4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:"

Transkript

1 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: kr b. Hur stor är företagets kostnad 2008? Svar: kr 3p 2. Ett nystartat handelsföretag har under sitt första verksamhetsår sålt för 9 miljoner kr (Mkr). Man har köpt varor för 4,5 Mkr och varulagret uppgår vid årets slut till 1 Mkr. Kundfordringar vid årets slut uppgår till 1,5 Mkr och leverantörsskulderna till 0,5 Mkr. Övriga kostnader under året, vilka har betalats, uppgår till 2 Mkr. a. Ange årets inkomster och utgifter. Svar: Inkomster: 9 Mkr, Utgifter: 4,5+2 = 6,5 Mkr b. Ange årets inbetalningar, utbetalningar och likviditetsförändring. Svar: 9-1,5 = 7,5 Mkr, 4,5-0,5+2 = 6 Mkr, 7,5-6 = 1,5 Mkr c. Ange årets intäkter, kostnader och resultat. Svar: 9 Mkr, 4,5-1+2 = 5,5 Mkr, 9-5,5 = 3,5 Mkr 4p 3. Sätt rätt etikett på händelserna nedan: a. Mottar en faktura Svar: Utgift b. Betalar från plusgirokontot Svar: Utbetalning c. Amorterar på lån Svar: Utbetalning d. Gör avskrivning på inventarier Svar: Kostnad 2p 4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 1/1 31/12 Tillgångar Skulder Eget kapital a. Beräkna företagets resultat för året. Antag att ägaren inte har tagit eller satt in något kapital under året. Svar: = kr

2 4p b. Antag nu att ägaren har tagit ut kr i månaden. Vilket är då företagets resultat för året? Svar: * = kr 5. Besvara följande frågor runt aktiebolaget (AB). a. Vad är skillnaden mellan fritt och bundet eget kapital? Svar: Fritt kan delas ut till aktieägarna, bundet får ej delas ut (skyddar långivarna) b. Utgör aktiekapital fritt eller bundet eget kapital? Svar: Bundet c. Vad innehåller posten balanserad vinst och tillhör den fritt eller bundet eget kapital? Svar: Ackumulerade, ej utdelade vinster fritt eget kapital d. Vad innebär fondemission, respektive nyemission? Om företaget behöver mer kapital, vilket använder man då? Svar: Vid fondemission ökas aktiekapitalet genom överföring av fritt eget kapital, vid nyemission utges nya aktier och nytt eget kapital tas in, en del till AK och eventuell överkurs till fritt EK 4p 6. Räkenskapsanalys på Balans- och resultaträkningar bifogade i tentan a. Beräkna lönsamheten innan och efter skatt, sett ur ägarens perspektiv. Svar: b. Beräkna företagets lönsamhet. c. Företaget har stora problem att sälja sina produkter och kreditgivarna börjar bli oroliga för företagets möjlighet att betala sina kortfristiga skulder. Beräkna lämpligt mått för att bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga. d. Beräkna företagets soliditet. Svar: (något olika svar beroende på ifall man dividerar med genomsnittligt kapital eller ingående fel ifall man dividerar med utgående; soliditeten blir också olika beroende på ifall man tar hänsyn till obeskattade reserver eller inte, båda svaren har gett rätt) Räntabilitet EK f. skatt 0,148 0,143 Räntabilitet EK e. skatt 0,104 0,100 Räntabilitet TK 0,096 0,098 Kassalikviditet 1,11 Soliditet 0,607 0,508

3 3p 7. Vid bokslutet per den 31 december 2009 hade Bolaget AB en fordran på kunden Adam på kr och en fordran på kunden Bertil på kr. Båda bedömdes som osäkra och skrevs ned med 100 %. Under 2010 har Adam betalat hela sin skuld den 31 mars, medan Bertil försatts i konkurs. Konkursen är avslutad och Bolaget AB erhöll ingen utdelning i konkursen. Inför bokslutet 2010 bedöms det inte finnas några osäkra kundfordringar. Visa kontona avlästa per den 31 december Avsluta mot Resultaträkning Osäkra kundfordringar IB(Adam) / IB(Bertil) / Nedskrivning av kundfordringar 31/ IB(Adam) / IB(Bertil) Konstaterade förluster på kundfordringar 31/ RR Befarade förluster på kundfordringar 31/ RR / Resultaträkning Årets resultat Notera att det blir ett positivt resultat på kr eftersom bolaget förra året tog upp en förlust på kr, varav kr visade sig vara för mycket.

4 4p 8. Bolaget AB äger en kontorsfastighet. Under 2010 säljer man fastigheten för 6 Mkr. Den nye ägaren tillträder fastigheten den 1 december Köparen sätter in köpeskillingen på Bolagets checkkonto, och Bolaget AB löser i samma stund sina lån på fastigheten och betalar i samband därmed upplupen ränta på kr. a) Bokför ovanstående affärshändelser samt visa kontot för realisationsvinst avslutat den 31 december b) Vad blev Bolaget AB:s realisationsvinst av fastighetsinnehavet? Svar: 4,4 miljoner kr 110 Byggnader Ingående balans a Ack. Avskrivningar på byggnader Ingående balans Mark Ingående balans b Checkräkning Ingående balans Banklån Ingående balans Vinst vid avyttring av byggnader och mark 4a b RR Räntekostnader för långfristiga skulder RR

5 14p 9. Bokföring med bokslut Affärshändelser 1. Kreditinköp av cyklar, 150 st. à kr. 2. Kreditförsäljning av cyklar, 140 st. à kr. 3. En av kunderna anmärker på att cykeln är skadad. Företaget beviljar prisnedsättning med kr och sänder kreditnota på beloppet. 4. Betalning för kundfordringar erhålls till bankkontot med kr. 5. Överföring från bankkontot till plusgirokontot, kr. 6. Hyra för kontors- och lagerlokaler betalas från plusgirokontot med kr. Av detta avser kr hyra som betalas i år, i förskott för jan-feb nästa år. 7. Telefon och porto betalas från plusgirokontot med kr. 8. Kreditinköp av inventarier till kontors- och lagerlokaler, kr. 9. Försäkring av varulager betalas från plusgirokontot den 1 juli för ett år framåt, kr. 10. Löner betalas från bankkontot med kr. 11. Annonsräkningar betalas från plusgirokontot med kr. 12. Leverantörsskulder betalas från bankkontot, kr. 13. Ägaren tar ut kr från bankkontot för egen räkning kr tas ut från bankkontot och läggs i kassan. 15. (a) Ränta och (b) amortering betalas den 31 mars på banklån nr 1, enligt lånevillkoren. Från kassan. 16. (a) Ränta och (b) amortering betalas den 30 juni på banklån nr 2, enligt lånevillkoren. Från kassan, 17. Banken gottskriver ränta på bankkontot, kr. För in de ingående balanserna enligt bifogade förtryckta T-konton Bokför affärshändelserna Gör bokslut per den 31 december, först på bokslutstablån, därefter på kontona. Vid bokslutet ska du ta hänsyn till följande: (numrera dem alfabetiskt) Värdera lagret av cyklar. Enligt inventering finns 15 cyklar i lager. Nettoförsäljningsvärdet bedöms till kr per st. Svar: Lägsta värdets princip ger 15*2 000 = kr Avskrivningar på inventarier görs enligt plan på sammanlagt kr. Eventuella förutbetalda intäkter och kostnader. Svar: Hyra kr och Försäkring kr Eventuella upplupna intäkter och kostnader. Svar: Ränta kr kr (lånen är amorterade)

6 Saldobalans Tillägg Balansräkning Konto Debet Kredit Debet Kredit Anläggningstillgångar 1220 Inventarier Ack. Avs. inv Lager Kundfordringar Interimsfordringar Kassa 19,6 19,6 Plusgiro Omsättningstillgångar Bank , Eget kapital 35,5 35,5 S:a tillgångar 343,6 Eget Kapital 2019 Årets resultat 127,46 127,46 162, Banklån, lån Långfristiga skulder 2352 Banklån, lån Leverantörsskulder 2900 Interrimsskulder Kortfristiga skulder 1,2+1,44 2,64 92,64 S:a eget kapital och skulder Resultaträkning Rörelsens intäkter 3010 Försäljning Kostnad sålda varor 5010 Lokalhyra Reklam och PR Telefon och post Företagsförsäkringar 7010 Löner ,6 - Rörelsens kostnader 7832 Avs. på inv Ränteintäkter 5 +5 Rörelseresultat =127 ± Finansiella poster ,9 1,2+1,44-4,54 +0,46 Räntekostnader 8999 Årets resultat 127,46 Årets resultat =127,46 782,5 782,5 169,1 169,1

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer