Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26"

Transkript

1 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också läma i kompletta lösigar till uppgiftera, me svarsbladet ska ädå alltid fyllas i. De maimala poäge är 6 poäg och det krävs 48 poäg för att bli godkäd. Om resultatet blir åtmistoe 46 poäg ges e möjlighet att skriva e kompletterigsskrivig för att bli godkäd på tetame. Tillåta hjälpmedel Vid dea skrivig får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig A4-sida med ega ateckigar (origial, ej kopia). Dea sida skall lämas i tillsammas med svarsbladet.

2 Uppgift (6 p) Besvara följade teorifrågor geom att välja ett alterativ, som du aser är korrekt. a) (2 p) E aktör som är balasasvarig har följade skyldigheter: I) Ma är ekoomiskt asvarig för att systemet uder e viss hadelsperiod (t.e. e timme) tillförs lika mycket eergi som es kuder förbrukat, II) Ma är fysiskt asvarig för att systemet uder e viss hadelsperiod (t.e. e timme) tillförs lika mycket eergi som es kuder förbrukat, III) Ma är fysiskt asvarig för att systemet i varje ögoblick tillförs lika mycket effekt som es kuder förbrukar.. Iget av påståedea är saa. 2. Edast I är sat.. Edast II är sat. 4. Edast III är sat. 5. I och II är saa me ite III. b) (2 p) Kosumetera på e vertikalt itegrerad elmarkad har följade valmöjligheter: I) De ka välja vilke systemoperatör de vill ha, II) De ka välja vilke elleveratör de vill ha, III) De ka välja vilke aktör som ska sköta deras balasasvar.. Iget av påståedea är saa. 2. Edast I är sat.. Edast III är sat. 4. I och II är saa me ite III. 5. II och III är saa me ite I. c) (2 p) Med förhadshadel avser vi all hadel som sker före själva leverastimme (eller ågo aa hadelsperiod). På förhadsmarkade ka ma hadla med följade typer av kotrakt: I) Balaskraft, d.v.s. då e balasasvarig aktör säljer ett evetuellt överskott i si balas till systemoperatöre, eller då e balasasvarig aktör köper av systemoperatöre för att täcka ett evetuellt uderskott i si balas, II) Självbetjäigskotrakt, d.v.s. då kude aboerar på e viss maimal effekt och uder kotraktets giltighetstid får köpa valfri mägd eergi per hadelsperiod, så läge de maimala effekte ite överskrids, III) Reglerkraft, d.v.s. då e aktör på begära av systemoperatöre tillför systemet mer effekt (uppreglerig) eller då e aktör på begära av systemoperatöre tar ut mer effekt frå systemet (edreglerig).. Iget av påståedea är saa. 2. Edast I är sat.. Edast II är sat. 4. Edast III är sat. 5. I och III är saa me ite II. 2

3 Uppgift 2 (8 p) a) ( p) Figure eda visar elpriset på e viss elmarkad uder ett år. Atag att det på dea elmarkad råder perfekt kokurres och att alla aktörer har perfekt iformatio. Hur mycket producerar ett kraftverk med driftkostade /MWh uder detta år, om de istallerade effekte i kraftverket är 5 MW? Observera att svaret ska ges i TWh! /MWh pris tid h b) ( p) Figurera eda visar utbuds- respektive efterfrågekurvora för e viss elmarkad. Vilket elpris får ma på dea elmarkad om ma atar att det råder perfekt kokurres, att alla aktörer har perfekt iformatio och att det ite fis ågra ät-, magasis- eller effektbegräsigar? /MWh pris /MWh pris Fossila bräsle 2 Vattekraft Kärkraft utbud efterfråga TWh/år TWh/år c) (2 p) Strålige är ett kärkraftverk med e produktioskapacitet på 8 TWh per år. Kraftverkets rörliga driftkostad är /MWh och företaget har fasta kostader på 2 4M /år. Atag att elpriset ett visst år är 5 /MWh. Går Strålige med vist eller förlust uder detta år?

4 Uppgift (8 p) Betrakta ett elsystem där primärreglerige är uppdelad i e ormaldriftreserv och e störigsreserv. Normaldriftreserve har reglerstyrka 4 75MW/Hz och är främst avsedd för att hatera ormala variatioer i t.e. last och vidkraftproduktio. Störigsreserve har reglerstyrka 2 MW/Hz och är främst utformad för att kua hatera bortfall i större kraftverk. Normaldriftreserve är tillgäglig i frekvesitervallet 49,9 5, Hz och störigsreserve är tillgäglig i frekvesitervallet 49,5 49,9 Hz. a) (2 p) Klocka 8:5 råder balas mella produktio och kosumtio i systemet och frekvese är 49,84 Hz. Vid detta tillfälle ökar laste i systemet med 4 MW. Vilke frekves får ma då primärreglerige har stabiliserat frekvese i systemet ige? b) (2 p) Klocka 8: råder balas mella produktio och kosumtio i systemet och frekvese är Hz. Vid detta tillfälle ökas elproduktioe i e havsbaserad vidkraftpark med 2 MW. Vidkraftparke deltar ite i primärreglerige. Vilke frekves får ma då primärreglerige har stabiliserat frekvese i systemet ige? c) (2 p) Klocka 8:5 råder balas mella produktio och kosumtio i systemet och frekvese är 49.8 Hz. Vid detta tillfälle aktiveras uppreglerigsbud på totalt 75 MW. Dessa uppreglerigsbud påverkar ite reglerstyrka i systemet. Vilke frekves får ma då primärreglerige har stabiliserat frekvese i systemet ige? d) (2 p) Klocka 8:2 råder balas mella produktio och kosumtio i systemet och frekvese är 49,92 Hz. Vid detta tillfälle startas vattekraftverket Språget, vilket leder till att systemet tillförs 5 MW produktio. Reglerstyrka i Språget är iställd på 625 MW/Hz och är tillgäglig i frekvesitervallet 49,9 5, Hz. Vilke frekves får ma då primärreglerige har stabiliserat frekvese i systemet ige? 4

5 Uppgift 4 (8 p) Stads eergi AB äger ett termiskt kraftverk med tre block. Bolaget säljer el till kuder med fastkraftavtal, me de förvätar sig också att de ska kua köpa eller sälja e viss volym per timme på de lokala börse ElKräg. Atag att bolaget formulerat sitt korttidsplaerigsproblem som ett MILP-problem och att ma har ifört följade beteckigar: Ide för kraftverke: Block I -, Block II - 2, Block III -. Gg = rörlig produktioskostad i kraftverk g, g =, 2,, C+ g = startkostad i kraftverk g, g =, 2,, D t = avtalad last timme t, t =,, 24, G g, t = elproduktio i kraftverk g, timme t, g =, 2,, t =,, 24, G g = istallerad effekt i kraftverk g, g =, 2,, G g = miimal elproduktio då kraftverk g är i drift, g =, 2,, t = förvätat elpris på ElKräg timme t, t =,, 24, p t = köp frå ElKräg timme t, t =,, 24, p t = maimalt köp frå ElKräg timme t, t =,, 24, r t = försäljig till ElKräg timme t, t =,, 24, r t = maimal försäljig till ElKräg timme t, t =,, 24, s+ g t = startvariabel för kraftverk g, timme t, g =, 2,, t =,, 24, u g, = driftstatus i kraftverk g vid plaerigsperiodes börja, g =, 2,, u g, t = driftstatus i kraftverk g, timme t, g =, 2,, t =,, 24. a) (8 p) Formulera målfuktioe i bolagets plaerigsproblem om syftet med plaerige är att maimera itäktera frå el såld på ElKräg mius kostade för el köpt frå ElKräg och mius kostadera i det termiska kraftverket. Aväd beteckigara ova. b) (4 p) Formulera lastbalasbivillkoret för timme t i bolagets korttidsplaerigsproblem. Aväd beteckigara ova. c) (6 p) Formulera gräsera för de ova defiierade optimerigsvariablera i Stads eergi AB:s korttidsplaerigsproblem. Age äve de möjliga idevärdea för varje gräs! 5

6 Uppgift 5 (2 p) Ebbuga är e lite stad i Östafrika. Stade är ite aslute till ågot atioellt elät, uta ma har ett eget lokalt system som försörjs av fyra likadaa dieselgeeratorer. Varje dieselgeerator har e istallerad effekt på 2 kw och driftkostade är /kwh. I tabell visas ågra delresultat då ma geomför e stokastisk produktioskostadssimulerig av elsystemet i Ebbuga. Tabell Resultat frå e stokastisk produktioskostadssimulerig av elsystemet i Ebbuga. = 2 = 4 = 6 = 8 = = 2 = F F d F F d F 2 F 2d F F d F 4 F 4d,,2,,,,, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4,,,2,,,,, 2, 2, 67, 7, 7, 7, 7,,,422,75,45,,, 2, 42,2 9,8 99,6 4, 4, 4,,,587,258,48,7,, 2, 5,9 44, 428,4 429,9 4, 4,,,5824,82,5,28,, 2, 58,2 44,8 456, 459,7 46, 46, a) ( p) Vilke tillgäglighet har ma atagit för dieselgeeratorera? Tips: Studera hur ma beräkar F 4! b) (4 p) Aväd stokastisk produktioskostadssimulerig för att beräka de förvätade driftkostade per timme i Ebbuga. c) ( p) Aväd stokastisk produktioskostadssimulerig för att beräka riske för effektbrist i Ebbuga. d) (4 p) Aväd de iversa trasformmetode för att slumpa fram ett värde på de tillgägliga kapacitete i e av dieselgeeratora i Ebbuga, G. Utgå frå slumptalet,8 frå e U(,)-fördelig. Beräka äve motsvarade slumptalskomplemet, G*. 6

7 e) (2 p) Ma öskar skatta vätevärdet E[X] med hjälp av kotrollvariabelmetode. Låt i betecka de i:te observatioe av X och låt z i betecka de i:te observatioe av kotrollvariabel, Z. Totalt har ma gjort observatioer. Hur beräkas skattige m X?. m X = + E[Z]. -- i i = 2. m X = E[Z] -- z i i =. m X = -- + E[Z]. i z i i = 4. m X = -- E[Z]. i z i i = 5. m X = -- z + E[Z]. i i i = f) (4 p) Atag att ma simulerar elmarkade i Ebbuga med stratifierad samplig. Resultate frå de femto första sceariera i Mote Carlo-simulerige fis sammaställda i tabell 2. Vilka skattigar av ETOC och LOLP får ma utifrå dessa resultat? Tabell 2 Resultat frå e Mote Carlo-simulerig av Ebbuga. Stratum, h Stratumvikt, h Observatioer av TOC [ /h] Observatioer av LOLO , 4, 4 2, 2 5, 2,,,, , 5, 6, 8, 5 9,,,,. 4, 4, 4, 4, 4,,,, 7

8 Efteram, föram Persoummer Program B lad r Uppgift Uppgift r 5 a) Alterativ... är korrekt. b) Alterativ... är korrekt. c) Alterativ... är korrekt. Uppgift 2 a)... TWh b)... /MWh c)... Uppgift a)... Hz b)... Hz c)... Hz d)... Hz Uppgift 4 a) b) c) Uppgift 5 a)... % b)... /h c)... % d) G:... kw G*:... kw e) Alterativ... är korrekt. f) ETOC... /h LOLP... %

9 Lösigsförslag till tetame i EG225 Drift och plaerig av elproduktio, 9 mars Uppgift a) 2. b). c). Uppgift 2 a) Kraftverket kommer att producera istallerad effekt uder de timmar då elpriset är högre ä /MWh. I figure ka vi se att så är fallet uder timmar, d.v.s. de totala produktioe uder detta år blir 5 = 5 MWh =,5 TWh. b) Elpriset sätts av skärigspukte mella utbuds- och efterfrågekurvora. För att efterfråga ska vara 5 TWh/år får elpriset ite vara högre ä /MWh, me vid detta elpris är utbudet edast 5 TWh/år. Alltså är efterfråga 4 TWh/år och för att få detta utbud krävs det ett elpris på 5 /MWh (halva fossilbräsleitervallet). c) Itäktera för Strålige uppgår till 8 TWh/år 5 /MWh = 2 8 M /år. Detta är ite tillräckligt för att täcka de totala rörliga produktioskostade (8 TWh/år /MWh = 8 M /år) och de fasta kostadera, vilket iebär att kraftverket går med förlust detta år. Uppgift a) Vid dee frekves är reglerstyrka i systemet 2 MW/Hz. De ökade elförbrukige leder till e frekvesmiskig f = G/R = 4/2 =,2 Hz, vilket iebär att de ya frekvese blir 49,84,2 = 49,82 Hz. b) De ökade elproduktioe leder till e frekvesökig f = G/R = 2/2 =, Hz, vilket iebär att de ya frekvese blir 49,78 +, = 49,79 Hz. c) Störigsreserve ka miska elproduktioe med, 2 = 2 MW då frekvese är 49,8 Hz. Frekvese har då ökat till 49.9 Hz. De återståede 75 MW produktiosmiskig måste hateras av ormaldriftreserve, vilket leder till e frekvesökig f = G/R = 75/4 75 =,4 Hz, vilket iebär att de ya frekvese blir 49,9 +,4 = 49,94 Hz. d) Då Språget startar ökar reglerstyrka i systemet till 5 MW/Hz. Ökige av elproduktioe leder till e frekvesökig f = G/R = 5/5 =,7 Hz, vilket iebär att de ya frekvese blir 49,92 +,7 = 49,99 Hz. Uppgift 4 a) maimise 24 t = t r t p t C + g sgt + G + Gg gt. g = b) G gt + p t = D t + r t. g = c) Mista respektive största elproduktio i varje timme regleras med särskilda bivillkor. De gräser som behöver ages är därmed för elhadel samt de biära variablera: p t p i, t =,, 24, r t r i, t =,, 24, + s gt {, }, g =, 2,, t =,, 24, u g, t {, }, g =, 2,, t =,, 24. Uppgift 5 a) F 4 = p F 4 + p F 2 p = F 4 F F F = 2 4, ,2 = 85%. b) De totala elproduktioe i de tre kraftverke beräkas geom 8 F d EG 24 = EENS EENS 4 = = d = F 4 F F 4 F 4 8 =4, (46, 456,) = 6, kwh/h, vilket ger ETOC = 6, = 6 /h. c) Riske för effektbrist ges av LOLP = F 4 8 =,5%. d) Om ma ritar fördeligsfuktioe eller varaktighetskurva för G så är det lätt att se att både U =,8 och U* = U trasformeras till 2 kw. F G F G U*,8 U*,8,6,6,4,4 U,2 U,2 2 kw 2 kw e). f) Följade skattigar erhålls av vätevärdet i respektive stratum: m TOC = 9 /5 = 82 m LOLO = m TOC2 = 24 9/5 = 4 98 m LOLO2 = /5 =,2 m TOC = 2 /5 = 4 m LOLO = 5/5 = Alltså får vi m TOC = h m TOCh =, , , 4 94 /h, h = m LOLO = h m LOLOh = +,76,2 +, = 4,62%. h =

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Instruktioner Endast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer