Fördjupad dokumentation av statistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad dokumentation av statistiken"

Transkript

1 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: Innehåll 1. KORT OM DOKUMENTATION OCH UNDERSÖKNING Inledning Undersöningens syfte Undersöningens flöde... 3 Flödesschema ANVÄNDARE OCH ANVÄNDARBEHOV Nationell användning Internationell användning UPPGIFTSINSAMLING Population och ram Urvalsförfarande Mätinstrument Insamlingsförfarande Åtgärder för förenlad uppgiftslämnande STATISTISK BEARBETNING OCH REDOVISNING Sattningar, modeller, beräningar Redovisning Kvaliteten i redovisade data UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Ifylld utvärderingsmall Plan för analysrapporter DOKUMENTATION AV OBSERVATIONSREGISTER FÖR ARKIVERING LÄNKAR TILL YTTERLIGARE DOKUMENTATION

2 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 2(30) 1. Kort om doumentation och undersöning 1.1 Inledning Besivning av statistien, som åtföljer varje Statistist Meddelande, ger en ortare besivning av undersöningens syfte samt hur undersöningen gått till. Besivning av statistien finns på Jordbrusverets hemsida, på samma plats som det vanliga Statistisa Meddelandet. Det är reommenderat att först läsa igenom besivning av statistien, för att se om den informationen täcer läsarens behov. Om behov sedan finns, läser man denna rapport, som ger en mer detaljerad information om undersöningen för de personer som har ett sådant behov. 1.2 Undersöningens syfte Undersöningen syftar till att ta fram statisti för genomsnittliga arrendepriser på jordbrusmar i Sverige. Det finns ingen EU-reglering som styr detta men det föreligger en informell överensommelse (s.. gentleman agreement) mellan medlemsstaterna och Eurostat att genomföra undersöningen. Från och med år 1996 har det gjorts en urvalsundersöning varje år men sedan år 2002 (avsåg ) har den gjorts vartannat år. Följande ommer att redovisas: Genomsnittliga arrendepriser per hetar för följande regioner (regionsammansättning redovisas längre ner i doumentet): Sydsverige Småland med Öarna Västsverige Östra Mellansverige Norra Mellansverige Norra Sverige Riet totalt De redovisade variablerna är Genomsnittligt arrendepris för jordbrusmar per hetar inl. gratisarrenden Genomsnittligt arrendepris för jordbrusmar per hetar el. gratisarrenden Genomsnittligt arrendepris för åermar per hetar inl. gratisarrenden Indetal över utveclingen av arrendepriser (1994=100) Andel gratisarrenden Total jordbrusmar i hetar 2007 Total arrenderad jordbrusmar i hetar 2007 Totalt antal företag som arrenderar jordbrusmar 2007 Genomsnittligt antal arrendeavtal per företag Genomsnittlig arrenderad areal per företag - 2 -

3 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 3(30) Arrendepriser för jordbrusmar i EU-länderna Undersöningens flöde Här presenteras det flöde som Arrendeprisundersöningen har. 1. I september det sista referensåret undersöningen sa avse påbörjas arbetet med arrendeprisundersöningen. Det är här bra att gå igenom produten och fundera på om det föreligger behov på effetiviseringar för beräningsmetoden, urvalsmetoden eller enäten. Enäten uppdateras så att datum och andra uppgifter stämmer. Eventuellt tas frågor bort, ändras eller att det tillommer nya frågor. Ett följebrev sivs där seetessregler och huruvida undersöningen är frivillig eller ej framommer. För denna undersöning sammanställs ocså ett A4 med resultatet av föregående arrendeprisundersöning. Denna sicas med till företagarna så de får ortversionen av vad deras svar resulterar i. Dessa doument sicas sedan till NNR (Näringslivets Regelnämnd) för samråd. NNR företräder företagen som vi sicar ut enät till och sa ta tillvara deras intressen. Man vill t.e. se till att det inte sicas ut onödiga enäter och att frågorna som ställs i enäten är adevata för det som man sa undersöa. 2. Gör ett urval. Rampopulationen hämtas från LBR och är alla företag som arrenderar mar el. de företag där vi imputerat värden på arrenderad areal. I antal ca st. Ett urval på görs från dessa. När svar ommer från NNR så följs deras förslag så långt det är möjligt. Därefter är det dags för utsic. Sen ser gången ut som följer: A. Utsic av undersöning (början av november). B. Instansning av enäter (löpande under undersöningens gång). C. Påminnelse till dem som ej svarat på undersöningen (början av december) D. Telefonuppföljning (början av januari) E. Upprättning och imputering i enäter (mitten av januari). F. Sivande av SM (februari). G. Publicering av SM (12 februari). 3. Företagen får lite drygt tre vecor på sig att besvara enäten. Efter att dessa vecor gått, sicas en påminnelse ut till de företag som inte sicat in enäten. Denna går ut i början av december (slutet v 49). Med påminnelsen bifogas enäten igen och tet om att vi motser svar snarast. Även här finns seetessreglerna och att undersöningen är frivillig med i teten

4 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 4(30) 4. Kort efter att det första utsicet av enäten sicats ut, börjar det strömma in svar till Jordbrusveret. Instansning av uppgifterna görs allt eftersom de ommer in. Uppgifterna stansas in i datorprogrammet Ecel, varifrån det är lätt att göra vidare beräningar. Svarar ett företag att de lagts ned plocas de bort från populationen? 5. I början av januari görs en sammanställning av vila företag som inte svarat på enäten. Nu startar arbetet med att försöa nå företagen via telefon. Telefonerandet fouseras på de strata där medelfelen är som störst. Samtidigt som telefoninsamlandet ser görs även imputeringar. Dessa görs för partiellt bortfall, där företagaren t.e. ej sivit in antal arrenden företagaren har utan bara fyllt i Arrende nr Ett Statistist Meddelande (SM) börjar sivas i början av februari. Tabeller och diagram tas fram, tet som sa ingå i SM sivs. SM orreturläses sedan av några personer på enheten som går igenom tet, tabeller och diagram samt ger sina synpunter på hur det ser ut. Om fel eller olarheter upptäcs, rättas dessa till. 7. SM publiceras i februari på Jordbrusverets och SCB s webbplats. SM publiceras både som ett webb-sm samt i en PDF-fil. En notifiation sicas ut till de personer som anmält att de vill veta när ny statisti från Jordbrusveret publiceras. Flödesschema Samråd Utsic Insamling Påminnelse Telefonuppfölj. SM 08-ot 08-nov 08-dec 08-jan 08-feb - 4 -

5 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 5(30) 2. Användare och användarbehov I Sverige produceras efter undersöningen ett Statistist Meddelande (SM), som redovisar resultaten från undersöningen. SM publiceras på Jordbrusverets och SCB s webbplats. I vissa fall går även ett pressmeddelande ut i samband med publiceringen. Förutom att resultaten används för prodution av Officiell statisti så används de även för Jordbrusverets och näringens organisationers planeringsversamhet. Ensilda företag använder statistien för att få ett ritmäre för hur stor arrendeavgift de an begära av en arrendator. Även blivande arrendatorer efterfrågar denna typ av statisti då man vill försäa sig om att man går in i ett avtal där priset är rimligt. Även advoater som sitter i tvister angående arrendepriser inommer med frågor. Ett antal frågor ommer varje år in till Jordbrusveret, där ensilda företag efterfrågar statisti på arrendepriser för ett visst område. Jordbrusveret försöer ta hänsyn till de förfrågningar man fått och ändra publiationen så att den an tillgodose även de företag som ringt in och efterfrågat statisti som inte finns tillgänglig på webbplatsen. Studenter och forsare använder statistien för att studera hur arrendepriserna i Sverige har sett ut, hur den ser ut i dagsläget samt hur den sulle unna se ut i framtiden. Statistien används ocså av Jordbrusveret som underlag för marnadsbedömningar, alyler, prognoser och utredningar. För att ta få reda på vad användarna av statistien har för uppfattning om den statisti som produceras, anordnar Jordbrusveret så allade användarråd. Detta är sammanomster, där delar av användarna av statistien bjuds in för att delge Jordbrusveret sina synpunter på den statisti som produceras. Jordbrusveret har som mål att där det så är möjligt tillgodose användarnas behov. Jordbrusveret har som mål att anordna ett användarråd en gång om året. 2.1 Nationell användning Privatpersoner, företag och andra marägare använder statistien för att få ett ritmäre för hur stor arrendeavgift de an begära av en arrendator. Blivande arrendatorer, advoater, studenter och forsare efterfrågar ocså statistien. Statistien används ocså av Jordbrusveret, departementet och andra institutioner och företag som underlag för marnadsbedömningar, alyler, prognoser och utredningar

6 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 6(30) 2.2 Internationell användning DG AGRI, EU s svar på jordbrusveret, använder prisstatistien för olia ostnadsstrutursberäningar och jämförelser mellan medlemsländerna. 3. Uppgiftsinsamling 3.1 Population och ram Den population som en viss undersöning är tänt att studera allas för målpopulation. För att unna undersöa målpopulationen måste dess enheter doc finnas i en s. rampopulation. Arrendeprisundersöningens rampopulation utgörs av de företag som enligt Lantbrusregistret (LBR) år 2007 arrenderar mar. Målpopulationen för arrendeprisundersöningen är de företag som arrenderar mar elusive de företag där vi gjort imputeringar i LBR vad gäller arrenderad mar. Undersöningen omfattade företag. 3.2 Urvalsförfarande Till grund för val av urvalsmetod ligger erfarenheter från tidigare års arrendeprisundersöningar. Även vid denna arrendeprisundersöning fortsatte vi med stratifierat urval. Ett stratifierat slumpmässigt urval av storleen företag har dragits bland företag som arrenderar mar enligt lantbrusregistret för Urvalet är alloerat för att minimera variansen för arealerna i varje stratum. Variansen i en väntevärdesritig puntsattning är ett mått på sattningens precision ju lägre varians desto högre precision. Ett stratifierat urval ger öad precision eftersom man delar in populationen i delpopulationer utifrån egensaper på undersöningsvariabeln och ränar variansen inom denna delpopulation. Vi har ej uppgifter på företagsnivå angående företagens arrendeavgifter så vi får stratifiera efter en variabel som är start orrelerad med undersöningsvariabeln. Vi vet sedan tidigare orrelationsanalyser att storleen på arrenderad areal och dess avgift är start orrelerade. Då vi har tillgång till arrenderad areal i förväg så används den som en variabel att stratifiera efter. Och eftersom vi alloerat urvalet för att minimera variansen för arealerna så borde variansen för avgiften approimativt bli minimerad med. Den andra variabeln som vi använder för stratifiering är region. Då vi redovisar mycet av vår statisti på NUTS2-nivå så vill vi även här göra det. Vi har sedan länge tyvärr tvingats slå ihop några regioner med varandra för att unna bilda regioner där det i var och en finns tillräcligt med underlag. Stocholm slog vi ihop med Östra Mellansverige och mellersta Norrland med Övre Norrland. Så den modifierade regionsindelningen ser ut som följer (totalt se regioner): SE 01 + SE 02 Östra Mellansverige SE 09 Småland med öarna SE 04 Sydsverige SE 0A Västsverige SE 06 Norra Mellansverige SE 07 + SE 08 Norra Sverige - 6 -

7 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 7(30) Då vi vet med erfarenhet att Norrland har stora varianser på grund av bland annat mycet gratisarrenden har vi utöat urvalsstorleen här manuellt och minsat lite i de övriga. Antalet i urvalet är ändå fortfarande Urvalet stratifierades på följande sätt: Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - SE 01, SE SE SE 0A SE SE 07, För varje strata n i (i = 11,12,13,14.,64) har följande formel använts vid alloeringen: n i = n N i s i ( N i s i ) s i = standardavielsen för arealen i stratum i n = urvalstorleen 1800 N i = Antal företag totalt i stratum i - 7 -

8 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 8(30) Vilet resulterade i följande urvalsfördelning (efter viss manuell förflyttning för att få fler i Norrlandsstratumen): Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - Summa SE 01, SE SE SE 0A SE SE 07, Summa Så här stor andel, av det totala antalet företag i varje stratum, täcte urvalet: Arrenderad jordbrusmar ha NUTS 0-10 >10-50 > >100 - SE 01,02 0,7% 2,8% 3,5% 29,6% SE 09 0,8% 2,7% 3,7% 33,1% SE 04 0,8% 2,8% 4,1% 51,6% SE 0A 0,8% 2,8% 4,0% 29,0% SE 06 0,9% 3,2% 4,4% 61,7% SE 07,08 1,0% 3,3% 4,4% 91,3% - 8 -

9 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 9(30) Karta över NUTS2: SE 01 SE 02 SE 09 SE 04 SE 0A SE 06 SE 07 SE 08 Stocholm Stocholms län Östra Mellansverige Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Småland med öarna Jönöpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Sydsverige Såne län Bleinge län Västsverige Västra Götalands län Hallands län Norra Mellansverige Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Mellersta Norrland Västernorrlands län Jämtlands län Övre Norrland Västerbottens län Norrbottens län Vi tillger sedan varje företag ett undersöningsid bestående av siffrorna som även återfinns på varje sida på respetive enät. Detta för att lätt unna identifiera inomna svar och därmed ej sica ut påminnelse till dem som redan svarat. 3.3 Mätinstrument Materialet för denna undersöning samlas in via enät. Genom åren har denna enät sätt annorlunda ut från år till år då olia interna intressenter fått vara med och bestämma enätens utformning. Detta medför jämförbarhetsvårigheter över tiden. Framförallt har förändringar sett när det gäller hur hänsyn tagits till ice marnadsmässiga arrenden. Vi ville i år fortsätta med en enät som i så stor utsträcning som möjligt hade samma frågor som föregående undersöning. Nytt för denna undersöning är dels att vi tagit bort frågan angående stödrätter då den blev för omplicerad och gic därmed ej att använda vid beräningarna sedan. Vi har även lagt till en fråga angående arrendets avtalsform, muntligt eller siftligt. Detta på grund av att vid enätframtagningen så fanns det disussioner om - 9 -

10 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 10(30) att arrendepriser eventuellt unde omma i utredningsatalogen för Då vi frågade om avtalsformen 1994 så an man i en eventuell utredning bland annat göra denna jämförelse. Så därför bestämdes det att denna fråga sulle få plats på enäten. Frågor på årets enät blev således: Antal arrenden år 2007 och år 2008 För de åtta arealmässigt största arrende fic de även ange: Typ av mar som arrenderades och dess arealstorle Total arrendeavgift för dessa år 2007 och år 2008 Är avgiften genom självägt bolag eller på annat sätt ej marnadsmässig Avtalets utformning (muntlig/siftligt) Tillsammans med blanetten sicades även en sammanfattning från förra arrendeprisundersöningen samt ett följebrev. Följebrevet besiver undersöningens syfte, under vilen seetesslag inlämnade uppgifterna råder under samt att deltagande i undersöningen är frivilligt. I följebrevet upplystes företagen ocså om att senaste inlämningsdatum var satt till den 28 november. Ett antal dagar efter sista svarsdatum sicades en påminnelse till de företag som ännu inte svarat på undersöningen. Följebrevet till påminnelsen var en bantad variant av det ursprungliga brevet och med besed om att sica in snarast möjligt istället för ett sista datum. Nedan visas följebrev, enäten samt sammanfattningen som sicades ut i första steget. Därunder sedan visas även påminnelsen

11 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 11(30)

12 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 12(30) Enäten sicas tillbaa i bifogat svaruvert till Jordbrusveret senast den 28 januari Statistienheten Vi ber er att fylla i uppgifter avseende antal arrendeavtal under 2007 och Dessutom vill vi att ni fyller i uppgifter för vart och ett av era åtta arealmässigt största arrenden. Med arrende avses såväl siftliga som muntliga arrendeavtal. Även gratisarrenden, arrenden genom t.e. självägda företag eller av nära anhörig sa redovisas. Antal arrendeavtal Både muntliga och siftliga avtal avses. Även arrenden utan avgift, s.. gratisarrenden sa ingå st 2008 st Om ni inte arrenderar mar 2007 och/eller 2008 så fyll i 0 i rutorna Antal arrendeavtal och sica in enäten. Arrende nr 1 Arrenderad areal enligt detta avtal? Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrende nr 2 Arrenderad areal enligt detta avtal? Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrende nr 3 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 4 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Summa... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens år 2007 (el. moms) storle för detta avtal? (inte /ha) år 2008 (el. moms) Form av arrendeavtal? 1 Siftligt 2 Muntligt 2 Muntligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag 3 Ja, på annat sätt

13 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 13(30) Statistienheten Arrende nr 5 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 6 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, genom självägt bolag Ja, på annat sätt Arrende nr 7 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha Arrende nr 8 Arrenderad areal enligt detta avtal? åermar... ha betesmar... ha övrig mar... ha övrig mar... ha Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Hur stor är eller var den totala arrendeavgiftens storle för detta avtal? (inte /ha) Form av arrendeavtal? Summa... ha år 2007 (el. moms) år 2008 (el. moms) 1 Siftligt Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag Arrenderas maren genom självägt bolag, av nära släting eller på annat sätt så att priset ej an anses som marnadsmässigt? 2 Muntligt 1 Nej 2 Ja, genom självägt bolag 3 Ja, på annat sätt 3 Ja, på annat sätt Övriga upplysningar

14 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 14(30) Statistienheten Så har arrendepriserna utveclats Priser för både jordbrusmar och arrenden av jordbrusmar har öat ontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde För Sverige totalt ligger priserna på arrenden 2006 mer än 38 % över den nivå de låg på Taten på arrendeprisöningen har doc avtagit under de senaste åren. Arrendepriserna har sedan EU-inträdet stigit mest för jordbrusmar i områden med höga prisnivåer medan mar i områden med lägre priser, framför allt Norrland, inte öat nämnvärt. Arrendeprisundersöningen visar ocså att åermar betingar ett högre arrendepris än betesmar i de jordbrusdominerade södra landsdelarna medan priset i de nordligare områdena är ungefär lia högt för åer- som för betesmar. Vid jämförelser med andra EU-länder framommer att Sverige har de lägsta statistist redovisade arrendepriserna bland jämförbara länder. Olia beräningsmetoder försvårar doc jämförelser mellan länder och resultaten bör tolas med försitighet. Utvecling av arrendepriser på åermar inl. gratisarrenden /ha Sydsverige Västsverige Östra Mellansverige Småland med öarna Norra Mellansverige Norra Sverige Genomsnittspriset för att arrendera en hetar åermar var år 2006 jämfört med 1263 år Ett genomsnittspris för betesmar har ocså beränats. Eftersom beräningsunderlaget är mycet litet bör resultaten tolas mot bagrund av detta, varför endast siffror för hela riet presenteras här. Det beränade arrendepriset för betesmar inl. gratisarrenden var 642 /ha för år 2005 och 648 /ha för år Hela statistisa meddelandet finns på

15 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 15(30) Statistienheten e-post: «b» «c» «d» «e» «f» «g» Påminnelse Arrendeprisundersöning 2008 För en tid sen fic ni en enät som avser arrendeprisundersöningen Vi är väldigt tacsamma om ni snarast möjligt fyller i enäten och sicar in den med det franerade svarsuvertet. Nya blanetter och svarsuvert bifogas. Har ni sicat in enäten de senaste dagarna an ni bortse från detta brev. För att undersöningsresultatet sall bli tillförlitligt och användbart är det av största vit att enäten besvaras. Därav denna påminnelse. Uppgifterna som ni fyller i är seetessyddade enligt 9 ap 4 i seetesslagen (1980:100) och ommer endast att användas för statistisa ändamål. Deltagandet är frivilligt och samråd om denna undersöning har sett med Näringslivets Regelnämnd. Eventuella frågor rörande enäten an ställas till (tel ) eller Tomas Erisson (tel ). Tac för din medveran! Kontatperson, Jordbrusveret

16 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 16(30) 3.4 Insamlingsförfarande År 2009 ommer arrendeprisundersöningen att behandla år 2007 och år 2008 och urvalet omfattar företag. Till dessa sicades en enät, följebrev samt sammanfattning av arrendeprisundersöningen I följebrevet framgic att sista svarsdatum var satt till den 28 november samt att deltagande i undersöningen var frivilligt. Undersöningen sicades den 5/ och bör ha nått samtliga företag i början av veca 46. Svaren stansas in i ett Ecelar varifrån vidare beräningar lätt an göras. Svaren stansas in eat som de ser ut och varje svar som inommit ges ett löpnummer som ocså sivs på blanetten. Besvarade enäter sätts sedan in i pärmar i löpnummerordning. Detta för att det sa gå lätt att unna gå tillbas till enäten sen om man vill ontrollera något i ett senare sede. Då det är en del företagare som ringer in med frågor var ontatpersonerna överens om eventuella avgränsningar på vanliga frågor så man svarar lia oavsett vem av ontatpersonerna som svarar. 543 svar (30 %) hade ommit in till och med den 28 november. Ca en och en halv veca efter sista svarsdatum sicades en påminnelse ut bestående av följebrev samt enäten. Följebrevets innehåll var en bantad variant av det ursprungliga brevet där företagen ombads besvara blanetten snarast möjligt. Påminnelsen sicades 8 december och bör ha varit samtliga företag till handa runt den 11:e december. I mitten av januari hade ca 950 svar inommit vilet motsvarar ca 53 %. Det bestämdes att vi sulle omma upp i ca 65 % mha av att ringa upp företagen. Efter ett jättebra jobb av två telefonister så fic vi in ytterligare 363 svar och om därmed upp i en svarsfrevens på ca 73 %. Deadline för insamlingen sattes till 23 januari. Diagrammet nedan visar inomstflödet av blanetterna. Det var en gansa ojämn ström av inomna svar. Diagrammet visar att antalet inomna blanetter var som högst dagarna efter det att undersöningen först ommit ut för att lite rycigt sedan sjuna ner till noll och sedan gå upp igen litegrann för att sedan sjuna igen under början av december. När påminnelsen gic ut runt den 10 december blev det ett uppsving igen i inomna svar för att sedan igen rycigt sjuna ner mot noll. I mitten av januari började vi ringa till företagen för att hämta in uppgifterna och då pear urvan spiat upp igen

17 Antal svar Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 17(30) Inomna svar Datum Serie1 3.5 Åtgärder för förenlad uppgiftslämnande Undersöningen är en urvalsundersöning vilet i sig underlättar då inte alla företagen behöver besvara enäten är doc den nedre gränsen för hur litet urval man an ha utan att äventyra den statistisa säerheten? Rent generellt gjorde vi enäten en sida ortare genom att på ett tydligt och struturerat sätt ändra utformningen på rutan där information fylls i angående vart och ett av de åtta arealmässigt största arrendena. Vi minsade ocså ner antalet frågor i varje till denna undersöning jämfört med den förra. Vi efterfrågade inte om totalt antal hetar åermar respetive betesmar samt varav hur många hetar av dessa som var arrenderad åermar respetive betesmar. Detta eftersom vi redan har dessa uppgifter via register. Dessutom togs dubbelfrågan i varje ruta bort angående om arrendeavgiften inluderade betalning av stödrätter och i så fall med hur mycet. Däremot lades det till en fråga, i rutan, angående avtalsform, muntligt eller siftligt

18 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 18(30) 4 Statistis bearbetning och redovisning 4.1 Sattningar, modeller, beräningar Imputeringar: Vi har enbart använt uppgifter om arrenden som är fullständigt ifyllda. Imputeringar har ej sett. Däremot har vi gått igenom materialet och ollat efter så allade felinstansningar och outliers. Dessa har manuellt gransats gentemot enät samt med hjälp av LBR och har ändrats där det var uppenbara fel. I apitlet 4.3 an du läsa mer om detta. Modellantaganden: För att ej få för omplet underlag att beräna medelfel på så har vi valt att använda LBR s arealer när vi ränat fram de vitade priserna per region och på risnivå, istället för att räna med de arealer som anges i enäterna. Med erfarenhet vet vi att om vi ränar ut den totala arealen för riet mha den angivna arealen från enäterna med uppräningsfatorerna så är vi ej i närheten av den arrenderad areal som finns i LBR. En liten bidragande orsa till detta är att vi bara efterfrågade information om de åtta största arrendena. De med fler arrenden än åtta tappar vi en del arealer ifrån. Vi tror därför att det vi ommer närmare sanningen på de vitade medelhetarpriserna för regionerna och riet på detta sätt. För medelhetarpriset per företag har arealerna som angetts i enäten däremot använts. Beräningar: Medelhetarpris: Vi ränar ut medelhetarpriser inlusive och elusive gratisarrenden för jordbrusmar. Vi presenterar även medelhetarpriser på åermar och betesmar. När vi beränat medelhetarpriset på jordbrusmar så ingår alla arrenden oavsett ägoslag. Inlusive och elusive gratisarrenden innebär att vi tar bort alla arrenden där avgiften på enäten är ifylld med 0 där vi beränar elusive gratisarrenden och tar med dessa när vi beränar inlusive gratisarrende. Följande formler gäller för alla olia priser vi ränat fram. När vi beränar priset för åermar respetive betesmar så omfattas bara de arrenden där det bara är åermar respetive betesmar som ingår i arrendet. Så nedan när det i variabelbesivningen står te a i = arrenderad areal för arrende i så omfattar den arealen bara åermar när vi beränar medelhetarpriset för åermar. Först ränas ett medelhetarpris per företag: m j = s a i i i = 1,2,,8 j = 1,2,,n Där: m j = medelarrendepris per hetar för företag j s i = avgiftsumma för arrende i

19 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 19(30) a i = arrenderad areal för arrende i Därefter ränas ett medelhetarpris ut för varje strata genom att summera alla medelhetarpriser för företag och dividera med antal företag i stratumet: y = m j n j j = 1,2,,n = 1,2,,24 Där: y j = medelarrendepris per hetar för stratum m j = medelarrendepris per hetar för företag j i stratum n = antal företag i stratum Vi har fyra stratum per region. Medelhetarpriset per region är ett vitat medelvärde och ränas ut som följer: z r = y a a = 1,2,,4 r = 1,2,,6 Där: z r = medelarrendepris per hetar för region r y = medelarrendepris per hetar för stratum i region r a = total arrenderad areal enligt LBR 2007 i stratum i region r För att räna ut medelhetarpriset för hela riet som ocså är ett vitat medelhetarpris har vi gjort beräningar enligt nedan formel: u = r r y a a = 1,2,,4 r = 1,2,,6 Där: u = medelarrendepris för hela riet y = medelarrendepris per hetar för stratum i region r a = total arrenderad areal enligt LBR 2007 i stratum i region r Andel gratisarrenden Alla gratisarrenden dvs alla arrenden som ej arrenderas genom självägt bolag och där uppgifter är ifyllda i enäten, dvs avgift = 0 samt att arrenderad areal >0. Alla dessa divideras med alla arrenden som ej arrenderas genom självägt bolag och där det finns ifyllda uppgifter om avgiften i ombination med en areal >0. Först beränas det för alla 24 stratum:

20 Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 20(30) g = t = 1,2,,24 där: g = andel gratisarrenden i stratum = antal gratisarrenden i stratum t = antal arrenden i stratum För varje region ränas en vitad andel ut (fyra stratum i varje region): v r = t g t = 1,2,,4 r = 1,2,,6 där: v r = är andelen gratisarrenden i region r t = antal arrenden i stratum i region r g = andel gratisarrenden i stratum i region r Därefter på risnivå : p = r r t g t = 1,2,,4 r = 1,2,,6 där: p = är andelen gratisarrenden i Sverige t = antal arrenden i stratum i region r g = andel gratisarrenden i stratum i region r Antal arrendeavtal i snitt per företag Till grund för denna beräning ligger enbart de enäter som är helt fullständigt ifyllda. Sen har ett rat medelvärde beränats på antalet arrendeavtal per företag i varje region och på risnivå. Andel siftliga/muntliga avtal Här ingår alla enäter där det är fullständiga uppgifter på arrendeavgift, arrenderad areal samt vilen avtalsform använts. Först beränas andelen per stratum: w = h t = 1,2,,

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(15) Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksmarkens användning 2009 Preliminär statistik Referensperiod: 2009 Produktkod(er): JO 10 SM 0902

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Dokumentation av Höstsådda arealer 2012

Dokumentation av Höstsådda arealer 2012 Dokumentation av Höstsådda arealer 2012 Dokumentation av Höstsådda arealer 2012... 1 1. Kort om dokumentation och undersökning... 1 1.1 INLEDNING... 1 1.2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE... 1 1.3 UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersöningen 2014 ME0110 Inneåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering...

Läs mer

Arrendepriser på jordbruksmark 2012 JO1003

Arrendepriser på jordbruksmark 2012 JO1003 Statistikenheten 20130221 1(8) Arrendepriser på jordbruksmark 2012 JO1003 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(14) Fördjupad dokumentation av statistiken Produktens benämning Referensperiod: 2011 Produktkod(er): JO1302 Senast uppdaterad: 2012-11-27 Innehåll

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken 1(21) Fördjupad dokumentation av statistiken Skördeprognosen 2015 Referensperiod: 2015 Produktkod(er): JO0605 Senast uppdaterad: 2015-08-19 Innehåll 1. KORT OM DOKUMENTATION OCH UNDERSÖKNING... 2 1.1 Inledning...

Läs mer

Arrendepriser på jordbruksmark 2014 JO1003

Arrendepriser på jordbruksmark 2014 JO1003 Statistikenheten 20150226 1(8) Arrendepriser på jordbruksmark 2014 JO1003 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Priser på jordbruksmark 2013

Priser på jordbruksmark 2013 Statistikenheten 20140829 1(8) Priser på jordbruksmark 2013 JO1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark , inklusive gratisarrenden, kr/ha

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark , inklusive gratisarrenden, kr/ha JO 39 SM 1301 Arrendepriser på jordbruksmark 2012 Agricultural land rents 2012 I korta drag Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark

Läs mer

Familjerätt 2007 SO0201

Familjerätt 2007 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2008-08-11 1(6) Familjerätt 2007 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

1 705 kr för att arrendera 1 hektar jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark , inklusive gratisarrenden, kr/ha

1 705 kr för att arrendera 1 hektar jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark , inklusive gratisarrenden, kr/ha JO 39 SM 70 Arrendepriser på jordbruksmark 06 Agricultural land rents 06 I korta drag 705 kr för att arrendera hektar jordbruksmark Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 SO0210 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(18) Fördjupad dokumentation av statistiken Priser på jordbruksmark 2013 Referensperiod: 2013 Produktkod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2014-08-29

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson Enhet: Statistikenheten e-postadress: statistik@jordbruksverket.se Datum: 2013-03-04 Kort beskrivning av

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2008-09-01 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Familjerätt 2008 SO0201

Familjerätt 2008 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2009-05-13 1(6) Familjerätt 2008 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk 2014 JO0301

Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk 2014 JO0301 Enheten för Policy och Analys 2015-07-02 1(8) Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk 2014 JO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet Kandidatuppsats vårterminen 2006 Nationaleonomisa institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Fatorer som påverar atiefondsparandet en studie av fem grupper fondsparare på den svensa atiefondsmarnaden

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Driftskostnader -150 tkr

Driftskostnader -150 tkr Uppgift övning I4: Uppgift nr 1 Bima AB Bima AB tär öppna en biltvättanläggning och har därför öpt in en anläggning som är installerad och färdig att tas i drift vid årssiftet. Följande gäller för biltvättanläggningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201 Beskrivning av statistiken 2016-05-11 SO0201 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Barbro Engdahl Statistik om familjerätt 2015 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Konjunkturstatistik över vakanser (KV) Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (16) Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 2014 AM0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter 2 0.1 Ämnesområde 2 0.2 Statistikområde 2 0.3 SOS-klassificering 2 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012 Tenis Rapport En besrivning av genomförande och metoder Lärares tidsanvändning Vt 2012 Inledning Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden december 2011 och juli 2012 en tidsanvändningsundersöning

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling SCB-FS 2016:17 Utkom från trycket den 28 september 2016 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken; beslutade den 14 juni 2016. Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Uppföljningsundersökning. Elever. Teknisk rapport

Uppföljningsundersökning. Elever. Teknisk rapport Uppföljningsundersöning Elever Tenis rapport Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden mars - juni 2011 en postenät på uppdrag

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Euro-sympatier maj 2011

Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatierna har mätts med en fråga i SCB:s partisympatiundersökning under maj 2011. Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Partisympatiundersökningen maj 2011 Avdelningen för befolkning

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

A Allmänna uppgifter... 5

A Allmänna uppgifter... 5 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs

Läs mer

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha JO 39 SM 1101 Arrendepriser på jordbruksmark 2010 Agricultural rents 2010 I korta drag Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat

Läs mer

Dränering av jordbruksmark 2013

Dränering av jordbruksmark 2013 Jordbruksverket BESKRIVNING AV STATISTIKEN Statistikenheten 2014-04-01 1(9) Dränering av jordbruksmark 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Lägre uppgång på arrendepriserna. Anders Grönvall,

Lägre uppgång på arrendepriserna. Anders Grönvall, JO 39 SM 0501 Arrendepriser på jordbruksmark 2004 Agricultural rents 2004 I korta drag Lägre uppgång på arrendepriserna Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Utdömda miljösanktionsavgifter

Utdömda miljösanktionsavgifter Utdömda miljösanktionsavgifter 2002 MI0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Miljöbalkens tillämpning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Skogsentreprenörer 2015 JO0504

Skogsentreprenörer 2015 JO0504 Enheten för Skogspolicy och Analys 2016-06-29 1(8) Skogsentreprenörer 2015 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Antal hästar i Sverige 2016 i nivå med år Antalet anläggningar med häst

Antal hästar i Sverige 2016 i nivå med år Antalet anläggningar med häst JO 24 SM 1701 Hästar och anläggningar med häst 2016 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2016 I korta drag Antal hästar i Sverige 2016 i nivå med år 2010 Antal

Läs mer

Antal hästar har skattats till 362 700. Hästar i tätort och glesbygd. Antalet hästar har ökat med 10 20 %

Antal hästar har skattats till 362 700. Hästar i tätort och glesbygd. Antalet hästar har ökat med 10 20 % JO 24 SM 1101 Hästar och anläggningar med häst 2010 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2010 I korta drag Antal hästar har skattats till 362 700 Antal hästar i

Läs mer

Höstsådda arealer 2014 JO0110

Höstsådda arealer 2014 JO0110 Regioner och miljö/lantbruk 2014-11-28 1(7) Höstsådda arealer 2014 JO0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer