Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs"

Transkript

1 Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013

2 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter i vårt förbättrigsarbete. Vi strävar efter att med hjälp av miljöledigssystemet ISO säkerställa att effektera på miljö är i överesstämmelse med lagstiftig, aktuell miljöcertifierig och miljöpolicy. 2. Skoge är e föryelsebar resurs som vi brukar i sträva mot ett uthålligt skogsbruk. Vi apassar skötselmetodera till växtplatses förutsättigar i balas mella avverkig och tillväxt. 3. Vi alägger e helhetssy på skogsladskapet och bevarar de biologiska mågfalde. I skogsladskapet främjar vi miljö som är värdefull för flora och faua samt vårdar vattemiljöer. 4. Vi bygger i viktiga aturskogselemet i skoge. I skogsskötsel försöker vi efterlika de störigar som skogsmarke aturligt utsatts för och som flora och faua apassat sig till. Vi utför bräig samt lämar vid avverkig utvalda gamla träd och död ved. 5. Vi plaerar omsorgsfullt. Vi utyttjar god kuskap om skogsbeståde. Vi väljer kompeteta etrepreadföretag och de avverkigs- och trasportsystem som är tekiskt möjliga, ekoo-miskt rimliga och miljömässigt motiverade, bl.a. för att udvika föroreigar av mark och vatte. 6. Skoge är e viktig del av vårt kulturarv. Vi värar om kulturpräglade marker, kulturmie och forlämigar. E del av dessa område sköts aktivt. 7. Skoge är tillgäglig för alla och vår skogsskötsel bidrar till mågbruk. Vi iformerar itresserade om skogsbruket och medverkar till att skoge ka yttjas på måga olika sätt. 8. Vi utvecklar vårt skogsbruk. Stöd till forskig, utbildig, samarbete med kuder och leveratörer samt eget utveckligsarbete ger y kuskap för att städigt förbättra vår verksamhet. 9. Virke frå acceptabla källor. Virke tas edast frå skogar som utgör acceptabla, ej kotroversiella källor. Skogsbruk i yckelbiotoper ska gya biologisk mågfald eligt pla godkäd av Skogsstyrelse. BillerudKorsäs Uo Brie 2

3 Markbered för bättre återväxt E väl utförd markberedig med bra platerigspukter är e förutsättig för e lyckad förygrig och lägger grude för framtides skog. Med markberedig skapar du e bra växtplats för skogsplatora geom att: miska riske för agrepp av sytbagge. miska kokurrese frå aa vegetatio. öka tillgåge på växtärigsäme. öka marktemperature. skapa förutsättigar för bra vattebalas. Det gäller att markbereda på det sätt som passar bäst för de aktuella marke. Du måste också veta vilka marker som av miljö eller kulturskäl ite bör markberedas. OBS! Udatag frå istruktioe ka förekomma vilket då ages på traktdirektivet. Markberedigs/dikigs förare: Ska ha SYNS:s kompetesbevis frå utbildigara "Markbehadlig" samt "Natur- och kulturmiljövård". Vid dikig ska du dessutom ha kompetesbevis frå SYN- kurse "Skyddsdikig/dikesresig". Asvarar för att kotiuerligt följa upp markberedigsresultatet via egekotrolle. Ska vara väl utbildade i och väl förtroga med dea hadledig. BillerudKorsäs: Ska tillhadahålla tydliga traktdokumet så att maskiförara får bästa möjliga iformatio om trakte och om hur markberedige/dikige ska utföras. Asvar och kompetes Etrepreörsföretag som markbereder/dikar åt BillerudKorsäs ska vara PEFC-certifierade. Etrepreöre: Har det övergripade asvaret för att gällade lagar och regler efterlevs samt att riktlijera i dea hadledig följs. Asvarar för att markberedige /dikige utförs på ett arbetsmiljösäkert sätt. Iehållsförteckig: Plaerig 4 Traktkarta mb 5 Traktdirektiv mb 6 Uppföljig mb 7 Grudkrav mb och dikig 8 Markberedigsmetoder 10 Rätt markberedigsmetod på rätt mark 11 Godkäda platerigs/sådd pukter 12 Naturhäsy vid markberedig 13 Häsy till kulturmiljö 14 Egeuppföljig rapporterig mb 16 Blakett egeuppföljig mb 17 Dikig 18 Uppföljig dikig 20 3

4 Plaerig Före markberedige Markberedige plaläggs reda före förygrigsavverkige. Vid plaerige upprättas e traktkarta och ett traktdirektiv. All häsy iom e trakt ska vara oggrat agive på karta och direktiv så att dessa ite skadas. Täk på att plaerige ka ha missat ågo häsy, som förare har du ett stort asvar att fåga upp dessa vid arbetets gåg. Behöver markberedare korsa e bäck bör överfarte vara markerad på traktkarta. Plaerige ger de övergripade riktlijera för arbetet, me detaljbeslute fattas av förare. Alla förare måste därför vara väl utbildade, se sid 3 och förtroga med BillerudKorsäs "hadledig Markberedig/Dikig". Plaera stråkriktig utitå topografi, bärighet, häsyskrävade område, bäcköverfarter, dike och adra hider. Plaera så att det ite blir oödig spårbildig i aslutig till lämad häsy. För varje trakt fis följade traktdokumet: Översiktskarta orieterigskarta Traktkarta detaljkarta över trakte MaskiGisfiler traktkarta för maskigis Traktdirektiv sammafattar plaerige samt uppföljige Överfarter över bäckar och dike För att miimera slamig och utlakig i bäckara måste alla överfarter över aturliga vattedrag samt de dike som myar ut i aturliga vattedrag plaeras oggrat: Aväd i första had alterativa utfartsvägar. Aväd skyddade överfarter frå avverkige. Aväd kvarlämad brovirke i de fall bro är uppplockad. Om överfart sakas leta reda på bästa stället för överfart, t.ex: Fasta kater, grova jordarter i katzo. Flack fastmark mot bäcke. Fast bäckbotte. Överfarter över surdrog och myrar Kör ite i område som ite ska markberedas. Försök plaera bort överfartera, me om maskie måste över ska vi miimera spårbildige. Aväd alla täkbara hjälpmedel för att klara detta mål. Städa bort evetuell kvarvarade virke, ris etc. som ligger i dike och bäckar. Sitselistruktio GPS ska avädas för avgräsig av beståd samt atur- och kulturhäsy. För att udvika misstag ska följade alltid sitslas: Alla forlämigar och forlämigsområde eligt samråd med Lässtyrelse. Alla kulturlämigar. Område med höga aturvärde, yckelbiotoper, katzosmiljöer och häsyskrävade biotoper. Otydliga fastighetsgräser. För att udvika förväxligar ska följade färger avädas: Basväg/Basstråk Yttergräs Naturhäsy Formie Kulturhäsy Platlije Röd/Blå BillerudKorsäs Röd/gul BillerudKorsäs Blå/vit/röd NATURVÅRD Blå/gul FORNLÄMNING Blå/gul/röd KULTURMILJÖ Röd eller blå Alla överfarter ska åtgärdas för att udvika söderkörig, t.ex. broas, risas, lägga stålrör över etc. 4

5 Traktkarta För varje markberedigsobjekt fis e traktkarta, i ormala fall i skala 1: På karta fis objektets yttergräser tydligt agiva, likaså häsysytor, katzoer, överfarter över bäckar, kultur/forlämigar och adra område som ite ska markberedas på ormalt sätt. Dessa häsy är umrerade och återfis på traktdirektivet uder miljötyper. Detaljhäsy ska tas äve på område som ite har avgräsats. Objektets larmkoordiater ska fias på skisse Klotsvreta gräv (c) Latmäteriet Meter Larmkoordiater X: Y: :5 000 Ritdatum:

6 Traktdirektiv På traktdirektivet ages: Traktdel om trakte är uppdelad i flera delområde Areal hektar SI markes bördighet (stådortsidex) GYL markförhållade (Grudförhållade, Ytstruktur, Lutig) Åtgärd vilke eller vilka markberedigsmetoder som bör avädas vid förygrige Fuktighetsklass torr, frisk eller fuktig Atal plat pukter/ha Radavståd - avståd mella markberedigsslage, i meter Miljötyper häsy som hör till trakte samt e förklarig vad det är och vad som gäller Traktr: Traktam: Klotsvreta gräv Leveratör: BERGVIK SKOG ÖST AB Traktdirektiv Markberedig Trakt r Traktam Klotsvreta gräv Bergvik Plaerare/köpare Ursprug Skapad Datum Kotrakttyp Uppdaterad Datum Stefa Larsso, Kotraktr - Utgågsdatum Uppdragsgivare BERGVIK SKOG ÖST AB Traktbeskrivig Adress TROTZGATAN 25 Certifierig FSC PEFC FALUN Larmkoordiater X: Y: Postadress Mobil Tele hem Traktdel Areal SI GYL Åtgärd Fuktighets klass Atal plat pukter/ha Radavståd/meter 12I5D ,0 T Gräv-ivers Frisk 2300 Total 10,0 Ateckigar: Var uppmärksam på de for/kulturlämigar som fis (det mesta markerat med kulturstubbar). Traktkategorier VILLKOR VÄRDE ANTECKNINGAR Detaljiformatio av plaerad häsy i karta Sparade Löp r Miljötyp Areal ha träd Åtgard Ateckigar 1 Äldre väg / stig 0,00 0 Ige markberedig 2 Forlämig 0,50 0 Ige markberedig 3 Äldre väg / stig 0,00 0 Ige markberedig 4 Forlämig 0,18 0 Ige markberedig 5 Forlämig 0,25 0 Ige markberedig Skyddsområde till forlämig 6 Odligsröse / stemur 0,00 0 Ige markberedig 6

7 Uppföljig Uppföljig ska registreras på etrepreörswebbe. Checklista svara på frågora. Om frågora besvaras med ej ska kommetarer ages. Allvarliga avvikelser och klagomål Vid allvarlig avvikelse frå det ormala eller vid klagomål frå utomståede ska avvikelse rapporteras. Som allvarlig avvikelse räkas t.ex: markberedig utaför det plaerade området, ikl. markberedig på främmade mark. markberedig i eller itill sparad aturhäsy. markberedig för ära vatte. markberedig i for-och kulturlämigar. markberedig och söderkörig av stigar. olämpliga överfarter av vattedrag och fugerade dikessystem. övriga allvarliga körskador. kotiuerlig markberedig i sluttigar. oljespill i terräg eller på väg som ej saerats. oljeläckage till vatte. 7

8 Grudkrav Certifierigskrav Etrepreörsföretag som markbereder/dikar åt BillerudKorsäs ska vara PEFC-certifierade. Utrustig Vid harvig och högläggig med skotardraget aggregat ska detta kua varieras, d.v.s. aggregatet ska ha lättigstryck och möjlighet till itermittet körig (fläck/lågfläck). Alla maskier med draget markberedigsaggregat ska vara utrustade med GPS samt dator som möjliggör avigerig med kartstöd. Alla maskier ska ha tillgåg till kra så att virke ka läggas i eller ur vid överfarter. Miljökrav Produkt Miljökrav Besi Miljökrav eligt SS Småmaskier: alkylatbesi Hydraulolja Miljökrav eligt SS Glykol Propyleglykol Bradsläckig Forrex eller likade släckmedel Bräsletakar ADR godkäda bräsletakar Petroleumprodukter och farligt avfall Petroleumprodukter och kemikalier ska hateras så att riske för skador på mäiskor, djur, vatte och mark är miimal. De största riskera är spill eller läckage av olja, diesel eller besi, varför dessa måste förebyggas så lågt det är praktiskt möjligt. Äve små läckor ska åtgärdas. För farligt avfall gäller i övrigt att eskild etrepreör måste söka tillståd hos Lässtyrelse för att få trasportera mer ä 100 kg farligt avfall per år. För att trasportera upp till 100 kg farligt avfall per år räcker det med e amäla. Trasportdokumet för farligt avfall ska i elighet med Avfallsförordige upprättas för alla trasporter av farligt avfall som har uppstått i BillerudKorsäs Skogs verksamhet. Avsädare ska kotrollera att mottagare har erforderliga tillståd för haterig av det miljöfarliga avfallet. Bradskydd Maskie ska ha två vattesläckare och två extra ska fias för utbyte. När bradriske är 4 och 5 ska de lokala räddigstjäste vara iformerad om var markberedige kommer att ske, asvarig för detta är regioes skogsvårdsasvarige. Arbetet bör plaeras så att det ite körs för låga slag. Då ka förare själv upptäcka rök frå det område som yss körts. Bedöm behovet av extra bradbevakig efter avslutad körig. Se till att lämplig släckigsutrustig fis tillgäglig. 8

9 Åtgärder på skogsarbetsplatse Uppställig av depåvagar, bodar och maskier Vid uppställig ska häsy tas till sjöar, åar, bäckar kallkällor, bruar grusåsar gräs till aa markägare Utrustig i depåvag/maski Vid tveksamhet - rig räddigstjäste för samråd! Uppställig av depåvagar iom skyddsområde för vattetäkt ska alltid göras i samråd med kommues Miljö- och Hälsoskyddsämd. I varje depåvag/maski ska det fias lämpligt absorptiosmedel spade e bit preseig kvast uppsamligskärl Takig av maski Flyttig av depåvag I uppsamligskärlet ska det utspillda ämet kua samlas upp. Uppsamligskärlet ska klara mist 5 liter eller 5 kg fasta äme. Kärlets material får ite reagera med det utspillda ämet eller förstöras av detta. Vid all takig ska maskie och påfylligsaordige vara uder uppsikt (överfyllig, läckage, brad). För flyttig av depåvag med skotare iom eller mella avverkigsplatser krävs eligt ADR-S bilaga C förarityg. Om flyttige sker med trailer ska chaufföre ha förarityg. Åtgärder vid läckage Läckage accepteras ite och ska omedelbart åtgärdas! Det lilla oljespillet Större oljeutsläpp Aväd utrustige i depåvage och samla geast upp spillet! Gräv äve bort föroread jord! Var de övre gräse går för litet spill måste det ega omdömet avgöra. Rig 112 och kalla på hjälp + arbetsledige! Om utsläppet sker i sambad med e trafikolycka ska de varigslampor med oragefärgat ske, som ska fias med vid trasporte, placeras ut. Meda du vätar på hjälp frå räddigstjäste ska du med hjälp av utrustige i depåvage försöka dämma upp flödet så att ite vätska rier er i ågot vattedrag. 9

10 Markberedigsmetoder Harvig Vid harvig tas fåror upp med tadförsedda tallrikar som ställs i vikel mot körriktige. Harve ka ställas i så att de ger olika markberedigsdjup. De beäms Harv-grud resp. Harv-ormal i traktdirektivet. Harve ka dessutom arbeta på två sätt: Kotiuerligt de ger då låga sammahägade spår, eller Itermittet tallrikara lyfts med jäma mellarum (Harv-iterm). Fläckmarkberedig Vid fläckmarkberedig tas humuse bort fläckvis (Harv-iterm). På mycket stebuda marker fläckmarkbereds med grävmaski (Gräv-Ste). Gör markberedigspukter där det fis utrymme mella block och stear. Flytta ite på för stora stear. Högläggig Högläggig iebär att mieraljord läggs upp i högar. Det ka ske på ågra olika sätt: på blottlagd mieraljord på humustäcket på omväd torva. Högara är bra växtplatser för platora, framförallt på fuktiga marker. Högläggig ka göras med grävmaski (Gräv-hög) eller med högläggare (Drage-hög). Iversmarkberedig Iversmarkberedig (Gräv-ivers) är e form av högläggig. E grävmaski tar ett tag med skopa och väder seda tillbaka jorde i grope. 10

11 Rätt mb-metod på rätt mark För att kua skapa tillräckligt atal godkäda platerigs- eller såddpukter per hektar måste markberedigsmetode apassas efter markförhålladea (se äve ästa sida): Blöt mark Blöta marker ska överhuvudtaget ite markberedas. Fuktig mark & uppfrysigsmark Edast itermitteta metoder får avädas. Det är viktigt att skapa e upphöjd växtplats, där platora får ljus och värme samt syre till röttera. Huvudmetoder högläggig på humus med skotardrage högläggare eller grävmaski. iversmarkberedig. Alterativ itermittet harvig. Frisk mark Markbered kraftigare i kallare och fuktigare klimat. Huvudmetoder där humustäcket är tut: grud harvig. där humustäcket är tjockare: ormal harvig. iversmarkberedig. Alterativ fläckmarkberedig eller itermittet harvig. på marker med bra ytstruktur: högläggig. Torr mark Markbered försiktigt. Läma e stor del av markyta opåverkad. Huvudmetod fläckmarkberedig/itermittet harvig. Alterativ grud harvig. Täk på är skoge ska plateras Markbered om möjligt i låga, raka parallella slag. Det uderlättar platöreras arbete. Markbered hela förygrigsyta med udatag av de område som ska lämas som miljö- eller kulturhäsy. Läma i ormala fall e ca fem meter bred zo mot skogskate omarkberedd.... vid aturlig förygrig Markbered låga, gruda spår eller fläckar. Försök att behålla blekjorde i fröbädde, då gror fröa bra och det ger e bra växtplats för de små platora. Dessutom växer ite markberedige ige så fort. Äve fröbäddar med humusibladig är bra för groig och överlevad. Fröbäddar med humusibladig växer dock ige sabbare.... iom reskötselområde Iom reskötselområdet ska markberedige utföras med extra stor försiktighet. Välj i första had itermitteta metoder på lavmarker.... i kombiatio med sådd Sådd ka ske frå sösmältige till slutet av jui. På försommartorra marker, framförallt i Upplad och Gästriklad, bör sådd dock bara ske i jui. Vårda fröet Frö ka ta skada av skakigar, värme och ljus. Förvara därför fröet svalt i e mörk tättslutade behållare. Fyll edast på de mägd som sås ut uder dage. Skapa e bra grobädd Mieraljord bladad med humus ger de bästa groigsbädde blekjord uta humusibladig ka accepteras. Rostjord ska udvikas eftersom det då är stor risk för uppfrysig. Markberedigsyta ska vara grud och platt. Det får ite bildas ågo djup fåra, där vatte ka bli ståede. Mikropreparerig av såbädde är bra; dels för att fröet år markfukte lättare, dels för att fröet täcks är jord rasar er frå kate av de små gropara. 11

12 Godkäda platerigspukter Fuktig mark Frisk mark Torr mark och uppfrys- ej uppfrysigsmark igsmark Höga pukter i harvspår eller markberedigsfläckar Mieraljord på omväd torva eller tilta som ligger a mot uderlaget Yta mist 30 x 30 cm Yta mist 30 x 30 cm Mieraljordlagrets tjocklek mist 5 cm Uderkäd Godkäd Godkäd Godkäd Godkäd Godkäd Omväd torva eller tilta som ligger a mot uderlaget Yta mist 40 x 40 cm Godkäd Uderkäd Uderkäd Ivers upplagd med grävmaski Yta mella 40 x 40 cm och 70 x 70 cm Godkäd Godkäd Godkäd Jordhög upplagd med grävmaski Yta mella 40 x 40 cm och 70 x 70 cm Godkäd Godkäd Godkäd Godkäda såddpukter (ikl. aturlig förygrig) Harvspår eller fläck med blekjord Fuktig mark Frisk mark Torr mark och uppfrys- ej uppfrysigsmark igsmark Uderkäd Godkäd Godkäd Harvspår eller fläck med humus Uderkäd Godkäd Godkäd 12

13 Naturhäsy vid markberedig Surdrog och adra häsysytor Markbered ite i surdrog, impedimet och adra häsysytor kör ite heller i dem. Markbered ite hällmarker, lyft aggregatet. Håll ut ca 5 meter frå lämad häsy. Katzo mot vattedrag Markbered ite äda fram till vattedrag. Läma e ca 5 meter bred zo. 2. Avverkade blöta/sumpiga område Blöta/sumpiga marker ska ite markberedas, här vill vi ha uppslag av löv. Kör ite heller för ära så att det blir spår Lågor Kör ite över grövre kvarlämade lågor. Grövre tallågor på torra solexpoerade läge Läma e zo på 5 meter omarkberedd rut lågora Torra bergsbrater odligsmarker Läma e frizo på ca 5 meter mot torra bergbrater och odligsmarker. Sluttigar Markbered itermittet i brata sluttigar Kvarståede träd Markbered ite för ära kvarlämade aturvärdesträd samt grupper av träd, eftersom det ka skada deras rotsystem. Dessutom vill vi udvika att det plateras direkt itill dessa träd. 4. Ståede döda träd och högstubbar Döda träd och högstubbar får ite skadas. 5. Fuktiga marker Markbered itermittet på fuktiga marker

14 Häsy till kulturmiljö De som plaerar och utför markberedig har ett stort asvar för att förhidra skador på kulturoch forlämigar. Därför är det mycket viktigt att dessa häsy är markerade både i fält och på skisse. Täk på att markberedigsarbetet ka utföras är det är mörkt och iblad äve är det är sö. Markbered aldrig iaför kulturstubbara. Kör ite för ära kultur- och forlämigar. Vid Kulturlämig är skyddszoe 5 m - håll därför ut 5 meter utaför lämiges slut. Vid Forlämigar är skyddszoe mist 10 m - håll ut mist 10 m frå lämiges ytterkat, om ite traktdirektivet ager lägre sträcka. Kulturstubbar Skördarförara ska skapa s.k. kulturstubbar krig de for- och kulturlämigar som upptäckts ia eller uder avverkige. Dessa stubbar ska vara ca 1,3 meter höga och ska fugera som markörer för att det fis ågot som vi ska vara rädda om. Täk på att det ka ha missats vid avverkige, håll koll på skisse. När du markbereder kaske du upptäcker ytterligare område och objekt som bör skyddas. Rita då i dem på skisse och läma i de vid avslutat arbete till arbetsledige. Ni som har GPS utrustig mejlar i dessa uppgifter. Kulturmarker Värdefulla kulturmarker, som ägs- och hagmarker, gårdstu vid gamla torp och midre åkerlyckor ska ite markberedas. Kolbotte Fågstgrop Torpställe 14

15 Forlämigar forlämigsområde De valigaste forlämigara är steåldersboplatser, gravhögar, röse av olika slag, forborgar, kolgropar, tjärdalar, liggmilor, fäbodar, platser för framställig av jär och fågstgropar. Ofta ka flera lämigar iom ett område leda till att ma sitslar ur ett större forlämigsområde. Markberedig och platerig är ite tillåte iom forlämig eller forlämigsområde om ite lässtyrelse givit sitt tillståd. Utsitslig av fasta forlämigar får bara göras av lässtyrelse eller läsmuseet, om de ite har delegerat asvaret. Misstäker du att det fis e okäd forlämig på objektet, udvik det området och amäl det geast till de asvarige på regioe. Adra historiska lämigar Övriga kulturlämigar ska väras vid alla arbete och iga kulturlämigar får vara söderkörda eller edrisade. Skyddsvärda objekt ska vara avgräsade på karta samt sitslade i skoge. Stigar Stigar får ite markberedas eller köras söder. Fågstgropar Markbered ite fågstgropar och läma e skyddszo mot jordvallara. Om det är flera gropar får ite heller området mella dem markberedas. Gravar Läma e skyddszo krig gravar. Husgruder Markbered ite gamla husgruder. Läma också ärområdea. Gräsmärke Röse och stear mella socke, by och ladskap räkas som fasta forlämigar. Övriga gräsmärke klassas som kulturlämigar. Odligsröse och stegärdsgårdar Kör ite söder och markbered ite odligsröse och stegärdsgårdar. Markbered ite heller midre, edlagda åker-, betes- eller slåttermarker. Kolarkojor, kolbottar och tjärdalar Markbered ite restera av gamla kolarkojor, kolbottar och tjärdalar. Markbered ite heller mella spismur och kolbotte. Basstråk Bättre basvägar/basstråk ute på förygrigsyta ska ite markberedas. Dessa aväds oftast för plattrasporter. 15

16 Egeuppföljig rapporterig MB Egeuppföljig Du ska själv följa upp ditt arbete geom att på represetativa platser lägga ut mist två provytor per skift för harv och högläggare samt mist e provyta per skift för grävmaski. Markera ytcetrum med ett sitselbad, skriv i ytummer och resultat på badet. Uppföljige ska ske mot direktivet för atal godkäda platerigspukter och atal markberedigsspår. Uppföljigsblakette fis på föregåede sida. På ytora ska du mäta: 1. Fuktighetsklass Bedöm vilke fuktighetsklass det är på yta, torr, frisk eller fuktig. 2. Atal godkäda platerigspukter Varje yta ska vara 100 m 2 det är e cirkel med 5,64 meters radie. Iom yta räkar du atalet godkäda platerigs- /såddpukter och multiplicerar dem med 100 för att få atalet per hektar. Max 10% fler platerigspukter ä vad direktivet ager får räkas per provyta. Mista avstådet mella platerigspuktera är 1,5m om hider förekommer, det ormala är ca 2 m. Målet för atal godkäda platerigspukter ska på traktdele vara mella 100% till 110 % för att vara godkät. Udatag ka göras på mycket steiga marker. 3. Radavståd Vid markberedig med harv och drage högläggare ska du mäta radavstådet. Du ska mäta 20 meter vikelrätt mot radera och räka atal markberedigsspår. Aväd måttbad. Följ avisigara i blakette Markberedigsuppföljig. Målet för avståd mella radera får variera +-10 % för att vara godkäd. Målet står på traktdirektivet. Komplettera karta På karta ska du rita i: ej markberedda område samt e oterig om varför de ite har markberetts. område där det ite gått att skapa tillräckligt atal platerigspukter p.g.a. steighet m.m. for- och kulturlämigar som du har upptäckt. Rapporterig Sarast efter det att objektet är markberett ska följade rapporter lämas i till uppdragsgivare: harvar och högläggare lämar shapefiler över markberedigsspåre. "uppföljig markberedig" med svar på frågor och kommetarer egeuppföljige vid sådd: fröåtgåg, trädslag och proveies på fröet. karta över objektet med kompletterade upgifter. Städa uppställigsplatser Uppställigsplatsera ska vara städade efter avslutat arbete. 16

17 spår 17

18 Dikig Markavvattig: Åtgärd som utförs för att avvatta mark med syftet att varaktigt öka virkesproduktioe. Nydikig, dikesfördjupig och rätig. Tillståd krävs frå Lässtyrelse. Dikesresig: Dikesresig iebär att ma resar ur gamla dike till ursprugligt djup och bredd. Har ett gammalt dike vuxit ige så att ett ytt aturtillståd bildats, alltså att marke rut diket återförsumpats, då klassas det ej lägre som dikesresig uta som markavvattig. Amäla till Skogsstyrelse mist sex veckor i förväg. Skyddsdikig: Skyddsdikig får ite leda till säkig av grudvatteivå. Gruda dike max 50 cm djupa som tas upp efter förygrigsavverkig för att tillfälligt trasportera bort det vatte som de avverkade träde ite lägre pumpar upp. Skyddsdikig utförs för att kua få upp y skog. Skyddsdike får ite uderhållas uta ska få växa ige. Blöt mark får ite skyddsdikas. Amäla till Skogsstyrelse mist sex veckor i förväg. Häsy: Skadlig slam- och ärigstrasport ska udvikas geom att: resa vid lågvatte börja dika uppströms behåll vegetatioe lägs katera dikesresa ite de sträckor som sakar behov aväd våtmarker som "tvättsvampar" geom översilig lägg dikea "skavfötters" dvs bredvid varadra så att vattet ka filtreras geom marke flacka dikeskater miskar riske för erosio avsluta ia sjö och vattedrag vid behov, gör sedimetsfällor/slamgropar ya och omlagda vägtrummor ska utformas så att iga vadrigshider uppkommer Övrig häsy: Gäller samma som för markberedig Iga vadrigshider får uppkomma vid iläggig av vägtrummor Pricipskiss slamgrop Lägg ige tidigare dike Nytt utlopp 4-8 m bred Djup 0,7-1,5 m uder dikesbotte Nytt ilopp Lägg ige tidigare dike 18

19 Avsluta mist 10 m ia sjö och vattedrag Dikigsmassoras placerig I sluttade terräg, i edlut frå diket På pla mark, växelvis på båda sidor om diket. På hygge spridas ut för att få bra platerigspukter Vid ytvattesamligar. gräv små utstickare sk pissuter 19

20 Traktdirektiv Areal GYL Åtgärd, Dikesresig, Skyddsdikig, Markavvattig Dikig meter Uppföljig Uppföljig ska registreras på etrepreörswebbe. Checklista svara på frågora. Om frågora besvaras med ej ska kommetarer ages Allvarliga avvikelser och klagomål Vid allvarlig avvikelse frå det ormala eller vid klagomål frå utomståede ska avvikelse rapporteras. Nödlägesberedskap Nödlägesberedskap Vid olycka, brad eller aa akut situatio: RING 112. Vid olycka, brad eller aa akut situatio: RING

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14 2002:E006 e EXAMENSARBETE Lathud för val av förbad mella Guilla Almqvist 2002-06-14 Högskola Trollhätta/Uddevalla stitutioe för Tekik Box 957, 461 29 Trollhätta Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 E-post:

Läs mer

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11 Planteringsstandard Innehåll Inledning...3 Plantvård...4 Traktavgränsning...4 Kontrollera plantornas kvalitet och kondition...4 Skydda plantorna mot uttorkning...4 Barrots- och pluggplantor...5 Beskär

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2015, 3M Compay Samtliga rättigheter förbehålla. Kopierig och/eller edladdig av dea iformatio i syfte att tillgodogöra sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåte

Läs mer

om körskador på skogsmark

om körskador på skogsmark Branschgemensam miljöpolicy Avsändare: Bergvik Skog Holmen Korsnäs Mellanskog Norra Skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Stora Enso Sveaskog Svenska kyrkan Södra www.skogsindustrierna.org

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Branschgemensam miljöpolicy. om körskador på skogsmark. Svenska kyrkan Sveaskog SMF Skogsentreprenörerna

Branschgemensam miljöpolicy. om körskador på skogsmark. Svenska kyrkan Sveaskog SMF Skogsentreprenörerna Avsändare: Branschgemensam miljöpolicy Svenska kyrkan Sveaskog SMF Skogsentreprenörerna StoraEnso Bergvik Skog Holmen Korsnäs Mellanskog Norrskog Norra Skogsägarna Södra SCA Skogsindustrierna LRF Skogsägarna

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1082 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips Häck, staket, plak eller ur Regler, rekoedatioer och tips dasv Mölle- Byggadsäde och Stadsbyggadskotoret vill ed dessa riktlijer för ihägader av toter ispirera till goda och fuktioella lösigar so också

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer