Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs"

Transkript

1 Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013

2 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter i vårt förbättrigsarbete. Vi strävar efter att med hjälp av miljöledigssystemet ISO säkerställa att effektera på miljö är i överesstämmelse med lagstiftig, aktuell miljöcertifierig och miljöpolicy. 2. Skoge är e föryelsebar resurs som vi brukar i sträva mot ett uthålligt skogsbruk. Vi apassar skötselmetodera till växtplatses förutsättigar i balas mella avverkig och tillväxt. 3. Vi alägger e helhetssy på skogsladskapet och bevarar de biologiska mågfalde. I skogsladskapet främjar vi miljö som är värdefull för flora och faua samt vårdar vattemiljöer. 4. Vi bygger i viktiga aturskogselemet i skoge. I skogsskötsel försöker vi efterlika de störigar som skogsmarke aturligt utsatts för och som flora och faua apassat sig till. Vi utför bräig samt lämar vid avverkig utvalda gamla träd och död ved. 5. Vi plaerar omsorgsfullt. Vi utyttjar god kuskap om skogsbeståde. Vi väljer kompeteta etrepreadföretag och de avverkigs- och trasportsystem som är tekiskt möjliga, ekoo-miskt rimliga och miljömässigt motiverade, bl.a. för att udvika föroreigar av mark och vatte. 6. Skoge är e viktig del av vårt kulturarv. Vi värar om kulturpräglade marker, kulturmie och forlämigar. E del av dessa område sköts aktivt. 7. Skoge är tillgäglig för alla och vår skogsskötsel bidrar till mågbruk. Vi iformerar itresserade om skogsbruket och medverkar till att skoge ka yttjas på måga olika sätt. 8. Vi utvecklar vårt skogsbruk. Stöd till forskig, utbildig, samarbete med kuder och leveratörer samt eget utveckligsarbete ger y kuskap för att städigt förbättra vår verksamhet. 9. Virke frå acceptabla källor. Virke tas edast frå skogar som utgör acceptabla, ej kotroversiella källor. Skogsbruk i yckelbiotoper ska gya biologisk mågfald eligt pla godkäd av Skogsstyrelse. BillerudKorsäs Uo Brie Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 2

3 Du skapar framtides skog Platerig är de säkraste metode att förygra skog med efter avverkig. Med ett bra platmaterial, lyckad markberedig och e väl utförd platerig etablerar sig platora sabbt vilket ger e optimal start för framtida skogar. Det är måga faktorer som måste samordas för att platora ska få e optimal start: rätt trädslag lyckad markberedig som skapat tillräckligt måga bra platerigspukter livskraftiga plator frå platskola rätt haterig av platora i fält hög kvalitet på platerige Om e av dessa läkar brister försämrar möjlighete för platora att överleva. Dea hadledig beskriver hur e platerig utförd av BillerudKorsäs ska geomföras. OBS! Udatag frå istruktioe ka förekomma vilket då ages på traktdirektivet. Asvar och kompetes Etrepreörsföretag som platerar åt Billerud- Korsäs ska vara PEFC-certifierade. Etrepreöre/Arbetsledare: Har det övergripade asvaret för att gällade lagar och regler efterlevs samt att riktlijera i dea hadledig följs. Asvarar för att platerige utförs på ett arbetsmiljösäkert sätt och att platörera käer till vilke skyddsutrustig som krävs vid platerig av kemiskt behadlade plator. Ska ha SYNS:s kompetesbevis frå utbildigara "Platerig" och Natur- och kulturmiljövård" Asvarar för att kotiuerligt följa upp platerigsresultatet. Platörera: Ska vara väl utbildade i och väl förtroga med dea Platerigshadledig. Ska ha kuskap om vilke skyddsutrustig som krävs vid platerig av kemiskt behadlade plator. Asvarar för si egekotroll. BillerudKorsäs: Ska tillhadahålla tydliga traktdokumet så att platörera får bästa möjliga iformatio om trakte och om hur platerige ska utföras. Asvarar för att tillräckligt atal plator av rätt trädslag och med evetuellt skydd på mot sytbagge fis tillgägliga på respektive platskola. Asvarar för uppföljig av slutförda platerigsobjekt. Iehållsförteckig: Ta had om platora 4 När det är dags att platera 5 Rätt plata på rätt plats 6 Traktdokumet 8 Sitselistruktio 10 Ta häsy till atur, kultur och vatte 11 Isektsskydd 12 Uppföljig 13 Blakett egekotroll 14 Blakett plattaxerig 15 3

4 Ta had om platora Platora är ett levade material. Får de stå för läge i sol och värme ute på hygget miskar deras livskraft. Då kaske de ite orkar med de tuffa tide efter platerige. Därför ska vi om möjligt lägga plattermiale i skugga, ej frost- lät, tillgåg till vatte och kort avståd till hygget. Försök platera platora sarast efter leveras. Ofta måste de dock lagras e tid på hygget, och då är det viktigt med god platvård. Platvård för täckrotsplator När platora aläder till hygget täckrotsplator levereras i kartoger på lastpall. Tag geast bort plaste och ställ isär kartogera på marke, stapla dem ej på varadra. Ställ dem i skugga om det går. samla i emballageplaste för återviig. Om platora är frysta... öppa de perforerade hadtagshåle. platera aldrig frysta plator. Låt dem tia det tar ormalt e vecka. skär upp locke på kartogera då torve tiat. dräera kartogera om de är mycket blöta. Om platora ite är frysta skär upp locke direkt, så att platora får ljus. dräera kartogera om de är mycket blöta. vatta om torve käs torr. Det ska alltid gå att klämma ut vatte ur torvklumpe. Platora måste vara helt tiade ia de sätts ut. Och sätt aldrig ut skadade eller torkade plator. Täk på: Platora får ite förvaras i kartoger på hygget mer ä e vecka efter det att torve har tiat. Lägre lagrig försämrar platoras överlevadsförmåga. Platvård för plugg- och barrotsplator Pluggplator odlas först som täckrotsplator, ormalt i ett år, och omskolas seda ute på frilad i platskola. Pluggplator, liksom barrotsplator, levereras i säckar. Så här tar du had om plugg- och barrotsplator ställ säckara skuggigt och ej frostlät. öppa säckara omedelbart. vatta om platora verkar torra. förvara platora i säck högst e halv vecka. jordslå platora vid lägre förvarigstid. 4

5 När det är dags att platera Före platerige Kotrollera platoras koditio och tillståd ia du börjar platera. Platera aldrig frysta plator eller plator med edsatt koditio (torra plator). Det ska alltid gå att krama vatte ur torvklumpe. Om det är ågot fel på platora så ta kotakt med de skogsvårdsavarige på regioe. Platera alltid i de ordig platora har levererats: Först aläda först er i marke. Aväd rätt sorts platerigsrör till de plattyp som du platerar och ställ i fotpedale. När du platerar Platera det atal plator som sägs i traktdirektivet. Var oga med att hitta bästa möjliga platerigspukt med lagomt mycket vatte. Försök sätta plata i mieraljord, mist 10 cm frå orörd humus, för att miska riske för isektsagrepp. Sätt ite plata i lös humustorva eller direkt i humus. Sätt aldrig plator ärmare varadra ä 1,5 meter. Udatag frå detta ska stå i traktdirektivet. Rotklumpe ska vara mist 1 2 cm uder markyta. Plata ska plateras rakt och jorde rut de ska trampas till försiktigt uta att skada plata eller rotklumpe. Om området ite är markberett ska du om möjligt sätta platora itill stubbar, stear och/eller där vegetatioe är bortskrapad. Försök alltid hitta bästa möjliga platerigspukt. Djupplaterad plata i jordhög bra på fuktiga marker Plata satt på ormalt djup mist 1-2 cm uder markyta Plata är satt i mieraljord. Det är e lämplig plats på friska och torra marker. Plata ska sitta mist tio cm frå kate Lathud för platerigsförbad I traktdirektivet ages hur måga plator som ska plateras per hektar. De här lat- hude visar vad det iebär för geomsittligt avståd mella platora, förutsatt att det är 2 meter mella radera. Om det är tätare mella markberedares slag ska platora sättas lite glesare i radera och tvärtom me aldrig tätare ä 1,5 meter. Udatag frå detta ska stå i traktdirektivet Atal plator per hektar Platavståd, m , , , , , , , ,0 5

6 Rätt plata på rätt plats Välj rätt trädslag Om traktdirektivet ager att både tall och gra ska plateras gäller att: Tall ska plateras på magrare, högre område som krö, åsryggar och övre dele av sluttigar. Gra ska plateras i bördigare, lägre delar, som edre dele av sluttigar och i säkor. Tall och gra ka bladas på medelgoda marker där de båda trädslage producerar lika bra. Främsta hote för e plata Sytbagge Kokurrerade vegetatio (gräs) För låg temperatur För mycket/lite vatte Om du platerar plata rätt så blir hote midre eller försvier helt. Placera plata på bästa plats Sätt varje plata så att de får e bra växtmiljö, då ökar möjlighetera att de överlever och växer bättre. När du sätter plata på e godkäd platerigspukt med e bra markberedig hämmas de ite av kokurrerade vegetatio. Bildera visar bra platerigspukter på olika marktyper. Plata behöver ärig, solljus och vatte i lagom mägd. När plata sitter i e godkäd platerigspukt blir marktemperature högre och plata växer bättre. Omväd torva med mieraljord ger plata mycket ärig och e bra start. Frisk mark I mieraljord så högt som möjligt Fuktig mark & uppfrysigsmark I gågjäret Omväd torva med mieraljord över Omväd torva Här hittar du fuktig mark pla mark i låglät terräg. edersta dele av lägre sluttigar och pla mark itill dessa. Käetecke i vattesamligar i markyta. fikorig jord. sumpmossor likade de som växer i kärr och på myrar. Omväd torva med mieraljord över I jordhög I jordhög Uppfrysigsmark I vissa fikoriga jordar ka platora tryckas upp av tjäle. Där ska de sättas i omväd torva med eller uta mieraljord över, eller i jordhög som vilar på humus. 6

7 På fuktig mark hotas platora av stillaståede vatte och frost i gropar och säkor. Platera därför i höga pukter, små kullar eller jordhögar. På frisk mark hotas platora av sytbaggar och torka, dessutom av stillaståede vatte i gropara. Platora bör sättas i re mieraljord så högt som möjligt alterativt i gågjäret eller i omväd torva med mieraljord över. Torva ska då ha god markkotakt. På torr mark hotas platora av sytbaggar och torka. Platora bör sättas i re mieraljord. Torr mark Här hittar du frisk mark pla mark och sluttigar. Käetecke medelgrov eller fikorig jord. här växer ofta blåbär, ligo eller gräs. Här hittar du torr mark plaa sadhedar och likade marker. kullar, krö och åsryggar. högt beläga platåer med hällar och grov jord. Käetecke här växer lavar, kråkbär, ljug, ligo eller blåbär. I mieraljord I gågjäret Omväd torva med mieraljord över I jordhög Förklarigar omväd torva med mieraljord: Markberedare har vät upp humus och mieraljord och lagt materialet på sida, så att det ligger a mot uderlaget. Detta är e bra växtplats på de flesta marker om platas rot år er i mieraljorde. omväd torva: Markberedare har vät humuse så att de ligger a mot uderlaget. Det här är e bra platerigsplats på fuktigare marker. Däremot ka det bli alltför torrt på torra marker. i re mieraljord: E bra plats på torra och friska marker. Sätt plata i höga pukter mist 10 cm frå orörd humus. Då miskar riske för sytbaggeagrepp. i jordhög: Här har markberedare vät jorde så att humus kommer uder och mieraljord ovapå. De omväda jorde läggs tillbaka i grope, och bildar då ofta e hög. 7

8 Traktdokumet För varje trakt fis följade traktdokumet: Översiktskarta orieterigskarta Traktkarta Traktdirektiv detaljkarta över trakte direktiv för åtgärde Traktkarta För varje platerigsobjekt fis e traktkarta, i ormala fall i skala 1: På karta fis objektets yttergräser tydligt agiva, likaså häsysytor, katzoer, kultur/ forlämigar och adra område som ite ska plateras. Dessa häsy är umrerade och återfis på traktdirektivet uder "Detaljiformatio av plaerad häsy i karta". Detaljhäsy ska tas äve på område som ite har avgräsats. Objektets larmkoordiater fis på traktkarta och på traktdirektivet. E karta över hur harve har kört markberedigsslage ska bifogas Dammyre (c) Latmäteriet Meter Larmkoordiater X: Y: :3 000 Ritdatum:

9 Traktdirektiv För varje platerigsobjekt fis ett traktdirektiv med bl.a. följade uppgifter: Traktdel. Areal i hektar. SI Markes bördighet (stådortsidex). GYL - Markförhållade, (ytstruktur,-steighet, lutig). Höh Höjd över havet. Bgr Breddgrad. Utförd markb - Vilke markberedigsmetod som har utförts. Åtgärd - Vilke platerigsmetod som ska avädas. Trädslag Vilket trädslag som ska plateras. Plattyp Vilke plattyp som ska plateras. Platskydd - Vilke typ av behadlig Plat/ha - Atalet plator som ska plateras per hektar. OBS! Bladbeståd skrivs på två rader, se blakett eda, graar/ha och tallar/ha, d.v.s plator/ha. Summa korr. plator - Summa plator iklusive korrektioer, d.v.s avdrag för småimp mm Avl. Pl. Nummer på avlastigsplats. Traktdirektivet fis hos di arbetsledare (etrepreör). Traktr: Traktam: Dammyre Leveratör: BERGVIK SKOG ÖST AB Trakt r Traktam Traktdirektiv Platerig Dammyre Bergvik Plaerare/köpare Ursprug Skapad Datum Kotrakttyp Uppdaterad Datum Stefa Larsso, Kotraktr - Utgågsdatum BERGVIK SKOG ÖST AB TROTZGATAN 25 Certifierig FSC PEFC FALUN Larmkoordiater X: Y: Uppdragsgivare Adress Postadress Mobil Tele hem Traktbeskrivig Traktdel Areal SI GYL Höh Bgr. 12I5D ,0 T ,2 12I5D ,0 T ,2 Utförd markb Harvormal Harvormal Åtgärd Trädslag Plattyp Platskydd plat/ ha Sum korr. plator Pl rör Tall Platek 81 F Isekticid Pl rör Gra Platek 81 F Isekticid Total 11, Ateckigar: Avl. Pl. Traktkategorier VILLKOR VÄRDE ANTECKNINGAR Detaljiformatio av plaerad häsy i karta Löp r Miljötyp Areal ha Sparade träd Åtgärd Ateckigar 1 Kolbotte / tjärdal 0,00 0 Ige platerig 2 Kolbotte / tjärdal 0,00 0 Ige platerig 3 Kolbotte / tjärdal 0,00 0 Ige platerig 4 Äldre väg / stig 0,00 0 Ige platerig 9

10 Sitselistruktio För att ite misstag ska ske i skoge ska följade alltid sitslas: Alla forlämigar och forlämigsområde eligt samråd med Lässtyrelse. Otydliga fastighetsgräser. För att ite förväxligar ska ske i skoge ska följade färger avädas: Yttergräs skogsvård Platlije Basväg Naturhäsy Formie Kulturmie Röd/gul BillerudKorsäs Röd eller blå Röd/blå BillerudKorsäs Blå/vit/röd NATURVÅRD Blå/gul FORNLÄMNING Blå/Gul/Röd KULTURMILJÖ 10

11 Ta häsy... till atur, kultur och vatte I traktkarta och direktiv är de flesta lämigara beskriva med vilke häsy ska tas. Äve om lämige ite är beskrive i karta eller direktiv ska häsy tas. Kultur/forlämigar är oftast markerade med sk kulturstubbar (1,3 m höga). Platera aldrig... Impedimet Häsysytor och yckelbiotoper. Blöta och sumpiga partier. Katzoer, läma mist 5 meter mot vattedrag, odligsmarker och torra bergsbrater. I ärområdet till aturvärdesträd och evighetsträd. Itill högstubbar, döda träd och grövre lågor. Forlämigar och e zo rutomkrig, mist 10 meter eller eligt samrådet. Kulturlämigar, som husgruder, odligsröse, kolbottar, spismurar, mm. 5 meter rut kulturlämigara ska vara öppa så att de ite skadas och äve ka upptäckas. I ormalfallet fis kulturstubbar 5 meter utaför lämige, platera ej iaför dessa. Stigar. Öppa eller igeväxade kulturmarker, tex torpläge och äldre odligar. I basvägar och körvägar som lämats för trasporter uder arbetet (me platera tätt itill hjulspåre). Detta gäller äve om ma felaktigt markberett dessa. Ta had om plast, kartoger och pallar Merparte av platora levereras i kartoger lastade på pallar. Dessa är täckta med plast som ska samlas i för återviig. Tomkartogera steas er på hygget ej syligt, eller till återviig. Stea ej er kartoger som iehållit isekticidbehadlade plator, på fuktig mark, i dike eller i vatte. Samla ihop de platpallar som ligger ära avlägget och kör bort. Miljökrav på produkter för maskiarbete Besie till småmaskier ska vara alkylatbesi, SS Petroleumprodukter och kemikalier Petroleumprodukter och kemikalier ska hateras så att riske för skador på mäiskor, djur, vatte och mark är miimal. De största riskera är spill eller läckage av olja, diesel eller besi varför dessa måste förebyggas så lågt det är praktiskt möjligt. plaste rut lastpallara samlas i 11

12 Isektsskydd Sytbagge är e skalbagge som skadar måga yplaterade plator geom att gaga av barke frå stamme. Sytbagge är det största hotet mot platoras överlevad. Det fis olika beläggigsskydd, barriärskydd eller isekticider (kemiska medel) att behadla platora med. Där det fis risk för sytbagge är det viktigt att aväda behadlade plator i kombiatio med e bra utförd markberedig med blottad mieraljord. Isekticider - Effekter på mäiskor När ma haterar kemiskt behadlade plator ka hude bli irriterad vid direktkotakt. Därför ska du alltid ha hadskar och arbetskläder med låga ärmar och be är du platerar kemiskt behadlade plator. Var också oga med hygiee: tvätta alltid hädera ia du äter, röker, susar och går på toalette. Duscha efter arbetets slut. Aväd ite arbetsklädera på fritide. Tvätta arbetskläder och uderkläder ofta. OBS! På kartogera med isekticidbehadlade plator fis e etikett med varigstext. Följ alltid etikettes skyddsföreskrifter. Produktiformatiosblad fis på platskola. Mideråriga, uder 18 år, får ite platera plator som behadlats med isekticider. Udatag gäller dock om du fyllt 16 år, eller ska fylla uder kalederåret, och geomgått speciell utbildig. Det fis ett utbildigsmaterial på Iteret: Isekticider - Effekter på miljö Isekticider är giftiga för isekter, fisk och fåglar. Därför ska du: Ite lagra eller jordslå plator i ärhete av sjö eller vattedrag, mist 20 meter ifrå. Ite jordslå plator i dike. Äve om det ite står vatte i diket är du ställer platora där, ka ett reg föra föroreat vatte till sjöar och vattedrag. Ite ställa plator i myrgölar eller likade. Vid ett kraftigt reg ka vattestådet stiga, så att göle får ett tillfälligt avlopp i ett vattedrag. Ite vatta behadlade plator så att överskottsvatte ka å sjö eller vattedrag. 12

13 Uppföljig Arbetsledare kotrollerar kotiuerligt Arbetsledare ska kotiuerligt kotrollera varje platör vad gäller: Atal platerade plator. Rätt trädslag platerat. Tomma platerigspukter. Plator satta på fel platerigspukt. Plator som är fel platerade vad gäller djup och tilltrampig. Plator som sitter för ära adra plator. Felaktigheter ska korrigeras direkt. Dea kotroll är mycket viktig och ska prioriteras av etrepreöre. Platöres egekotroll Du ska själv följa upp ditt arbete geom att lägga ut två provytor per dag. Varje yta ska vara 100 m 2 det är e cirkel med 5,64 meters radie. Iom yta ska du räka och kotrollera atal platerade plator, samt kotrollera kvalite på utförd platerig. De eskilde platöre lämar i si egekotroll till arbetsledare som sammaställer alla provytor per trakt. Rapportera via etrepreörswebbe Egeuppföljig: Arbetsledare registrerar i all egeuppföljig på etrepreörswebbe. Återrapporterig Frågor där platbase tar ställig till ågra frågor krig resultatet. Om ej ifylles, skriv orsak uder ateckig. Etrepreöres sypukter: Tyck till om traktkarta och direktiv mm. 5,64 m Allvarliga avvikelser: Vid allvarlig avvikelse frå det ormala eller vid klagomål frå utomståede ska rutora uder rubrike Allvarliga avvikelser eller klagomål på traktdirektivet fyllas i och lämas till skogsvårdsasvarige. Som allvarlig avvikelse räkas exempelvis: Platerig utaför det plaerade området, iklusive platerig på främmade mark. Plastemballage kvarlämat på hygget. Felaktigt hadhavade av isekticidbehadlade plator och kartoger. BillerudKorsäs uppföljig Platerigsuppföljige är e ruti för att få i bra uppgifter på hur platerige är utförd. Samtidigt är det ett kvitto på hur ma har lyckats följa platerigshadledige och traktdirektivet. Uppföljige ska utföras av BillerudKorsäs utsedd och utbildad taxerare och direkt efter utförd platerig. Felaktigheter ska korrigeras direkt. Platerigsuppföljige ligger till grud för ersättige till etrepreöre. Alla objekt ska taxeras var för sig. Produktiosrapporterig Etrepreöre rapporterar färdiga objekt till regioe löpade och seast de sista varje måad. Produktiosrapport/Faktura ska lämas i. 13

14 14

15 Bo Jasso BillerudKorsäs Platerigstaxerig Traktummer Traktdel Traktam Areal Etrepreör Taxerare År må dag Direktiv Varje plata får bara fias med i 1 av dessa 3 kolumer, plata UK Provyta Atal platerade plator Rätt Platerade Tomma Fel Fel För ära Ateckigar: r trädslag i re platerigs platerigs platerad övriga Orsak till fel platerigs- Tall Gra Co platerat mieraljord pukter pukt grut, mm. plator pukt och felplaterad Summa: % mot traktdirektiv ###### Atal/ha: ###### ##### ####### ####### ####### ######## ####### ###### GK% av platerade###### Atal platerade/ha###### 15

16 Nödlägesberedskap Vid olycka, brad eller aa akut situatio: RING 112. Larmkoordiater fis på traktdirektivet och karta. 16

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Gallring. en handledning från BillerudKorsnäs Skog. 4 dec 2013

Gallring. en handledning från BillerudKorsnäs Skog. 4 dec 2013 Gallrig e hadledig frå BillerudKorsäs Skog 1 4 dec 2013 Riktlijer Miljö- och Kvalitet Vi arbetar aktivt med att städigt förbättra vår verksamhet för att med hög kvalitet och miljöhäsy uppfylla våra kudförvätigar.

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL ICKE KONVENTIONELLT AVFALL Avfall Biologiskt avfall Cytostatikaavfall Geetiskt modifierade mikroorgaismer Läkemedelsavfall Kemiskt avfall Radioaktivt avfall Skärade/stickade avfall Smittförade avfall Sida

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Virke till salu Rotpost

Virke till salu Rotpost 15-05-18 Virke till salu Rotpost Föryngringsavverkning 969,2 m 3 sk på fastigheten Östervåla-Hemmingsbo 9:2 i Heby kommun. På markägarens, Åsa Ernlunds, uppdrag har rotpost stämplats av Hushållningssällskapet.

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

STÄMPLINGSRAPPORT v 1.0.9. Medel Stamvol [m3sk] Volym [m3fub]

STÄMPLINGSRAPPORT v 1.0.9. Medel Stamvol [m3sk] Volym [m3fub] Onsjö Gunnagård 6 Telefon: 070-9724677/035-331 Stämplingslängd Hylte 1:5, Ripe 1:5, Ripe 1:8 Nr: Jön_34_15 Del.Nr: Antal [st] Gy [m2/ha] [m3fub] Medel Stamvol Da [cm] Dgv [cm] [m] Volfunk fun fun % Tall

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Kullings Häradsallmänning Brevikshult

Kullings Häradsallmänning Brevikshult Kullings Häradsallmänning Brevikshult Härmed har vi nöjet att åter utbjuda rotposter på Kullings Häradsallmänning Brevikshult. Tre rotposter enligt bifogade stämplinglängder Allmänna villkor: 1. Avverkningen

Läs mer

STÄMPLINGSRAPPORT v 1.0.9. Medel Stamvol [m3sk] Volym [m3fub]

STÄMPLINGSRAPPORT v 1.0.9. Medel Stamvol [m3sk] Volym [m3fub] Stämplingslängd Gisshult 2_2 Nr: KKB_TN_MÅ59 Del.Nr: % Antal [st] Gy [m2/ha] [m3fub] Medel Stamvol Da [cm] Dgv [cm] [m] Volfunk fun fun Tall 15 180 2,96 162,9 134,4 0,905 31,7 34,2 25,0 TBS_BK TJO3 ARH

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti

Vi samlar in farligt avfall s.6. s.3. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! s.8. s.4. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Julkie tiedote kaikkii kotitalouksii 1 2011 Ekorosks kudtidig Ekoroski asiakaslehti KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomekielie versio! Vi samlar i farligt avfall s.6 eergiavfall i ljus påse AKTUELLT: bioavfall i svart

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Studie av skador på fornlämningar i skogsmark Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 Fax 08-5191 8083 www.raa.se/bokhandel bocker@raa.se

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård Guide till Naturstigen vid Vamlingbo prästgård Väg mot Kvarne naturum Stigen är ca. 1 km lång och löper genom lättgången terräng. Det går bra att ta med barnvagn. Välkommen till naturstigen! Stigen är

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER UDDEHOLM NIMAX SKÄRATAREKOMMENATIONER UEHOLM NIMAX Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som

Läs mer

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun

Regleringsinstruktion för 11 dammar i. Norrköpings kommun Till:! Norrköpigs kommu! Tekiska kotoret! 601 81 Norrköpig! Reglerigsistruktio för 11 dammar i Norrköpigs kommu Vattereglerig med aturvårdshäsy Malmö de 3 ovember 2013 Håka Sadste Iehåll Sammafattig!...

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH

SKÄRDATAREKOMMENDATIONER RAMAX HH SKÄRATAREKOMMENATIONER Lämpliga bearbetigsdata beror alltid på de aktuella operatioe, verktygsmaskie och vilket verktyg som aväds. e data som ages i det här bladet är geerella riktlijer som måste apassas

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Mini-kompost. Vi skall här ge förslag på en mindre, riktigt lättskött variant passande för en eller två elevers dagliga fruktrester:

Mini-kompost. Vi skall här ge förslag på en mindre, riktigt lättskött variant passande för en eller två elevers dagliga fruktrester: Mini-kompost För att lära sig om hur nedbrytning fungerar kan det vara bra att arbeta med en liten kompost i modellform lämplig för inomhusbruk. Då kan man hålla igång den året om på ett ställe där det

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g 1 1 (12) Dokumentet upprättat 120115 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Senast uppdaterat Er beteckning Södra Skog/Miljö-Kvalitet Gustaf Aulén 120331 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar

Läs mer

Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen

Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen Hur påverkar skogbruket vattnet? Johan Hagström Skogsstyrelsen Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2007 avverkades ca 240 000 ha

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11 Planteringsstandard Innehåll Inledning...3 Plantvård...4 Traktavgränsning...4 Kontrollera plantornas kvalitet och kondition...4 Skydda plantorna mot uttorkning...4 Barrots- och pluggplantor...5 Beskär

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer