Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen"

Transkript

1 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till kommunstyrelseförvltningen Smmnfttning Kommunrevisionen hr i en rpport Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv riktt kritik mot kommunstyrelsen för tt mn inte hr bedrivit jämställdhetsrbetet på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med Diskrimineringslgen (2008:567). Förvltningen föreslår därför tt kommunstyrelsen ger ett uppdrg om tt en ny pln sk ts frm, men tt perspektivet vidgs till smtlig diskrimineringsgrunder i lgstiftningen. Ett uppdrg från bör därför formulers som tt t frm ett förslg till Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet. Förslg till beslut Kommunstyrelsen ger förvltningen i uppdrg tt t frm ett förslg till Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet för. Kommunstyrelsen översänder beslutet till revisionen som svr på revisionsrpporten Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv Ärendet Kommunrevisionen hr i en rpport Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv riktt kritik mot kommunstyrelsen för tt mn inte hr bedrivit jämställdhetsrbetet på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med Diskrimineringslgen (2008:567). Vidre hr kommunstyrelsen inte levt upp till undertecknd CEMR-deklrtion och ndr policydokument som beslutts i kommunen. Förvltningens synpunkter Kommunstyrelseförvltningen kn br konstter tt revisorerns kritik är befogd. På kommunledningsnivå hr det de senste åren inte bedrivits något systemtiskt jämställdhetsrbete. Förvltningen föreslår därför tt kommunstyrelsen ger ett uppdrg om tt en ny pln sk ts frm. Krvet på en jämställdhetspln finns i Diskrimineringslgens (2008:567) tredje kpitel om ktiv åtgärder:, Lysekil Tel: Fx:

2 Sid 2/2 Jämställdhetspln 13 Arbetsgivren sk vrt tredje år upprätt en pln för sitt jämställdhetsrbete. Plnen sk innehåll en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på rbetspltsen och en redogörelse för vilk v dess åtgärder som rbetsgivren vser tt påbörj eller genomför under de kommnde åren. Plnen sk också innehåll en översiktlig redovisning v den hndlingspln för jämställd löner som rbetsgivren sk gör enligt 11. En redovisning v hur de plnerde åtgärdern enligt först stycket hr genomförts sk ts in i efterföljnde pln. De flest ndr kommuner hr dock numer vidgt perspektivet i sin plner till smtlig diskrimineringsgrunder som finns i lgstiftningens inlednde prgrf: Lgens ändmål 1 Denn lg hr till ändmål tt motverk diskriminering och på ndr sätt främj lik rättigheter och möjligheter ovsett kön, könsöverskridnde identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller nnn trosuppfttning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lg (2014:958). Förvltningens förslg är därför tt en ny pln sk omftt smtlig dess områden även i. Ett väl fungernde rbete vseende jämställdhets- och mångfldsfrågor är vidre ett viktigt led i tt vr en ttrktiv och intressnt rbetsgivre. Ett uppdrg från kommunstyrelsen bör därför formulers som tt t frm ett förslg till Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet. I smmnhnget kn noters tt den krtläggning v löner vseende osklig skillnder melln kvinnor och män, som det finns krv på i lgstiftningen, redn pågår inom personlenheten. Leif Schöndell Kommunchef Bilg Revisionsrpport - Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv Beslutet skicks till: Kommunstyrelseförvltningen, Lysekil Tel: Fx:

3 t./' I J!--Y\J r_ i.., Í\. '.; n ( r: t:. ri\ "r L, t- [ T rèt U?, l I U ï1 t-\ t- e i'.j N Revisionsrpport LKs 2üî6 -r4- t 8 \r" 'Jr Doi. / riâru; H J ärns t illdhe t s rb e t e ur ett srb et s g iu ørp er sp ektiu Kristinø Hermnsson Per Lrsson Mrs zot6 pwc

4 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv InnehAII 1.1. L L t Ð 2.L. tt r. 4.r.r. 4.r.2. 4.r r þ Bþrund... Syfte och Revisionsfråg... Revisionskriterier... Kontrollmål Diskrimineringslgen och CEMR-dekIrtionen... 5 Diskrimineringslgen (zoo866z)...5 CEMR-deHrtionen Kommunens personl och ärenden från DO...6 Personlredovisning och nyckeltl lirenden från diskrimineringsombudsmnnen...7 Ikttgelser ochbedömningr Jämställdhetspln och uppföljning v jämställdhetsrbetet...8 Jämställdhetsplner och styrdokument relterde till jämstäildhet... 8 Tillämpning smt uppföljning v jämställdhetsplner o ch ndr styrdokument... 9 Bedömning v kontrollmål r, z & S... Lönekrtläggningr och indiktorer 10 Lönekrtläggningr inom kommunen och dess stöd till jämställdhetsrbetet...10 Indiktorer.....1o Bedömning v kontrollmål 4, 5 & o Revisionell bedömnin Rekommendtioner v12

5 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv Srtntnønføttníng De förtroendevld revisorern i hr gett i uppdrg tt genomför en grnskning v kommunens jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv. Grnskningen är fokuserd till kommunens jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv och vser således inte tt undersök jämställdhetsrbetet gentemot brukre eller kunder. Grnskningen sk besvr revisionsfrågn huruvid kommunstyrelsens jämställdhetsrbete bedrivs på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med CEMR-deklrtionen? Efter genomförd grnskning är vår smmnfttde bedömning tt kommunstyrelsen inte bedriver jämställdhetsrbetet på ett ändmålsenligt sätt enligt CEMR-deklrtionen. Den smmnfttnde bedömningen bsers på besvrndet v nednstående kontrollfrågor, vilk ligger till grund för besvrndet v revisionsfrågn. KontrollmåI Hr II nämnder/uerksmheter en jömstäildhetspløn? H ilr nu öni s j ms t lldhei splnet r inomuerksmhetern? Hur folj er kommunen upp j ämsttilldhetsrbetet? VíIk Iö nekr tl ög g ning r h qr gjorts? Ger lönekrtltig g níng rn releu nt informtíon till stödþr kommunens j timsttilld-het s rb ete? Vilk indiktorer pö. j timsttilldhetsutu e ckling en finns (t ex utu eckling melln kön och yrken ud gtiller Iön o ch chefsb eftt ning r )? Kommentr Ej uppfullt - Kommunen sknr jämställdhetsplner Ej upp$llt - Jämställdhetsplner nvänds inte inom verksmhetern. Ej uppfrtlt - Det går inte tt följ upp kommunens jämställdhetsrbete mot någon j ämställdhetspln. Ej uppfrllt - Det hr inte genomförts någr lönekrtläggningr under de senste tre åren. Ej uppfrllt - Då det inte genomförts någr lönekrtläggningr hr sådn inte nvänts inom kommunens j ämställdhetsrbete. Ej uppfullt - Det finns ing indiktorer som visr utvecklingen melln kön och olik yrken kopplt till lönenivåer och chefsbefttningr. Vi rekommenderr kommunstyrelsen tt utred hur kommunens jämställdhetsrbete sk bedrivs och därmed o t ställning till fortstt rbete enligt CEMR-deklrtion och jämställt Västr Götlnd. säkerställ följsmhet v lgstiftning. säkerställ tt fortsttjämställdhetsrbete bedrivs systemtiskt o med tydlig nsvrs- och rbetsfördelning o med tydlig och uppföljningsbr mål o med tydlig plner som blnd nnt innehåller åtgärder, resurser, tidsåtgång o med regelbundn uppföljningr och revideringr v styrnde dokument. säkerställ tt jämställdhetsrbetet integrers i hel kommunen 2v12

6 Jämstäl ldhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv r. Inledníng r.r. Bkgrund Jämställdhet innebär tt kvinnor och män är jämlik och dârmed hr smm möjligheter, rättigheter och sþldigheter. Enligt dislimineringslgen g kp gs skll rbetsgivren inom rmen för sin verksmhet bedriv ett målinrilitt rbete för tt ktir,t främj lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet ovsett kön. Vidre skll rbetsgivren upprätt en pln för jämställdhetsrbetet smt vrt tredje år krtlägg och nþer löneskillnder melln kvinnor och män som utför rbete som är tt betrkt som lik eller likvärdigt. En jämställd verksmhet tr tillvr smhällets resurser på ett demokrtiskt och effektivt sätt. Som rbetsgivre kn kommunen h ett system för tt förebygg, upptäck och åtgärd ojämställdhet. Det kn hndl om relevnt jämställdhetsplner, lönekrtläggningr och dylikt som nvänds i prktiken. Två v fullmäktiges beslutde politisk mål inom målområdet orgnistion är: Ökd kunskp och förståelse om jämställdhet med fokus på tt bekämp stereotyper och könsreltert våld. Smt ktivt jämställdhetsrbete sk genomsyr kommunens verksmhet. I årsredovisningen för zot4frmgår tt kommunen inte kommer tt nå upp till de politisk målen för jämställdhet. Kommunens revisorer hr i sin risk- och väsentlighetsnþ utifrån kommunens måluppftltelse vseende jämställdhetsmålen funnit skäl tt genomför en grnskning v kommunens j ämställdhetsrbete Sgfte oehreuisíonsfr&g Bedrivs kommunstyrelsens jämställdhetsrbete på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med CEMR-deklrtionen? 7.3. Reuísionskríteríer Diskrimineringslgen (zoo8 :S6Z) CEMR-deklrtionen Fullmäktiges visionsdokument Lokl styrnde dokument 3v12

7 Jämstäl ldhetsrbete ur ett rbetsg ivrperspektiv o Kontrolbn&I Hr ll nämnder/verksmheter en jämställdhetspln? Hur nvänds jämställdhetsplner inom verksmhetern? Hur följ er kommunen upp j ämställdhetsrbetet? Vilk lönekrtläggningr hr gjorts? Ger lönekrtläggningrn relevnt informtion till stöd för kommunens jämställdhetsrbete? 6. Vilk indiktorer på jämställdhetsutvecklingen finns (t ex utveching melln kön och yrken vd gäller lön och chefsbefttningr) 7.5. Augränsn;ín:g Grnskningen vgränss till tt omftt kommunens jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv och vser således inte tt undersök jämställdhetsrbetet gentemot brukre eller kunder. Grnskningen är vidre begränsd till tt berör kommunens övergriplig jämställdhetsrbete och berör därmed inte enskild verksmheters jämställdhetsrbete. r.6. Metod Vi hr för grnskningen tgit del v och grnskt de styrnde dokument som finns i kommunen inom området. Sttistikuppgifter rörnde ktuliserde nmälningr mot som rbetsgivre hr begärts in. Intervju hr genomförts med: o Kommunchef. Personlchef o Tjänstemn på kommunstyrelseförvltningen r Tjänstemn påutbildningsförvltningen KontLrt med fckföreningrn Vision, Kommunl och Lärrförbundet hr tgits för tt t del v ders uppfttning i frågn. t.7. Begrepp ochftrkortníngsr SKL CEMR KS KF DO Sveriges kommuner och lndsting Förkortningen står för Council of Europen Municiplities nd Regions. Det är en europeisk smmnslutning v förbund såsom Sveriges kommuner och lndsting. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Diskrimineringsombudsmnnen 4v12

8 Jämställdhetsrbete u r ett rbetsgivrperspektiv 2. Dískrítníneríngsløgen och CEMRdeklqrøtíone t 2.7. Dískrfuníneríngsløgen (zoo8:s6z) Lgen syftr till tt motverk diskriminering och främj lik räüigheter och möjligheter ovsett kön, könsöverskridnde identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller nnn trosuppfttning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lgen omfttr direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trksserier, sexuell trksserier, smt instruktioner tt diskriminer. Diskrimineringslgen vser tt sþdd individer (och inte till exempel orgnistioner och företg). Förbudet mot diskriminering innebär till exempel tt rbetsgivre inte får diskriminer nställd, tt skoln inte får diskriminer elever och tt personl i en ffár inte får diskriminer sin kunder. Om en händelse sk betrkts som diskriminering beror på den enskild situtionen och är därmed ett fll för utredning. För tt något sk vr direkt diskriminering måste det också finns ett smbnd melln missgynnndet och diskrimineringsgrunden. Det är rbetsgivren som hr nsvr för tt individer inte diskriminers eller missgynns på rbetspltsen. Diskrimineringslgen beskriver även hur rbetsgivre sk rbet för tt främj lik rättigheter och möjligheter på rbetspltsen, så kllde litiv åtgärder. Arbetsgivren hr även ett nsvr tt förebygg och förhindr sexuell trksserier och trksserier som hr smbncl me<lkön, etnisk tillhörighet, religion eller nnn trosuppfttning CEMß-deklø:rø:tíonen CEMR-deHrtionenr är ett verktyg för kommuner, lndsting och regioner tt integrer jämställdhetsperspektivet i det politisk beslutsfttndet och i den prktisk verksmheten. Avsikten är tt se till tt diskrimineringslgstiftningen efterlevs och tt principer reglerde i interntionell vtl omsätts i prktik på lokl och regionl nivå. Deklrtionen uppmnr Europs kommuner och regioner tt nvänd sin befogenheter och prtnerskp för tt uppnå jämställdhet för sin invånre. Som ett hjälpmedel i genomförndet v dess åtgnden förbinder sig vrje undertecknre tt upprätt en hndlingspln för jämställdhet där prioriteringr, åtgärder och de resurser som sk tilldels respektive ändmål nges. Vidre förbinder sig vrje undertecknre tt smrbet med ll institutioner och orgnistioner inom sin kommun eller region för tt främj tt reell jämställdhet skps i prktiken. Deklrtionen utrbetdes zoo5-zoo6 inom rmen för ett projekt som genomfördes v CEMR och ett ntl smrbetsprtners. 1 Trots tt CEMR rbetr med mång frågor hr ktuell deklrtion fått vrdgsbenämningen CEMR-deklrtionen. 5v12

9 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv 3. I(ornrntntens p erson,øl och ärenden.fr&ndo Nedn redoviss den könsuppdelde sttistiken som finns vseende personl i kommunens senst f?irdigställd årsredovisning, den från zor4. Vidre redoviss de ärenden som ktuliserts hos Diskrimineringsombudsmnnen (DO) de senste tio åren Personø,lredouísníng oehniyekeltø,l Enligt årsredovisningen zor4 är ntlet nställd i kommunen totlt r 434 stycken vrv r3o är visstidsnställd. Av de tillsvidrenställd vr 85,3 procent kvinnor och r4,7 procent män. Andelen heltidsnställd kvinnor hr enligt årsredovisningen ökt under året från 53,8 procent till56,8 procent. Vidre är medelåldern blnd de nställd ár 4T,g år för kvinnor och 49,r år för män. Sjukfrånvron ökde enligt årsredovisningen ftãn 6,4 procent v den totl rbetstiden under zor3 till 7,8 procent under zor4. Enligt uppgifter från SKL:s sjuldrånvroredovisning ligger sjukfrånvron på 7,9 procent under zor5. Enligt sttistiken från SKL hr nställd kvinnor i Lysekilunder 2ot5 en sjulúånvro på 8,5 procent medn mäns sjuldrånvro ligger på S,r procent. Kvinnor hr en högre sjukfrånvro än män generellt sett i hel lndet vilket viss v digrmmet nedn dár jämförs med rikssnittet, länssnittet smt snittet med ndr kommuner inom smm kommungrupp2: Sjukfrånvro 2015 (Yo) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,6 7,7 7,0 6,0 5,0 4,0 4.', 3,9 4,3 5,1 3,0 Kvinnor Mån Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män All kommuner Kommungrupp Västr Götlnds län Lysekil Det kn konstters tt sjuldrånvron är högre både för män och kvinnor i jämfört med genomsnittet i Sverige, kommungruppen och kommunern i Västr Götlnds län. Skillnden melln kvinnor och män är dock något lägre. 2 Den totl sjukfrånvrotiden, ckumulerd under året, som ndel (%) v den tillgänglig ordinrie rbetstiden. Avser smtlig kommunlt nställd personl. Avser den obligtorisk sjukfrånvroredovisningen. Kåll: SKL. 6v12

10 Jämställdhetsrbete u r ett rbetsgivrperspektiv S.z. Ärendenfr&n dískrbníneríngsotnbudsrnstttteít Enligt informtion från Diskrimineringsombudsmnnen (DO) hr såsom rbetsgivre vrit föremål för nmäln, som ktuliserts, tre gånger under de senste 10 åren. TVå nmälningr gjordes under år zoog och en under är zot4 Registreringsår O9 2O14 Anmäln om diskriminering Anmäln om diskriminering vid tjänstetillsättning Anmäln om diskrimirà "à på utbetspltsen Avslutsgrund tillfcket Ej diskrimínering AnmäInbrisffiUig Som frmgår v tbellen ovn hr två v nmälningrn vslgits. Den en vslogs med motivtionen tt det inte vr ett fll v diskriminering. I det ndr fllet vr nmäln bristfìillig. En nmäln överlämndes till fcket. Med nledning v tt den nmäln som inte vslgits gjordes för cirk sju år sedn hr den inte följts upp inom rmen för denn grnskning. Det kn konstters tt det inte är ett stort ntl nmälningr mot kommunen rörnde diskriminering på grund v kön som ktuliserts de senste tio åren. 7v12

11 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv 4. Ikttgelser oehbedömníngr Nedn beskriver vi de ikttgelser vi gjort inom rmen för grnskningen. Vi hr delt upp kontrollmålen under wå rubriker för tt få en br översikt över kommunens jämställdhetsrbete. De två vsnitten vsluts med en bedömning v ikttgelsern kopplt till kontrollmålen. 4.t. Jifunställdhetspln och uppftliníng øu jitunstäildhetsø:rbetet Kontrollmålr,z&3: Hr ll nämnder/verksmheter en jämställdhetspln? Hur nvänds j ämställdhetsplner inom verksmhetern? Hur följ er kommunen upp j ämställdhetsrbetet? Dett vsnitt behndlr de tre inlednde kontrollmålen. De vser huruvid kommunen hr en beslutd jämställdhetspln inom verksmheten, hur jämställdhetsplnen nvänds i verksmheten smt hur jämställdhetsrbetet följs upp. Enligt diskrimineringslgens 3:e kpitel 3:e prgrfen sk rbetsgivren inom rmen för sin verksmhet bedriv ett målinriktt rbete för tt ktivt främj lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet ovsett kön. Inom rmen för dett sk rbetsgivren upprätt en pln för jämställdhetsrbetet Jämställdhetsplner och styrdokument relterde tiii jämstäildhet hr ingen beslutd övergripnde jämställdhetspln. Vi hr för grnskningen tgit del v ett förslg till mångflds- och jämställdhetspln vilken blnd nnt innehåller måi, åtgärder smt former för uppföljning rörnde jämställdhetsrbetet kopplt till diskrimineringslgens krv och nvisningr. Dett förslg sk enligt en v de intervjude h lämnts till dåvrnde kommunchef och personlchef under ntingen zor4 eller zor5. Inget beslut ngående förslget hr tgits. Den dokumenttion vi hr tgit del v rörnde det övergripnde jämställdhetsbetet och som är beslutde i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen är: kommunens diskrimineringspolicy (beslutd i KF zoog) kommunens undertecknnde v CEMR-deklrtionen (beslutd i KS zoo6) deltgnde i jämstöilt Västr Götlnd (beslutd i KS zor4). Det är en länsövergripnde strtegi för jämställdhetsintegrering. I diskrimineringspolicyn fstställs tt kommunstyrelsen hr ett övergripnde nsvr för policyn och dess innehåll. Rörnde kommunens jämställdhetsrbete uttrycks mål om en jämn fördelning melln män och kvinnor i ll sorters rbeten och på ll nivåer i orgnistionen. Vidre sk ett jämställdhetsperspektiv integrers i ll verksmhet. Som hndlingspln för tt uppnå målen förutsätts blnd nnt lik lön för lik rbete, likvärdig I v '12

12 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsg ivrperspektiv utvecklings- och befordringsmöjligheter smt även tt rbetsmiljön utforms så tt vrken män eller kvinnor hindrs från nställning. Btt undertecknnde v CEMR-deklrtionen är en vsiktsförklring tt genomför det genomgripnde jämställdhetsrbete som föreskrivs. Blnd nnt sk en hndlingspln finns upprättd i enlighet med deklrtionen inom två år. En sådn hndlingspln hr inte identifierts inom rmen för grnskningen. Enligt det register över kommuner som undertecknt deklrtionen finns det inte någon hndlingspln frmtgen. Den länsövergripnde strtegin jämstäilt Västr. Götlnd är en vsiktsförklring där kommunen i och med undertecknndet förbinder sig till tt koppl sitt jämställdhetsrbete till dokumentets strtegi, utse en kontktperson gentemot länsstyrelsen smt t frm en lokl hndlingspln. Kommunledningen sk nsvr för förnkringen v dett inom orgnistionen. Ingen v intervjupersonern hr lcánnedom om beslutde jämställdhetsplner i nämndern. Vi hr tgit del v en jämställdhetspln vilken beslutdes i bildningsnämnden 2c,c,6, men den är enligt uppgift inte ett levnde dokument som nvänds i verksmheten. Den hr inte heller, vd vi kn se, uppdterts sedn zoo Tillämpning smt uppftljning ou jämstäildhetsplner och ndr styrdokument Smtlig personer som intervjuts för grnskningen, inklusive fcklig företrädre, beskriver tt kommunen inte bedrivit ett ktivt jämställdhetsrbete på en övergripnde nivå de senste åren. Kommunchefen beskriver för tt det fnns en reltivt hög mbitionsnivå i perioder melln zoo6 och 2o1o. Då underteckndes CEMR-deklrtionen och diskrimineringspolicyn togs frm. Vidre beskrevs tt rbetet till stor del stnnt v de senste åren förutom ett nytt försök i smbnd med deltgndet i. ämst illt V isff. Götlnd. De intervjude uppger tt en hög omsättning v chefer inom kommunen kn vr en förklring till tt rbetet vstnnt. Ett problem som uppkommer med nledning v hög omsättning är minskning v kpcitet när de innehr chefstjänstern behöver lägg tid på tt komm in i jobbet. Det i sin tur ger upphov till ökt behov v prioritering. Blnd det som prioriterts ner finns jåimställdhetsrbetet, däriblnd frmtgndet v jämställdhetsplner. Det är ingen v intervjupersonern som känner till tt kommunstyrelsen ktivt hr efterfrågt någon uppföljning vseende jämställdhetsrbetet, eller gett någr tydlig uppdrg inom området. Enligt en intervjuperson hr ingen uppföljning skett vseende det senst genomförd beslutet - jömstäilt Vtistr Götlnd Bedömning ou kontrollmâ 1, 2 & s Kontrollmål ett tt ll nämnder/verksmheter hr en jämställdhetspln är ej uppftllt. Kontrollmål wå och tre behndlr hur jämställdhetsplner nvänds inom verksmhetern och hur kommunen följer upp jämställdhetsrbetet. Det kn konstters tt det skns ktuell jämställdhetsplner för kommunen som helhet och i nämndern. Således nvänds inte sådn plner och det går inte tt följ upp mot den typen v pln. Kontrollmålen bedöms således som ej uppfi'lld. 9 v '12

13 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv 4.2. Lönekørtläggníngør ochíndíktorer KontrollmåI4,5 & 6: Vilk lönekrtläggningr hr giorts? Ger lönekrtläggningrn relevnt informtion till stöd för kommunens jämställdhetsrbete? Vilk indiktorer på jämställdhetsutvecklingen finns (till exempel utveckling melln kön och yrken vd gäller lön och chefsbefttningr) Bnligt diskrimineringslgens 3:e kpitel 3:e prgrfen sk rbetsgivren vrt tredje år krtlägg och nlyser löneskillnder melln kvinnor och män som utför rbete som är tt betrkt som lik eller likvärdigt. Nedn beskrivs kommunens rbete gällnde lönekrtläggningr. Det kn er n till kontrollmål fyr, fem och sex Lönekrtlöggningr inom kommunen och dess stöd till jämstäildhetsrbetet Kommunen hr inte gjort någon lönekrtläggning de senste tre åren. Ingen v intervjupersonern vet när den senste lönekrtläggningen gjordes. Enligt två v fcldörbunden hr lönekrtläggningr efterfrågts v dem men utn tt rbetsgivren genomfört någr. Enligt personlchefen hr ett system för lönekrtläggning köpts in. Det sk från och med zo16 görs lönekrtläggningr vrje år. Dess sk vr behjälplig i rbetet för ü kvinnor och män sk få smm lön för smm rbetsinsts Indiktorer I årsredovisning zor4 redoviss få indiktorer med bäring på jämställdhet vseende personl. Sjukfrånvron redoviss könsuppdelt smt tt ndelen män- respektive kvinnor som rbetr heltid redoviss. Enligt intervjuuppgifter rbetr inte kommunen struliturert med uppföljning och indiktorer. Vidre uppges tt informtionen troligen finns i personlsystemet. Enligt personlchefen finns det ett system som ägs v AFA-försäkring där informtion rörnde rbetsmiljöskdor eller tillbud finns. Informtionen kn dels upp per kön och ligg till underlg för jämställdhetsrbetet. Det är oklrt huruvid dett underlg sk nvänds i frmtid jämstálldhetsrbete Bedömning u kontrollmâ 4,5 & 6 Kontrollmål 4 vser vilk lönekrtläggningr som gjorts och kontrollmåi5 huruvid dess ger relevnt informtion till stöd för kommunens jämställdhetsrbete. Det kn konstters tt lönekrtläggningr inte gjorts under de tre senste åren vilket gör tt kontrollmål 4 och 5 får betrkts som ej uppû'lld. Kontrollmål 6 vser vilk indiktorer på jämställdhetsrbete som finns. Endst ett fåtl hr identifierts. Det finns ing indiktorer som visr utvecklingen melln kön och olik yrken kopplt till lönenivåer och chefsbefttningr. Även dett kontrollmål får betrkts som ej uppfyllt. 1O u 12

14 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsg ivrperspektiv 5. Reuisíonellbedömníng Grnskningens revisionsfråg är huruvid kommunstyrelsens jämställdhetsrbete bedrivs på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med CEMR-deklrtionen? Vårbedömning är tt kommunstyrelsens jämställdhetsrbete ej bedrivs på ett ändmålsenligt sätt i enlighet med CEMR-deklrtionen. I grnskningen hr sex kontrollmål bektts: Kontrollmål Hr ll nämnder/verksmheter en jämställdhetspln? Hur nvänds jämställdhetsplner inom verksmhetern? Hur följer kommunen upp jämställdhetsrbetet? Vilk lönekrtläggningr hr gjorts? Ger löneknläggningrn relevnt informtion till stöd för kommunens jämställdhetsrbete? Vilk indiktorer på jämställdhetsutvecklingen finns (t ex utveckling melln kön och yrken vd gäller lön och chefsbefttningr) Bedömning Ej uppfyllt Bj uppfyllt Ej uppftllt Ej uppfullt Ej uppffllt Ej uppfullt I intervjuern hr uppmärksmmts tt det finns en medvetenhet om bristern vseende jämställdhetsrbetet. Det finns även en del påbörjt utvechingsrbete. S.r. R:ekotntnendø,tíon,er Vi rekommenderr kommunstyrelsen tt utred hur kommunens jämställdhetsrbete sk bedrivs och därmed o t ställning till fortstt rbete enligt CEMR-deklrtionen och jämställt Västr Götlnd säkerställ följsmhet v lgstift ning säkerställ tt fortstt jämställdhetsrbete bedrivs systemtiskt o med tydlig nsvrs- och rbetsfördelning o med tydlig och uppföljningsbr mål o med tydlig plner som blnd nnt innehåller åtgärder, resurser, tidsåtgång o med regelbundn uppföljningr och revideringr v styrnde dokument säkerställ tt jämställdhetsrbetet integrers i hel kommunen 11 u 12

15 Jämställdhetsrbete ur ett rbetsgivrperspektiv 2016-o3-3o IIô,kønOlsson Uppdrgsledre.Krüstinc II ertnoins so t Projektledre '12 v 12

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv

Jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv Kristina Hermansson Per Larsson Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...3

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen Brf Minerlen 71641-9544 Arsredovisning Bostdsrttsforeninqen Minerlen Styrelsen f~r hrmed vge ~rsredovisning for rksnskpsret 1 jnuri - 31 december 211. ForvItninqsberttelse Foreningens ndml Foreningen hr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Jollen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun VALLENTUNA KOMMI..IN REVTSIONEN MISS]V 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Internkontroll vseende löner och ensättningr hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en grnskning v systemen för rpportering

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer