Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet, ska prioriteras. Detaljplanen beräknas antas under Planbeskedet är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL :900 5 kap. 2-5 och 13 kap. 2 punkt 2. Bakgrund HSB sydost inkom den 17 oktober 2014 med ansökan om planbesked för fastigheten Pantern 8 i Gamla industriområdet. Fastighetsägaren vill ta bort detaljplan 0880K-P90/18 för att möjliggöra avstyckning. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planläggning av fastigheten kan skapa möjligheter för ytterligare verksamhetslokaler, vilket ger förutsättningar för arbetsplatser och sysselsättning i kommunen. För fastighetsägaren skapas möjlighet att realisera ett markvärde vid avstyckning. Detaljplanearbete för de angränsande fastigheterna Pantern 5 och 7 prioriterades av kommunstyrelsens planutskott den 28 april Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Pantern 8 ska ingå i det redan prioriterade detaljplanearbetet för Pantern 5 och 7. Detaljplanen beräknas antas under Anette Karlsson utredare Bilaga Planbesked om planläggning av Pantern 8, Gamla industriområdet Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille (7) Kommunstyrelsens planutskott YTTRANDE Ärende: Planbesked Ansökan om planläggning av Pantern 8, i Gamla industriområdet, Kalmar kommun Sammanfattning En inaktuell så kallad frimärksplan förhindrar en avstyckning på fastigheten Pantern 8. Det finns inget skäl att en sådan inte skulle vara lämplig, så länge den inte försvårar omvandling på sikt av Gamla industriområdet. Pantern 8 har enligt gällande planer markanvändningarna industri och bilservice. Industri utan närmare reglering bedömer inte kommunen som lämpligt, utan en markanvändning för Verksamhet (enligt nya allmänna råd för planbestämmelser, BFS 2014:5) överensstämmer mer med översiktsplanens intentioner för området, även annan ej störande verksamhet kan vara lämplig. Bostäder intill E 22 kommer knappast bli aktuellt under överskådlig tid, men det är viktigt att nya verksamheter inte begränsar angränsande markanvändning. Detta skulle kunna åstadkommas genom en ny detaljplan eller en ändring av detaljplan kombinerat med upphävande. Att bara göra ett upphävande av frimärksplanen och i övrigt befästa industrianvändningen i området är olämpligt. Under dessa förutsättningar kan planläggning göras innan en fördjupad översiktsplan tagits fram för Gamla industriområdet. Ett angränsande planärende prioriterades in bland kommunens planprojekt, Pantern 5 och 7, av planutskottet Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att även ta med fastigheten Pantern 8 i det redan inprioriterade planarbetet för Pantern 5 och 7. Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

3 2(7) Ansökan om planbesked HSB sydost har inkommit med ansökan om planbesked för Pantern 8. De vill ta bort detaljplan 0880K-P90/18 för att möjliggöra avstyckning. Ansökan innehåller inte närmare upplysning om vilken verksamhet som tänkts använda avstyckningsfastigheten. Angränsande fastighetsägare har uttryckt intresse för att ta fram en ny detaljplan som även innefattar allmän platsmark. Pantern 8 blåmarkerad, plangräns för frimärksplan rödmarkerad figur Gällande detaljplan För fastigheten gäller Stadsplanen för nordvästra delen av centrala industriområdet (0880K-I:338) och detaljplanen för del av Pantern 1 (0880K- P90/18). Stadsplanen anger markanvändningen Industri och innehåller i övrigt inte mycket reglering av bebyggelsen. Detaljplanen syftar till bilservice, ett projekt som aldrig blev av.

4 3(7) Utdrag från plankartan för 0880K-P90/18 Utdrag från plankartan för 0880K-I-338 Översiktliga planer för området Från City till City pekas ut som ett viktigt utvecklingsstråk i översiktsplanen, omvandling av Gamla industriområdet är en viktig del av det. En planändring betyder inte en radikal förändring av området, men en mer småskalig fastighetsstruktur med lättare verksamheter kan vara en del av första skedet i stadsdelens omvandling. Det är angeläget att upprätta en fördjupad översiktsplan för Gamla industriområdet. Det finns en del förstudiematerial framtaget redan som underlag för ett sådant dokument. Det aktuella området ligger i industriområdets utkant och har i tidiga analyser karakteriserats som relativt

5 4(7) småskaligt. En begränsad planändring för att möjliggöra lättare verksamheter bedöms dock inte försvåra det övergripande förändringsarbetet. Utdrag ur översiktsplanen, fastigheten ingår i utvecklingsstråket City till City Kommunens budget och verksamhetsplan Projektet berör inga särskilda mätbara mål i kommunens budget. Påverkan är främst på ekonomisk hållbarhet i form av att skapa markvärden och möjlighet till fler arbetsplatser Förutsättningar Vy av fastigheten från E 22 söderifrån (Hitta.se)

6 5(7) Vy från Verkstadsvägen västerut, observera industrispår och grönremsa på vägens högra sida (Hitta.se) Området används idag för fastighetsskötsel och service. Nedan listas relevanta sakfrågor för bedömning av förutsättningar för planläggning: Fastigheten är belägen nära infarten för Erik Dahlbergs väg från E 22, och gestaltningen mot motorvägen kräver särskild omsorg, det är också önskvärt att skapa en intimare bebyggelseskala mot de inre gatorna i Gamla industriområdet Marken är enskild fastighet, så inga allmänna ledningar bör påverkas Ingen geoteknisk undersökning finns för fastigheten, det finns dock angränsande undersökningar som kan vara ett stöd, området är även lågt beläget och det finns en översvämningsproblematik i närområdet Inga rättigheter finns som belastar fastigheten Inga misstankar finns om förorenad mark, däremot medför läget vid motorvägen bullerstörning, befintlig verksamhet med fastighetsskötsel är inte särskilt störande för omgivningen Motorvägen är av riksintresse, men en planändring skulle inte ändra bebyggelsefritt avstånd från vägen Fastigheten berörs utöver motorvägen som används för farligt gods av skyddsavstånd till fyra olika miljötillsynsobjekt: OGO AB, Finnvedens lastvagnscentral, Atlas Copco Construction Tools AB och Gemax AB (verksamhet vilande) Inga infrastrukturåtgärder bör påkallas av planläggning, utöver att fastighetsägaren kan behöva anlägga en infart över planteringen mellan gata och fastighet Ingen allmän platsmark berörs av förfrågan, således ingen kommunal skötsel, infart brukar skötas av fastighetsägaren Inga kommunala ekonomiska insatser bör behövas

7 6(7) Bedömning av projektet Planläggning kan skapa möjlighet för ytterligare verksamhetslokaler, vilket ger förutsättningar för arbetsplatser och sysselsättning i kommunen. För den enskilda fastighetsägaren skapas möjlighet att realisera ett markvärde vid avstyckning. Ur planeringshänseende vore det idealiskt att vänta in en fördjupad översiktsplan för stadsdelen, men det är inte troligt att en mer radikal omvandling av Gamla industriområdet skulle börja i denna del Att gå före med en mer begränsad plan för utveckling av området samtidigt som man tar bort industrianvändningen förefaller som en rimlig avvägning i det aktuella fallet Projektet bör kunna hanteras inom det angränsande planärendet som har prioriterats in av kommunen, utan att nämnvärt försvåra eller försinka det ärendet

8 7(7) Riktlinjer för detaljplanearbetet Vid planläggning bör industrianvändning tas bort till förmån för lättare verksamhet med mindre störningsmoment för omgivningen, i enlighet med de nya allmänna råden för planbestämmelser. En ändring av den tidigare detaljplanen bör kunna göras eftersom skillnaden mellan industri och lättare verksamhet inte är av principiell natur och inte strider mot pågående markanvändning. Planområdet bör vara Pantern 5, 7 och 8, eventuellt kan angränsande kommunal mark ingå i planområdet om så bedöms lämpligt i planarbetet, men det är ingen nödvändighet utifrån förfrågan i detta planbesked. Emil Stille Arkitekt MSA Bilaga: Situationsplan

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 2015-06-05 1 (10) STARTPROMEMORIA Östra Finnbodavägen - Finnboda Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 Stadsbyggnadsprojekt för Östra Finnbodavägen Sicklaön

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer