38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer"

Transkript

1 Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl må-fre. Str S :t Pe i er gr ä gr. S:t Ha s t a S tra d ag Bre m er St tt e r äd a dg at a Brä No e ri vg oro gr. TURISTBYRÅ d Hä DONNERS gr st. PLATS Vo l te rs gr ä d T rs g a Ko rsg at = HÄR FINNS HJÄRTSTARTARE bbe s g r. äd ér Cr am CAMPUS Du Kilg r Ka se r BIBLIOTEK rs e Do Arragörer STUDENT CENTRUM STORA SCEN ec erv is g Str a dv Birgers gräd e äg Mella Här fis vi: St Has 21, Gotlads kostmuseum pla 2

2 mådag 29 jui Barrättstorget SAMBA - samarbete för bare kl Vilke barsy har Sverige egetlige? Ett frukostsemiarium om samhällets barsy och vuxas förhålligssätt utifrå Barkovetioe och bars klagorätt. Sverige har fortfarade ite skrivit uder Barkovetioes tredje tilläggsprotokoll som ger bar möjlighet till upprättelse om rättighetera i Barkovetioe kräks. CSN och Kroofogde kl Varje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjäst-es och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. På twitter - följ och Tillgäglighet: Samtli semiarier har hörselsli Etré och lokal tillgäglig för rullstol Toalett fis tillgäglig för rullstol För deljer krig respektive semiarium hävisar vi till Almedalsguide. Koktpersoer för Barrättstorget: Susae Björk Stiftelse Allmäa Barhuset Åsa Lidelöw Barombudsmae Gabriella Olofsso Barrättsakademi SiS Stes Istitutiosstyrelse / Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde Det är kät att faktorer som delaktighet och käsla av autoomi ka miska tvågsigripade som t ex avskiljig. Iom SiS har därför ett strukturerat momet iförts som kallas trygghetformuläret. Persoal utbildas i att ileda alla kokter med i på SiS med att frå om erfareheter och upplevelser krig ilska, aggressivitet, hot och våld för att kua bemö alla på bäs sätt och udvika koflikter HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? SiS särskilda ugdomshem r had om mycket utsat ugdomar för att vägleda dem till ett så ormalt liv som möjligt. Samtidigt ska ma självklart ha ett idividuellt perspektiv i sia isatser. Hur gick det till är ett av ugdomshemme HBTQ-certifierades? Barombudsmae kl Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Vi har mött u med erfarehet av samhällets stöd i sambad med brott och krimialitet. Vad tycker de om sociala isatsgrupper? Vi preseterar e y rapport om sociala isatsgrupper. Medverkade: Fredrik Malmberg barombudsma, Aders Hall Chef för Utveckligsavdelige Polismydighete Specialpedagogiska skolmydighete kl Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Elever med fuktiosedsättig får ite likvärdi förutsättir att vara delakti som adra elever. Delaktighet är rätte att vara e del av och rätte att göra si röst hörd och bli lyssad till. Lärare berätr om sia erfareheter och ytt stödmaterial för ökad delaktighet preseteras.

3 tisdag 30 jui Barrättstorget Folkhälsomydighete kl Barombudsmae Barrättsakademi BEO Bar- och elevombudet BOiU Barombudsmae i Uppsala Kas Hemma Brottsoffermydighete CSN Flickaplattforme Hugerprojektet Crossig Boarders Folkhälsomydighete Frieds Kroofogde Letterbox Club Sverige Maskrosbar Migratiosverket Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Polismydighete SAMBA samarbete för bare SiS Stes istitutiosstyrelse Skolispektioe Socialstyrelse SPSM Specialpedagogiska skolmydighete Stiftelse Allmäa Barhuset Tell-Us Utbildigsradio Sveriges elevkårer Viova Huddige kommu KTH Kugli tekiska högskola Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Vad säger bar till föräldrar med missbruksproblem om vilke hjälp de får och behöver? Och vad svarar föräldrara på samma frå? Result frå ett forskigs- och utveckligsarbete där bar, ugdomar och föräldrar itervjuats om sia erfareheter och om vilke hjälp de öskat. Medverkade: Elisabet Olofsso, utredare, Folkhälsomydighete. Kari Alexaderso, fil. dr./forskare i socialt arbete, Sociologiska istitutioe vid Uppsala uiversitet. CSN och Kroofogde kl OVarje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Om vikte av att pra med bar om sexuella övergrepp. Vi preseterar e iformatiosisats rikd till bar och vuxa om vikte av att vå pra. E pael diskuterar hur vi ska kua göra det möjligt för bar att få iformatio om sexuella övergrepp där de vill ha de i skola! Föreläsare: Åsa Ladberg, hadlägre och Cecilia Sjölader, geeralsekreterare. Skolispektioe kl Frå huvudma till udervisig E bra samverka mella huvudma, rektor och lärare är avgörade för att elevera ska få e god udervisig. Skolispektioe har samlat på sig omfatde kuskaper iom området. Hur ser det ut och hur ka styrkedja förbättras för att öka kvalitete på utbildige? Föreläsare: Peter Ekborg, biträdade geeraldirektör, Skolispektioe. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjästes och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Iteratioellt adopterade får of frågor som ifråsätter familjebad och tillhörighet. Med humor och allvar fuderar vi på sådat vi r för givet och på hur vi gemesamt ka verka för att alla bar som växer upp här käer sig hemma. Föreläsare: Haa Wallestee, fil. kad. i psykologi, föreläsare och adopterad frå Etiopie.

4 osdag 1 juli Barrättstorget lördag 4 juli Barrättstorget BEO Bar- och elevombudet kl Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Bar och elever har rätt att viss i e trygg skolmiljö, fri frå alla former av kräkir. Ädå är det må som ite är tryg i skola. BEO utreder amälir om kräkade behadlig och ka driva ärede till domstol. Me har skadeståde ågo effekt och hur ser väge frå amäla till skadeståd ut? Föreläsare: Carolie Dyrefors Grufma, Bar- och elevombudet, BEO Brottsoffermydighete kl Ug, kär och utsatt för våld Tre av tio tjejer uder 18 år har blivit utsat för sexuellt våld av e parter, eligt e y orsk studie. Ä valire är digilt våld. Hur ser våldet ut och varför r ite vuxa u tjejers utsatthet på allvar? Medverkade: Ulf Hjerppe, Brottsoffermydighete och Carolia Överlie, Nasjoalt kuskapsseter om vold och traumatisk stress och Stockholms uiversitet. Barombudsmae kl Välkomme till verklighete - Årsrapport 2015 Vi har mött 89 bar och u och graskat hur de mäskli rättighetera respekteras för de som upplever kräkir och trakasserier i skola. Vi samlar med om vilket stöd som fis att få frå samhället, hur det fugerar och om det är möjligt att få upprättelse. Medverkade: Fredrik Malmberg, barombudsma, Lars Arrheius Frieds, Carolie Dyrefors Grufma, BEO. Maskrosbar kl Vem r asvar för bares rättigheter? Vi har arbet för bars rättigheter i tio år. Det är dags att börja ställa krav. Kom och lyssa på vilka krav vi ställer getemot vuxevärlde. Våra krav rikr sig till dig som medmäiska likväl som till beslutsfatre för vår målgrupp. Delde i semiariet: Therese Eriksso Utveckligschef, Lisa Dahlgre Projektledare barrättsfrågor Stiftelse Allmäa Barhuset kl U, sex och iteret i e föräderlig värld Om ma ska reda på hur må bar som utsätts för övergrepp måste ma frå bar och u. Det har e forskargrupp i Liköpig gjort. Tolt har 3500 sveska gymasieelever svarat på frågor aoymt om erfareheter både av frivilligt sex och av övergrepp uder uppväxte. På semiariet preseteras resultet av studie. Föreläsare: Carl-Göra Svedi, professor, Liköpigs uiversitet. Skolispektioe kl Segretio och uförskap i skola Skolispektioe har graskat skolsituatioe för yaläda elever, och hur huvudmä arber med att erbjuda utbildig till asylsökade och papperslösa bar. Vilket asvar har huvudma och skola och vad ka göras för att ge alla bar och elever god udervisig? Föreläsare: A-Marie Begler, geeraldirektör, Skolispektioe. Flickaplattforme Jämställdhet- ite bara för vuxa Jämställdhet är e av vår samtids stora frågor. Dock glöms ofst de us, och särskilt flickors, livsvillkor i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Med fokus på flickors plats i arbetet för jämställdhet och flickors rättigheter. Medverkade: Åsa Regér, Bar-, äldre och jämställdhetsmiister; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Ida Östesso, grudare Crossig Boarders, Baa Ghebrehiwot, StreetGäris, Sarah Delshad. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Nya vär att å sexuellt utsat bar E stor adel av de bar som utsatts prar med ågo om vad som har hät me få brott amäls till polis eller socialtjäst. Vi preseterar filmer och aat material frå se som ka avädas för att å fler sexuellt utsat bar och kua erbjuda dem stöd och skydd. Medverkade: Carl Göra Svedi, och Lida Josso frå Liköpigs uiversitet och Åsa Ladberg Migratiosverket kl E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till Migratiosverket arber aktivt för att säkerställa barrättskompetes hos hadlägre och beslutsfatre. Kom och prova på e utbildig som syfr till att ge grudlägde kuskap om barets rättigheter, behov och utvecklig. Delre: Helee Torstesso, teamledare i Väersborg, Johaa Aurell Wiklud, hadlägre i Sudbyberg, Sadra Jasso, teamledare i Mariesd, Hessam Marjaie hadlägre i Malmö Träffa oss i tältet! I år har Barrättstorget ett tält för Kuskapsspridig och kuskapsutbyte om barrättsfrågor ur olika perspektiv. Möt de mydigheter och orisatioer som uder vecka håller semiarier på Barrättstorget. För saml med adra barrättsaktörer och ställ frågor till represeter för Barrättstorget. Diskutera dages frågor, träffas och ispireras. Tältet är bemaat kl mådag till fredag. Polismydighete kl De osyli bare på attes tor - vems asvar? I Stockholms iersd befier sig attetid flera hudra bar frå Nordafrika, som är ibladade i krimialitet - både som offer och förövare. För vem och varför är de osyli? Vad vet vi om dessa bar? Allas eller iges asvar? Ett semiarium om hur polise tillsammas med adra samhällsaktörer arber med e mycket komplex problembild krig dessa utsat bar. Vad gör vi u?

5 fredag 3 juli Barrättstorget torsdag 2 juli Barrättstorget Bokspidel och Regio Jököpigs lä Letterbox Club Sverige - pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm The Letterbox Club kommer frå Eglad och där skickar de bokpaket till familjehemsplacerade bar e gåg i måade uder sex måader. Där har bares läsförmå har ökat avsevärt. Medverkade: Johaa Bejbom, Bokspidel och Sofia Lager Millto, Regio Jököpigs lä preseterar sia respektive projekt. Flickaplattforme och Hugerprojektet Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Ett saml om flickors rättigheter i post-2015 ageda med utvecklige i Idie som exempel. Vad har gjorts och vilka utmair står vi iför i Sverige, EU och globalt. Med fiasierig frå EYD2015. Semiariet är på egelska. Medverkade: Rushi Yadav, vice VD Hugerprojektet Idie; Charlotte Petri Goritzka, GD SIDA; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Akilte Beyee, forskare Nordiska Afrikaistitutet; David Isaksso, Global Reportig. Huddige kommu och Viova projektet Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar Viovafiasierat projekt för utvecklig av Digila och fysiska lekmiljöer som utgår frå leke som bares viktiste verktyg för att hatera si omvärld. Utmaige är att förvadla lekplatser till iteraktiva lekladskap som främjar rörelser och ökar bars välbefiade. Projektet utgår ur bares perspektiv med stor tvärdiscipliär samverka. Delr gör bl a KTH, Uppsala Uiversitet och SLU. Tell-Us kl Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Projekt Tell-Us har som ambitio att du ska få ve hur teckespråki gymasieelever med utveckligsstörig själva upplever si utbildig u, hur de varit och vad de täker om framtide. Uder semiariet visar vi hur vi arber med att itervjua målgruppe, samt r upp result av studie med efterföljade diskussio. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Regerige har gett Barombudsmae och Socialstyrelse i uppdrag att se till att fler bar och u käer till vad socialtjäste ka ge för stöd och skydd till bar och u. Därför har vi fråt expertera och byggt e hjälp för dem på ätet som preseteras. Nu r vi hjälp av expertera för att å ut blad bar och u. När var och hur vill de få iformatio om att tjäste fis? UR och Sveriges elevkårer kl Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Vi lever i e värld där offlie och olie alltmer går ihop, ite mist för u. Mediera formar vardage samtidigt som alla har möjlighet att syas, höras och skapa iehåll. Det ställer krav på idivide att kua aalysera och värdera iformatioe vi omges av. I ett saml mella ett par gymasieelever, e programchef och e jurist får vi lära oss mer om hur u orieterar sig i dages medieladskap. Frieds kl Behöver skola ett trygghetslyft? Varje bars rätt till e trygg skola slås fast i FN:s barkovetio samt skollage. Trots det utsätts bar för mobbig och två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. Vem bär asvaret och hur skapar vi förädrig? Frieds och pael diskuterar. Medverkar: Frieds, Barombudsmae, Läraras Riksförbud mfl Brottsoffermydighete kl Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer U tjejer är de grupp som är mest utsatt för våld i ära relatioer. Idag ka äve digilt våld få förödade kosekveser för dem. Vad säger forskige? Fugerar lagstiftige? Sviker vuxevärlde? Välkomme på ett paelsaml med forskare, mydighetschefer och företrädare för civilsamhället. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Går det att stoppa barmisshadel? Ca 14% av ladets högsdieugdomar uppger att de har blivit sla av ågo av sia föräldrar. När våldet sker i familje är baret särskilt utsatt. KIBB är e behadligsmodell för familjer där barmisshadel har förekommit. Vi preseterar result frå forskig samt exempel frå arbete i praktike. Föreläsare: Ylva Söderlid Götheer, hadlägre, Stiftelse Allmäa Barhuset. Johaa Thuli, doktorad i socialt arbete och filmag i psykologi, Liéuiversitet. A-Christie Falk, socioom leg psykoterapeut och samordare, Södra Roslages Barahus. Flickaplattforme och Crossig Boarders Metoder för jämställdhet För att utmaa påståede som alla är välkoma, hos oss fis i hider har vi utvecklat Jämställdhetseffekte. Metode bygger på åt steg för att hadgripligt, itersektioellt och ormkritiskt jobba för att å uderrepreseterade målgrupper. Ispiratio och levade exempel utlovas. Medverkade: Ida Östesso & Niklas Berg, Crossig Boarders. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Utifrå regerigsuppdraget dela bar och us behov av e tillgäglig socialtjäst samt presetera vår digila lösig som svar på det samt Regeriges satsir på området. Efterföljade paeldebatt med represeter för regerig, kommuer, ugdomsorisatioer och mydigheter utifrå frågeställige Är dea satsig tillräcklig? Medverkade: Barmiister Åsa Regér, Kas hemma BOiU kl Bars och us delaktighet geom att by perspektiv Hur ka ma med hjälp av ett spel del av bars och us perspektiv, lyssa till familjehemmet, ursprugsfamilj/släktir, skola och socialtjäste för att lösa de problem och behov som uppstår? Kas hemmas utbildade ambassadörer vägleder represeter frå ett familjehem, ursprugsfamilj, skola och socialtjäste i vår kreativa metod och spel, Byt perspektiv. Våra ambassadörer har varit med att fram metode och kommer äve att berät hur vi aväder spelet i utbildigssyfte på familjehemsutbildir och för Socialtjäste. Barombudsmae i Uppsala Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Barombudsmae i Uppsala beskriver si verksamhet. Lokala barombud är e viktig fuktio för att iformera om rättigheter, stöt bar och u i att få hjälp, stärka bars och us röster och graska och stöt i barrättsfrågor lokalt. Pael av lokala barombud med olika iriktir.

6 TID ALMEDALEN 2015 MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI TORSDAG 2 JULI FREDAG 3 JULI LÖRDAG 4 JULI SAMBA - samarbete för bare Folkhälsomydighete Bar och elevombudet Frieds Bokspidel och Regio Jököpigs lä Vilke barsy har Sverige egetlige? Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Behöver skola ett trygghetslyft? Letterbox Club Sverige pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm CSN och Kroofogde CSN och Kroofogde Brottsoffermydighete Brottsoffermydighete Flickaplattforme/ Hugerprojektet Stiftelse Allmäa Barhuset Ug, kär och utsatt för våld Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Nya vär att å sexuellt utsat bar Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Barombudsmae Stiftelse Allmäa Barhuset Huddige kommu och Viova Migratiosverket Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Välkomme till verklighete - om samhällets stöd vid kräkir och trakasserier i skola Går det att stoppa barmisshadel? Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till. Barrättsakademi Skolispektioe Maskrosbar Flickaplattforme/ Crossig Boarders Tell-Us Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair Stes istitutiosstyrelse (2 semiarier kl och 13.50) Frå huvudma till udervisig Vem r asvar för bares rättigheter? Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Metoder för jämställdhet Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Barombudsmae Barombudsmae Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad till e vuxe livsstilskrimiell på aslt U, sex och iteret i e föräderlig värld Hjälp, var är soc? Socialtjäst på ätet - hur år vi dig som är ug? - Workshop Barombudsmae Barrättsakademi Skolispektioe KNAS hemma - BOiU UR och Sveriges elevkårer Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla Segretio och uförskap i skola Bars och us delaktighet geom att by perspektiv - Liveworkshop Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Specialpedagogiska skolmydighete Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Flickaplattforme Barombudsmae i Uppsala Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Jämställdhet - ite bara för vuxa Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Polismydighete De osyli bare på attes tor - vems asvar?

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013 Umeåregioes officiella viterguide 2012 2013 visitumea.se umeåregioes viterguide 2012 2013 1 Välkomme till umeåregioe Hej! Jag heter tia och jobbar som turistiformatör på umeåregioes turistbyrå. då jag

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer