Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR"

Transkript

1 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella anvisningar om vilen typ av uppgifter som sa lämnas i MIR-blanetten. I detta doument ges ompletterande instrutioner, tänta som ett stöd till rapportörerna.

2 2 2(13) Innehållsförtecning Sida 1 Posternas innehåll Referensperiod Löptidsfördelning av utlåning Definition av rörlig ränta Kontoortsrediter Övertrasseringsavgifter och räntor Nya avtal Allmänt Exempel nya avtal Inlåning med överensommen löptid Utlåning med bunden ränta som förfallit Höjd lånesumma på ett befintligt lån Befintligt lån som byter valuta Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Step-up lån Ränteberäning Överensommen årlig ränta Effetiv ränta Vägning av räntesatser Exempel Inlåning med tre olia belopp vid tre olia tillfällen Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Rapporteringsformat och tid för inlämnande... 13

3 3 3(13) 1 Posternas innehåll Samtliga definitioner i räntestatistiblanetten är identisa med dem i RBFS 2014:2 lisom med dem i ritlinjerna till MFI-blanetten, om inte annat anges i denna instrution. Rapporteringen ser månadsvis och avser belopp samt räntesatser för utestående stocar och nya avtal gällande in- respetive utlåning till svensa icefinansiella företag och svensa hushåll i svensa ronor. Positioner innehavda av svensa reditinstituts filialer i utlandet sa inte rapporteras i räntestatistiblanetten. Från ränteanalysen exluderas: - Problemrediter dvs. belopp och räntor avseende osära och oreglerade lånefordringar i de fall ränta inte intätsförs eller där den ränta som intätsförs ligger under marnadsräntan. Dessa belopp rapporteras i stället under olumnen belopp utanför ränteanalysen för att erhålla samma totala lånestoc som rapporteras i MFI-blanetten 1. Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsavgifter sall inte inluderas som utlånat belopp på transationsonto med redit. Byggnadsreditiv setorfördelas i lihet med andra lånetyper. Negativa saldon på avistaonton tas upp på tillgångssidan under posten transationsonto med redit. Inlåning med överensommen löptid och inlåning med uppsägningstid följer definitionerna i RBFS 2014:2. Inlåning med överensommen löptid avser inlåning med avtalad löptid som inte an tas ut i ontanter under denna tid eller som under denna tid endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Inlåning med uppsägningstid avser inlåning som inte an tas ut i ontanter innan uppsägningstidens utgång eller som innan uppsägningstidens utgång endast an tas ut i ontanter mot avgift eller försämring av räntevilloren. Innan rapportering sa en avstämning göras att de utestående beloppen i räntestatistien överensstämmer med de inrapporterade beloppen på motsvarande rader i MFI-blanetten (efter eliminering av positioner innehavda av eventuella filialer i MFI-blanetten). 1.1 Referensperiod För utestående belopp sa stocar och räntor vid månadsslut rapporteras. För nya avtal, förutom dagslån, sa räntor rapporteras som genomsnitt av de under månaden avtalade räntorna. Stocarna för nya avtal, förutom dagslån, sa avse alla 1 Övriga lån där räntan som intätsförs ligger under marnadsräntan (exempelvis lån till anställda och oncerninterna lån) sa däremot ingå i ränteanalysen.

4 4 4(13) nya avtal under månaden. Räntor och stocar för nya avtal som inte finns var vid månadsslut sa alltså inluderas. För de dagslån som efterfrågas på nya avtal sa rapporteringen avse utestående belopp vid månadsslut. Ränteberäning och beräning av genomsnittsränta tas upp i avsnitt Löptidsfördelning av utlåning Som löptidsfördelning för utlåning används den ursprungliga räntebindningstiden för ett lån. Om olia räntebindningstider fastställs för olia delar av lånebeloppet i ett låneavtal sa varje del betratas som ett eget lån. Ett ensilt lån enligt ovanstående definition sa rapporteras i samma löptidsintervall i sin helhet, dvs. ett lån som är bundet på 5 år läggs i sin helhet i intervallet över 3 år t o m 5 år. Löptiden avser ursprunglig 2 löptid, dvs. ett lån bundet på 5 år hör till intervallet över 3 år t o m 5 år ända tills räntebindningstiden är slut. Ett lån som löper med rörlig ränta läggs i intervallet t o m 3 månader. Lånet sa alltid lassas efter den nu atuella räntebindningstiden, ingen hänsyn tas till eventuella tidigare räntebindningstider. 1.3 Definition av rörlig ränta Med rörlig ränta avses lån med ursprunglig räntebindningstid upp t.o.m. 3 månader. 1.4 Kontoortsrediter Utestående saldo på transationsonto sa redovisas inlusive revolverande rediter. På tillgångssidan fördelas beloppen på ontoortsrediter och övriga rediter 3. Kontoortsrediter avser ortredit som beviljats efter utgången av föregående reditperiod, d v s det belopp som inte betalats vid första möjliga betalningstillfälle. I regel utgår här ränta (med hänsyn till eventuell räntefri period) som överstiger noll procent. Vanligtvis betalas åtminstone en del av reditsulden vid varje betalningstillfälle. Den utestående sulden på ett och samma ort an alltså samtidigt bestå av både en betalortsfordring (utan ränta) och en ontoortsredit. Betalortsfordringar sa inte ingå i posten ontoortsrediter, utan rapporteras istället under Övriga transationsonton. Som motpart rapporteras den gentemot reditgivaren betalningsansvarige. 2 Med undantag för den nedre tabellen på Tillgångar, utestående belopp, där återstående räntebindningstid sa rapporteras. 3 Under Övriga transationsonton med redit och revolverande rediter rapporteras exempelvis checräningsrediter, betalortsfodringar samt byggnadsrediter (byggnadsreditiv)

5 5 5(13) 1.5 Övertrasseringsavgifter och räntor Övertrasseringar sa inluderas i posten transationsonto med redit. Övertrasseringsränta, dvs. en högre ränta på övertrasserade belopp, sa ingå i rapporterad ränta. Övertrasseringsavgift sa inte ingå i rapporterad ränta. Exempel: För ett övertrasserat transationsonto tas en avgift på 100 ronor ut plus en övertrasseringsränta på 10 %. Övertrasseringsräntan sa då ingå i rapporterad ränta under Transationsonto med redit inl. revolverande rediter, medan övertrasseringsavgiften inte ingår. 2 Nya avtal 2.1 Allmänt Nya avtal definieras som samtliga nya avtal som ingåtts mellan uppgiftslämnaren och respetive motpart någon gång under den atuella månaden för de instrumentategorier som efterfrågas på Tillgångar, nya under perioden och Sulder, nya under perioden. Nya avtal sa innefatta: Alla finansiella avtal där villor och förutsättningar som påverar räntan på ineller utlåning för första gången bestäms. 4 Alla nya avtal som är resultatet av direta förhandlingar rörande existerande in- och utlåning. I direta förhandlingar ingår bl.a. nyutlåning, flytt av lån, förtidsinlösning och omförhandlingar. Förlängningar av existerande avtal som indiret innebär omförhandlingar av villor och förutsättningar (se exempel i avsnitt 2.2.2). Sparande på onto där det inte finns ett i förväg fastställt belopp för månadsvis sparande. Varje ny insättning sa tas upp som ett nytt avtal. För avistaonton avser doc nya avtal utestående stoc. Förändringar i rörlig ränta (automatisa justeringar) som utförs av uppgiftslämnaren sa inte betratas som nya avtal. Ett byte från fast till rörlig ränta eller vice versa under avtalets giltighetstid, som ingår i avtalet, är inte ett nytt avtal utan en del av villoren och förutsättningarna för utlåningen som fastställts vid avtalstidpunten. De framtida förändringarna i lånet har redan förhandlats vid avtalstidpunten och sa därmed inte ingå i nya avtal. Villor 4 I normalfallet motsvaras detta i pratien av utbetalnings- alt insättningstidpunten. Sulle den fatisa räntesatsen fastställas under en tidigare rapporteringsperiod än utbetalnings- alt insättningstidpunten sa rapportering se vid tidpunten för fastställandet av räntesatsen.

6 6 6(13) och förutsättningar an innefatta information om räntesats, räntebindningstid och vila möjligheter till omförhandling som finns. En motpart förväntas vanligen ta ut hela lånet vid avtalets början. Ibland finns, i avtalet, en möjlighet att ta ut delar av lånet vid olia tidpunter, men det är irrelevant för nya avtal. Hela lånebeloppet som avtalats vid avtalets början sa inluderas i räntestatistien över nya avtal (se avsnitt 4.2.1). Lånelöften, t.ex. vid bostadsöp, är inte nya avtal utan tas upp först när låntagaren formellt ingått låneavtal. För lån som tas ut i delar vid olia tidpunter an räntan för de olia delarna vara oänd i förväg. I dessa fall sa motsvarande nuvarande ränta användas för hela lånet. 5 Överförda eller öpta lånestocar sa inte innefattas i begreppet nya avtal om de inte i samband med detta omförhandlas till en ny räntesats. Gällande rapportering på tillgångssidan av dagslån till ice-finansiella t o m 250 tr, över 250 tr t o m 2,5 miljoner ronor, över 2,5 miljoner t.o.m. 10 miljoner SEK samt över 10 miljoner SEK (se fli tillgångar nya under perioden ) sa belopp och räntesatser avse utestående belopp. Vid publicering och leverans av statistien utvidgas nya avtal till att innefatta hela utestående beloppet för transationsonto med redit och avistaonton. Observera att i blanetten finns avistaonton endast på utestående balans och inte under nya avtal. 2.2 Exempel nya avtal Inlåning med överensommen löptid En und sätter in ett belopp på onto med en överensommen löptid på 2 år. Insättningen ränas som ett nytt avtal eftersom det är då som beloppet och räntan avtalas. Om unden senare sätter in ytterligare belopp blir detta ett nytt avtal då räntan och löptid ommer att fastställas för första gången för detta belopp. Vid på förhand avtalat månadssparande är det doc endast första insättningen som ränas som nya avtal, i normalfallet är det då insatt belopp och ränta som utgör nytt avtal Utlåning med bunden ränta som förfallit När ett lån med bunden ränta förfallit och unden inte vill betala tillbaa lånet har unden följande alternativ: 5 Exempel hantering av fall där räntan i förväg är oänd tas upp i EB:s "Manual on MFI Interest Rate Statistics" Undantaget är om avtalet är sådant att reditinstitutet med säerhet vet vad det totala sparandet ommer att bli. Då rapporteras hela det totala sparandet vid den tidpunt då avtalet ingås. Se EB:s "Manual on MFI Interest Rate Statistics".

7 7 7(13) i) Informera reditinstitutet att han/hon vill förlänga lånet med samma räntebindningstid som tidigare alternativt annan räntebindningstid. ii) Göra ingenting, vilet an ses som ett indiret val att välja om samma räntebindningstid som tidigare. Dessa båda alternativ sa rapporteras som nya avtal, vilet gäller oavsett om villoren förblir identisa gentemot tidigare eller inte. Det an tilläggas att lån med bunden ränta som förlängs sa rapporteras som nya avtal även om de behåller samma interna lånenummer eller motsvarande specifiationsenhet hos reditinstitutet Höjd lånesumma på ett befintligt lån Om lånesumman på ett redan befintligt lån höjs sa hela lånet betecnas som ett nytt avtal, detta gäller både om det nya beloppet läggs in i det befintliga lånet eller om hela lånet läggs in som ett nytt lån. Om den nya lånedelen däremot läggs upp som ett nytt lån och det gamla beloppet ligger var i det befintliga lånet sa endast det nya lånet rapporteras som nytt avtal Befintligt lån som byter valuta Eftersom endast lån i SEK ingår i räntestatistien sa lån som byter från utländs valuta till SEK tas upp som ett nytt avtal när lånebelopp och räntesats i SEK fastställts Ändrad amorteringstid för ett befintligt lån Lån som ändrar amorteringstid sa inte betratas som ett nytt avtal eftersom det inte påverar räntevilloren för lånet Step-up lån Ett Step-up lån är ett lån där låntagaren binder räntan en viss tid men där de första månaderna har en extra förmånlig ränta. Den tid som har en mer förmånlig ränta an vanligen benämnas som en sorts erbjudandeperiod där tid och räntesats är förutbestämt i lånets avtal. Då perioden har passerats höjs räntan till en mer normal räntesats. Räntan per årsbasis för Step-up lån an med fördel beränas som ett geometris medelvärde. 7 7 Exempel Step-up lån Ett lån har en räntebindningstid på 1år med 3 månaders förmånlig ränta. Den förmånliga räntan är 2 % och räntesats för resterande tid är 4 % r ,3636 % ag

8 8 8(13) 3 Ränteberäning 3.1 Överensommen årlig ränta Räntan som sa rapporteras för samtliga instrumentategorier som avser nya avtal och utestående belopp är den överensomna årliga räntan. Den definieras som den räntesats som avtalats mellan uppgiftslämnaren och unden. Den sa vara omränad till årlig basis och vara noterad i procent per år. Samtliga räntebetalningar sa omfattas, men inga avgifter sa inluderas. En eventuell underurs, definierad som sillnaden mellan det nominella beloppet på lånet och det belopp som erhålls av unden, sa betratas som en räntebetalning vid avtalets början och därmed inluderas i den överensomna årliga räntan. Den överensomna räntan annualiseras med hjälp av följande formel för att erhålla överensommen årlig ränta: n rag x 1 n 1 där: x = överensommen årlig ränta, r ag = den ränta per år som avtalats där datum för ränteapitaliseringen och alla betalningar och återbetalningar av lånet är jämnt fördelade under året. Sillnaden mellan denna och den överensomna årliga räntan är att den överensomna årliga räntan tar hänsyn till antalet ränteapitaliseringsperioder och räntebetalningsperioder under året. n = antalet ränteapitaliseringsperioder för inlåning och räntebetalningsperioder för utlåningen (vilet för transationsonto med redit innebär frevensen på ränte- och avgiftsbetalningar) per år, dvs. 1 för årliga betalningar, 2 för halvårsbetalningar, 4 för vartalsbetalningar och 12 för månadsbetalningar. Vid dagliga ränteapitaliseringar och räntebetalningar sa ett standardår på 365 dagar tillämpas för sammanställning av överensommen årlig ränta, dvs. sottår lämnas utan avseende. Räntesatser på utestående belopp sa ställas samman som observationer vid månadens slut. Räntesatser på nya avtal sa beränas som månadens medeltal, dvs. inludera samtliga nya avtal som ingåtts någon gång under månaden. Exempel: Uppgiftslämnaren och unden avtalar ett lån med ursprunglig löptid 5 år med 10 % ränta per år (r ag ) där räntan betalas vartalsvis och lånebeloppet betalas tillbaa i slutet av år 5. n r 4 ag 1 0,10 x = 0, = 10,3813 % n 4

9 9 9(13) 3.2 Effetiv ränta Effetiv ränta sa tillhandahållas för nya avtal gällande utlåning till motparterna företagarhushåll, övriga hushåll med säerhet i Blancorediter, Övrig borgen, Övriga säerheter, Småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter (exlusive transationsonto med redit). Effetiv ränta sa ocså rapporteras för Hushållens ice-vinstdrivande organisationer (HIO). Den effetiva räntan sa täca den sammanlagda reditostnaden (ränta plus avgift) för onsumenten. Den effetiva räntan beränas enligt nedanstående formel 8 : A m t t1 t2 t 1 i 1 i 1 i i m där: A = reditbeloppet = det tal som motsvarar betalningens plats i tidsföljden bland redittagarens betalningar (första betalningen = 1, andra = 2, tredje = 3 osv.) = det belopp som redittagaren sa erlägga vid betalningen i = den effetiva räntan m = det totala antalet betalningstillfällen för redittagaren t = tiden, uttryct i år och delar av år, mellan datum för rediten och datum för var och en av betalningarna 1 till m. Om en avgift dras diret på utbetalningsdagen ifrån lånebeloppet betratas den som erlagd med beloppet 1 vid period t 1 = 0. Intervallen mellan de vid beräningen använda tidpunterna anges i år eller delar av år. Ett år sa anses ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för sottår) 366 dagar, 52 vecor eller 12 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar 9. Exempel 1: Ett lån på SEK tas 1 januari Återbetalningsbeloppet SEK (inluderar lånebeloppet samt räntor och avgifter) sa betalas tillbaa den 1 juli 2011 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen ovan blir enligt följande: m 1000 t i 1 i /365 vilet ger en effetiv ränta i = 0, = 12,9620 % m 8 För ytterligare information hänvisas till Konsumentverets allmänna råd om onsumentrediter, KOVFS 2011:1. 9 Till sillnad från beräningen av den överensomna årliga räntan, där ett standardår på 365 dagar tillämpas (se avsnitt 3.1).

10 10 10(13) Exempel 2: Ett lån på totalt SEK tas 1 januari Av dessa är 50 SEK en administrativ avgift, vilet innebär att det egentliga lånet endast är 950 SEK. Återbetalningsbeloppet SEK sa, i lihet med exemplet ovan, betalas tillbaa den 1 juli 2011 (546 dagar efter det att lånet togs). Evationen blir enligt följande: m 950 t i 1 i /365 vilet ger en effetiv ränta i = 0, = 16,9026 % Exempel 3: Ett lån på SEK tas 1 januari Lånet sa betalas tillbaa vid två tillfällen, 600 SEK betalas efter 1 år (365 dagar) och ytterligare 600 SEK betalas efter 2 år (730 dagar). Evationen blir enligt följande: m t i 365/365 1 i 1 i /365 vilet ger en effetiv ränta i = 0, = 13,0662 % 3.3 Vägning av räntesatser Räntan redovisas som beloppsvägt genomsnitt av räntesatser, dels per produt/setor dels totalt. Vägd genomsnittsränta för utestående balans beränas som D R D För nya avtal, som avser avtalat belopp och inte utnyttjat, blir motsvarande D = disponerat belopp B = beviljat belopp R = räntesats i procent B R B

11 11 11(13) 4 Exempel 4.1 Inlåning med tre olia belopp 10 vid tre olia tillfällen Nedan följer en jämförelse mellan nya avtal och utestående stocar i ett exempel med tre olia inlåningsbelopp vid tre olia tillfällen: i) Januari 2010 placeras SEK till 2,00 % ränta per år med överensommen löptid 1 år. Ränteapitalisering halvårsvis. ii) Januari 2011 placeras SEK till 3,15 % ränta per år med överensommen löptid 2 år. Ränteapitalisering en gång per år. iii) Januari 2012 placeras SEK till 3,76 % ränta per år med överensommen löptid 3 år. Ränteapitalisering vid löptidens slut. Tabellen nedan visar hur respetive belopp sa rapporteras som nytt avtal alternativt utestående belopp: Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Utestående Ränta 2,0100 % 3,1500 % 3,4149 % 3,6269 % 3,6269 % Belopp r r r r r Nya avtal Ränta 2,0100 % 3,1500 % 3,6269 % - - Belopp r r r - - i) 2,0100 % r ii) 3,1500 % r 3,1500 % r iii) 3,6269 % r 3,6269 % r 3,6269 % r Först beränas den årligt överensomna räntan för lånen: 2 0,02 i) 1 1 2,0100 % 2 1 0,0315 ii) 1 1 3,1500 % ,0376 iii) 1 1 3,6269 % 1/ 3 För januari 2012 när det finns två inlåningsposter med olia räntor beränas räntan på 3, , utestående belopp som 3,4149 % Detsamma gäller vid utlåning.

12 12 12(13) 4.2 Lån där det totala lånebeloppet inte tas ut diret Ett lån på SEK med ursprunglig löptid 6 år och en överensommen årlig ränta på 4,2 % är avtalat år 1. I ontratet står att unden an ta ut delar av lånet enligt ett avtalat schema. Att delar av lånet tas ut vid olia tillfällen berör inte vad som sa rapporteras under nya avtal eftersom nya avtal endast fångar avtalet mellan unden och reditinstitutet vid avtalstidpunten dvs. år 1. Som nya avtal rapporteras därför det totala lånebeloppet (5 000 SEK) som avtalats vid tidpunten år 1 samt räntan gällande det totala beloppet. Den successiva öningen av lånet ommer i stället att synas i de utestående beloppen då utestående belopp avser utnyttjad redit, se tabell nedan: År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Utestående Ränta - 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2% Belopp r r r r r Nya avtal Ränta 4,2 % Belopp r Inlåning där avastning är opplad till indexutvecling Detta berör insättningar som består av två omponenter, dels inlåning med överensommen löptid med en viss ränta och dels ett inbyggt derivat där avastningen beror på ett börsindex, atieorg eller linande med en lägsta avastning på 0 %. För nya avtal sa endast den i förväg ända, dvs. den garanterade räntan rapporteras. För utestående sulder sa den garanterade räntan rapporteras, vid löptidens slut sa doc den fatisa räntan rapporteras, dvs. både den garanterade räntan och avastningen från derivatomponenten. Ett exempel på denna typ av inlåning ges nedan. Inlåning ser med 2 års överensommen löptid med garanterad ränta på 1,5 % per år som utbetalas vid löptidens slut. Vidare finns möjlighet att få ytterligare avastning på mellan 5 och 15 procent, sett till hela perioden, beroende på utveclingen av ett atieindex. Öar indexet minst 5 procent under perioden erhålls motsvarande avastning upp till 15 % utöver den garanterade räntan. Sjuner indexet eller stiger mindre än 5 procent utbetalas endast den garanterade räntan. Räntan på nya avtal är den garanterade räntan omränad till överensommen årlig ränta, dvs. 1,4889 % (a). Eftersom ingen annan garanterad avastning än den garanterade räntan finns blir den utestående årliga räntan under löptiden ocså 1,4889 %. Om indexet stigit 8 procent vid löptidens slut sa den årligt överensomna

13 13 13(13) räntan även innefatta derivatomponenten och räntan an då beränas som i (b) vilet ger en årligt överensommen ränta på 5,3565 % ,015 (a) 1 1 1,4889 % 1/ 2 0,015 0,08/ 2 (b) 1 1 5,3565 % 1/ Rapporteringsformat och tid för inlämnande Räntesatserna rapporteras med fyra decimaler och volymerna i tusental ronor. Blanetten sa vara Statistisa centralbyrån tillhanda senast 11:e bandagen efter månadens utgång.

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer