Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs"

Transkript

1 Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013

2 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter i vårt förbättrigsarbete. Vi strävar efter att med hjälp av miljöledigssystemet ISO säkerställa att effektera på miljö är i överesstämmelse med lagstiftig, aktuell miljöcertifierig och miljöpolicy. 2. Skoge är e föryelsebar resurs som vi brukar i sträva mot ett uthålligt skogsbruk. Vi apassar skötselmetodera till växtplatses förutsättigar i balas mella avverkig och tillväxt. 3. Vi alägger e helhetssy på skogsladskapet och bevarar de biologiska mågfalde. I skogsladskapet främjar vi miljö som är värdefull för flora och faua samt vårdar vattemiljöer. 4. Vi bygger i viktiga aturskogselemet i skoge. I skogsskötsel försöker vi efterlika de störigar som skogsmarke aturligt utsatts för och som flora och faua apassat sig till. Vi utför bräig samt lämar vid avverkig utvalda gamla träd och död ved. 5. Vi plaerar omsorgsfullt. Vi utyttjar god kuskap om skogsbeståde. Vi väljer kompeteta etrepreadföretag och de avverkigs- och trasportsystem som är tekiskt möjliga, ekoo-miskt rimliga och miljömässigt motiverade, bl.a. för att udvika föroreigar av mark och vatte. 6. Skoge är e viktig del av vårt kulturarv. Vi värar om kulturpräglade marker, kulturmie och forlämigar. E del av dessa område sköts aktivt. 7. Skoge är tillgäglig för alla och vår skogsskötsel bidrar till mågbruk. Vi iformerar itresserade om skogsbruket och medverkar till att skoge ka yttjas på måga olika sätt. 8. Vi utvecklar vårt skogsbruk. Stöd till forskig, utbildig, samarbete med kuder och leveratörer samt eget utveckligsarbete ger y kuskap för att städigt förbättra vår verksamhet. 9. Virke frå acceptabla källor. Virke tas edast frå skogar som utgör acceptabla, ej kotroversiella källor. Skogsbruk i yckelbiotoper ska gya biologisk mågfald eligt pla godkäd av Skogsstyrelse. BillerudKorsäs Uo Brie 2

3 Markbered för bättre återväxt E väl utförd markberedig med bra platerigspukter är e förutsättig för e lyckad förygrig och lägger grude för framtides skog. Med markberedig skapar du e bra växtplats för skogsplatora geom att: miska riske för agrepp av sytbagge. miska kokurrese frå aa vegetatio. öka tillgåge på växtärigsäme. öka marktemperature. skapa förutsättigar för bra vattebalas. Det gäller att markbereda på det sätt som passar bäst för de aktuella marke. Du måste också veta vilka marker som av miljö eller kulturskäl ite bör markberedas. OBS! Udatag frå istruktioe ka förekomma vilket då ages på traktdirektivet. Markberedigs/dikigs förare: Ska ha SYNS:s kompetesbevis frå utbildigara "Markbehadlig" samt "Natur- och kulturmiljövård". Vid dikig ska du dessutom ha kompetesbevis frå SYN- kurse "Skyddsdikig/dikesresig". Asvarar för att kotiuerligt följa upp markberedigsresultatet via egekotrolle. Ska vara väl utbildade i och väl förtroga med dea hadledig. BillerudKorsäs: Ska tillhadahålla tydliga traktdokumet så att maskiförara får bästa möjliga iformatio om trakte och om hur markberedige/dikige ska utföras. Asvar och kompetes Etrepreörsföretag som markbereder/dikar åt BillerudKorsäs ska vara PEFC-certifierade. Etrepreöre: Har det övergripade asvaret för att gällade lagar och regler efterlevs samt att riktlijera i dea hadledig följs. Asvarar för att markberedige /dikige utförs på ett arbetsmiljösäkert sätt. Iehållsförteckig: Plaerig 4 Traktkarta mb 5 Traktdirektiv mb 6 Uppföljig mb 7 Grudkrav mb och dikig 8 Markberedigsmetoder 10 Rätt markberedigsmetod på rätt mark 11 Godkäda platerigs/sådd pukter 12 Naturhäsy vid markberedig 13 Häsy till kulturmiljö 14 Egeuppföljig rapporterig mb 16 Blakett egeuppföljig mb 17 Dikig 18 Uppföljig dikig 20 3

4 Plaerig Före markberedige Markberedige plaläggs reda före förygrigsavverkige. Vid plaerige upprättas e traktkarta och ett traktdirektiv. All häsy iom e trakt ska vara oggrat agive på karta och direktiv så att dessa ite skadas. Täk på att plaerige ka ha missat ågo häsy, som förare har du ett stort asvar att fåga upp dessa vid arbetets gåg. Behöver markberedare korsa e bäck bör överfarte vara markerad på traktkarta. Plaerige ger de övergripade riktlijera för arbetet, me detaljbeslute fattas av förare. Alla förare måste därför vara väl utbildade, se sid 3 och förtroga med BillerudKorsäs "hadledig Markberedig/Dikig". Plaera stråkriktig utitå topografi, bärighet, häsyskrävade område, bäcköverfarter, dike och adra hider. Plaera så att det ite blir oödig spårbildig i aslutig till lämad häsy. För varje trakt fis följade traktdokumet: Översiktskarta orieterigskarta Traktkarta detaljkarta över trakte MaskiGisfiler traktkarta för maskigis Traktdirektiv sammafattar plaerige samt uppföljige Överfarter över bäckar och dike För att miimera slamig och utlakig i bäckara måste alla överfarter över aturliga vattedrag samt de dike som myar ut i aturliga vattedrag plaeras oggrat: Aväd i första had alterativa utfartsvägar. Aväd skyddade överfarter frå avverkige. Aväd kvarlämad brovirke i de fall bro är uppplockad. Om överfart sakas leta reda på bästa stället för överfart, t.ex: Fasta kater, grova jordarter i katzo. Flack fastmark mot bäcke. Fast bäckbotte. Överfarter över surdrog och myrar Kör ite i område som ite ska markberedas. Försök plaera bort överfartera, me om maskie måste över ska vi miimera spårbildige. Aväd alla täkbara hjälpmedel för att klara detta mål. Städa bort evetuell kvarvarade virke, ris etc. som ligger i dike och bäckar. Sitselistruktio GPS ska avädas för avgräsig av beståd samt atur- och kulturhäsy. För att udvika misstag ska följade alltid sitslas: Alla forlämigar och forlämigsområde eligt samråd med Lässtyrelse. Alla kulturlämigar. Område med höga aturvärde, yckelbiotoper, katzosmiljöer och häsyskrävade biotoper. Otydliga fastighetsgräser. För att udvika förväxligar ska följade färger avädas: Basväg/Basstråk Yttergräs Naturhäsy Formie Kulturhäsy Platlije Röd/Blå BillerudKorsäs Röd/gul BillerudKorsäs Blå/vit/röd NATURVÅRD Blå/gul FORNLÄMNING Blå/gul/röd KULTURMILJÖ Röd eller blå Alla överfarter ska åtgärdas för att udvika söderkörig, t.ex. broas, risas, lägga stålrör över etc. 4

5 Traktkarta För varje markberedigsobjekt fis e traktkarta, i ormala fall i skala 1: På karta fis objektets yttergräser tydligt agiva, likaså häsysytor, katzoer, överfarter över bäckar, kultur/forlämigar och adra område som ite ska markberedas på ormalt sätt. Dessa häsy är umrerade och återfis på traktdirektivet uder miljötyper. Detaljhäsy ska tas äve på område som ite har avgräsats. Objektets larmkoordiater ska fias på skisse Klotsvreta gräv (c) Latmäteriet Meter Larmkoordiater X: Y: :5 000 Ritdatum:

6 Traktdirektiv På traktdirektivet ages: Traktdel om trakte är uppdelad i flera delområde Areal hektar SI markes bördighet (stådortsidex) GYL markförhållade (Grudförhållade, Ytstruktur, Lutig) Åtgärd vilke eller vilka markberedigsmetoder som bör avädas vid förygrige Fuktighetsklass torr, frisk eller fuktig Atal plat pukter/ha Radavståd - avståd mella markberedigsslage, i meter Miljötyper häsy som hör till trakte samt e förklarig vad det är och vad som gäller Traktr: Traktam: Klotsvreta gräv Leveratör: BERGVIK SKOG ÖST AB Traktdirektiv Markberedig Trakt r Traktam Klotsvreta gräv Bergvik Plaerare/köpare Ursprug Skapad Datum Kotrakttyp Uppdaterad Datum Stefa Larsso, Kotraktr - Utgågsdatum Uppdragsgivare BERGVIK SKOG ÖST AB Traktbeskrivig Adress TROTZGATAN 25 Certifierig FSC PEFC FALUN Larmkoordiater X: Y: Postadress Mobil Tele hem Traktdel Areal SI GYL Åtgärd Fuktighets klass Atal plat pukter/ha Radavståd/meter 12I5D ,0 T Gräv-ivers Frisk 2300 Total 10,0 Ateckigar: Var uppmärksam på de for/kulturlämigar som fis (det mesta markerat med kulturstubbar). Traktkategorier VILLKOR VÄRDE ANTECKNINGAR Detaljiformatio av plaerad häsy i karta Sparade Löp r Miljötyp Areal ha träd Åtgard Ateckigar 1 Äldre väg / stig 0,00 0 Ige markberedig 2 Forlämig 0,50 0 Ige markberedig 3 Äldre väg / stig 0,00 0 Ige markberedig 4 Forlämig 0,18 0 Ige markberedig 5 Forlämig 0,25 0 Ige markberedig Skyddsområde till forlämig 6 Odligsröse / stemur 0,00 0 Ige markberedig 6

7 Uppföljig Uppföljig ska registreras på etrepreörswebbe. Checklista svara på frågora. Om frågora besvaras med ej ska kommetarer ages. Allvarliga avvikelser och klagomål Vid allvarlig avvikelse frå det ormala eller vid klagomål frå utomståede ska avvikelse rapporteras. Som allvarlig avvikelse räkas t.ex: markberedig utaför det plaerade området, ikl. markberedig på främmade mark. markberedig i eller itill sparad aturhäsy. markberedig för ära vatte. markberedig i for-och kulturlämigar. markberedig och söderkörig av stigar. olämpliga överfarter av vattedrag och fugerade dikessystem. övriga allvarliga körskador. kotiuerlig markberedig i sluttigar. oljespill i terräg eller på väg som ej saerats. oljeläckage till vatte. 7

8 Grudkrav Certifierigskrav Etrepreörsföretag som markbereder/dikar åt BillerudKorsäs ska vara PEFC-certifierade. Utrustig Vid harvig och högläggig med skotardraget aggregat ska detta kua varieras, d.v.s. aggregatet ska ha lättigstryck och möjlighet till itermittet körig (fläck/lågfläck). Alla maskier med draget markberedigsaggregat ska vara utrustade med GPS samt dator som möjliggör avigerig med kartstöd. Alla maskier ska ha tillgåg till kra så att virke ka läggas i eller ur vid överfarter. Miljökrav Produkt Miljökrav Besi Miljökrav eligt SS Småmaskier: alkylatbesi Hydraulolja Miljökrav eligt SS Glykol Propyleglykol Bradsläckig Forrex eller likade släckmedel Bräsletakar ADR godkäda bräsletakar Petroleumprodukter och farligt avfall Petroleumprodukter och kemikalier ska hateras så att riske för skador på mäiskor, djur, vatte och mark är miimal. De största riskera är spill eller läckage av olja, diesel eller besi, varför dessa måste förebyggas så lågt det är praktiskt möjligt. Äve små läckor ska åtgärdas. För farligt avfall gäller i övrigt att eskild etrepreör måste söka tillståd hos Lässtyrelse för att få trasportera mer ä 100 kg farligt avfall per år. För att trasportera upp till 100 kg farligt avfall per år räcker det med e amäla. Trasportdokumet för farligt avfall ska i elighet med Avfallsförordige upprättas för alla trasporter av farligt avfall som har uppstått i BillerudKorsäs Skogs verksamhet. Avsädare ska kotrollera att mottagare har erforderliga tillståd för haterig av det miljöfarliga avfallet. Bradskydd Maskie ska ha två vattesläckare och två extra ska fias för utbyte. När bradriske är 4 och 5 ska de lokala räddigstjäste vara iformerad om var markberedige kommer att ske, asvarig för detta är regioes skogsvårdsasvarige. Arbetet bör plaeras så att det ite körs för låga slag. Då ka förare själv upptäcka rök frå det område som yss körts. Bedöm behovet av extra bradbevakig efter avslutad körig. Se till att lämplig släckigsutrustig fis tillgäglig. 8

9 Åtgärder på skogsarbetsplatse Uppställig av depåvagar, bodar och maskier Vid uppställig ska häsy tas till sjöar, åar, bäckar kallkällor, bruar grusåsar gräs till aa markägare Utrustig i depåvag/maski Vid tveksamhet - rig räddigstjäste för samråd! Uppställig av depåvagar iom skyddsområde för vattetäkt ska alltid göras i samråd med kommues Miljö- och Hälsoskyddsämd. I varje depåvag/maski ska det fias lämpligt absorptiosmedel spade e bit preseig kvast uppsamligskärl Takig av maski Flyttig av depåvag I uppsamligskärlet ska det utspillda ämet kua samlas upp. Uppsamligskärlet ska klara mist 5 liter eller 5 kg fasta äme. Kärlets material får ite reagera med det utspillda ämet eller förstöras av detta. Vid all takig ska maskie och påfylligsaordige vara uder uppsikt (överfyllig, läckage, brad). För flyttig av depåvag med skotare iom eller mella avverkigsplatser krävs eligt ADR-S bilaga C förarityg. Om flyttige sker med trailer ska chaufföre ha förarityg. Åtgärder vid läckage Läckage accepteras ite och ska omedelbart åtgärdas! Det lilla oljespillet Större oljeutsläpp Aväd utrustige i depåvage och samla geast upp spillet! Gräv äve bort föroread jord! Var de övre gräse går för litet spill måste det ega omdömet avgöra. Rig 112 och kalla på hjälp + arbetsledige! Om utsläppet sker i sambad med e trafikolycka ska de varigslampor med oragefärgat ske, som ska fias med vid trasporte, placeras ut. Meda du vätar på hjälp frå räddigstjäste ska du med hjälp av utrustige i depåvage försöka dämma upp flödet så att ite vätska rier er i ågot vattedrag. 9

10 Markberedigsmetoder Harvig Vid harvig tas fåror upp med tadförsedda tallrikar som ställs i vikel mot körriktige. Harve ka ställas i så att de ger olika markberedigsdjup. De beäms Harv-grud resp. Harv-ormal i traktdirektivet. Harve ka dessutom arbeta på två sätt: Kotiuerligt de ger då låga sammahägade spår, eller Itermittet tallrikara lyfts med jäma mellarum (Harv-iterm). Fläckmarkberedig Vid fläckmarkberedig tas humuse bort fläckvis (Harv-iterm). På mycket stebuda marker fläckmarkbereds med grävmaski (Gräv-Ste). Gör markberedigspukter där det fis utrymme mella block och stear. Flytta ite på för stora stear. Högläggig Högläggig iebär att mieraljord läggs upp i högar. Det ka ske på ågra olika sätt: på blottlagd mieraljord på humustäcket på omväd torva. Högara är bra växtplatser för platora, framförallt på fuktiga marker. Högläggig ka göras med grävmaski (Gräv-hög) eller med högläggare (Drage-hög). Iversmarkberedig Iversmarkberedig (Gräv-ivers) är e form av högläggig. E grävmaski tar ett tag med skopa och väder seda tillbaka jorde i grope. 10

11 Rätt mb-metod på rätt mark För att kua skapa tillräckligt atal godkäda platerigs- eller såddpukter per hektar måste markberedigsmetode apassas efter markförhålladea (se äve ästa sida): Blöt mark Blöta marker ska överhuvudtaget ite markberedas. Fuktig mark & uppfrysigsmark Edast itermitteta metoder får avädas. Det är viktigt att skapa e upphöjd växtplats, där platora får ljus och värme samt syre till röttera. Huvudmetoder högläggig på humus med skotardrage högläggare eller grävmaski. iversmarkberedig. Alterativ itermittet harvig. Frisk mark Markbered kraftigare i kallare och fuktigare klimat. Huvudmetoder där humustäcket är tut: grud harvig. där humustäcket är tjockare: ormal harvig. iversmarkberedig. Alterativ fläckmarkberedig eller itermittet harvig. på marker med bra ytstruktur: högläggig. Torr mark Markbered försiktigt. Läma e stor del av markyta opåverkad. Huvudmetod fläckmarkberedig/itermittet harvig. Alterativ grud harvig. Täk på är skoge ska plateras Markbered om möjligt i låga, raka parallella slag. Det uderlättar platöreras arbete. Markbered hela förygrigsyta med udatag av de område som ska lämas som miljö- eller kulturhäsy. Läma i ormala fall e ca fem meter bred zo mot skogskate omarkberedd.... vid aturlig förygrig Markbered låga, gruda spår eller fläckar. Försök att behålla blekjorde i fröbädde, då gror fröa bra och det ger e bra växtplats för de små platora. Dessutom växer ite markberedige ige så fort. Äve fröbäddar med humusibladig är bra för groig och överlevad. Fröbäddar med humusibladig växer dock ige sabbare.... iom reskötselområde Iom reskötselområdet ska markberedige utföras med extra stor försiktighet. Välj i första had itermitteta metoder på lavmarker.... i kombiatio med sådd Sådd ka ske frå sösmältige till slutet av jui. På försommartorra marker, framförallt i Upplad och Gästriklad, bör sådd dock bara ske i jui. Vårda fröet Frö ka ta skada av skakigar, värme och ljus. Förvara därför fröet svalt i e mörk tättslutade behållare. Fyll edast på de mägd som sås ut uder dage. Skapa e bra grobädd Mieraljord bladad med humus ger de bästa groigsbädde blekjord uta humusibladig ka accepteras. Rostjord ska udvikas eftersom det då är stor risk för uppfrysig. Markberedigsyta ska vara grud och platt. Det får ite bildas ågo djup fåra, där vatte ka bli ståede. Mikropreparerig av såbädde är bra; dels för att fröet år markfukte lättare, dels för att fröet täcks är jord rasar er frå kate av de små gropara. 11

12 Godkäda platerigspukter Fuktig mark Frisk mark Torr mark och uppfrys- ej uppfrysigsmark igsmark Höga pukter i harvspår eller markberedigsfläckar Mieraljord på omväd torva eller tilta som ligger a mot uderlaget Yta mist 30 x 30 cm Yta mist 30 x 30 cm Mieraljordlagrets tjocklek mist 5 cm Uderkäd Godkäd Godkäd Godkäd Godkäd Godkäd Omväd torva eller tilta som ligger a mot uderlaget Yta mist 40 x 40 cm Godkäd Uderkäd Uderkäd Ivers upplagd med grävmaski Yta mella 40 x 40 cm och 70 x 70 cm Godkäd Godkäd Godkäd Jordhög upplagd med grävmaski Yta mella 40 x 40 cm och 70 x 70 cm Godkäd Godkäd Godkäd Godkäda såddpukter (ikl. aturlig förygrig) Harvspår eller fläck med blekjord Fuktig mark Frisk mark Torr mark och uppfrys- ej uppfrysigsmark igsmark Uderkäd Godkäd Godkäd Harvspår eller fläck med humus Uderkäd Godkäd Godkäd 12

13 Naturhäsy vid markberedig Surdrog och adra häsysytor Markbered ite i surdrog, impedimet och adra häsysytor kör ite heller i dem. Markbered ite hällmarker, lyft aggregatet. Håll ut ca 5 meter frå lämad häsy. Katzo mot vattedrag Markbered ite äda fram till vattedrag. Läma e ca 5 meter bred zo. 2. Avverkade blöta/sumpiga område Blöta/sumpiga marker ska ite markberedas, här vill vi ha uppslag av löv. Kör ite heller för ära så att det blir spår Lågor Kör ite över grövre kvarlämade lågor. Grövre tallågor på torra solexpoerade läge Läma e zo på 5 meter omarkberedd rut lågora Torra bergsbrater odligsmarker Läma e frizo på ca 5 meter mot torra bergbrater och odligsmarker. Sluttigar Markbered itermittet i brata sluttigar Kvarståede träd Markbered ite för ära kvarlämade aturvärdesträd samt grupper av träd, eftersom det ka skada deras rotsystem. Dessutom vill vi udvika att det plateras direkt itill dessa träd. 4. Ståede döda träd och högstubbar Döda träd och högstubbar får ite skadas. 5. Fuktiga marker Markbered itermittet på fuktiga marker

14 Häsy till kulturmiljö De som plaerar och utför markberedig har ett stort asvar för att förhidra skador på kulturoch forlämigar. Därför är det mycket viktigt att dessa häsy är markerade både i fält och på skisse. Täk på att markberedigsarbetet ka utföras är det är mörkt och iblad äve är det är sö. Markbered aldrig iaför kulturstubbara. Kör ite för ära kultur- och forlämigar. Vid Kulturlämig är skyddszoe 5 m - håll därför ut 5 meter utaför lämiges slut. Vid Forlämigar är skyddszoe mist 10 m - håll ut mist 10 m frå lämiges ytterkat, om ite traktdirektivet ager lägre sträcka. Kulturstubbar Skördarförara ska skapa s.k. kulturstubbar krig de for- och kulturlämigar som upptäckts ia eller uder avverkige. Dessa stubbar ska vara ca 1,3 meter höga och ska fugera som markörer för att det fis ågot som vi ska vara rädda om. Täk på att det ka ha missats vid avverkige, håll koll på skisse. När du markbereder kaske du upptäcker ytterligare område och objekt som bör skyddas. Rita då i dem på skisse och läma i de vid avslutat arbete till arbetsledige. Ni som har GPS utrustig mejlar i dessa uppgifter. Kulturmarker Värdefulla kulturmarker, som ägs- och hagmarker, gårdstu vid gamla torp och midre åkerlyckor ska ite markberedas. Kolbotte Fågstgrop Torpställe 14

15 Forlämigar forlämigsområde De valigaste forlämigara är steåldersboplatser, gravhögar, röse av olika slag, forborgar, kolgropar, tjärdalar, liggmilor, fäbodar, platser för framställig av jär och fågstgropar. Ofta ka flera lämigar iom ett område leda till att ma sitslar ur ett större forlämigsområde. Markberedig och platerig är ite tillåte iom forlämig eller forlämigsområde om ite lässtyrelse givit sitt tillståd. Utsitslig av fasta forlämigar får bara göras av lässtyrelse eller läsmuseet, om de ite har delegerat asvaret. Misstäker du att det fis e okäd forlämig på objektet, udvik det området och amäl det geast till de asvarige på regioe. Adra historiska lämigar Övriga kulturlämigar ska väras vid alla arbete och iga kulturlämigar får vara söderkörda eller edrisade. Skyddsvärda objekt ska vara avgräsade på karta samt sitslade i skoge. Stigar Stigar får ite markberedas eller köras söder. Fågstgropar Markbered ite fågstgropar och läma e skyddszo mot jordvallara. Om det är flera gropar får ite heller området mella dem markberedas. Gravar Läma e skyddszo krig gravar. Husgruder Markbered ite gamla husgruder. Läma också ärområdea. Gräsmärke Röse och stear mella socke, by och ladskap räkas som fasta forlämigar. Övriga gräsmärke klassas som kulturlämigar. Odligsröse och stegärdsgårdar Kör ite söder och markbered ite odligsröse och stegärdsgårdar. Markbered ite heller midre, edlagda åker-, betes- eller slåttermarker. Kolarkojor, kolbottar och tjärdalar Markbered ite restera av gamla kolarkojor, kolbottar och tjärdalar. Markbered ite heller mella spismur och kolbotte. Basstråk Bättre basvägar/basstråk ute på förygrigsyta ska ite markberedas. Dessa aväds oftast för plattrasporter. 15

16 Egeuppföljig rapporterig MB Egeuppföljig Du ska själv följa upp ditt arbete geom att på represetativa platser lägga ut mist två provytor per skift för harv och högläggare samt mist e provyta per skift för grävmaski. Markera ytcetrum med ett sitselbad, skriv i ytummer och resultat på badet. Uppföljige ska ske mot direktivet för atal godkäda platerigspukter och atal markberedigsspår. Uppföljigsblakette fis på föregåede sida. På ytora ska du mäta: 1. Fuktighetsklass Bedöm vilke fuktighetsklass det är på yta, torr, frisk eller fuktig. 2. Atal godkäda platerigspukter Varje yta ska vara 100 m 2 det är e cirkel med 5,64 meters radie. Iom yta räkar du atalet godkäda platerigs- /såddpukter och multiplicerar dem med 100 för att få atalet per hektar. Max 10% fler platerigspukter ä vad direktivet ager får räkas per provyta. Mista avstådet mella platerigspuktera är 1,5m om hider förekommer, det ormala är ca 2 m. Målet för atal godkäda platerigspukter ska på traktdele vara mella 100% till 110 % för att vara godkät. Udatag ka göras på mycket steiga marker. 3. Radavståd Vid markberedig med harv och drage högläggare ska du mäta radavstådet. Du ska mäta 20 meter vikelrätt mot radera och räka atal markberedigsspår. Aväd måttbad. Följ avisigara i blakette Markberedigsuppföljig. Målet för avståd mella radera får variera +-10 % för att vara godkäd. Målet står på traktdirektivet. Komplettera karta På karta ska du rita i: ej markberedda område samt e oterig om varför de ite har markberetts. område där det ite gått att skapa tillräckligt atal platerigspukter p.g.a. steighet m.m. for- och kulturlämigar som du har upptäckt. Rapporterig Sarast efter det att objektet är markberett ska följade rapporter lämas i till uppdragsgivare: harvar och högläggare lämar shapefiler över markberedigsspåre. "uppföljig markberedig" med svar på frågor och kommetarer egeuppföljige vid sådd: fröåtgåg, trädslag och proveies på fröet. karta över objektet med kompletterade upgifter. Städa uppställigsplatser Uppställigsplatsera ska vara städade efter avslutat arbete. 16

17 spår 17

18 Dikig Markavvattig: Åtgärd som utförs för att avvatta mark med syftet att varaktigt öka virkesproduktioe. Nydikig, dikesfördjupig och rätig. Tillståd krävs frå Lässtyrelse. Dikesresig: Dikesresig iebär att ma resar ur gamla dike till ursprugligt djup och bredd. Har ett gammalt dike vuxit ige så att ett ytt aturtillståd bildats, alltså att marke rut diket återförsumpats, då klassas det ej lägre som dikesresig uta som markavvattig. Amäla till Skogsstyrelse mist sex veckor i förväg. Skyddsdikig: Skyddsdikig får ite leda till säkig av grudvatteivå. Gruda dike max 50 cm djupa som tas upp efter förygrigsavverkig för att tillfälligt trasportera bort det vatte som de avverkade träde ite lägre pumpar upp. Skyddsdikig utförs för att kua få upp y skog. Skyddsdike får ite uderhållas uta ska få växa ige. Blöt mark får ite skyddsdikas. Amäla till Skogsstyrelse mist sex veckor i förväg. Häsy: Skadlig slam- och ärigstrasport ska udvikas geom att: resa vid lågvatte börja dika uppströms behåll vegetatioe lägs katera dikesresa ite de sträckor som sakar behov aväd våtmarker som "tvättsvampar" geom översilig lägg dikea "skavfötters" dvs bredvid varadra så att vattet ka filtreras geom marke flacka dikeskater miskar riske för erosio avsluta ia sjö och vattedrag vid behov, gör sedimetsfällor/slamgropar ya och omlagda vägtrummor ska utformas så att iga vadrigshider uppkommer Övrig häsy: Gäller samma som för markberedig Iga vadrigshider får uppkomma vid iläggig av vägtrummor Pricipskiss slamgrop Lägg ige tidigare dike Nytt utlopp 4-8 m bred Djup 0,7-1,5 m uder dikesbotte Nytt ilopp Lägg ige tidigare dike 18

19 Avsluta mist 10 m ia sjö och vattedrag Dikigsmassoras placerig I sluttade terräg, i edlut frå diket På pla mark, växelvis på båda sidor om diket. På hygge spridas ut för att få bra platerigspukter Vid ytvattesamligar. gräv små utstickare sk pissuter 19

20 Traktdirektiv Areal GYL Åtgärd, Dikesresig, Skyddsdikig, Markavvattig Dikig meter Uppföljig Uppföljig ska registreras på etrepreörswebbe. Checklista svara på frågora. Om frågora besvaras med ej ska kommetarer ages Allvarliga avvikelser och klagomål Vid allvarlig avvikelse frå det ormala eller vid klagomål frå utomståede ska avvikelse rapporteras. Nödlägesberedskap Nödlägesberedskap Vid olycka, brad eller aa akut situatio: RING 112. Vid olycka, brad eller aa akut situatio: RING

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Gallring. en handledning från BillerudKorsnäs Skog. 4 dec 2013

Gallring. en handledning från BillerudKorsnäs Skog. 4 dec 2013 Gallrig e hadledig frå BillerudKorsäs Skog 1 4 dec 2013 Riktlijer Miljö- och Kvalitet Vi arbetar aktivt med att städigt förbättra vår verksamhet för att med hög kvalitet och miljöhäsy uppfylla våra kudförvätigar.

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet.

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet. VI BJU D ER LL PÅ GRILLAD LUNNAME E Vårdagar 5-7 maj Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15 KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN 5 950:Husqvara LB 48V e (ord. 6 450:-) Bous!

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet Kompletterigsskrivig i EG2050 Systemplaerig, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora koferesrummet Istruktioer Edast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga uppgiftera

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer