Kvinnohälsa Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!"

Transkript

1 Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell kviohälsa på kviokliike - att få till ett bra bemötade i det kulturella mötet! Palliativ vård på kviokliike - etiska övervägade och legala aspekter Uppdatera dig om de ya riktlijera för abort! Öka di kuskap om edometrios och ta del av Edometrioscetrums erfareheter Teleforådgivig på Kviokliike Amäl dig äve till e separat bokigsbar semiariedag de 23 ovember Semiarieledare: Elisabeth Almgre Eriksso, sjukvårdsrådgivige, Iera AB Elisabeth Ljuger, gymottagig, kirurgcetrum, Lasarettet i Eköpig Moderator Thérèse Kärrma Cacerfode, Nätverket mot gyekologisk cacer Talare Kjell Bergfeldt Karoliska Uiversitetssjukhuset Else-Marie Rasmusso Skåes Uiversitetssjukhus, Luds Uiversitet Ylva Åselius PRIVO Herik Falcoer Karoliska Uiversitetssjukhuset Kristia Gemzell Karoliska Uiversitetssjukhuset Matts Olovsso Uppsala Akademiska Sjukhus Aio Fiau Joasso Karoliska Uiversitetssjukhuset Bo vo Schoultz Karoliska Uiversitetssjukhuset Suzaa Boma RFSU Martia Frack MamaMia Koferes ovember 2012, Stockholm

2 Koferesprogram Osdag 21 ovember 9:00 Löpade registrerig 9:20 Moderator Thérèse Kärrma ileder koferese Thérèse Kärrma arbetar som itressepolitiskt sakkuig på Cacerfode till vardags och är på si fritid egagerad som ordförade för Nätverket mot gyekologisk cacer. Ett itresseorgaisatio beståede av patieter, ahöriga och egagerade idivider. Nätverket riktar i sig på hur gyekologisk cacer ka förebyggas och hur alla kvior som drabbas ska få e optimal vård. 9:25 Uppdatera dig krig gyekologisk cacer diagos, behadlig och uppföljig! Itroduktio och geomgåg av gyekologisk cacer uppdatera dig om aktuella rö! Vilka symptom ska du vara uppmärksam på? Hur upptäcker vi tumörer i tid? att ställa säkra diagoser Ta del av de seaste behadligara iom gyekologisk okologi! Biverkigar i sambad med strålig, kirurgi, cytostatika hur talar vi med patiete krig detta? Kjell Bergfeldt, överläkare, okologiska kliike, Karoliska Uiversitetssjukhuset Kjell arbetar äve som processledare för gyekologisk cacer iom regioalt cacercetrum Stockholm-Gotlad. 10:20-10:40 Fikapaus 11:40 Kviors hälsa vid gyekologisk cacer så ka du öka livskvalitete hos patiete! Gyekologisk cacer med psykosocialt fokus vilka utmaigar ställs kvior iför? Hur ka vi samtala om sexualitet vid gyekologisk cacer? Rehabiliterigsmöjligheter så ka vi hjälpa patiete tillbaka till livet! Else-Marie Rasmusso, okologisjuksköterska, mastersexame sexologi, Skåes okologiska kliik, Skåes Uiversitetssjukhus och uiversitetsadjukt, Luds Uiversitet Else-Marie arbetar idag på sektioe för cacerrehabiliterig. Ho har e mågårig erfarehet som sjuksköterska iom gyekologisk cacervård och bedriver äve e mottagig för sexuell rådgivig till cacerpatieter och dess evetuella parter. 12:30 Luch 13:30 Palliativ vård på kviokliike etiska övervägade och legala aspekter Symtomlidrig & livskvalitet dages utmaigar och aktuella frågeställigar Brytpukte att gå frå kurativ till palliativ behadlig Det svåra samtalet - hur gå vidare seda ett svårt besked har lämats? Ylva Åselius, sjuksköterska Palliativt rådgivigsteam i Vimmerby, Västervik och Oskarsham (PRIVO) PRIVO arbetar kosultativt med rådgivade, stödjade och utbildade fuktio getemot de primära vårdgivara; slutevård, primärvård, kommual sjukvård och privat vård. 14:30 Fikapaus 14:50 Gyekologisk operatiostekik då, u och se Operatiosmetoder - vilka aväds mest frekvet idag iom gyekologi? Vilka operatiosmetoder har flest patieter ytta av och är bäst för patiete? Framtida operatiostekiker förvätigar krig ästa steg? Herik Falcoer, överläkare, kviokliike, Karoliska Uiversitetssjukhuset Herik arbetar på sektioe för malig gyekologisk kirurgi och är asvarig för de robotkirurgiska verksamhete. 15:50 PAUS 15:55 Ta del av de seaste röe agåede klimakteriet! Vilka symtom ka tyda på klimakteriebesvär? Hormobehadlig uder klimakteriet symtomlidrig och hälsovister överväger riskera! Biverkigar av hormobehadlig risk för bröstcacer och blodpropp skydd mot hjärt-/kärlsjukdomar och beskörhet? Alterativ farmakologisk behadlig till hormobehadlig fis det ett jämbördigt läkemedel? Vilka egevårdsråd gällade klimakteriet ka du som barmorska/ sjuksköterska ge? Bo vo Schoultz, professor emeritus, kviokliike, Karoliska uiversitetssjukhuset Bo har uder måga år forskat krig effektera av östroge och adra köshormoer. 16:55 Kofereses första dag summeras av moderator 17:00 Dage avslutas

3 Koferesprogram Torsdag 22 ovember 8:30 Kofereses adra dag ileds av moderator 8:35 Urikoties hos kvior ett valigt problem som ofta förbises De seaste forskige krig ikoties hos kvior Lär dig mer om de olika typera av kvilig ikoties och hur de uppträder Det seaste vad gäller utredig och behadlig! Rätt hjälpmedel till rätt patiet vilka fis att tillgå? Hur ka sjukvårde bli bättre att iformera och tala krig ikoties? Aio Fiau Joasso, överläkare, uiversitetslektor, ehete för Obstetrik & Gyekologi Karoliska Uiversitetssjukhuset Aio bedriver experimetell forskig framför allt iom området uriikoties hos kvior. 9:50 Fikapaus 10:10 Att möta sexuella frågor och problem Hur ka du ärma dig frågor och problem rut sexualitet? Vad ka det väcka hos patiete och hos behadlare? Vilka sexuella frågor och problem söker kvior för idag? Suzaa Bohma, socioom, leg psykoterapeut, RFSU-kliike Suzaa arbetar med patietärede hadledig och utbildig. Ho är asvarig för ett par högskoleutbildigar blad aat Metodkurs i kliisk sexologi. 11:40 Luch 12:40 Multikulturell kviohälsa på kviokliike Hur ka vi samla kuskap krig adra kulturer för att bemötade och kompetes ska bli bättre? Vikte av rätt iformatio på rätt sätt att udvika missförståd och kulturkrockar Så får du till ett bra bemötade i det kulturella mötet! Kvilig kösstympig - beskrivig av sedväja och vad du som vårdpersoal bör täka på i mötet med dessa kvior 14:10 Fikapaus 14:30 Ny kuskap och aktuella rö frå Sveriges Edometrioscetrum! Vilka symtom ska du vara uppmärksam på hos de med edometrios? Uppdatera dig om diagostik och seaste behadligara av edometrios! Hur ta had om kvior med edometrios ta del av Edometrioscetrums erfareheter! Matts Olovsso, överläkare, kviokliike, Akademiska sjukhuset, professor i Obstetrik och Gyekologi vid istitutioe för Kviors och Bars Hälsa, Uppsala Uiversitet Matts Olovsso är idag förestådare för Natioellt Edometrioscetrum i Uppsala och är äve egagerad i Svesk Föreig för Obstetrik och Gyekologi, SFOG, där ha är verksam som veteskaplig sekreterare. 15:40 PAUS 15:45 Iducerad abort och reproduktiv hälsa blad ugdomar Uppdatera dig om de ya riktlijera för abort! Hur möter vi ugdomars igåg och sy på sexuell hälsa idag? Vilka fördelar respektive ackdelar fis det idag vid medicisk respektive kirurgisk abort? Hur ka vi jobba för bättre reproduktiv hälsa blad uga? Kristia Gemzell, professor, obstetrik och gyekologi, Karoliska Istitutet Kristia arbetar som överläkare och är chef för WHO ceter vid Kviokliike, Karoliska Uiversitetssjukhuset. 16:45 Koferese summeras av moderator 17:00 Koferese avslutas Martia Frack, författare, barmorska, Mama Mia Som barmorska har Martia Frack e gedige erfarehet av arbetet med kviohälsa i ivadrartäta område. Martia har äve skrivit böckera Multikulturell kviohälsa och Kvilig kösstympig.

4 Fredag 23 ovember Teleforådgivig på kviokliike OBS! Separat bokigsbar semiariedag Talare: Elisabeth Almgre Eriksso, sjukvårdsrådgivige, Iera AB Elisabeth Ljuger, gymottagig, kirurgcetrum, Lasarettet i Eköpig Rådgivig per telefo är för måga iom vårde ett av de svåraste momete. I di teleforådgivig ska du avgöra om patiete behöver vård, och i så fall hur sabbt och på vilke ivå det är e svår och asvarsfylld uppgift! Idag förvätar sig patiete dessutom e hög tillgäglighet, sabb service och vård. På kort tid ska du göra e korrekt bedömig av patietes besvär. Trots e stor medicisk kuskap ka det vara svårt att bedöma behov av vård och behadlig. Att ite kua se de sjuke försvårar ditt arbete och det gäller att på ett professioellt sätt kua aväda hörsel och röst som arbetsredskap för att kua bedöma och ge bra råd. Vikte av att behärska samtalsprocesses olika delar samt att ha ett öppet och lyssade förhålligssätt är grude i e bra teleforådgivig. Uder semiariedage guidas du geom samtalsprocesse där du får grudläggade samtalsmetodik och kokreta samtalsverktyg. Du får äve fördjupad kuskap krig flera valigt förekommade gyekologiska besvär och symtom som uppkommer i kviokliikes teleforådgivig. Semiariet ger dig möjlighet att utveckla di förmåga att göra säkrare bedömigar av kviosjukdomar per telefo! 9:00 Dage startar Effektivare samtalsmetodik vid teleforådgivig utveckla di förmåga att göra säkrare bedömigar på telefo! Samtalsprocess geomgåg av samtalets olika faser öppigsfase, lyssadefase, aalys-/bedömigsfase, åtgärdsfase och avslutigsfase Grudläggade samtalsmetodik för att kvalitetssäkra sjuksköterskas bedömigar i teleforådgivige så får du fram bra medicisk och mäsklig iformatio! Värdegrud grude i det goda samtalet Skapa jordmå för det goda samtalet så att både du och patiete/kude blir öjd! Steg för steg så här är metode uppbyggd! Kokreta samtalsverktyg är du steg för steg följer patiete geom samtalets olika faser Ökad patietsäkerhet med e kokret metod att arbeta efter! Idetifiera och aalysera vårdbehov utifrå telefokotakte - så lär du dig att ställa relevata frågor för att få fram korrekt iformatio! Så får du i struktur och ökar förutsättigara för ett patietsäkert samtal där de mediciska bedömige står i fokus Att hatera käslor i samtalet, både dia och de du samtalar med - bemötade av starka och aklagade påståede Hur bemöter du ilska, ledsa, aggressiva och besvika persoer på ett professioellt sätt? Vilka är de valigaste fallgropara i telefosamtalet och hur ka du udvika dessa? Elisabeth Almgre Eriksso, leg sjuksköterska, utbildare, Sjukvårdsrådgivig, Stockholm, Iera AB Elisabeth hadleder, föreläser och utbildar sjuksköterskor i samtalsprocess och metodik efter måga års erfarehet frå arbetet med teleforådgivig. Akuta gyekologiska besvär hadläggig och bedömig per telefo Vilka patieter behöver komma direkt för e gyekologisk udersökig? Vilka symtom bör du uppmärksamma? Tidig graviditet och komplikatioer - vilka symtom bör vi vara extra lyhörda för vid teleforådgivig? Mediciska hemaborter - hur rådgöra med kvior och ahöriga per telefo? Blödigar och smärta vad är akut och vad ka behadlas utifrå egevårds råd? Klåda, sveda och irritatio i uderlivet hur hadlägga? Hur bedöma diffusa buksmärtor i edre dele av buke? Elisabeth Ljuger, överläkare, studierektor, Gymottagige, Kirurgcetrum, Lasarettet i Eköpig Elisabeth har mågårig erfarehet av kurser och föreläsigar iom gyekologi. 16:30 Dage avslutas Vi bryter för luch och kaffepauser uder för- och eftermiddage.

5 Kviohälsa 2012 Kviohälsa 2012 är de självklara koferese och mötesplatse för dig som arbetar med kviohälsa på e gymottagig eller gyavdelig. Våres koferes blev oerhört uppskattad. Missa ite höstes upplaga! Kviohälsa är ett mycket brett område som omfattar måga olika symtom, diagoser och frågeställigar hos patieter i varierade åldrar. Att kua ge patiete god, säker och kvalitativ vård är öskvärt för alla. Me det iebär också att du som vårdpersoal måste få möjlighet att hålla dig á jour med vad som sker iom kviosjukvårde för att ge bästa täkbara bemötade. På koferese Kviohälsa 2012 får du uppdatera och fördjupa dia kuskaper iom e rad olika ämesområde som kviosjukvårde består av. Du får blad aat ta del av experteras kuskaper och det seaste iom gyekologisk cacer, sexologi, uriikoties och klimakteriet. Lyssa till Professor Kristia Gemzell som uppdaterar dig om de ya riktlijera vad gäller abort och hur reproduktiv hälsa blad ugdomar ser ut idag. Författare och barmorska Martia Frack hjälper dig att lyckas i mötet med patieter frå adra kulturer och du får de seaste röe krig edometrios frå Sveriges Edometrioscetrum. Uder koferese ges tillfälle att möta kollegor frå adra kliiker där du ka ätverka och ta del av adra verksamheters idéer och erfareheter. Missa ite heller semiariedage Teleforådgivig på kviokliike. Ta chase och förbättra di samtalstekik och utveckla di förmåga att göra säkrare bedömigar av gyekologiska besvär per telefo! Varmt välkomme till koferese Kviohälsa Vi ger dig två fullspäckade dagar fyllda med aktuella äme och expertkuskaper iom området. Väl mött! Kataria Forsberg Sjuksköterska, projektledare Tekologisk Istitut Röster frå våres koferes: Hela koferese var överhuvudtaget mycket bra. Jag tror ite att jag ågosi varit på e koferes där ALLA föreläsigara har haft så hög stadard som på dea (och då har jag arbetat i måga år)!

6 Porto betalt Sverige Kviohälsa 2012 Praktiska upplysigar TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Övrig ifo Tekologisk Istitut förbehåller sig rätte till ädrigar av program, tid och plats. Amäla är bidade. Välige se för av- och ombokigsregler. På webbe hittar du också praktisk iformatio, tips på boede och ytterligare upplysigar. För övriga frågor kotakta projektledare Kataria Forsberg på Datum och plats Koferes ovember 2012 ( ) Semiariedag 23 ovember 2012 ( ) Tekologisk Istitut Utbildigsceter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tuelbaa: T-cetrale Röster frå våres koferes: Ovaligt hög klass på alla föreläsigar Fatastiska föreläsare, det var läge seda jag var på e såda bra koferes! PRIS Ordiarie pris 2-3 persoer 4 persoer eller fler Koferes kr/perso kr/perso kr/perso Grupprabatte gäller persoer frå samma arbetsplats vid samtidig amäla. Fördjupigsdag 3980 kr Paketpris: Koferes och fördjupigsdag 1000 kr rabatt per perso I priset igår luch, förfriskigar uder pauser och dokumetatiosmaterial. Amäligsbekräftelse och faktura sädes efter mottage amäla. Moms tillkommer på prisera ova. Adra utbildigar i Tekologisk Istituts regi Övervikt och fetma Neuromuskulära sjukdomar & epilepsi Barmorska i Mödrahälsovårde Salutoget ledarskap SBAR Palliativ vård 2012 Ortopedisk omvårdad Psykiatri för icke-psykiatriker Bipolär sjukdom 2012 Se för datum och mer iformatio Returadress Tekologisk Istitut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer