Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson"

Transkript

1 Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu

2 2

3 VI ACCEPTERAR INTE ORÄTTVISOR Vi Socialdemokrater vill ha ett rättvist och späade Sölvesborg. Mäiskors vilja till arbete, kreativitet och etrepreörskap är vår kommus största tillgåg. För oss Socialdemokrater fis plats för alla. Tillsammas formar vi Möjligheteras Sölvesborg! Vi söker u stöd för e y madatperiod. Vi gör det med erfarehetera av flera års Socialdemokratiskt styre i kommue och med ett framgågsrikt samarbete de seaste fyra åre med adra progressiva krafter i kommufullmäktige. Vi har varit pådrivade för e y visio för kommues utvecklig. Det hadlar om jobbe, företage och livskvalité i vår kommu. Fler ska ha ett arbete och ugdomara ska få utbildig och jobb. Fler företag ska etableras och utvecklas. Vi ska bli e attraktiv boedekommu. Visioe tar sikte på år För att å måle vill vi ha madat för att geomföra åtgärder de kommade fyra åre som e del i de lågsiktiga visioe. Vi vill göra det möjligt för fler mäiskor att bo, arbeta och leva i Sölvesborg. Därför ska vi erbjuda hög kvalité på välfärde och service samt möjliggöra att alla som vill, ka bo och leva ett gott liv i Sölvesborg. Vi accepterar ite orättvisor. I Sölvesborg ska alla mäiskor ha möjlighet att leva ett rikt liv. Alla har ite samma förutsättigar me alla ska ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och käa trygghet. 3

4 JOBB OCH NYA MÖJLIGHETER Arbetet är cetralt i mäiskors tillvaro och utgör grude för vår välfärd. Det skapar resurser för såväl idividuella som gemesamma behov. Arbete är förkippat med självförtroede, mäsklig värdighet och ger vår tillvaro meig. Vi tror på kommues förmåga att växa och utvecklas. Det fis stora möjligheter för små och stora företag att etablera sig, att växa och utvecklas i Sölvesborgs kommu. Vi har påbörjat ett arbete för ett äu bättre företagsklimat geom e aktiv dialog med ärigslivet, me vi har måga idéer kvar att förverkliga. För att skapa och upprätthålla hög sysselsättigsivå krävs e aktiv ärigslivspolitik. Kommue skall arbeta itesivt för yetablerig av företag, blad aat geom god tillgåg på idustrimark och verksamhetslokaler. Vi skall skapa fler mötesplatser för dialog mella ärigslivet och kommue och därför vill vi irätta ett permaet samverkasråd mella kommues ärigslivsutskott och det privata ärigslivet. Ugdomsarbetslöshete är ett av vår tids allvarligaste problem. Vi vill geomföra kraftfulla isatser mot ugdomsarbetslöshete. Blad aat geom att erbjuda fler ugdomar sommarjobb me också riktade isatser för att aställa arbetslösa ugdomar. Sölvesborg har ett uikt cetrum. Vi vill slå vakt om verksamhetera i cetrum och bidra till att utveckla aktivitetera i cetrala Sölvesborg för att få e äu mer levade stad. De goda kommuikatiosmöjlighetera

5 och ärhete till större städer i Blekige, Skåe och Damark gör att Sölvesborgs kommu har goda förutsättigar för att fortsätta ha ett blomstrade ärigsliv med måga småföretag. Med fler jobb så blir vi också e attraktivare kommu! SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Öka satsigara på ya jobb med särskilt fokus på hjälp med att starta eget. Irätta ett permaet samverkasråd mella kommue och ärigslivet. Ge Komvux bättre förutsättigar att apassa utbildigar efter lokala behov 5

6 EN VÄRDIG ÅLDERDOM Alla ska kua ha e bra och värdig ålderdom i Sölvesborgs kommu. Äve är ma blir äldre ska ma kua käa sig som e tillgåg för samhället och erbjudas möjligheter till iflytade och upplevelser med kvalité. Att utveckla äldreomsorge är tveklöst e av framtides stora utmaigar och därmed också e av våra viktigaste politiska frågor. Vi vill utveckla äldreomsorge och fortsätta arbetet med att göra Sölvesborg till e av ladets bästa kommuer att bo i för äldre. Detta är e prioriterad fråga för oss Socialdemokrater. Det ställer krav på samhällsplaerige i stort och det ställer också krav på att äldreomsorge utvecklas på olika sätt. För att klara det så behövs e äldrepolitik som sträcker sig över flera samhällssektorer, frå de fysiska plaerige där det hadlar om tillgäglighet till service och kommuikatioer till mötesplatser, bättre söröjig för att hidra fallskador, gallrig av buskage samt belysig så att mäiskor vågar gå ut är det är mörkt, till bostadsplaerig, äldreomsorge och hälso- och sjukvårde. Vi Socialdemokrater vill ha e trygg och rättvis omsorg som ska apassas efter de eskildes behov. De som är i behov av stöd och hjälp för att kua bo kvar hemma ska ges goda villkor för det och de som behöver plats på särskilt boede ska få det iom rimlig tid och kua ha stort iflytade över sitt boede. Par som lever tillsammas ska självklart ha möjlighet att åldras tillsammas. Vi vill ta tillvara äldres erfareheter, kompetes och vilja att göra värdefulla isatser i samhället. Därför vill vi att seiorer ska erbjudas möjlighet att göra e isats i skola och barsomsorge och vara e extra trygghet och tillgåg för bare. Ige ska behöva vara ofrivilligt esam. Geom att pesioärsorgaisatioer och adra föreigar ges goda villkor att fugera får äldre bättre möjligheter till social samvaro med adra. I detta arbete är också våra kommuala dagcetraler mycket värdefulla för möte mella mäiskor och till sociala kotakter. 6

7 Vi vill iföra mist två rätter med hög kvalité att välja mella för dem som beställer mat av kommue. Vi vill stimulera fler aktörer till att bygga lägeheter där ma ka bo kvar geom livets alla skede. Vi ska geomföra e utredig som ska ligga till grud är vi plaerar för framtides äldreboede. Seiorboede och trygghetsboede är ya former för äldreboedet som vi vill utreda och pröva. Det som ligger ärmast i tide är ett ytt särskilt boede i det ya bostadsområdet Ljugavike, där ska morgodages seiorer erbjudas ett attraktivt och tryggt boede. Äve i adra delar av kommue plaeras för ett ytt boede och vi Socialdemokrater är medveta om att framtides pesioärer kommer att ställa ya och adra krav ä tidigare geeratioer. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Uderlätta gemeskap och social samvaro för äldre. Behålla och utveckla dagcetralera som e viktig del i omsorge. Att alla som beställer mat frå kommue ska kua välja mella mist två rätter. 7

8 BARNEN ÄR VÅR FRAMTID Alla bar ska ha goda möjligheter att ha roligt och utvecklas tillsammas med adra bar. För bares skull ska det fias tillgåg till bra baromsorg med e pedagogisk verksamhet som ger lärade, lek och trygghet. Bare är vår framtid, därför ska de ges bästa möjliga förutsättigar att utvecklas. Vi Socialdemokrater vill därför öka kvalité i baromsorge geom att ivestera i ya lokaler och i persoales kompetes. Vi aser att alla ska ha tillgåg till baromsorg med hög pedagogisk ivå till låg kostad. Bargruppera ska ha e rimlig storlek och persoaltäthete ska vara mist lika god som i dag. Baromsorge ska vara e plats där bar frå olika miljöer möts och segregatio motverkas. Iga bar ska utestägas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med ygre sysko. Mate i våra förskolor ska vara tillagad av fia råvaror med ökad adel ekologiska och lokalt producerade livsmedel. Vår ambitio är att mate i så stor omfattig som möjligt ska tillagas på de plats där de serveras. Vi Socialdemokrater vet att bar är olika och att familjer har olika behov. Därför är vi stolta över och värar om våra familjedaghem som är ett bra komplemet till de eskilda och kommuala förskolora. Måga föräldrar arbetar på obekväma arbetstider. Därför är det självklart att föräldrara vid behov ska erbjudas baromsorg på kvällar, ätter och helger. FN s Barkovetio skall vara ett levade dokumet iom kommues verksamhet. Bars sypukter skall tillvaratas är kommuala beslut fattas som berör dem. Vi vill sätta bares behov i cetrum för kommupolitike. 8

9 SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Ivestera i ya, fräscha och fuktioella lokaler för våra allra mista. Utöka öppettidera för dem som arbetar eller studerar på obekväma tider. Sätta bares behov i cetrum för kommupolitike. 9

10 SKOLA - BRA LÄRARE GÖR UNDERVERK Vi Socialdemokrater vill att alla bar, oavsett barets förutsättigar, föräldraras utbildig eller ikomst, ska ha rätt att utvecklas och å kuskapsmåle. Det är behove som ska styra resursera till varje skola och alla skolor i Sölvesborg ska vara bra skolor. Vi vill ha välutbildade, kritiskt graskade och kreativa elever. Eleveras vilja och lust att lära ska stimuleras. Geom tydliga mål, systematisk uppföljig och höga förvätigar ska vi skapa äu bättre möjligheter för elevera i Sölvesborgs kommu. Vi Socialdemokrater vill också tydliggöra vikte av ömsesidig respekt för arbetsro och trygghet, ett aktivt värdegrudsarbete och ite mist ett tydligt och professioellt ledarskap i skola. Mobbig ska bekämpas med kraftfulla isatser. De elever som är i behov av extra stöd och stimulas ska prioriteras tidigt för att udvika misslyckade seare i livet. Vi vill avveckla de tillfälliga lokalera för särskolas elever och erbjuda ya lokaler som ger möjlighet att ikludera elevera i grudskolas verksamhet. Vi ska geomföra ökade IT-satsigar i skola. Det fis e stor pedagogisk potetial i att utveckla udervisige med hjälp av y tekik. Uder madatperiode vill vi att elever och persoal ska erbjudas e persolig dator. Vi Socialdemokrater vill också ha större fokus på kost och hälsa i skola. Måga bar serveras si eda ordetliga måltid i skola. Därför ska mate vara så pass god och yttig så att alla bar äter tillräckligt för att må bra och orka följa med i skolarbetet. I hälsoarbetet kommer vi blad aat att återiföra regelbude fluorsköljig för grudskola. Bra skolledare skapar ett bra klimat för bar och persoal i skola. Nyfika och kuskapstörstade elever behöver bra lärare, de i si tur behöver stöd och vägledig av e duktig rektor. Därför vill vi ge goda förutsättigar för morgodages skolledare geom e bra förberedade rektorsutbildig. 10

11 Bra lärare ka uträtta uderverk. Alla lärare i kommues skolor ska vara utbildade, kompeteta och behöriga. Vi tror att det behövs måga vuxa i skola för bares möjlighet att käa trygghet, få kuskaper och bli bildade för livet. Därför behövs äve adra kompeteser utaför lektiostid. För att all persoal i skola ska kua utvecklas och käa sig delaktiga i, och stolta över sitt arbete ska alla aställda ha e idividuell kompetesutveckligspla. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Erbjuda ya lokaler för särskolas elever. Stärka ledarskapet i skola geom e bra förberedade rektorsutbildig. Tydliggöra asvaret för alla vuxa i skola att arbeta för att förhidra mobbig. 11

12 STIMULERANDE GYMNASIESKOLA Alla ska ha möjlighet till bra utbildig. Vi tror att kraftfulla satsigar på vår gymasieskola bidrar till att öka Sölvesborgs kokurreskraft och medverkar till att det lokala ärigslivet får rätt kompetes. Det ska fias väl fugerade allmäa utbildigslijer med möjligheter till lokala profiler, som musik, media och idrott. Vi ska öka IT-satsigara i skola. Vi vill blad aat erbjuda elever och persoal i gymasieskola e persolig dator. Tillgåg till utbildig och möjlighet till lärade bidrar till att bryta klassgräser och stärker mäiskors självförtroede. Därför accepterar vi ite e tidig sorterig av elever! Elevera ska få extra hjälp och hadledig är det fis behov av det, exempelvis efter sjukdomsfråvaro eller iför ett prov. Satsige på det som kallas Support Corer har varit e lyckad satsig för att uppå detta. Eleveras gymasietid i vår kommu ska präglas av kuskap för livet, trygghet, egagemag, framtidstro och persoligt asvar. Här ska ma käa att ma ka utbilda sig och förverkliga sia drömmar. Vi ska samarbeta med våra grakommuer om gymasieskola. För att utveckla och fördjupa samverka mella gymasieskola och ärigslivet vill vi skapa ett etrepreörsråd som geomsyras av etrepreörsada. Vi vill ha större fokus på kost och hälsa i skola. Mate ska tillagas med egagemag och bra råvaror. Mate ska också vara späade och alla ska få e möjlighet att ta till sig smaker frå världes alla hör. Mat frå adra kulturer

13 berikar vår tillvaro och för kulturer lite ärmre varadra. För de ugdomar som väljer bort råvaror av etiska skäl eller av adra orsaker ska de vegetariska mate som serveras i skola vara lika god och ärigsriktig som alterative. Vi ska fortsätta erbjuda elevera luch uta avgift. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Fortsätta bedriva de lokala profilera musik, media och idrott. Behålla Support Corer som ett viktigt komplemet till traditioell udervisig. Utveckla samverka med ärigslivet geom ett etrepreörsråd. 13

14 VUXENUTBILDNING - FÖR FLER CHANSER I Socialdemokrateras Sölvesborg ska vi ha e vuxeutbildig apassad efter idividuella behov, som överbryggar utbildigsklyftor och verkar för jämlikhet och social rättvisa. Dages sabba förädrigar på arbetsmarkade kräver e väl utbyggd vuxeutbildig. Det är aldrig för set att lära om och lära ytt. Vi vet att det är ett stort steg me också e eorm möjlighet att ta steget till e y utbildig i vuxe ålder. Utbildig ka aldrig vara oödig och därför vill vi fortsätta stimulera drömmar och ivestera i vuxeut- bildig i olika former. Exempelvis via studieförbud, lärcetrum, Komvux, yrkesutbildig, folkhögskola och högskola. Vi Socialdemokrater vet att det lokala ärigslivet har mycket att bidra med me där fis också kompetesbehov. Därför vill vi hitta vägar och möjligheter för lokalt apassade utbildigar i samverka med ärigslivet och adra kommuer. 14

15 UNG OCH SPÄNNANDE Vi Socialdemokrater vill ge uga mäiskor möjlighet till delaktighet och påverka. Vi vill ge ugdomara större iflytade, därför vill vi irätta ett kommualt ugdomsråd i kommue. Me vi är också lyhörda för ya metoder och aväder gära olika typer av sociala medier för att ge större möjlighet för demokrati att fugera över alla geeratioer. Ugdomsarbetslöshete är ett av vår tids allvarligaste problem. Vi vill ivestera i kommuala åtgärder och erbjuda fler ugdomar sommarjobb i de kommuala verksamhetera. De som har haft sommarjobb har lättare att få ett jobb efter avslutad skolgåg och får kuskap om hur arbetsmarkade fugerar. Det ska vara e rättighet att kua flytta hemifrå är ma blir vuxe. Därför är det viktigt att det fis bostäder tillgägliga för uga mäiskor. Vi vill aväda vårt kommuala bostadsbolag för att bygga fler hyresrätter och därmed öka tillgåge på såväl små och större lägeheter. Måga ugdomar efterfrågar e plats att träffas på. Vi vill därför utveckla verksamhete med fritidsgårdar och adra mötesplatser för ugdomar. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Irätta ett kommualt ugdomsråd där vi ger uga mäiskor ökat iflytade. Erbjuda fler uga mäiskor sommarjobb. Bygga fler hyresrätter för uga. 15

16 OFFENSIVA TURISMSATSNINGAR Turisme är viktig för Sölvesborg. I vår kommu fis attraktioer och miljöer som lockar besökare hit. Vi vill bli äu bättre på att utveckla dessa och markadsföra dem. Det ger måga jobb till vår kommu och möjligheter för företag att utvecklas och ya affärsidéer att bli till växade företag. Vi vill också stödja och stimulera de eveemag som årlige lockar hit tiotusetals mäiskor. Listerladet är ett starkt varumärke som ka mäta sig med adra starka destiatioer. Det vill vi Socialdemokrater bygga vidare på geom utvecklig och markadsförig. Vi vill fokusera mer på Sölvesborgs historia uder dasktide. Det fis måga späade platser som ka utvecklas. Vi Socialdemokrater vill utveckla slottsområdet med fler aktörer och aktiviteter och göra e del av området till ett besökscetrum. Kommues turismorgaisatio ska föra e aktiv dialog med besöksärige för att kua samverka och utveckla turisme ytterligare. Campigaläggigara som fis iom vår kommu bidrar starkt till att öka befolkige uder sommarmåadera. Vi vill ha ett aktivt samarbete med våra campigvärdar för att kua markadsföra och erbjuda Sölvesborgs kommu som boedeort äve reste av året. Vi ska ha e turistbyrå med hög serviceivå som arbetar aktivt tillsammas med turismaktörera för att utveckla besöksärige i Sölvesborg. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Arbeta för ett besökscetrum vid Slottslägora Förstärka markadsförige av Sölvesborg och Listerladet. Arbeta målmedvetet med att markadsföra och erbjuda helårsboede till turister. 16

17 FUNKTIONSHINDRADE - ALLA SKA MED Vi Socialdemokrater aser att all diskrimierig är oacceptabel. Att ha ett fysiskt eller psykiskt fuktioshider är ofta förkippat med att bli diskrimierad Alla har samma rätt till ett aktivt liv. Därför aser vi att ett hadikapperspektiv ska geomsyra politike, på alla ivåer. Förbättrad tillgäglighet är e viktig demokratifråga. Det leder till bättre förutsättigar för mäiskor med fuktioshider att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Det kommuala hadikapprådet ska ha e aktiv roll i detta. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att driva på arbetet för ett samhälle där hadikapperspektivet geomsyrar hela samhället. Måga mäiskor med fuktioshider av olika slag behöver stöd och hjälp i vårt samhälle. I ett välfärdsamhälle ska alla ha möjlighet till ett gott liv och rätt att var aktiva och delaktiga. Ige vier på att ågra lämas efter. Vi vill fortsätta att utveckla olika former av stöd i syfte att möta de eskildes behov. Också här har alla politikområdea e stor betydelse för att förbättra tillgäglighete i samhället i syfte att öka de eskildes självstädighet och delaktighet. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Fortsätta förbättra och apassa offetliga miljöer och lokaler. Utveckla kommuala hadikapprådet så att fler fuktioshidrade företräds. Stödja föreigar som ikluderar fuktioshidrade bar och ugdomar. 17

18 EN AKTIV OCH INTRESSANT FRITID Vi Socialdemokrater vill att mäiskor i hela kommue ska ha e god livskvalité. Det ska fias ett stort utbud av alterativ som ka ge e meigsfull fritid för alla. Idrotte, kulture och föreigslivet har e uik förmåga att bygga broar. Därför är det viktigt att de är öppe för alla. Möjlighet till spota idrott och motio ska fias i alla mäiskors ärområde. Därför vill vi skapa äridrottsplatser i aslutig till våra bostadsområde. De ideella kraftera iom idrottsrörelse gör ovärderliga isatser för att egagera och aktivera bar och uga. Vi vill fortsätta att stödja föreigslivet och vi prioriterar bar och ugdomar. Föreigar som vill asvara för drifte och skötsel av aläggigar och lokaler uppmutras till detta. För oss Socialdemokrater är kultur ite e idividuell, uta e gemesam agelägehet och ett gemesamt asvar. Kulturlivet ska vara öppet för ya kostärliga uttryck och ya sätt att möta publike. Kulture stärker kommues attraktioskraft för besökare och skapar livskvalité för oss som bor här. Biblioteke och musikskola är viktiga som mötesplatser och ödvädiga för att alla skall ha lika tillgåg till litteratur, musik och aa kultur. Att låa böcker ska vara avgiftsfritt i Socialdemokrateras Sölvesborg. Musikskolas avgifter ska äve i fortsättige hållas på e såda låg ivå så att det ite blir e avgörade fråga för att delta i de kommuala musikskola. Vi Socialdemokrater vill utveckla kommues fritidsgårdar. Vi vill stimulera fler föreigar att skapa fritidsaktiviteter för kommues ugdomar. Fritidsgårdar ska kua drivas i olika regi och med olika förutsättigar, me för att få ett kommualt ekoomiskt stöd ska de uppfylla kommues mål för ugdomsverksamhet. 18

19 SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Bygga äridrottsplatser i våra bostadsområde. Uppmutra föreigsdrift av kommuala aläggigar. Utveckla fritidsgårdara. 19

20 TRYGGA BOSTADSOMRÅDEN Att bo bra i ett bostadsområde där ma käer sig trygg är e cetral del i livskvalité. Bostade är därför viktig geom hela livet. Vi Socialdemokrater vill ge mäiskor möjlighet att bo på det sätt de själva väljer. I dea valfrihet skall hyresrätte vara ett tillgägligt alterativ. Vi vill att vårt kommuala bostadsbolag Sölvesborgshem ska vara e aktiv aktör i bostadsbyggadet. Vi ska bedriva e offesiv, uthållig samhällsplaerig med måga ya bostadsområde. Det ska fias tillgåg till bra boede i hela vår kommu, vid havet eller skoge, på ladet eller i cetrum. Vi ska bedriva e social bostadspolitik geom e bra plaerig med rättvisa tomtpriser. E social bostadspolitik förutsätter ett fast grepp över bebyggelseplaerige samt ett rikt utbud av olika typer av upplåtelseformer. Geom e bra samhällsplaerig ska vi motverka motsättigar i samhället geom att grupper med olika bakgrud ite isoleras frå varadra. E bladig av hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och privatägda småhus skall eftersträvas i alla bostadsområde. Nya bostadsområde ska plaeras så att de täcker de olika behov som e hel livscykel kräver. Det gäller äve vid utbyggad och kompletterig av bebyggelse i äldre bostadsområde. Ugdomar, barfamiljer, äldre och fuktioshidrade skall kua bo i samma bostadsområde. Vid plaerig av ya bostadsområde och kompletterig av äldre område ska ärhete till kollektivtrafik och offetlig service såsom skolor och förskolor beaktas. För att motverka esamhet ska det fias mötesplatser där mäiskor käer gemeskap. Utemiljö i ett bostadsområde är viktig för trivsel och trygghet. Det hadlar om gröa oaser med bäkar, lekplatser för de midre bare och aktivitetsytor för äldre. Parker och platerigar får ite upplevas som farliga platser. Måga gröområde är flerbostadshuses trädgårdar. 20

21 21

22 HÅLLBAR UTVECKLING Vi Socialdemokrater vill att Sölvesborgs framtid ska bygga på hållbar utvecklig. Vi vill kua överläma ett ret och friskt samhälle till kommade geeratioer. Vi har alla asvar för vår miljö. Kommue ska utyttja si roll som stor upphadlare av varor och tjäster för att driva på utvecklige i öskad riktig. Medborgara ska bidra blad aat med källsorterig direkt vid bostädera. Vi tar asvar för klimatet. Det iebär att vi ska ha e samhällsplaerig i kommue som bidrar till miskade utsläpp av växthusgaser. Miljöväliga leasigbilar i kommues orgaisatio och fjärrvärmeutbyggade är ett par bra exempel. Vi vill behålla vårt kommuala eergibolag för att säkerställa e trygg eergiförsörjig och för att kua styra och påverka utbyggade av kommualt vatte och avlopp. Uppvärmig av kommuala lokaler och bostäder ska i så stor utsträckig som möjligt ske med fjärrvärme. Alla iitiativ till klimatsmarta och eergibesparade åtgärder ska uppmutras och bistås med de kuskaper och erfareheter som fis i kommue. Därför har vi aställt e Miljösamordare för att driva på miljöarbetet i alla kommuala verksamheter. Vi Socialdemokrater vill att kommue arbetar aktivt för att stimulera och verka för att e biogasmack etablerar sig iom Sölvesborgs kommu. Vi vill också att det atas e resepolicy för kommuaställda där tågresor prioriteras framför flyg och låga bilresor. Vi Socialdemokrater vill medverka till eergieffektiviserig och mer fossilfri eergiproduktio. Vår kommu är reda e betydade vidkraftskommu. Vi vill i ordade former gå vidare med dea verksamhet. Ett alterativ, som vi ställer oss positiva till, är e utbyggad av de havsbaserade vidkrafte i Haöbukte. 22

23 GODA KOMMUNIKATIONER Vi Socialdemokrater vill fördubbla kollektivtrafikresadet i Sölvesborg. Därför kommer vi succesivt att utöka lokaltrafike med fler busslijer. Vi vill ha halvtimmestrafik med tåge och arbetar aktivt för att Pågatåge ska börja gå till och frå Sölvesborg. Möjlighet till dagpedlig och ett tryggt resade blir allt viktigare är arbetsmarkade växer. Närhete till Öresudsregioe och kotiete gör att vår kommu har ett gysamt geografiskt läge. Bra utbud av flygtrafik frå Roeby och Kristiastad är viktigt för att möjliggöra sabba resor till omvärlde. E utbyggad av E22 mella Malmö och Stockholm är viktig för Sölvesborg och Blekige, därför arbetar vi också aktivt för e såda utbyggad. Trafiksäkerhete, trafikmiljö och tillgäglighete är viktiga frågor för oss Socialdemokrater. Fria parkerigsplatser och e väl lokaliserad samåkigsparkerig är delar i detta. För miljös och säkerhetes skull ska vi fortsätta skapa fler gåg- och cykelvägar i hela kommue. 23

24 ETT JÄMLIKT SÖLVESBORG Vi Socialdemokrater i Sölvesborg vill att kommue ska vara e viktig agelägehet för alla medborgare. Ett starkt folkligt egagemag och iflytade i såväl kommues politiska styre, som i dess vardagliga verksamhet är avgörade. Därför vill vi Socialdemokrater fortsätta att stärka medborgaras iflytade i de dagliga verksamhete. Demokrati iebär att vi alla har samma asvar. Att det är på dig och mig det beror, att våra röster väger lika tugt. Vi vill att fler ska ha möjlighet att påverka, äve de som ite egagerar sig i ett politiskt parti, och vi vill bli äu bättre på att lyssa. Därför vill vi iföra regelbuda dialogmöte - Byaträffar, ute i kommues olika samhälle för att bättre kua fåga upp de viktigaste frågora blad medborgara i hela kommue. Det fis iga vi och dom. Det fis bara vi. Alla kvior och mä ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etisk, religiös eller kulturell bakgrud. Tillsammas har vi asvar att skapa ett samhälle där alla, var och e av oss, får plats och mår bra. Vi tror att det fis ett stort itresse och e stor öppehet frå medborgara för att hjälpa de som är yaläda till Sverige i i vårt sveska samhälle och till Sölvesborg i syerhet. Därför vill vi prova att på frivillig väg erbjuda varje yaläd ivadrare e persolig metor. Metorera egageras också av frivilligt itresse, uta asvar och skyldigheter me med ett geuit itresse för adra mäiskor. Vi tror att ett sådat metorskap ka få måga goda effekter. Vi Socialdemokrater är övertygade om att bar ite ser religiösa eller kulturella skilla-

25 der som ågot problem, ite heller utbildigsbakgrud eller ikomst. För att motverka segregatio aser vi det väldigt viktigt att bar med olika bakgrud får gå på samma skola. Detta har vi i åtake är vi plaerar ya bostadsområde. Därför ska det i varje ytt bostadsområde fias möjlighet till olika typer av bostäder och upplåtelseformer; ega villor, radhus, hyresrätter, bostadsrätter, ägadelägeheter med mera, så att mäiskor med olika bakgrud ka mötas i vardagslivet. Jämlikhet avser rättvisa förhållade mella alla idivider och grupper i samhället, meda jämställdhet avser förhålladet mella köe. Jämställdhet är därför e viktig jämlikhetsfråga. Represetatioe av kvior och mä i beslutsfattade orga ska vara jäm. Därför eftersträvar vi lika måga kvior som mä blad våra förtroedevalda till kommu, ladstig och riksdag. Det gäller också våra ledamöter i ämder och styrelser. Lika lö för likvärdigt arbete ska vara e självklarhet. Kommue är e viktig arbetsgivare som aktivt skall arbeta med jämställdhet och mågfald iom de kommuala verksamhete. Vi Socialdemokrater aser att Polises ärvaro i ett samhälle ger e ökad upplevelse av trygghet. Därför vill vi att det aställs fler ärpoliser och att Polise blir mer sylig i Sölvesborg. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Iföra årliga dialogmöte - byaträffar - i kommues olika samhälle. Att alla yaläda ivadrare ska erbjudas e persolig metor. Att ya bostadsområde plaeras för olika typer av bostäder och sociala mötesplatser. 25

26 MÖNSTERARBETSPLATSER De kommuala verksamhete skall fugera som ett serviceorga för alla medborgare. Arbetsområde och arbetsuppgifter förädras i takt med kommues utvecklig. Därför behövs e städig kompetesutvecklig för kommues aställda. Det räcker ite med att alla som ka och vill arbeta får möjlighet till det. Alla aställda i kommue ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Satsigar på e bra arbetsmiljö är e självklarhet för oss Socialdemokrater! Vi måste också skapa ett friskare arbetsliv med goda arbetsvillkor där arbetstagare ite blir sjuka av att arbeta eller skadas i arbetet - ett hållbart och utvecklade arbetsliv. E god arbetsmiljö hadlar ite edast om fysisk miljö uta också om delaktighet i beslut på arbetsplatse, iflytade över arbetstides förläggig, utveckligsmöjligheter och tillgåg till utbildig. Persoales förslag till utvecklig av verksamhete ska tas tillvara. E god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta lägre vilket bidrar till e starkare gemesam välfärd. E bra persoalpolitik är e förutsättig för att kommues verksamheter håller hög kvalité så att kommuivåara får det stöd och de service som behövs. SOCIALDEMOKRATERNA VILL: Erbjuda heltid som rättighet och deltid som möjlighet. Öka delaktighete och iflytadet över de ega arbetsplatse. Stimulera persoale till ya idéer för att ge äu bättre service till medborgara. 26

27 REGIONFRÅGAN Diskussioe om storregioer och hur stor e kommu bör vara för att fugera optimalt både ekoomiskt och demokratiskt är aktuell och viktig. Socialdemokratera i Sölvesborg förespråkar ige kommusammaslagig. Däremot ser vi gära ett fortsatt och fördjupat samarbete med våra grakommuer. Socialdemokratera i Sölvesborg aser att uvarade kommustorlek och verksamhet fugerar väl. För oss är det viktigt med ärhete till medborgara och att käa ärigslivets förhållade. Att käa ivåaras metalitet, ha kuskap om skolor, äldreboede och föreigar är också viktiga aspekter, ite mist för ivåaras idetitet. E lite orgaisatio har måga fördelar, med korta beslutsvägar, ärhet till beslutade och kuskap om de verksamheter ma beslutar om. Vi tror att beslute blir bättre, me kaske ite alltid billigare, om ma möter de mäiskor och verksamheter ma beslutar om i si vardag. Demokratiperspektivet är viktigt för oss Socialdemokrater i regiofråga. Vi är beredda att delta i diskussioe om e större sydsvesk regio, me e utgågspukt för oss Socialdemokrater i Sölvesborgs kommu är att e såda regio ska omfatta våra aturliga samarbetsparter i såväl Blekige som Skåe. 27

28 Socialdemokrateras Kommufullmäktigelista Helée Björklud, 37 år, lärare, Sölvesborg 2. Peter Jeppsso, 42 år, riksdagsledamot, Sölvesborg 3. Viveka Olofsso, 53 år, parkarbetare, Falkvik 4. Roie Olsso, 51 år, skadeispektör, Sölvesborg 5. Therese Roseqvist, 27 år, studerade, Sölvesborg 6. Per-Olov Larse, 62 år, byggadsarbetare, Tivoli 7. Christia Hederam, 51 år, ege företagare, Hällevik 8. Peter Wald, 65 år, plaerigsdirektör, Krokås 9. Eva Malm, 61 år, ekoom, Norje 10. Mats G Svesso, 56 år, arbetsledare, Sölvesborg 11. Hillevi Colliader, 56 år, lärare, Hällevik 12. Olle Olsso, 63 år, skolvaktmästare, Slottet 13. Ella Buhre, 33 år, ergoomikosulet, Hörvik 14. Alve Ohlsso, 67 år, pesioär, Kylige 15. Aelie Roseqvist, 43 år, förskollärare, Sölvesborg 16. Begt Johsso, 68 år, pesioär, Sölvesborg 17. Moica Gadd, 57 år, samordare, Gummarp 18. Markus Alexadersso, 33 år, jouralist, Sölvesborg 19. Nihada Kilim, 51 år, maskiigejör, Sölvesborg 20. Stig Jösso, 72 år, fd regiochef, Sölvesborg 21. A Olsso, 59 år, udersköterska, Slottet 22. Leif Nilsso, 70 år, fd arbetsledare, Falkvik 23. Igrid Wald, 62 år, leg sjuksköterska, Krokås 24. Patrik Rosegre, 39 år, fotbollsspelare, Sölvesborg 28

29 25. Ewoe Måsso, 54 år, udersköterska, Gammalstorp 26. Tobias Björklud, 20 år, fastighetsskötare, Sölvesborg 27. Bodil Nyström, 60 år, företagssköterska, Sölvesborg 28. Christer Skoog, 65 år, seior, Sölvesborg 29. Elisabeth Jösso, 54 år, barskötare, Sölvesborg 30. Nils-Wåge Svesso, 53 år, parkarbetare, Sölvesborg 31. Birgitta Jösso, 70 år, udersköterska, Sölvesborg 32. Coy Malm, 63 år, byggadsarbetare, Norje 33. Ida Berstei, 35 år, fritidspedagog, Jockarp 34. Alija Kilim, 66 år, civiligejör, Sölvesborg 35. Petra Jeppsso, 37 år, socioom, Hällevik 36. Jörge Johasso, 57 år, metallarbetare, Falkvik 37. Sara Sakhii, 20 år, studerade, Sölvesborg 38. Ole Suerfjell, 60 år, facklig ordförade, Falkvik 39. Mimmi Jösso, 18 år, studerade, Sölvesborg 40. Uo Johasso, 52 år, persolig assistet, Hällevik 41. Izabella Nilsso Roseqvist, 19 år, studerade, Sölvesborg 42. Da Eriksso, 45 år, ekoom, Sölvesborg 43. Faire Baubec, 48 år, ekoomiassistet, Hjortakroke 44. Ja Maltestam, 70 år, civiligejör, Hjortakroke 45. Olivia Costea, 51 år, specialistläkare, Pukavik 46. Rolf Lidvall, 66 år, mobilkraförare, Norje 47. Margitha Persso, 60 år, fru, Mjällby 48. Tobias Nilsso-Lidkvist, 27 år, mekaiker, Falkvik 49. Gullvi Nilsso, 56 år, lärare, Falkvik 50. Leart Johasso, 66 år, metallarbetare, Sölve 51. Zolta Schapira, 55 år, teaterregissör, Pukavik 52. Kjell-Are Oskarsso, 71 år, pesioär, Sölvesborg 29

30 KONTAKTA OSS GÄRNA Hör gära av dig med idéer och sypukter. Eller om du också vill vara med. Du behövs. Ordförade Socialdemokratera i Sölvesborg Peter Jeppsso Kommualråd Helée Björklud

31 Vi vill fortsätta göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso 31

32 VILL DU BLI MEDLEM? Bli medlem direkt. SMSa S persoummer till (S ååmmddxxxx). Eller rig Kostad 100 kroor.

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Kommunalt Handlingsprogram

Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprogram 2007 2010 Tillsammans gör vi Sölvesborg bättre! Trygghet och rättvisa i Sölvesborg Vi Socialdemokrater vill att Sölvesborgs framtid ska präglas av trygghet, rättvisa, demokrati

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer