Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB"

Transkript

1 Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid ontratssrivandet betalas 1/3 av summan, vid ölsträcning om ett år betalas 1/3 och vid leverans om två år betalas den sista tredjedelen. Kontratssumman är 0 miljoner ronor. Upplärning av personalen ser vid leverans av leverantören vilet beränas osta 0,5 miljoner r. Under de första fyra användningsåren an fartyget frata gods för 1,4 öre/ton m och följande fyra år endast för 1.0 öre/ton m realt ränat. Det årliga transportarbete, som fartyget beränas uträtta, uppgår till 8*10 8 ton m. Löneostnaden beränas till 1, miljoner ronor årligen, driftsostnader (drivmedel etc.) beränas till 1 miljoner ronor årligen och hamnostnader och övrigt till 1,4 miljoner ronor årligen (samtliga realt angivna). Den eonomisa livslängden beränas till 8 år. Den alylränta företaget använder är 15 %. När man har bestämt alylräntan har man inte tagit hänsyn till finansieringsaspeterna. Restvärdet beränas till miljoner ronor. Inflationen antas vara 3 %. Företagets långsitiga ränta på lånat apital är 1 %. a) Sammanställ rederiets investeringsalyler. Använd de alylmetoder du anser är lämpliga att använda och om ihåg att använda metoder som ger olia perspetiv på investeringen. Räna utan hänsyn till satt. Definitioner på formler du använder sa anges. Sriv ett svar som sammanfattar vad alylerna visar. b) Ställ samman en alyl med hänsyn till satt. Besriv vila antaganden och förenlingar du gör. Sulle man på någon punt unna gjort på något annat sätt i detta fall? Det sa lart och tydligt framgå vila förändringar som görs i förhållande till de tidigare framtagna alylerna. Använd sattesatsen,3 %. c) Leverantören ommer i sista stund med ett erbjudande som i princip innebär att rederiet får låna 10 mr vid leveranstillfället. Av detta lån amorteras 5 mr efter ett år och resten efter år. På detta lån vill leverantören ha 8% ränta. Hur påverar det alylen? Räna i denna deluppgift utan hänsyn till satt. d) Hur påverar det alylen i uppgift c om man ränar med hänsyn till satt. Besriv vila sillnader det blir i beräningarna då man tar hänsyn till satt samt utför beräningarna. Lösningsförslag: I denna uppgift finns deluppgifter där man tydligt frågar efter investeringsalyler utan och med hänsyn till satt. Notera att i de flesta tentamensuppgifter är det inte tydligt angivet utan det ingår i uppgiften att studenten sa unna ta ställning till om och hur satteeffeterna sa ingå i alylerna. uppgift a Undersöning 700 tr är sänt ostnad och sa inte tas med i alylen. G 0- =0 mr I 3- =8*10 8 *1,4*10 - =39, mr I 7-10 =8*10 8 *1,0*10 - =8,0 mr U =0,5 mr U 3-10 =1,+1+1,4=19 mr 1

2 a 3- =39,-19=0, mr a 7-10 =8-19=9 mr S 10 = mr n e =10 år ränat från ontratsdatum i r =15 % q=3% i n =(1+0,15)*(1+0,03)-1=18,5% Väljer i lösningsförslaget att bedöma den långsitiga lönsamheten med hjälp av apitalvärdemetoden. KV KV G S U G ne 0 n e 11in 1ir 1ir 31ir ,5 0, 9 0 4,7mr e ,15 10,15 10,15 10,15 n a Investeringen har ett positivt apitalvärde vilet tyder på att det är en lönsam investering. Här ompletteras nu beräningarna med Pay-bac 1. Det besriver lönsamheten ur ett ortsitigt perspetiv vilet är ett sätt att bedöma osäerheten. Vi beränar hur lång tid det tar att få tillbas pengarna med hjälp av följande formel: PB1 G G U a PB 1 = 5 år ränat från det ontratet srivs. Resultatet av alylen är positivt varför rederiet bör investera men lönsamheten är dålig och osäerheten stor vilet den relativt långa pay-bac tiden pear på. Det bör göras en djupare analys av osära fatorer som påverar alylen. Fratpriser, mängd transportarbete per år är exempel på änsliga omponenter i alylen vila bör analyseras närmare. Lösningsförslag uppgift b: Företaget sa gå med vinst för att det sa vara intressant att beata satteffeterna i alylen. Om företaget ingår i en oncern sa man undersöa om hela oncernen förväntas gå med vinst. Det an finnas delar av oncernen som går med förlust och då finns det möjlighet att utnyttja förlustavdrag som an göra att det inte är intressant att beata satteffeterna i alylen. Vissa förenlingar görs för att det sa vara möjligt att genomföra en alyl med hänsyn till satt. För det första antas att satteonsevenserna inträffar samma år som betalningarna vars storle påverar alylen inträffar. Antagandet innebär att preliminära sattebetalningarna alltid överensstämmer med slutgiltiga satten. Företaget i uppgiften är ett atiebolag och sattelagstiftningen för atiebolag bygger på en huvudregel och en ompletteringsregel som samverar vid beräning av lägsta tillåtna värdering av anläggningstillgångarna. Dessa beräningar ser olletivt varför det är mycet svårt att exat beräna satteonsevenserna av en ensild investering. Om inte investeringen är en för företaget mycet stor investering an man doc som förenling anta att

3 ompletteringsregeln an användas för att beräna satteonsevenserna av att investeringen ommer att öa företagets anläggningstillgångar. I detta fall sulle investeringen unna vara stor varför eventuellt huvudregels värderingar anse sulle användas under de första åren. Lösningen nedan bygger doc på ompletteringsregeln. Utbildningsostnaderna är diret avdragsgilla det år de inträffar. Kalylräntan sa justeras med hänsyn till satt. Först beränas den nominella alylräntan före satt med hjälp av Fisher: I n,före =(1+0,15)*(1+0,03)-1=18,5% I n,efter =18,45*(1-s)=13, % I r, efter =(1+0,13)/(1+0,03)-1=10,3% G S(1 s) U (1 s) a (1 s) KV G s 5 (1 ) (1 ) (1 ) 7 n tot 0 in efter iefter iefter 1 1 3, e ne i 3, 1 n efter iefter (1 0,3) 0,5(1 0,3) KV 0 0, ,13 5 (1 0,13) (1 0,103) 10, , (1 0, 3) 9(1 0, 3),9mr (1 0,103) (1 0,103) 3 7 Lösningsförslag uppgift c: Lånefinansieringens nuvärde Vid tidpunten för leverans (början år ) erhålls tr i lån Amortering och ränta : År1: %*10 000=5 800 År: %*5 000=5400 Vid beräning av finansieringens lönsamhet används företagets långsitiga ränta:1% Finansieringens lönsamhetstillsott: /(1+0,1) /(1+0,1) /(1+0,1) 4 =41 tr KV Tot =4,7+0,4=5,1 mr Lösningsförslag uppgift d: Lånefinansieringens nuvärde med hänsyn till satt. Ränteostnaderna är avdragsgilla. Långsitiga räntan på 1 % är före satt i nominella termer. I n,efter =1*(1-s)=9 % Vid tidpunten för leverans (början år ) erhålls tr i lån Amortering och ränta: År1: %*10 000*(1-0,3)=5 590 År: %*5 000*(1-0,3)=595 Finansieringens lönsamhetstillsott: /(1+0,09) /(1+0,09) /(1+0,09) 4 =349 tr KV Tot =,9+0,3=7, mr 3

4 Uppgift övning I8: Uppgift nr AB Oljeprospetering AB Oljeprospetering har med hjälp av flyg- och satellitbilder hittat ett område med geologisa struturer (oljefällor) som an vara gynnsamma för ansamling av olja och gas. Det finns möjlighet att göra en mer noggrann undersöning av området med en reflexionsseismis metod, varvid man från maren sicar ljudvågor i berggrunden och registrerar reflexerna från olia gränsytor mellan bergartslagren. Metoden ger en detaljerad struturbild ned till flera ilometers djup. Man har ocså möjlighet att undersöa området med hjälp av gravimetri. Då använder man sig av att struturer med tänbara oljefällor an orsaa avvielser i jordens tyngdraftsfält. Denna metod är något billigare men anses vara något mer osäer. Följande handlingsalternativ finns för företaget: 1. Borra omedelbart.. Vänta med beslut om borrning tills man genomfört en reflexionsseismis undersöning. 3. Vänta med beslut om borrning tills man undersöt området med hjälp av gravimetri. 4. Avstå. Man har med hjälp av erfarenhet från tidigare oljeprospetering ommit fram till följande förutsättningar för de olia handlingsalternativen. a. Sannoliheten för att utvinna olja eller gas utan vidare undersöningar av området är 50%. b. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter positivt besed från reflexionsseismis undersöning är 80%. c. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter negativt besed från reflexionsseismis undersöning är 10%. d. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter positivt besed från undersöning med hjälp av gravimetri är 5%. e. Sannoliheten för att finna olja eller gas efter negativt besed från undersöning med hjälp av gravimetri är 15%. f. Sannoliheten för positivt besed från reflexionsseismis undersöning är 0%. g. Sannoliheten för positivt besed från en undersöning med hjälp av gravimetri är 55%. En reflexionsseismis undersöning tar ett år och ostar 500 tr. En undersöning med hjälp av gravimetri ostar 300 tr och tar ocså ett år. Att borra tar två år och ostar totalt 000 tr och man ränar då med att ostnaderna upparbetas lia under de två år borrningen pågår. Borrning och undersöning betalas först när de är genomförda, dvs i slutet av respetive år. Om man finner utvinningsbar energi an man välja mellan att avyttra fyndigheten eller att exploatera den. Om man avyttrar fyndigheten ränar man med att den ommer att ha ett värde av tr. Om man i stället väljer att exploatera fyndigheten alylerar man med att anläggningsutgiften blir tr första året och ytterligare tr det andra året.dessa utbetalningar antas se i början av respetive år. Först efter att anläggningen är lar ommer man att unna få intäter vila beränas bli tr det första året, tr det andra året för att därefter öa till tr. Driftsostnaderna beränas bli tr per år men under det första året ränar man med ytterligare inörningsostnader på 30 tr. Livslängden på anläggningen beränas vara 5 år ränat från den tidpunt då produtionen ommer igång. Företaget ränar med 10% i real alylränta. Företaget beslutar sig för att analysera framtida handlingsalternativ med hjälp av dynamis risprogrammering vilet an besrivas med ett beslutsträd. Rita beslutsträdet enligt de regler som anvisas i Investeringsbedömning Persson & Nilsson (cirel för beslutspunt och fyrant vid sannolia utfall). I beslutsträdet sa du ange innebörden av varje gren samt sannoliheten för utfall då det är relevant. Föreslå lämpligt alternativ utifrån redovisade beräningar med hjälp av beslutsträdet. 4

5 Lösningsförslag: olja/gas Borra diret Borra olja/gas 1 Reflexionisund. Positivt besed från undersöning Borra ej olja/gas gravimetrisund. Negativt besed från undersöning 3 Borra Borra ej Borra olja/gas Positivt besed från undersöning Negativt besed från undersöning 4 5 Borra ej Borra Borra ej olja/gas 5

6 Lösningstenien innebär principiellt att man går baåt i beslutsträdet och med hjälp av alyler successivt väljer det bästa alternativet i respetive punt. Beränar först om man sa exploatera själv eller sälja fyndigheten då man befinner sig vid det valet (punt ). a 3 a 4 a 5 a tid G 0 S Nuvärdesumma G a G 0 = 5 tr = 4 tr S = 0 I 3 = 4 tr I 4 = 4,5 tr I 5-7 = 5 tr U 3 = 3,3 tr U 4-7 = 3 tr i = 10 % n e = 7 år ne 1 ne 1i 1 1i Nuvärdesumma tr 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0, Alternativet att sälja har nuvärdesumma 4 mr vilet är mindre än nuvärdesumman för alternativet att exploatera själv, varför man bör exploatera själv då man står i denna beslutspunt. Ränar på alternativet att borra diret i punt 1. = tr G = tr Med sannoliheten 0,5 blir betalningsöversottet år 3-9 beränat som nuvärdesumma i början år tre 5004 tr 0,5*5004+0,5*0 0 1 tid G ,5*5004 Nuvärdesumma 33tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 33 tr

7 Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett positivt besed från en reflexionsundersöning (punt ). Samma som ovan men sannoliheten 0,8 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,8*5004+0,5*0 0 1 tid G ,8*5004 Nuvärdesumma 1573 tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 1573 tr I denna punt är det bästa alternativet att borra Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett negativt besed från en reflexionsundersöning (punt 3). Samma som ovan men sannoliheten 0,1 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,1*5004+0,5*0 0 1 tid G ,1*5004 Nuvärdesumma 13tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir -13 tr I denna punt är det alltså bättre att inte borra (nuvärdesumman =0) Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett positivt besed från en gavimetrisundersöning (punt 4). Samma som ovan men sannoliheten 0,5 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr 0,5*5004+0,5*0 0 1 tid. G 7

8 , 5*5004 Nuvärdesumma 95,tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 953 tr I denna punt är det bästa alternativet att borra Beränar nuvärdesumman av alternativet att borra efter ett negativt besed från en gavimetrisundersöning (punt 5). Samma som ovan men sannoliheten 0,15 att nuvärdesumman i början av år tre blir 5004 tr. 0,15*5004+0,5*0 0 1 tid G ,15*5004 Nuvärdesumma 1115tr 10,1 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir tr I denna punt är det alltså bättre att inte borra (nuvärdesumman =0) Ränar på reflexionsundersöning i punt 1 = 500 tr Med sannoliheten 0, blir nuvärdesumman efter undersöningen beränat som nuvärdesumma i början år två 1573 tr. Alternativet att inte borra har nuvärdesumma noll. 0,* tid 500 0, *1573 Nuvärdesumma 403tr 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 403 tr 8

9 Ränar på gavimetrisundersöning i punt 1 = 300 tr Med sannoliheten 0,55 blir nuvärdesumman efter undersöningen beränat som nuvärdesumma i början år två 953 tr. Alternativet att inte borra har nuvärdesumma noll. 0,55* tid 300 0,55*953 Nuvärdesumma 03tr 10,1 10,1 Förväntad nuvärdesumma av alternativet blir 03 tr Väljer bästa förväntade nuvärdesumman i punt 1. Det är att göra en reflexionsundersöning. Detta beslut sa följas av att man sa borra om man får ett positivt besed från undersöningen medan man inte sa borra om besedet är negativt. Man sa välja att exploatera själv om man hittar olja eller gas. 9

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer