Fördjupad dokumentation av statistiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad dokumentation av statistiken"

Transkript

1 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: Innehåll 1. KORT OM DOKUMENTATION OCH UNDERSÖKNING Inledning Undersöningens syfte Undersöningens flöde... 3 Flödesschema ANVÄNDARE OCH ANVÄNDARBEHOV Nationell användning Internationell användning UPPGIFTSINSAMLING Population och ram Urvalsförfarande Mätinstrument Insamlingsförfarande Åtgärder för förenlad uppgiftslämnande STATISTISK BEARBETNING OCH REDOVISNING Sattningar, modeller, beräningar Redovisning Kvaliteten i redovisade data UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Ifylld utvärderingsmall Plan för analysrapporter DOKUMENTATION AV OBSERVATIONSREGISTER FÖR ARKIVERING LÄNKAR TILL YTTERLIGARE DOKUMENTATION

2 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 2(30) 1. Kort om doumentation och undersöning 1.1 Inledning Besivning av statistien, som åtföljer varje Statistist Meddelande, ger en ortare besivning av undersöningens syfte samt hur undersöningen gått till. Besivning av statistien finns på Jordbrusverets hemsida, på samma plats som det vanliga Statistisa Meddelandet. Det är reommenderat att först läsa igenom besivning av statistien, för att se om den informationen täcer läsarens behov. Om behov sedan finns, läser man denna rapport, som ger en mer detaljerad information om undersöningen för de personer som har ett sådant behov. 1.2 Undersöningens syfte Undersöningen syftar till att ta fram statisti för genomsnittliga arrendepriser på jordbrusmar i Sverige. Det finns ingen EU-reglering som styr detta men det föreligger en informell överensommelse (s.. gentleman agreement) mellan medlemsstaterna och Eurostat att genomföra undersöningen. Från och med år 1996 har det gjorts en urvalsundersöning varje år men sedan år 2002 (avsåg ) har den gjorts vartannat år. Följande ommer att redovisas: Genomsnittliga arrendepriser per hetar för följande regioner (regionsammansättning redovisas längre ner i doumentet): Sydsverige Småland med Öarna Västsverige Östra Mellansverige Norra Mellansverige Norra Sverige Riet totalt De redovisade variablerna är Genomsnittligt arrendepris för jordbrusmar per hetar inl. gratisarrenden Genomsnittligt arrendepris för jordbrusmar per hetar el. gratisarrenden Genomsnittligt arrendepris för åermar per hetar inl. gratisarrenden Indetal över utveclingen av arrendepriser (1994=100) Andel gratisarrenden Total jordbrusmar i hetar 2007 Total arrenderad jordbrusmar i hetar 2007 Totalt antal företag som arrenderar jordbrusmar 2007 Genomsnittligt antal arrendeavtal per företag Genomsnittlig arrenderad areal per företag - 2 -

3 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 3(30) Arrendepriser för jordbrusmar i EU-länderna Undersöningens flöde Här presenteras det flöde som Arrendeprisundersöningen har. 1. I september det sista referensåret undersöningen sa avse påbörjas arbetet med arrendeprisundersöningen. Det är här bra att gå igenom produten och fundera på om det föreligger behov på effetiviseringar för beräningsmetoden, urvalsmetoden eller enäten. Enäten uppdateras så att datum och andra uppgifter stämmer. Eventuellt tas frågor bort, ändras eller att det tillommer nya frågor. Ett följebrev sivs där seetessregler och huruvida undersöningen är frivillig eller ej framommer. För denna undersöning sammanställs ocså ett A4 med resultatet av föregående arrendeprisundersöning. Denna sicas med till företagarna så de får ortversionen av vad deras svar resulterar i. Dessa doument sicas sedan till NNR (Näringslivets Regelnämnd) för samråd. NNR företräder företagen som vi sicar ut enät till och sa ta tillvara deras intressen. Man vill t.e. se till att det inte sicas ut onödiga enäter och att frågorna som ställs i enäten är adevata för det som man sa undersöa. 2. Gör ett urval. Rampopulationen hämtas från LBR och är alla företag som arrenderar mar el. de företag där vi imputerat värden på arrenderad areal. I antal ca st. Ett urval på görs från dessa. När svar ommer från NNR så följs deras förslag så långt det är möjligt. Därefter är det dags för utsic. Sen ser gången ut som följer: A. Utsic av undersöning (början av november). B. Instansning av enäter (löpande under undersöningens gång). C. Påminnelse till dem som ej svarat på undersöningen (början av december) D. Telefonuppföljning (början av januari) E. Upprättning och imputering i enäter (mitten av januari). F. Sivande av SM (februari). G. Publicering av SM (12 februari). 3. Företagen får lite drygt tre vecor på sig att besvara enäten. Efter att dessa vecor gått, sicas en påminnelse ut till de företag som inte sicat in enäten. Denna går ut i början av december (slutet v 49). Med påminnelsen bifogas enäten igen och tet om att vi motser svar snarast. Även här finns seetessreglerna och att undersöningen är frivillig med i teten

4 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 4(30) 4. Kort efter att det första utsicet av enäten sicats ut, börjar det strömma in svar till Jordbrusveret. Instansning av uppgifterna görs allt eftersom de ommer in. Uppgifterna stansas in i datorprogrammet Ecel, varifrån det är lätt att göra vidare beräningar. Svarar ett företag att de lagts ned plocas de bort från populationen? 5. I början av januari görs en sammanställning av vila företag som inte svarat på enäten. Nu startar arbetet med att försöa nå företagen via telefon. Telefonerandet fouseras på de strata där medelfelen är som störst. Samtidigt som telefoninsamlandet ser görs även imputeringar. Dessa görs för partiellt bortfall, där företagaren t.e. ej sivit in antal arrenden företagaren har utan bara fyllt i Arrende nr Ett Statistist Meddelande (SM) börjar sivas i början av februari. Tabeller och diagram tas fram, tet som sa ingå i SM sivs. SM orreturläses sedan av några personer på enheten som går igenom tet, tabeller och diagram samt ger sina synpunter på hur det ser ut. Om fel eller olarheter upptäcs, rättas dessa till. 7. SM publiceras i februari på Jordbrusverets och SCB s webbplats. SM publiceras både som ett webb-sm samt i en PDF-fil. En notifiation sicas ut till de personer som anmält att de vill veta när ny statisti från Jordbrusveret publiceras. Flödesschema Samråd Utsic Insamling Påminnelse Telefonuppfölj. SM 08-ot 08-nov 08-dec 08-jan 08-feb - 4 -

5 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 5(30) 2. Användare och användarbehov I Sverige produceras efter undersöningen ett Statistist Meddelande (SM), som redovisar resultaten från undersöningen. SM publiceras på Jordbrusverets och SCB s webbplats. I vissa fall går även ett pressmeddelande ut i samband med publiceringen. Förutom att resultaten används för prodution av Officiell statisti så används de även för Jordbrusverets och näringens organisationers planeringsversamhet. Ensilda företag använder statistien för att få ett ritmäre för hur stor arrendeavgift de an begära av en arrendator. Även blivande arrendatorer efterfrågar denna typ av statisti då man vill försäa sig om att man går in i ett avtal där priset är rimligt. Även advoater som sitter i tvister angående arrendepriser inommer med frågor. Ett antal frågor ommer varje år in till Jordbrusveret, där ensilda företag efterfrågar statisti på arrendepriser för ett visst område. Jordbrusveret försöer ta hänsyn till de förfrågningar man fått och ändra publiationen så att den an tillgodose även de företag som ringt in och efterfrågat statisti som inte finns tillgänglig på webbplatsen. Studenter och forsare använder statistien för att studera hur arrendepriserna i Sverige har sett ut, hur den ser ut i dagsläget samt hur den sulle unna se ut i framtiden. Statistien används ocså av Jordbrusveret som underlag för marnadsbedömningar, alyler, prognoser och utredningar. För att ta få reda på vad användarna av statistien har för uppfattning om den statisti som produceras, anordnar Jordbrusveret så allade användarråd. Detta är sammanomster, där delar av användarna av statistien bjuds in för att delge Jordbrusveret sina synpunter på den statisti som produceras. Jordbrusveret har som mål att där det så är möjligt tillgodose användarnas behov. Jordbrusveret har som mål att anordna ett användarråd en gång om året. 2.1 Nationell användning Privatpersoner, företag och andra marägare använder statistien för att få ett ritmäre för hur stor arrendeavgift de an begära av en arrendator. Blivande arrendatorer, advoater, studenter och forsare efterfrågar ocså statistien. Statistien används ocså av Jordbrusveret, departementet och andra institutioner och företag som underlag för marnadsbedömningar, alyler, prognoser och utredningar

6 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 6(30) 2.2 Internationell användning DG AGRI, EU s svar på jordbrusveret, använder prisstatistien för olia ostnadsstrutursberäningar och jämförelser mellan medlemsländerna. 3. Uppgiftsinsamling 3.1 Population och ram Den population som en viss undersöning är tänt att studera allas för målpopulation. För att unna undersöa målpopulationen måste dess enheter doc finnas i en s. rampopulation. Arrendeprisundersöningens rampopulation utgörs av de företag som enligt Lantbrusregistret (LBR) år 2007 arrenderar mar. Målpopulationen för arrendeprisundersöningen är de företag som arrenderar mar elusive de företag där vi gjort imputeringar i LBR vad gäller arrenderad mar. Undersöningen omfattade företag. 3.2 Urvalsförfarande Till grund för val av urvalsmetod ligger erfarenheter från tidigare års arrendeprisundersöningar. Även vid denna arrendeprisundersöning fortsatte vi med stratifierat urval. Ett stratifierat slumpmässigt urval av storleen företag har dragits bland företag som arrenderar mar enligt lantbrusregistret för Urvalet är alloerat för att minimera variansen för arealerna i varje stratum. Variansen i en väntevärdesritig puntsattning är ett mått på sattningens precision ju lägre varians desto högre precision. Ett stratifierat urval ger öad precision eftersom man delar in populationen i delpopulationer utifrån egensaper på undersöningsvariabeln och ränar variansen inom denna delpopulation. Vi har ej uppgifter på företagsnivå angående företagens arrendeavgifter så vi får stratifiera efter en variabel som är start orrelerad med undersöningsvariabeln. Vi vet sedan tidigare orrelationsanalyser att storleen på arrenderad areal och dess avgift är start orrelerade. Då vi har tillgång till arrenderad areal i förväg så används den som en variabel att stratifiera efter. Och eftersom vi alloerat urvalet för att minimera variansen för arealerna så borde variansen för avgiften approimativt bli minimerad med. Den andra variabeln som vi använder för stratifiering är region. Då vi redovisar mycet av vår statisti på NUTS2-nivå så vill vi även här göra det. Vi har sedan länge tyvärr tvingats slå ihop några regioner med varandra för att unna bilda regioner där det i var och en finns tillräcligt med underlag. Stocholm slog vi ihop med Östra Mellansverige och mellersta Norrland med Övre Norrland. Så den modifierade regionsindelningen ser ut som följer (totalt se regioner): SE 01 + SE 02 Östra Mellansverige SE 09 Småland med öarna SE 04 Sydsverige SE 0A Västsverige SE 06 Norra Mellansverige SE 07 + SE 08 Norra Sverige - 6 -

7 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 7(30) Då vi vet med erfarenhet att Norrland har stora varianser på grund av bland annat mycet gratisarrenden har vi utöat urvalsstorleen här manuellt och minsat lite i de övriga. Antalet i urvalet är ändå fortfarande Urvalet stratifierades på följande sätt: Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - SE 01, SE SE SE 0A SE SE 07, För varje strata n i (i = 11,12,13,14.,64) har följande formel använts vid alloeringen: n i = n N i s i ( N i s i ) s i = standardavielsen för arealen i stratum i n = urvalstorleen 1800 N i = Antal företag totalt i stratum i - 7 -

8 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 8(30) Vilet resulterade i följande urvalsfördelning (efter viss manuell förflyttning för att få fler i Norrlandsstratumen): Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - Summa SE 01, SE SE SE 0A SE SE 07, Summa Så här stor andel, av det totala antalet företag i varje stratum, täcte urvalet: Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - SE 01,02 0,7% 2,8% 3,5% 29,6% SE 09 0,8% 2,7% 3,7% 33,1% SE 04 0,8% 2,8% 4,1% 51,6% SE 0A 0,8% 2,8% 4,0% 29,0% SE 06 0,9% 3,2% 4,4% 61,7% SE 07,08 1,0% 3,3% 4,4% 91,3% - 8 -

9 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 9(30) Karta över NUTS2: SE 01 SE 02 SE 09 SE 04 SE 0A SE 06 SE 07 SE 08 Stocholm Stocholms län Östra Mellansverige Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Småland med öarna Jönöpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Sydsverige Såne län Bleinge län Västsverige Västra Götalands län Hallands län Norra Mellansverige Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Mellersta Norrland Västernorrlands län Jämtlands län Övre Norrland Västerbottens län Norrbottens län Vi tillger sedan varje företag ett undersöningsid bestående av siffrorna som även återfinns på varje sida på respetive enät. Detta för att lätt unna identifiera inomna svar och därmed ej sica ut påminnelse till dem som redan svarat. 3.3 Mätinstrument Materialet för denna undersöning samlas in via enät. Genom åren har denna enät sätt annorlunda ut från år till år då olia interna intressenter fått vara med och bestämma enätens utformning. Detta medför jämförbarhetsvårigheter över tiden. Framförallt har förändringar sett när det gäller hur hänsyn tagits till ice marnadsmässiga arrenden. Vi ville i år fortsätta med en enät som i så stor utsträcning som möjligt hade samma frågor som föregående undersöning. Nytt för denna undersöning är dels att vi tagit bort frågan angående stödrätter då den blev för omplicerad och gic därmed ej att använda vid beräningarna sedan. Vi har även lagt till en fråga angående arrendets avtalsform, muntligt eller siftligt. Detta på grund av att vid enätframtagningen så fanns det disussioner om - 9 -

10 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 10(30) att arrendepriser eventuellt unde omma i utredningsatalogen för Då vi frågade om avtalsformen 1994 så an man i en eventuell utredning bland annat göra denna jämförelse. Så därför bestämdes det att denna fråga sulle få plats på enäten. Frågor på årets enät blev således: Antal arrenden år 2007 och år 2008 För de åtta arealmässigt största arrende fic de även ange: Typ av mar som arrenderades och dess arealstorle Total arrendeavgift för dessa år 2007 och år 2008 Är avgiften genom självägt bolag eller på annat sätt ej marnadsmässig Avtalets utformning (muntlig/siftligt) Tillsammans med blanetten sicades även en sammanfattning från förra arrendeprisundersöningen samt ett följebrev. Följebrevet besiver undersöningens syfte, under vilen seetesslag inlämnade uppgifterna råder under samt att deltagande i undersöningen är frivilligt. I följebrevet upplystes företagen ocså om att senaste inlämningsdatum var satt till den 28 november. Ett antal dagar efter sista svarsdatum sicades en påminnelse till de företag som ännu inte svarat på undersöningen. Följebrevet till påminnelsen var en bantad variant av det ursprungliga brevet och med besed om att sica in snarast möjligt istället för ett sista datum. Nedan visas följebrev, enäten samt sammanfattningen som sicades ut i första steget. Därunder sedan visas även påminnelsen

11 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 11(30)

12 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 12(30) Enäten sicas tillbaa i bifogat svaruvert till Jordbrusveret senast den 28 januari Statistienheten Vi ber er att fylla i uppgifter avseende antal arrendeavtal under 2007 och Dessutom vill vi att ni fyller i uppgifter för vart och ett av era åtta arealmässigt största arrenden. Med arrende avses såväl siftliga som muntliga arrendeavtal. Även gratisarrenden, arrenden genom t.e. självägda företag eller av nära anhörig sa redovisas. Antal arrendeavtal Både muntliga och siftliga avtal avses. Även arrenden utan avgift, s.. gratisarrenden sa ingå st 2008 st Om ni inte arrenderar mar 2007 och/eller 2008 så fyll i 0 i rutorna Antal arrendeavtal och sica in enäten. Arrende nr 1 Arrenderad areal enligt detta avtal? Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrende nr 2 Arrenderad areal enligt detta avtal? Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrende nr 3 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 4 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Summa... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens år 2007 (el. moms) storle för detta avtal? (inte /ha) år 2008 (el. moms) Form av arrendeavtal? 1 Siftligt 2 Muntligt 2 Muntligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag 3 Ja, på annat sätt

13 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 13(30) Statistienheten Arrende nr 5 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 6 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrende nr 7 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 8 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, på annat sätt Övriga upplysningar

14 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 14(30) Statistienheten Så har arrendepriserna utveclats Priser för både jordbrusmar och arrenden av jordbrusmar har öat ontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde För Sverige totalt ligger priserna på arrenden 2006 mer än 38 % över den nivå de låg på Taten på arrendeprisöningen har doc avtagit under de senaste åren. Arrendepriserna har sedan EU-inträdet stigit mest för jordbrusmar i områden med höga prisnivåer medan mar i områden med lägre priser, framför allt Norrland, inte öat nämnvärt. Arrendeprisundersöningen visar ocså att åermar betingar ett högre arrendepris än betesmar i de jordbrusdominerade södra landsdelarna medan priset i de nordligare områdena är ungefär lia högt för åer- som för betesmar. Vid jämförelser med andra EU-länder framommer att Sverige har de lägsta statistist redovisade arrendepriserna bland jämförbara länder. Olia beräningsmetoder försvårar doc jämförelser mellan länder och resultaten bör tolas med försitighet. Utvecling av arrendepriser på åermar inl. gratisarrenden /ha Sydsverige Västsverige Östra Mellansverige Småland med öarna Norra Mellansverige Norra Sverige Genomsnittspriset för att arrendera en hetar åermar var år 2006 jämfört med 1263 år Ett genomsnittspris för betesmar har ocså beränats. Eftersom beräningsunderlaget är mycet litet bör resultaten tolas mot bagrund av detta, varför endast siffror för hela riet presenteras här. Det beränade arrendepriset för betesmar inl. gratisarrenden var 642 /ha för år 2005 och 648 /ha för år Hela statistisa meddelandet finns på

15 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 15(30) Statistienheten e-post: «b» «c» «d» «e» «f» «g» Påminnelse Arrendeprisundersöning 2008 För en tid sen fic ni en enät som avser arrendeprisundersöningen Vi är väldigt tacsamma om ni snarast möjligt fyller i enäten och sicar in den med det franerade svarsuvertet. Nya blanetter och svarsuvert bifogas. Har ni sicat in enäten de senaste dagarna an ni bortse från detta brev. För att undersöningsresultatet sall bli tillförlitligt och användbart är det av största vit att enäten besvaras. Därav denna påminnelse. Uppgifterna som ni fyller i är seetessyddade enligt 9 ap 4 i seetesslagen (1980:100) och ommer endast att användas för statistisa ändamål. Deltagandet är frivilligt och samråd om denna undersöning har sett med Näringslivets Regelnämnd. Eventuella frågor rörande enäten an ställas till (tel ) eller Tomas Erisson (tel ). Tac för din medveran! Kontatperson, Jordbrusveret

16 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 16(30) 3.4 Insamlingsförfarande År 2009 ommer arrendeprisundersöningen att behandla år 2007 och år 2008 och urvalet omfattar företag. Till dessa sicades en enät, följebrev samt sammanfattning av arrendeprisundersöningen I följebrevet framgic att sista svarsdatum var satt till den 28 november samt att deltagande i undersöningen var frivilligt. Undersöningen sicades den 5/ och bör ha nått samtliga företag i början av veca 46. Svaren stansas in i ett Ecelar varifrån vidare beräningar lätt an göras. Svaren stansas in eat som de ser ut och varje svar som inommit ges ett löpnummer som ocså sivs på blanetten. Besvarade enäter sätts sedan in i pärmar i löpnummerordning. Detta för att det sa gå lätt att unna gå tillbas till enäten sen om man vill ontrollera något i ett senare sede. Då det är en del företagare som ringer in med frågor var ontatpersonerna överens om eventuella avgränsningar på vanliga frågor så man svarar lia oavsett vem av ontatpersonerna som svarar. 543 svar (30 %) hade ommit in till och med den 28 november. Ca en och en halv veca efter sista svarsdatum sicades en påminnelse ut bestående av följebrev samt enäten. Följebrevets innehåll var en bantad variant av det ursprungliga brevet där företagen ombads besvara blanetten snarast möjligt. Påminnelsen sicades 8 december och bör ha varit samtliga företag till handa runt den 11:e december. I mitten av januari hade ca 950 svar inommit vilet motsvarar ca 53 %. Det bestämdes att vi sulle omma upp i ca 65 % mha av att ringa upp företagen. Efter ett jättebra jobb av två telefonister så fic vi in ytterligare 363 svar och om därmed upp i en svarsfrevens på ca 73 %. Deadline för insamlingen sattes till 23 januari. Diagrammet nedan visar inomstflödet av blanetterna. Det var en gansa ojämn ström av inomna svar. Diagrammet visar att antalet inomna blanetter var som högst dagarna efter det att undersöningen först ommit ut för att lite rycigt sedan sjuna ner till noll och sedan gå upp igen litegrann för att sedan sjuna igen under början av december. När påminnelsen gic ut runt den 10 december blev det ett uppsving igen i inomna svar för att sedan igen rycigt sjuna ner mot noll. I mitten av januari började vi ringa till företagen för att hämta in uppgifterna och då pear urvan spiat upp igen

17 Antal svar Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 17(30) Inomna svar Datum Serie1 3.5 Åtgärder för förenlad uppgiftslämnande Undersöningen är en urvalsundersöning vilet i sig underlättar då inte alla företagen behöver besvara enäten är doc den nedre gränsen för hur litet urval man an ha utan att äventyra den statistisa säerheten? Rent generellt gjorde vi enäten en sida ortare genom att på ett tydligt och struturerat sätt ändra utformningen på rutan där information fylls i angående vart och ett av de åtta arealmässigt största arrendena. Vi minsade ocså ner antalet frågor i varje till denna undersöning jämfört med den förra. Vi efterfrågade inte om totalt antal hetar åermar respetive betesmar samt varav hur många hetar av dessa som var arrenderad åermar respetive betesmar. Detta eftersom vi redan har dessa uppgifter via register. Dessutom togs dubbelfrågan i varje ruta bort angående om arrendeavgiften inluderade betalning av stödrätter och i så fall med hur mycet. Däremot lades det till en fråga, i rutan, angående avtalsform, muntligt eller siftligt

18 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 18(30) 4 Statistis bearbetning och redovisning 4.1 Sattningar, modeller, beräningar Imputeringar: Vi har enbart använt uppgifter om arrenden som är fullständigt ifyllda. Imputeringar har ej sett. Däremot har vi gått igenom materialet och ollat efter så allade felinstansningar och outliers. Dessa har manuellt gransats gentemot enät samt med hjälp av LBR och har ändrats där det var uppenbara fel. I apitlet 4.3 an du läsa mer om detta. Modellantaganden: För att ej få för omplet underlag att beräna medelfel på så har vi valt att använda LBR s arealer när vi ränat fram de vitade priserna per region och på risnivå, istället för att räna med de arealer som anges i enäterna. Med erfarenhet vet vi att om vi ränar ut den totala arealen för riet mha den angivna arealen från enäterna med uppräningsfatorerna så är vi ej i närheten av den arrenderad areal som finns i LBR. En liten bidragande orsa till detta är att vi bara efterfrågade information om de åtta största arrendena. De med fler arrenden än åtta tappar vi en del arealer ifrån. Vi tror därför att det vi ommer närmare sanningen på de vitade medelhetarpriserna för regionerna och riet på detta sätt. För medelhetarpriset per företag har arealerna som angetts i enäten däremot använts. Beräningar: Medelhetarpris: Vi ränar ut medelhetarpriser inlusive och elusive gratisarrenden för jordbrusmar. Vi presenterar även medelhetarpriser på åermar och betesmar. När vi beränat medelhetarpriset på jordbrusmar så ingår alla arrenden oavsett ägoslag. Inlusive och elusive gratisarrenden innebär att vi tar bort alla arrenden där avgiften på enäten är ifylld med 0 där vi beränar elusive gratisarrenden och tar med dessa när vi beränar inlusive gratisarrende. Följande formler gäller för alla olia priser vi ränat fram. När vi beränar priset för åermar respetive betesmar så omfattas bara de arrenden där det bara är åermar respetive betesmar som ingår i arrendet. Så nedan när det i variabelbesivningen står te a i = arrenderad areal för arrende i så omfattar den arealen bara åermar när vi beränar medelhetarpriset för åermar. Först ränas ett medelhetarpris per företag: m j = s a i i i = 1,2,,8 j = 1,2,,n Där: m j = medelarrendepris per hetar för företag j s i = avgiftsumma för arrende i

19 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 19(30) a i = arrenderad areal för arrende i Därefter ränas ett medelhetarpris ut för varje strata genom att summera alla medelhetarpriser för företag och dividera med antal företag i stratumet: y = m j n j j = 1,2,,n = 1,2,,24 Där: y j = medelarrendepris per hetar för stratum m j = medelarrendepris per hetar för företag j i stratum n = antal företag i stratum Vi har fyra stratum per region. Medelhetarpriset per region är ett vitat medelvärde och ränas ut som följer: z r = y a a = 1,2,,4 r = 1,2,,6 Där: z r = medelarrendepris per hetar för region r y = medelarrendepris per hetar för stratum i region r a = total arrenderad areal enligt LBR 2007 i stratum i region r För att räna ut medelhetarpriset för hela riet som ocså är ett vitat medelhetarpris har vi gjort beräningar enligt nedan formel: u = r r y a a = 1,2,,4 r = 1,2,,6 Där: u = medelarrendepris för hela riet y = medelarrendepris per hetar för stratum i region r a = total arrenderad areal enligt LBR 2007 i stratum i region r Andel gratisarrenden Alla gratisarrenden dvs alla arrenden som ej arrenderas genom självägt bolag och där uppgifter är ifyllda i enäten, dvs avgift = 0 samt att arrenderad areal >0. Alla dessa divideras med alla arrenden som ej arrenderas genom självägt bolag och där det finns ifyllda uppgifter om avgiften i ombination med en areal >0. Först beränas det för alla 24 stratum:

20 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 20(30) g = t = 1,2,,24 där: g = andel gratisarrenden i stratum = antal gratisarrenden i stratum t = antal arrenden i stratum För varje region ränas en vitad andel ut (fyra stratum i varje region): v r = t g t = 1,2,,4 r = 1,2,,6 där: v r = är andelen gratisarrenden i region r t = antal arrenden i stratum i region r g = andel gratisarrenden i stratum i region r Därefter på risnivå : p = r r t g t = 1,2,,4 r = 1,2,,6 där: p = är andelen gratisarrenden i Sverige t = antal arrenden i stratum i region r g = andel gratisarrenden i stratum i region r Antal arrendeavtal i snitt per företag Till grund för denna beräning ligger enbart de enäter som är helt fullständigt ifyllda. Sen har ett rat medelvärde beränats på antalet arrendeavtal per företag i varje region och på risnivå. Andel siftliga/muntliga avtal Här ingår alla enäter där det är fullständiga uppgifter på arrendeavgift, arrenderad areal samt vilen avtalsform använts. Först beränas andelen per stratum: w = h t = 1,2,,

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet Kandidatuppsats vårterminen 2006 Nationaleonomisa institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Fatorer som påverar atiefondsparandet en studie av fem grupper fondsparare på den svensa atiefondsmarnaden

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(18) Fördjupad dokumentation av statistiken Priser på jordbruksmark 2013 Referensperiod: 2013 Produktkod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2014-08-29

Läs mer

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson Enhet: Statistikenheten e-postadress: statistik@jordbruksverket.se Datum: 2013-03-04 Kort beskrivning av

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012 Tenis Rapport En besrivning av genomförande och metoder Lärares tidsanvändning Vt 2012 Inledning Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden december 2011 och juli 2012 en tidsanvändningsundersöning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Riktlinjer för rapportering av räntestatistikblankett MIR (5) Ritlinjer för rapportering av räntestatistiblanett MIR (200-09-30) 2 2(5) Innehållsförtecning sida Posternas innehåll... 3. Referensperiod... 3.2 Löptidsfördelning av utlåning... 4.3 Definition av

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012

Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012 Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012 Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012... 1 1. Kort om dokumentation och undersökning... 1 1.1 INLEDNING... 1 1.2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE... 2 1.3 UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar R&D Report 2003:1 Research Methods Development Översyn av undersöningen Inries och utries trafi med svensa lastbilar Johan Erisson Per Anders Paulson Bengt Rosén R&D Report 2003:1 Research - Methods -

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll

Variansjämförelse av excess-of-loss-kontrakt med och utan aggregerat självbehåll Matematis statisti Stocholms universitet Variansjämförelse av excess-of-loss-ontrat med och utan aggregerat självbehåll Sabina Jusupovic Examensarbete 003:9 Postadress: Matematis statisti Matematisa institutionen

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su.

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su. Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ËØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Ê ÔÖÓ Ð Ö Ö Ö Ò ÓÐ Ú Ö Ä Ö ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼½ ostadress: Matematis statisti Matematisa institutionen Stocholms universitet 106 91 Stocholm Sverige Internet: http://www.math.su.se/matstat

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 ES/IFI 2014-10-16 1(9) Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 SO0211 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet AMP Energiompetens En rapport från Svens Energi Anslutning av mindre produtionsanläggningar till elnätet AMP November 2011 Utges av Svens Energi Swedenergy AB Beställningsnummer: 30240 Anslutning av mindre

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Föräldraundersökning 2012 2013-02-09 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer