FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009"

Transkript

1 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September FastTV090901_20 sidor.idd

2 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede emissioe i FastTV.et AB (publ). Förkortigara FastTV och bolaget aväds på ett flertal ställe i detta ivesterigsmemoradum. Med detta meas FastTV.et AB (publ) me också, beroede på sammahag, som förkortig på Fast- TV-kocere. Aktiera i FastTV är upptaga till iofficiell till hadel vid Aktietorget. Hadelsposte omfattar aktier. Aktietorget är ett auktoriserat värdepappersbolag och står uder Fiasispektioes tillsy. Hadel i bolagets aktier ka blad aat följas på Iteretadresse samt på de ledade affärstidigaras sidor för börskurser uder Aktietorget. Bolaget följer i si iformatiosgivig tillämpliga lagar och författigar samt rekommedatioer som gäller för aktiemarkadsbolag. All iformatio som lämas i ivesterigsmemoradumet bör oga övervägas, i syerhet med avseede på de specifika förhållade som framgår i avsittet Riskfaktorer på ästa sida och som beskriver risker som e ivesterig i FastTVs aktie iebär. Ivesterigsmemoradumet riktar sig ite, direkt eller idirekt, till sådaa persoer vars evetuella förvärv av aktier i FastTV förutsätter prospekt, registrerigs- eller adra åtgärder ä som följer av svesk rätt. Ivesterigsmemoradumet får ite distribueras i eller till lad där distributioe av ivesterigsmemoradumet förutsätter ytterligare registrerigs- eller adra åtgärder ä sådaa som följer av svesk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådat lad. Varke bolagets uvarade aktier eller de ya aktiera har registrerats eller kommer att registreras eligt Uited States Securities Act frå 1933 eller tillämplig lag i aat lad och ivesterigsmemoradumet riktar sig ite till aktieägare med hemvist i USA, Australie, Japa, Nya Zeelad, Sydafrika eller Kaada, eller med hemvist i ågot aat lad där distributio eller offetliggörade av ivesterigsmemoradumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registrerigar eller adra åtgärder ä de krav som följer av svesk lag. För detta ivesterigsmemoradum gäller svesk lag. Tvist på grud av iehållet i detta ivesterigsmemoradum skall avgöras eligt svesk lag och av svesk domstol exklusivt. Välige otera särskilt att detta ivesterigsmemoradum edast är e sammafattade beskrivig av bolagets verksamhet och ställig. Iformatioe i dokumetet avser ej vara fullstädig eller uttömmade och aktieägare och ivesterare avråds frå att basera sia ivesterigsbeslut ebart på de iformatio som framkommer i detta ivesterigsmemoradum. Det bör uderstrykas att styrelseledamötera Fredrik Marthise och Per Adré Rykhus tillträdde sia styrelseuppdrag de 2 september 2009, d v s vid samma årsstämma som fattat beslut om de i detta ivesterigsmemoradum preseterade emissioe. Beaktat att Fredrik Marthise och Per Adré Rykhus således tillträtt sia styrelseuppdrag efter det förevarade ivesterigsmemoradumet gått i tryck har dessa styrelseledamöter överhuvudtaget ite haft möjlighet att ta ställig till iehållet och ka följaktlige ite ases asvara för iehållet i detta ivesterigsmemoradum. Ivesterigsmemoradumet har ej registrerats hos Fiasispektioe i elighet med bestämmelsera i 2 kap lage (1991:980) om hadel med fiasiella istrumet samt Kommissioes förordig (EG) r 809/2004. Hadligar som hålls tillgägliga för ispektio Hadligar som bolagets bolagsordig, årsredovisigar, delårsrapporter eller utlåtade som till ågo del igår eller hävisas till i detta ivesterigsmemoradum, fis tillgägliga för ispektio på bolagets huvudkotor med adress FastTV.et AB (publ), Årstaägsväge 17 C, SE Stockholm Hadligara fis äve tillgägliga i elektroiskt format på bolagets hemsida et. Om aktieägare eller täkbara ivesterare öskar ta del av dessa hadligar i pappersformat, välige kotakta bolagets huvudkotor på telefoummer Uttalade och bedömigar om framtide Detta ivesterigsmemoradum iehåller uttalade och bedömigar av framtidsiriktad karaktär som återspeglar styrelses uvarade uppfattig och bedömig om framtida täkbara hädelser och fiasiell utvecklig. Orde avser, bedömer, förvätar, skall, förutser, plaerar, progostiserar, aser, borde och likade uttryck ager att iformatioe i fråga hadlar om framtidsiriktade uttalade och bedömigar. Äve om bolaget aser att gjorda uttalade och bedömigar om framtidsiriktad iformatio är rimliga, ka iga garatier lämas att dessa uttalade och bedömigar kommer att ifrias. Framtidsiriktade uttalade och bedömigar uttrycker edast bolagets atagade vid tidpukte för ivesterigsmemoradumets publicerig. Läsare uppmaas att ta del av de samlade iformatioe i ivesterigsmemoradumet och samtidigt ha i åtake att bolagets framtida utvecklig, resultat och framgåg ka skilja sig väsetligt frå bolagets uvarade uttalade och bedömigar. Bolaget gör iga utfästelser att offetligt uppdatera eller revidera framtidsiriktade uttalade och bedömigar till följd av y iformatio, framtida hädelser eller aat utöver vad som krävs eligt lag. Iformatio frå tredje part Detta ivesterigsmemoradum iehåller iformatio om FastTVs markad och brasch iklusive historisk markadsiformatio och braschprogoser. Bolaget har hämtat dea iformatio frå ett flertal källor, blad aat braschorgaisatioer, braschpublikatioer, markadsudersökigar frå tredje part och allmät tillgäglig iformatio, exempelvis Iteret. Varke bolaget, styrelse, ledade befattigshavare eller bolagets huvudaktieägare garaterar att iformatioe frå dessa källor är korrekt. I syerhet skall påpekas att markadsprogoser i olika former är föreade med stor osäkerhet och att iga garatier ka lämas att sådaa progoser kommer att ifrias. Bolaget försäkrar att de iformatio frå tredje ma som förekommer i detta ivesterigsmemoradum, såvitt bolaget käer till och geom jämförelse med aa iformatio som offetliggjorts av berörd tredje ma, har återgivits korrekt och att iga uppgifter har utelämats på ett sätt som skulle göra de återgiva iformatioe felaktig eller missvisade. Utöver iformatio frå utomståede, sammaställer äve FastTV viss markadsiformatio baserad på braschaktörer och adra aktörer som tillhadahåller aalytiskt iformatio. FastTVs itera markadsudersökigar och bedömigar har ej verifierats av oberoede experter och bolaget ka ite garatera att e tredje part eller ågo av FastTVs kokurreter som aväder adra metoder för dataisamlig, aalyser och beräkigar av markadsdata, kommer att erhålla eller geerera samma resultat.

3 Iehållsförteckig Erbjudadet i sammadrag 4 Kommetar frå VD 5 Bakgrud och motiv 6 Ibjuda till teckig av aktier 7 Markade för TV-distributio 8 Affärsidé, affärsmodell, mål och strategiska övervägade 9 Verksamhet 10 Historisk utvecklig 11 Fiasiell översikt 12 Framtidsutsikter 14 Styrelse, ledade befattigshavare och revisor 15 Aktiekapital och ägarförhållade 16 Legala frågor 17 Villkor, avisigar och övrig iformatio om erbjudadet 18 Riskfaktorer Allt företagade och ägade av aktier är föreat med ett visst mått av risktagade och e ivesterig i FastTV skall ases som extra riskfylld då bolaget befier sig i e allvarlig fiasiell situatio eftersom bolaget tvigats upprätta kotrollbalasräkig och för ärvarade geomför ett uderhadsackord. I mars sålde FastTV si daska verksamhet geom att bolagets parter på de daska markade A+ Holdig A/S förvärvade FastTVs ägaradel om 51 procet i FastTVs delägda daska bolag. Försäljige var ett led i att stärka bolagets likviditet samt fokusera på försäljig mot företag (B2B) på de sveska markade. Redovisigsmässigt medförde dock försäljige av de daska verksamhete att FastTV tvigades upprätta e kotrollbalasräkig och ileda ett förfarade för uderhadsackord. Vid tidpukte för distributioe av detta ivesterigsmemoradum hade fordrigsägare till bolaget vars fordrigar tillsammas utgjorde 97 procet av det totala ackordsbeloppet, accepterat ackordet. Bolagets huvudägare Jesper Stevri har via bolag garaterat de återståede dele. Styrelse bedömer att så kallad kotrollstämma kommer att kua hållas i slutet av september 2009 varpå bolagets ega kapital förvätas vara återställt och uderhadsackordet avslutat. Detta uder förutsättig att emissioe beskrive i detta ivesterigsmemoradum eller alterativa fiasierigslösigar ibrigat ödvädigt med kapital. För att kua slutföra uderhadsackordet och därmed återställa balasräkige är bolaget i omedelbart behov av cirka MSEK 4,3 vilket utgör e del av de yemissio som beskrivs i detta ivesterigsmemoradum. För att täcka rörelsekapitalbehovet för de ärmaste 3 5 måadera måste FastTV askaffa cirka MSEK 3,7 vilket äve detta avses täckas geom yemissio. Om emissioe misslyckas och bolaget ite lyckas med att arragera alterativ fiasierig fis e överhägade risk för att bolaget tvigas ileda ett förfarade för företagsrekostruktio eller i värsta fall, tvigas försättas i kokurs. Förutom ova beskriva fiasiella risk fis ett flertal så kallade riskfaktorer som ka få betydelse för FastTVs framtida utvecklig som e ivesterare oga skall beakta. Några av dessa riskfaktorer är att bolaget har e begräsad verksamhetshistoria där egativa resultat täckts upp med villkorade aktieägartillskott och kocerbidrag, att bolagets affärsmodell till vissa delar måste ases som oprövad, att det pågår ett flertal förädrigar i markadsstrukture som ka komma att påverka bolaget, att det fis tekiska risker, att bolaget är beroede av att erbjuda kvalitativa produkter och distributiosformer, att det fis ett beroede av parters för IP-telefoi och bredbad så att så kallad Triple play ka erbjudas och att det äve fis ett beroede av goda relatioer till iehållsleveratörer. Det fis risker förkippade med igåga avtal. Det ka heller ite uteslutas att ett framtida fiasierigsbehov uppstår, att e sabb tillväxt asträger de ega orgaisatioe vilket ka påverka och öka beroedet av yckelpersoer och rekryterig och att mydigheters agerade ka verka egativt på bolaget. Bolaget är dessutom påverkat av kokurreteras agerade och de allmäa kojukture. Slutlige bör påpekas att det alltid fis e osäkerhet i framtidsbedömigar samt att bolagets aktie påverkas av e geerell aktiemarkadsrisk. Dessa riskfaktorer är ite framställda i prioritetsordig och gör ite aspråk på att vara heltäckade. 3

4 Erbjudadet i sammadrag Erbjudadet De som på avstämigsdage de 9 september 2009 var registrerad som aktieägare i FastTV erbjuds med företrädesrätt att tecka sex (6) ya aktier för e (1) iehavd registrerad aktie. Avstämigsdag 9 september 2009 Teckigskurs SEK 0,50 Teckigstid 3 25 september 2009 Hadel i teckigsrätter september 2009 Likviddag Seast 25 september 2009 Maximalt atal aktier som tillkommer geom emissioe Utspädig vid fullteckad emissio 85,7 procet Teckigsförbidelser Vid tillfället för detta ivesterigsmemoradums offetliggörade har bolaget mottagit teckigsförbidelser motsvarade MSEK 7,0 vilket motsvarar 77,8 procet av emissiosvolyme. Bolagets två största aktieägare, Bolagsbyggare AB (30 procet av röste- och kapitaladele i bolaget) och Lyse Tele AS (23,3 procet), har bägge meddelat styrelse att de kommer att tecka det atal aktier i emissioe som deras företrädesrätt medger. Tilldeligspriciper Om ite samtliga aktier teckats med stöd av teckigsrätter skall styrelse besluta om tilldelig av aktier teckade uta teckigsrätter varvid tilldelig i första had skall ske till dem som teckat aktier med stöd av teckigsrätter, oavsett om teckare var aktieägare på avstämigsdage eller ite och i adra had skall tilldelig ske till adra som amält sig för teckig uta stöd av teckigsrätter samt till lågivare till bolaget. Kortam FATV Aktielista Aktietorget ISIN-kod SE Tidpukter för ekoomisk iformatio FastTV lämar återkommade ekoomisk iformatio eligt följade pla. Bolagets räkeskapsår är 1 jauari 31 december. Delårsrapport ja sept ovember 2009 Bokslutskommuiké februari 2010 Delårsrapport ja mars maj 2010 Årsredovisig 2009 maj 2010 Årstämma 2009 maj

5 Kommetar frå VD FastTV är idag ett företag som har e komplett IPTV-produkt med ett av Sveriges största utbud av TV-kaaler och Video o Demad (VOD). De seaste åre har varit tuffa för FastTV, tillväxte har ite ått upp till förvätigara och bolaget har gjort stora förluster. Själv tillträdde jag tjäste som VD vid årsskiftet 2008/2009 och fortsatte de itesiva geomlysig av bolaget som reda påbörjats. Besparigar har gjorts överallt där det gått att spara. Målet har varit att uppå maximal kostadseffektivitet för att så sabbt som möjligt uppå lösamhet. Med aledig av försäljige av vår daska verksamhet har vi dock tvigats upprätta e kotrollbalasräkig och ileda ett uderhadsackord. För att å lösamhet har FastTV lagt om si strategi, fokus ligger u på B2B, d v s försäljig mot företag där vi hjälper befitliga bredbadsoperatörer att bli så kallade Triple play aktörer. Vårt försäljigsarbete är idag fokuserat på ett stort atal bredbadsoperatörer på de sveska markade. Detta iebär att vi slipper de kostsamma slutkudsbearbetige. Vi har uder iledige av 2009 sålt vår del i det daska bolaget FastTV A/S, fortsatt se över våra kostader samt påbörjat ett uderhadackord som i skrivade stud har accepterats till över 97 procet av berörda leveratörer. Alla dessa isatser börjar u ge resultat. Periode ja jui 2009 gjorde FastTV ett rörelseresultat på KSEK att jämföra med samma period 2008 då rörelseresultatet var KSEK IPTV-markade har verklige tagit fart de seaste tide. I och med att bredbadskapacitete byggs ut till fler och fler hushåll och de tillgägliga badbredde hela tide ökar så får fler och fler kosumeter möjlighet att asluta sig till IPTV. Med detta som bakgrud så ser FastTV ljust på framtide. Vi fis idag i cirka 25 stadsät rut om i Sverige, vi levererar till ät i både Norge och Damark. Vi har ett ytt parterkocept där vi ka leverera IPTV till bredbadsoperatörer som idag är så kallade Duo-play aktörer, det vill säga de levererar Iteret och IP-telefoi. Geom att lägga till vår IPTV-tjäst blir dessa operatörer Triple-Play aktörer vilket stärker deras erbjudade. Emissioslikvide skall i första had avädas till att slutföra uderhadsackordet samt säkerställa bolagets tillväxt och stärka samarbetet med befitliga parters som idag levererar vårt iehål och vår tekik. Vid tidpukte för prospektets registrerig har vi mottagit teckigsförbidelser motsvarade 77,8 procet av emissiosvolyme. Geom reda vidtaga åtgärder, de stärkta fiasiella ställige me äve geom kommade åtgärder, är det mi och styrelses uttalade mål att FastTV kommer att ha ett positivt kassaflöde reda i slutet av detta år för att seda vara lösamt uder FastTV har uder de seaste åre ivesterat stora belopp och iehar e klarerad rättighetsportfölj med över 100 TV-kaaler. Vi har e väl iarbetad tekisk plattform för att distribuera IPTV och vi har fuit ett effektivt parterkocept som gör det möjligt för oss att med små medel å ett stort atal kosumeter. Emissioe som beskrivits i detta ivesterigsmemoradum ger oss möjlighete att på allvar etablera FastTV som e av de ya aktörera på markade. Välkomme att delta i FastTVs emissioserbjudade! Jörge Johasso VD 5

6 Bakgrud och motiv Kotrollbalasräkig och uderhadsackord I mars sålde FastTV si daska verksamhet geom att bolagets parter på de daska markade A+ Holdig A/S förvärvade FastTVs ägaradel om 51 procet i FastTVs delägda daska bolag. Försäljige var ett led i att stärka bolagets likviditet samt fokusera på försäljig mot företag (B2B) på de sveska markade. Redovisigsmässigt medförde dock försäljige av de daska verksamhete att FastTV tvigades upprätta e kotrollbalasräkig och ileda ett förfarade för uderhadsackord. Vid tidpukte för detta ivesterigsmemoradums distributio hade fordrigsägare till bolaget vars fordrigar tillsammas utgjorde 97 procet av det totala ackordsbeloppet, accepterat ackordet. Bolagets huvudägare Jesper Stevri har via bolag garaterat de återståede dele. Styrelse bedömer att så kallad kotrollstämma kommer att kua hållas i slutet av september 2009 varpå bolagets ega kapital förvätas vara återställt och uderhadsackordet avslutat. Detta uder förutsättig att emissioe beskrive i detta ivesterigsmemoradum eller alterativa fiasierigslösigar ibrigat ödvädigt med kapital. För att kua slutföra uderhadsackordet och därmed återställa balasräkige är bolaget i omedelbart behov av cirka MSEK 4,3 vilket utgör e del av de yemissio som beskrivs i detta ivesterigsmemoradum. För att täcka rörelsekapitalbehovet för de ärmaste 3 5 måadera måste FastTV askaffa cirka MSEK 3,7 vilket äve detta avses täckas geom yemissio. Om iga eller väldigt få av bolagets aktieägare teckar i emissioe kommer de som i förtid lämat i teckigsförbidelser avseede emissioe att tecka aktier upp till ett belopp av MSEK 7,0. Om dessa ivesterare ite skulle ha möjlighet att uppfylla sitt åtagade, vilket eligt FastTVs bedömig är osaolikt, fis alterativa hadligsplaer. I ett sådat läge kommer bolaget att försöka fiasiera kapitalbehovet geom exempelvis e riktad emissio och/eller bakfiasierig. Det ka också leda till e reviderad strategi för FastTV och förmodlige också iebära e lägre ivesterigsivå samt persoaledskärigar. Om emissioe misslyckas och bolaget ite lyckas med att arragera alterativ fiasierig fis e överhägade risk för att bolaget tvigas ileda ett förfarade för företagsrekostruktio eller i värsta fall, tvigas sättas i kokurs. Affärsmöjlighetera har ökat Trots de för ärvarade betugade fiasiella situatioe fis ett flertal positiva faktorer att uppmärksamma. Efter att FastTV seda bolaget grudades 2003 edast presterat kraftigt egativa resultat, ka bolaget för periode ja-jui 2009 uppvisa ett rörelseresultat på KSEK att jämföras med rörelseresultatet för motsvarade period 2008 på KSEK Förbättrige beror dels på att försäljige ökade med KSEK till KSEK jämfört med samma period 2008, dels på att bolagets fasta kostadsmassa kraftigt reduceras. Noterbart är också att bolaget för periode ja jui 2009 belastats med KSEK 800 i kostader för pågåede uderhadsackord. FastTVs justerade strategi att vara e reodlat BTB-aktör, d v s att edast bedriva försäljig mot företag, har haft stor betydelse för att reducera bolagets fasta kostader. Det är styrelses bedömig att i takt med att bredbadsutbyggade fortgår och allt mer effektiva komprimerigstekiker itroduceras så ärmar sig tidpukte då FastTV fullt ut ka deltaga i kommersialiserige av IPTV. Äve om väge varit krokig är det i detta sammahag viktigt att påpeka att FastTV seda starte 2003 byggt upp ett företag som idag lagt de tre viktigaste hörsteara för att kua expadera verksamhete ytterligare: FastTV har säkrat ett stort programutbud FastTV har de ödvädiga tekiska ifrastrukture FastTV har etablerat kostadseffektiva markadsförigskaaler Geom att grude lagts med dessa tre hörstear är det FastTVs uppfattig att bolaget har skapat ett förspråg getemot flera av bolagets kokurreter. Det faktum att avsevärt med kapital och tid måste avsättas för att å e markadspositio likade FastTVs medför att etablerigshidre för ya aktörer är höga. Detta bekräftas av att alltfler större aktörer kotaktar FastTV i syfte att ileda samarbete. I de flesta falle avser dessa propåer att få tillgåg till FastTVs uvarade och framtida IPTV-tjäster och därmed kua markadsföra dessa uder eget varumärke. FastTV aser också att det ökade atalet kotakter med täkbara samarbetsparters bekräftar att affärsmöjlighetera har ökat för FastTV. Notera dock att för att FastTV skall kua ta tillvara de bedömda affärsmöjlighetera är bolaget beroede av att emissioe beskrive i detta ivesterigsmemoradum eller alterativa fiasierigslösigar ibrigat ödvädigt med kapital samt att bolaget i framtide ka arragera ytterligare fiasierig. Kapitalavädig (MSEK) Slutförade av uderhadsackord 4,3 Rörelsekapital 3,7 Emissioskostader 1,0 Summa 9,0 6

7 Ibjuda till teckig av aktier Emissioserbjudadet På årsstämma de 2 september 2009 beslutade styrelse att öka bolagets aktiekapital med högst SEK ,60 frå SEK ,60 till högst SEK ,20 geom emissio av högst aktier med ett kvotvärde om SEK 0,20 per aktie. Ökige av aktiekapitalet skall ske med företrädesrätt för uvarade aktieägare. Betalig skall ske kotat eller geom kvittig. Emissioe riktar sig till aktieägara i FastTV som på avstämigsdage de 9 september 2009 var aktieägare i FastTV. För e (1) iehavd registrerad aktie i bolaget ges rätt att tecka sex (6) ya aktier. Teckigskurs är fastställd till SEK 0,50. Kapitalökig och utspädigseffekter Kapitalökige uppgår till MSEK 9,0. Geom emissioe kommer bolaget att tillföras cirka MSEK 8,0 efter beräkade emissioskostader om cirka MSEK 1,0. Atalet aktier kommer att ökas med högst aktier frå aktier till högst Erbjudadet motsvarar vid full teckig e utspädig på 85,7 procet för de aktieägare som ej väljer att delta i erbjudadet. Teckigsförbidelser Vid tillfället för detta ivesterigsmemoradums offetliggörade har bolaget mottagit teckigsförbidelser motsvarade MSEK 7,0 vilket motsvarar 77,8 procet av emissiosvolyme. Bolagets två största aktieägare, Bolagsbyggare AB (30 procet av röste- och kapitaladele i bolaget) och Lyse Tele AS (23,3 procet), har bägge meddelat styrelse att de kommer att tecka det atal aktier i emissioe som deras företrädesrätt medger. Kvittigsemissio Förutom företrädesemissioe beskrive i detta ivesterigsmemoradum och som beslutades på extra bolagsstämma de 2 september 2009, beslutade äve stämma att geomföra e kvittigsemissio riktad till fyra parter som har fordrigar på bolaget. Dea riktade emissio omfattar totalt st aktier och aktiekapitalet kommer att ökas med SEK De ya aktiera emitteras till samma teckigskurs som teckigskurse vid företrädesemissioe, SEK 0,5 per aktie. Uder förutsättig att företrädesemissioe om högst aktier fullteckas medför de riktade emissioe att atalet aktier ökar frå till vilket motsvarar e utspädig av kapitaladele i bolaget på 14,8 procet. Styrelse i FastTV hävisar i övrigt till redogörelse i detta ivesterigsmemoradum vilket upprättats av styrelse i FastTV med aledig av detta erbjudade. Styrelses försäkra FastTV är asvarig för de iformatio som lämas i detta ivesterigsmemoradum och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgiftera i dokumetet, såvitt de vet, överesstämmer med de faktiska förhålladea och att igetig är utelämat som skulle kua påverka dess iebörd. Det bör uderstrykas att styrelseledamötera Fredrik Marthise och Per Adré Rykhus tillträdde sia styrelseuppdrag de 2 september 2009, d v s vid samma årsstämma som fattat beslut om de i detta ivesterigsmemoradum preseterade emissioe. Beaktat att Fredrik Marthise och Per Adré Rykhus således tillträtt sia styrelseuppdrag efter det förevarade ivesterigsmemoradumet gått i tryck har dessa styrelseledamöter överhuvudtaget ite haft möjlighet att ta ställig till iehållet och ka följaktlige ite ases asvara för iehållet i detta ivesterigsmemoradum. Stockholm de 3 september 2009 FastTV et AB (publ) Styrelse 7

8 Markade för TV-distributio Broadcast TV TV-sädigar utvecklades ur radiotekik och distribueras geom markät via ate, satellit eller kabel. Aktörer som säder TV på detta sätt brukar valigtvis kallas för programbolag. TV-kaalera skickas som radiosigaler och mottagare tar emot respektive TV-kaal geom e kaalväljare som motsvarar e särskild radiofrekves, precis som på e radio. Det är på detta sätt traditioella TV-sädigar går till både aaloga och digitala oberoede av om de levereras via ate, satellit eller kabel. För kommersiella TV-kaaler har e kaals varumärke varit det viktigaste vid försäljig av sädigstid där e tittargrupp säljs till aosörer. Detta är fortfarade grude för de traditioella affärsmodelle och förutspås vara så äve iom de ärmaste framtide. FastTV bedömer dock att e kraftig tillväxt av kaalutbudet kommer att öka atalet kuder vilket saolikt medför att itäkter frå aboeter och betaltjäster ökar i betydelse. I takt med att IPTV och adra tjäster itroduceras progostiseras därför e kraftig tillväxt av atal aboeter och därmed ökade itäkter. Kosumeteras krav på ya tjäster bedöms försvaga de traditioella affärsmodelle där edast e tittargrupp säljs till aosörer. Digital-TV Utvecklige av digital komprimerig har haft e dramatisk effekt på vilket sätt TV-sigaler distribueras. Digital- TV säds oftast med komprimerigstekike MPEG-2 i e hastighet av 3-8 Mbps. Uder de seaste åre har e vidareutvecklig av MPEG-2 skett, MPEG-4 har utvecklats till e äu effektivare kompressiostekik. Med MPEG-4 formatet reduceras badbreddsbehovet dramatiskt vilket gör att kosumetera ka ta del av streamig-tjäster, fler kaaler och äve HDTV via de traditioella kopparäte. MPEG-4 tekike håller således på att dramatiskt miska behovet av badbredd för TV-sigaler vilket är e förutsättig för större spridig via bredbadsifrastrukture. Digital-TV distribueras via fyra olika plattformar. Atige geom markätet via ate, satellit, kabel eller via IP (Iteret Protocol) över bredbad. I samtliga fall behöver avädare e speciell avkodare. Dea ka vara itegrerad i TV-apparate eller fias i e separat Set-Top-Box, e så kallad digitalbox. jämfört med adra former för distributio av digital-tv och ka utgöra e kombiatio av blad aat gratis-tv, betal-tv, HDTV, olie-spel samt e mägd möjligheter till edladdigar av såväl yheter som filmer och aa uderhållig. Drivkrafter och treder Markadsladskapet för TV-distributio geomgår för ärvarade e stor förädrig. Utvecklige av bredbadstjäster direkt till hemme sker i sabb takt. Förutom bredbadsaccess erbjuds tjäster som kokurrerar med de traditioella tv-distributioe. Detta förutspås kua leda till e revolutio i brasche, där de traditioella programbolage och tv-operatöreras distributiossätt kommer att käas förlegade. De stora revolutioe bedöms komma iom de ärmaste åre då det i större omfattig ä idag blir möjligt att låta kosumetera själva välja är och hur de vill kosumera attraktiva TV-tjäster i hemmet. FastTV bedömer att de starkaste drivkraftera och tredera är: Markadsladskapet för TV-distributio geomgår e stor förädrig. Tillgåg till badbredd styr markades storlek. Tekikutvecklige kortar de s k värdekedja. Kosumete iteragerar och gör aktiva val. Nya affärsmodeller krävs. Markade förutspås kosolideras. Utvecklig och tillväxt av bredbadsmarkade Grudförutsättige för FastTVs framtida bedömigar och expasiosplaer är att det sker e löpade utvecklig av bredbadskapacitete samt att atalet åbara hushåll successivt ökar. Det är framförallt fyra faktorer som driver de markad FastTV verkar på: Atalet PC-apparater hos hushålle ökar successivt. Atalet Iteretaslutigar per capita fortsätter att öka. IPTV de framtida distributiosforme IPTV är ett TV-format som distribueras via bredbad. Produktutbudet som IPTV möjliggör är betydligt mer flexibelt Överförigskapacitete i äte fortsätter att öka. Priset för att skicka e viss mägd data miskar successivt. 8

9 Affärsidé, affärsmodell, mål och strategiska övervägade Affärsidé FastTVs affärsidé är att via bredbadsifrastruktur erbjuda iteraktiva tjäster och iteraktiv uderhållig till företag på de skadiaviska markade. Affärsmodell FastTVs affärsmodell baseras på att via samarbetsparters å ett direkt kudförhållade med ett stort atal kuder som har tillgåg till bolagets Mediaportal. Grude för kudförhålladet är ett måatligt aboemag för valda programpaket och uthyrig eller försäljig av så kallade Set-Top-Boxar (digitalboxar). Därutöver tillkommer löpade itäkter frå beställigar av Video-o-Demad och Pay-Per-View. I syfte att bredda distributioskaalera och å ut till ett större atal kuder arbetar FastTV med samarbetsparters. FastTVs affärsmodell bygger på att attrahera e så stor kudstock som möjligt. Bolagets värde och itjäigsförmåga är och kommer att vara starkt relaterad till fortsatt utvecklig av bolagets distributiosplattform och det atal kuder som bolaget lyckas kyta till plattforme. Tack vare idustriell drift och övergåg till globala distributiosät i flera läder är kravet på kritisk volym för att uppå lösamhet relativt lågt. Mål FastTV har fastställt tre övergripade mål: att utveckla befitliga parterkocept och att ileda samarbete med ytterligare parters i syfte att få tillgåg till kostadseffektiva distributioskaaler och på så sätt reducera de fiasiella riske, att FastTVs distributiosplattform skall vara tillgäglig för e majoritet av hushålle i Sverige seast 2010, samt att seast uder adra halvåret 2009 uppå positivt kassaflöde. Strategiska övervägade FastTV har seda 2004 lagt stort fokus på att skapa tillgåg till lokala och atioella fiberstrukturer samt att klarera rättigheter avseede distributiosiehållet. Uder 2006 och 2007 har FastTV etablerat parterkocept på markadera i Norge och Damark. Detta iebär att de fortsatta expasioe kommer att ske tillsammas med lokala parters, iitialt i Sverige, Damark och Norge. Geom detta kocept ka FastTV erbjuda sia tjäster till parters befitliga kuder och dra fördel av allt markadsförigsarbete som parters har bedrivit och kommer att bedriva. För FastTV har detta blad aat ieburit att bolaget gått ifrå att vara e reodlad IPTV-operatör till att, via sia parters, bli e så kallad Triple Play-operatör. FastTV har blad aat geom försäljige av de BTC-orieterade verksamhete i Damark justerat si strategi och blivit e reodlad BTB-aktör, d v s försäljige bedrivs i huvudsak mot företagskuder. För ärvarade är bolagets försäljigsarbete fokuserat på ett stort atal bredbadsoperatörer på de sveska markade. I Sverige samarbetar FastTV blad aat med bredbadsoperatörer där partera ikluderar varadras produkter i respektive produktportfölj. I Damark har FastTV sålt sitt dotterbolag till A+ Holdig A/S som är e av Damarks ledade bredbadsoperatörer. FastTV kvarstår dock som leveratör av TV-iehåll till A+ och får därigeom kotakt med A+ befitliga kuder me äve tillgåg till ett atioellt bredbadsät med mägder av ya täkbara kuder. I Norge samarbetar FastTV med Star Nordic AS som äger 50 procet av FastTV AS. Star Nordic är e midre bredbadsoperatör på de orska markade. För samtliga parterskap och samarbete FastTV igår gäller att bolaget äve i framtide kommer att ha direktkotakt med kosumetera via FastTVs Mediaportal. Förutom ova beskriva parterstrategi som utgör grude i bolagets verksamhet så har FastTV gjort följade strategiska övervägade: Kosumete skall alltid erbjudas valmöjligheter och iteraktivitet. Så kallad cross-marketig och gratistjäster skall locka ytterligare kuder. Ivesterigar i ifrastruktur skall miimeras geom att äve i framtide arbeta med parters. Fortsatt expasio i Skadiavie skall skapa stordriftsfördelar. 9

10 Verksamhet Legal struktur FastTV-kocere består av två bolag. Det sveska moderbolaget FastTV.et AB (publ) äger 50 procet det orska bolaget FastTV et AS. Huvudkotoret fis i Stockholm, det orska kotoret i Oslo. Operativ struktur och orgaisatio För ärvarade ser FastTVs orgaisatio ut på följade sätt: Styrelse FastTV.et AB (publ) 50% VD FastTV et AS Norge Iehåll och Rättigheter Markad och Försäljig Tekik Ekoomi och Admiistratio Verksamhetsområde FastTV bedriver idag verksamhet iom området IPTV via Set-Top-Boxar (STB) där bolaget fis represeterat på markadera i Sverige, Damark och Norge. Verksamhete bidrar för ärvarade till merparte av itäktera iom FastTV-kocere. Geom parteravtal i Sverige, Damark och Norge har FastTV för ärvarade access till ära e och e halv miljo hushåll på de skadiaviska markade. Verksamhete bedrivs geom bolagets så kallade Mediaportal. Bolagets tjäster erbjuds via dea Mediaportal och verksamhete består i att utveckla och markadsföra dessa tjäster mot kosumeter, huvudsaklige privatkosumeter. För att kua få tillgåg till FastTV krävs att kude har bredbad aslutet till sitt hushåll och att aslutige är mist 8 Mbps för att tjäste skall fugera väl. Hushållets ätoperatör måste ha FastTVs tjäster i sitt ät för att avädara skall kua bli kuder. Iehåll och rättigheter I fuktioe Iehåll och rättigheter ligger askaffade av rättigheter för TV-kaaler, Video-o Demad, Subscribero-Demad, Per-Per-View, spel, musik m m. Iom dea fuktio bedrivs äve produktutvecklig. Markad och försäljig Iom dea fuktio är bolagets markadsförig, försäljig och kudservice placerad. Iom rame för dea fuktio bedrivs äve produktutvecklig Tekik Fuktioe Tekik asvarar för drift och uderhåll av bolagets tjäster. Detta iefattar ifrastruktur, mottagig, distributio, upphadlig, istallatioer m m. Dea fuktio deltar äve i bolagets produktutvecklig. Ekoomi och admiistratio Fuktioe asvarar för bolagets löpade redovisig, rapporterig, persoaladmiistratio m m. Medarbetare Majoritete av medarbetara arbetar på huvudkotoret i Stockholm. Av koceres sju aställda är fem verksamma i Sverige och två i Norge. Iom fuktioe Iehåll och rättigheter arbetar e perso, iom Markadsförig och försäljig tre persoer, iom Tekik två persoer samt iom Ekoomi och admiistratio e perso. Därtill tillkommer cirka fyra medarbetare som är kuta till bolaget som kosulter. 10

11 Historisk utvecklig Historisk utvecklig Neda preseteras e kortfattad sammafattig av Fast- TVs historiska utvecklig uder åre 2003 jui Beskrivige gör iga aspråk på att vara heltäckade. FastTV grudades I december 2003 förvärvade Boier Etertaimet AB (dåvarade Boier Media AB) 91 procet av FastTV. Kvarvarade io procet behölls av grudara. Åre var rea uppbyggadsår med blygsamma itäckter. I april 2006 förvärvades samtliga aktier i FastTV av bredbadsbolaget Bredbad 2 i Skadiavie AB (publ) (dåvarade SkyCom) som är oterat på de iofficiella markadsplatse First North. I september 2006 beslutade e extra bolagsstämma i Bredbad 2 att geomföra e s k avkoppig av FastTV samt att otera bolaget på Aktietorget. I december 2006 uppåddes e milstolpe i FastTVs historia är bolaget igick ett avtal med statliga Teracom som för första gåge upplät sitt bredbadsät till distributio av IPTV. I juli 2007 iledde FastTV e omstrukturerig av verksamhete som miskade bolagets kostadsbild. Förädrigara medförde e mer kostadseffektiv haterig av kärverksamhete och möjliggjorde ett ökat fokus på färre utvalda framtidsprojekt. I december 2007 förvärvade Jesper Stevri via det helägda bolaget Bolagsbyggare AB aktier i FastTV och blev därmed bolagets störste aktieägare. Bolagsbyggare ABs aktieiehav motsvarar före de i detta ivesterigsmemoradum preseterade företrädesemissioe 30,0 procet av röste- och kapitaladele i bolaget. Hela periode karaktäriserades av att verksamhete huvudsaklige fiasierades med ägarkapital eftersom progostiserade itäkter var lägre ä förvätat. Huvudaledigara till de kraftigt egativa resultate var att dåvarade styrelse och ledig misslyckats med att skapa de itäkter som progostiserats samtidigt som bolagets fasta kostader var betydade, ite mist persoalkostadera. I ovember 2008 geomfördes e riktad emissio till de orska operatöre Lyse Tele AS. Emissio av aktier skedde vilket ibrigade cirka MSEK 5 i kapital till FastTV. Geom emissioe blev Lyse Tele AS äst störste aktieägare i bolaget med e ägaradel om 23,3 procet. Syftet med emissioe var dels att stärka ägarbilde i FastTV med e idustriell part där syergivister kude uppås, dels att stärka FastTVs kapitalbas. I jauari 2009 tillträdde Jörge Johasso som VD på FastTV. Johasso hade seda i augusti 2008 haft befattige som Cotet Maager på FastTV och har dessföria varit försäljigs- och cotetasvarig för Swede Olie och affärsutveckligschef på Vattefall Geab. I mars 2009 påbörjade FastTV laserige av ispeligsbara digitalboxar, så kallade PVR (Persoal Video Recorder) boxar med stöd för att ta emot kaaler frå det digitala markätet. I mars 2009 sålde FastTV si daska verksamhet geom att bolagets parter på de daska markade A+ Holdig A/S förvärvade FastTVs ägaradel om 51 procet i FastTVs delägda daska bolag. Försäljige geomfördes i syfte att fokusera på de sveska markade samt för att stärka FastTVs likviditet. FastTV kommer dock äve fortsättigsvis att vara IPTV-leveratör till A+ som får huvudasvaret att bearbeta de daska markade som s k Triple Play aktör. Försäljige av de daska verksamhete medförde att FastTV tvigades upprätta e kotrollbalasräkig samt ileda ett förfarade för uderhadsackord. I sambad med detta hadelsstoppades bolagets aktie på Aktietorget. På grud av svårigheter med att sabbt presetera e helhetslösig för de uppkoma fiasiella situatioe ådrog sig bolaget e allvarlig erira frå Aktietorgets disciplikommitté som meade att bolaget skulle ha iformerat markade sabbare och på ett mer fullstädigt sätt. Uder sommare accetuerades processe med att stärka bolagets fiasiella ställig vilket ledde fram till de i detta ivesterigsmemoradum preseterade företrädesemissioe med tillhörade i förtid ilämade teckigsförbidelser på MSEK 7,0. För att kua slutföra ackordsförfaradet och därmed återställa balasräkige är bolaget beroede av att MSEK 4,3 av de totala emissiosvolyme om MSEK 9,0 ikommer till bolaget. 11

12 Fiasiell översikt På ästa sida återges fiasiell iformatio i sammadrag avseede FastTV-kocere för räkeskapsåre 2006, 2007 och 2008 samt för periode jauari-jui 2008 respektive Kotrollbalasräkig och uderhadsackord I mars sålde FastTV si daska verksamhet geom att bolagets parter på de daska markade A+ Holdig A/S förvärvade FastTVs ägaradel om 51 procet i FastTVs delägda daska bolag. Försäljige var ett led i att stärka bolagets likviditet samt fokusera på försäljig mot företag (B2B) på de sveska markade. Redovisigsmässigt medförde dock försäljige av de daska verksamhete att FastTV tvigades upprätta e kotrollbalasräkig och ileda ett förfarade för uderhadsackord. Vid tidpukte för distributioe av detta ivesterigsmemoradum hade fordrigsägare till bolaget vars fordrigar tillsammas utgjorde 97 procet av det totala ackordsbeloppet, accepterat ackordet. Bolagets huvudägare Jesper Stevri har via bolag garaterat de återståede dele. Styrelse bedömer att så kallad kotrollstämma kommer att kua hållas i slutet av september 2009 varpå bolagets ega kapital förvätas vara återställt och uderhadsackordet avslutat. Detta uder förutsättig att emissioe beskrive i detta ivesterigsmemoradum eller alterativa fiasierigslösigar ibrigat ödvädigt med kapital. För att kua slutföra uderhadsackordet och därmed återställa balasräkige är bolaget i omedelbart behov av cirka MSEK 4,3 vilket utgör e del av de yemissio som beskrivs i detta ivesterigsmemoradum. För att täcka rörelsekapitalbehovet för de ärmaste 3 5 måadera måste FastTV askaffa cirka MSEK 3,7 vilket äve detta avses täckas geom yemissio. Proforma balasräkig Mot bakgrud av de rådade fiasiella situatioe samt de i detta dokumet preseterade företrädesemissioe återges på ästa sida e så kallad proforma balasräkig avseede FastTV-kocere per de 30 jui Proforma balasräkige är upprättad som om uderhadsackordet hade avslutats, balasräkige hade återställts samt att de beslutade företrädesemissioe hade fullteckats och ibetalts till bolaget. Det skall i detta sammahag påpekas att e proformaredovisig edast har till syfte att iformera och belysa fakta, samt att e proformaredovisig till si atur är avsedd att beskriva e hypotetisk situatio och således ite tjäar till att beskriva bolagets faktiska fiasiella ställig eller resultat. Fullstädiga räkeskapshadligar De fullstädiga årsredovisigara iklusive revisiosberättelser för räkeskapsåre och de fullstädiga delårsrapportera avseede periode jauari-jui 2008 respektive 2009 fis att ladda er frå bolagets hemsida Reviderad fiasiell iformatio Samtliga årsredovisigar som utgjort uderlag för de fiasiella iformatio som återges på ästa sida har reviderats. Delårsrapportera avseede jauari-jui 2008 respektive 2009 har ej reviderats. I revisiosberättelse för 2006 påtalade bolagets revisor blad aat bolagets framtida behov av kapital för de fortsatta drifte. I revisiosberättelse avseede 2007 påtalade bolagets revisor blad aat att ha ej med tillfredsställade säkerhet kude bedöma värdet på aläggigstillgågara, fordrigar på kocerföretag samt fordrigar på mioritete i kocerbalasräkige vilka tillsammas omfattade 22,2 procet av koceromslutige. Med aledig av detta kude revisor varke tillstyrka eller avstyrka att årsstämma fastställde resultaträkige och balasräkige för moderbolaget och kocere. Revisor påtalade vidare i revisiosberättelse för 2007 att det fas kraftiga eftersläpigar i bokförige samt att bolaget hade ett framtida behov av kapital för de fortsatta drifte. I revisiosberättelse för 2008 påtalade bolagets revisor blad aat att det för ett av bolaget utbetalt lå om MSEK 1,4 sakades revisiosbevis som visar att dea utlåig var motiverad. I bokslutet 2008 var dea låefordra edskrive till oll. Vidare uppmärksammades i revisiosberättelse att bolagets ega kapital udersteg hälfte av aktiekapitalet varför styrelse hade e skyldighet att upprätta e kotrollbalasräkig samt det fas eftersläpigar i bokförige och att de itera kotrolle varit bristfällig. Därutöver kostaterades i revisiosberättelse att årsredovisige ej hade upprättats i såda tid att det varit möjligt att hålla årsstämma iom sex måader efter räkeskapsårets utgåg. 12

13 Resultaträkigar Ja-jui Ja-jui (KSEK kocer) Rörelses itäkter Rörelses kostader Rörelses kostader Av- och edskrivigar av aläggigstillgågar Rörelseresultat Resultat avyttrat dotterbolag Resultat frå adelar i dotterbolag Fiasetto Resultat före skatt Skatt Mioritetsitresse Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK 1) 2,58-4,85-16,95-37, Medelatal aktier, st 1) ) Omräkig har skett med häsy till omväd splitt om 100:1. Utspädigeffekte beräkas ej då förluste per aktie blir lägre. Balasräkigar Proforma 30 jui 30 jui 30 jui 31 dec 31 dec 31 dec Tillgågar (KSEK kocer) Teckad ej ibetald emissio Aläggigstillgågar Immateriella aläggigstillgågar Materiella aläggigstillgågar Summa Aläggigstillgågar Omsättigstillgågar Varulager Kudfordrigar Övriga omsättigstillgågar Kassa och bak Summa Omsättigstillgågar Summa Tillgågar Eget kapital Mioritetes adel av eget kapital Lågfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder

14 Framtidsutsikter E allvarlig fiasiell situatio me med goda affärsmöjligheter Som blad aat beskrivits uder avsittet Bakgrud och motiv på sid 6 befier sig FastTV i e allvarlig fiasiell situatio. Det ka vara avgörade för bolagets framtida verksamhet om emissioe preseterad i detta ivesterigsmemoradum lyckas eller ite. Det är e tråkig situatio framförallt mot bakgrud av att bolaget uder det seaste halvåret visat att resultatet kraftigt förbättrats samtidigt som markade mogat för de tjäster som FastTV tillhadahåller. FastTV vill särskilt framhålla att bolaget och dess framtidsmöjligheter står iför ett vägskäl; om emissioe misslyckas och om bolaget därutöver ej heller lyckas med att fia alterativa fiasierigslösigar är riske stor att bolaget tvigas sättas uder företagsrekostruktio eller retav i kokurs. Om emissioe lyckas eller om adra fiasierigslösigar tillkommer är det dock styrelses åsikt att bolagets framtida möjligheter är goda och dessutom har ökat uder det seaste halvåret. Styrelse vill därvid särskilt framhålla följade: FastTV har hittills åstadkommit följade FastTV har på fem år byggt upp ett företag som är apassat för att ta tillvara de stora affärsmöjligheter som bedöms fias i sambad med att IPTV slår igeom som distributiosform. Bolaget har lagt er stora resurser på att ivestera i tekisk ifrastruktur och på att etablera goda relatioer till de iteratioella iehållsleveratörera. För ärvarade har FastTV säkrat IPTV-rättigheter för fler ä 100 TV-kaaler geom avtal med fler 25 programbolag. FastTV har dessutom tillgåg till e moder och utveckligsbar huvudcetral med avacerade övervakigs- och stödsystem samt ett atioellt stamät. Bolaget ka för ärvarade å ära e och e halv miljo hushåll i Sverige, Damark och Norge. Tekikutvecklige skapar affärsmöjligheter Bredbadskapacitete i accessäte ökar, komprimerigstekikera för distributio av TV förbättras städigt och processorea i datorera blir allt sabbare. Det är FastTVs fasta övertygelse att dea utvecklig kommer att leda till att TV i framtide kommer att distribueras över Iteret. E utvecklig som iebär att behovet av stora ivesterigar i ege ifrastruktur för att kua å kosumete väsetligt reducerats. Tack vare att de ya distributiosformera PCTV och Mobil-TV utgår frå samma distributiosplattform som FastTV byggt upp bedömer bolaget att ekoomiska skalfördelar ka uppås är dessa distributiosformat fullt ut kommersialiseras. Markadsstrukture förädras Kosekvese av de beskriva tekikutvecklige är att strukture på markade för TV-distributio med stor saolikhet kommer att slås söder. Avreglerige på telemarkade samt utbyggade av ya ifrastrukturer har lett till att tidigare etablerigshider i form av ivesterigar i ifrastruktur u blivit väsetligt lägre. Om de traditioella aktörera skall behålla sia positioer måste de förädra sia affärsmodeller. Ett tecke på detta är att Triple Playerbjudade har blivit stadard. För att försvara sia markadsadelar, få tillgåg till y tekik och kompetes är det FastTVs bedömig att de traditioella aktörera lierar sig med de ya IPTV-aktörera, alterativt köper upp dom. Plaerad expasio och ärståede mål Mot bakgrud av ovaståede och uder förutsättig att FastTVs fiasiella situatio löses, ser bolaget goda möjligheter i att expadera verksamhete. Iför höste 2009 och 2010 har bolaget fastställt följade ärståede mål: att utveckla befitliga parterkocept och att ileda samarbete med ytterligare parters i syfte att få tillgåg till kostadseffektiva distributioskaaler och på så sätt reducera de fiasiella riske, att FastTVs distributiosplattform skall vara tillgäglig för e majoritet av hushålle i Sverige seast 2010, samt att seast uder adra halvåret 2009 uppå positivt kassaflöde. Expasio också e utmaig E expasio och ökad tillväxt ställer stora krav på blad aat bolagets ledig och övriga orgaisatio och är dessutom kapitalkrävade. Det fis ige försäkra för att bolaget kommer att lyckas med sia plaer. FastTV uppmaar läsara av detta ivesterigsmemoradum att ta del av de risker som beskrivs uder rubrike Riskfaktorer på sid 3. 14

15 Styrelse, ledade befattigshavare och revisor Styrelse Styrelse i FastTV består av följade persoer. Fredrik Marthise Född Styrelseordförade. Civilekoom med erfarehet frå kosultverksamhet iom telekom och IT. Marthise har tidigare blad aat varit regiochef för Logica Sveska AB i södra Sverige ( ) me verkar idag som etrepreör och grudare till Midcore AB. Marthise har tidigare arbetet med mobila iteretrelaterade tjäster och 3G-laserigar som asvarig för Wireless Solutio ( ) och Iteratioal Telecoms ( ) på Logica Sveska AB. Dessföria var Marthise SAPkosult hos Team121 Ltd. baserad i Lodo ( ). Förutom Midcore AB och dess moderbolags styrelse är Marthise äve egagerad i ett familjeägt idustriföretag (Skeppshult Press & Svets AB) samt två startups, ett bolag iom mediaproduktio och ett iom e-hadel i form av styrelsemedlem eller advisory board. Ledamot seda de 2 september Marthise iehar iga aktier i FastTV. Ray Pettersso Född Styrelseledamot. Pettersso har tidigare iehaft följade positioer; CFO i Max Matthiesse AB ( ), Adm.dir/vVD i Carl Lamm AB ( ) samt CFO/stf VD i AB Chr Olse AB ( ). Pettersso har för ärvarade styrelseuppdrag i blad aat Eurovip Group AB (publ). Ledamot seda april Pettersso iehar iga aktier eller teckigsoptioer i FastTV. Per Adré Rykhus Född Styrelseledamot. Bachelor of Busiess ad Admiistratio. Rykhus är idag Markadschef i Lyse Tele AS (seda jui 2009) och har tidigare blad aat iehaft följade befattigar; Nordic Head of OCRM If Skadeforsikrig NUF ( ) Markadschef Lyse AS ( ), Busiess developer If Skadeforsikrig NUF ( ) samt Project maager If Skadeforsikrig NUF ( ). Ledamot seda de 2 september Rykhus iehar iga aktier i FastTV. Jesper Stevri Född Styrelseledamot. Stevri verkar som ivesterare i listade och privata bolag och är FastTVs störste aktieägare. Stevri har blad aat styrelseuppdrag i Eurovip Group AB (publ) (Ordförade) och Bolagsbyggare AB. Stevri har tidigare blad aat varit Seior parter och styrelseledamot Uited Brokers AB ( ) och Mäklarchef Christiaia Securities AS ( ). Ledamot seda jauari Stevri iehar via bolag aktier i FastTV. Styrelses ledamöter är valda för tide itill årsstämma Ige av styrelses ledamöter har igått avtal med bolaget eller dess dotterbolag om förmåer efter det att förordadet avslutats. Ledade befattigshavare Jörge Johasso Född Verkställade direktör i FastTV seda jauari Tidigare Cotet Maager på FastTV. Johasso har tidigare iehaft blad aat följade befattigar; Försäljigs- och cotetasvarig på Swede Olie AB ( ), Affärsasvarig på Vattefall Geab AB ( ) samt Nordechef för AltaVista Software EMEA ( Johasso iehar iga aktier i FastTV. Johasso har ej igått avtal med bolaget eller dess dotterbolag om förmåer efter det att förordadet avslutats. Revisor Carl Fredrik Nirig Bolagets revisor är Lidebergs Grat Thorto med huvudasvarig revisor Carl Fredrik Nirig (född 1969). Nirig är medlem i FAR. 15

16 Aktiekapital- och ägarförhållade Aktiekapital Atalet aktier i FastTV uppgår före de i detta ivesterigsmemoradum preseterade emissioe till Aktiera har ett kvotvärde på SEK 0,20 och aktiekapitalet uppgår till SEK ,60. Samtliga aktier är emitterade och fullt ibetalda. Aktiekapitalets utvecklig Nedaståede tabell visar aktiekapitalets utvecklig seda bolagets bildade (samtliga belopp i SEK). Samtliga emissioer har teckats kotat. Aktiekapitalets utvecklig Nedaståede tabell visar aktiekapitalets utvecklig seda bolagets bildade (samtliga belopp i SEK). emissioskurses fastställade skall, i huvudsak, vara akties markadsvärde i aslutig till respektive emissiostillfälle. Aktieägaravtal Mella bolagets två största aktieägare, Bolagsbyggare AB och Lyse Tele AS fis ett aktieägaravtal. Avtalet reglerar blad aat respektive parts rättigheter och skyldighet vid emissioer, försäljig av aktier, tillsättade av valberedig och därigeom styrelse och styrelseordförade samt riktlijer för parteras samarbete såsom aktieägare i FastTV. Förutom detta aktieägaravtal fis det, såvitt styrelse, ledige eller bolagets huvudaktieägare käer till iga former av aktieägaravtal i FastTV. Ökig av Ökig av Atal Teck.- Teckat År Trasaktio at aktier aktiekap. Aktiekapital aktier kurs belopp Kvotvärde Feb 2003 Bolagsbildig Aug 2006 Riktad emissio Aug 2006 Split 5.000: ,02 Okt 2006 Riktad emissio , ,02 Nov 2006 Riktad emissio , ,02 Sept 2007 Riktad emissio , ,02 Sept 2007 Riktad emissio , ,02 Okt 2007 Företrädesemissio , ,02 Nov 2008 Riktad emissio , ,02 Mars 2009 Löse teckigsoptioer , , , ,02 Jui 2009 Riktad emissio 82 1, ,05 4,10 0,02 Jui 2009 Nedsättig aktiekapital , , ,002 Jui 2009 Sammaläggig (100:1) , ,20 Sept 2009 Företrädesemissio * , , , ,20 Sept 2009 Riktad emissio** , , ,20 * Avser de i detta ivesterigsmemoradum preseterade emissioe. ** Avser e kvittigsemissio som sker i aslutig till företrädesemissioe. Utspädigseffekter Bolaget har iga uteståede teckigsoptioer, kovertibla skuldebrev eller adra fiasiella istrumet som om de utyttjades, skulle iebära e utspädigseffekt för aktieägara i FastTV. Bemydigade På årsstämma de 2 september 2009 bemydigades styrelse att, vid ett eller flera tillfälle uder tide till ästa årsstämma, besluta om och geomföra yemissio av aktier till yteckig av aktier sammalagt högst till ett belopp som ryms iom aktiekapitalets gräser. Styrelses beslut om yemissio skall kua ske med avvikelse frå aktieägares företrädesrätt. Styrelses bemydigade skall äve omfatta rätt att besluta om att aktie skall teckas med kvittigsrätt. Utgågspukte för Ägarstruktur I tabelle eda preseteras de aktieägare i FastTV som före de i detta ivesterigsmemoradum preseterade emissioe, per de 30 jui 2009, hade e ägaradel i bolaget om 2,5 procet eller mer. FastTV har cirka aktieägare och bolagets aktie är upptage till hadel på Aktietorget. Aktieägare Atal aktier Adel (%) Bolagsbyggare AB ,0 % Lyse Tele AS ,3 % STRICT Equity AB ,7 % Hampus Ribbig ,5 % Acoria Isurace ,5 % Övriga ,0 % Summa ,0 16

17 Legala frågor Försäkrigssituatio Moderbolaget iehar ett försäkrigsskydd hos Läsförsäkrigar iehållade egedomsförsäkrig, avbrottsförsäkrig, tjästereseförsäkrig, verksamhets- och produktasvarsförsäkrig samt rättsskyddsförsäkrig. Respektive dotterbolag har motsvarade försäkrigsskydd. Bolagets styrelse aser att koceres försäkrigsskydd är tillfredsställade. Immateriella rättigheter Bolaget iehar följade domäadresser; fasttv.et, fasttv.eu, fasttv.u, fasttv.se, fasttv.dk, fasttv.o, fasttvet.se, fasttvet.u, fastmail.se, fastmail.dk, fastmail.o, fastphoe.se, fastphoe.dk samt fastphoe.u. Bolaget är ej beroede av patet. Viktiga avtal Avtal med programbolag Bolaget har igått avtal med fler ä 25 st programbolag och adra rättighetsägare vilket iebär tillgåg till fler ä 100 TV-kaaler. Avtale löper valigtvis på tre år med e ömsesidig uppsägigstid på sex måader. Avtal avseede tekisk ifrastruktur FastTV igick de 31 mars 2008 ett avtal med Teracom AB avseede drift av bolagets huvudcetral. Avtalet löper t o m 30 september 2009, då ett ytt treårigt avtal skall vara klart. Avtalet reglerar ett atal tekiska specifikatioer hur programme skall mottas, kodas och sädas vidare samt hur itegratio skall ske med FastTVs Mediaportal, CRMsystem och CA-system. Avtal avseede markadsförig och distributio Fast TV har igått ett flertal samarbetsavtal avseede markadsförig och distributio. Samtliga dessa avtal syftar till att bredda bolagets distributioskaaler iom verksamhetsområdet IPTV via Set-Top-Boxar. I samtliga dessa samarbete tillhadahåller FastTV IPTV-tjäster samtidigt som respektive samarbetsparter till FastTV tillhadahåller tjäster iom bredbad och/eller IP-telefoi. Samarbetea syftar till att respektive part uder eget varumärke, skall kua markadsföra och distribuera fullstädiga Triple play-erbjudade. Exempel på aktörer som FastTV har igått dea form av avtal med är; A+ A/S, Star Nordic AS, Owit Broadbad AB, Bredbad 2 AB (publ), Dask Net A/S, Salte Bredbåd samt Hafslud Telekom AS. Aställigs- och kosultavtal Bolage iom FastTV-kocere tillämpar sedvaliga aställigs- och kosultavtal. Priciper för iterprissättig FastTV tillämpar iterprissättig mella kocerbolage baserat på verkliga kostader med ett markadsmässigt pålägg av 5 procet för täckade av admiistrativa kostader. Detta har främst gällt kostader för programrättigheter, huvudcetral samt CRM-system. Garatiutfästelser FastTV försäljig är ej förkippad med ågo form av garatiåtagade frå i kocere igåede bolag utom vad som är ormalt förekommade. Rättsliga förfarade och skiljeförfarade I och med att FastTV hamade på obeståd valde samarbetsparter och bredbadsoperatöre Owit Broadbad AB att säga upp avtalet med FastTV. Detta iebär dock ite att avtale med bostadsrättsföreigara upphör, uta dessa gäller avtalstide ut. I och med Owits uppsägig av avtalet uppstod e tvist rörade hur partera levt upp till sia åtagade i avtalet, dea tvist pågår fortfarade. FastTV har ett krav på Owit på KSEK och Owit har å si sida ett krav på FastTV på KSEK 800. FastTVs maximala ekoomiska expoerig är således KSEK 800. Förutom dea tvist är FastTV eller adra bolag i kocere ite part i ågo tvist, rättegåg eller skiljedomsförfarade och har ej varit så uder de seaste tolvmåadersperiode. Bolagets styrelse har ej heller käedom om ågot som skulle kua föraleda ågra skadestådsaspråk eller kua föraleda framtida processer. 17

18 Villkor, avisigar och övrig iformatio om erbjudadet Företrädesrätt till teckig De som på avstämigsdage de 9 september 2009 var registrerad som aktieägare i FastTV erbjuds med företrädesrätt att tecka sex (6) ya aktier för e (1) iehavd registrerad aktie i Bolaget. Teckigsrätter Aktieägare i FastTV erhåller för varje iehavd aktie sex (6) teckigsrätter. För teckig av e y aktie i erfordras e (1) teckigsrätt. Teckigskurs Teckigskurs är SEK 0,50 per aktie. Courtage utgår ej. Avstämigsdag Avstämigsdag hos Euroclear för fastställade av vilka som skall erhålla teckigsrätter är de 9 september Teckigstid Teckig av aktier skall ske uder periode 3 25 september Efter teckigstides utgåg blir outyttjade teckigsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckigstide kommer outyttjade teckigsrätter, uta aviserig frå Euroclear, att bokas bort frå aktieägaras VP-koto. Hadel med teckigsrätter Hadel med teckigsrätter kommer att ske på Aktietorget uder periode september Värdepappersistitut med erforderliga tillståd hadlägger förmedlig av köp och försäljig av teckigsrätter. De som öskar köpa eller sälja teckigsrätter skall därför väda sig till si bak eller fodkommissioär. Teckigsrätter som ej utyttjas för teckig i emissioe måste säljas seast de 22 september 2009 eller avädas för teckig av aktier seast de 25 september 2009 för att ite bli ogiltiga och förlora sitt värde. Euroclear kommer efter teckigstides utgåg att boka bort outyttjade teckigsrätter frå berörda VP-koto. I sambad med detta utsäds ige VP-avi till berörda aktieägare. Emissiosredovisig och amäligssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ova ämd avstämigsdag är registrerade i de av Euroclear för Bolagets räkig förda aktieboke, erhåller förtryckt emissiosredovisig, Särskild amäligssedel 1, Särskild amäligssedel 2 och ivesterigsmemoradum. Av de förtryckta emissiosredovisige framgår blad aat atalet erhålla teckigsrätter. De som är upptage i de i aslutig till aktieboke särskilt förda förteckige över pathavare med flera, erhåller ite ågo emissiosredovisig uta uderrättas separat. VP-avi som redovisar registrerige av teckigsrätter på aktieägares VP-koto utsädes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars iehav av aktier i FastTV är förvaltarregistrerade hos bak eller aa förvaltare erhåller ivesterigsmemoradum och Särskild amäligssedel 2. Teckig och betalig skall ske i elighet med avisigar frå respektive förvaltare. Teckig med stöd av teckigsrätt Teckig med stöd av teckigsrätt skall ske seast de 25 september Betalig skall ske kotat eller geom kvittig. Teckig geom betalig skall göras atige med de förtryckta ibetaligsavi eller med de ibetaligsavi som är fogad till de särskilda amäligssedel eligt följade alterativ: 1) Ibetaligsavi I de fall samtliga på avstämigsdage erhålla teckigsrätter utyttjas för teckig skall edast de förtryckta ibetaligsavi avädas som uderlag för teckig geom kotat betalig. Särskild amäligssedel 1 skall då ej avädas. Observera att teckig är bidade. 2) Särskild amäligssedel I de fall teckigsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett aat atal teckigsrätter ä vad som framgår av de förtryckta emissiosredovisige utyttjas för teckig, skall Särskild amäligssedel 1 avädas som uderlag för teckig geom kotat betalig. Aktieägare skall på Särskild amäligssedel 1, uppge det atal aktier som dee teckar sig för och på ibetaligsavi fylla i det belopp som skall betalas. Betalig sker således geom utyttjade av ibetaligsavi. Ofullstädig eller felaktigt ifylld amäligssedel ka komma att lämas uta avseede. Särskild amäligssedel ka erhållas frå Aktieivest FK AB på edaståede telefoummer. Ifylld amäligssedel skall i sambad med betalig skickas eller lämas på edaståede adress och vara Aktieivest FK AB tillhada seast klocka de 25 september I det fall fler ä e amäligssedel isädes kommer ebart de sist erhålla att beaktas. Övriga amäligssedlar kommer således att lämas uta avseede. Observera att teckig är bidade. Adress för teckig Aktieivest FK AB Ärede: FastTV SE Stockholm Besöksadress: Rådmasgata 70 A, Stockholm Telefo: Telefax: Teckig uta stöd av teckigsrätt Teckig av aktier uta stöd av teckigsrätt skall ske uder samma period som teckig av aktier med teckigsrätt, det vill säga frå och med de 3 september 2009 till och med de 25 september Amäla om teckig uta teckigsrätt sker geom att Särskild amäligssedel 2 ifylls, uderteckas och skickas till 18

19 Aktieivest FK AB på adress eligt ova. Någo betalig skall ej ske i sambad med amäla om teckig av aktier uta teckigsrätt uta sker i elighet med vad som ages eda. Det lägsta atal aktier som itresserade ka amäla för teckig uta stöd av teckigsrätt är aktier, d v s ett likvidbelopp om SEK Särskild amäligssedel 2 skall vara Aktieivest FK AB tillhada seast klocka de 25 september Det är edast tillåtet att isäda e (1) Särskild amäligssedel 2. I det fall fler ä e amäligssedel isädes kommer ebart de sist erhålla att beaktas. Övriga amäligssedlar kommer således att lämas uta häseede. Observera att amäla är bidade. Besked om tilldelig vid teckig uta teckigsrätt Besked om evetuell tilldelig av aktier teckade uta teckigsrätt lämas geom översädade av tilldeligsbesked i form av e avräkigsota. Likvid skall erläggas seast tre (3) bakdagar efter utfärdadet av avräkigsota. Något meddelade lämas ej till de som ite erhållit tilldelig. Erläggs ej likvid i rätt tid ka aktiera komma att överlåtas till aa. Skulle försäljigspriset vid såda överlåtelse komma att uderstiga priset eligt detta erbjudade, ka de som urspruglige erhållit tilldelig av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellaskillade. Aktieägare bosatta i utladet Aktieägare bosatta utaför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kaada, Nya Zeelad, Sydafrika, Japa, Australie) och vilka äger rätt att tecka aktier i yemissioe, ka väda sig till Aktieivest FK AB på telefo eligt avsittet Adress för teckig på föregåede sida för iformatio om teckig och betalig. Betalda och teckade aktier Teckig geom betalig registreras hos Euroclear så sart detta ka ske, vilket ormalt iebär ågra bakdagar efter betalig. Därefter erhåller teckare e VP-avi med bekräftelse på att ibokig av betalda teckade aktier (BTA) skett på teckares VPkoto. Hadel i BTA Hadel i BTA kommer att ske på Aktietorget frå de 11 september 2009 till och med att emissioe registrerats hos Bolagsverket vilket beräkas ske i vecka Leveras av aktier Så sart emissioe registrerats hos Bolagsverket, vilket beräkas ske i vecka , ombokas BTA till aktier uta särskild aviserig frå Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieiehav förvaltarregistrerat kommer iformatio frå respektive förvaltare. Teckigsförbidelser Vid tillfället för detta ivesterigsmemoradums offetliggörade har bolaget mottagit teckigsförbidelser motsvarade MSEK 7,0 vilket motsvarar 77,8 procet av emissiosvolyme. Emissioes fullföljade Styrelse äger rätt att förläga teckigstide. Styrelse förbehåller sig vidare rätte att återkalla föreliggade erbjudade om förhållade på kapitalmarkade så påkallar eller om itresset för emissioe bedöms vara för litet. Offetliggörade av utfallet i emissioe Sarast möjligt efter att amäligsperiode avslutats och seast omkrig de 5 oktober 2009 kommer Bolaget att offetliggöra utfallet av emissioe. Offetliggörade kommer att ske geom pressmeddelade och fias tillgägligt på Bolagets hemsida. Asvar för samordig av erbjudadet Bolaget har alitat Aktieivest FK AB för admiistratioe av erbjudadet. Aktieivest FK AB är ett av Fiasispektioe auktoriserat värdepappersbolag och har adress Aktieivest FK AB, SE Stockholm. 19

20 FastTV.et. Box 44061, Stockholm. Besöksaderss: Årstaägsväge 17c. Telefo +46 (0) Mail: Webbadress: 20

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Section A - Executive Summary. 1 september 2000

Section A - Executive Summary. 1 september 2000 Sectio A - Exective Smmary 1 september 2000 Visio Tekiska framsteg ökar idivides möjligheter Världe förädras. Tekiska framsteg leder till att barriärer bryts er, att kommikatioe mella mäiskor förbättras

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Kvartalsredogörelse januari mars 2009

Kvartalsredogörelse januari mars 2009 Pressmeddelande 2009-06-16 Kvartalsredogörelse januari mars 2009 Finansiell information Omsättningen under perioden uppgick till KSEK 12.770 (KSEK 11.100) Resultatet efter skatt uppgick till KSEK -604

Läs mer

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar SSI-rapport 93-20. c.. a; I ii- rostaaress Postadress (jatuaaress Gatuadress Telefo leiero JtatCUS StralSkyaasiStltUt Box 60204 Karoliska sjukhuset 08-729 71 00 stilish Raduo PiotcLiui Istmm 104 01 STOCKHOLM

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Maagemet (FM)? Per Lilliehor AB Defiitio Strategisk ledig och styrig av de resurser och tjäster som krävs för att efastighet ellerverksamhetska fugera effektivt. FM skall arbeta med att

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer