Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100."

Transkript

1 Uppgift/Fråga: BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga: 2 Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. (6p) FE100 sid 83 MF 1

2 Uppgift/Fråga: 3 Uppge och förklara tre av huvudsyftena för standardkostnader som tas upp i Ax. (6p) Ax sid 337 ES Uppgift/Fråga: 4 En strategikartas centrala byggstenar är ett antal perspektiv på företagets verksamhet. Uppge och förklara tre av dem som tas upp i Ax. (6p) Ax sid 455 ES 2

3 Uppgift/Fråga: 5 Ebba och Didrik är två ingenjörer som har fått har en bra affärsidé. De vill få en första indikation på om affärsidén är möjlig att genomföra ur ett företagsekonomiskt perspektiv med följande förutsättningar: Ebba och Didrik kan satsa kronor vardera av egna sparmedel. De räknar med att få fram ytterligare kronor i riskvilligt kapital från någon lämplig investerare. Försäljningen beräknas uppgå till kronor per månad. Fakturering sker samlat i slutet av varje månad. De erbjuder företagets kunder en månads kredittid. De planerar att investera i inventarier för kronor i samband med uppstarten. Den ekonomiska livslängden beräknas till 3 år Löner betalas i slutet av varje månad med kronor Diverse omkostnader uppgår till kronor per månad och betalas kontant. De vill ta upp ett banklån i uppstarten av företaget om kronor. Banklånet ska amorteras under två år, med hälften i slutet av varje år. Räntan på banklånet är 5 procent per år och betalas kvartalsvis. (14p) Uppgift: Ställ upp en likviditetsbudget, en resultatbudget och en balansbudget för det första årets verksamhet. Varje budget ska omfatta ett helt år, de behöver inte vara indelade i kortare perioder. Ange tydligt vad varje post avser. Avrunda gärna till tusentals kronor. Bortse från skatter och avgifter. (9 p) Är det möjligt att starta företaget med givna förutsättningar? (1 p) Hur motiverar du ditt svar på fråga b? (4 p) ES 3

4 Lösningsförslag Ägarinsats kr kr kr Försäljning kr per månad Kredittid 30 dagar Investering kr Livslängd 3 år Löner kr per månad Omkostnader kr per månad, kontant Banklån kr Amortering 2 år Ränta 5% Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Intäkter Ägarinsats kr Försäljning kr Banklån kr Summa intäkter kr Försäljning kr Löner kr Summa inbetalningar kr Omkostnader kr Utbetalningar Avskrivningar kr Löner kr Ränta kr Omkostnader kr Summa kostnader kr Investering kr Resultat kr Ränta kr Amortering kr Summa utbetalningar kr IB kassa 0 Summa inbetalningar kr Summa utbetalningar kr UB kassa kr Balansbudget Inventarier kr Ägarkapital kr Kundfordran kr Resultat kr Kassa kr Eget kapital kr Tillgångar kr Banklån kr Skulder kr EK o skulder kr diff - kr 4

5 Uppgift/Fråga: 6 Hur skulle Whittingtons Processuella perspektiv förklara företaget Apples framgång? Ditt svar ska uppvisa förståelse för perspektivet och identifiera tänkbara hinder och möjligheter som finns. (14p) Bedömningsmall: 0-4 poäng delas ut för korrekt beskrivning av perspektivet. 0-6 poäng delas ut för kopplingen till företaget 0-4 poäng delas ut för identifiering av tänkbara hinder och möjligheter. Svaret bör vissa på god förståelse för perspektivet och kunna relatera det till företaget. ORG 5

6 Uppgift/Fråga: 7 Ett företag har en prognostiserad omsättning på Resultatet efter finansiella poster förväntas bli De finansiella posterna förväntas innehålla finansiella intäkter på 370 samt finansiella kostnader på 288. Företagets balansbudget ser ut på följande sätt. I den planeras anläggningstillgångarna uppgå till och omsättningstillgångarna till Dessa tillgångar är finansierade med i eget kapital samt med i skulder. Beräkna företagets vinstmarginal före finansiella kostnader, kapitalomsättningshastighet samt räntabilitet på totalt kapital. Beräkna också prognostiserad räntabilitet på eget kapital.(14p) Lösningsförslag Vinstmarginal: = 0,2323 dvs 23,23 % Kapitalomsättningshastighet: = 1,034 ggr Räntabilitet på totalt kapital: 0,2323 x 1,034 = 0,2401 dvs 24,01 % Räntabilitet på eget kapital: ,625 dvs 62,5 % 4000 ES 6

7 Uppgift/Fråga: 8 Vi tittar här på ett problem som Finnveden Bulten står inför med en liten annan utgångspunkt. Som ni redan vet kommer Finnveden Bulten nästa år att börja producera en speciell, ny typ av bult. För att kunna distribuera bultarna måste man förpacka den, det vet vi också. Man har därför tittat på en förpackningsmaskin, med livslängd 10 år, som finns båda att köpa och att leasa på månadsbasis. På grund av den väldigt speciella förpackningslösningen som kunderna efterfrågar, och bedöms fortsätta efterfråga, kommer en maskin endast hinna förpacka en bråkdel av bultarna, man kommer alltså behöva flera maskiner av detta slag. Ha i bakhuvudet att så som tidigare information gjort gällande kommer antalet bultar som krävs fr o m 2020 halveras (rimligt är väl att det sker en successiv minskning av antalet bultar över ett antal år men vi antar här att all minskning sker just år 2020). Ta utgångpunkt från investeringskalkylering och diskutera vilka för- och nackdelar som är associerade med de investeringsalternativ du ser för Finnveden Bulten. Nedstående frågor bör beaktas. Vilka faktorer påverkar hur attraktiva de olika alternativen är? Vilken metod eller metoder för investeringsbedömning skulle du använda för att analysera de olika alternativen och varför? Hur skulle du tillämpa dessa? Hur skulle resonemanget ändras om vi hade kapitalbrist? (14p) FIN 7

8 Lösningsförslag Det finns egentligen 3 olika alternativ för ledningen att ta ställning till inför 2013: 1. Leasa alla maskiner vi behöver 2. Köp alla maskiner vi behöver 3. Köp hälften av maskinerna och leasa hälften. Eftersom uthyrningen är på årsbasis och köp av maskin räcker i 10 år är det smartast att titta på de följande 20 åren och bestämma vilka kassaflöden de 3 olika alternativen ger, dvs att upprepade gånger hyra maskinen eller att köpa och använda närmaste 10 åren. En massa faktorer påverkar vilket alternativ vi gillar mest. - Köper vi maskinen betalas rimligtvis allt kontant idag eller på avbetalning under en kortare tid. Då påverkar vår kalkylränta vilket alternativ som är bäst. Desto högre kalkylränta desto mindre attraktivt blir alternativ 2 och 3 i relation till alternativ 1. - Finns det något andrahandsvärde för maskinerna? För med alternativ 2 kommer vi år 2020 ha 100% mer produktion än vad vi behöver och skulle vilja sälja av 50% av maskinparken. Inget andrahandsvärde påverkar så klart alternativ 2 negativt gentemot - Hur dyra är de olika alternativen? I totala kostnader (dvs utan tidsvärdet på pengarna) bör 1 > 3 > 2 men hur stor är skillnaden? Vilken metod som passar för att bedöma våra olika alternativ varierar beroende på om vi har kapitalbrist eller ej. Har vi ingen kapitalbrist skulle de två lämpliga metoderna vara annuitetsmetoden eller nuvärdesmetoden. För nuvärdesmetoden gör vi som vanligt och diskonterar kassaflödet de närmaste 20 åren till idag för våra 3 olika alternativ och väljer det mest högst nuvärde. Med annuitetsmetoden beräknar vi på valfritt sätt den årliga annuiteten de kommande 20 åren och väljer den med högst annuitet. Har vi kapitalbrist så måste vi fråga oss hur länge denna kommer råda, har vi långvarig kapitalbrist bör vi fundera på om kalkylräntan vi har verkligen är korrekt (uppenbarligen kan vi inte anskaffa kapital till denna). Har vi kortvarig kapitalbrist, kanske närmaste halvåret, uppkommer egentligen ett 4:e alternativ: 4. Leasa maskinerna den närmaste tiden och köp så fort kapitalbristen försvinner Om alternativ 1 ovan är det bästa även om vi inte har kapitalbrist så finns egentligen inget att fundera över, alternativ 1 att leasa är det som binder upp minst kapital och kapitalbrist gör det ändå bättre i förhållande till övriga alternativ. Om alternativ 1 ovan inte placerar sig i topp enligt nuvärdesoch internräntametoden får vi dock fundera ett steg till. Någon 100% alltid korrekt metod finns inte. Dels kan vi titta på internräntan, tillväxträntan och nuvärdeskvoten av våra olika alternativ. Vi skulle annars kunna försöka uppskatta hur värdefulla investeringsalternativ vi kommer få det närmaste halvåret och resonera som att de här investeringarna kommer vi ej kunna genomföra om vi genomför alternativ 2 eller 3, är de här investeringarna förlorade för alltid kan vi dra bort deras nuvärde från 2an (och ev. 3an om vi inte heller kommer kunna genomföra detta.) Vi kan sedan jämföra de här modifierade nuvärdena. 8

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter Upplysningar om

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer