38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer"

Transkript

1 Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl må-fre. Str S :t Pe i er gr ä gr. S:t Ha s t a S tra d ag Bre m er St tt e r äd a dg at a Brä No e ri vg oro gr. TURISTBYRÅ d Hä DONNERS gr st. PLATS Vo l te rs gr ä d T rs g a Ko rsg at = HÄR FINNS HJÄRTSTARTARE bbe s g r. äd ér Cr am CAMPUS Du Kilg r Ka se r BIBLIOTEK rs e Do Arragörer STUDENT CENTRUM STORA SCEN ec erv is g Str a dv Birgers gräd e äg Mella Här fis vi: St Has 21, Gotlads kostmuseum pla 2

2 mådag 29 jui Barrättstorget SAMBA - samarbete för bare kl Vilke barsy har Sverige egetlige? Ett frukostsemiarium om samhällets barsy och vuxas förhålligssätt utifrå Barkovetioe och bars klagorätt. Sverige har fortfarade ite skrivit uder Barkovetioes tredje tilläggsprotokoll som ger bar möjlighet till upprättelse om rättighetera i Barkovetioe kräks. CSN och Kroofogde kl Varje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjäst-es och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. På twitter - följ och Tillgäglighet: Samtli semiarier har hörselsli Etré och lokal tillgäglig för rullstol Toalett fis tillgäglig för rullstol För deljer krig respektive semiarium hävisar vi till Almedalsguide. Koktpersoer för Barrättstorget: Susae Björk Stiftelse Allmäa Barhuset Åsa Lidelöw Barombudsmae Gabriella Olofsso Barrättsakademi SiS Stes Istitutiosstyrelse / Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde Det är kät att faktorer som delaktighet och käsla av autoomi ka miska tvågsigripade som t ex avskiljig. Iom SiS har därför ett strukturerat momet iförts som kallas trygghetformuläret. Persoal utbildas i att ileda alla kokter med i på SiS med att frå om erfareheter och upplevelser krig ilska, aggressivitet, hot och våld för att kua bemö alla på bäs sätt och udvika koflikter HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? SiS särskilda ugdomshem r had om mycket utsat ugdomar för att vägleda dem till ett så ormalt liv som möjligt. Samtidigt ska ma självklart ha ett idividuellt perspektiv i sia isatser. Hur gick det till är ett av ugdomshemme HBTQ-certifierades? Barombudsmae kl Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Vi har mött u med erfarehet av samhällets stöd i sambad med brott och krimialitet. Vad tycker de om sociala isatsgrupper? Vi preseterar e y rapport om sociala isatsgrupper. Medverkade: Fredrik Malmberg barombudsma, Aders Hall Chef för Utveckligsavdelige Polismydighete Specialpedagogiska skolmydighete kl Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Elever med fuktiosedsättig får ite likvärdi förutsättir att vara delakti som adra elever. Delaktighet är rätte att vara e del av och rätte att göra si röst hörd och bli lyssad till. Lärare berätr om sia erfareheter och ytt stödmaterial för ökad delaktighet preseteras.

3 tisdag 30 jui Barrättstorget Folkhälsomydighete kl Barombudsmae Barrättsakademi BEO Bar- och elevombudet BOiU Barombudsmae i Uppsala Kas Hemma Brottsoffermydighete CSN Flickaplattforme Hugerprojektet Crossig Boarders Folkhälsomydighete Frieds Kroofogde Letterbox Club Sverige Maskrosbar Migratiosverket Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Polismydighete SAMBA samarbete för bare SiS Stes istitutiosstyrelse Skolispektioe Socialstyrelse SPSM Specialpedagogiska skolmydighete Stiftelse Allmäa Barhuset Tell-Us Utbildigsradio Sveriges elevkårer Viova Huddige kommu KTH Kugli tekiska högskola Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Vad säger bar till föräldrar med missbruksproblem om vilke hjälp de får och behöver? Och vad svarar föräldrara på samma frå? Result frå ett forskigs- och utveckligsarbete där bar, ugdomar och föräldrar itervjuats om sia erfareheter och om vilke hjälp de öskat. Medverkade: Elisabet Olofsso, utredare, Folkhälsomydighete. Kari Alexaderso, fil. dr./forskare i socialt arbete, Sociologiska istitutioe vid Uppsala uiversitet. CSN och Kroofogde kl OVarje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Om vikte av att pra med bar om sexuella övergrepp. Vi preseterar e iformatiosisats rikd till bar och vuxa om vikte av att vå pra. E pael diskuterar hur vi ska kua göra det möjligt för bar att få iformatio om sexuella övergrepp där de vill ha de i skola! Föreläsare: Åsa Ladberg, hadlägre och Cecilia Sjölader, geeralsekreterare. Skolispektioe kl Frå huvudma till udervisig E bra samverka mella huvudma, rektor och lärare är avgörade för att elevera ska få e god udervisig. Skolispektioe har samlat på sig omfatde kuskaper iom området. Hur ser det ut och hur ka styrkedja förbättras för att öka kvalitete på utbildige? Föreläsare: Peter Ekborg, biträdade geeraldirektör, Skolispektioe. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjästes och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Iteratioellt adopterade får of frågor som ifråsätter familjebad och tillhörighet. Med humor och allvar fuderar vi på sådat vi r för givet och på hur vi gemesamt ka verka för att alla bar som växer upp här käer sig hemma. Föreläsare: Haa Wallestee, fil. kad. i psykologi, föreläsare och adopterad frå Etiopie.

4 osdag 1 juli Barrättstorget lördag 4 juli Barrättstorget BEO Bar- och elevombudet kl Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Bar och elever har rätt att viss i e trygg skolmiljö, fri frå alla former av kräkir. Ädå är det må som ite är tryg i skola. BEO utreder amälir om kräkade behadlig och ka driva ärede till domstol. Me har skadeståde ågo effekt och hur ser väge frå amäla till skadeståd ut? Föreläsare: Carolie Dyrefors Grufma, Bar- och elevombudet, BEO Brottsoffermydighete kl Ug, kär och utsatt för våld Tre av tio tjejer uder 18 år har blivit utsat för sexuellt våld av e parter, eligt e y orsk studie. Ä valire är digilt våld. Hur ser våldet ut och varför r ite vuxa u tjejers utsatthet på allvar? Medverkade: Ulf Hjerppe, Brottsoffermydighete och Carolia Överlie, Nasjoalt kuskapsseter om vold och traumatisk stress och Stockholms uiversitet. Barombudsmae kl Välkomme till verklighete - Årsrapport 2015 Vi har mött 89 bar och u och graskat hur de mäskli rättighetera respekteras för de som upplever kräkir och trakasserier i skola. Vi samlar med om vilket stöd som fis att få frå samhället, hur det fugerar och om det är möjligt att få upprättelse. Medverkade: Fredrik Malmberg, barombudsma, Lars Arrheius Frieds, Carolie Dyrefors Grufma, BEO. Maskrosbar kl Vem r asvar för bares rättigheter? Vi har arbet för bars rättigheter i tio år. Det är dags att börja ställa krav. Kom och lyssa på vilka krav vi ställer getemot vuxevärlde. Våra krav rikr sig till dig som medmäiska likväl som till beslutsfatre för vår målgrupp. Delde i semiariet: Therese Eriksso Utveckligschef, Lisa Dahlgre Projektledare barrättsfrågor Stiftelse Allmäa Barhuset kl U, sex och iteret i e föräderlig värld Om ma ska reda på hur må bar som utsätts för övergrepp måste ma frå bar och u. Det har e forskargrupp i Liköpig gjort. Tolt har 3500 sveska gymasieelever svarat på frågor aoymt om erfareheter både av frivilligt sex och av övergrepp uder uppväxte. På semiariet preseteras resultet av studie. Föreläsare: Carl-Göra Svedi, professor, Liköpigs uiversitet. Skolispektioe kl Segretio och uförskap i skola Skolispektioe har graskat skolsituatioe för yaläda elever, och hur huvudmä arber med att erbjuda utbildig till asylsökade och papperslösa bar. Vilket asvar har huvudma och skola och vad ka göras för att ge alla bar och elever god udervisig? Föreläsare: A-Marie Begler, geeraldirektör, Skolispektioe. Flickaplattforme Jämställdhet- ite bara för vuxa Jämställdhet är e av vår samtids stora frågor. Dock glöms ofst de us, och särskilt flickors, livsvillkor i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Med fokus på flickors plats i arbetet för jämställdhet och flickors rättigheter. Medverkade: Åsa Regér, Bar-, äldre och jämställdhetsmiister; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Ida Östesso, grudare Crossig Boarders, Baa Ghebrehiwot, StreetGäris, Sarah Delshad. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Nya vär att å sexuellt utsat bar E stor adel av de bar som utsatts prar med ågo om vad som har hät me få brott amäls till polis eller socialtjäst. Vi preseterar filmer och aat material frå se som ka avädas för att å fler sexuellt utsat bar och kua erbjuda dem stöd och skydd. Medverkade: Carl Göra Svedi, och Lida Josso frå Liköpigs uiversitet och Åsa Ladberg Migratiosverket kl E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till Migratiosverket arber aktivt för att säkerställa barrättskompetes hos hadlägre och beslutsfatre. Kom och prova på e utbildig som syfr till att ge grudlägde kuskap om barets rättigheter, behov och utvecklig. Delre: Helee Torstesso, teamledare i Väersborg, Johaa Aurell Wiklud, hadlägre i Sudbyberg, Sadra Jasso, teamledare i Mariesd, Hessam Marjaie hadlägre i Malmö Träffa oss i tältet! I år har Barrättstorget ett tält för Kuskapsspridig och kuskapsutbyte om barrättsfrågor ur olika perspektiv. Möt de mydigheter och orisatioer som uder vecka håller semiarier på Barrättstorget. För saml med adra barrättsaktörer och ställ frågor till represeter för Barrättstorget. Diskutera dages frågor, träffas och ispireras. Tältet är bemaat kl mådag till fredag. Polismydighete kl De osyli bare på attes tor - vems asvar? I Stockholms iersd befier sig attetid flera hudra bar frå Nordafrika, som är ibladade i krimialitet - både som offer och förövare. För vem och varför är de osyli? Vad vet vi om dessa bar? Allas eller iges asvar? Ett semiarium om hur polise tillsammas med adra samhällsaktörer arber med e mycket komplex problembild krig dessa utsat bar. Vad gör vi u?

5 fredag 3 juli Barrättstorget torsdag 2 juli Barrättstorget Bokspidel och Regio Jököpigs lä Letterbox Club Sverige - pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm The Letterbox Club kommer frå Eglad och där skickar de bokpaket till familjehemsplacerade bar e gåg i måade uder sex måader. Där har bares läsförmå har ökat avsevärt. Medverkade: Johaa Bejbom, Bokspidel och Sofia Lager Millto, Regio Jököpigs lä preseterar sia respektive projekt. Flickaplattforme och Hugerprojektet Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Ett saml om flickors rättigheter i post-2015 ageda med utvecklige i Idie som exempel. Vad har gjorts och vilka utmair står vi iför i Sverige, EU och globalt. Med fiasierig frå EYD2015. Semiariet är på egelska. Medverkade: Rushi Yadav, vice VD Hugerprojektet Idie; Charlotte Petri Goritzka, GD SIDA; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Akilte Beyee, forskare Nordiska Afrikaistitutet; David Isaksso, Global Reportig. Huddige kommu och Viova projektet Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar Viovafiasierat projekt för utvecklig av Digila och fysiska lekmiljöer som utgår frå leke som bares viktiste verktyg för att hatera si omvärld. Utmaige är att förvadla lekplatser till iteraktiva lekladskap som främjar rörelser och ökar bars välbefiade. Projektet utgår ur bares perspektiv med stor tvärdiscipliär samverka. Delr gör bl a KTH, Uppsala Uiversitet och SLU. Tell-Us kl Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Projekt Tell-Us har som ambitio att du ska få ve hur teckespråki gymasieelever med utveckligsstörig själva upplever si utbildig u, hur de varit och vad de täker om framtide. Uder semiariet visar vi hur vi arber med att itervjua målgruppe, samt r upp result av studie med efterföljade diskussio. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Regerige har gett Barombudsmae och Socialstyrelse i uppdrag att se till att fler bar och u käer till vad socialtjäste ka ge för stöd och skydd till bar och u. Därför har vi fråt expertera och byggt e hjälp för dem på ätet som preseteras. Nu r vi hjälp av expertera för att å ut blad bar och u. När var och hur vill de få iformatio om att tjäste fis? UR och Sveriges elevkårer kl Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Vi lever i e värld där offlie och olie alltmer går ihop, ite mist för u. Mediera formar vardage samtidigt som alla har möjlighet att syas, höras och skapa iehåll. Det ställer krav på idivide att kua aalysera och värdera iformatioe vi omges av. I ett saml mella ett par gymasieelever, e programchef och e jurist får vi lära oss mer om hur u orieterar sig i dages medieladskap. Frieds kl Behöver skola ett trygghetslyft? Varje bars rätt till e trygg skola slås fast i FN:s barkovetio samt skollage. Trots det utsätts bar för mobbig och två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. Vem bär asvaret och hur skapar vi förädrig? Frieds och pael diskuterar. Medverkar: Frieds, Barombudsmae, Läraras Riksförbud mfl Brottsoffermydighete kl Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer U tjejer är de grupp som är mest utsatt för våld i ära relatioer. Idag ka äve digilt våld få förödade kosekveser för dem. Vad säger forskige? Fugerar lagstiftige? Sviker vuxevärlde? Välkomme på ett paelsaml med forskare, mydighetschefer och företrädare för civilsamhället. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Går det att stoppa barmisshadel? Ca 14% av ladets högsdieugdomar uppger att de har blivit sla av ågo av sia föräldrar. När våldet sker i familje är baret särskilt utsatt. KIBB är e behadligsmodell för familjer där barmisshadel har förekommit. Vi preseterar result frå forskig samt exempel frå arbete i praktike. Föreläsare: Ylva Söderlid Götheer, hadlägre, Stiftelse Allmäa Barhuset. Johaa Thuli, doktorad i socialt arbete och filmag i psykologi, Liéuiversitet. A-Christie Falk, socioom leg psykoterapeut och samordare, Södra Roslages Barahus. Flickaplattforme och Crossig Boarders Metoder för jämställdhet För att utmaa påståede som alla är välkoma, hos oss fis i hider har vi utvecklat Jämställdhetseffekte. Metode bygger på åt steg för att hadgripligt, itersektioellt och ormkritiskt jobba för att å uderrepreseterade målgrupper. Ispiratio och levade exempel utlovas. Medverkade: Ida Östesso & Niklas Berg, Crossig Boarders. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Utifrå regerigsuppdraget dela bar och us behov av e tillgäglig socialtjäst samt presetera vår digila lösig som svar på det samt Regeriges satsir på området. Efterföljade paeldebatt med represeter för regerig, kommuer, ugdomsorisatioer och mydigheter utifrå frågeställige Är dea satsig tillräcklig? Medverkade: Barmiister Åsa Regér, Kas hemma BOiU kl Bars och us delaktighet geom att by perspektiv Hur ka ma med hjälp av ett spel del av bars och us perspektiv, lyssa till familjehemmet, ursprugsfamilj/släktir, skola och socialtjäste för att lösa de problem och behov som uppstår? Kas hemmas utbildade ambassadörer vägleder represeter frå ett familjehem, ursprugsfamilj, skola och socialtjäste i vår kreativa metod och spel, Byt perspektiv. Våra ambassadörer har varit med att fram metode och kommer äve att berät hur vi aväder spelet i utbildigssyfte på familjehemsutbildir och för Socialtjäste. Barombudsmae i Uppsala Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Barombudsmae i Uppsala beskriver si verksamhet. Lokala barombud är e viktig fuktio för att iformera om rättigheter, stöt bar och u i att få hjälp, stärka bars och us röster och graska och stöt i barrättsfrågor lokalt. Pael av lokala barombud med olika iriktir.

6 TID ALMEDALEN 2015 MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI TORSDAG 2 JULI FREDAG 3 JULI LÖRDAG 4 JULI SAMBA - samarbete för bare Folkhälsomydighete Bar och elevombudet Frieds Bokspidel och Regio Jököpigs lä Vilke barsy har Sverige egetlige? Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Behöver skola ett trygghetslyft? Letterbox Club Sverige pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm CSN och Kroofogde CSN och Kroofogde Brottsoffermydighete Brottsoffermydighete Flickaplattforme/ Hugerprojektet Stiftelse Allmäa Barhuset Ug, kär och utsatt för våld Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Nya vär att å sexuellt utsat bar Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Barombudsmae Stiftelse Allmäa Barhuset Huddige kommu och Viova Migratiosverket Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Välkomme till verklighete - om samhällets stöd vid kräkir och trakasserier i skola Går det att stoppa barmisshadel? Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till. Barrättsakademi Skolispektioe Maskrosbar Flickaplattforme/ Crossig Boarders Tell-Us Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair Stes istitutiosstyrelse (2 semiarier kl och 13.50) Frå huvudma till udervisig Vem r asvar för bares rättigheter? Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Metoder för jämställdhet Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Barombudsmae Barombudsmae Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad till e vuxe livsstilskrimiell på aslt U, sex och iteret i e föräderlig värld Hjälp, var är soc? Socialtjäst på ätet - hur år vi dig som är ug? - Workshop Barombudsmae Barrättsakademi Skolispektioe KNAS hemma - BOiU UR och Sveriges elevkårer Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla Segretio och uförskap i skola Bars och us delaktighet geom att by perspektiv - Liveworkshop Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Specialpedagogiska skolmydighete Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Flickaplattforme Barombudsmae i Uppsala Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Jämställdhet - ite bara för vuxa Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Polismydighete De osyli bare på attes tor - vems asvar?

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se Nordastigar 2011 - Nr 143 2 MAJ Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 144 ONSDAG

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand

Åtgärdsvalsstudie för ABB-industriområde och Väsmanstrand Utkast RAPPORT Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Rapport: Åtgärdsvalsstudie för ABB-idustriområde och Väsmastrad Datum: XXXX-XX-XX Beställare: Samhällsbygdsförvalti, Ludvika kommu

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

i Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40

i Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40 i Missioskyrka S:t Olofsgata 40 Välkomme till Uppsala och Fair Trade Forum för dig som vill hadla reko! För tiode året i rad aordas Fair Trade Forum, Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis hadel.

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Minderåriga fick köpa sprit på krogen

Minderåriga fick köpa sprit på krogen NUMMER 8. 8 MAJ 008. ÅRGÅNG 4. www.direktpress.se/uppsala TOTALUTDELNING De sprider glädjetoer över sta Wijkmaska Blecket laddar för Studetorkesterfestivale ästa helg. STUDENTLIV 4 Detta förakt får fruktasvärda

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer