Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö"

Transkript

1 RAPPORT Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Projektnummer: 2015/

2 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Postadress: Region Syd, Box 543, Kristianstad E-post: Telefon: Dokumenttitel: Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Författare: WSP Sverige AB Dokumentdatum: Version: 1.0 Projektnummer Trafikverket: Kontaktperson: Sofia Bremer, Trafikverket 2

3 Innehållsförteckning FÖRORD SYFTE PROJEKTET Syfte med projektet Projektets omfattning Tekniska förutsättningar KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Kalkylarbetets genomförande Underlag Omfattning Avgränsning Alternativa kalkyler Samband och avgränsningar mot andra projekt Finansiering Tidplan Planerade provisorier/trafikomläggningar Fasta förutsättningar Planeringsreferens RISKER BILAGOR

4 Förord Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg Stockholm -Göteborg och Stockholm-Malmö. Sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö utgör delar av detta och är i ett tidigt utredningsskede, dessa utredningar kommer att redovisas som så kallade studier. Som en första del av utredningsarbetet för delen Jönköping-Malmö har en översiktlig principstudie genomförts för att kartlägga tänkbara och relevanta systemlösningar. Rapporten från detta arbete benämns Översiktlig design och systemlösning och kommer att utgöra underlag för det fortsatta utredningsarbetet. I rapporten redovisas funktioner och krav som den nya järnvägen skall uppfylla. Dessa är kopplade till styrande dokument som finns för höghastighetsjärnväg, landskapsknutna förutsättningar och relevanta miljöaspekter. I arbetet med Översiktlig design och systemlösning har en geografisk avgränsning gjorts till ett översiktligt utredningsområde. Målsättningen har varit att inom detta översiktliga utredningsområde skall tänkbara systemlösningar återfinnas baserat på de systemtekniska funktioner som har identifierats. Arbetet med Översiktlig design och systemlösning är också en första del för att succesivt analysera de effekter och konsekvenser som föreslagna lösningar och funktioner har avseende miljö. Det har även utgjort underlag för en grov kostnadsindikation och underlag för en osäkerhetsanalys avseende kostnader. Detta dokument utgör bilaga till ovan beskrivna rapport. 4

5 1. Syfte Syftet med denna dokumentation är att öka kvaliteten, förståelsen och spårbarheten av underlagskalkylen. Nedan beskrivs kalkylförutsättningar med gjorda antaganden samt projektets syfte, omfattning, bakgrund, nuvarande status, avgränsningar osv. 2. Projektet Objektsnamn: studie för höghastighetsbana delen Jönköping-Malmö Objektsnummer: 2015/ /2015/ Uppdragsnamn: Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Uppdragsnummer: Skede: Utredningsalternativ: Översiktlig design US1, US2, US5_VÄST 2.1 Syfte med projektet Regeringskansliet har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att arbeta för medfinansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I kansliets uppdrag ingår också att arbeta för att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka nya bostäder. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram de underlag och de analyser som behövs när det gäller olika sträckningar för höghastighetsjärnvägarna. Den här studien syftar till att: - ta fram underlag till Sverigeförhandlingen som säkerställer att det finns en sträcka som är möjlig att bygga på inom aktuellt område. - ta fram underlag till den nationella infrastrukturplanen 2018 för ny höghastighetsbana på den ca 30 mil långa sträckan mellan Jönköping och Malmö. - ta fram underlag som medger en effektiv planläggningsprocess. Studien ska ligga till grund för val av sträckningskorridor mellan Jönköping och Malmö och val av stationer. I valet kommer hänsyn att tas till landskapets känslighet och potential, kostnadspåverkan, miljökonsekvenser, sociala konsekvenser, samhälls- och regionalekonomiska konsekvenser och påverkan på tillgänglighet. Studien kommer också att innehålla underlag för lämpliga tider och etappindelningar. 5

6 Som underlag till studien har sex stycken olika tekniska PM tagits fram. Detta tekniska PM: PM Kalkyl utgör en del i detta arbete. 2.2 Projektets omfattning Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping Malmö. Utredning av stationsläge i Jönköping ingår ej i denna studie. På sträckan Lund-Malmö är utgångspunkten att befintligt spår kommer att vara utbyggt till 4 spår när höghastighetsspåren är utbyggda, förutom passagen Lund C till Högevall för vilket tas höjd för i detta projekt. Geografisk avgränsning Utifrån storskaligheten i studien behöver man arbeta med flera olika geografiska nivåer. Tre huvudsakliga geografiska avgränsningar har identifierats, se figur nedan. Den första avgränsningen rör hela utredningsområdet och berör förutsättningar och konsekvenser på en övergripande nivå, t.ex. när det gäller landskapets förutsättningar, omvärlds- och marknadsfrågor och miljöaspekter.under studien kommer flera utredningsstråk att identifieras och studeras. Därför kommer en geografisk avgränsning som följer respektive stråk att tillämpas i studien. Vidare kommer studien att studera stationslägen i de samhällen som kan komma att utgöra knutpunkter. För dessa kommer bedömningar på en mer detaljerad nivå att genomföras. Figur 1 Utredningsområdet Utredningen omfattar följande teknikområden: Översiktligt system Tar fram övergripande systemlösningar utifrån olika trafikeringsantaganden. Underlagen ska kunna användas för bedömning av vilka alternativ som ska utredas vidare. Järnvägssystem 6

7 Tar fram översiktligliga systemlösningar för järnvägssystemet innehållande kraftförsörjning, trafikledningssystem, tele, banutformning samt anslutningar mot befintligt järnvägssystem. Anläggning Tar fram en översiktlig systemlösning för anläggande av banunderbyggnad och undergrund. Bedömt behov av grundläggning och markförstärkning med tillhörande anläggningar. Landskap Tar fram en landskapsanalys som ska fungera som ett planeringsunderlag och skapa förstående för landskapets känslighet och möjligheter. Miljö Sammanställer förutsättningar för kultur- och naturvårdsintressen. Bedömer konsekvenser och effekter av olika utredningsalternativ. Kalkyl Dokumenterar och bedömer i samråd med beställaren den totala kostnaden för projektet.projektet är en del av höghastighetssystemet i Sverige. Detta projekt har ett gränssnitt mot ÅVS Linköping Borås. Tre beräkningslinjer har kalkylerats och beskrivs i detta PM. I nedan bild beskrivs de tre beräkningslinjerna schematiskt. US1 går från Jönköping via Skillingaryd, Värnamo, Ljungby och Helsingborg till Lund. US2 går från Jönköping via Skillingaryd, Värnamo, Ljungby och Hässleholm till Lund. US5 går från Jönköping via Växjö, Älmhult och Hässleholm till Lund. 7

8 Alla tre linjerna har en kopplingspunkt som definierats väster om Jönköping, vid km

9 De olika begränsningslinjerna ansluter befintligt spår strax innan Lund C och fortsätter därefter på befintliga (framtida utbyggt 4 spår) till Malmö C. Den nya järnvägen kommer att vara dubbelspår. Längden för de olika beräkningslinjerna från kopplingspunkten väster om Jönköping till Lund är: US1 270 km US2 246 km US5 (väst) 278 km Från Lund till Malmö är det samma sträcka för alla alternativ. På denna sträcka sker ingen utbyggnad mer än vissa åtgärder i Malmö C och Lund C Högevall. För respektive beräkningslinje har ett antal stationer bedömts byggas. Stationen anläggs på linjen och har följande schematiska utformning, med sidospår stannande tåg och sidoplattformar. Stationerna byggs också med växelförbindelser för att tåg ska kunna ta sig mellan huvudspåren. Stationerna ligger på ett avstånd så att det inte behövs andra växlingsmöjligheter på sträckan. 9

10 Nedan beskrivs vilka stationer som finns på respektive sträcka. Det finns också mindre orter som passeras där den nya järnvägen kommer att innebära omläggning av vägar mm. Dessa beskrivs också nedan. Stationer på US1: Orter som passeras är där järnvägen kommer att påverka vägar mm är Dalhem och Pålstorp. Stationer på US2: Orter som passeras är där järnvägen kommer att påverka vägar mm är Norra Rörum. 10

11 Stationer på US5: Orter som passeras är där järnvägen kommer att påverka vägar mm är Månsarp och Norra Rörum. Gemensamma stationer Från Lund till Malmö kommer höghastighetstågen att trafikera de befintliga spåren. Mellan Högevall till Malmö är förutsättningen att de befintliga spåren är utbyggda till 4 spår. Utifrån rapporterna Förenklad studie Fyrspår Flackarp-Högevall, , Kapacitetsutredning Lund Flackarp, daterad och PM Järnvägstunnlar i Lund, görs antagandet att det behövs fyrspår mellan Lund C och Högevall. I denna kalkyl har kostnader för alternativet markförlagda spår i Lund C antagits. 1.1 Tekniska förutsättningar Utredningen sker på övergripande nivå med utgångspunkt från Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (TDOK 2014:0159) innehållande dimensioneringsförutsättningar för höghastighetsbanor i Sverige. För kalkylen har även erfarenheter från internationella höghastighetsprojekt inarbetats. Utgångspunkten för projektet är att restider mellan Stockholm och Malmö på 2 timmar och 30 minuter ska uppnås. För detta dimensioneras anläggningen för hastigheter på 320 km per timme. 2. Kalkylförutsättningar 2.1 Kalkylarbetets genomförande Underlagskalkylen följer Trafikverkets normer gällande framtagning av kalkyler. Avstämning med teknik ansvariga inom mark anläggning genomgång. 11

12 Kalkylunderlag har tagits fram utifrån att mängder för olika teknikområden för de tre beräkningslinjerna har tagits fram. 2.2 Underlag Mängdberäkningarna är baserade på från fotogrammetriskt kartmaterial och Google Earth, som har beräknats mot en schabloniserad normalsektion. Detta innebär att massorna inte är optimerade och osäkra. Bergnivåer är tolkade utifrån profiler och geotekniskt underlag. Arbetet är baserat på tidigare framtagen geometri för respektive stråk och ingen revidering har gjort av varken horisontal eller vertikalgeometri. Vissa orimligheter har upptäcks som till exempel att profilen ligger flera meter över marknivå i korsningen med ett befintligt flygfält. Problematiken med detta är ej med i kalkylen. Kalkylens prissättning baseras på att masshanteringen balanseras lokalt och att transport avstånd kan optimeras. Några geotekniska undersökningar ingår inte i uppdraget. Geotekniska förstärkningsåtgärder är bedömda genom studier av befintliga geotekniska karteringar. För grundläggning av byggnadsverk är bedömningen att detta sker genom pålning eller utbredda plattor på grusbädd. Fyra olika brotyper utgör grund för bedömningen av kostnader per meter bro, se skisser under block Omfattning Block 1 Projektadministration Bedömd kostnad 10% 13% 17% -satser av block 5 till 7. Den bedömda kostnaden utgår från uppföljning av projekt inom branschen. Block 2 Utredning/planering Bedömd kostnad 1% 2% 3% -satser av block 5 till 7. Den bedömda kostnaden utgår från uppföljning av projekt inom branschen. Block 3 Projektering Baseras på uppföljning av stora projekt antagen kostnad: 2%/3 %/5 %. Block 4 Mark- och fastighetsinlösen Ett område med en bredd av 60 meter längs hela sträckan markvärdet inkluderat med övriga fastighetskostnader är grovt uppskattat till 30 kr/m². En studie markvärdet och fastighetskostnader bör ske i nästa skede. 12

13 Block 5 Miljöåtgärder Miljöåtgärder i form av föroreningar, skydds- och kompensationsåtgärder är åsatta lika värden för samtliga sträckningar, vilket framgår av kalkylsammanställningen. Bullerskärmar är aktuellt att utföra dessa måste dimensioneras för belastningseffekter från passerande höghastighetståg med en höjd av 4.5 meter. Skyddsåtgärder (skydd för grundvattentäkter) Har inte beaktats i kalkylen Block 6 Mark- & anläggningsarbeten inkl. geoteknik, kanalisation, samt byggnadsverk Nedan följer principer för hur mängdningen av markanläggningen har genomförts. Tätorter Större tätorter har hoppats över, men noterats. Mängdas senare som 1 st tätort Fyllning/Bank Fyllning (bank) inträffar då RÖK ligger över befintlig mark. Om RÖK skulle ligga bara några dm över bef. mark så säger vi för enkelhetens skull att hela tjockleken av frostskyddslagret (underballasten) ligger på befintlig mark (så slipper vi beräkna en liten schakt volym i detta fall). Frostskyddslagrets tjocklek sätter vi till 1.4 m vid skärning i jord. Längden på fyllningen har bestämts med ca 50 m noggrannhet. En representativ höjd på fyllningen hf har bestämts (bara genom att uppskatta, inte räkna ut, säg på m noggrannhet). Kortare delsträckor än c:a 200 m gör vi inte. Avdrag för broar gjordes ej vid mängdning, detta avdrag har gjorts senare när brolängderna var kända. Exempel: ger längd 500 m. Representativ hf=3 m. Volymen blir m ger längd 1100 m. Representativ hf 4 m. Volymen blir m ger längd 200 m. Representativ hf 4 m. Volymen blir m3. 13

14 Jordskärning Jordskärning inträffar då RÖK ligger under befintlig mark (eller rättare då underkant frostskyddslager hamnar under befintlig mark). Vid små skillnader mellan RÖK och befintlig mark förenklar vi så att hela frostskyddslagret ryms ovanpå befintlig mark så vi inte får någon liten schaktvolym att beräkna. Längden på fyllningen bestämdes med c:a 50 m noggrannhet. Representativ höjd på schakten hj bestämdes och därefter beräknades schaktvolymen. Det blir en schaktvolym men även en fyllningsvolym för frostskyddslagret. Exempel: ger en längd på 600 m. Representativ hj=4 m. Schaktvolymen blir m3 och fyllningen blir m3 Bergskärning Bergskärning inträffar då RÖK ligger så djupt att vi hamnar under berget som antas ligga 5 m under markytan. Vid små skillnader mellan RÖK och bergytan förenklar vi så att frostskyddslagret hamnar ovanpå berget så det inte behöver beräknas någon bergschakt. Frostskyddslagrets tjocklek sätter vi till 0.5 m vid berg. Längden på fyllningen bestämdes med c:a 50 m noggrannhet. En representativ höjd på schakten hb bestämdes och därefter beräknades schaktvolymen. Det blir en schaktvolym även för jord samt även en fyllning att beräkna. Exempel: ger en längd på 300 m. Säg att representativ jordtäckning är4 m på den sträckan. Ger jordschakt m3, bergschakten bedöms finnas på 100 m längd med 2 m representativt djup. Ger volymen 6401 m3. Fyllningen på 300 m längd blir 2250 m3. En slutlig kontroll gjordes för att säkerställa att total längd skärning + längd bank + längd bro sammanfaller med total längd järnväg räknat från beräknad startpunkt till beräknad slutpunkt. Trummor Trummor förutsätts enbart ligga på sträckor med bank. c/c 200 mm, dvs. antalet trummor = totalsträcka bank / 200 m Dränering Dränering ligger på vardera yttersida om spåret vid skärning samt mellan spåren på hela sträckan inkl. broar. Dvs. total längd dränering = 2 ggr sträcka skärning + total sträcka järnväg 14

15 Skogsavverkning Områden där järnvägen passerar skogsmark inventerades med hjälp av Google Earth där linjerna hade lagts in. Total längd summerades och en bredd på 100 m antogs. Block 6.1 Markarbeten Järnväg Rivnings- och flyttningsarbeten samt avverkning och röjning är kostnadsbedömda efter jämförelse med motsvarande andra projekt. Förstärkningslager, underballast och stenmaterial till erosionsskydd beräknas delvis komma från krossning av det egna losshållna berget. Block 6.2 (Väg/Järnväg) Byggnadsverk/konstbyggnader Vid bedömning av brokostnaderna bör också hänsyn tas till att det finns en osäkerhet i utformningen av längden på broarna. Antalet broar är grovt tolkat från profiler och övrigt underlag. Extra kostnader för gestaltning av broarna är ej inkalkylerade. Nedan redovisas skisser för brotyperna 1-4. Brobredd är vald till samma som på projket Ostlänken 12.3 meter. Typ 1 15

16 Typ m Typ m Typ 4 16

17 Block 6.3 Tunnel (Väg/Järnväg) Tunnlar inklusive tunnelpåslag. Block 6.4 Väganläggning Omläggning av vägar ingår i tätortspassager samt i trågposter. Block 7 BEST-arbeten Kostnaderna är baserade på genomsnittsvärden för prisuppgifter från upphandlade arbeten under senaste året. Pålägg för höghastighet samt hänsyn tagen till volym. Kostnadsposter är bedömda med input från producerade anläggningar i Europa, främst Spanien. Block 7.1 Ban Slabtrack på hela sträckan bilden nedan är ett exempel på möjlig utformning. Block 7.2 EL Omformarstationer också ingår. Block 7.3 Signal ERTMS 2 som signalsystem. 17

18 Block 7.4 Tele Block 8 DoU Projektunika åtgärder inkl arkeologi & Kostnaden för arkeologin uppskattas till ett antal utgrävningar med en fiktiv styckekostnad. Block 9 Överlämnande& avslut Antagen kostnad för besiktningar och förvaltningshandlingar: 0,2 %/0,3%/0,5 % av kostnaden för block Avgränsning Korsning av flygfält 5 meter ovanför mark nivå är inte beaktade. Inga åtgärder för att förbättra sedan tidigare framtagen geometri har genomförts. 2.5 Alternativa kalkyler Endast de tre stråken är kalkylerade. 2.6 Samband och avgränsningar mot andra projekt Följande samband och avgränsningar mot andra projekt finns: ÅVS Linköping-Borås en avgreningspunkt har identifieras där beräkningslinjerna startar för denna kalkyl. Lund-Flackarp För delen Lund C Högevall är utgångspunkten att det kommer behövas fyra spår. I denna kalkyl är utgångspunkten ett tunnelalternativ som beskrivits i tidigare utredningar. Flackarp- Arlöv Denna sträcka förutsätts vara byggd när höghastighetsspåren ska byggas. Ingår därför inte med några åtgärder i denna kalkyl. Malmö C och koppling mot Kastrup och Köpenhamn. I denna kalkyl ingår några mindre åtgärder för att möjliggöra angöring i Malmö C nedre och Malmö C övre. Åtgärder för att hantera uppställning av tåg, furnering, vändning av tåg etc. i Malmö ingår inte. Det ingår inte heller några åtgärder i Kastrup eller Köpenhamn. Koppling till andra befintliga banor - I denna kalkyl ingår inga koppling till befintliga banor. 18

19 2.7 Finansiering Finansiering är inte beaktad i kalkylen. Ren kostnadskalkyl utan hänsyn till redan upparbetade kostnader. 2.8 Tidplan Grunden för kalkylen utgår från att byggstart sker omkring 2025 och att trafik start ska kunna ske Utgångspunkten är att hela sträckan byggs utan olika trafikeringsetapper. 2.9 Planerade provisorier/trafikomläggningar Hanteras i posterna för tätortspassager i block Fasta förutsättningar Prisnivå Vi bortser från Force Majeure-händelser Projektet genomförs i sin helhet Ingen hänsyn tas till finansiering eller intäkter Banan dimensioneras inte för godstrafik eller farligt gods 2.11 Planeringsreferens Bedömningen av kostnadsposter bygger på en normal marknad med flera pågående och avslutade stora projektet som om fattar höghastighetsbanor. Nyckeltalen i kostnadsposterna bygger på erfarenheter från både Sverige och Europa. 3. Risker Den största osäkerheten i denna kalkyl ligger i att alla mängder är bedömda utan någon riktig projektering, ingen optimering har skett av geometrin. Antalet broar m m är tolkade från Google Earth. Kostnaderna för byggnadsverk är en av de absolut största posterna. Tätortspassagerna är väldigt översiktligt bedömda utan kunskap om befintliga ledningar m m. Inga banor av denna typ och standard är inte byggda i Sverige. 19

20 4. Bilagor Sammanställning av de tre stråken och underlagskalkyl för respektive del. Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. Telefon: , Texttelefon:

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014 KOSTNADSBEDÖMNING Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län December 2014 Dokumenttitel: Kostnadsbedömning Västlänken Skapat av: Trafikverket Dokumentdatum: 2014-12-09 Dokumenttyp:

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING RAPPORT KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C Kompletterande buller pm för Norrköpings resecentrum Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:?

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:? Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg Mölndalsvägen 30 B www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Fax: 031-63 51 38 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil:

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Trafikplats Jung, E20 1 (8) Vägverket Region Väst, Mariestad Objektnummer: 85 631 150 Vägverket Konsults Uppdragsnummer: 34070076 Trafikplats Jung PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Upprättad av:

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21 Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås Påldagen 2015 2015-05-21 i Sverige 2 Stambanorna 150 år gamla 100 tåg/dygn Olika trafik på samma bana Olika hastigheter begränsar kapaciteten. Sårbart

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET

Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET Objektnummer: 85 729 730 Objektnamn: E18 Björkåsmotet - Skutberget Skede: Arbetsplan Datum: 2008-08-21 Rev. datum: 2008-08-22 1(9) 1. Bakgrund Vägverket planerar

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-01-15 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

HUR KLARAR VI DETTA?

HUR KLARAR VI DETTA? HUR KLARAR VI DETTA? Stadsplanering ska ge sammanhang och närhet Den stadsplanering som bedrivs i Sverige idag syftar inte till att skapa närhet och underlätta företagande, utan till det motsatta: att

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Spår Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Spår Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och Gunilla Yström

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Väg 26, Halmstad (E6) - Oskarström KALKYL-PM

Väg 26, Halmstad (E6) - Oskarström KALKYL-PM Datum: Reviderad: Objektnamn: Väg 26 Halmstad - Oskarström Objektnummer: 23180004 Planobjekt: Väg 26, Halmstad (E6) - Oskarström KALKYL-PM 1. Bakgrund Nuvarande väg omfattar ca 10,9 km väg och är ca 12

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Geoteknisk PM Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora, Tyresö Uppdragsansvarig: Johan Bengtsson

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Kil-Ställdalen, plankorsning i Mölnbacka

Kil-Ställdalen, plankorsning i Mölnbacka Samrådsunderlag Kil-Ställdalen, plankorsning i Mölnbacka Forshaga kommun, Värmlands län Vägplan, 2015-08-28 Projektnummer: B531047 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Box 1015,

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Kommunstyrelsen Yttrande 2016-03-01 1(5) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning 2015-12-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/81-311 Kommunstyrelsen Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. Sammanfattning

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda

Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda JÄRNVÄGSPLAN MED STATUS SAMRÅDSHANDLING FÖR VAL AV LOKALISERING Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda Sigtuna och Upplands Väsby kommun, Stockholms län SAMRÅDSHANDLING Projektnummer: 137 774 Ärendenummer 2014/49376

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338)

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Till Trafikverket Region Väst 405 33 Göteborg goteborg@trafikverket.se Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Efter att ha tagit del av

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2

OSTLÄNKEN avsnittet Norrköping - Linköping Bandel JU2 Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Handläggare (konsult) Granskad (konsult) Rev Diarienummer F08-10130/SA20 Godkänd (konsult) Rev Dokumentnummer 9651-00-031 Datum Assar Engström Assar Johanna

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Trafikverket Översiktlig beskrivning av miljöeffekter För höghastighetsjärnväg Linköping - Borås

Trafikverket Översiktlig beskrivning av miljöeffekter För höghastighetsjärnväg Linköping - Borås Trafikverket Översiktlig beskrivning av miljöeffekter För höghastighetsjärnväg Linköping - Borås Bilaga 1 till rapport: Översiktlig design- och systemlösning Slutlig handling, 2015-12-01, Göteborg Översiktlig

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Uppdaterad 2007-12-20

Uppdaterad 2007-12-20 Uppdaterad 2007-12-20 Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 1 Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov av fler bostäder Behov av utökad

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Förbifart Stockholm 2013 och framåt

Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förstudie Vägutredning REGERINGENS TILLÅTLIGHETS-PRÖVNING MKB, 2009 ARBETSPLAN MKB ÖVRIGA PRÖVNINGAR (Natura 2000) (Natur- kulturreservat) KOMMUNALA DETALJPLANER MILJÖDOMAR

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer