G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER"

Transkript

1 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid jämförelse av dessa två investeringar om företaget tillämpar nuvärdesmetoden vid sin värdering! Avgör vilket av dessa alternativ som ska väljas enligt payback-metoden respektive annuitetsmetoden. Företagets kalkylränta är 15 %. Anja Emil Grundinvestering kr kr Inbetalningar per år kr kr Utbetalningar per år (år 1-2) kr kr Utbetalningar per år (år 3 och framåt) kr kr Ekonomisk livslängd 5 år 8 år Teknisk livslängd 8 år 10 år Restvärde efter ekonomisk livslängd kr kr Återvinningsvärde efter teknisk livslängd kr kr Antag att både Anja och Emil har en ekonomisk livslängd på 8 år och att ovanstående värden fortfarande gäller. Jämför dessa två investeringar enligt en s k differensmetod!

2 2 Uppgift 8.1 Ett företag står inför valet och kvalet att investera i endera maskinen Angkor eller i maskinen Mandalay. Angkor Mandalay Tillverkningsland Kambodja Burma Inköpspris kr kr Teknologi Beprövad Ny Mycket driftsäker Driftsäker Driftkostnad/år kr kr Teknisk livslängd 15 år 10 år Ekonomisk livslängd 10 år 6 år Restvärde efter 10 resp 6 år kr kr Skrotvärde efter 15 resp 10 år 0 kr 0 kr Miljösynpunkt Något bullrig Tystgående Intäkter per år kr kr Personal Kräver ej utbildning Kräver utbildning Upprätta en investeringskalkyl med en kalkylränta på 10 % och avgör vilket alternativ som är bäst enligt pay off metoden respektive en lämplig (nuvärdesbaserad) kapitalvärdesmetod (net present value). Gör en känslighetsanalys och avgör hur högt utbildningskostnaden får vara för Mandalay för att alternativen ska vara likvärdiga ur nuvärdes- eller kapitalvärdessynpunkt? Pay off tid = G/(I-U) 4 år 2,8 år Nuvärde kr kr Annuitet = Annf * NV x0,1627= kr x 0,2296 = kr Välj Marie i båda fallen då kortast payofftid och högre annuitet! Utbildningen får högst kosta = ( ) * 4,3552 = kr

3 3 Uppgift 8.2 Ny version (För att göra uppgiften extra meningsfull har vissa siffror i denna uppgift reviderats jämfört med den tidigare versionen) Betrakta två investeringsalternativ Mars och Venus enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid jämförelse av dessa två investeringar om företaget tillämpar nuvärdesmetoden vid sin värdering. Avgör vilket av dessa alternativ som ska väljas om företagets kalkylränta är 15%.! Vilket alternativ är bäst enligt pay off-metoden? Mars Venus Grundinvestering kr kr Inbetalningar per år kr kr Utbetalningar per år (år 1-2) kr kr Utbetalningar per år (år 3 och framåt) kr kr Ekonomisk livslängd 5 år 8 år Teknisk livslängd 8 år 10 år Restvärde efter ekonomisk livslängd kr kr Återvinningsvärde efter teknisk livslängd kr kr Pay off tid (måste räknas för hand) 3,33 år 3,60 år Nuvärde kr kr Annuitet (är den metod som ska väljas!) kr

4 4 Uppgift 8.3 AB EKAPIS funderar på att etablera en butik på nätet för sina sportartiklar. För att realisera strategin har man två alternativ att välja mellan. 1) att bedriva e-butiken i egen regi genom att skaffa sig en e- handelslösning (en s k in house lösning) eller 2) att överlåta uppgiften till en entreprenör med egen programvara enligt en s k outsourcing. In house innebär att EKAPIS köper ett färdigt system utifrån och tecknar ett avtal som innebär att man utan extra kostnad får support och tilläggsprogram i sex år. Systemet kostar kr i anskaffning och installation. Därutöver kostar utbildningen av användarna kr. Dessa utgifter betalas i förskott. Dessutom räknar man med löpande kostnader för marknadsföring under det första året som beräknas till kr. EKAPIS måste avsätta två personer på heltid som ansvarar för drift av e-butiken, vilka kostar företaget totalt kr per år. Vad intäktsutvecklingen beträffar prognostiserar EKAPIS följande under dessa sex år: År 1 År 2 År 3 År kr kr kr kr/år a) Är in house lösningen lönsam under en livslängd på sex år enligt nuvärdesmetoden, om företaget har en kalkylränta på 20 %? (4p) Nuvärde = kr dvs lönsam investering b) Vid outsourcing tar leverantören helt hand om driften av e-handeln. Intäkterna väntas inte påverkas av outsourcingen och marknadsföringen år 1 får EKAPIS själv stå för. Hur mycket ska en outsourcing högst kosta EKAPIS i kr per år för att EKAPIS överhuvudtaget ska vara intresserad av en sådan e-handelslösning? (2p) Nuvärdet av kostnaderna blir = kr Annuitet =0,33438 * = kr per år i sex år det är vad en hyreskontrakt

5 5 Uppgift 8.4 a) För fem olika investeringsprojekt gäller följande i tkr: Projekt Inbetalningsöverskott per år Nuvärde av projektets framtida betalningar Projektets grundinvestering Antag att ett företag har 70 tkr till förfogande för investeringar år 1. Rangordna projekten enligt nuvärdeskvot och ange vilka projekt som ska ingå i företagets projektportfölj, om företaget ska maximera sin lönsamhet.(1,5p) NV-kvot 2,33 1,33 1,71 2,31 2,00 Om vi prövar lite så visar det sig att investering 1,3 och 5 tillsammans kostar 70 tkr och ger kr i nuvärde. I det här fallet ska man inte blint gå efter bästa rangordning! b) Rangordna dessa alternativ enligt pay off-metoden (med motivering) samt redogör för några av pay off-metodens för- och nackdelar jämfört med nuvärdesbaserade metoder för investeringsbedömning. (1,5p) Payoff tid 2,00 1,25 1,75 2,6 1,77 Rangordning c) Carl Foto överväger att köpa en labbutrustning som sänker hans kostnader och ger en besparing motsvarande kr per år. Utrustningen kostar kr per år i drift och dess restvärde är kr om man räknar med en ekonomisk livslängd på 6 år och en teknisk livslängd på 10 år. Hur mycket får utrustningen högst kosta i grundinvestering för att den ska vara lönsam, givet att kalkylräntan är 10%? (3p) Sök den G som ger NV = 0 vid kalkylräntan 10%! -G + ( ) * NVF(10%,6år) * NVF(10%, år6) = 0 G = kr är vad grundinvesteringen högst får bli. I denna uppgift får 10% karaktären av internränta, då NV sätts till noll.

6 6 Uppgift 8.5 a) Ange (gärna med en formel eller ett samband) hur man kan bestämma den lägsta acceptabla kalkylräntan för en verksamhet? (2p) Se litteratur eller föreläsningsanteckning! b) Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. (1p) Real ränta är den inflationsjusterade nominella räntan: (1+ r real) = (1 + r nominell) * (1 + inflation) c) Ett företag i Linghem ska köpa in en ny maskin för tillverkning av äppelcider. Man har att välja mellan två maskiner, med betalningar enligt tabellen och kalkylräntan 15%. Betalningen år 0 avser grundinvestering och det sista inbetalningen inkluderar även restvärdet efter maskinens ekonomiska livslängd. År Maskin A Maskin B Vilken maskin bör man välja enligt pay off-metoden? Vilken maskin ska väljas enligt kapitalvärdesmetoden? (Motivera ditt val) (3p) Enligt Pay off metoden är Maskin A bättre än B, då A har pay off tid = 2 år och maskin B har pay off tiden = 3 år. Enligt kapitalvärdemetoden är också maskin A bättre än B. Eftersom maskinerna har olika livslängder ska annuitetsmetoden användas som kapitalvärdesmetod (och ej nuvärdet). Annuitet för A är 33,43 tkr/år medan annuitet för B är 20,62 tkr/år. T ex Annuitet för A = NV för A dvs 112,08 * Annf(6år 15%) = 33,43 tkr

7 7 Uppgift 8.6 a) Vad är menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? (1p) Den ränta som ger NV=0 för ett investeringsprojekt (och dess betalningskonsekvenser). Vid jämförelse mellan två investeringar väljs det alternativ som har högst internränta. b) Vad är skillnaden mellan real ränta och nominell ränta? (1p) Nominell ränta är belastat med en inflationsdel medan real ränta är den effektiva räntan eller avkastningen. c) Ett företag i Linghem ska köpa in en ny maskin för tillverkning av äppelcider. Man har att välja mellan två maskiner, med nettobetalningar enligt tabellen och kalkylräntan 15%. Betalningen år 0 avser grundinvestering och den sista inbetalningen inkluderar även restvärdet efter maskinens ekonomiska livslängd. År Maskin A Maskin B Vilken maskin bör man välja enligt pay off-metoden? Vilken maskin ska väljas enligt kapitalvärdesmetoden? (Motivera ditt metodval) (4p) Välj Maskin A enligt payoff metoden ty kortast payoff tid (2 år mot maskin 3:s tre år). Enligt annuitetsmetoden är maskin A bättre än B. Annuitet för A = 31,25 tkr/år medan Annuitet för B är 29,52 tkr/år. Nuvärdesmetoden ger en felaktig ordning eftersom maskinerna har olika livslängder. NV för A = 104,75 medan NV för B = 132,49 tkr. Men dessa nuvärden kan givetvis användas för att räkna ut annuiteterna. En vanlig missuppfattning är att man tror att kapitalvärdemetod och nuvärdesmetod är sammansak. Nuvärdesmetoden är en underavdelning till kapitalvärdemetoder.

8 8 Uppgift 8.7 a) Företaget Vita affärer AB som säljer kapitalvaror rbjuder sina kunder att få pengarna tillbaka efter 10 år. Återbetalningen är garanterad genom försäkring. (2p) I) Hur hög kontantrabatt i % motsvarar erbjudandet för en person med en kalkylränta på 10 %? NVF för 10% 10 år 38,55% II) Hur hög rabatt motsvarar erbjudandet för butiken om kalkylräntan är 20 %? NVF för 20% 10 år 16,15% b) Vita affärer AB tänker satsa kr på marknadsföring för att göra företaget känt på marknaden kr ska satsas omgående, kr i början av år två och ytterligare kr i början av år fyra. Man räknar med att dra nytta av denna marknadsföringsinsats i 6 år. Vilken blir årskostnaden för marknadsföringsinsatsen vid kalkylräntan 15 %? (2 p) NV = * 0, * 0,5718 = kr Årskostnaden blir enligt Annuitet = 0,2642 * = kr per år i 6 år c) Reklamfirman Schysta Puckar AB erbjuder Vita affärer AB att ta hand om dess marknadsföring under samma period. Reklamfirman begär kr per år, som ska betalas årsvis och i förskott, d v s i början av varje år med början nu. Den sista betalningen sker alltså i början av år 6. Är det lönsamt för företaget att acceptera erbjudandet från reklamfirman? (2 p) Nv = * 3,352 = kr Annuitet = kr dvs högre kostnad, ca 2000 kr dyrare per år än fallet i a. Alltså blir svaret nej. Det är inte lönsamt med erbjudandet.

9 9 Uppgift 8.8 Företag AB Lin kopiering hyr en utrustning för fotokopiering till en fast hyreskostnad av kr per månad + en avgift per kopia som uppgår till 30 öre. Hela hyreskostnaden betalas årsvis efterskott när den verkliga förbrukningen har avlästs. Nu överväger man att istället köpa en kopieringsutrustning för kr. Denna utrustning bedöms ha en teknisk livslängd på 8 år och en ekonomisk livslängd på 6 år. Vid den tekniska och den ekonomiska livslängdens slut uppgår restvärdet till 0 respektive kr. Kalkylräntan är 10 %. Servicekostnaden uppskattas till per år kr per år. Kostnaden per kopia är 20 öre/st för papper och toner mm. Vid vilket antal kopior per år är de två alternativen likvärdiga från ekonomisk synpunkt? Hyres-alternativet kostar totalt per år: TK för hyralt = ,3 * Q Annuitet för köpalternativet = ( *0,5645)*0,2296-C84 = kr TK för köpalternativ = FK/år + Rk/kopia * antal kopior = ,2 * Q Den kritiska volymen Q BEP är kopior. Svaret blir alltså: köp kopiatorn om kopieringsvolymen är större än och hyr kopiatorn om volymen är mindre.

10 10 Uppgift 8.9 Ullis jobbar på en ridskola men är också duktig på att äta, skvallra och diverse fula knep. Karriärkonsulten Petra tycker att detta ska Ullis fortsätta med, fast ännu intensivare och i stor skala, genom att starta nyhetssajten Assoshiiited Press. Nollalternativet för Ullis är att stanna kvar på ridskolan mot en viss årlig ersättning. Medieinvesteringen i nyhetssajten väntas kosta kr i startskedet och den årliga kostnaden för att driva företaget beräknas till kr per år. Investeringens inbetalningar till följd av reklamintäkter, bidrag och prenumerationer kommer att utvecklas enligt: År 1 År 2-3 År kr kr/år kr/år Restvärdet för sajten bedöms som något osäkert men värderas idag till kr efter år 6. Kalkylräntan är 12 %. Beräkna medieinvesteringens pay off-tid och avgör om den är lönsam enligt nuvärdesmetoden! Hur mycket ska ridskolan erbjuda Ullis i kr per år för att få henne att avstå från investeringen och stanna kvar på stallet? Pay off tiden måste räknas för hand då serien är oregelbunden och inte går att få fram med formeln. NV för medieinvestering = ( ) NVF(år1,12%) + + ( ) * (NVF3år,12%- NVF1år,12%) + + ( )* (NVF6år,12%- NVF3år, 12%) * NVFår6,12% = kr Annuitet = * 0,24322 = 9808 kr per år i sex års tid Pay off tid 4 år Kalkylränta G Inbetalning Utbetalning 12% kr kr kr kr 0, kr kr kr 0, kr kr kr 0, kr kr kr 0, kr kr kr 0, kr kr kr kr 0, kr Nuvärde kr Annf 0, kr Betala minst kr per år för att få henne att avstå!

11 11 Uppgift 8.10 En överstressad direktör inom finanssektorn blev erbjuden av det franska D skönt AB att investera i avstressningsmaskinen av märket Missed Me? eller Hell Now!. Maskinerna är tänkta att användas efter arbetsdagen. Trots vissa skillnader i yttre framtoning i reklambladet (enligt nedan) gör maskinerna i stort sett samma sak, enligt leverantören. Missed Me? Hell Now! Inköpspris kr kr Teknologi Beprövad Ny Mycket driftsäker Driftsäker Driftkostnad/år kr kr Teknisk livslängd 15 år 10 år Ekonomisk livslängd 10 år 6 år Restvärde efter ekonomisk livslängd kr kr Skrotvärde efter teknisk livslängd kr kr Miljösynpunkt Något bullrig Tystgående Intäkter per år kr kr Personal Kräver ej utbildning Kräver utbildning Upprätta en investeringskalkyl med en kalkylränta på 10 % och avgör vilket alternativ som är bäst enligt pay back metoden respektive en lämplig (nuvärdesbaserad) kapitalvärdesmetod. Gör en känslighetsanalys och avgör hur högt utbildningskostnaden får vara för Hell Now för att alternativen ska vara likvärdiga ur nuvärdes- eller kapitalvärdessynpunkt? Utbildningen betalas på en gång i början av investeringen. Payback 500 /125 =4 år 330 /120 = 2,75 år NV kr kr Annuitet p g a olika livslängd kr kr Utbildning för Hell Now! ska kosta högst kr (som ett engångsbelopp som betalas i början för alternativet). Fås genom ( )*NVF6år10% = kr

12 12 Uppgift 8.11 Att utrusta en inspelningslokal för ett rockband innebär för investeraren en grundinvestering på kr. Det årliga underhållet av utrustningen kostar kr per år under de fem år som investeringen väntas vara. Utrustning av detta slag brukar betinga ett högt andrahandsvärde varför restvärdet bedöms till kr efter 5 år. Företagets kalkylränta är 12 %. a) Vilken årlig intäkt i kr/år krävs för att investeringen ska återbetala sig på tre år? (1p) Pay off tid = 3 = / (I ) I = kr per år! b) Vilken årsintäkt krävs för att företaget ska uppnå ett nuvärde på minst kr enligt en nuvärdeskalkyl? (2p) NV = (I-15000)* 3, * 0,5674 = kr I = kr per år i fem års tid. c) Vilken årsintäkt krävs för att investeringen ska uppnå sin internränta vid 20 %? (1p) Internränta är den kalkylränta som ger nuvärdet = 0 för en viss investering. Observera att internräntan är investeringsspecifik medan kalkylräntan är företagsspecifik. NV = (I-15000)* 2, * 0,4019 = 0 kr I = kr per år i fem års tid. d) Att hyra samma utrustning skulle kosta kr per år och då tar leasingföretaget också hand om underhållet. Hyran betalas i slutet av varje år. Är det lönsamt att hyra istället för att köpa? Vad händer med ditt beslut om hyran istället erläggs i början av varje år, d v s att den första hyran betalas omgående om investeraren väljer att hyra? (2p) Om man betalar hyran i efterskott blir årskostnaden eller annuiteten för investeringen kr per år i fem årstid. Att köpa eller äga investeringen kostar kr per år, varför det är bättre att hyra utrustningen i så fall. 0,2774* ( * 3, * 0,5674) = kr per år Om man betala hyran i förskott blir nuvärdet och annuiteten för alternativet: NV= * 3,037 = Annuiteten = 0,2774* = kr Det är fortfarande sämre att äga, dvs hyr utrustning istället för att köpa.

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Investeringskalkyl för AB Karl Hedin. sågverk

Investeringskalkyl för AB Karl Hedin. sågverk Investeringskalkyl för AB Karl Hedin - investering av brädscanner på Karbenning sågverk Investment calculation for AB Karl Hedin - investment of a board scanner at Karbenning sawmill Carl Henrik Ahlbäck

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar Investeringskalkyl Kap 20 Investeringskalkylering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Investeringar Klassificering Materiella investeringar Finansiella investeringar Immateriella

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt Anders Sandoff, Peter Svahn, Conny Overland, Daniel Helgstedt Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Forskning och Utveckling

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

LFV:s investeringsmodell

LFV:s investeringsmodell LFV:s investeringsmodell Joel Johansson Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2 Förord Detta examensarbete har genomförts

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer