Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB"

Transkript

1 Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid ontratssrivandet betalas 1/3 av summan, vid ölsträcning om ett år betalas 1/3 och vid leverans om två år betalas den sista tredjedelen. Kontratssumman är 0 miljoner ronor. Upplärning av personalen ser vid leverans av leverantören vilet beränas osta 0,5 miljoner r. Under de första fyra användningsåren an fartyget frata gods för 1,4 öre/ton m och följande fyra år endast för 1.0 öre/ton m realt ränat. Det årliga transportarbete, som fartyget beränas uträtta, uppgår till 8*10 8 ton m. Löneostnaden beränas till 1, miljoner ronor årligen, driftsostnader (drivmedel etc.) beränas till 1 miljoner ronor årligen och hamnostnader och övrigt till 1,4 miljoner ronor årligen (samtliga realt angivna). Den eonomisa livslängden beränas till 8 år. Den alylränta företaget använder är 15 %. När man har bestämt alylräntan har man inte tagit hänsyn till finansieringsaspeterna. Restvärdet beränas till miljoner ronor. Inflationen antas vara 3 %. Företagets långsitiga ränta på lånat apital är 1 %. a) Sammanställ rederiets investeringsalyler. Använd de alylmetoder du anser är lämpliga att använda och om ihåg att använda metoder som ger olia perspetiv på investeringen. Räna utan hänsyn till satt. Definitioner på formler du använder sa anges. Sriv ett svar som sammanfattar vad alylerna visar. b) Ställ samman en alyl med hänsyn till satt. Besriv vila antaganden och förenlingar du gör. Sulle man på någon punt unna gjort på något annat sätt i detta fall? Det sa lart och tydligt framgå vila förändringar som görs i förhållande till de tidigare framtagna alylerna. Använd sattesatsen,3 %. c) Leverantören ommer i sista stund med ett erbjudande som i princip innebär att rederiet får låna 10 mr vid leveranstillfället. Av detta lån amorteras 5 mr efter ett år och resten efter år. På detta lån vill leverantören ha 8% ränta. Hur påverar det alylen? Räna i denna deluppgift utan hänsyn till satt. d) Hur påverar det alylen i uppgift c om man ränar med hänsyn till satt. Besriv vila sillnader det blir i beräningarna då man tar hänsyn till satt samt utför beräningarna. Lösningsförslag: I denna uppgift finns deluppgifter där man tydligt frågar efter investeringsalyler utan och med hänsyn till satt. Notera att i de flesta tentamensuppgifter är det inte tydligt angivet utan det ingår i uppgiften att studenten sa unna ta ställning till om och hur satteeffeterna sa ingå i alylerna. uppgift a Undersöning 700 tr är sänt ostnad och sa inte tas med i alylen. G 0- =0 mr I 3- =8*10 8 *1,4*10 - =39, mr I 7-10 =8*10 8 *1,0*10 - =8,0 mr U =0,5 mr U 3-10 =1,+1+1,4=19 mr 1

2 a 3- =39,-19=0, mr a 7-10 =8-19=9 mr S 10 = mr n e =10 år ränat från ontratsdatum i r =15 % q=3% i n =(1+0,15)*(1+0,03)-1=18,5% Väljer i lösningsförslaget att bedöma den långsitiga lönsamheten med hjälp av apitalvärdemetoden. KV KV G S U G ne 0 n e 11in 1ir 1ir 31ir ,5 0, 9 0 4,7mr e ,15 10,15 10,15 10,15 n a Investeringen har ett positivt apitalvärde vilet tyder på att det är en lönsam investering. Här ompletteras nu beräningarna med Pay-bac 1. Det besriver lönsamheten ur ett ortsitigt perspetiv vilet är ett sätt att bedöma osäerheten. Vi beränar hur lång tid det tar att få tillbas pengarna med hjälp av följande formel: PB1 G G U a PB 1 = 5 år ränat från det ontratet srivs. Resultatet av alylen är positivt varför rederiet bör investera men lönsamheten är dålig och osäerheten stor vilet den relativt långa pay-bac tiden pear på. Det bör göras en djupare analys av osära fatorer som påverar alylen. Fratpriser, mängd transportarbete per år är exempel på änsliga omponenter i alylen vila bör analyseras närmare. Lösningsförslag uppgift b: Företaget sa gå med vinst för att det sa vara intressant att beata satteffeterna i alylen. Om företaget ingår i en oncern sa man undersöa om hela oncernen förväntas gå med vinst. Det an finnas delar av oncernen som går med förlust och då finns det möjlighet att utnyttja förlustavdrag som an göra att det inte är intressant att beata satteffeterna i alylen. Vissa förenlingar görs för att det sa vara möjligt att genomföra en alyl med hänsyn till satt. För det första antas att satteonsevenserna inträffar samma år som betalningarna vars storle påverar alylen inträffar. Antagandet innebär att preliminära sattebetalningarna alltid överensstämmer med slutgiltiga satten. Företaget i uppgiften är ett atiebolag och sattelagstiftningen för atiebolag bygger på en huvudregel och en ompletteringsregel som samverar vid beräning av lägsta tillåtna värdering av anläggningstillgångarna. Dessa beräningar ser olletivt varför det är mycet svårt att exat beräna satteonsevenserna av en ensild investering. Om inte investeringen är en för företaget mycet stor investering an man doc som förenling anta att

3 ompletteringsregeln an användas för att beräna satteonsevenserna av att investeringen ommer att öa företagets anläggningstillgångar. I detta fall sulle investeringen unna vara stor varför eventuellt huvudregels värderingar anse sulle användas under de första åren. Lösningen nedan bygger doc på ompletteringsregeln. Utbildningsostnaderna är diret avdragsgilla det år de inträffar. Kalylräntan sa justeras med hänsyn till satt. Först beränas den nominella alylräntan före satt med hjälp av Fisher: I n,före =(1+0,15)*(1+0,03)-1=18,5% I n,efter =18,45*(1-s)=13, % I r, efter =(1+0,13)/(1+0,03)-1=10,3% G S(1 s) U (1 s) a (1 s) KV G s 5 (1 ) (1 ) (1 ) 7 n tot 0 in efter iefter iefter 1 1 3, e ne i 3, 1 n efter iefter (1 0,3) 0,5(1 0,3) KV 0 0, ,13 5 (1 0,13) (1 0,103) 10, , (1 0, 3) 9(1 0, 3),9mr (1 0,103) (1 0,103) 3 7 Lösningsförslag uppgift c: Lånefinansieringens nuvärde Vid tidpunten för leverans (början år ) erhålls tr i lån Amortering och ränta : År1: %*10 000=5 800 År: %*5 000=5400 Vid beräning av finansieringens lönsamhet används företagets långsitiga ränta:1% Finansieringens lönsamhetstillsott: /(1+0,1) /(1+0,1) /(1+0,1) 4 =41 tr KV Tot =4,7+0,4=5,1 mr Lösningsförslag uppgift d: Lånefinansieringens nuvärde med hänsyn till satt. Ränteostnaderna är avdragsgilla. Långsitiga räntan på 1 % är före satt i nominella termer. I n,efter =1*(1-s)=9 % Vid tidpunten för leverans (början år ) erhålls tr i lån Amortering och ränta: År1: %*10 000*(1-0,3)=5 590 År: %*5 000*(1-0,3)=595 Finansieringens lönsamhetstillsott: /(1+0,09) /(1+0,09) /(1+0,09) 4 =349 tr KV Tot =,9+0,3=7, mr 3

4 Uppgift övning I8: Uppgift nr AB Oljeprospetering AB Oljeprospetering har med hjälp av flyg- och satellitbilder hittat ett område med geologisa struturer (oljefällor) som an vara gynnsamma för ansamling av olja och gas. Det finns möjlighet att göra en mer noggrann undersöning av området med en reflexionsseismis metod, varvid man från maren sicar ljudvågor i berggrunden och registrerar reflexerna från olia gränsytor mellan bergartslagren. Metoden ger en detaljerad struturbild ned till flera ilometers djup. Man har ocså möjlighet att undersöa området med hjälp av gravimetri. Då använder man sig av att struturer med tänbara oljefällor an orsaa avvielser i jordens tyngdraftsfält. Denna metod är något billigare men anses vara något mer osäer. Följande handlingsalternativ finns för företaget: 1. Borra omedelbart.. Vänta med beslut om borrning tills man genomfört en reflexionsseismis undersöning. 3. Vänta med beslut om borrning tills man undersöt området med hjälp av gravimetri. 4. Avstå. Man har med hjälp av erfarenhet från tidigare oljeprospetering ommit fram till följande förutsättningar för de olia handlingsalternativen. a. Sannoliheten för att utvinna olja eller gas utan vidare undersöningar av området är 50%. b. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter positivt besed från reflexionsseismis undersöning är 80%. c. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter negativt besed från reflexionsseismis undersöning är 10%. d. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter positivt besed från undersöning med hjälp av gravimetri är 5%. e. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter negativt besed från undersöning med hjälp av gravimetri är 15%. f. Sannoliheten för positivt besed från reflexionsseismis undersöning är 0%. g. Sannoliheten för positivt besed från en undersöning med hjälp av gravimetri är 55%. En reflexionsseismis undersöning tar ett år och ostar 500 tr. En undersöning med hjälp av gravimetri ostar 300 tr och tar ocså ett år. Att borra tar två år och ostar totalt 000 tr och man ränar då med att ostnaderna upparbetas lia under de två år borrningen pågår. Borrning och undersöning betalas först när de är genomförda, dvs i slutet av respetive år. Om man finner utvinningsbar energi an man välja mellan att avyttra fyndigheten eller att exploatera den. Om man avyttrar fyndigheten ränar man med att den ommer att ha ett värde av tr. Om man i stället väljer att exploatera fyndigheten alylerar man med att anläggningsutgiften blir tr första året och ytterligare tr det andra året.dessa utbetalningar antas se i början av respetive år. Först efter att anläggningen är lar ommer man att unna få intäter vila beränas bli tr det första året, tr det andra året för att därefter öa till tr. Driftsostnaderna beränas bli tr per år men under det första året ränar man med ytterligare inörningsostnader på 30 tr. Livslängden på anläggningen beränas vara 5 år ränat från den tidpunt då produtionen ommer igång. Företaget ränar med 10% i real alylränta. Företaget beslutar sig för att analysera framtida handlingsalternativ med hjälp av dynamis risprogrammering vilet an besrivas med ett beslutsträd. Rita beslutsträdet enligt de regler som anvisas i Investeringsbedömning Persson & Nilsson (cirel för beslutspunt och fyrant vid sannolia utfall). I beslutsträdet sa du ange innebörden av varje gren samt sannoliheten för utfall då det är relevant. Föreslå lämpligt alternativ utifrån redovisade beräningar med hjälp av beslutsträdet. 4

5 Lösningsförslag: olja/gas Borra diret Borra olja/gas 1 Reflexionisund. Positivt besed från undersöning Borra ej olja/gas gravimetrisund. Negativt besed från undersöning 3 Borra Borra ej Borra olja/gas Positivt besed från undersöning Negativt besed från undersöning 4 5 Borra ej Borra Borra ej olja/gas 5

6 Lösningstenien innebär principiellt att man går baåt i beslutsträdet och med hjälp av alyler successivt väljer det bästa alternativet i respetive punt. Beränar först om man sa exploatera själv eller sälja fyndigheten då man befinner sig vid det valet (punt ). a 3 a 4 a 5 a tid G 0 S Nuvärdesumma G a G 0 = 5 tr = 4 tr S = 0 I 3 = 4 tr I 4 = 4,5 tr I 5-7 = 5 tr U 3 = 3,3 tr U 4-7 = 3 tr i = 10 % n e = 7 år ne 1 ne 1i 1 1i Nuvärdesumma tr 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0, Alternativet att sälja har nuvärdesumma 4 mr vilet är mindre än nuvärdesumman för alternativet att exploatera själv, varför man bör exploatera själv då man står i denna beslutspunt. Ränar på alternativet att borra diret i punt 1. = tr G = tr Med sannoliheten 0,5 blir betalningsöversottet år 3-9 beränat som nuvärdesumma i början år tre 5004 tr 0,5*5004+0,5*0 0 1 tid G ,5*5004 Nuvärdesumma 33tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 33 tr

7 Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett positivt besed från en reflexionsundersöning (punt ). Samma som ovan men sannoliheten 0,8 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,8*5004+0,5*0 0 1 tid G ,8*5004 Nuvärdesumma 1573 tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 1573 tr I denna punt är det bästa alternativet att borra Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett negativt besed från en reflexionsundersöning (punt 3). Samma som ovan men sannoliheten 0,1 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,1*5004+0,5*0 0 1 tid G ,1*5004 Nuvärdesumma 13tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir -13 tr I denna punt är det alltså bättre att inte borra (nuvärdesumman =0) Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett positivt besed från en gavimetrisundersöning (punt 4). Samma som ovan men sannoliheten 0,5 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr 0,5*5004+0,5*0 0 1 tid. G 7

8 , 5*5004 Nuvärdesumma 95,tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 953 tr I denna punt är det bästa alternativet att borra Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett negativt besed från en gavimetrisundersöning (punt 5). Samma som ovan men sannoliheten 0,15 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,15*5004+0,5*0 0 1 tid G ,15*5004 Nuvärdesumma 1115tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir tr I denna punt är det alltså bättre att inte borra (nuvärdesumman =0) Ränar på reflexionsundersöning i punt 1 = 500 tr Med sannoliheten 0, blir nuvärdesumman efter undersöningen beränat som nuvärdesumma i början år två 1573 tr. Alternativet att inte borra har nuvärdesumma noll. 0,* tid 500 0, *1573 Nuvärdesumma 403tr 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 403 tr 8

9 Ränar på gavimetrisundersöning i punt 1 = 300 tr Med sannoliheten 0,55 blir nuvärdesumman efter undersöningen beränat som nuvärdesumma i början år två 953 tr. Alternativet att inte borra har nuvärdesumma noll. 0,55* tid 300 0,55*953 Nuvärdesumma 03tr 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 03 tr Väljer bästa förväntade nuvärdesumman i punt 1. Det är att göra en reflexionsundersöning. Detta beslut sa följas av att man sa borra om man får ett positivt besed från undersöningen medan man inte sa borra om besedet är negativt. Man sa välja att exploatera själv om man hittar olja eller gas. 9

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Kalylering med hänsyn till Satt I4 övning I5 datorlabb pratifallsövning I6 F (OS) I7 F (OS)

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Osäkerhet och risk dagens upplägg: Osäkerhet Orsak Undvika osäkerhet Bedöma osäkerhet Hantera osäkerhet Beakta och kalkylera på -> RISK

Osäkerhet och risk dagens upplägg: Osäkerhet Orsak Undvika osäkerhet Bedöma osäkerhet Hantera osäkerhet Beakta och kalkylera på -> RISK Osäkerhet och risk dagens upplägg: Osäkerhet Orsak Undvika osäkerhet Bedöma osäkerhet Hantera osäkerhet Beakta och kalkylera på -> RISK RISK Statisk analys Diskret analys Kontinuerlig analys Dynamisk riskkalkylering

Läs mer

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet Kandidatuppsats vårterminen 2006 Nationaleonomisa institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Fatorer som påverar atiefondsparandet en studie av fem grupper fondsparare på den svensa atiefondsmarnaden

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

RSA-kryptering. Torbjörn Tambour

RSA-kryptering. Torbjörn Tambour RSA-rytering Torbjörn Tambour RSA-metoden för rytering har den seciella och betydelsefulla egensaen att metoden för rytering är offentlig, medan metoden för derytering är hemlig. Detta an om man funderar

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

L HOSPITALS REGEL OCH MACLAURINSERIER.

L HOSPITALS REGEL OCH MACLAURINSERIER. L HOSPITALS REGEL OCH MACLAURINSERIER Läs avsnitten 73 och 8-82 Lös övningarna 78-75, 82, 84a,b, 85a,c, 89, 80 samt 8 Avsnitt 73 L Hospitals regel an ibland vara till en viss nytta, men de flesta gränsvärden

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su.

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su. Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ËØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Ê ÔÖÓ Ð Ö Ö Ö Ò ÓÐ Ú Ö Ä Ö ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼½ ostadress: Matematis statisti Matematisa institutionen Stocholms universitet 106 91 Stocholm Sverige Internet: http://www.math.su.se/matstat

Läs mer

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll Matematis statisti Stocholms universitet Variansjämförelse av excess-of-loss-ontrat med och utan aggregerat självbehåll Sabina Jusupovic Examensarbete 003:9 Postadress: Matematis statisti Matematisa institutionen

Läs mer

Lösningsförslag Dugga i Mekanik, grundkurs för F, del 2 September 2014

Lösningsförslag Dugga i Mekanik, grundkurs för F, del 2 September 2014 Lösningsförslag Dugga i Meani, grundurs för F, del 2 Septemer 2014 Till varje uppgift finns det ett lösningsförslag som exempel på hur uppgiften an lösas. Lösningsförslaget visar även hur lösningen ungefärligt

Läs mer

Jämförande skogsvärderingar för områdesskydd

Jämförande skogsvärderingar för områdesskydd Jämförande sogsvärderingar för områdessydd rapport 6450 otober 2011 Jämförande sogsvärderingar för områdessydd Slutrapport NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR (5) Ritlinjer för rapportering av räntestatistiblanett MIR (200-09-30) 2 2(5) Innehållsförtecning sida Posternas innehåll... 3. Referensperiod... 3.2 Löptidsfördelning av utlåning... 4.3 Definition av

Läs mer

Digital signalbehandling Kamfilter och frekvenssamplande filter

Digital signalbehandling Kamfilter och frekvenssamplande filter Institutionen för eletroteni 999--9 Kamfilter och frevenssamplande filter I frevenssamplande filter utgår vi från en filterstrutur som har ett stort antal nollställen i frevensgången och modellerar filtrets

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

5 Klämkraft och monteringsmoment

5 Klämkraft och monteringsmoment 5 Klämraft och monteringsmoment 5 Klämraft och monteringsmoment Målsättningen med ett sruvförband är att sapa en lämraft mellan de sammanfogade delarna. Sruvförbandets målvärde är således dess lämraft.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Lösningsförslag till deltentamen i IM2601 Fasta tillståndets fysik. Teoridel

Lösningsförslag till deltentamen i IM2601 Fasta tillståndets fysik. Teoridel Lösningsförslag till deltentamen i IM601 Fasta tillståndets fysi Onsdagen den 5 maj, 011 Teoridel Magnetism i MnF 1. a) Vi ser från enhetscellen att den innehåller 8 1 =1 Mn-atom med spinn upp (hörnen)

Läs mer

4.5 LOKALBUSSTERMINAL PÅ LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3

4.5 LOKALBUSSTERMINAL PÅ LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3 an Kungsgatan HALMSTADS 4.5 LOKALTERMINAL Å LAHOLMSVÄGEN, ALT B1, B2 OCH B3 Sysonhamnsgatan 30 05 65 +5 Lof Samtliga dessa förslag bygger på att man behåller befintlig järnvägsbro över. Docningsterminalen

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: 2007-2008 Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2009-08-24

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon lindab ventilation Lindab Comfort Samlade -fatorer till alla Lindabs donlådor och mätdon q = p m Mätning och injustering av ventilation Formler för omvandling mellan mättryc och luftflöde q = p m = ( q

Läs mer

Lösningar till problemtentamen

Lösningar till problemtentamen KTH Meani 2006 05 2 Meani b och I, 5C03-30, för I och BD, 2006 05 2, l 08.00-2.00 Lösningar till problemtentamen Uppgift : En platta i form av en lisidig triangel BC med sidolängderna a och massan m står

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning KAPITEL 9 9.1 Investering De beslut som fattas med produktkalkyler som grund har oftast kortsiktiga effekter och rör problem med en given kapacitet. Beslut som avser kapacitetsförändringar

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm Identification Label Student ID: h Student Name: Elevenät Fysi Solveret Bo Palaszewsi, Proetledare 106 20 Stocholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA,

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-01 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Biomekanik, 5 poäng Kinetik

Biomekanik, 5 poäng Kinetik Teori: F = ma Dessutom gäller, som i statien, Newtons 3: lag! Newtons lagar 1. Tröghetslagen: En ropp utan yttre raftpåveran förblir i sitt tillstånd av vila eller liformig, rätlinjig rörelse.. Accelerationslagen:

Läs mer

Exciterat tillstånd hos β-naftol.

Exciterat tillstånd hos β-naftol. Exciterat tillstånd hos β-naftol. Laboration på ursen emis fysi Exciterat tillstånd hos β-naftol. nledning den här laborationen sa vi med hjälp av absorptions- och fluorescensmätningar studera protolysen

Läs mer

a k . Serien, som formellt är följden av delsummor

a k . Serien, som formellt är följden av delsummor Kapitel S Mer om serier I dettapitel sall vi fortsätta att studera serier, ett begrepp som introducerades i Kapitel 9.5 i boen, framförallt sa vi bevisa ett antal onvergensriterier. Mycet ommer att vara

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2007 UPPVIDINGE KOMMUN. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar 2007.

2 ÅRSREDOVISNING 2007 UPPVIDINGE KOMMUN. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar 2007. Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Kounstyrelsens ordförande Kounstyrelsens ordförande Lena Karlsson oenterar 2007. 1 Fata om idinge En ort besrivning av organisation, befolningsutvecling och arbetsmarnad. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Matematik 5 Kap 1 Diskret matematik I

Matematik 5 Kap 1 Diskret matematik I Matemati 5 Kap 1 Disret matemati I Inledning Konretisering av ämnesplan (län) http://www.ioprog.se/public_html/ämnesplan_matemati/strutur_äm nesplan_matemati/strutur_ämnesplan_matemati.html Inledande ativitet

Läs mer

4. Optimal styrning. 4. Optimal styrning. Vad är optimal styrning?

4. Optimal styrning. 4. Optimal styrning. Vad är optimal styrning? reglerteni Reglerteni II / KEH. Optimal styrning. Optimal styrning Vad är optimal styrning? I allmänna termer an reglertenisa problem formleras på följande sätt: Välj styrsignaler så att systemet beter

Läs mer

Publikation 2008:61. VVMB 310 Hydraulisk dimensionering

Publikation 2008:61. VVMB 310 Hydraulisk dimensionering Publiation 2008:61 VVMB 310 Hydraulis dimensionering 2.3. Naturmar 2.3.1. Allmänt Efterföljande formler gäller för oreglerade vattendrag 1 m² eller större. Dagvattenflöden för avrinningsområden mindre

Läs mer

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Ekonomisk styrning, 15 hp Omskrivning, Delkurs Kalkylering Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Skrivtid: Hjälpmedel: Övrigt: 4 timmar Miniräknare (ej i mobiltelefon) och bifogade räntetabeller Genomför eventuella

Läs mer

Snabba accelerationers inverkan på gods under transport

Snabba accelerationers inverkan på gods under transport Snabba accelerationers inveran på gods under transport November 2001 Prof. Christian Högfors CENTRE FOR BIOMECHANICS P. O. Box 36046 SE-40013, Göteborg, Sweden 0 Eje Flodström, Anders Sjöbris MariTerm

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Inlämningsuppgifter i Funktionsteori, vt 2016

Inlämningsuppgifter i Funktionsteori, vt 2016 Inlämningsuppgifter i Funtionsteori, vt 2016 För att man sa bli godänd på ursen rävs att såväl tentamen som inlämningsuppgifter och laborationer är godända. Inlämningsuppgifterna är alltså obligatorisa.

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Centrala gränsvärdessatsen (CGS). Approximationer

Centrala gränsvärdessatsen (CGS). Approximationer TNG006 F7 25-04-2016 Centrala gränsvärdessatsen (CGS. Approximationer 7.1. Centrala gränsvärdessatsen Vi formulerade i Sats 6.10 i FÖ6 en vitig egensap hos normalfördelningen som säger att en linjär ombination

Läs mer

Diagnostiskt test 1 tid: 2 timmar

Diagnostiskt test 1 tid: 2 timmar Diagnostist test tid: timmar Detta är ditt första diagnostisa test i matemati å den är reetitionsursen. Ge dig själv oäng för varje rätt svar. (ge inga ½ oäng). edömning: - oäng Du ar tillräcliga förunsaer

Läs mer

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Om användning av potensserier på kombinatorik och rekursionsekvationer

Om användning av potensserier på kombinatorik och rekursionsekvationer Om användning av potensserier på ombinatori och reursionsevationer Anders Källén MatematiCentrum LTH andersallen@gmailcom Sammanfattning Vid analys av både ombinatorisa problem och för att lösa reursionsevationer

Läs mer

Automatiska registreringar i lösdriftsstallar som indikatorer på begynnande hälsoproblem - Slutrapport

Automatiska registreringar i lösdriftsstallar som indikatorer på begynnande hälsoproblem - Slutrapport Automatisa registreringar i lösdriftsstallar som indiatorer på begynnande hälsoproblem - Slutrapport Inledning För att effetivisera arbetet i stora besättningar är det önsvärt att all information om den

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Tentamen i Mekanik SG1130, baskurs. Problemtentamen

Tentamen i Mekanik SG1130, baskurs. Problemtentamen 013-03-14 Tentamen i Meani SG1130, basurs. OBS: Inga hjälpmedel förutom rit- och srivdon får användas KTH Meani 1. Problemtentamen En ub med massa m står lutad mot en vertial sträv vägg och med stöd på

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Ou Tang

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Ou Tang LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Ou Tang TENTAMEN I EKONOMISK ANALYS: Besluts- och finansiell metodik MÅNDAG DEN 2 JUNI 2014, KL 14.00-19.00 Sal: G32,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysikaliska lagar.

Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysikaliska lagar. Hur Keplers lagar för planetrörelser följer av Newtons allmänna fysialisa lagar. 1. Newtons gravitationslag och Newtons andra lag. Vi placerar ett rätvinligt oordinatsystem i solsystemet med solens medelpunt

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Beräkningsmodell för anslutning av vindkraftverk till elnätet

Beräkningsmodell för anslutning av vindkraftverk till elnätet Högsolan på Gotland Wind Power Technology Vårterminen 2007 Beräningsmodell för anslutning av vindraftver till elnätet Daniel Asplund 16 mars 2007 Sammanfattning Nya vindraftsanläggningar planeras på en

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP Energiompetens En rapport från Svens Energi Anslutning av mindre produtionsanläggningar till elnätet AMP November 2011 Utges av Svens Energi Swedenergy AB Beställningsnummer: 30240 Anslutning av mindre

Läs mer

ENFASTRANSFORMATORN. Om det ingående varvtalet växlas ned kraftigt får erhåller man ett betydligt högre vridmoment på utgående axel.

ENFASTRANSFORMATORN. Om det ingående varvtalet växlas ned kraftigt får erhåller man ett betydligt högre vridmoment på utgående axel. Transformatorn ENFASTRANSFORMATORN ntrodution transformatorn En transformator an jämföras med en växellåda till en bil. En växellåda växlar ned eller upp ett varvtal. Varvtalet på ingående axel driver

Läs mer

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Skriftligt prov i delkurs Provkod Kurs/program

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning det finns ett tal k så att A=kB

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning det finns ett tal k så att A=kB MATEMATISK MODELLERING Att ställa upp en differentialevation som besriver ett förlopp Följande uttryc används ofta i olia problem som leder till differentialevationer: Text A är proportionell mot B (A

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

TATM79: Föreläsning 3 Binomialsatsen och komplexa tal

TATM79: Föreläsning 3 Binomialsatsen och komplexa tal TATM79: Föreläsig 3 Biomialsatse och omplexa tal Joha Thim augusti 016 1 Biomialsatse Ett miestric för att omma ihåg biomialoefficieter (åtmistoe för rimligt små är Pascals triagel: 0 1 1 1 1 1 1 3 1 3

Läs mer

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6)

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6) Bilaga 1(6) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras. Ett annat fel uppommer om vi

Läs mer

Agenda F11. Repetition av grundkursen. Grundläggande investeringsmodeller Repetitionsuppgift Ersättningsinvestering

Agenda F11. Repetition av grundkursen. Grundläggande investeringsmodeller Repetitionsuppgift Ersättningsinvestering Agenda F11 Repetition av grundkursen. Grundläggande investeringsmodeller Repetitionsuppgift Ersättningsinvestering Investering En investering kan ses som uppskjutande av konsumtion idag till förmån för

Läs mer

Kortslutning och selektivitets studie för det avbrottsfria kraftssystemet till en gasturbin.

Kortslutning och selektivitets studie för det avbrottsfria kraftssystemet till en gasturbin. C-uppsats LITH-ITN-EX--05/08--SE Kortslutning och seletivitets studie för det avbrottsfria raftssystemet till en gasturbin. Jonas Davidsson 005-08-19 Department of Science and Technology Linöpings Universitet

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n = grad( P(

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n = grad( P( Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Polyom POLYNOM OCH ALGEBRAISKA EKVATIONER Defiitio Polyom är uttrycet av type a a a 0, eller ortare a 0, ( där är ett ice-egativt heltal) Defiitio Låt P( a a a0 vara ett

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

SF2715 Tillämpad kombinatorik Kompletterande material och övningsuppgifter Del I

SF2715 Tillämpad kombinatorik Kompletterande material och övningsuppgifter Del I SF2715 Tillämpad ombinatori Kompletterande material och övningsuppgifter Del I Jaob Jonsson 2 augusti 2009 Detta häfte innehåller ompletterande material till Del I av ursen SF2715 Tillämpad ombinatori,

Läs mer

Modeller och prognoser för regionalt bilinnehav i Sverige

Modeller och prognoser för regionalt bilinnehav i Sverige VTI rapport 476 2002 Modeller och prognoser för regionalt bilinnehav i Sverige Pontus Matstoms VTI rapport 476 2002 Modeller och prognoser för regionalt bilinnehav i Sverige Pontus Matstoms Utgivare: Publiation:

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Vad är en investering?

Vad är en investering? TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 6 Investeringskalkylering Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Investeringskalkylering Vad är en

Läs mer

betecknas = ( ) Symmetriska egenskaper hos derivator av andra ordningen. (Schwarzs sats)

betecknas = ( ) Symmetriska egenskaper hos derivator av andra ordningen. (Schwarzs sats) PARTIELLA DERIVATOR Partiella derivator deinieras enom ränsvärden Deinition Låt vara en reellvärd untion deinierad på en öppen mänd n n Ω R Den partiella derivatan av i punten Aa a n Ω med avseende på

Läs mer

Kalkylering. Daniel Nordström

Kalkylering. Daniel Nordström Kalkylering Daniel Nordström Presentationens innehåll Bidragskalkylering Täckningsgrad Lönsamhetsberäkningar Nollpunktsberäkning Täckningsbidrag Säkerhetsmarginal Företagets kapacitetsanpassning Investeringskalkylens

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering 7,5 poäng Anders JERRELING Observera att alla svar skall anges i häftet! Inga lösblad! Vid ev. utrymmesbrist skriver Du på baksidan Uppgift 2 (15 poäng)

Läs mer

Lösningar Seminarium 3 Industriell ekonomi AK

Lösningar Seminarium 3 Industriell ekonomi AK Lösningar Seminarium 3 Industriell ekonomi AK Uppgift 1 (10p) Svar uppgift a: Rättningsmallen till denna uppgift utgår från att studenterna övergripande har sorterat de olika begreppen rätt. Med övergripande

Läs mer

förutsättningar och mål

förutsättningar och mål ÖP 2002 Tanums ommun 2 Vissa grundläggande förutsättningar och mål Kapitel 2 Vissa grundläggande förutsättningar och mål Tanums ommun allmänna drag Tanums ommun har en omväxlande, ri natur- och ulturmiljö

Läs mer

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC Redovisningsnyheter Finansiell leasing Sara Fornelius Redovisningsspecialist PwC 2016-02-08 Agenda 1. Definition 2. Klassificering 3. Redovisning 4. Upplysningar 1. Definition Regelverk K3 K2 Kapitel 20.

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet

Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet SOU 999:24 Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet Den december 997 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillalla en särsild utredare med uppdrag att genomföra en översyn

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [16] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys

Lösningar till Matematisk analys Lösningar till Matematis analys 0820. Stationära punter. f (x, y) = 8x(x 2 y), f 2(x, y) = 4(y x 2 )). Vi ar alltså att f (x, y) = f 2(x, y) = 0 { x(x 2 y) = 0 y x 2 = 0. Första evationen ovan är uppfylld

Läs mer

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) OMTENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng 2014-03-29 kl 09.30-14.30 Hjälpmedel:

Läs mer

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Reflektioner från en VA-chefs perspektiv Micael Löfqvist 11 år, Vd för MittSverige Vatten AB (Sundsvall, Timrå och Nordanstig) Tidigare

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Kalkylator och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare: Jonas Råsbrant

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Att göra investeringskalkyler med hjälp av

Att göra investeringskalkyler med hjälp av MIO040 Industriell ekonomi FK 2013-02-21 Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Mona Becker Att göra investeringskalkyler med hjälp av Microsoft Excel 2007 Förord Föreliggande PM behandlar hur man gör

Läs mer