad jämfört med motsvarade fast bro. E fast, hög bro vätas bli betydligt dyrare. Utformig/spårläge cetrala Piteå. Dragige geom cetrala Piteå kräver utfyllad av y mark i Sörfjärde. Spåres läge är osäkert, och därmed storleke på utfyllade. Idustriera i Piteå ka över tid förädra sia krav och behov av järvägsaläggigar vilket ka påverka utformig och kostader för godsbagårdar. Apassig vägät cetrala Piteå. Krave på plaskildhet mella väg och järväg gör att ett atal korsigar måste byggas om i cetrala Piteå där Norrbotiabaa dras fram. Förädrigar av korsigar medför följdädrigar i omgivade gatuät. Korsig med E4 och Norra Rige. Norrbotiabaa kommer att passera uder Norra Rige och Sudsgata. Närhete till cirkulatiosplatse påverkar järväges profil beroede på hur stora ombyggatioer av vägara som geomförs. Vid Lomtjär har e djup skärig föreslagits. Vid aturområdet Lomtjär råder förhålladevis stora höjdskillader. Placerig/utformig resecetrum. I fördjupige har ett resecetrumläge studerats och kalkylerats. Beroede på samhällsutevcklige och de slutgiltiga placerige av resecetrum påverkas kalkylera. Kostadera för e flytt av Räddigstjäste samt bussgaraget i Piteå är svåra att bedöma. Norrbotiabaas dragig geom cetrala Piteå kommer att medföra behov av flytt dessa. Godsbagård vid backes idustriområde påverkar idustrifastighetera som ligger ärmast Norrbotiabaa. Osäkerheter agåede markbehov i detta område påverkar kostadera för godsbagårde. Godsbagård Pitholm. Godsbagårdes slutliga utformig och placerig är i detta skede ite fastlagt. Detta medför blad aat att evetuellla miljöåtgärder i området är svåra att bedöma vilket påverkar de slutgiltiga kostade. 10. Godstrafike för idustriera i Piteå skall ha full fuktio uder hela byggtide. Detta ka påverka projektets kostader för byggade av evetuella provisorier. För att miimiera störigar för befitlig trafik är produktiosplaerig viktigt. 9

11 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Böle E4 Piteåbaa Kofliktpukt Lomtjär Kofliktpukt E4 Sjulsäs Svesby Kofliktpukt Resecetrum Öjeby Kofliktpukt Räddigstjäst Bergsvike Blåsmark B 503 Större järvägsbro Norra dele Öb2 B PITEÅ Kofliktpukt Hortlax Godsbagård och Idustriaslutigar Mellersta dele Föreslaget läge på ytt resecetrum Hemmigsmark Placerigar av mötesstatio i sambad med resecetrum Placerig av godsbagård Idustrispår för Smurfit Kappa Befitlig busstatio / P2 Korrigerad 501 P2 Muksud Pitsud E4 506 Kofliktpukt Norra rige Ph Pitholme 505 Pite havsbad Kofliktpukt Cetrala Piteå Piteå ham Haraholme Kofliktpukt Pitsud Kilometer Latmäteriet Ur GSD-Översikt, Dr: M2001/1502. Jävre Figur 2.5:1 Karta som visar kofilktpukter för korridore P2 korrigerad Käle 10

12 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 3 Sammaställig av kostadsberäkigar I figur 3.1 redovisas kalkylerade kostader i e av Baverket förbestämd aläggigsstruktur beståede av 10 kalkylblock. Byggherrekostader redovisas i block 1-5 samt block 8, 9 och 10. Etrepreadkostader redovisas i block 6-7. I fördjupige har huvudalterativet, PC3-GBG_Backe & Pitholm, utgjort grud för kalkyle. Osäkerheter i kalkylera består geerellt av byggadsverk, grudförstärkigsbehov samt utformig av vissa fuktioer, exempelvis spårförlägig vid befitlig bagård och trafiklösig Norra rige - Sudsgata. Det är svårt att göra e direkt jämförelse mella de kalkyler som är framtaga i tidigare utredig med de geomförda kalkyle. Detta beror blad aat på skillader i kalkylstrukturer och atagade vilket iebär att det är svårt att på e detaljivå göra relevata jämförelser. Dock ka ma kostatera att de tidigare kalkyles totala budget saolikt ite kommer att överskridas vid val av huvudalterativet PC3-GBG_Backe & Pitholm. Kostadssammaställig BLOCK BESKRIVNING P2 korrigerad (KKr) 1 Projektadmiistratio Utredig & Plaerig Projekterig Mark & Fastighetsilöse Miljöåtgärder Mark & Aläggigsarbete ikl geotekik, kaalisatio, byggadsverk samt tular 7 BEST-arbete Projektuika åtgärder ikl arkeologi Överlämade/Avslut samt besiktig Ekoomiska osäkerheter 0 KOSTNAD 50 % SANNOLIKHET: Figur 3.1 Kostadsammaställig korridor P2 korrigerad I ett försök till att jämföra JA i utställigshadlige med PC3-GBG_Backe & Pitholm har de ursprugliga kalkylera frå utställigshadlige också bearbetats och iehåller kostader mella od 3-7. Kostadera iom odera har prisuppdaterats för att hålla samma prisivå som fördjupiges kalkyler. JA får då ca 2,7 miljarder kr i aläggigskostad och huvudalterativet i fördjupige får e kostad på 2,706 miljarder kroor. Skilladera är med dea metod att betrakta som försumbara. 11

13 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 12

14 Norrbotiabaa Plaerigsarbetet pågår för Norrbotiabaa - 27 mil y järväg mella Umeå och Luleå. Norrbotiabaa ska i första had förstärka godstrafike i ladet, me också möjliggöra persotrafik mella orrladskustes städer. De positiva effektera är mycket stora: Trasportkostadera för godstrafike ka miskas med ca 30 % och restidera för persotrafik ka halveras. Norrbotiabaa bedöms skapa förutsättigar för e hållbar samhällsutvecklig, ökad kokurreskraft för ärigslivet och e positiv regioal utvecklig som gagar hela ladet. Norrbotiabaa ger som helhet stora klimat- och miljövister. Exempelvis beräkas utsläppe av CO 2 miska med cirka to per år På Norrbotiabaas hemsida fis hadligar och aktuell iformatio om projektet: Baverket Box Luleå Tel: Fax: e-post:

15 Bilaga 11: Utblickar frå Uddmasgata

16 Bilaga 10: Avförda vägalterativ Idustrigatas kopplig till Timmerlede A Idustrigatas kopplig till Timmerlede B Passage uder Timmerlede

17 Bilaga 9: Aslutig till Smurfit Kappa västerifrå

18 Mu..\Piteå C_PC3_befitlig.dg :14:39 väge bads ge äge svä ttsv are Hallgres väg Träd g å r dsga ta ud ks Las Havs a sgat Sud Uddm a sgata Storg ata H am pla iks sv rg e B e g vä KAPPA Ird ta riga ust Väst erga ta Su ata dsg äge v gs u l o K Timmerlede PC3-GBG ifart KAPPA & Pitholme med väglösigar Gåg- och cykelväg Norrbotiabaa huvudtågspår Norrbotiabaa sidotågspår Sidotågspår som rivs Nya plaskildheter av järväge Bilaga 8 PC3-GBG_ifart Kappa & Pitholm E4

19 Bilaga 7: PC2-GBG_befitlig

20 Bilaga 6: PC1-GBG_Backe

21 Mu..\Piteå C_PC3_befitlig.dg :14:39 väge ge äge svä ttsv are Hallgres väg Träd g å r dsga ta ud ks Las Havs bads a sgat Sud Uddm a sgata pla Storg ata Ham B iks sv erg e g vä KAPPA äge v gs u l o K Timmerlede E4 Ird ta riga ust Väst erga ta Su ata dsg PC3-GBG Backe och Pitholme med väglösigar Gåg- och cykelväg Norrbotiabaa huvudtågspår Norrbotiabaa sidotågspår Sidotågspår som rivs Nya plaskildheter av järväge Bilaga 5 PC3-GBG_Backe & Pitholm

22 Mu..\Piteå C_PC3_befitlig.dg :14:39 väge bads ge ge svä svä tt are ata dsg Su Hallgres väg Träd g å r dsga ta ud ks Las a sgat Sud Uddm a sgata pla Storg ata Ham B iks sv erg e g vä ta riga ust Ird Havs KAPPA äge v gs u l o K Timmerlede E4 Väst erga ta PC3-GBG Befitlig med väglösigar Gåg- och cykelväg Norrbotiabaa huvudtågspår Norrbotiabaa sidotågspår Nya plaskildheter av järväge Bilaga 4 PC3-GBG_Befitlig

23 Bilaga 3 PC4-GBG_Backe & Pitholm

24 Bilaga 2 Översiktskarta gatuam Verktygsväge Hammarväge Norra Rige Sudsgata Idustrigata Kolugsväge Bergviksväge Västergata Uddmasgata Lasarettsväge Timmerlede E4 Sörfjärde Hallgresväge Verkstadsgata Durräsväge Lövholmsväge Muksudsväge Lillåkersväge Södra Pitholmsväge Viaduktsväge Svedjeväge Havsbadsväge Haraholmsväge Klubbeväge Hotellväge Pitsudsväge E4

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Slutrapport. Järnvägsutredning 140, länsgränsen BD/AC Piteå. Norrbotniabanan ny järnväg Umeå Luleå. Norrbotniabanan 2010-03-26

Slutrapport. Järnvägsutredning 140, länsgränsen BD/AC Piteå. Norrbotniabanan ny järnväg Umeå Luleå. Norrbotniabanan 2010-03-26 Järnvägsutredning 140, länsgränsen BD/AC Piteå Dnr: F07-892/SA20 BRNT 2006:30-IV ny järnväg Umeå Luleå 2010-03-26 Förord, en ny järnväg mellan Umeå och Luleå, bedöms skapa förutsättningar för en hållbar

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Förslag till brolösning Förslag till brolösning

Förslag till brolösning Förslag till brolösning Sida 1 av 1 Sida 1 av 1 Projekt Projekt Ny Bro 2020 dläggare av (leveratör) Ny Bro 2020 S. Broberg/AKINS dläggare av (leveratör) Godkäd (leveratör) S. Broberg/AKINS Godkäd R. immerma/akins (leveratör)

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-00-031 Datum Assar Engström Assar Johanna

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912.

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912. STOCKHOLMS STADIO UTREDIG 2009-03-25 OS-Invigning 1912 IEHÅLLSFÖRTECKIG s1 s2 s3 s4 s5 s6 Situationsplan - 1:2000/A3 Byggnadsminnesförklaring Befintlig situation - plan och sektioner 1:1000/A3 Befintlig

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Artificiell intelligens Probabilistisk logik

Artificiell intelligens Probabilistisk logik Probabilistiska resoemag Artificiell itelliges Probabilistisk logik Are Jösso HCS/IDA Osäkerhet Grudläggade saolikhetslära Stokastiska variabler Bayes teorem Bayesiaska ätverk Kostruktio Iferes Osäkerhet

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3 Kuskapsbaserade system, tetame 2000-03-0 Istitutioe för tekik Tetame i Kuskapsbaserade system, 5p, Data 3 Datum: 2000-03-0 Tid: 8.00-3.00 Lärare: Potus Bergste, 3365 Hjälpmedel: Miiräkare Uppgiftera ska

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer