DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs"

Transkript

1 AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia AGS-KL, amäla om avtalsgruppsjukförsäkrig (10 %) Aoser, aosmaus Aställigsavtal, arbetstagare Aställigsavtal, aställigsmydighet Aställigsavtal, löeadmiistratör Aställigsavtal, persoalehete Asökigs- och tillsättigshadligar Säds till de aställde av aställade chef hadläggare Respektive ehet/persoal -ehete Vid iaktualitet Origial säds till AFA som bevarar det där Persoakt 5 Persoalehete s Vid iaktualitet Till kommuet Persoakt 3 år år för det som ite tillförts till persoakt Asökigshadl ige för de som blivit aställd säds Persoakt 3 år

2 Arbetsgivarityg, kopior Arbetsgivarityg, uderlag för Arbetsmiljöarbete/jämställdhet mm plaer och mål Arbetsmijöispektioe, meddelade frå Arbetsmiljöispektioe, korrespodes Arbetsskada, amäla om, origial Försäkrigskassa Arbetsskada, amäla om, kopia Försäkrigskassa hadläggare chef eller hadläggare Igår blad diarieförda hadligar iom respektive förvaltig Säds omedelbart påskrift till persoalehete hadläggare på eller återlämats 1 år omgåede till persoalehete 5 Skyddsombudet ka gallra sitt ex år Persoalehete s Arkiv Till kommuet Då y versio kommer 3 Origialhadlig e säds av persoalehete till Försäkrigskassa som förvarar de där Persoakt 3 år

3 Arbetsskada, amäla om, kopia Arbetsskada, sammaställig Arbetsställeförteckig, SCB Avdrag eligt fullmakt, socialtjäst Avdragslistor, uderlag för Avtal, origial (ex Hem-PC, Löesystem) Baklista, mauell utbetalig Belastigsregister frå Rikspolisstyrelse, utdrag ut persoalehete hadläggare på förvaltige hadläggare på persoalehete hadläggare på persoalehete hadläggare på persoalehete När de ersätts av y Persoalehete s år att fullmakte upphört att gälla Persoalehete år utgåge avtalstid s Till kommuet Persoalehete s Persoakt 3 år 5

4 Betyg/ityg över aställig, kopior Till kommuet Persoakt 3 år Vid iaktualitet Dödsfallsityg Facklig tid, rapporter och samma-ställigar FV-DB lista Försäkra vid sjukfråvaro, origial Betyg/ityg över aställig, timavlöade Bokförigsfil, utdata löer Server I dator Budget, persoal, uderlag för Discipliär åtgärd, kopia hadläggare, som omgåede säder hadlige till Persoakt 3 år Persoakt 3 år Persoalehete s 1 ex ifrå varje ädrig bevaras Persoalehete s 3 år

5 Försäkra vid sjukfråvaro. Origial Försäkrigsavgifter, redovisig av; Tjästegrupplivförsäkrig FORA Försäkrigsavgifter, redovisig av; Frivilliga tjästegruppförsäkrigar Skadia Försäkrigsbekräftelser, frå AFA Förtroedevaldas arvodesutbetalig, uderlag för (ärvarolistor) Förtroedevaldas uderlag för resor, traktamete Förtroedevaldas ityg om lö Hälsokotroll av persoal Kilometerersättigar persoalehete hadläggare på persoalehete hadläggare på ersoal-ehete Persoalkotoret Persoalkotoret Persoalkotoret hadläggare Persoalehete s 6 Till kommuet Persoakt 3 år 10 1 år att persoe slutat som förtroedeval d

6 Kilometerersättigar Kollektivavtal, lokala med bilagor Kotrolluppgifter och rättelser (till aställd och skattemydighet) KPA (Kommueras PesiosAktiebola), årsredovisig Kurser, ityg om geomgåga Kvitteslista, SUS (SparbaksUtbetaligsSystem) LAS: Amäla om företrädesrätt LAS; besked till arbetstagare hadläggare säder omgåede hadlige till persoalehete Server Säds av eskild till persoalehete Till kommuet 10 Persoalehete s Persoalehete 10 s 6 Persoalehete s Vid Fil överförs till iaktuallitet KPA Persoakt 3 år Server Fil överförs till SPADAB hadläggare på persoalehete chef/hadlägga I dator

7 LAS: erbjudade om y aställig, ekade svar Ledighetsasöka, över 6 måader Ledighetsasöka, över 6 måader Ledighetsasöka, uder 6 måader Ledighetsasöka, uder 6 måader Listor på avädare av löesystemet re hadläggare hadläggare säder omgåede hadlige till persoalehete hadläggare säder omgåede hadlige till persoalehete Till kommuet Persoakt 3 år Persoalehete s 10 Utdrag ur Persoalehete löesystemet s görs vid avslutade av av behörighet

8 Låg persiosavgiftslista Läkarityg, kopia Lö, beslut om ädrig av Lö, beslut om ädrig av hadläggare, som omgåede säder hadlige till persoalehete hadläggare säder omgåede hadlige till Persoalehete s Till kommuet Löeartskatalog, LPS löesystem Löeartskatalog, HR Server Vid iaktualitet Löebidrag, asöka/beslut om När persoe chef/hadlägga ite lägre är re aktuell Persoakt 3 år s I dator

9 Löeförhadligar, protokollsbilagor s Löehistorik, HR Server 10 I dator Löekörigsutdata Server I dator Löelistor t o m år 1983, pappersform Kommueet Kommu- Löelistor, mikrofiche fr o m oktober 1983 t o Persoalehete m jauari 1999, brukskopior s Löelistor, mikrofiche fr o m oktober 1983, exemplar Löelistor på CD-skivor, årssammaställig, origial (Ruti fr o m februari 1999) Löelistor på CD-skivor, årssammaställig, brukskopior (Ruti fr o m februari 1999) Löelistor på CD-skivor, måadsskivor (Ruti fr o m februari 1999) Klimat, Göteborgs lads Kommuet, kommuhuset Kommuet Omedelbart Fische skickas till ladset i Göteborg av asvarig hadläggare Då årssammastä ll- Iehållet på skivora skall förs över till aat lagrigs- Media ia y tekik tas i bruk i skåp i persoalehetes i skåp i persoal- Till kommuet 10 Omedelbart

10 Löesamtal, se Medarbetarsamtal Löeskulder, räkigsuderlag för Löeuderlag Matrikelkort eller motsvarade (systematiskt förda uppgifter om de aställdes lö och tjästgörig) Medarbetarsamtal och löesamtal, miesateckigar frå. PC, skriftväxlig Pesio, asöka om Respektive chef, kopia till de sställde ig kommit på CD Uderlage, origial, säds till ekoomiehete för debiterig ehetes Kopia av uderlag förvaras i s s Matrikelkort s avädes t o m Då de aställde har slutat Vid iaktualitet Ett år pesiosavgå Vid avslut läggs materialet i persoakte. Matrikelkort avädes t o m Där uppgifter i datorer Till kommuet 3 år

11 Pesio, meddelade frå försäkrigskassa (tidsbegräsad sjukersättig eller sjukersättig) Pesio, sigallista Pesiosbrev Pesiosrätt, förfråga om Pesiossimulerig Pesiostagare, förteckig över Persoakter rörade tillsvidareaställda och vikariat som varat lägre ä tre måader hadläggare på persoalehete hadläggare på persoalehete Arkivutrymme Till kommuet g Persoakt 3 år Persoakt 3 år Ett år pesiosavgå g Vid iaktualitet När de ersätts av y Persoekät, sammaställigar Persoal- 10 Märkta aktomslag i katalog i persoummero rdig 3 år

12 Persoregister/sökregister Protokoll frå samarbetsorga mella arbetsgivare och arbetsgivare och arbetstagare, CSG (Cetrala SamverkasGruppe) Protokoll, förhadlig t ex MBL Protokoll, skyddsrod Rehabiliterigspla, kopia (Försäkrigskassa upprättar plae) Rehabiliterigsutredig Reseräkigar Sekretessbevis (erira om tystadsplikt) chef/hadlägga re Till kommuet ehete Arkivutrymme/ asvarig hadläggare/pe rsoalehete Arkivutrymme/ asvarig hadläggare/pe rsoalehete Arkivutrymme/ asvarig hadläggare på förvaltige chef s När persoe har slutat När persoe har slutat 10 s Säds Persoakt omgåede påskrift till persoalehete 3 år

13 Semesteromställigslista Sjukersättig Sjukersättig, tidsbegräsad Skatteavdrag, jämkigar etc, hadligar som tillkommit i sambad med Skattedeklaratio, samt uderlag för Skriftväxlig (rapporter) om förordade, ledighet, vikariat, tjäste- och löeförädrigar, avsked, pesioer samt ersättigar av olika slag Tillbudsrapporter hadläggare på förvaltige Till kommuet Persoalehete 5 s Persoakt 3 år Persoakt 3 år 6 Persoalehete s 6 Utaordig s samt kopia på skattedeklaratio skickas till Ekoomiehete år uder förutsättig att motsvarade uppgifter fis i persoakte hadläggare/ s 10 Respektve hadläggare Tjästegrupplivsförsäkrig, KPA liv Persoal- Persoakt 3 år

14 Tjästgörigsbetyg/aställigs-betyg, kopia Tjästgörigsityg/aställigs-ityg, kopia Tjästgörigsrapporter, T Tjästgörigsrapporter, T3 arbetstagares ex ehete hadläggare/ hadläggare/pe rsoalehete Säds till persoalehete och förvaras där Säds till de aställde av asvarig chef Tjästgörigsrapporter, T3 arbetsgivares ex chef Tjästgörigsrapporter, T3, origial Säds till persoalehete och förvaras där Uppsägig, begära om hadläggare Säds omgåede utskrift till persoalehete Persoakt s s De iskaade faktura bevaras. Papprsorigial et gallras iskaige. Scaas över till CD-rom. Omlagrig görs var 10:e år s Till kommuet 3 år 3 år

15 Uppsägig, begära om Utaordig av lö, kopia Utaordig av persoligt utlägg Varigsbrev, kopia Övertidsjouraler som omgåede säder hadlige till persoalehete Persoalehete Persoalehete Persoalehete Säds till persoalehete och bevaras där Persoalehete Till kommuet Persoakt 3 år hadläggare 10 s Persoakt 3 s

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

! eirufrfiovtot{rll,irrruluairøuovå'orfiotutilølåln'jr. u iv ^e..-- o d,q y I a, i, q qy 61 - &,d tr,

! eirufrfiovtot{rll,irrruluairøuovå'orfiotutilølåln'jr. u iv ^e..-- o d,q y I a, i, q qy 61 - &,d tr, o aj v. uui-- fl r v tfi u ulu T :'i r dx ri o r ir uri ir s, r e øi r r m fi lir I r ulu aå r u '[u:jfizurj:vaour:l:varrifrovrjrrioyr rir.jlrorr,rr: / ruriri'l / (Cook) :J1a1l:vrilø6u!otilfioa1aitøuttårqvfrortoor4cyraruroo-rrfll1aArrru"lurJ:vur,røro{rru

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer