Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006"

Transkript

1 Ekätsammaställig Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella medel motsvarade 10 % av varje läkares budget för exter fortbildig och därtill avsätter arbetstid motsvarade 1/2 dag per vecka för iter fortbildig. Med aledig av detta och de avtal som slutits agåede samverkasformer, mella Ladstigsförbudet och Läkemedelsidustriföreige/Swedish Med Tech, har Läkarförbudet beslutat att geomföra årliga ekätudersökigar för att följa upp hur mycket fortbildig som kommer Sveriges läkare till del. De första udersökige geomfördes 2004 och eda redovisas uppföljige för år Jämförelser med resultatet för 2004 och 2005 görs i sammaställige, me då detta är e urvalsudersökig måste läsare vara uppmärksam på att förädrigara till viss del ka bero på slumpmässiga variatioer. E likade kotiuerlig uppföljig geomförs parallellt äve för de privatpraktiserade läkara. Dea rapporteras separat. Resultat 2006 aställda läkare Ekäte sädes till ett slumpmässigt urval om var 15:e medlem i Sjukhusläkar-, Distriktsläkar- och Chefsföreige uder 65 år, totalt persoer. Svar ikom efter två påmielser frå 1 014, det vill säga e svarsfrekves på 77%. Av dessa var 932 verksamma som läkare. I bilaga 2 redovisas hur måga läkare frå olika specialiteter resp. regioer som deltagit i ekäte. De frågor som ställdes i ekäte gällde främst: - Gemesam medicisk iterutbildig på arbetstid (tim/vecka) - Ege fortbildig på arbetstid (tim/vecka) samt - Exter fortbildig (utbildigs/år) Svare redovisas baserat på de 932 yrkesverksamma läkaras svar. I flera fall försvåras dock redovisige av partiellt bortfall i e redovisigsvariabel, e uppdeligsvariabel eller både och. Av dea aledig är det viktigt att vara uppmärksam på hur stort atalet svarade är, och partiellt bortfall per delfråga redovisas i aslutig till resultatet för respektive fråga. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

2 Iterutbildig På fråga: Hur måga timmar i geomsitt per vecka deltog Du i gemesam medicisk iterutbildig på arbetstid uder periode år 2006? är det geomsittliga resultatet 1,2 timmar/vecka ( = 880, partiellt bortfall = 52). Mediavärdet ligger på 1 timme/vecka. Av dem som har svarat på fråga om iterutbildig ager cirka 23% oll timmar/vecka. Årets resultat är aige lägre jämfört med förra året, 1,2 timmar/vecka 2006 jämfört med 1,3 timmar/vecka Fördelat på befattig ägar professorer i geomsitt mest tid åt iterutbildig, 1,6 timmar/vecka. Tabell 1 Timmar/vecka medicisk iterutbildig på arbetstid uppdelat på befattig 0 ager adele som agivet oll timmar/vecka, baserat på atal svarade idivider () Befattig tim/vecka 0 tim/vecka 0 tim/vecka 0 Verksamhetschef 1, % 1,9 57 4% 1, % Överläkare 1, % 1, % 1, % Distriktsläkare 0, % 1, % 1, % Specialistläkare 1, % 1, % 0, % Professor 1,6 15 7% 1, % 2, % Uiversitetslektor 1,3 7 14% 1,7 7 14% 0,9 9 33% Stafett ,8 4 25% Aa 1, % 1, % 0, % Totalt 1, % 1, % 1, % 1 Staffett är ej lägre ett eget svarsalterativ efter I tabell 2 (se ästa sida) redovisas resultatet uppdelat på specialitetsgrupp. Högst värde återfis för ortopedi, 2,0 tim/vecka. Allmämedici, geriatrik, och psykiatri ägar edast 0,9 tim/vecka åt iterutbildig, det vill säga de specialiteter där det råder störst brist på specialister. E mycket oroade utvecklig är att det fis e tydlig egativ tred uder de tre år som udersökige geomförts. Detta är specialiteter där iterutbildigsbehovet i själva verket är större ä hos det stora flertalet eftersom läkara där ofta har små möjligheter att kosultera sia kollegor i det vardagliga arbetet. Äve gruppe okologer ägar midre ä e timme i vecka till iterutbildig. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

3 Tabell 2 Timmar/ vecka medicisk iterutbildig på arbetstid uppdelat på specialitetsgrupp 0 ager adele som svarat oll timmar/vecka, baserat på atal svarade idivider () Specialitetsgrupp tim/veck 0 tim/vecka 0 tim/vecka 0 Allmämedici 0,9 a % 1, % 1, % Aestesi 1, % 1, % 1, % Barmedici 1, % 1,6 66 3% 1, % Hud , % Itermedici 1, % 1, % 1, % Kardiologi 2 1, % 1, % Geriatrik 2 0, % 1,5 22 0% Ifektio , % Övr. it.med.spec. 1, % 1, % 1, % Kirurgi 1, % 1, % 1, % Ortopedi 2, % 1, % 0, % Övr. kirurg.spec. 1, % 1,3 27 4% 1, % Kli lab spec 1, % 1, % 0, % Gyekologi 1, % 1, % 1, % Neurologi , % Psykiatri ikl BUP 0, % 0, % 0, % Radiologi 1, % 1, % 1, % Okologi ikl gy. 0, % 1, % 0,9 8 13% Ögo 1, % 1,2 22 5% 1, % Öro, äsa, hals 1, % 1,2 25 4% 0, % Rehab ,2 6 50% Övriga 3 1, % 2, % 0,4 8 63% Totalt 1, % 1, % 1, % 1 Hud, ifektio, eurologi och rehab redovisas ite som ega specialitetsgrupper efter Kardiologi och geriatrik redovisas ite som ega specialitetsgrupper Betydelse av Övriga varierar över tide, se fototera 1 och 2 C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

4 Ege fortbildig På fråga: Hur måga timmar i geomsitt per vecka av di arbetstid ägar Du dig åt ege fortbildig (litteraturstudier, auskultatio etc.)? är geomsittet 1,7 tim/vecka för samtliga ( = 909, partiellt bortfall = 23), och mediae 1 timme. Detta är samma geomsitt som Vad det gäller ege fortbildig fis det e mycket tydlig köskillad, där kvior ägar i geomsitt 1,2 timmar jämfört med mäes 2,0 timmar. Dea skillad har varit i stort sett lika uder de tre år som udersökige geomförts. E gaska stor procet av läkara uppger att de ite ägat ågo tid till fortbildig. Av dem som har svarat på fråga om ege fortbildig ager 30%, motsvarade ästa var tredje läkare, oll tim/vecka. Som framgår av tabell 3 ligger professorer i topp med i geomsitt 6,4 tim/vecka: Tabell 3 Timmar/vecka ege fortbildig uppdelat på befattig 0 ager adel idivider som agivet oll timmar/vecka Befattig tim/vecka 0 tim/vecka 0 tim/vecka 0 Verksamhetschef 1, % 2, % 1, % Överläkare 1, % 1, % 1, % Distriktsläkare 1, % 1, % 0, % Specialistläkare 1, % 1, % 1, % Professor 6,4 17 6% 7,4 20 0% 5,4 15 7% Uiversitetslektor 4,6 7 14% 2,4 7 14% 2,8 8 25% Stafett ,3 4 25% Aa 1, % 2, % 2, % Totalt 1, % 1, % 1, % 1 Staffett är ej lägre ett eget svarsalterativ efter I gruppe distriktsläkare uppger 44% att de ite avsätter ågo tid för ege fortbildig. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

5 Tabell 4 Timmar/vecka ege fortbildig uppdelat på specialitetsgrupp 0 ager adele som svarat oll timmar/vecka, baserat på atal svarade idivider () Specialitetsgrupp tim/veck 0 tim/vecka 0 tim/vecka 0 Allmämedici 1,2 a % 1, % 1, % Aestesi 1, % 2, % 1, % Barmedici 1, % 1, % 1, % Hud , % Itermedici 2, % 1, % 1, % Kardiologi 2 2, % 1, % Geriatrik 2 1, % 1, % Ifektio , % Övr. it.med.spec. 2, % 2, % 1, % Kirurgi 1, % 2, % 2, % Ortopedi 2, % 1, % 1, % Övr. kirurg.spec. 2, % 1, % 2, % Kli lab spec 3, % 2, % 2, % Gyekologi 1, % 2, % 1, % Neurologi , % Psykiatri ikl BUP 1, % 1, % 1, % Radiologi 1, % 1, % 1, % Okologi ikl gy. 2, % 2, % 1,4 8 38% Ögo 2, % 1, % 1, % Öro, äsa, hals 1, % 1, % 1, % Rehab ,8 6 17% Övriga 3 2, % 2, % 2,8 8 38% Totalt 1, % 1, % 1, % 1 Hud, ifektio, eurologi och rehab redovisas ite som ega specialitetsgrupper efter Kardiologi och geriatrik redovisas ite som ega specialitetsgrupper Betydelse av Övriga varierar över tide, se fototera 1 och 2 4 På grud av partiellt bortfall i specialitet blir totala atalet år 2005 e idivid midre jämfört med tabell 3. I tabell 4 (se ästa sida) redovisas de atalsmässigt största specialitetera. Högsta värdet ege fortbildig återfis iom kliiska laboratoriespecialiteter med 3,6 tim/vecka. Äve 2005 låg kliiska laboratoriespecialiteter jämförelsevis högt 2,7, överträffat edast av gruppe övriga med resultatet 2,8. Liksom tidigare är det bristspecialitetera allmämedici, psykiatri och geriatrik som har mist tid för ege fortbildig. Äve iom de kirurgiska specialitetera och okologi är det måga som uppger att de ite avsatt ågo arbetstid för fortbildig. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

6 Exter fortbildig På fråga: Hur måga ägade Du dig åt exter medicisk fortbildig uder år 2006? består av flera delfrågor, dels ett agivet atal per fortbildigsaktivitet, dels e av respodete agive totalsumma. För redovisige av resultate 2006 har ige kotroll gjorts av huruvida delara summerar till helhete eller ej. Förutom tabellera eda redovisas i bilaga 3 svare krig agivet totalt atal extera utbildigs uppdelat efter ågra ytterligare bakgrudsvariabler. Geomsittet för de av respodete agiva summa 8,8 (=911, partiellt bortfall 21), och mediae 7. Jämfört med förra årets resultat har således e miskig skett frå 9,4 till 8,8. För de 855 läkare som har agivit att de haft utbildigs uppgår det geomsittliga atalet utbildigs till 9,4 per perso. 827 av dessa 855 läkare ( 97%) uppger att de haft ågo/ågra tjästlediga med lö. Det geomsittliga atalet tjästledigt med lö beräkas för dessa 827 idivider till 8,4 /perso. Tabell 5 Atal exter medicisk fortbildig Fortbildigsaktivitet samt agive summa Sitt atal Sitt atal Sitt atal Kurser, kofereser 3, , ,7 942 Med kogresser 2, , ,3 942 Riksstämma 0, , ,3 942 Auskultatioer 0, , ,6 942 Icke med. utb. 0, , ,7 942 Aa utb. aktivitet 1, , ,9 942 Agive summa 8, , ,5 942 Deltagadet i kurser, kogresser och riksstämma har legat relativt kostat över åre meda däremot deltagadet i adra utbildigsaktiviteter varierat De agiva summa fördelat per befattig preseteras i tabell 6 (se ästa sida). Professorer ligger högst med ett sitt på 13,0 utbildigs och distriktsläkare ligger i botte med 5,6. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

7 Tabell 6 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på befattig Befattig Sitt atal Sitt atal Sitt atal Verksamhetschef 11, ,9 63 9,1 72 Överläkare 8, , ,1 476 Distriktsläkare 5, , ,1 174 Specialistläkare 10, , ,2 154 Professor 13, , ,6 15 Uiversitetslektor 12,4 7 21,3 7 14,1 9 Stafett ,0 4 Aa 9,7 47 9, ,7 38 Totalt 8, , , Staffett är ej lägre ett eget svarsalterativ efter För ebart gruppe överläkare, distriktsläkare och specialistläkare är medelvärdet 8,4 och mediae 6. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

8 Uppdelat efter specialitetsgrupp redovisas flest utbildigs iom barmedici (barmedici, itermedici och kirurgi har alla ca 12 s exter fortbildig i medeltal) meda allmämedici hamar lägst ed, se vidare tabell 7. Tabell 7 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på specialitetsgrupp Specialitetsgrupp Sitt atal Sitt atal Sitt atal Allmämedici 5, , ,3 202 Aestesi 6, ,2 60 6,4 52 Barmedici 12, , ,1 48 Hud ,6 14 Itermedici 12,3 49 9,7 45 9,6 63 Kardiologi 2 10, , Geriatrik 2 7,6 26 6, Ifektio ,5 17 Övr. it.med.spec. 8,5 68 9,2 71 9,5 104 Kirurgi 11, , ,1 58 Ortopedi 9,5 44 9, ,2 34 Övr. kirurg.spec. 9, , ,9 35 Kli lab spec 10,9 26 7,4 31 8,4 40 Gyekologi 11, ,5 46 7,0 69 Neurologi ,8 13 Psykiatri ikl BUP 7,6 69 9,8 69 8,9 78 Radiologi 10, , ,6 50 Okologi ikl gy. 9,6 15 7,7 23 9,9 8 Ögo 9, ,7 24 8,6 21 Öro, äsa, hals 9,0 23 7,9 25 6,7 22 Rehab ,2 6 Övriga 8, ,6 59 9,9 8 Totalt 8, , , Hud, ifektio, eurologi och rehab redovisas ite som ega specialitetsgrupper efter Kardiologi och geriatrik redovisas ite som ega specialitetsgrupper Betydelse av Övriga varierar över tide, se fototera 1 och 2 4 På grud av partiellt bortfall i specialitet blir totala atalet år 2005 e idivid midre jämfört med tabell 3. Liksom tidigare utmärker sig bristspecialitetera allmämedici, psykiatri och geriatrik egativt. Trots stora behov av kompetesutvecklig och erfarehetsutbyte får läkara i dessa specialiteter betydligt midre exter fortbildig jämfört med geomsittet C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

9 Fiasierig Resultatet för fråga Vem fiasierade utbildigara (kurskostader, resa och hotell)? redovisas på ett speciellt sätt. Förutom partiellt bortfall har de idivider för vilka de totala fiasierige ite summerar till 100 procet filtrerats ut ( = 803, partiellt bortfall/filtrerig = 129). Svare ka äve räkas samma och redovisas på två sätt. I dea rapport redovisas resultatet dels oviktat, dels med svare på fiasierig viktat efter hur måga utbildigs respektive idivid har agivit att de deltagit i. Beroede på vald beräkigsmetod svare skiljer sig resultate e del åt, se tabell 8 eda: Tabell 8 Fiasierig av utbildigara, oviktat resultat samt resultat viktat efter atal utbildigs Fiasiär Oviktad Adel (%) Viktad Adel (%) Oviktad Adel (%) Viktad Adel (%) Oviktad Adel (%) Viktad Adel (%) Arbetsgivare Forskigsmedel/foder Läkemedels/medicisktekisk idustri Jag själv Summa Observera att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Som framgår av tabelle uppskattar de som svarat att arbetsgivare står för de största dele av kostade för utbildige. Dea adel har ökat för varje år som udersökige geomförts. Arbetsgivare kvarstår som huvudfiasiär äve om resultate viktas, me adele sjuker samtidigt som grade av fiasierig via forskigsmedel/foder ökar. Detta torde höra samma med att idivider som arbetar med/iom forskig som ett led i forskige äve deltar i fler/lägre utbildigar. Eftersom läkemedelsidustri ofta medverkar i kurser och kogresser uta att ta betalt är idustris bidrag till fiasierige betydligt större ä vad som framgår av svare i dea ekät. Å adra sida betalar arbetsgivara oftast lö uder utbildigsa, vilket ite heller fågades upp av dea fråga. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

10 Nöjdhet med de extera utbildige Frå och med 2006 års ekät ställs fråga Hur öjd är du med de extera fortbildig du fått uder 2006?. Då det är det första året fråga ställs fis iga tidigare resultat att jämföra med. Tabell 9 Nöjdhet med de extera fortbildige uder 2006 redovisat efter befattig Befattig Mycket öjd Nöjd Midre Ite alls Totalt (%) (%) öjd (%) öjd (%) (%) Verksamhetschef Överläkare Distriktsläkare Specialistläkare Professor Uiversitetslektor Aa Totalt Partiellt bortfall = 41. Observera äve att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Totalt är cirka 73 procet av läkara mycket öjda eller öjda med de extera fortbildig de fått uder Det iebär att drygt e av fyra läkare atige är midre öjd eller ite öjd alls C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

11 Tabell 10 Nöjdhet med de extera fortbildige uder 2006 redovisat efter specialitetsgrupp Specialitetsgrupp Mycket Nöjd Midre Ite alls Totalt öjd (%) (%) öjd (%) öjd (%) (%) N Allmämedici Aestesi Barmedici Itermedici Kardiologi Geriatrik Övriga itermediciska specialiteter Kirurgi Ortopedi Övriga kirurgiska specialiteter Kliiska laboratoriespecialiteter Gyekologi Psykiatri iklusive BUP Radiologi Okologi ikl gyekologisk okologi Ögo Öro, äsa, hals Övriga Totalt Partiellt bortfall = 43. Observera äve att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Mest öjda är med si fortbildig är barmedici, gyekologi och radiologi. Mest missöjda är allmämedici, okologi, aestesi, geriatrike och de kirurgiska specialitetera. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

12 Övriga frågor Fem övriga frågor ställdes i ekäte. Om iget aat ages föreligger ige ämvärd skillad mella mä och kvior. På fråga Fis det på di arbetsplats e orgaisatio som tillvaratar och uppmutrar möjligheter till lärade i det dagliga arbetet? var resultatet följade ( = 925, partiellt bortfall = 7): Tabell 11 Adel som ager att orgaisatio fis som tar tillvara/uppmutrar lärade i det dagliga arbetet Kvior (%) Mä (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Ja Ja, till viss del Nej Totalt Observera att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Nästa tre av tio läkare svarar Nej på dea fråga. Kvior svarar Ja eller Ja, till viss del i ågot högre utsträckig ä mä. E viss positiv tred fis, fler ager idag att de har e orgaisatio som uppmutrar möjligheter till lärade i det dagliga arbetet, 23 % i geomsitt 2004 jämfört med 26 % På fråga Fis det på di arbetsplats e struktur för kotiuerlig gemesam iterutbildig såsom falldragigar, kogressrapporter etcetera? var resultatet följade ( = 927, partiellt bortfall = 5): Tabell 12 Adel som ager att struktur fis för kotiuerlig iterutbildig Kvior (%) Mä (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Ja Ja, till viss del Nej Totalt Observera att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Nästa var femte läkare svarar Nej på dea fråga. Äve på dea fråga är adel mä som svarar Nej ågot större ä motsvarade adel av kviora. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

13 På fråga Har Du uder det seaste året haft utveckligssamtal med di chef? svarade läkara på följade sätt ( = 912, partiellt bortfall = 20): Tabell 13 Adel som ager att de haft utveckligssamtal med si chef det seaste året Kvior (%) Mä (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Ja Nej Totalt Närmare 2/3 har haft utveckligssamtal uder det seaste året, vilket är ugefär samma resultat som i förra årets ekät. Det fis e positiv utvecklig där 63 % hade utveckligssamtal 2004 jämfört med 67% På fråga Har Du e pla för vilka utbildigar Du skall gå uder det kommade året som di chef ställt sig positiv till? fördelade sig svare på följade sätt ( = 881, partiellt bortfall = 51): Tabell 14 Adel som ager det för det kommade året fis e pla över utbildigar som chefe ställt sig positiv till Kvior (%) Mä (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Ja Nej Totalt Det är fortfarade e hög adel som sakar utbildigspla, me jämfört med tidigare år har e viss förbättrig skett. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

14 På fråga Uppmutras Du av di chef att fortbilda Dig? var resultatet följade ( = 906, partiellt bortfall = 26): Tabell 15 Adel som ager att struktur fis för kotiuerlig iterutbildig Kvior (%) Mä (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Samtliga (%) Ja, oftast Ja, i viss må Nej, kappast Nej, ite alls Totalt Observera att vissa kolumer på grud av avrudig i presetatioe ej summerar till 100%. Nästa tre av fyra läkare (74%) ager att de oftast eller i viss må uppmutras att fortbilda sig. Kvior ager i högre grad ä mä att de oftast eller vi viss må uppmutras att utbilda sig, adele för kvior är 80% att jämföra med mäes 71%. C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

15 Bilaga 1 Represetativitet - Fortbildigsekät 2006 POPULATION URVAL SVAR Medlem i SL, DLF, SLCF < 65 år Var 15:e Adel = 77 % Atal (N) = = = * (per ) (draget ) (per ) Kö % % % Kvior Mä Summa Ålder % % % Summa * 932/978 = 95,3% verksamma som läkare (partiellt bortfall 36) C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

16 Bilaga 2 Svarsfördelig för vissa bakgrudsfrågor - Fortbildigsekät 2006 Dessa två tabeller avser ge ytterligare bakgrudsiformatio krig de idivider som besvarat 2006 års ekät. Svare ages för yrkesverksamma läkare, totalt 932 stycke. Atal partiellt bortfall redovisas efter respektive tabell. Fråga 4 Specialitet/Specialitetsgrupp Specialitetsgrupp Atal Adel (%) Allmämedici ,0 Aestesi 56 6,0 Barmedici 59 6,4 Itermedici 50 5,4 Kardiologi 27 2,9 Geriatrik 26 2,8 Övriga itermediciska specialiteter 69 7,4 Kirurgi 50 5,4 Ortopedi 44 4,7 Övriga kirurgiska specialiteter 31 3,3 Kliiska laboratoriespecialiteter 27 2,9 Gyekologi 58 6,2 Psykiatri iklusive BUP 70 7,5 Radiologi 40 4,3 Okologi ikl gyekologisk okologi 15 1,6 Ögo 22 2,4 Öro, äsa, hals 23 2,5 Övriga 48 5,2 Summa ,0 Partiellt bortfall = 3

17 17 Fråga 4 Tjästgör iom Ladstig/motsvarade Atal Adel (%) Stockholm ,9 Uppsala 55 5,9 Södermalad 19 2,1 Östergötlad 50 5,4 Jököpig 26 2,8 Krooberg 15 1,6 Kalmar 10 1,1 Gotlad 4 0,4 Blekige 19 2,1 Skåe ,6 Hallad 27 2,9 V Götalad ,9 Värmlad 20 2,2 Örebro 28 3,0 Västmalad 22 2,4 Dalara 28 3,0 Gävleborg 20 2,2 Västerorrlad 13 1,4 Jämtlad 15 1,6 Västerbotte 38 4,1 Norrbotte 13 1,4 Summa ,0 Partiellt bortfall = 7 C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

18 Bilaga 3 Kompletterade redovisig av hur måga extera utbildigs läkara ager sig ha haft uder Fortbildigsekät 2006 Dea bilaga kompletterar de tidigare redovisige av svare på det agiva totala atalet extera utbildigs som respektive respodet agivit. Precis som tidigare ikluderas edast yrkesverksamma läkare i redovisige (totalt 932 idivider). Observera att de uppdelade redovisige iblad ite summerar till 932 idivider. Detta beror på partiellt bortfall i bakgrudsvariabel. Observera äve att vissa grupper är mycket små, och att medelvärdet bör tolkas med försiktighet. Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på kö Kö Sitt atal Sitt atal Sitt atal Kvior 8, , ,6 364 Mä 9, , ,1 578 Totalt 8, , ,5 942 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på åldersgrupp Åldersgrupp Sitt atal Sitt atal Sitt atal , , , , , , , , , , , ,0 149 Totalt 8, , ,5 942 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på arbetsgivare Arbetsgivare Sitt atal Sitt atal Sitt atal Ladstig/Kommu 9, , ,2 813 State 10, , ,2 36 Privat aställd 6,7 84 7,6 76 7,6 77 Aa 8,7 19 7,8 14 5,6 16 Totalt 8, , ,5 942

19 19 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på arbetsplats Arbetsplats Uiversitets- /regiosjukhus Sitt atal Sitt atal Sitt atal 9, , ,8 327 Lässjukhus 9, , ,1 214 Läsdelssjukhus 8,4 93 7,0 98 7,5 116 Vårdcetral 6, , ,6 181 Privat sjukhus 7,8 25 7,6 28 7,8 29 Privat mottagig 8,6 31 8,6 27 4,3 19 Aa 8, ,0 48 9,5 56 Totalt 8, , ,5 942 Atal exter medicisk fortbildig uppdelat på ladstig/motsvarade Tjästgör iom Sitt atal Sitt atal Sitt atal Stockholm 9, , ,6 219 Uppsala 6, ,0 41 8,7 43 Södermalad 6,4 19 8,7 25 7,5 24 Östergötlad 8,5 50 7, ,0 43 Jököpig 7,1 24 9,4 36 8,7 26 Krooberg 6,3 15 7,6 17 7,6 27 Kalmar 6,1 10 9,2 16 6,4 17 Gotlad 9,8 4 1,0 3 6,7 6 Blekige 7,4 18 8,6 18 7,4 8 Skåe 11, , ,6 135 Hallad 10,0 27 6,9 25 6,2 23 V Götalad 8, , ,1 151 Värmlad 9, ,7 25 6,0 28 Örebro 8,7 26 9,1 38 8,9 28 Västmalad 10,4 21 6,5 22 6,6 24 Dalara 8,0 28 8, ,3 21 Gävleborg 4, ,3 11 9,7 23 Västerorrlad 9, ,1 23 9,5 19 Jämtlad 13,5 14 7,8 17 8,1 10 Västerbotte 8, ,1 33 9,2 46 Norrbotte 5, ,6 26 6,5 21 Summa 906 8,8 9, ,5 942 C:\Users\evwi\AppData\Local\Microsoft\Widows\Temporary Iteret Files\Cotet.Outlook\CCZ6WDFI\

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund Fortbildigsekät 2007 Sveriges läkarförbud Iehåll 1. Läkarförbudets fortbildigsekät 2007... 2 2. Sammafattig... 2 2.1. Resultat 2007 aställda läkare... 2 3. Iterutbildig... 5 3.1. Uppdelat på befattig...

Läs mer

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund Fortbildningsenkät 2009 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning 1. Läkarförbundets fortbildningsenkät 2009... 1 2. Sammanfattning..... 2 3. Internutbildning... 4 3.1. Uppdelat på befattning... 4 3.2.

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Istitutioe för matematisk statistisk Statistiska metoder, 5 poäg MSTA36 Peter Ato LÖSNINGSFÖRSLAG 005-10-6 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistiska metoder, 5 poäg

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 1)

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 1) Fiasiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 008) Föreläsig 4 (del 1) Sampligfördeligar (LLL Kap 8) Departmet of Statistics (Gebreegus Ghilagaber, PhD, Associate Professor) Fiacial Statistics (Basic-level course,

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Juridiska fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Aika Ludmark April 2009

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Lösning till tentamen för kursen Log-linjära statistiska modeller 29 maj 2007

Lösning till tentamen för kursen Log-linjära statistiska modeller 29 maj 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET MS 3150 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avd. Matematisk statistik 29 maj 2007 Lösig till tetame för kurse Log-lijära statistiska modeller 29 maj 2007 Uppgift 1 a Modelle uta ågra

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Lösningsförslag 081106

Lösningsförslag 081106 Lösigsförslag 86 Uppgift Trädslag: kvalitativ, omialskala (diskret) Diameter: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Höjd: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Ålder: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Trädslag:

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Tekisk-aturveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Olof Igesso,

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden Stat. teori gk, ht 006, JW F19 HPOTESPRÖVNING (NCT 11.1-11.) Hypotesprövig för e differes mella två medelvärde Samma beteckigar som vid kofidesitervall för differes mella två populatiosmedelvärde: Medelvärde

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer)

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer) Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Newto-Raphsos metod NEWTON-RAPHSONS METOD (e metod för umeris lösig av evatioer Måga evatioer är besvärligt och iblad äve omöjligt att lösa eat. Då aväder ma umerisa metoder

Läs mer

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall:

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall: LÖSNINGAR TILL Matematisk statistik Tetame: 2014 10 28 kl 14 00 19 00 Matematikcetrum FMS 086 Matematisk statistik för B, K, N och BME, 7.5 hp Luds tekiska högskola MASB02 Matematisk statistik för kemister,

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer