3. UTREDNINGSALTERNATIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. UTREDNINGSALTERNATIV"

Transkript

1 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur Översikt över studerade alternativ 65

2 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups flygplats. Stickspåret har en största lutning på 25. Plan- och profilbeskrivning UA1o är ett dubbelspårsalternativ med en total längd av cirka 5700 meter som ansluter till befintlig järnväg vid Börringe station. Sträckan går på bank genom jordbruks- och betesmark fram till km 2. Banan korsar befintlig väg E65 (nedsänkt som lokalväg) på bro. Även E65 i norra korridoren korsas av bro för järnvägen. Vid utbyggd E65 i södra korridoren blir järnvägsbanken högre vid passagen av vägen. Norr om km 2 går järnvägen i det öppna landskapet omväxlande på bank och i skärning fram till km 3+3 där järnvägen börjar gå i skärning fram till flygplatsen. En planerad tillfart till godsterminalen (ca km 4+3) på flygplatsområdet korsas i en skärning. Befintlig tillfart till flygplatsen ligger vid km 4+7. Denna byggs om så att korsningen sker vi km 5+0. Stationen placeras i nedsänkt läge med ett öppet schakt som överdäckas de sista 300 m. Linjen har en god plangeometrisk standard utom vid anslutningspunkten till befintlig bana där horisontalradien är cirka 300 m, vilket medför en högsta hastighet på 80 km/ tim. Horisontalradien minskar kraftigt även vid ankomst till Sturups terminal. Då samtliga tåg skall stanna vid terminalen innebär detta ingen standardförsämring. Till UA1o hör ett triangelspår, Länk triangel öst, som möjliggör tågrörelser i riktning mot Ystad. Länk triangel öst är ett komplement och förutsättning för att UA1o ska kunna fungera som ett stickspårsalternativ. Länken är enkelspårig och har en längd av cirka 910 meter. Linjen har en låg plangeometrisk standard med en radie på 400 meter. km 0+0 Väg Börringe kloster - Börringe station Alternativ järnvägsprofil vid utbyggd E65 i sydligt läge Figur Profi l för UA1o, maximal lutning 25 promille Bef E65, sänkt som lokalväg E65 i nordligt läge Väg Byn - Nötesjö Korridoren går igenom ett kulturhistoriskt intressant område och riksintresseområden för naturvård och kulturmiljö samt område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Korridoren avviker från det strategiska området för kommunikation angiven i den fördjupade översiktsplanen för Sturup (Sturup -93). km 1+0 km 2+0 km 3+0 km 4+0 km 5+0 km 5+7 Planerad infart till godsterminal Bef. infart till flygplats Ny infartsgata "söder" till flygplatsen Figur Schematisk illustration av UA1o med triangel öst Tabell Sammanställning av åtgärder vid vägar Väg, läge (km) Väg mellan Börringe kloster och Börringe Station. km Befintlig E65 (lokalväg vid utbyggnad av E65 i norra korridoren) km Ny E65 i södra korridoren km Ny E65 i norra korridoren km Enskild väg mellan Byn och Nötesjö ( Klockestien / allén) km Planerad infart till godsterminal km Befintlig infart till flygplatsen km Ny infartsgata söder om flygplatsen km Station under markyta Plattform ca 2 Åtgärd profil 25 promille Vägen leds om under ny och befintlig järnväg. Vägen sänks under järnvägen. Vägen leds om söder om befintlig väg för att undvika höga bankar/djupa skärningar. En ny väg till flygplatsens södra del planeras. Denna kommer även att vara tillfart till motorsportbanan. Vägen går på bro över järnvägen. Ersätts med ny infart. Ny infartsgata som går på bro över järnvägen 66

3 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur Utredningsalternativ UA1o utgör ett stickspårsalternativ 67

4 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1v UA1v är den västra delen av en genomgångsbana. UA1v kan byggas som en första etapp av en genomgångsbana och korridoren avses sedan fortsätta öster om flygplatsen i något av alternativen UA2o eller UA2v4. Banan har studerats i två lutningar; 10 resp 25. Tabell Sammanställning av åtgärder vid vägar Figur Profi l för UA1v, maximal lutning 10 promille Figur Profi l för UA1v, maximal lutning 25 promille Planbeskrivning UA1v är en dubbelspårskorridor med en total längd av cirka meter. Korridoren avviker ifrån befintlig bana söder om Tittente. Banan går igenom betesmark och skog och förbi bebyggelsen vid Olsbjär. Befintlig E65 (sänkt som lokalväg) korsas och banan passerar sedan skogsområ- Väg, läge (km) Åtgärd profil 10 promille Åtgärd profil 25 promille Befintlig E65 (lokalväg vid utbyggnad av E65 i norra korridoren) km Ny E65 i södra korridoren km Viltpassage km Ny E65 i norra korridoren km Väg 813 (Sturupsvägen) km Planerad infart till godsterminal km Befintlig infart till flygplatsen km Ny infartsgata söder till flygplatsen km6+970 km 0+0 km 0+0 Vägen sänks under järnvägen. Järnvägen går under vägen som ligger kvar i dagens höjdläge. En viltpassage byggs under järnvägen. En ny väg till flygplatsens södra del planeras. Denna kommer även att vara tillfart till motorsportbanan. Vägen går på bro över järnvägen. Ersätts med ny infart. Ny infart byggs över tågtunneln Alternativ järnvägsprofil vid utbyggd E65 i sydligt läge Bef E65, sänkt som lokalväg Viltpassage E65 i nordligt läge Vägen sänks under järnvägen. Järnvägen går över vägen som ligger kvar i dagens höjdläge. En viltpassage byggs under järnvägen. En ny väg till flygplatsens södra del planeras. Denna kommer även att vara tillfart till motorsportbanan. Vägen går på bro över järnvägen. Ersätts med ny infart. Ny infart byggs över tågtunneln Väg 813, Sturupsvägen det norr därom. Efter branten vid km 3+1 blir landskapet öppet. Över ny E65 i nordligt läge går banan på en cirka 4eter lång bro. Banan fortsätter över den flacka jordbruksmarken fram till km 5. Befintlig väg 813 byggs om och korsas på bro. Därefter går banan ner i en djup skärning till stationen som ligger i ett underjordiskt läge. En planerad tillfart till godsterminalen går över järnvägen vid km 6+2. Befintlig tillfart till flygplatsen ligger vid km 6+7. Denna byggs om så att korsningen sker över tunneln vid km 7+0. Alternativet har en god plangeometrisk standard med radier över 3200 meter. Horisontalradien minskar kraftigt vid ankomst till Sturups terminal. Då samtliga tåg skall stanna vid terminalen innebär detta ingen standardförsämring. Korridoren går igenom ett kulturhistoriskt intressant område och riksintresse områden för naturvård och kulturmiljö samt område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Järnvägskorridoren ligger inom strategiskt område för kommunikation angiven i Svedala kommuns fördjupade översiktsplan för Sturup (Sturup -93). Profi lbeskrivning km 1+0 km 2+0 km 3+0 km 4+0 km 5+0 km 6+0 km 7+0 Alternativ järnvägsprofil vid utbyggd E65 i sydligt läge Bef E65, sänkt som lokalväg Viltpassage E65 i nordligt läge Väg 813, Sturupsvägen km 1+0 km 2+0 km 3+0 km 4+0 km 5+0 km 6+0 km 7+0 På profilritningarna redovisas en profil med en heldragen linje baserad på att E65 byggs ut som motorväg i ett nytt nordligt läge och att befintlig väg E65 sänks och utnyttjas som lokalväg. Med streckad linje redovisas alternativet att Planerad infart till godsterminal Planerad infart till godsterminal Befintlig infart till flygplatsen Befintlig infart till flygplatsen Ny infartsgata "söder" till flygplatsen Ny infartsgata "söder" tillflygplatsen Befintlig infart till flygplatsen Terminalbyggn S P k Terminalbyggn S P k Figur Schematisk illustration av UA1v E65 byggs ut som motorväg längs befintlig väg (Södra korridoren). Inledningsvis går banan på låg bank över landskapet fram till km 2. Vid passage av befintlig E65 går banan i huvudprofilen över vägen på bro. I det fall att motorvägen byggs ut längs befintlig väg och järnvägen byggs med högst 10 promilles lutning bör man dock göra tvärtom för att undvika en väldigt hög bank i Djurhagen (km 1-2). Bro över väg 813 är 55 meter lång både i 10 profilen och i 25 profilen. Mellan km 4 och 5 följer banan marknivån i 25 profilen medan den går på bank i 10 profilen. En skärning krävs mellan km 5 och 6 i 10 profilen medan 25 profilen följer marknivån fram till km 5+7, där banan går ner i skärning. Bansträckningen går sedan i en djup skärning och ned i en tunnel vid km 6+9. Stationen vid Sturup ligger i tunnel (mellan km 7+6 och km 7+8). 68

5 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur Utredningsalternativ UA1v kan kombineras med UA2v4 eller UA2o till en genomgående bana 69

6 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA2v4 UA2v4 är den östra delen av ett genomgående alternativ. Korridoren avses vara en fortsättning av UA1v öster om flygplatsen. Banan har studerats i två lutningar; 10 resp. 25. Planbeskrivning UA2v4 är en korridor som är förlagd mellan flygplatsen och Björkesåkrasjön med en total längd av cirka meter Tabell Sammanställning av åtgärder vid vägar (från km 8+0 till km 17+7). Banan är dubbelspårig fram till km 9+2 och därefter enkelspårig på resterande del. Stationen vid flygplatsen placeras i ett underjordiskt läge (inom alt UA1v) och järnvägen passerar i tunnel under landningsbanan. Banan viker sedan söderut över betes- och åkermark. Mellan km 11 och 12 går banan genom skogsmark och korsar därefter Slätterödsvägen. Banan går på bro över E65 för att sedan vika ner på åkermarken i riktning mot Skurup. UA2v4 ansluter till befintlig järnväg ca 2 km väster om Skurup tätort. Väg, läge (km) Åtgärd profil 10 promille Åtgärd profil 25 promille Väg mellan Lemmeströtorp och Slättteröd km km Väg mellan Börringe bygdegård och Dalstorp km Väg mellan Stenbäck och Tärnö km Landningsbana Tunnel under landningsbana Vägen passerar över järnvägen som ligger i skärning. Järnvägen passerar på bro över E65 som ligger kvar i plan och profil. Vägen leds i skärning under järnvägen. Vägen går under landskapsbron. Figur Profi l för UA2v4, maximal lutning 10 promille Figur Profi l för UA2v4, maximal lutning 25 promille Vägen leds under järnvägen. Järnvägen passerar på bro över E65 som ligger kvar i plan och profil. Vägen leds i skärning under järnvägen. Vägen leds troligen i skärning under järnvägen. Horisontalradien på 600 m efter Sturup där korridoren viker av söderut bedöms ej utgöra någon standardförsämring eftersom alla persontåg ska stanna vid Sturup. Korridoren går genom riksintresse för naturvård samt område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Korridoren passerar nära två Natura 2000 områden; Hunneröds mosse och Lemmeströtorp. Profi lbeskrivning För profilen med högst 10 lutning går banan på bro mellan km Banan går vidare i en djup skärning vid passage av höjden mellan km 12 och 13. I 25 profilen krävs endast en låg bank över marken och skärningen i höjdpartiet blir betydligt grundare. Korridoren passerar under befintlig väg Slätteröd i 10 medan den i 25 profilen passerar över. Korridoren korsar E65 och befintlig väg vid Killeröd i högt läge. Banan går därefter ner i djup skärning mellan km 14 och 15 i 10 profilen. Inte en fullt så djup skärning krävs för 25 profilen. En bro krävs mellan km för att nå marknivån i 10 profilen. 25 profilen går på bank mellan km 15+0 och 15+6 och sedan följer banan åkerlandskapet mellan km 16 och km 17. Tvärsektioner av passagen vid km illustreras i avsnitt 6.3 Hydrogeologi. km 8+0 km 9+0 km 10+0 km 11+0 km 12+0 km 13+0 km 14+0 km 15+0 km 16+0 km 17+0 Landningsbana Tunnel under landningsbana km 8+0 km 9+0 km 10+0 km 11+0 km 12+0 km 13+0 km 14+0 km 15+0 km 16+0 km 17+0 Väg Lemmeströ - Slätteröd Väg Lemmeströ - Slätteröd Väg Börringe bygdegård - Dalstorp Väg Börringe bygdegård - Dalstorp Väg Stenbäck - Tärnö Väg Stenbäck - Tärnö Figur Schematisk illustration av UA2v4 70

7 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur Utredningsalternativ UA2v4 utgör en möjlig fortsättning på UA1v till en genomgående bana 71

8 3. UTREDNINGSALTERNATIV 72 UA2o UA2o är den östra delen av ett genomgående alternativ. Korridoren avses vara en fortsättning av UA1v öster om flygplatsen. Banan har studerats i två lutningar; 10 resp. 25. Planbeskrivning UA2v är en korridor som är förlagd till området öster om Björkesåkrasjön med en total längd av cirka meter Tabell Sammanställning av åtgärder vid vägar Figur Profi l för UA2o, maximal lutning 10 promille Figur Profi l för UA2o, maximal lutning 25 promille (från km 8+0 till km 19+7). Banan är dubbelspårig fram till km 8+6 och därefter enkelspårig på resterande del öster om flygplatsen. Stationen vid flygplatsen placeras i ett underjordiskt läge och järnvägen passerar i tunnel under landningsbanan. Sedan går korridoren genom skogsmark från km 10+5 till km 12 och passerar därefter åkermarken och vägen vid Julbäck. Skogspartiet på höjden mellan km 14 och 15 passeras i skärning. Efter en dalgång korsas E65 och den befintliga vägen till Lilla Nyvång. Banan löper ut över fälten söder Väg, läge (km) Åtgärd profil 10 promille Åtgärd profil 25 promille Väg mellan Vasaholm och Bramstorp km Väg mellan Vasaholm och Kullaröd km Väg mellan Orevad och Svartesjö km Väg mellan Slätteröd och Iglesjö km km Väg mellan Stenbäck och Tärnö km Väg mellan L Nyvång och Stjärneholm km m 70 m 45 m Tunnel under landningsbana 20 m km m 70 m Landningsbana Landningsbana 45 m Tunnel under landningsbana 20 m km 8+0 Väg Vasaholm - Bramstorp Vägen höjs och leds över järnvägen. Vägen höjs och leds över järnvägen. Järnvägen passerar på bro över E65 som ligger kvar i plan och profil. Vägen sänks något och leds under järnvägen. Vägen går under järnvägen. VägVasaholm - Kullaröd Vägen höjs och leds över järnvägen. Järnvägen passerar på bro över E65 som ligger kvar i plan och profil. Vägen sänks något och leds under järnvägen. om Stjärneholm för att därefter ansluta till befintlig järnväg strax väster om Skurup tätort. Korridoren går igenom Häckeberga naturvårdsområde, riksintresseområden för naturvården och kulturmiljön samt område med särskilda bestämmelser enligt MB 4 kap. Profi lbeskrivning km9+0 km 10+0 km11+0 km 12+0 km 13+0 km 14+0 km 15+0 Väg Vasaholm - Bramstorp VägVasaholm - Kullaröd km9+0 km 10+0 km11+0 km 12+0 km 13+0 km 14+0 km 15+0 VägOrevad-Svartesjö Väg Orevad - Svartesjö Väg Slätteröd - Igelsjö Väg Slätteröd - Igelsjö Stationen vid flygplatsen förläggs i ett underjordiskt läge. I 10 profilen går stigningen från flygplatsen i en skärning som gör att banan passerar under befintlig väg till Bramstorp. 25 profilen gör en brantare stigning och passerar över Bramstorp vägen. Mellan km 10 och 12+5 följer banan i stort sett det kuperade landskapet och båda profilalternativen passerar över vägarna mellan Vasaholm och Kullaröd, samt vägen vid Julbäck. En djup skärning krävs mellan km 12+5 och 13. Vid 10 profilen krävs betydligt djupare skärningar vid km än vid 25 profilen. För båda profilerna föreslås en lång landskapsbro mellan km 14+8 och Denna går även över E65, vars läge låser profilernas höjd vid passagen. Detta är ett högt profilläge som inte innefattar någon tunnelkonstruktion i höjdpartiet utan förutsätter djup skärning i detta läge. Söder om E65 går banan i 10 profilen på en bro mellan km i det öppna landskapet. Bron är ej nödvändig i 25 profilen eftersom lutningen medger en snabb anpassning till marknivån. Sammantaget kräver 10 profil långa broar, höga bankar och djupa skärningar. Väg Stenbäck - Tärnö Väg Stenbäck - Tärnö km 16+0 km 16+0 Väg L Nyvång - Stjärneholm Väg L Nyvång - Stjärneholm Figur Schematisk illustration av UA2o km17+0 km 18+0 km 19+0 km17+0 km 18+0 km 19+0

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

4. UPPNÅDD FUNKTION. Effekter på resandet

4. UPPNÅDD FUNKTION. Effekter på resandet Effekter på resandet Utgångsläge - delmarknader För att kunna analysera olika alternativ för trafik till Sturup måste totalresandet i korridoren längs Ystadbanan beaktas. Gjorda analyser visar att totalresandet

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Spår Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Spår Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och Gunilla Yström

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

6. MILJÖKONSEKVENSER. Sturupspendeln - Järnvägsutredning

6. MILJÖKONSEKVENSER. Sturupspendeln - Järnvägsutredning 85 80 75 db(a) Planeringsmål för buller, maximal ljudnivå utomhus vid uteplats. 65 6. MILJÖKONSEKVENSER db(a) FRIFÄLT Figur 6.7.4 Maximala bullernivåer 2 m över markyta vid profil 25 promille år 2020.

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV spendeln - Järnvägsutredning Figur 3.6.16 Utredningsalternativ UA2o utgör en möjlig fortsättning på UA1v till en genomgående bana 73 3. UTREDNINGSALTERNATIV spendeln - Järnvägsutredning

Läs mer

4 Miljökonsekvenser. 4.1 Metodik

4 Miljökonsekvenser. 4.1 Metodik 4 Miljökonsekvenser 4.1 Metodik I miljöbalken (MB) samt lagen om byggande av järnväg beskrivs när en miljökonsekvensbeskrivning skall genomföras samt vad den skall innehålla. Inom ramarna för det tidigare

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING RAPPORT KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C Kompletterande buller pm för Norrköpings resecentrum Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21 Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås Påldagen 2015 2015-05-21 i Sverige 2 Stambanorna 150 år gamla 100 tåg/dygn Olika trafik på samma bana Olika hastigheter begränsar kapaciteten. Sårbart

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

7 Trafik- och samhällsrelaterade effekter

7 Trafik- och samhällsrelaterade effekter 7 Trafik- och samhällsrelaterade effekter 7.1 Transportkapacitet och restider 7.1.1 Metodik och bedömningsgrunder Konsekvensbedömning av korridorer i järnvägsutredningen fokuserar på alternativskiljande

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping. Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB

Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping. Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB Tranås Kommuns projektgrupp Deltagande personer i projektgruppen från

Läs mer

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter 6. Effekter 6.1 Planerad markanvändning Nollalternativet Det finns idag ett antal områden för planerad bebyggelse utmed befintlig järnväg. Ingen planerad markanvändning står i direkt konflikt med dagens

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås 7.6. Alternativ Centraltunnel, / Vid planering av en ny höghastighetsbana genom Sveriges två största städer är det viktigt att olika alternativa dragningar undersöks så det alternativ som beslutas har

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

är öppen för på- och avstigning.

är öppen för på- och avstigning. Detaljplaneprogram Linbanans stationer Programförslaget innehåller fyra linbanestationer mellan Häggvik station och Väsjön. Möjlighet finns att förlänga sträckan med ytterligare en station i Södersätra.

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 0.1. Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 0.1. Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 0.1 Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn Dokumentinformation Titel: Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn Serie nr: 2009:81 Projektnr:

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Sida 1 av 7 Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Grundkarta (ingår i plankarta) daterad 2006-02-09 Fastighetsförteckning daterad

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB) 2013-06-20 323024800_00 Bilaga 13 till

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer Kommunikationer Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö 2011-02-02 Dp 5063 SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för område öster om SVÅGERTORPS STATION i Hyllie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig.

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig. Kollektivtrafikstråket Helsingborg - Höganäs Juliet Leonette-Lidgren Samråd med allmänheten i Höganäs avseende Förstudie enligt lag om byggande av järnväg 2012-11-07 1 Förstudien ska... Utreda behovet

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar 11 3. Körvägsalternativ 3.1 Identifierade körvägar Tolv olika körvägar mellan järnvägsstationen och CSK har identifierats som rimliga alternativ. Anslutning till CSK kan ske antingen via Södra Boulevarden

Läs mer

Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan

Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan Ert datum Er beteckning Expertstöd Samhälle Box 43 SE-971 02 LULEÅ Sweden Besöksadress: Residensgatan 18 Telefon 0920-352 00 Telefax 0920-353 59 www.banverket.se Rapport Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan

Läs mer

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Oktober 2007 Reviderat i juni 2008 2 PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1 (Bysjöstrand), Grangärde,

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö RAPPORT Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Projektnummer: 2015/150444 2015-12-01 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Postadress: Region

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-00-031 Datum Assar Engström Assar Johanna

Läs mer

Via Maria, 5 nätter Salzburg St Wolfgang, 4 vandringsdagar

Via Maria, 5 nätter Salzburg St Wolfgang, 4 vandringsdagar Via Maria, Salzburg St Wolfgang, 5 nätter 1(5) Vandra i Österrike Via Maria, 5 nätter Salzburg St Wolfgang, 4 vandringsdagar Via Maria är en pilgrimsled som går mellan Altöttingen i Tyskland och Mariazell

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fylleåleden en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Anläggandet av en led längs Fylleån är ett sätt att ta till vara på redan befintliga kvaliteér och göra Fylleån mer tillgänglig

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer