Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR"

Transkript

1 (5) Ritlinjer för rapportering av räntestatistiblanett MIR ( )

2 2 2(5) Innehållsförtecning sida Posternas innehåll Referensperiod Löptidsfördelning av utlåning Definition av rörlig ränta Kontoortsrediter Övertrasseringsavgifter och räntor Avgift transationsonto med redit Nya avtal Allmänt Exempel nya avtal Inlåning med överensommen löptid Utlåning med bunden ränta som förfallit Höjd lånesumma på ett befintligt lån Befintligt lån som byter valuta Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Step-up lån Ränteberäning Överensommen årlig ränta Effetiv ränta Vägning av räntesatser Exempel Inlåning med tre olia belopp vid tre olia tillfällen Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Rapporteringsformat och tid för inlämnande... 5

3 3 3(5) Posternas innehåll Samtliga definitioner i räntestatistiblanetten är identisa med dem i RBFS 200: lisom med dem i ritlinjerna till MFI-blanetten, om inte annat anges i denna ritlinje. Rapporteringen ser månadsvis och avser belopp samt räntesatser för utestående stocar och nya avtal gällande in- respetive utlåning till svensa icefinansiella företag och svensa hushåll i svensa ronor. Positioner innehavda av svensa reditinstituts filialer i utlandet sa inte rapporteras i räntestatistiblanetten. Från ränteanalysen exluderas: - Problemrediter dvs. belopp och räntor avseende osära och oreglerade lånefordringar i de fall ränta inte intätsförs eller där den ränta som intätsförs ligger under marnadsräntan. Dessa belopp rapporteras i stället under olumnen belopp utanför ränteanalysen för att erhålla samma totala lånestoc som rapporteras i MFI-blanetten. Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsavgifter sall inte inluderas som utlånat belopp på transationsonto med redit men däremot i olumnen avgift. Byggnadsreditiv setorfördelas i lihet med andra lånetyper. Negativa saldon på avistaonton tas upp på tillgångssidan under posten transationsonto med redit. Inlåning med överensommen löptid och inlåning med uppsägningstid följer definitionerna i RBFS 200:. Inlåning med överensommen löptid avser inlåning med avtalad löptid som inte an tas ut i ontanter under denna tid eller som under denna tid endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Inlåning med uppsägningstid avser inlåning som inte an tas ut i ontanter innan uppsägningstidens utgång eller som innan uppsägningstidens utgång endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Innan rapportering sa en avstämning göras att de utestående beloppen i räntestatistien överensstämmer med de inrapporterade beloppen på motsvarande rader i MFI blanetten, efter eliminering av positioner innehavda av eventuella filialer.. Referensperiod För utestående belopp sa stocar och räntor vid månadsslut rapporteras. För nya avtal, förutom dagslån, sa räntor rapporteras som genomsnitt av de under månaden avtalade räntorna. Stocarna för nya avtal, förutom dagslån, sa avse alla nya avtal under månaden. Räntor och stocar för nya avtal som inte finns var vid Övriga lån där räntan som intätsförs ligger under marnadsräntan (exempelvis lån till anställda och oncerninterna lån) sa däremot ingå i ränteanalysen.

4 4 4(5) månadsslut sa alltså inluderas. För de dagslån som efterfrågas på nya avtal sa rapporteringen avse utestående belopp vid månadsslut. Ränteberäning och beräning av genomsnittsränta tas upp i avsnitt 3..2 Löptidsfördelning av utlåning Som löptidsfördelning för utlåning används den ursprungliga räntebindningstiden för ett lån. Om olia räntebindningstider fastställs för olia delar av lånebeloppet i ett låneavtal sa varje del betratas som ett eget lån. Ett ensilt lån enligt ovanstående definition sa rapporteras i samma löptidsintervall i sin helhet, dvs. ett lån som är bundet på 5 år läggs i sin helhet i intervallet över 3 år t o m 5 år. Löptiden avser ursprunglig 2 löptid, dvs. ett lån bundet på 5 år hör till intervallet över 3 år t o m 5 år ända tills räntebindningstiden är slut. Ett lån som löper med rörlig ränta läggs i intervallet t o m 3 månader. Lånet sa alltid lassas efter den nu atuella räntebindningstiden, ingen hänsyn tas till eventuella tidigare räntebindningstider..3 Definition av rörlig ränta Med rörlig ränta avses lån med ursprunglig räntebindningstid upp t.o.m. 3 månader..4 Kontoortsrediter Utestående saldo på transationsonto sa redovisas inlusive revolverande rediter. På tillgångssidan fördelas beloppen på ontoortsrediter och övriga rediter. Kontoortsrediter avser ortredit som beviljats efter utgången av föregående reditperiod, d v s det belopp som inte betalats vid första möjliga betalningstillfälle. I regel utgår här ränta (med hänsyn till eventuell räntefri period) som överstiger noll procent. Vanligtvis betalas åtminstone en del av reditsulden vid varje betalningstillfälle. Den utestående sulden på ett och samma ort an alltså samtidigt bestå av både en betalortsfordring (utan ränta) och en ontoortsredit. Betalortsfordringar sa inte ingå i posten ontoortsrediter. Som motpart rapporteras den gentemot reditgivaren betalningsansvarige. 2 Med undantag för den nedre tabellen på Tillgångar, utestående belopp, där återstående räntebindningstid sa rapporteras.

5 5 5(5).5 Övertrasseringsavgifter och räntor Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsränta, dvs. en högre ränta på övertrasserade belopp, sa ingå i rapporterad ränta. Övertrasseringsränta sa inte ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter. Övertrasseringsavgift sa inte ingå i rapporterad ränta. För transationsonto med redit sa däremot övertrasseringsavgift ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter. Exempel: För ett övertrasserat transationsonto tas en avgift på 00 ronor ut plus en övertrasseringsränta på 0 %. Övertrasseringsräntan sa då ingå i rapporterad ränta under Transationsonto med redit inl. revolverande rediter, Totalt exl. avgift medan övertrasseringsavgiften sa ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter..6 Avgift transationsonto med redit I olumn Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter redovisas vägd genomsnittsavgift för befintliga rediter (rediter som utnyttjas). Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter avser de fatisa årliga avgifterna för rediten, plus eventuella övertrasseringsavgifter. Vägd genomsnittsavgift 3 beränas som Årligt avgiftsbelopp Disponerat belopp Exempel : Utestående och beviljad redit ronor där årlig avgift är 500 ronor. Genomsnittsavgiften blir då,6667 % (500/30 000). Exempel 2: Utestående redit och beviljad redit ronor där årlig avgift är 500 ronor. Genomsnittsavgiften blir då 2,5 % (500/20 000). 3 Tidigare uttryct som B A / D där D = disponerat belopp, B = beviljat belopp och A = avgift i procent (av beviljat belopp) vilet an förenlas till följande uttryc.

6 6 6(5) Exempel 3: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor. Kreditutrymmet an utöas till för ytterligare 300 ronor per år vilet låntagaren har gjort av rediten är utnyttjad. Genomsnittsavgiften blir,6 % (( )/50 000). Exempel 4: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor och reditutrymmet an utöas till för ytterligare 300 ronor. Låntagaren har doc valt att inte utöa reditutrymmet och betalar därmed 500 ronor i årsavgift är utnyttjat. Genomsnittsavgiften blir,0 % (500/50 000). Exempel 5: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor. Till rediten an även öpas en tilläggsförsäring för 300 ronor per år vilet låntagaren gjort är utnyttjat. Genomsnittsavgiften blir,0 % (500/50 000). Försäringen är ett tillägg som inte rävs för rediten varför den avgiften inte sa ingår. Exempel 6: En redit har ett beviljat reditutrymmer till med årlig avgift 500 ronor. Låntagaren har utnyttjat ronor och får därför betala en övertrasseringsränta på 8 % plus en övertrasseringsavgift på 50 ronor. Genomsnittsavgiften blir,0833 % ((500+50)/60 000). Disponerat belopp blir här ronor eftersom övertrasseringar sa ingå i disponerat/utestående belopp.

7 7 7(5) 2 Nya avtal 2. Allmänt Nya avtal definieras som samtliga nya avtal som ingåtts mellan uppgiftslämnaren och respetive motpart någon gång under den atuella månaden för de instrumentategorier som efterfrågas på Tillgångar, nya under perioden och Sulder, nya under perioden. Nya avtal sa innefatta: Alla finansiella avtal där villor och förutsättningar som påverar räntan på ineller utlåning för första gången bestäms. 4 Alla nya avtal som är resultatet av direta förhandlingar rörande existerande in- och utlåning. I direta förhandlingar ingår bl.a. nyutlåning, flytt av lån, förtidsinlösning och omförhandlingar. Förlängningar av existerande avtal som indiret innebär omförhandlingar av villor och förutsättningar (se exempel i avsnitt 2.2.2). Sparande på onto där det inte finns ett i förväg fastställt belopp för månadsvis sparande. Varje ny insättning sa tas upp som ett nytt avtal. För avistaonton avser doc nya avtal utestående stoc. Förändringar i rörlig ränta (automatisa justeringar) som utförs av uppgiftslämnaren sa inte betratas som nya avtal. Ett byte från fast till rörlig ränta eller vice versa under avtalets giltighetstid, som ingår i avtalet, är inte ett nytt avtal utan en del av villoren och förutsättningarna för utlåningen som fastställts vid avtalstidpunten. De framtida förändringarna i lånet har redan förhandlats vid avtalstidpunten och sa därmed inte ingå i nya avtal. Villor och förutsättningar an innefatta information om räntesats, räntebindningstid och vila möjligheter till omförhandling som finns. En motpart förväntas vanligen ta ut hela lånet vid avtalets början. Ibland finns, i avtalet, en möjlighet att ta ut delar av lånet vid olia tidpunter, men det är irrelevant för nya avtal. Hela lånebeloppet som avtalats vid avtalets början sa inluderas i räntestatistien över nya avtal (se avsnitt 4.2). Överförda eller öpta lånestocar sa inte innefattas i begreppet nya avtal om de inte i samband med detta omförhandlas till en ny räntesats. Gällande rapportering på tillgångssidan av dagslån till ice-finansiella företag t.o.m. 2,5 miljoner SEK, över 2,5 miljoner t.o.m. 0 miljoner SEK samt över 0 miljoner SEK (se fli tillgångar nya under perioden ) sa belopp och räntesatser avse utestående belopp. 4 I normalfallet motsvaras detta i pratien av utbetalnings- alt insättningstidpunten. Sulle den fatisa räntesatsen fastställas under en tidigare rapporteringsperiod än utbetalnings- alt insättningstidpunten sa rapportering se vid tidpunten för fastställandet av räntesatsen.

8 8 8(5) Vid publicering och leverans av statistien utvidgas nya avtal till att innefatta hela utestående beloppet för transationsonto med redit och avistaonton. I blanetten finns därför transationsonto med redit och avistaonton endast på utestående balans och inte under nya avtal. 2.2 Exempel nya avtal 2.2. Inlåning med överensommen löptid En und sätter in ett belopp på onto med en överensommen löptid på 2 år. Insättningen ränas som ett nytt avtal eftersom det är då som beloppet och räntan avtalas. Om unden senare sätter in ytterligare belopp blir detta ett nytt avtal då räntan och löptid ommer att fastställas för första gången för detta belopp. Vid på förhand avtalat månadssparande är det doc endast första insättningen som ränas som nya avtal, i normalfallet är det då insatt belopp och ränta som utgör nytt avtal Utlåning med bunden ränta som förfallit När ett lån med bunden ränta förfallit och unden inte vill betala tillbaa lånet har unden följande alternativ: i) Informera reditinstitutet att han/hon vill förlänga lånet med samma räntebindningstid som tidigare alternativt annan räntebindningstid. ii) Göra ingenting, vilet an ses som ett indiret val att välja om samma räntebindningstid som tidigare. Dessa båda alternativ sa rapporteras som nya avtal, vilet gäller oavsett om villoren förblir identisa gentemot tidigare eller inte. Det an tilläggas att lån med bunden ränta som förlängs sa rapporteras som nya avtal även om de behåller samma interna lånenummer eller motsvarande specifiationsenhet hos reditinstitutet Höjd lånesumma på ett befintligt lån Om lånesumman på ett redan befintligt lån höjs sa hela lånet betecnas som ett nytt avtal, detta gäller både om det nya beloppet läggs in i det befintliga lånet eller om hela lånet läggs in som ett nytt lån. Om den nya lånedelen däremot läggs upp som ett nytt lån och det gamla beloppet ligger var i det befintliga lånet sa endast det nya lånet rapporteras som nytt avtal. 5 Undantaget är om avtalet är sådant att reditinstitutet med säerhet vet vad det totala sparandet ommer att bli. Då rapporteras hela det totala sparandet vid den tidpunt då avtalet ingås. Se ECB:s "Manual on MFI Interest Rate Statistics"

9 9 9(5) Befintligt lån som byter valuta Eftersom endast lån i SEK ingår i räntestatistien sa lån som byter från utländs valuta till SEK tas upp som ett nytt avtal när lånebelopp och räntesats i SEK fastställts Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Lån som ändrar amorteringstid sa inte betratas som ett nytt avtal eftersom det inte påverar räntevilloren för lånet Step-up lån Ett Step-up lån är ett lån där låntagaren binder räntan en viss tid men där de första månaderna har en extra förmånlig ränta. Den tid som har en mer förmånlig ränta an vanligen benämnas som en sorts erbjudandeperiod där tid och räntesats är förutbestämt i lånets avtal. Då perioden har passerats höjs räntan till en mer normal räntesats. Räntan per årsbasis för Step-up lån an med fördel beränas som ett geometris medelvärde. 6 3 Ränteberäning 3. Överensommen årlig ränta Räntan som sa rapporteras för samtliga instrumentategorier som avser nya avtal och utestående belopp är den överensomna årliga räntan. Den definieras som den räntesats som avtalats mellan uppgiftslämnaren och unden. Den sa vara omränad till årlig basis och vara noterad i procent per år. Samtliga räntebetalningar sa omfattas, men inga avgifter sa inluderas. En eventuell underurs, definierad som sillnaden mellan det nominella beloppet på lånet och det belopp som erhålls av unden, sa betratas som en räntebetalning vid avtalets början och därmed inluderas i den överensomna årliga räntan. 6 Exempel Step-up lån Ett lån har en räntebindningstid på år med 3 månaders förmånlig ränta. Den förmånliga räntan är 2 % och räntesats för resterande tid är 4 % r ,3636 % ag

10 0 0(5) Den överensomna räntan annualiseras med hjälp av följande formel för att erhålla överensommen årlig ränta: x rag n n där: x = överensommen årlig ränta, r ag = den ränta per år som avtalats där datum för ränteapitaliseringen och alla betalningar och återbetalningar av lånet är jämnt fördelade under året. Sillnaden mellan denna och den överensomna årliga räntan är att den överensomna årliga räntan tar hänsyn till antalet ränteapitaliseringsperioder och räntebetalningsperioder under året. n = antalet ränteapitaliseringsperioder för inlåning och räntebetalningsperioder för utlåningen (vilet för transationsonto med redit innebär frevensen på ränte- och avgiftsbetalningar) per år, dvs. för årliga betalningar, 2 för halvårsbetalningar, 4 för vartalsbetalningar och 2 för månadsbetalningar. Vid dagliga ränteapitaliseringar och räntebetalningar sa ett standardår på 365 dagar tillämpas för sammanställning av överensommen årlig ränta, dvs. sottår lämnas utan avseende. Räntesatser på utestående belopp sa ställas samman som observationer vid månadens slut. Räntesatser på nya avtal sa beränas som månadens medeltal, dvs. inludera samtliga nya avtal som ingåtts någon gång under månaden. Exempel: Uppgiftslämnaren och unden avtalar ett lån med ursprunglig löptid 5 år med 0 % ränta per år (r ag ) där räntan betalas vartalsvis och lånebeloppet betalas tillbaa i slutet av år 5. n r 4 ag 0,0 x = 0,0383 = 0,383 % n 4

11 (5) 3.2 Effetiv ränta Effetiv ränta sa tillhandahållas för nya avtal gällande all utlåning till motparterna företagarhushåll och övriga hushåll med säerhet i blancorediter, övrig borgen, småhus eller bostadsrätter exlusive transationsonto med redit. Den effetiva räntan sa täca den sammanlagda reditostnaden (ränta plus avgift) för onsumenten. Den effetiva räntan beränas enligt nedanstående formel 7 : A m C t C t 2 t i i i i m C 2 t... C m där: A = reditbeloppet = det tal som motsvarar betalningens plats i tidsföljden bland redittagarens betalningar (första betalningen =, andra = 2, tredje = 3 osv.) C = det belopp som redittagaren sa erlägga vid betalningen i = den effetiva räntan m = det totala antalet betalningstillfällen för redittagaren t = tiden, uttryct i år och delar av år, mellan datum för rediten och datum för var och en av betalningarna till m. Om en avgift dras diret på utbetalningsdagen ifrån lånebeloppet betratas den som erlagd med beloppet C vid period t = 0. Intervallen mellan de vid beräningen använda tidpunterna anges i år eller delar av år. Ett år sa anses ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för sottår) 366 dagar, 52 vecor eller 2 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,4666 dagar 8. Exempel : Ett lån på 000 SEK tas januari 200. Återbetalningsbeloppet 200 SEK (inluderar lånebeloppet samt räntor och avgifter) sa betalas tillbaa den juli 20 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen ovan blir enligt följande: 000 m C i t /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0,29620 = 2,9620 % 7 För ytterligare information hänvisas till Konsumentverets författningssamling KOVFS 2004:6. 8 Till sillnad från beräningen av den överensomna årliga räntan, där ett standardår på 365 dagar tillämpas (se avsnitt 3.).

12 2 2(5) Exempel 2: Ett lån på totalt 000 SEK tas januari 200. Av dessa 000 är 50 SEK en administrativ avgift, vilet innebär att det egentliga lånet endast är 950 SEK. Återbetalningsbeloppet 200 SEK sa, i lihet med exemplet ovan, betalas tillbaa den juli 20 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen blir enligt följande: 950 m C i t /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0,69026 = 6,9026 % Exempel 3: Ett lån på 000 SEK tas januari 200. Lånet sa betalas tillbaa vid två tillfällen, 600 SEK betalas efter år (365 dagar) och ytterligare 600 SEK betalas efter 2 år (730 dagar). Evationen blir enligt följande: 000 m C i t /365 i /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0, = 3,0662 % 3.3 Vägning av räntesatser Räntan redovisas som beloppsvägt genomsnitt av räntesatser, dels per produt/setor dels totalt. Vägd genomsnittsränta för utestående balans beränas som För nya avtal, som avser avtalat belopp och inte utnyttjat, blir motsvarande D = disponerat belopp B = beviljat belopp R = räntesats i procent D D R B B R För vägd genomsnittsavgift se avsnitt.6.

13 3 3(5) 4 Exempel 4. Inlåning med tre olia belopp 9 vid tre olia tillfällen Nedan följer en jämförelse mellan nya avtal och utestående stocar i ett exempel med tre olia inlåningsbelopp vid tre olia tillfällen: i) Januari 200 placeras 000 SEK till 2,00 % ränta per år med överensommen löptid år. Ränteapitalisering halvårsvis. ii) Januari 20 placeras SEK till 3,5 % ränta per år med överensommen löptid 2 år. Ränteapitalisering en gång per år. iii) Januari 202 placeras SEK till 3,76 % ränta per år med överensommen löptid 3 år. Ränteapitalisering vid löptidens slut. Tabellen nedan visar hur respetive belopp sa rapporteras som nytt avtal alternativt utestående belopp: Jan 200 Jan 20 Jan 202 Jan 203 Jan 204 Utestående Ränta 2,000 % 3,500 % 3,449 % 3,6269 % 3,6269 % Belopp 000 r r r r r Nya avtal Ränta 2,000 % 3,500 % 3,6269 % - - Belopp 000 r r r - - i) 2,000 % 000 r ii) 3,500 % r 3,500 % r iii) 3,6269 % r 3,6269 % r 3,6269 % r Först beränas den årligt överensomna räntan för lånen: 2 0,02 i) 2,000 % 2 0,035 ii) 3,500 % 3 0,0376 iii) 3,6269 % / 3 För januari 202 när det finns två inlåningsposter med olia räntor beränas räntan på 3, , utestående belopp som 3,449 % Detsamma gäller vid utlåning.

14 4 4(5) 4.2 Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Ett lån på SEK med ursprunglig löptid 6 år och en överensommen årlig ränta på 4,2 % är avtalat år. I ontratet står att unden an ta ut delar av lånet enligt ett avtalat schema. Att delar av lånet tas ut vid olia tillfällen berör inte vad som sa rapporteras under nya avtal eftersom nya avtal endast fångar avtalet mellan unden och reditinstitutet vid avtalstidpunten dvs. år. Som nya avtal rapporteras därför det totala lånebeloppet (5 000 SEK) som avtalats vid tidpunten år samt räntan gällande det totala beloppet. Den successiva öningen av lånet ommer i stället att synas i de utestående beloppen då utestående belopp avser utnyttjad redit, se tabell nedan: År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Utestående Ränta - 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2% Belopp r r r r r Nya avtal Ränta 4,2 % Belopp r Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Detta berör insättningar som består av två omponenter, dels inlåning med överensommen löptid med en viss ränta och dels ett inbyggt derivat där avastningen beror på ett börsindex, atieorg eller linande med en lägsta avastning på 0 %. För nya avtal sa endast den i förväg ända, dvs. den garanterade räntan rapporteras. För utestående sulder sa den garanterade räntan rapporteras, vid löptidens slut sa doc den fatisa räntan rapporteras, dvs. både den garanterade räntan och avastningen från derivatomponenten. Ett exempel på denna typ av inlåning ges nedan. Inlåning ser med 2 års överensommen löptid med garanterad ränta på,5 % per år som utbetalas vid löptidens slut. Vidare finns möjlighet att få ytterligare avastning på mellan 5 och 5 procent, sett till hela perioden, beroende på utveclingen av ett atieindex. Öar indexet minst 5 procent under perioden erhålls motsvarande avastning upp till 5 % utöver den garanterade räntan. Sjuner indexet eller stiger mindre än 5 procent utbetalas endast den garanterade räntan. Räntan på nya avtal är den garanterade räntan omränad till överensommen årlig ränta, dvs.,4889 % (a). Eftersom ingen annan garanterad avastning än den garanterade räntan finns blir den utestående årliga räntan under löptiden ocså,4889 %. Om indexet stigit 8 procent vid löptidens slut sa den årligt överensomna

15 5 5(5) räntan även innefatta derivatomponenten och räntan an då beränas som i (b) vilet ger en årligt överensommen ränta på 5,3565 %. 2 0,05 (a),4889 % / 2 0,05 0,08 / 2 (b) 5,3565 % / Rapporteringsformat och tid för inlämnande Räntesatserna rapporteras med fyra decimaler och volymerna i tusental ronor. Blanetten sa vara Statistisa centralbyrån tillhanda senast :e bandagen efter månadens utgång.

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) 8.4.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 94/75 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet Kandidatuppsats vårterminen 2006 Nationaleonomisa institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Fatorer som påverar atiefondsparandet en studie av fem grupper fondsparare på den svensa atiefondsmarnaden

Läs mer

Nr 4 GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅNENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE

Nr 4 GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅNENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE BIAGA GRUNDÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVAENSEN MEAN DES ÅNENS, DES ÅTERBETANINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE. P. $. P. W.. W.. $ Bokstävernas och symbolernas betydelse: K är numret på ett lån K är

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅ- NENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE

GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅ- NENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE 1568 Nr 608 Bilaga GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅ- NENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE K m K 1 A K m K t (1 ' K ' (1 K t K ' K 1 A Bokstävernas och symbolernas

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT APRIL 2015 Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Internbankens upplåning Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,5 miljarder kronor perioden januari - april.

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su.

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su. Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ËØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Ê ÔÖÓ Ð Ö Ö Ö Ò ÓÐ Ú Ö Ä Ö ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼½ ostadress: Matematis statisti Matematisa institutionen Stocholms universitet 106 91 Stocholm Sverige Internet: http://www.math.su.se/matstat

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Översikt Dessa riktlinjer utgör basen för beräkningen, styrningen och kontrollen av de tekniska reserverna. Uppdateringar av dessa riktlinjer ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: 2007-2008 Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2009-08-24

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer