Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR"

Transkript

1 (5) Ritlinjer för rapportering av räntestatistiblanett MIR ( )

2 2 2(5) Innehållsförtecning sida Posternas innehåll Referensperiod Löptidsfördelning av utlåning Definition av rörlig ränta Kontoortsrediter Övertrasseringsavgifter och räntor Avgift transationsonto med redit Nya avtal Allmänt Exempel nya avtal Inlåning med överensommen löptid Utlåning med bunden ränta som förfallit Höjd lånesumma på ett befintligt lån Befintligt lån som byter valuta Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Step-up lån Ränteberäning Överensommen årlig ränta Effetiv ränta Vägning av räntesatser Exempel Inlåning med tre olia belopp vid tre olia tillfällen Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Rapporteringsformat och tid för inlämnande... 5

3 3 3(5) Posternas innehåll Samtliga definitioner i räntestatistiblanetten är identisa med dem i RBFS 200: lisom med dem i ritlinjerna till MFI-blanetten, om inte annat anges i denna ritlinje. Rapporteringen ser månadsvis och avser belopp samt räntesatser för utestående stocar och nya avtal gällande in- respetive utlåning till svensa icefinansiella företag och svensa hushåll i svensa ronor. Positioner innehavda av svensa reditinstituts filialer i utlandet sa inte rapporteras i räntestatistiblanetten. Från ränteanalysen exluderas: - Problemrediter dvs. belopp och räntor avseende osära och oreglerade lånefordringar i de fall ränta inte intätsförs eller där den ränta som intätsförs ligger under marnadsräntan. Dessa belopp rapporteras i stället under olumnen belopp utanför ränteanalysen för att erhålla samma totala lånestoc som rapporteras i MFI-blanetten. Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsavgifter sall inte inluderas som utlånat belopp på transationsonto med redit men däremot i olumnen avgift. Byggnadsreditiv setorfördelas i lihet med andra lånetyper. Negativa saldon på avistaonton tas upp på tillgångssidan under posten transationsonto med redit. Inlåning med överensommen löptid och inlåning med uppsägningstid följer definitionerna i RBFS 200:. Inlåning med överensommen löptid avser inlåning med avtalad löptid som inte an tas ut i ontanter under denna tid eller som under denna tid endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Inlåning med uppsägningstid avser inlåning som inte an tas ut i ontanter innan uppsägningstidens utgång eller som innan uppsägningstidens utgång endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Innan rapportering sa en avstämning göras att de utestående beloppen i räntestatistien överensstämmer med de inrapporterade beloppen på motsvarande rader i MFI blanetten, efter eliminering av positioner innehavda av eventuella filialer.. Referensperiod För utestående belopp sa stocar och räntor vid månadsslut rapporteras. För nya avtal, förutom dagslån, sa räntor rapporteras som genomsnitt av de under månaden avtalade räntorna. Stocarna för nya avtal, förutom dagslån, sa avse alla nya avtal under månaden. Räntor och stocar för nya avtal som inte finns var vid Övriga lån där räntan som intätsförs ligger under marnadsräntan (exempelvis lån till anställda och oncerninterna lån) sa däremot ingå i ränteanalysen.

4 4 4(5) månadsslut sa alltså inluderas. För de dagslån som efterfrågas på nya avtal sa rapporteringen avse utestående belopp vid månadsslut. Ränteberäning och beräning av genomsnittsränta tas upp i avsnitt 3..2 Löptidsfördelning av utlåning Som löptidsfördelning för utlåning används den ursprungliga räntebindningstiden för ett lån. Om olia räntebindningstider fastställs för olia delar av lånebeloppet i ett låneavtal sa varje del betratas som ett eget lån. Ett ensilt lån enligt ovanstående definition sa rapporteras i samma löptidsintervall i sin helhet, dvs. ett lån som är bundet på 5 år läggs i sin helhet i intervallet över 3 år t o m 5 år. Löptiden avser ursprunglig 2 löptid, dvs. ett lån bundet på 5 år hör till intervallet över 3 år t o m 5 år ända tills räntebindningstiden är slut. Ett lån som löper med rörlig ränta läggs i intervallet t o m 3 månader. Lånet sa alltid lassas efter den nu atuella räntebindningstiden, ingen hänsyn tas till eventuella tidigare räntebindningstider..3 Definition av rörlig ränta Med rörlig ränta avses lån med ursprunglig räntebindningstid upp t.o.m. 3 månader..4 Kontoortsrediter Utestående saldo på transationsonto sa redovisas inlusive revolverande rediter. På tillgångssidan fördelas beloppen på ontoortsrediter och övriga rediter. Kontoortsrediter avser ortredit som beviljats efter utgången av föregående reditperiod, d v s det belopp som inte betalats vid första möjliga betalningstillfälle. I regel utgår här ränta (med hänsyn till eventuell räntefri period) som överstiger noll procent. Vanligtvis betalas åtminstone en del av reditsulden vid varje betalningstillfälle. Den utestående sulden på ett och samma ort an alltså samtidigt bestå av både en betalortsfordring (utan ränta) och en ontoortsredit. Betalortsfordringar sa inte ingå i posten ontoortsrediter. Som motpart rapporteras den gentemot reditgivaren betalningsansvarige. 2 Med undantag för den nedre tabellen på Tillgångar, utestående belopp, där återstående räntebindningstid sa rapporteras.

5 5 5(5).5 Övertrasseringsavgifter och räntor Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsränta, dvs. en högre ränta på övertrasserade belopp, sa ingå i rapporterad ränta. Övertrasseringsränta sa inte ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter. Övertrasseringsavgift sa inte ingå i rapporterad ränta. För transationsonto med redit sa däremot övertrasseringsavgift ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter. Exempel: För ett övertrasserat transationsonto tas en avgift på 00 ronor ut plus en övertrasseringsränta på 0 %. Övertrasseringsräntan sa då ingå i rapporterad ränta under Transationsonto med redit inl. revolverande rediter, Totalt exl. avgift medan övertrasseringsavgiften sa ingå i Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter..6 Avgift transationsonto med redit I olumn Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter redovisas vägd genomsnittsavgift för befintliga rediter (rediter som utnyttjas). Avgift transationsonto med redit och revolverande rediter avser de fatisa årliga avgifterna för rediten, plus eventuella övertrasseringsavgifter. Vägd genomsnittsavgift 3 beränas som Årligt avgiftsbelopp Disponerat belopp Exempel : Utestående och beviljad redit ronor där årlig avgift är 500 ronor. Genomsnittsavgiften blir då,6667 % (500/30 000). Exempel 2: Utestående redit och beviljad redit ronor där årlig avgift är 500 ronor. Genomsnittsavgiften blir då 2,5 % (500/20 000). 3 Tidigare uttryct som B A / D där D = disponerat belopp, B = beviljat belopp och A = avgift i procent (av beviljat belopp) vilet an förenlas till följande uttryc.

6 6 6(5) Exempel 3: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor. Kreditutrymmet an utöas till för ytterligare 300 ronor per år vilet låntagaren har gjort av rediten är utnyttjad. Genomsnittsavgiften blir,6 % (( )/50 000). Exempel 4: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor och reditutrymmet an utöas till för ytterligare 300 ronor. Låntagaren har doc valt att inte utöa reditutrymmet och betalar därmed 500 ronor i årsavgift är utnyttjat. Genomsnittsavgiften blir,0 % (500/50 000). Exempel 5: En redit har ett beviljat reditutrymmer på ronor med årlig avgift på 500 ronor. Till rediten an även öpas en tilläggsförsäring för 300 ronor per år vilet låntagaren gjort är utnyttjat. Genomsnittsavgiften blir,0 % (500/50 000). Försäringen är ett tillägg som inte rävs för rediten varför den avgiften inte sa ingår. Exempel 6: En redit har ett beviljat reditutrymmer till med årlig avgift 500 ronor. Låntagaren har utnyttjat ronor och får därför betala en övertrasseringsränta på 8 % plus en övertrasseringsavgift på 50 ronor. Genomsnittsavgiften blir,0833 % ((500+50)/60 000). Disponerat belopp blir här ronor eftersom övertrasseringar sa ingå i disponerat/utestående belopp.

7 7 7(5) 2 Nya avtal 2. Allmänt Nya avtal definieras som samtliga nya avtal som ingåtts mellan uppgiftslämnaren och respetive motpart någon gång under den atuella månaden för de instrumentategorier som efterfrågas på Tillgångar, nya under perioden och Sulder, nya under perioden. Nya avtal sa innefatta: Alla finansiella avtal där villor och förutsättningar som påverar räntan på ineller utlåning för första gången bestäms. 4 Alla nya avtal som är resultatet av direta förhandlingar rörande existerande in- och utlåning. I direta förhandlingar ingår bl.a. nyutlåning, flytt av lån, förtidsinlösning och omförhandlingar. Förlängningar av existerande avtal som indiret innebär omförhandlingar av villor och förutsättningar (se exempel i avsnitt 2.2.2). Sparande på onto där det inte finns ett i förväg fastställt belopp för månadsvis sparande. Varje ny insättning sa tas upp som ett nytt avtal. För avistaonton avser doc nya avtal utestående stoc. Förändringar i rörlig ränta (automatisa justeringar) som utförs av uppgiftslämnaren sa inte betratas som nya avtal. Ett byte från fast till rörlig ränta eller vice versa under avtalets giltighetstid, som ingår i avtalet, är inte ett nytt avtal utan en del av villoren och förutsättningarna för utlåningen som fastställts vid avtalstidpunten. De framtida förändringarna i lånet har redan förhandlats vid avtalstidpunten och sa därmed inte ingå i nya avtal. Villor och förutsättningar an innefatta information om räntesats, räntebindningstid och vila möjligheter till omförhandling som finns. En motpart förväntas vanligen ta ut hela lånet vid avtalets början. Ibland finns, i avtalet, en möjlighet att ta ut delar av lånet vid olia tidpunter, men det är irrelevant för nya avtal. Hela lånebeloppet som avtalats vid avtalets början sa inluderas i räntestatistien över nya avtal (se avsnitt 4.2). Överförda eller öpta lånestocar sa inte innefattas i begreppet nya avtal om de inte i samband med detta omförhandlas till en ny räntesats. Gällande rapportering på tillgångssidan av dagslån till ice-finansiella företag t.o.m. 2,5 miljoner SEK, över 2,5 miljoner t.o.m. 0 miljoner SEK samt över 0 miljoner SEK (se fli tillgångar nya under perioden ) sa belopp och räntesatser avse utestående belopp. 4 I normalfallet motsvaras detta i pratien av utbetalnings- alt insättningstidpunten. Sulle den fatisa räntesatsen fastställas under en tidigare rapporteringsperiod än utbetalnings- alt insättningstidpunten sa rapportering se vid tidpunten för fastställandet av räntesatsen.

8 8 8(5) Vid publicering och leverans av statistien utvidgas nya avtal till att innefatta hela utestående beloppet för transationsonto med redit och avistaonton. I blanetten finns därför transationsonto med redit och avistaonton endast på utestående balans och inte under nya avtal. 2.2 Exempel nya avtal 2.2. Inlåning med överensommen löptid En und sätter in ett belopp på onto med en överensommen löptid på 2 år. Insättningen ränas som ett nytt avtal eftersom det är då som beloppet och räntan avtalas. Om unden senare sätter in ytterligare belopp blir detta ett nytt avtal då räntan och löptid ommer att fastställas för första gången för detta belopp. Vid på förhand avtalat månadssparande är det doc endast första insättningen som ränas som nya avtal, i normalfallet är det då insatt belopp och ränta som utgör nytt avtal Utlåning med bunden ränta som förfallit När ett lån med bunden ränta förfallit och unden inte vill betala tillbaa lånet har unden följande alternativ: i) Informera reditinstitutet att han/hon vill förlänga lånet med samma räntebindningstid som tidigare alternativt annan räntebindningstid. ii) Göra ingenting, vilet an ses som ett indiret val att välja om samma räntebindningstid som tidigare. Dessa båda alternativ sa rapporteras som nya avtal, vilet gäller oavsett om villoren förblir identisa gentemot tidigare eller inte. Det an tilläggas att lån med bunden ränta som förlängs sa rapporteras som nya avtal även om de behåller samma interna lånenummer eller motsvarande specifiationsenhet hos reditinstitutet Höjd lånesumma på ett befintligt lån Om lånesumman på ett redan befintligt lån höjs sa hela lånet betecnas som ett nytt avtal, detta gäller både om det nya beloppet läggs in i det befintliga lånet eller om hela lånet läggs in som ett nytt lån. Om den nya lånedelen däremot läggs upp som ett nytt lån och det gamla beloppet ligger var i det befintliga lånet sa endast det nya lånet rapporteras som nytt avtal. 5 Undantaget är om avtalet är sådant att reditinstitutet med säerhet vet vad det totala sparandet ommer att bli. Då rapporteras hela det totala sparandet vid den tidpunt då avtalet ingås. Se ECB:s "Manual on MFI Interest Rate Statistics"

9 9 9(5) Befintligt lån som byter valuta Eftersom endast lån i SEK ingår i räntestatistien sa lån som byter från utländs valuta till SEK tas upp som ett nytt avtal när lånebelopp och räntesats i SEK fastställts Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Lån som ändrar amorteringstid sa inte betratas som ett nytt avtal eftersom det inte påverar räntevilloren för lånet Step-up lån Ett Step-up lån är ett lån där låntagaren binder räntan en viss tid men där de första månaderna har en extra förmånlig ränta. Den tid som har en mer förmånlig ränta an vanligen benämnas som en sorts erbjudandeperiod där tid och räntesats är förutbestämt i lånets avtal. Då perioden har passerats höjs räntan till en mer normal räntesats. Räntan per årsbasis för Step-up lån an med fördel beränas som ett geometris medelvärde. 6 3 Ränteberäning 3. Överensommen årlig ränta Räntan som sa rapporteras för samtliga instrumentategorier som avser nya avtal och utestående belopp är den överensomna årliga räntan. Den definieras som den räntesats som avtalats mellan uppgiftslämnaren och unden. Den sa vara omränad till årlig basis och vara noterad i procent per år. Samtliga räntebetalningar sa omfattas, men inga avgifter sa inluderas. En eventuell underurs, definierad som sillnaden mellan det nominella beloppet på lånet och det belopp som erhålls av unden, sa betratas som en räntebetalning vid avtalets början och därmed inluderas i den överensomna årliga räntan. 6 Exempel Step-up lån Ett lån har en räntebindningstid på år med 3 månaders förmånlig ränta. Den förmånliga räntan är 2 % och räntesats för resterande tid är 4 % r ,3636 % ag

10 0 0(5) Den överensomna räntan annualiseras med hjälp av följande formel för att erhålla överensommen årlig ränta: x rag n n där: x = överensommen årlig ränta, r ag = den ränta per år som avtalats där datum för ränteapitaliseringen och alla betalningar och återbetalningar av lånet är jämnt fördelade under året. Sillnaden mellan denna och den överensomna årliga räntan är att den överensomna årliga räntan tar hänsyn till antalet ränteapitaliseringsperioder och räntebetalningsperioder under året. n = antalet ränteapitaliseringsperioder för inlåning och räntebetalningsperioder för utlåningen (vilet för transationsonto med redit innebär frevensen på ränte- och avgiftsbetalningar) per år, dvs. för årliga betalningar, 2 för halvårsbetalningar, 4 för vartalsbetalningar och 2 för månadsbetalningar. Vid dagliga ränteapitaliseringar och räntebetalningar sa ett standardår på 365 dagar tillämpas för sammanställning av överensommen årlig ränta, dvs. sottår lämnas utan avseende. Räntesatser på utestående belopp sa ställas samman som observationer vid månadens slut. Räntesatser på nya avtal sa beränas som månadens medeltal, dvs. inludera samtliga nya avtal som ingåtts någon gång under månaden. Exempel: Uppgiftslämnaren och unden avtalar ett lån med ursprunglig löptid 5 år med 0 % ränta per år (r ag ) där räntan betalas vartalsvis och lånebeloppet betalas tillbaa i slutet av år 5. n r 4 ag 0,0 x = 0,0383 = 0,383 % n 4

11 (5) 3.2 Effetiv ränta Effetiv ränta sa tillhandahållas för nya avtal gällande all utlåning till motparterna företagarhushåll och övriga hushåll med säerhet i blancorediter, övrig borgen, småhus eller bostadsrätter exlusive transationsonto med redit. Den effetiva räntan sa täca den sammanlagda reditostnaden (ränta plus avgift) för onsumenten. Den effetiva räntan beränas enligt nedanstående formel 7 : A m C t C t 2 t i i i i m C 2 t... C m där: A = reditbeloppet = det tal som motsvarar betalningens plats i tidsföljden bland redittagarens betalningar (första betalningen =, andra = 2, tredje = 3 osv.) C = det belopp som redittagaren sa erlägga vid betalningen i = den effetiva räntan m = det totala antalet betalningstillfällen för redittagaren t = tiden, uttryct i år och delar av år, mellan datum för rediten och datum för var och en av betalningarna till m. Om en avgift dras diret på utbetalningsdagen ifrån lånebeloppet betratas den som erlagd med beloppet C vid period t = 0. Intervallen mellan de vid beräningen använda tidpunterna anges i år eller delar av år. Ett år sa anses ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för sottår) 366 dagar, 52 vecor eller 2 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,4666 dagar 8. Exempel : Ett lån på 000 SEK tas januari 200. Återbetalningsbeloppet 200 SEK (inluderar lånebeloppet samt räntor och avgifter) sa betalas tillbaa den juli 20 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen ovan blir enligt följande: 000 m C i t /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0,29620 = 2,9620 % 7 För ytterligare information hänvisas till Konsumentverets författningssamling KOVFS 2004:6. 8 Till sillnad från beräningen av den överensomna årliga räntan, där ett standardår på 365 dagar tillämpas (se avsnitt 3.).

12 2 2(5) Exempel 2: Ett lån på totalt 000 SEK tas januari 200. Av dessa 000 är 50 SEK en administrativ avgift, vilet innebär att det egentliga lånet endast är 950 SEK. Återbetalningsbeloppet 200 SEK sa, i lihet med exemplet ovan, betalas tillbaa den juli 20 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen blir enligt följande: 950 m C i t /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0,69026 = 6,9026 % Exempel 3: Ett lån på 000 SEK tas januari 200. Lånet sa betalas tillbaa vid två tillfällen, 600 SEK betalas efter år (365 dagar) och ytterligare 600 SEK betalas efter 2 år (730 dagar). Evationen blir enligt följande: 000 m C i t /365 i /365 i vilet ger en effetiv ränta i = 0, = 3,0662 % 3.3 Vägning av räntesatser Räntan redovisas som beloppsvägt genomsnitt av räntesatser, dels per produt/setor dels totalt. Vägd genomsnittsränta för utestående balans beränas som För nya avtal, som avser avtalat belopp och inte utnyttjat, blir motsvarande D = disponerat belopp B = beviljat belopp R = räntesats i procent D D R B B R För vägd genomsnittsavgift se avsnitt.6.

13 3 3(5) 4 Exempel 4. Inlåning med tre olia belopp 9 vid tre olia tillfällen Nedan följer en jämförelse mellan nya avtal och utestående stocar i ett exempel med tre olia inlåningsbelopp vid tre olia tillfällen: i) Januari 200 placeras 000 SEK till 2,00 % ränta per år med överensommen löptid år. Ränteapitalisering halvårsvis. ii) Januari 20 placeras SEK till 3,5 % ränta per år med överensommen löptid 2 år. Ränteapitalisering en gång per år. iii) Januari 202 placeras SEK till 3,76 % ränta per år med överensommen löptid 3 år. Ränteapitalisering vid löptidens slut. Tabellen nedan visar hur respetive belopp sa rapporteras som nytt avtal alternativt utestående belopp: Jan 200 Jan 20 Jan 202 Jan 203 Jan 204 Utestående Ränta 2,000 % 3,500 % 3,449 % 3,6269 % 3,6269 % Belopp 000 r r r r r Nya avtal Ränta 2,000 % 3,500 % 3,6269 % - - Belopp 000 r r r - - i) 2,000 % 000 r ii) 3,500 % r 3,500 % r iii) 3,6269 % r 3,6269 % r 3,6269 % r Först beränas den årligt överensomna räntan för lånen: 2 0,02 i) 2,000 % 2 0,035 ii) 3,500 % 3 0,0376 iii) 3,6269 % / 3 För januari 202 när det finns två inlåningsposter med olia räntor beränas räntan på 3, , utestående belopp som 3,449 % Detsamma gäller vid utlåning.

14 4 4(5) 4.2 Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Ett lån på SEK med ursprunglig löptid 6 år och en överensommen årlig ränta på 4,2 % är avtalat år. I ontratet står att unden an ta ut delar av lånet enligt ett avtalat schema. Att delar av lånet tas ut vid olia tillfällen berör inte vad som sa rapporteras under nya avtal eftersom nya avtal endast fångar avtalet mellan unden och reditinstitutet vid avtalstidpunten dvs. år. Som nya avtal rapporteras därför det totala lånebeloppet (5 000 SEK) som avtalats vid tidpunten år samt räntan gällande det totala beloppet. Den successiva öningen av lånet ommer i stället att synas i de utestående beloppen då utestående belopp avser utnyttjad redit, se tabell nedan: År År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Utestående Ränta - 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2% Belopp r r r r r Nya avtal Ränta 4,2 % Belopp r Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Detta berör insättningar som består av två omponenter, dels inlåning med överensommen löptid med en viss ränta och dels ett inbyggt derivat där avastningen beror på ett börsindex, atieorg eller linande med en lägsta avastning på 0 %. För nya avtal sa endast den i förväg ända, dvs. den garanterade räntan rapporteras. För utestående sulder sa den garanterade räntan rapporteras, vid löptidens slut sa doc den fatisa räntan rapporteras, dvs. både den garanterade räntan och avastningen från derivatomponenten. Ett exempel på denna typ av inlåning ges nedan. Inlåning ser med 2 års överensommen löptid med garanterad ränta på,5 % per år som utbetalas vid löptidens slut. Vidare finns möjlighet att få ytterligare avastning på mellan 5 och 5 procent, sett till hela perioden, beroende på utveclingen av ett atieindex. Öar indexet minst 5 procent under perioden erhålls motsvarande avastning upp till 5 % utöver den garanterade räntan. Sjuner indexet eller stiger mindre än 5 procent utbetalas endast den garanterade räntan. Räntan på nya avtal är den garanterade räntan omränad till överensommen årlig ränta, dvs.,4889 % (a). Eftersom ingen annan garanterad avastning än den garanterade räntan finns blir den utestående årliga räntan under löptiden ocså,4889 %. Om indexet stigit 8 procent vid löptidens slut sa den årligt överensomna

15 5 5(5) räntan även innefatta derivatomponenten och räntan an då beränas som i (b) vilet ger en årligt överensommen ränta på 5,3565 %. 2 0,05 (a),4889 % / 2 0,05 0,08 / 2 (b) 5,3565 % / Rapporteringsformat och tid för inlämnande Räntesatserna rapporteras med fyra decimaler och volymerna i tusental ronor. Blanetten sa vara Statistisa centralbyrån tillhanda senast :e bandagen efter månadens utgång.

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: 2007-2008 Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2009-08-24

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003 Budgetprognos 2003:1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 Sammanfattning De statsskuldsbegrepp som gäller från och med årsskiftet är följande: Okonsoliderad statsskuld Konsoliderad

Läs mer