Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten."

Transkript

1 Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio tr sä or St äd gr é l l Fråluftstor och friskluftsitg i smbd med tuelmyig, ödutrymig äg e -E 4/E 20 Friskluftsitg er tä lje v Äspholmsväge Sö d Skärholme Kuges kurv vä Vårbergsväge Teckeförklrig ge Kollektivtrfikrmper Friskluftsitg Fråluftstor Mottgigssttio Fråluftstor och friskluftsitg i smbd med tuelmyig Ike Nödutrymig! < Tekikkiosk X Dgvttedmm VA-sttio Dgvttedmm Buller/brdskyddsskärm GC-vägr Tuelläge 500 m Ytläge Figur 1.14 Skdeförebyggde åtgärder. För högt beläg bostäder som ite k vskärms erbjuds fösteråtgärder. vr m 10 meter hög för tt påverk på ärområdet sk bli lite Luftföroreigr Tuels vetiltiosläggig kommer tt körs i de utsträckig som behövs för tt klr de fstlgd gräsvärde. För tt led ut e del v luftföroreigr på högre höjd byggs fråluftstor itill tuelmyigr för trfik ut frå E4 Förbifrt Stockholms tuelsystem vid Kuges kurv och llé. Fråluftstore miskr luftföroreigshlter i mrkpl geom tt de sprider och späder ut luftföroreigr på högre höjd. Tore behöver Om geerell åtgärder ger e miskd dubbdäcksvädig förväts prtikelhlter misk krftigt. I så fll k m misk vädige v de eergikrävde vetiltioe. Vetiltio- 25 (58) Lidvrete och Kuges kurv till Sätr

2 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm Upprättd de 5 mj 2011 Bred ägs llé f lm Skärho sväge öm Str. r v sät Sätr Dgvttedmm ho l m sv äg e Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge Sk är! < l lé - XX Teckeförklrig 4/ E2 0 Fråluftstor och friskluftsitg i smbd med tuelmyig, ödutrymig äg e -E lje v Sö de ge 250 Mottgigssttio X Nödutrymig! < Tekikkiosk VA-sttio Buller/brdskyddsskärm vä 125 Fråluftstor Dgvttedmm rtä 0 Friskluftsitg tr sä or St ä d gr Friskluftsitg, VA-sttio och mottgigssttio GC-vägr Tuelläge 500 m Ytläge Figur Skdeförebyggde åtgärder. e kommer fortfrde tt behöv väds ågr timmr om dyget för tt klr miljökvlitetsormer utför tuelmyigr och för tt få cceptbel tuelluft Vibrtioer Vibrtioer frå vägtrfik k i område med ler fortplt sig till byggder och ge störigr för de boede. Projektet E4 förbifrt Stockholm kommer i de fortstt detljprojekterige tt utform vägrs grudläggig så tt riktvärde för vibrtioer i byggder ite sk överskrids. Lidvrete och Kuges kurv till Sätr Ldskp med tur-, kultur- och rekretiosvärde smt ekologisk smbd Ny plterigr med träd och buskr kommer tt läggs där det fis plts. Tuelmyigr gestlts. Ovjordsläggigr kommer tt utforms med häsy till omgivige. På delsträck hr E4 Förbifrt Stockholm lgts i tuel frå v- och påfrtsrmper till E4/E20 och ordväst ut. Tuelförläggige gör tt kosekveser för turmiljö som helhet blir små. 26 (58)

3 Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm Kosekveser uppstår då vegettiosridåer lägs uvrde E4/E20 tus ut eller försvier. Ny plterigr iom vägområdet sk misk effekter. Dgvttedmmr som plers k i dett område medför lite positiv effekt för turmiljö geom tt y småvtte skps. Betydelse för flor- och fuvärde är dock lite. Skyddsåtgärder för forlämigr geomförs i elighet med lgstiftige. E y gåg- och cykelväg över E4/E20 kommer tt ersätt de gågväg som idg går i tuel uder väge och e helt y byggs vid de y trfikpltse vid Kuges kurv. De ökde trfike kommer tt led till högre bullerivåer ä idg, me bullerskydd kommer tt byggs för tt bld t säk bullerivåer i Gömmre. Del v dett bullerskydd igår i rbetsple för Msmoläke Mrk- och vttepåverk Ytvtte För de del v E4 Förbifrt Stockholm kommer fem dgvttedmmr och ett vsättigsmgsi tt byggs. tlig läggigr förses med hveriskydd för tt förhidr tt föroreigr år recipiete (som i dett fll är Mälre) vid e evetuell olyck. E befitlig dgvttedmmm vid bro över Vårbyfjärde kommer tt väds och sluts till e midre del v E4 Förbifrt Stockholms vägät. De förses med hveriskydd. För dmme k ett kompletterde reigssteg läggs. Dett k t.ex. görs geom tt gör dmme större, etbler fler växter i dmme ltertivt tt lägg e extr filtrerde vll v mkdm. För tt skydd Vårby käll vid e evetuell olyck krävs tt vägsträck förbi Vårby käll, liksom idg, förses med räcke, ktstöd och dgvttebrur. Drävttet frå tulr kommer tt leds till befitlig dgvtteledig som sluter till Skärholme-Mälrhöjdstuel. Grudvtte Eergibrur k påverks geom tt e säkt grudvtteivå miskr effektuttget ur brue. Brur, som är borrde i direkt ärhet v tuel och dess sprägområde, kommer tt behöv sätts ige och fstigheter byt uppvärmigssystem. För de eergibrur som får ett miskt effektuttg k tekisk åtgärder som förbättrr värmeöverförige vr möjlig. Dett får utreds i det eskild flle. För de eergibrur som påverks k ekoomisk kompestio bli ktuell. Sätrå hr idg problem med låg vtteflöde och vtte tillförs på kostgjord väg för tt upprätthåll ett flöde. Geom tt kompeser de grudvttebortledig, som kommer tt behöv görs, med ytterligre tillförsel v drävtte bedöms de egtiv påverk frå E4 Förbifrt Stockholm ku begräss Skyddsåtgärder uder byggdstide Iför byggskedet kommer Trfikverket, tillsmms med berörd kommuer, tt t frm ett kotrollprogrm för byggtide, se vsitt 9.4 Kotroll och uppföljig. Progrmmet sk bld t omftt hterige v frågor som rör buller, skdlig vibrtioer, stomljud, vttepåverk, förorede mssor, kemiklier, vfll, turvärde smt iformtio och hterig v klgomål. Eftersom byggtide är låg och måg blir berörd är det viktigt tt åtgärder vidts i byggskedet strtr. Ned beskrivs översiktligt Trfikverkets geerell greppssätt v byggstörigr smt vilk åtgärder som k bli ktuell. Dess åtgärder fstställs ite i rbetsple ut irbets i kotrollprogrm och etrepredkotrkt. Buller och vibrtioer E mer detljerd utredig om byggbuller och åtgärder för tt misk bullret kommer tt görs uder kommde plerig och projekterig. I de må det går bör bullerskydd som sk skydd omgivig i driftskedet byggs i rbete strtr. 27 (58) Lidvrete och Kuges kurv till Sätr

4 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm Upprättd de 5 mj 2011 Ett tl mäiskor k komm tt bli störd v stomljud uder kortre eller lägre perioder. Iformtio och pssig v sprägigstider är viktigt för tt misk störigr. För de mest störd kommer möjlighete till tillfälligt ersättigsboede tt erbjuds. Se äve Hel lije vsitt , Skyddsåtgärder uder byggdstide. Ldskp med tur-, kultur och rekretiosvärde Vid Kuges kurv kommer gåg- och cykeltrfike tt störs uder viss perioder och m k behöv t omvägr för tt komm frm. På Sätrvrvsväge bör hstighete säkrs på pltser som korss v gåede och cykler så tt pssger blir trfiksäkr. Luft För tt rbetsmiljö vid tuelrbete sk vr cceptbel behöver tulr vetilers. Vetiltio kommer tt ske geom tuelmyigr, rbetstulr och evetuell vetiltiosschkt. Ytvtte Vtte som iehåller låg föroreigshlter res i tillfällig reigsläggigr med sedimeterig och oljevskiljig. Vttet leds efter reig till recipiet. Vtte frå sprägig och borrig som iehåller hög kvävehlter vleds efter slmvskiljig vi vloppsledigr till Himmerfjärdsverkets reigsverk för reig. Grudvtte Tuel i berg täts geom förijekterig med cemetbserde tätigsmedel i det omgivde berget. Hur mycket som täts besluts utifrå bergets geomsläpplighet och omgiviges käslighet. Kotroll v sättigr geomförs geom mätig v grudvtteivåer och grudvtteflöde smt sättigsrörelser. Kotroller geomförs både uder byggtide och då E4 Förbifrt Stockholm är i drift. Trfikverket åtr sig tt åtgärd sättigsskdor på byggder, ledigr och hårdgjord ytor som uppstår till följd v E4 Förbifrt Stockholm Övrig vägordigr Vägordigr behdls geerellt för ll tueldelr i dele Hel lije. Här beskrivs därför br de trfikordigr som behövs i ytvägätet Beläggig All vägytor kommer tt beläggs. Betogbeläggig plers för huvudkörbor i tulr Belysig Väge kommer tt vr belyst. Priciper för belysig beskrivs i dele Hel lije Driftvädpltser och servicevägr I och med tt de y trfikpltser utforms som cirkultiospltser ger det möjlighet för driftfordo tt byt körriktig. Trditioell driftvädpltser i form v vädsligor kommer ite tt läggs. Servicevägr byggs för tt de fyr dgvttedmmr vid Duvberget, Tllholme, Allé och Bredäg sk ku ås. Avsättigsmgsiet och tekikkioske vid i Kuges kurv ås frå Måskärsväge. Mottgigssttioe för elkrft och VA-sttioe vid Skärholmsväge ås frå e serviceväg är tuelb. E tekikkiosk plers öster om E4 i höjd med trfikplts Lidvrete. De k ås vi gåg- och cykelväge prllell med Kuges kurvlede. Nödutrymigsuppgåge frå de orrgåede direktrmpe mell E20 och E4 Förbifrt Stockholm sluter till de serviceväg frå Allé, i höjd med Vårdksseväge, som byggs för tt å luftutbytessttioe vid rmpmyige. För de södergåede direktrmpe ås ödutrymigsuppgåge vi gåg- och cykelväg frå Storsätrgräd Prkerigs- och uppställigsytor Uppställigsytor i tulr beskrivs i Hel lije. Servicevägr till dgvttedmmr dimesioers för tt slmsugigsfordo sk ku operer och väd. Lidvrete och Kuges kurv till Sätr 28 (58)

5 Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm Ig prkerigs- och uppställigsytor i övrigt ords i ytläge på de delsträck Rstpltser Ig rstpltser plers Räcke och skyddsbrriärer Brriärelemet väds som smmhållde elemet mell ytläge och tuel och äve för tt bygg upp e upphöjd mittrems. På sträck är brriärelemet och upphöjd mittrems ktuellt på huvudväge frå c km 8/520 och vidre ed i tråget. I Gestltigsprogrm, Ytläge redoviss idéer krig utformige v vägutrustig. Gestltigsprogrmmet fstställs ite i rbetsple. Skyddsskärm uppförs vid Lögårde och erbjuds fstighetsägre v Kvdrte 2 i elighet med bilg 1 till beskrivige, Skdeförebyggde åtgärder som geomförs. Skyddsskärmr redoviss på plritigr Skyltr, sigler och övrig vägutrustig E4 och E20, riktig orrut Vid färd på uvrde E4/E20 söderifrå föreslås fällbommr i det sitt där motorvägr dels upp i E4 och E20. E fällbom plcers i dett sitt för tt, i hädelse v tt E4 Förbifrt Stockholm stägts v, trfike på väg mot tuel sk ku styrs till E20. E bom plcers äve vid påfrt frå de y trfikpltse vid Kuges kurv mot E4 vilket gör tt de trfik häviss till E20 orrut ället. Strx före E4 Förbifrt Stockholms huvudtuelifrt föreslås e s.k. eergibsorberde fällbom som fåg upp ett fordo som trots skyltig och vstägigsordigr ädå är på väg i i det vstägd tuelröret. Bomme behövs för tt ge ett skydd för rbetde i tuel. Tillfrter frå loklgt som sluter i de y trfikpltse vid Kuges kurv siglreglers för tt utgåede trfik frå tuel sk prioriters i smbd med e ödsitutio då tuel måste utrymms. Så kllde tueletréskyltr plcers vid tillfrter för tt iformer trfikter är tuel är vstägd. Frå Skärholmsväge koppls påfrtsrmper till E4 Förbifrt Stockholm, reserverde för busstrfik. För tt regler tt de rmp ite trfikers v trfik föreslås e bom strx i tuelmyige. Påfrtsrmpe reserverd för busstrfik sluter till påfrtsrmpe frå E20 frå Stockholmshållet. E fällbom plcers i tuel strx i de rmp sluter till E4 Förbifrt Stockholms huvudtuel. Dett görs för tt rmper blir mycket låg, med följd tt ett stort tl fordo huit i i tuel efter det tt bomme huit fälls vid e icidet som iebär rökutvecklig i tuel. Geom tt stopp trfike i de sluter till huvudtuel förhidrr m tt dess trfikter kör i i ett rökfyllt tuelrör. E4 och E20, riktig söderut Vid färd på E20, i höjd med vfrt mot E4 Förbifrt Stockholm, plcers e fällbom som ktivers är tuel i orrgåede riktig måste utrymms eller tt det uppstått icideter som ger köbildig i E4 Förbifrt Stockholms orrgåede huvudtuel. Vid färd på E4 Förbifrt Stockholm söderut föreslås fällbommr i huvudtuel i höjd med de gemesmm vfrtsrmpe för E20 orrut och för bussr mot Skärholmsväge. Bommr krävs både för vstägig v tuelröret smt för vfrtsrmpe. Dess ktivers till exempel om e brd uppstått edströms bomme. För tt de vgrede bussrmpe ite sk bruks v oöskd trfik föreslås bussdetekterig så tt e fällbom öpps för kommde buss. I smbd med tuelutrymig sk de tueldel ku öpps för ll utgåede trfik. E rmpsigl föreslås plcers vid påfrte frå trfikplts Lidvrete mot E20 söderut för tt m sk ku styr trfikflödet på rmpe uder högtrfik. Trfike på E4 Förbifrt Stockholm med gräsde trfikpltser och omgivde vägät kommer tt övervks och styrs v ett trfikstyrsystem. Trfikstyrsystemets uppgift beskrivs i dele Hel lije. 29 (58) Lidvrete och Kuges kurv till Sätr

6 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm Upprättd de 5 mj Vägmrkerig Vägmrkerigr redoviss i projektets iformtiosmteril edst i illustrtivt syfte. I e rbetspl krävs ige exkt redovisig v vägmrkerig eller vägmärke. Det är först i bygghdligsskede dess utrustigr sk redoviss i detlj Driftutrymme Priciper redoviss i Hel lije. I övrigt häviss till vsitt 4.13 Ovjordsläggigr Vetiltio Priciper för vetiltio redoviss i Hel lije. Vid myige till huvudtuel frå E4 Förbifrt Stockholm söderut plcers e fråluftssttio för tt reducer föroreigshlter vid tuelmyige. För tt uppfyll miljökvlitetsormer kommer br 40 procet v tuellufte tt släpps ut geom tuelmyige och övrig luft släpps ut på högre höjd vi fråluftstoret. Fråluftsttioe plcers på tueltket med luftkler som sluter till vetiltiosöppigr i tueltket och i väster tuelvägg. Byggde kommer till störst dele tt ligg ov mrk Utrymigsvägr Utrymig sker mell tulr eligt beskrivig i Hel lije. Rmptulr för busstrfik utryms vi utrymigsvägr för rmptulr mell E4 Förbifrt Stockholm och E20 mot Stockholm. De två rmptulr mot Stockholm utryms till yt Adr åtgärder och ordigr För tt geomför projektet krävs åtgärder och ordigr som ite lltid igår i rbetsple därför tt de geomförs v huvudm Aslutigs- och prllellvägr Skärholmsväge psss till vägförslget med y slutig till de ombyggd trfikplts Lidvrete och till de y trfikpltse vid Kuges kurv. Vidre byggs befitlig rmpslutigr om för tt pss de y sträckige v E20. Iom Huddige kommu psss Kuges kurvlede till de y utformige v trfikplts Lidvrete. Hur de y trfikpltse vid Kuges kurv sk koppls till vägätet i Kuges kurv kommer tt löss i detljpl. Dess vägr illustrers på plritigr me fstställs ite i rbetsple. Mrkåtkomst säkrs i kommuers detljpler och geomförde i projektet säkerställs i vtl mell Trfikverket och kommuer Jord- och luftledigr Vid Kuges kurv berörs fler ledigssystem v E4 Förbifrt Stockholm. Huvudledigr för värme, vtte, dttrfik och el måste hters. E stor del v omläggigsrbete kräver låg plerigstider för tt säkerställ bibehålle försörjig v berörd i Stockholm och Huddige. Leverstid för viss v de berörd ledigr är också låg, däribld Svesk Krftäts högspäigsledigr. Södr Stockholmområdets försörjig v vtte måste läggs om på de drygt e kilometer låg sträck som idg ligger i uvrde vägområde. Sträck löper frå trfikplts Lidvrete och förbi de y trfikpltse vid Kuges kurv. Ledigr utgörs v två prllell stålledigr med dimeter 1000 mm. Korsig med E4 Förbifrt Stockholm sk görs så tt ledigr är åtkomlig vilket k löss med förläggig i kulvert. Lågsjös utlopp mot Mälre går vi öpp dike geom Kuges kurv i i ledigr som sluter till e dgvttetuel väster om E4, strx söder om gågpssge vid IKEA. De befitlig dgvtteledigr utgörs v två ledigr med dimeter 1400 mm frå det öpp diket frm till motorväge. Uder E4 hr de två ledigr e dimeter på 1800 mm. De befitlig ledigr kolliderr med de plerde betogtuel och måste läggs om. Omläggig k ske med y ledigr i e ursprig i betogtuels tk. Med E4 korsde och lägsgåede fjärrvärme-och fjärrkylledigr vid Hero city måste läggs om i väge bredds och säks. Dess försör- Lidvrete och Kuges kurv till Sätr 30 (58)

7 Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm jer bld t köpcetret Hero City smt Ike. Ledigr som korsr väge är för värme (2 stycke 630 mm) och för kyl (2 stycke 650 mm). Vid Storsätrgräd, lägs gåg- och cykelväge, berörs huvudledigr för fjärrvärme v de plerde rmpe frå Stockholm mot E4 Förbifrt Stockholm. Ledigr som är plstkulvertr med stålkär hr e ytterdimeter på 900 mm. Högspäigsstråket i luft lägs med uvrde E4/E20 berörs på viss pltser. Idg korss E4/ E20 v stråket strx orr om trfikplts Lidvrete. E befitlig stolpe orr om väge kolliderr med plerd utbyggd och måste ersätts. Detsmm gäller för ytterligre e eller två stolpr direkt ordost om trfikpltse. Vid Storsätrgräd kommer rbete med betogtuel tt ske i omedelbr ärhet v befitlig stolpe som behöver flytts eller skydds. Avtl upprätts mell Trfikverket och ledigsägr. Därefter ombesörjer ledigsägr tt ledigr flytts Kompestiosåtgärder Progrm för kompestiosåtgärder för itråg i reservte ts frm tillsmms med Stockholms std och Lässtyrelse i Stockholms lä. Kompestiosåtgärder reglers geom vtl efter smråd med kommue respektive lässtyrelse. 31 (58) Lidvrete och Kuges kurv till Sätr

Vi bygger ut Blå linje till Nacka

Vi bygger ut Blå linje till Nacka Vi bygger ut Blå lije till ck Välkomme till smråd om förlägige v tuelbs Blå lije frå Kugsträdgårde till ck C. Tyck till om möjlig läge för sttiosuppgågr. et sker i smbd med rbetet tt t frm ett förslg till

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet.

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet. rev 20-04 - 04 Per Lider Sid ( ) Tuelb Dett dokumet är utformt för tt svr på Trfikförvltiges yttrde frå progrmsmrådet. Slutsts och Smmfttig Tillgäglighete till tuelbs biljetthll kommer tt vr fortstt god

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel.

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel. ÖPPNA OH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Någr viktig drgrdskurvor: irkel ellips hyperbel och prbel.. irkels ekvtio irkel med cetrum i och rdie hr ekvtioe pq O Amärkig. Edst

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Utställig Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet Utställigshdlig 2013-03-27, Västerås sd 1 2 Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor Mtte C Översikt Fuktioer Poteslgr Potesuktioer Polomuktioer o Väde/vtgde uktio o M/mi pukter tersspukt o Tget Lösigsmetoder ör : grdre Rtioell uktioer Derivt Deiitio v derivt o Vis ör C Deriverigsregler:

Läs mer

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng ETAPP Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för villor och kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i ett kupert och ostört

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ie roll. här fis bostde för just Di! Arkitektes ord Joh Pålstedt på Lidber Steber Arkitekter AB: Projektet består v två huskroppr. Tillsmms med Sudbybers

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX SKÄRATAREKOMMENATIONER UEHOLM NIMAX Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH SKÄRATAREKOMMENATIONER Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som måste apassas

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET 498 11. INTEGRALBEGREPPET Defiitio 11.16 R är e obestämd itegrl. De beteckr e primitiv fuktio till f(x). Vi smmfttr skillder mell bestämd och obestämd itegrler: Obestämd itegrl: itegrle skr gräser. De

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 elektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: elektio och rytig rytig

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Löneläget tsk o ortassar landet runt

Löneläget tsk o ortassar landet runt Löeäge sk o orassar de ru Väsmds äs Igågs ö 16 5 Väsmd ca 2 ö 17 5 s 22 986 Or ass ägs 21 76 högs 24 35 mede 23 262.. öeuppgifer för dvårde 29 i Jököpigs äs dsig. eö Löesp Löespridig Tdsköerska 21179 2118

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A, B OCH C ALGEBRA Kdeigsegle ( + ) + + ( ) + Kojugtegel ( + )( ) Adgdsektioe Ektioe + p + q 0 ötte p p p p + q o 4 4 id + p o q q ARITMETIK Pefi Tiopotes

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6b

Facit - Tänk och Räkna 6b Fit Tänk oh Räkn Mätning oh sttistik A. B. C. A. B. C. A. B. C. 00 s s s 0 min min min 0 h h 0 h 0... h min h min h min.,. oh. h min.0 h min h min 0. Ktrineholm 0 ygn 0 ygn 0 ygn mån mån mån 00 min gr

Läs mer

FÖ 5: Kap 1.6 (fr.o.m. sid. 43) Induktionsbevis

FÖ 5: Kap 1.6 (fr.o.m. sid. 43) Induktionsbevis FÖ 5: K.6 fr.o.m. sid. Idutiosevis Fultet och iomiloefficieter Defiitio v! "-fultet" och iomiloefficieter " över " Disussio och evis v egeser.7 och.8. och.7 för ll =,,,...,.8 Av.8 följer t.e. tt, och Disussio

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak Armi Hlilovic: EXTRA ÖVIGAR SERIER (OÄDLIGA SUMMOR) Defiitio E serie är e summ v oädligt måg termer I de här stecile etrtr vi huvudslige reell tlserie, dvs serier vrs termer är reell tl (I slutet v stecile

Läs mer

TRAFIKPLATSER. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. Tunneltaket gestaltas som en urban park.

TRAFIKPLATSER. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. Tunneltaket gestaltas som en urban park. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. unneltaket gestaltas som en urban park. Skärholmens centrum Frånluftsanläggning på tunneltak. IKEA E20N E20S E4 Kungens kurva handelsområde Bergsskärning

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

VILLOR OCH KEDJEHUS Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

VILLOR OCH KEDJEHUS Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng VILLOR OCH EDJEHU Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för 27 villor och 26 kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer