Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola"

Transkript

1 Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol

2 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss, e årskurs 1 och e årskurs 2-3. På Bro skol går frå tätorte me också måg bussbur br. Skol rbetr är smm med Stågeässkol också ligger i Stågeäsdistrtet, och lämr i åk 4 över till de skol. Båd skolor leds v smm rektor. Viss tjäster dels med dr eheter, så, skolskötersk, vktmästre, specilpedgog och skolssistet. På Bro skol fis 2,5 lärrtjäst till åk 1-3 vilket möjliggör rbetet med br med speciell behov. Skol rbetr ktivt, lösigsfokusert och målmedvetet med bemötde och socil färdighetsträig. De hr regelbud klssråd och elevråd. På skol fis ett välutvecklt rbete med rigsmtl, koflthterig och mssge, för tt stärk s socil färdigheter. På rster fis flertlet vux rstvärdr ute på skolgårde. Skol hr uder läsåret hft e fritidhemsvdelig, med i geomsitt 40 br iskriv. På fritidshemsvdelige rbetr fyr persol. Skol hr e stor och härlig skolgård erbjuder diverse ktiviteter. Plterigr hr gjorts uder våre, lså hr e ege återviigscetrl kommit på plts. All klssrum hr färdigutrustts med koer. Problem med ätverk och uppkopplig hr dock försvårt dett rbete. 2 Smmfttig v läsåret Läsåret hr vrit orlud mot föregåede år, då det hr vrit svårt tt rekryter y rektor efter föregåede rektors pesiosvgåg. Uder höste fs e tillfällig rektor på plts, vilket gjorde tt de kotiuitet vd gäller rbetsmetoder och rbetsklimt byggt upp uder föregåede år, delvis luckrdes upp. I juri tillträdde y rektor och uder våre hr skols persol rbett med förhålligssätt och proktivt gerde geom temkvällr rut littertur. Dess temkvällr hr delts upp för ol yrkesktegorier, för tt prktiskt gå tt geomför. Tid på Apt hr väts för tt skp smförståelse mell ol yrkesgrupper. Arbete krig gemesmt förhålligssätt, "ll br är lls", gemesmm regler, smt vd är vgörde i lärrrolle för tt sk å god resultt hr gjorts i form v lärledde smtl och gruppdiskussioer. Dett rbete hr geomförts, både på Apt och gemesm studiedg, då ll persol kut medverk på smm gåg. E del v persolmöte hr hdlt om skolsid, lokl pedgogisk plerigr och de y kurspler smt kuskpskrve. Det hr fuits e viss osäkerhet vd gäller vtlsfrågor och vd sk igå i rbetstide, vilket ktuliserdes uder ifördet v systemet Herom. Dett hr lett till tt rektorer hr försökt t frm gemesmm ormer och förhålligssätt för de ol yrkesktegorier. Det är vtigt tt det råder e lvärdighet för smm yrkesktegori iom kommue. Ett område hr skpt stor frustrtio och svårighet i vårt rbete är det fktum tt iteret och iträtet ej fugerr i de utsträckig är öskvärt. Persol hr mått väldigt dåligt över dett och det hr försvårt vårt rbete med IUP, omdömesskrivde, iformtio, etc. geom Skolsid. Atl hr det legt reltivt kostt rut 50 stycke. I- och utflyttigr hr i stort sett motsvrt vrdr. Adele behörig persol är god, me det fis äme där Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 2(15)

3 vi hr problem med behörighete, så hemkuskp, mus, turkuskp och egelsk. Vi hr uder läsåret vrit ödgde tt sts extr lärrresurs på ågr årskurser för tt ök måluppfyllelse och möt de behov fuits. Dett hr slgit väl ut och hft vsedd effekt på resultt. Resursfördelige räcker dock ite till för de resurskrävde vi hr i vårt område, så dr område hr fått stå tillbk, däribld stödudervisige i egelsk. Persole upplever osäkerhete och ovisshete krig e evetuell iflyttig v e förskolevdelig i skols lokler mycket jobbig och stressde. 3 Skols verksmhetsidé Uder tidigre år hr Bro skol hft följde visio; All på Bro skol sk kä trygghet, tt m duger. Bro skol värr om ett gott förhålligssätt till, föräldrr och vrdr i persolgruppe. De visio sk uder höste reviders och bli gemesm med Stågeässkols visio, då dess båd skolor hr gemesmmm och smm rektor. Ny visio är; E skol i uet, e skol för frmtide. Visioe skll fuger e övergripde ledstjär för ll i verksmhete, så tt det skps god förutsättigr för vrje idivid tt utveckls optimlt. Bro skol vill vr e tidselig skol utvecklr lärde på måg ol sätt, med hög kvlitet, hrmoisk rbetsmiljö och humor. Bro skol vill vr e skol där och vux käer sig välkom och trygg och där vrje elev möts med respekt. Läropl och värdegrud sk vr ledstjäror i udervisige. Bro skol vill vr e skol där vrje elev möts där de befier sig och utifrå förmåg och itresse ges möjlighet tt utveckls så lågt möjligt. 3.1 Rektors strtegier tt led skol Som ledre är mi mbitio tt vr lyhörd och ärvrde, tt h tid tt besök verksmhete. Det är vtigt tt h ett positivt och lösigsfokusert förhålligssätt, tt t fst på det fugerr br istället för tt fst i det ite fugerr. Prestige och låst positioer och llt för strt och rigid regler bidrr ite till ett gott klimt. Vi får ite fst i ett klimt där vi gör vi lltid hr gjort ut tt reflekter över vrför. Det är vtigt tt våg täk ytt. Mi mbitio är tt geom tt lyft god exempel bidr till tt sprid käsl v rbetsglädje, tt vrje medrbetre k gå till rbetet med e käsl v glädje och stolthet. Det llr vtigste är tt bemöt vrje elev och förälder med respekt. Ett gott smrbete och e hög trivsel ökr eleves möjligheter till e god skolgåg. Mi mbitio är också tt vr öppe, rk, ärlig och tydlig. Jg ser tt ett tydligt ledskp miskr riske tt medrbetre käer osäkerhet och frustrtio. Det är vtigt tt rbet för tt ll i orgistioe sk kä sig e ehet och tt effektiviser och rtioliser rbetet så tt vi fokuserr på rätt sker vid rätt tillfälle. Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 3(15)

4 Mi visio för Bro skol är tt vi sk vr e skol i frmkt är det gäller skolutvecklig. Vi sk h god trivsel bld både persol och, gott bemötde och e hög måluppfyllelse. 3.2 Skols systemtisk kvlitetsrbete Uderlg till kvlitetsredovisig läsåret är utveckligssmtl, medrbetrsmtl och läsårsutvärderig. Vi hr också vät elevekäter, tioell prov, eg observtioer och reflektioer, smt föräldrråd. Uder två temkvällr, smt uder APT hr vi diskutert och lysert resultt, smt rbett ktivt med vårt bemötde v med specif svårigheter och vd käeteckr e professioell skol. Geom lärledde smtl hr vi smmställt och lysert vår strk område respektive utveckligråde. Medrbetrekäte, geomfördes i december 2011, visr på hög trivsel bld medrbetr me också e tuff rbetsbelstig. 90% tycker tt det är roligt tt gå till rbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever rbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% ser dock tt de ite hr tid för återhämtig och reflektio, med 33,3% ser tt de edst delvis hr tid för detsmm. 46,7% hr uder det seste året upplevt hot och våld på rbetspltse. Vid vrje tillfälle uppges elev eller vårddshvre vr utsättre. Föräldrråd hr geomförts regelbudet och hr uder våre 2012 vrit välbesökt. Föräldrr är ktiv och visr eggemg för skols utvecklig och rbete. Elever 4 Arbetsorgistio fyr hörster 4.1 Br Elever Vårddshvre Grudskol Mrs 2012 Mrs 2011 Mrs 2010 Atl Atl klsser Geomsittligt tl per klss 16,67 14,33 14,67 Atl plcerde br i behov v särskilt stöd (åtgärdsprogrm) Atl plcerde br med t modersmål ä svesk Kommetrer: Elevekät Jg käer mig trygg i skol Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 4(15)

5 Skolrbetet gör mig så yfe så jg får lust tt lär mig mer Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Lärr i mi skol tr häsy till s åster Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Jg vet vd jg sk ku för tt å måle i de ol äme Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Lärr i mi skol hjälper mig i skolrbetet om jg behöver det Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Jg vet hur det går för mig i skolrbetet Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Vet ej Mi lärre förvätr sig tt jg sk å måle i ll äme Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 5(15)

6 Svrsltertiv Svrsltertiv i procet Svrsltertiv Svrsltertiv Stämmer ite lls Vet ej Elevekät. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Elevekät. Åtgärder för fortstt utvecklig: Elever - Ntioell prov Ntioell prov årskurs 3 Äme Delprov At l elev er Skriftlig räkemetoder Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Räk i huvudet Tid och geometri Lheter, tllije och tlföljder Uppdelig v tl och helheter Are och volym Sttist, gruppuppgift Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk Mutlig uppgift Svesk Läsig skölitterär text Svesk Läsig fkttext Svesk Eleves högläsig Svesk Svesk Svesk Svesk Skrivuppgift: berättde text Skrivuppgift: stvig och iterpuktio Skrivuppgift: läsbrhet Skrivuppgift: beskrivde text Svesk drspråk Mutlig uppgift Svesk drspråk Läsig skölitterär text Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 6(15)

7 årskurs 3. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: Svesk årskurs 3. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: Ntioell prov årkurs 6 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Egelsk Smtl/tl Egelsk Lyss/förstå (skriv) Egelsk Läs/förstå (skriv) Egelsk Skriv Miiräkre, räkesätte Lägd, re, skl Tid, sttist Räkemetoder Svesk Svesk Svesk Svesk Svesk Läs, förstå litterär texter Läs förstå skpros Skrivuppgift berättde Skrivuppgift förklrde Läs smtl Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk dr- Läs förstå litterär texter Läs förstå skpros Skrivuppgift berättde Skrivuppgift förklrde Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 7(15)

8 Äme Delprov At l elev er språk Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk drspråk Läs, smtl Egelsk årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Egelsk årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: Svesk årskurs 6. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 6. Åtgärder för fortstt utvecklig: Ntioell prov årskurs 9 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Svesk Provbetyg Svesk Läsförståelse Svesk Mutlig kommutio Svesk Skriftlig produktio Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Svesk drspråk Provbetyg Läsförståelse Mutlig kommutio Skriftlig produktio Provbetyg Egelsk Provbetyg Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 8(15)

9 Äme Delprov At l elev er Atl ått krvivå Adel ått krvivå Atl ått krvivå Atl ått krvivå Adel ått krvivå Adel ått krvivå Egelsk Mutlig kommutio Egelsk Receptiv förmåg Egelsk Skriftlig produktio Svesk årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Svesk årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: Egelsk årskurs 9. Reflektioer, slutstser, lärdomr: Egelsk årskurs 9. Åtgärder för fortstt utvecklig: Äme Resultt smtlig äme Atl Atl ått måle Adel ått måle Adel ått måle Bild (BL) Egelsk (EN) Hem- och kosumetkuskp (HKK) Idrott och häls (IDH) (MA) Modersmål (ML) Mus (MU) Nturorieterde äme (NO) ÅK 3 Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Smhällsorieterde äme (SO) ÅK 3 Geogrfi (GE) Histori (HI) Religioskuskp (RE) Smhällskuskp (SH) Slöjd (SL) Svesk (SV) Svesk drspråk (SVA) Tek (TE) Adel ått måle Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 9(15)

10 Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Betyg Betyg mist godkät, del i % Bild (BL) Egelsk (EN) Hem- och kosumetkuskp (HKK) Idrott och häls (IDH) (MA) Moder språk (MSPR) Mus (MU) Biologi (BI) Fys (FY) Kemi (KE) Geogrfi (GE) Histori (HI) Religioskuskp (RE) Smhällskuskp (SH) Slöjd (SL) Svesk (SV) Svesk drspråk (SVA) Tek (TE) Reflektioer, slutstser. lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Behörighet till gymsieskol i (%) ÅR Behörighet till gymsieskol (%) Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Fktiskt meritvärde Defiitio: Meritvärdet utgörs v summ v betygsvärde för de 16 bäst betyge i eleves slutbetyg. Godkäd motsvrr värde 10, Väl godkäd värde 15 och Mycket väl godkäd värde 20. Mximlt k eleve få 320 poäg i meritvärde. I lyse igår edst fått betyg i ett eller fler äme. Summerig v vrje vgågselevs meritvärde dividert med tl vgågs i kommue. Meritvärde hr beräkts för vgågs hr fått betyg i ett eller fler äme. Resultt på kommuivå vser edst kommul skolor, d.v.s. skolor där kommue är huvudm. Summerig Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 10(15)

11 v vrje vgågselevs meritvärde dividert med tl vgågs på skol. Meritvärde hr beräkts för vgågs hr fått betyg i ett eller fler äme. Resultt på skolivå vser både kommul och friståede skolor (skolor med eskild huvudm och ger slutbetyg eligt det mål- och kuskpsrelterde betygssystemet). ÅR Fktiskt meritvärde Gullmrsskol Fktiskt meritvärde rsgeomsitt Reflektioer, slutstser, lärdomr: Åtgärder för fortstt utvecklig: Smverk hem och skol Föräldrråd hr geomförts regelbudet och hr uder våre 2012 vrit välbesökt. Föräldrr är ktiv och visr eggemg för skols utvecklig och rbete. All vårddshvre hr erbjudits utveckligssmtl uder både höst- och vårtermi. All vårddshvre hr vrit ibjud till ett föräldrmöte uder hösttermie. Uder vårtermie hr vårddshvre till två elevgrupper erbjudits ytterligre föräldrmöte. All vårddshvre hr kotiuerlig kotkt med klssförestådre. E del hr hr tätre kotkter med skol, i form v veckovstämigr, smrådsmöte och vid hämtig och lämig på fritidshemme, bsret på behov och övereskommelser. Vi rbetr ktivt med devise tt ett gott, flexibelt och tillmötegåede smrbete med hemmet är v störst vt för vår s välmåede och resultt. I elighet med Skolispektioes sypukter hr rutier för klgomålshterig reviderts. Se bilg 2. Ig klgomål på Bro skol hr ommit. 4.2 Medrbetre Atl ställd (tjäster) 7 - vrv pedgoger 7 Sjukfråvro Kommetrer: Medrbetrekät Frågor Jg upplever rbetsglädje Jg käer mig delktig och hr iflytde över mi rbetsistser Jg tr svr för mi rbetsuppgifter Jg upplever mig h tid för återhämtig Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt 46, ,7 33,3 36,7 Stämmer ite lls Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 11(15)

12 Frågor och reflektio Stämmer helt och hållet Stämmer gsk br Stämmer gsk dåligt Stämmer ite lls Reflektioer, slutstser och lärdomr Siffror är e smmslgig v de resultt hel distrtet, Bro skol och Stågeässkol visde. Medrbetrekäte, geomfördes i december 2011, visr på hög trivsel bld medrbetr me också e tuff rbetsbelstig. 90% tycker tt det är roligt tt gå till rbetet. Återståede 10% istämmer delvis. 96,7% upplever rbetsglädje och 3,3% istämmer delvis. 36,7% ser dock tt de ite hr tid för återhämtig och reflektio, med 33,3% ser tt de edst delvis hr tid för detsmm. 46,7% hr uder det seste året upplevt hot och våld på rbetspltse. Vid vrje tillfälle uppges elev eller vårddshvre vr utsättre. Åtgärder för fortstt utvecklig: Utifrå medrbetrekäte hr persole tillsmms vlt tt prioriter ågr utveckligråde sk utvärders vid ol tillfälle uder ästkommde läsår. E hdligspl hr upprättts. Se bilg 3. Åtgärder för fortstt utvecklig: 4.3 Arbetsmiljö De psykisk rbetsmiljö hr uder läsåret vrit påfrestde för persole, vilket k bero på fler ol fktorer. Briste på kotiuitet i ledrskp, med tillfällig lösigr och byte v rektorer, hr upplevts väldigt stressde. De elevgrupp fis på Stågeässkol är krävde. Det är måg br med stor behov, såväl psykisk, socil, kuskpsmässig. Det är ett hårt belstt område tt rbet i. Briste på fugerde tek och iteret är ytterligre e fktor perosle lyfter frm ett stort rbetsmiljöproblem. Det är svårt tt bedriv udervisig utifrå de y kurspler ut fugerde tek. Iformtio, iup och omdömesskrivig på Skolsid är vhägigt fugerde tek. Persole käer frustrtio över tt ite ku vr uppdterde och följ de utvecklig krävs. De utvärderig gjordes med ll persol i jui 2012 visr dock tt trivsel är hög på skol. Arbetsklimtet beskrivs öppet och tillåtde. Arbetet uder våre, med förhålligssätt i fokus upplevs mycket br och iställige till ledige är positiv. Måg ser med glädje frm emot kommde läsår och fortsättige v det utveckligsrbete påbörjts uder våre. Ovisshete är det gäller e evetuell smmslgig v Domreke hr upplevts psykiskt påfrestde för persole. Utvärderig i form v 4 frågor visr tt trivs på skol. Skolgårde upplevs mycket trevlig och fritidshemslokler ljus, moder och trevlig. 4.4 Ekoomi Då Bro skol ite lägre får ågot extr småskoletillägg är det mycket svårt tt få e god och fugerde verksmhet. Lärrs tid fylls med uppdrg, så rstvktsuppdrg. Det är få persoer tt fördel ll uppdrg på, vilket ger e sårbrhet. Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 12(15)

13 För tt kompeser för dett hr Bro skol legt med överresurs, vilket ger e orättvis getemot Stågeässkol hr fått spr motsvrde resurs. Behörighetsspekte och rbetet med i behov v särskilt stöd är svårt tt få fugerde. 5 Utveckligsorgistio 5.1 Skols prioriterde utveckligråde 1 Bkgrud till vl v prioritert område Då det på Bro skol fis måg med beteedeproblemt v ol slg krävs, äu mer, ett medvetet och professioellt bemötde v vux på skol. Det är vtigt tt vuxe ite skp fler koflter ä ödvädigt geom tt med sitt bemötde trigg igåg det beteede hos eleve m vill udv. Det är vtigt med ett gott smspel mell vux, så tt persole k stödj och hjälp vrdr i svår situtioer. Höste 2011 vr e tuff period på skol, och persole upplevde tt de gled ifrå vrdr och de hjälpsmhet tidigre fuits försv. Det vr turbulet i måg elevgrupper och persole skde si föregåede rektors systemtisk rbete med persole. Högst prioritet uder våre 2012 hr därför vrit tt rbet med tt återskp e gemeskp på skol, där persole hjälper vrdr och där "ll br är lls br". Vidre hr fokus legt på tt hitt former för professioellt bemötde och hur m k skp lösigr tillsmms med på ett proktivt sätt. Geomförd istser All persol hr läst boke "Vilse i skol" v Ross W Gree. Uder två temkvällr hr vi i grupper diskutert iehållet och delt upplevelser och erfreheter. Mell dess tillfälle hr persole trät på tt väd de redskp preseters i boke. Uder APT -möte och e gemesm studiedg i jui hr vi kopplt ihop diskussioer mell ol yrkesktegorier geom lärledde smtl. Utbildigsistser i form v kogitiossimultor, klipp frå svt:s progrm "Mitt huvud är e torktumlre" etc. hr komplettert rbetet. Reflektioer, slutstser, lärdomr Arbetet hr upplevts mycket positivt. Persole är professioell, lösigsfokuserd och prestigelös. De delr med sig v si erfreheter och stödjer vrdr. E medvetehet i hur vi gerr getemot i llmähet och med specif beteedesvårigheter i syerhet sys tydligt. De verktyg preseters i boke "Vilse i skol" hr väts och upplevs god hjälp. Klimtet på skol hr vsevärt förbättrts, både i vår elevgrupper och persole emell, vilket uderstryks v persolutvärderig och elevekätsvr. Arbetet hr lett till reflektioer krig hur vi k väd vår stödistser och vd är hjälpsmt i ol situtioer Åtgärder för fortstt utvecklig: I ugusti geomförs e gemesm studiedg där Specilpedgogisk skolmydighete deltr. Tke är tt fördjup persoles kuskper krig digoser ADHD, utism och hur udervisige krig med dess vårigheter på bäst sätt k Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 13(15)

14 läggs upp. På vrje pt plers gemesmm diskussiosfrågor rör förhålligssätt och smsy. Vi förädrr och strukturerr rbetet för i behov v stöd, för tt få e mer effektiv orgistio. Tillsättdet v e kurtor på skol breddr elevhälsotemet och fyller e vtig fuktio i hel skol rbete krig i behov v stöd och hjälp. Förhoppige är också tt dett bidrr till tt dr fuktioer, så specilpedgog, i fortsättige k väd si kompetes till det de är vsedd, vilket ytterligre k bidr till e höjig v kvlitetet på skol. 5.2 Skols prioriterde utveckligråde 2 Bkgrud till vl v prioritert område Geomförd istser Reflektioer, slutstser, lärdomr Åtgärder för fortstt utvecklig: 5.3 Skols prioriterde utveckligråde 3 Bkgrud till vl v prioritert område Geomförd istser Reflektioer, slutstser, lärdomr Åtgärder för fortstt utvecklig: 6 Presettio v fritidshemmet Fritidshemmets visio/verksmhetsidé Fritidshemmets visio/verksmhetsidé Vi rbetr efter de gemesmm policy och det gemesmm kvlitetsrbete, i Lysekils kommu, hr frmrbetts för Fritidshemme. Se bilg. Rektors strtegier tt led fritidshemmet Ett ärvrde ledrskp är vtigt för tt få e god verksmhet. För tt få hög kvlitet hr yckelpersoer utsetts. Dess vrr för de övergripde plerige v verksmhete. Fokus på Fritidshemme hr gjorts iför läsåret Fritidspedgoger hr fått extr tid till plerig och till tt geomför rstktiviteter. Att utyttj Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 14(15)

15 persoles kompetes på rätt sätt leder till e högre kvlitet. Fritidshemmets systemtisk kvlitetsrbete Vi följer det årshjul är frmtget för fritidsverksmhete i Lysekils kommu. Se bilg. Fritidshemmets utveckligråde Det pågåede rbetet med förhålligssätt, geomförts uder våre -12 på hel Bro skol, fortlöper. Det är vtigt tt vi hr e smsy och tt persol itr e medvete strtegi och hållig, så tt vi med vårt gerde ite utlöser de beteede vi öskr misk. Det är vtigt tt ger pro-ktivt och tt i smtl och övereskommelser med bre hittr vägr för tt udv problem. Vi behöver också rbet vidre med tt ytterligre stärk vårt professioell förhålligssätt getemot vårddshvre. Fritidshemme står iför e utmig i frmtide. Om e förskolevdelig flyttr i på Bro skol sk fritidhemsverksmhete bedrivs på 3 våigr. Att hitt prktisk lösigr och få till ett fugerde tillsyssvr kommer tt kräv mycket. 7 Utster mot frmtide För frmtide och för tt vi på skol sk ku lev upp till de krv åläggs oss i och med lgr 11, krävs e uppdterig och ivesterig i digitl tek. Vi hopps ku få ivesterigsmedel för dett ädmål. Vi hr fortstt låg peroslomsättig med e ktiv och lösigsfokuserd persol. Vi rbetr med tt h e hög kvlietet och e verksmhet tt kä stolthet över. Skols måluppfyllelse kommer fortstt tt ligg högt. Måluppfyllelse i egelsk kommer tt h förstärkts geom målmedvetet rbete. Bro med omejd är e växde kommudel och vi kommer fortstt tt h ett högt elevtl och ett hårt ryck på vår fritidshem. Vår hr e mycket vrierd sociokulturell bkgrud och måg uttrycker psykisk ohäls. Vi hr måg föräldrr uttrycker osäkerhet i si föräldrroll. Resursfördeligssystemet tr ite häsy till tt vår hr ökde behov v vux, lärre och kurtorsstöd i skol, ut behöver förädrs. E elev i vårt område kräver geerellt mer resurs ä på dr ställe i kommue. Geom ökt elevuderlg får skol fis kvr, me hr ett mycket mer flexibelt smrbete med Stågeässkol. Vi iför uder kommde läsår ett ytt IUP-hjul där vi hopps få ett bättre flöde mell omdöme, utveckligssmtl och betyg. Se bilg. Upprbetig v y Skolsid kommer tt ske ktivt uder ästkommde läsår. Vi rbetr för tt gör Skolsid till ett levde verktyg och ett dilogforum för vårddshvre, elev och skol. 8 Bilgor Bro skol, Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol 15(15)

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7 ORSNÄS Nr 3 8.5.2015 Christi Båssr Korsäs y kommudirektör Läs mer på sidor 4-5 Veterfest Festlig veterfest i Bjurbäck Läs mer på sid 7 Suomekielie yhteeveto Sivuill 35-40 ANITAS rut Kvrkes skärgård är

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 1 Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2-3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-6 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 6 Bilaga

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb

Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN 2012 Utvärdering av Sturebyskolan Förskoleklass, grundskola fritidshem och fritidsklubb Gunnel Eriksson, Jonas Flodmark och Ann-Christine

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit grundskolans uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt arbetslagens utvärdering

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer