FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD Fastställd Utgåva Sida (31) 4 ÄNDAMÅL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3"

Transkript

1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING 2 3 OMFATTNING 3 4 ÄNDAMÅL 3 5 KVALITETSSYSTEM 3 6 LEVERANTÖRENS ÅLIGGANDE 3 7 INDELNING I SVETS- RESPEKTIVE LÖDKLASSER 4 8 OPERATÖREN, SVETSAREN ELLER LÖDAREN 5 9 ÅTGÄRDER FÖRE, UNDER OCH EFTER SVETSNING RESPEKTIVE LÖDNING 5 10 SPECIELLA SVETS- OCH LÖDBESTÄMMELSER 7 11 KVALITETSKRAV 7 12 KONTROLL MÄRKNING TILLÄGGSKRAV FÖR ELEKTRONSTRÅLESVETSNING (EBW) OCH LASERSVETSNING (LBW) KOMPLETTERANDE UPPGIFTER REFERENSER 20 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR Allkonroll: Konrollomfaning 100 % Konrollpari: Samliga dealjer som svesas eller lös av samma person i en följd under samma förusäningar. Vid sora parier den mängd som från fall ill fall bedöms lämplig a överlämna ill konroll. Tekniska upplysningar: FMV: Maerialeknik, STOCKHOLM

2 (31) Lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel: Innefaar flygmaeriel och lufvärdighespåverkande markmaeriel, se RML, Reglemene för Miliär Luffar. Lödare: Person som manuell uför lödning Omsvesning/Omlödning: Behandling som uförs på dealj med avvikelser, så a avvikelserna elimineras och samliga specificerade kvalieskrav innehålls. Operaör: Person som uför mekaniserad eller auomaiserad sves- eller lödprocess Reparaion: Behandling som uförs - enlig reparaionsunderlag om ej anna medges - på dealj med sådana avvikelser a de ine kan elimineras genom omsvesning/omlödning. Kvalieskraven kan avvika från dem som föreskrivs i de ordinarie ekniska underlage. Reparaionsunderlag: De ekniska underlag som specificerar meod och kvalieskrav för reparaion av skadad eller fel-illverkad dealj, sam de illverkningsunderlag som erfordras för a genomföra reparaionen. Svesansvarig: Person med övergripande ansvar för kvaliessyrning inom område sves och löd. Svesare: Person som manuell uför svesning. Sves- och lödbeeckningar: Se FSD 0089 och SS-ISO Sves- och lödekniska ermer: Se FSD 0194, SS-EN ISO och SS-EN ISO Sves- och lödklass: Indelning av kraven med hänsyn ill såväl sves- eller lödförbandens beydelse för säkerheen (flyg-, respekive drif- och personsäkerheen) som ill påkänningsgraden i förbande. Teknisk underlag: De dokumen som definierar produken dvs. riningar, ekniska specifikaioner för ingående maerial och komponener, sandarder eller andra mosvarande specifikaioner och kvaliesföreskrifer. Tillverkningsunderlag: De dokumen som definierar produkionen, dvs. operaionslisor, operaionsriningar, operaionsbeskrivningar, verkygsriningar och konrollföreskrifer. 2 ORIENTERING På rining erfordras uppgifer om denna sandard, uppgifer om sves- respekive lödklass för a definiera kraven sam i förekommande fall illsasmaerial. Dessa uppgifer kan anges i riningsno och i ansluning ill sves- eller lödbeeckning, se FSD 0089 eller SS-ISO Tekniska förändringar i denna ugåva markeras med verikala sreck i högerkanen.bl.a. fler definiioner har införs, leveranörens åliggande är mer uförlig, kvalieskraven är ydligare specificerade. Tilläggskrav för EBW och abell för godkända sves- och lödmeoder. Fler sandardhänvisningar har införs.

3 (31) 3 OMFATTNING Denna sandard omfaar FMV besämmelser för smälsvesning och lödning på lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel. Sandarden kan vid behov även illämpas för annan försvarsmaeriel. Anm: För underhåll av lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel, vid Försvarsmaken och vissa andra enheer gäller TO AF ALLM ÄNDAMÅL Denna sandard är avsedd a användas för a syra kvalie på svesande föreag och svespersonal sam a definiera accepanskrierier för sves- respekive lödförband. 5 KVALITETSSYSTEM Varje föreag som ska arbea efer denna sandard måse ha e sysem för kvaliessyrning vid svesning mosvarande SS-EN ISO Besällaren ansvarar för a kvaliesrevision av leveranören uförs i erforderlig omfaning. För arbeen och maeriel enlig denna sandard gäller dessuom kraven i pk 6 Leveranörens åliggande. Uppgifer om godkända föreag och ubildningsenheer enlig FSD 5111 och FSD 5120 kan erhållas från FMV ( 6 LEVERANTÖRENS ÅLIGGANDE Säljaren ansvarar genemo FMV för produken. Säljaren ansvarar för såväl underleveranörers maeriel och arbeen som för sina egna och ska se ill a underleveranörerna följer denna sandard. De åligger säljaren genom där usedd personal a konrollera: a uppgif om sves- resp. lödklass finns angiven på rining, se pk 1, a de speciella sves- och lödbesämmelser som anges i pk 10 iakas för elekronsrålesvesning och lasersvesning se även pk 14, a renheskraven för berörda rumsklasser enlig FSD 5133 eferlevs, a sves- och lödmeoder liksom urusningar, fixurer och andra hjälpverkyg är väl anpassade för ifrågavarande arbeen och a maerielen är i fullgo skick, sam illförliliga,

4 (31) a sves- och lödarbeen liksom erforderliga ågärder före respekive efer svesning och lödning uförs på e fackmannamässig och full illfredssällande sä i överenssämmelse med denna sandard och övrig berör underlag, a gällande skyddsföreskrifer följs, a sves- och lödarbeena leds av personal som har erforderliga eoreiska och prakiska kunskaper inom sves- och lödekniken, a svesansvarig är usedd med kompeens enlig SS-EN ISO IWE eller IWT eller a sådan exern kompeens finns knuen ill den svesande leveranören, a endas svespersonal med gilig cerifika enlig FSD 5111 alernaiv AWS D17.1 för uländska leveranörer får uföra sves- resp. lödarbeen på lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel enlig denna sandard. För markmaeriel gäller behörighesbevis enlig FSD 5112 alernaiv SS-EN (för sål) SS-EN ISO serien (för övriga maerial). a operaören, svesaren eller lödaren har god kännedom om de krav som gäller för produkerna, a besämmelserna för operaörer, svesare eller lödare enlig pk 8 följs, a i kvaliesavdelningen (konrollorganisaionen) ingår personal som har erforderliga eoreiska och prakiska kunskaper inom sves- och lödekniken för a uföra konroll enlig pk 12, sam bedöma om de i pk 11givna kvalieskraven uppfylls, Anm. Beräffande förfaringssä om säljaren ine kan uföra viss konroll, se pk a för föreskrivna oförsörande provningsmeoder (OFP) endas används personal med gilig cerifika enlig FSD 5120 eller likvärdig sandard, a berörd personal vid behov bereds illfälle ill forbildning, a besämmelserna beräffande märkning enlig pk 13 iakas, a de ill de leveranser, som överlämnas ill FMV bifogas överenskomna leveranshandlingar. 7 INDELNING I SVETS- RESPEKTIVE LÖDKLASSER Vid konsrukion av maeriel som ska svesas eller lödas enlig denna sandard ska maerielen klassindelas efer förbandes kriikalie och påkänningsgrad. Här används klass 1 ill 3 där klass 1 har de högsa kraven, se FSD Beroende på klassen gäller olika kvalieskrav och konrollomfaning.

5 (31) 8 OPERATÖREN, SVETSAREN ELLER LÖDAREN 8.1 Ideniesbeeckningar Varje operaör, svesare eller lödare ska illdelas en enydig beeckning. Beeckningen är unik och får ine senare illdelas annan person om den blivi vakan. 8.2 Operaörsjournaler För varje svesare eller lödare uppräas en journal, se exempel i bilaga 1. Operaörsjournalen ska innehålla uppgifer om godkända prov för cerifiering sam uppgifer om synkonroll. Journalen används vid uppföljning. 8.3 Uppföljning av cerifieringar För operaörer, svesare eller lödare med cerifika enlig FSD 5111 ska uppföljning av gilighe för behörighe och synkonroll ske enlig FSD För operaörer, svesare eller lödare med andra behörighesbevis sker uppföljning enlig gällande föreskrif. 8.4 Arbesplasinsrukioner För a varje operaör, svesare eller lödare ska känna ill sina åligganden, rekommenderas a anvisningar finns som klar och enydig anger dea (exempel: se bilaga 2) 8.5 Ågärder vid produkionsfel Om i produkionen eller vid konroll påräffas sådana fel som visar sig kunna hänföras ill svesare eller lödare, gäller följande: Svesaren eller lödaren ska i försa hand ubildas och/eller ränas yerligare, sam därpå genomgå igångsäningsprov enlig FSD Fram ill dess a godkännande erhållis får operaören, svesaren eller lödaren ine uföra produkionssvesning eller lödning enlig denna FSD. 9 ÅTGÄRDER FÖRE, UNDER OCH EFTER SVETSNING RESPEKTIVE LÖDNING 9.1 Rengöring och hanering Alla dealjer ska vara väl rengjorda enlig berörda försvarssandarder eller andra mosvarande specifikaioner. För rengöring av s.k. förbehandla maerial d v s sål som rosskyddsmålas med shopprimer gäller FSD Rengöring av aluminiumlegeringar beskrivs i FSD Rengjor maerial som ska svesas eller lödas förvaras med skyddsemballage. Liggeiden före fogning ska hållas så kor som möjlig.

6 (31) Maximal liggeid för rengjorda och skyddsemballerade (i försluna plaspåsar) dealjer före svesning är 15 dygn. Maximal liggeid för rengjorda och oemballerade dealjer: - Sål och aluminiumlegeringar fem dygn vid manuell svesning och lödning - Sål och aluminiumlegeringar e dygn vid maskinell svesning - Tianlegeringar 10 dygn vid manuell och maskinell svesning - Nickellegeringar 14 dygn vid manuell och maskinell svesning För ianlegeringar erfordras rena skyddshandskar vid hanering av rengjorda dealjer. 9.2 Passning och fogberedning Passning och fogberedning ska uppfylla på rining eller i anna eknisk underlag angivna oleranser. Passning och fixurering ska ske så a krav på kanförskjuning enlig abell 1 figur 2 kan uppfyllas. Grader får ine förekomma. För hårdlödning gäller abell 6 Figur Sves- och lödbarhesprov Då de akuella dealjerna ska illverkas i en maerialkvalie eller en maerialkombinaion som ine idigare svesas eller lös av ifrågavarande föreag krävs a ingående maerial konrolleras avseende sves- eller lödbarhe. Resulae från illämplig del av följande konroll dokumeneras: - Peneranprovning - Radiografisk provning - Mikro- alernaiv makroprovning - Bockprovning. 9.4 Besämning av insällningsdaa Före ypkonroll ska insällningsdaa för akuell svessammansällning besämmas på lämpliga provsycken. Resulae anges på e insällningskor eller svesdaablad, se exempel i bilaga 3 alernaiv SS-EN ISO Specifikaioner för insällningskor eller svesdaablad för olika svesprocedurer och maerialklasser och svesmeoder beskrivs i följande regelverk: Bågsvesning av sål och nickellegeringar: SS-EN ISO Bågsvesning av aluminium och dess legeringar: SS-EN ISO Elekronsrålesvesning (EBW): SS-EN-ISO Lasersvesning (LBW) hänvisas ill sandard SS-EN ISO Bågsvesning av ian, zirkonium och dess legeringar: SS-EN ISO

7 (31) 9.5 Behandling efer svesning och lödning Om pusning, slipning eller annan bearbening ska ske efer svesning, anges dea i illverkningsunderlage. Sådan behandling får dock ine ske förrän erforderlig konroll uförs p g a risken för a evenuella färgskifningar försvinner respekive diskoninuieer läggs igen. Förnyad konroll uförs efer bearbening av sves. I de fall flussmedel använs gäller a kvarvarande flussmedelsreser omedelbar ska avlägsnas då dessa kan ge upphov ill korrosion. 10 SPECIELLA SVETS- OCH LÖDBESTÄMMELSER Om lokal värmebehandling erfordras, se FSD Omsvesning eller reparaion av eferäa gjugods får ine ske uan FMV medgivande. Jusering av kälsvesar för a förbära umaningshållfasheen kan ske genom TIGbehandling. TIG-behandling innebär a man med en TIG-brännare smäler om smäldiken alernaiv faningskaner för a få en jämn övergång mellan sves och grundmaerial. 11 KVALITETSKRAV 11.1 Sumsvesar Kvalieskrav på sumsvesar i svesklass 1, 2 och 3 framgår av Tabell 1 nedan.

8 (31) Tabell 1. Kvalieskrav sumsvesar Figur Nomenklaur Krav svesklass 1 Krav svesklass 2 Krav svesklass 3 1 Sveshöjd och undansjunken råge B d C d B C B h C h = nominell godsjocklek B = svesens bredd på oppsidan C = svesens bredd på rosidan B h = svesens höjd på oppsidan C h = svesens höjd på rosidan B d = svesens djup på oppsidan B h max = 0,1 x B C h max = 0,1 x C Konrollera rining för umaningskriiska konsrukioner. Lägre värden för C h kan anges på rining som då ugör krave. Eferbearbening kan erfordras B d max + C d max = 0, 05 x Fullsändig genomsvesning krävs B h max = 0,2 x B C h max = 0,2 x C Al- och Mg-legeringar: C h max = 0,5 x C Övriga legeringar B d max + C d max = 0, 05 x Fullsändig genomsvesning krävs om ine anna anges på underlag B h max = 0,3 x B C h max = 0,3 x C Al- och Mg-legeringar: C h max = 0,75 x C Övriga legeringar B d max + C d max = 0, 05 x Fullsändig genomsvesning krävs om ine anna anges på underlag C d =svesens djup på rosidan 2 Kanförskjuning k k = kanförskjuning = nominell godsjocklek < 4 mm: k max = 0,15 x = 4 - <10 mm: k max = 0,15 x eller 1,0 mm Minsa värde gäller 10 mm: < 4 mm: k max = 0,25 x = 4-10 mm: k max = 0,25 x eller 1,5 mm Minsa värde gäller 10 mm: < 4 mm: k max = 0,3 x = 4-10 mm: k max = 0,3 x eller 2,0 mm Minsa värde gäller 10 mm: 0,1 x eller 2 mm Minsa värde gäller 0,15 x eller 3 mm Minsa värde gäller 0,2 x eller 4 mm Minsa värde gäller Rundgående sves 1,3: k max = 0,25 x Tillåes på max 25% av svesad längd Rundgående sves 1,3: k max = 0,4 x Tillåes på max 25% av svesad längd Rundgående sves 1,3: k max = 0,5 x Tillåes på max 25% av svesad längd 3 Yre kvalie p A p = diameer på por, hålighe eller innesluning A = minsa avsånd mellan vå närliggande diskoninuieer Inga diskoninuieer illås Ensaka spridda diskoninuieer illåes p 0,3 x A 4 x p max Sprickor illåes ej Ensaka diskoninuieer illåes p 0,5 x A 2 x p max Sprickor illåes ej 4 Inre kvalie p = diameer på por, hålighe eller innesluning p A A = minsa avsånd mellan vå närliggande defeker enlig ovan Lägs röngenbeyg 4 Sprickor illåes ej Lägs röngenbeyg 3 Sprickor illåes ej Lägs röngenbeyg 2 A p max Sprickor illåes ej Röngenbeyg enlig FMV-F referensalas

9 (31) 11.2 Kälsvesar Kälsvesars förmåga a överföra las beror ill sor del av a rä sorlek på a-måe sam a illräcklig inrängning föreligger. Umaningshållfasheen påverkas även av svesens form, speciell vid övergång mellan sves och grundmaerial. Konroll av kälsvesar uförs genom besämning av a-må och inrängning, sam genom granskning av svesens form och faningskaner. I de fall uppmäning av a-må ine är möjlig på produkionsdealjer görs a-måsbesämningen på makroprov från simulerade svesprov eller på avgjuning av dealj. Tabell 2. Kvalieskrav kälsvesar Figur Nomenklaur Krav svesklass 2 Krav svesklass 3 1 Generell = godsjocklek. Vid olika godsjocklekar avser minsa godsjocklek om ine anna föreskrivs - - α = benvinkelolerans på α ± 3º 2 Yre kvalie p = diameer på por, hålighe eller innesluning A = minsa avsånd mellan vå närliggande diskoninue er Ensaka spridda diskoninuieer illås p 0,3 x A 4 x p max Sprickor illås ej Ensaka diskoninuieer illås p 0,5 x A 2 x p max Sprickor illås ej 3 Sidoinrängning i = inrängning i y- respekive x- led i 0,15 x För Al- och Mg-leg illås: i 0,05 x Krav vid bockprov: Ej bro i smälgräns Då > 4,0 mm gäller diagram 1

10 (31) Tabell 2. Kvalieskrav kälsvesar forsäning Figur Nomenklaur Krav svesklass 2 Krav svesklass 3 4 Svesens form f = svesens form; konkav, rak eller konvex α < 105º - konkav form. 105º α 135º - konkav ill rä form Konkav ill konvex form f k = svesens faningskaner; övergång mellan sves- och grundmaerial 5 Inre kvalie p = diameer på por, hålighe eller innesluning A = minsa avsånd mellan vå närliggande diskoninuieer enlig ovan f k : mjuk övergång uan anvisning Omfaning mosvarande lägs röngenbeyg 3 För Al- o Mg-leg: p 0,5 x För övriga mrl: p 0,3 x A 2 x p max Sprickor illås ej. f k : övergång uan skarp anvisning Omfaning mosvarande röngenbeyg 2 A p max Sprickor illås ej 6 Smäldiken d = djup smäldike Tillås ej d 0,1 x med jämn övergång 7 Svesgeomeri 90º α 105º a = a-må; höjden hos den sörsa likbena riangel som kan inskrivas i svesens värsni z = benlängden, sidan hos riangel enlig ovan Värden på a enlig bilaga 4, 5 eller 6 beroende på maerialgrupp α = 90 z = a x 2 z max / z min 1,5

11 (31) Tabell 2. Kvalieskrav kälsvesar forsäning Figur Nomenklaur Krav svesklass 2 Krav svesklass 3 8 Genomsmälning v = vuls d = insjunkning s = minsa värsni Genomsmälning ej illåen då 2 mm För < 2 mm: max ackumulerad defeklängd är 25% av oala sveslängden för v och 10% för d. v 2 mm för Al- och Mglegeringar. v 1 mm för övriga maerial Alla maerial s Max ackumulerad längd: för v 50%, resp för d 20% av oala sveslängden Alla maerial s 9 Svesgeomeri α > 105º l = uppsmäl del av ben l Rekommendera a-må: a Begränsning av α (endas klass 2): α 135º 10 Hålrum i ro Gäller Al-, Mg-, Ti-, och Nilegeringar vid 90º α 105º a = eoreisk a- må a v = verklig a-må a h = hålrum i a- måsrikningen (a = a v + a h ) Värden på a v och a enlig Bilaga 4, 5 eller 6 beroende på maerialgrupp. För övriga maerial gäller a a h = 0. l gäller samliga maerial 11 Hålrum i ro Gäller alla mrl och jocklekar vid 45 α 90 l a = eoreisk a- må a v = verklig a-må a h = hålrum i a- måsrikningen (a = a v + a h ) Värden på a v och a enlig Bilaga 4, 5 eller 6 beroende på maerialgrupp l För α < 45 gäller a min enlig godkän ypprov a h a v a

12 (31) Tabell 3. Definiion blandsvesar, kälsves och sumsves Figur Definiion 1 Blandsvesar Fall 1 Då konsrukionsuformningen medför a flera olika fogyper blandas i samma förband gäller för konroll fogypen med lägre krav. Fall 1 som kälfog och Fall 2 som sumfog. Fall 2 Diagram 1. Rekommenderad sidoinrängning i min mm i kälsves då > 4, 0 mm Kvalieskrav övriga svesyper Övriga svesyper som hörnsves, överlappssves och dubbel flänsfog får endas förekomma i svesklass 3. Kraven framgår av Tabell 4 nedan.

13 (31) Tabell 4. Kvalieskrav övriga svesyper Figur Nomenklaur Anmärkning Krav svesklass 3 1 i Överlappsfog e = godsjocklek d = punkdiameer resp bredd i konakyan; anges på rining i = inrängning; gäller i de fall ine fullsändig genomsvesning krävs. Främs avsedd för laser- alernaiv EBsvesning. Dålig lasöverföring sam öppna spaler gör a fogypen bör undvikas Yre och inre kvalie enlig figur 3 och 4 ovan. Inrängning (i) och bredd (d) enlig krav i illverkningsunderlage. e 2 x d e = överlappsmå 2 Dubbelflänsfog i = svesens inrängning r h i = godsjocklek h = sveshöjd r = bockradie Osvesad spal och dålig lasöverföring gör a fogypen bör undvikas. Yre och inre kvalie enlig figur 1 ovan. h (mm) 0,4 0,8 1,0 0,8 1,6 1,5 1,6 2,5 2 x r max (mm) 3 Hörnfog = godsjocklek h = sveshöjd Dålig lasöverföring gör a fogypen bör undvikas. Yre och inre kvalie enlig figur 1 ovan. h 1) h 1) Fullsändig genomsvesning krävs. Om krav på rosmälning sälls ska dea anges på konsrukionsunderlag Kvalieskrav hårdlödförband Allmänna kvalieskrav hårdlödförband Av angivelserna i Tabellerna 5 och 6 framgår rekommendaioner och kvalieskrav för olika yper av lödningar i lödklass 1, 2 och 3

14 (31) Tabell 5. Rekommendaioner och kvalieskrav lödförband Figur 1 Nomenklaur Rekommendaion samliga lödklasser h s h = fogens överlappslängd (lodes sighöjd) = maerialjocklek s = lodspal h = 3 5 x min Max 7 mm Flamlödning: s = 0,10 0,15 mm maerialklass s s = 0,05 0,10 mm maerialklass r s = 0,15 0,50 mm maerialklass a Ugnslödning: s = 0,00 0,05 mm maerialklass s s = 0,00 0,05 mm maerialklass r s = 0,05 0,40 mm maerialklass a Tabell 6. Kvalieskrav lödförband Yre kvalie Krav lödklass 1 Krav lödklass 2 Krav lödklass 3 En lodkäl med jämn bredd och en mjuk övergång ill grundmaeriale ska äcka fogen. Denna ska vara fri från ydiskoninuieer ( ex sugningar och yporer). En lodkäl med jämn bredd och en mjuk övergång ill grundmaeriale ska äcka fogen. Ensaka spridda yporer illås. Mindre diskoninuieer illås i lodkälens form och useende, ex sugningar, yporer, överflödig lod och liknande. Inre kvalie Diskoninuieer illås i bindyan mosvarande lägs röngenbeyg 4 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde ska omfaa min 80% av bindyan och vara jämn fördela. Felen får ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger. Diskoninuieer illås i bindyan mosvarande lägs röngenbeyg 3 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde ska omfaa min 65% av bindyan och vara jämn fördela. Felen får ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger. Diskoninuieer illås i bindyan mosvarande lägs röngenbeyg 2 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde ska omfaa min 50 % av bindyan och vara jämn fördela. Då krav på ähe finns får felen ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger. Anm: Informaion angående besällning av referensalaser enlig ovan kan erhållas genom FMV Sveslödningar För sveslödningar gäller kvalieskraven för svesar i illämpliga delar. 12 KONTROLL 12.1 Allmän Säljaren ska konrollera egen och underleveranörers maeriel enlig denna sandard, såvida ine annan konrollomfaning överenskommis med FMV. Konrollmeoder ska anges i de ekniska underlage. Om säljaren ine kan uföra konroll med viss konrollmeod ska denna konroll uföras av annan insans som godkäns/acceperas av FMV. Uppgifer om godkända insanser erhålls av FMV.

15 (31) Konrollmeoder För konroll enlig konrollmeoder angivna i pk 12 gäller följande: 1) Syning uförs med försoring < 6X och innefaar, föruom okulär granskning, även besämning av sves- eller lödmå. Vid behov konrolleras också form och må som kan ha påverkas vid svesning eller lödning. 2) Oförsörande provning uförs genom radiografisk provning, provning med peneran och/eller genom annan lämplig meod. 3) Försörande provning uförs om övrig konroll ine ger klar besked om sves- eller lödförbandens kvalie. Kälsvesar konrolleras normal avseende inrängning genom makro- eller mikroprov. Även i övrig kan försörande provning uföras genom makro- eller mikroprov, men även genom meoder såsom dragprov eller bockprov. Försörande provning uförs på dealjer, eller på speciella provsycken, dvs sådana som är ideniska med de akuella sves- eller lödförbande. OBS! Sådana provsycken svesas eller löds samidig som de akuella dealjerna Förvaring av konrolldokumen och provsycken Såvida ine anna överenskommis sparas dokumenaionen över uförd konroll under objekes livsid. Provsycken sparas i mins 6 mån Typkonroll (WPQR) Ursprunglig ypkonroll Innan produkion av en ur sves- eller lödsynpunk ny dealj godkäns, ska illverkaren framsälla e överenskomme anal dealjer och evenuella provsycken, som ska genomgå ypkonroll. Dessa ska vara framsällda enlig samma illverkningsunderlag och med samma kvalieskrav, som avses gälla för den forsaa seriemässiga illverkningen. Med ny dealj avses dealj som illverkas under andra förusäningar än idigare, i exempelvis någo av följande avseenden: Ny form, väsenlig ändrad dimension, ändra maerial, ändrad sves- eller lödmeod, omsvesning eller omlödning respekive reparaion i sörre anal, bye av illverkare (kan även gälla inom samma föreag), eller annan jämförbar förändring. Dealjerna och evenuella provsycken ska konrolleras enlig följande: 1) Syning: 100% 2) Oförsörande provning uförs på alla dealjer. 3) Försörande provning. Uförs på mins en dealj eller provsycke. Resulae av uförd provning ska redovisas i ypkonrollrappor (exempel: Se bilaga 4).

16 (31) Förnyad ypkonroll Om sådana ändringar vidas a de ursprungliga dealjerna ine längre kan anses vara represenaiva, ska förnyad ypkonroll uföras, innan ändringarna införs i seriemässig illverkning. Omfaningen vid den förnyade ypkonrollen får reduceras i förhållande ill den ursprungliga och överenskommes mellan säljaren och FMV Konroll av produkionssvesade och -lödda dealjer Allmän Här innefaas nyillverkade dealjer i alla parisorlekar sam omsvesade eller omlödda respekive reparerade dealjer i sörre anal. Prov ska as u på sådan sä a de blir represenaiva för de akuella konrollparie. Resulaen av uförd konroll ska prookollföras. För klass 3 dealjer får konsrukionsavdelning bedöma lämplig konrollmeod. Varje konrollpari ska konrolleras i mins den omfaning som anges i abell 7. Härvid gäller följande: Allkonroll Dealjer som uppfyller kvalieskraven godkänns. Ej godkända dealjer får underkasas en omsvesning/omlödning varefer förnyad konroll uföres. Om dealjerna ej kan eller får ågärdas genom omsvesning/omlödning ska de underkännas. Reducerad (procenuell) konroll På konrollparier där dealjer underkäns sker omkonroll, enlig pk

17 (31) Tabell 7. Konrollomfaning Konrollmeod Fordringar enl pk Konroll enl sandard Provuag per konrollpari 1) Klass 1 Klass 2 Klass 3 Uppföljning av märkning Alla Syning 11 - Alla a-må 11.2 ej illämplig 25 % 10 % Oförsörande provning a) Radiografisk provning b) Ulraljudprovning c) Indukiv provning En av meoderna a) - c) ska väljas, i försa hand a) 11 FSD 5273 FSD 5274 FSD 5275 Alla 10%, dock mins 1 dealj 2) 3) d) Magnepulverprovning e) Peneranprovning 4),5) 11 FSD 5276 FSD 5277 Alla 10% dock mins 1 dealj En av meoderna d)- e) ska väljas Tähesprovning (läcksökning) resp provryckning 6) Övriga konrollmeoder Försörande provning (Är ej allid obligaorisk, jfr pk 12) - - Alla - - Konrollmeod och provuag enlig eknisk underlag %, dock mins 1 dealj 1%, dock mins 1 dealj 1) Undanag får ske på grundval av vunnen erfarenhe. Omfaningen överenskommes från fall ill fall mellan säljaren och FMV sam anges i eknisk underlag. 2) Vid hårdlödda rörledningar ska, där så är möjlig, alla dealjer genomgå radiografisk provning. 3) Får ugå om radiografisk provning uförs vid ypkonroll, såvida ine anna anges i besällning. 4) Syning med försoring > 6X får ersäa provning med peneran i de fall svårigheer avseende åkomlighe och rengöring föreligger; bedöms från fall ill fall. 5) För dealjer av aluminium eller aluminiumlegering får, i de fall anodisering i kromsyra görs på dealjerna efer svesning, denna meod ersäa provning med pene ran. Uförs enlig FSD 6231 eller mosvarande.

18 (31) 6) Uförs i förekommande fall enlig eknisk underlag Omkonroll Oförsörande (uom radiografisk) provning Om produkionskonrollen visa a en eller flera dealjer ine uppfyller kvalieskraven, ska samliga dealjer konrolleras. Härvid gäller reglerna för allkonroll enlig pk Radiografisk provning Om produkionskonrollen visa a en eller flera dealjer ine uppfyller kvalieskraven, ska de område i förbande där felakigheer iakagis omkonrolleras med lämplig konrollmeod (i försa hand radiografisk provning) på samliga dealjer. Härvid gäller reglerna för allkonroll enlig pk Försörande provning Om produkionskonrollen visa a en av dealjerna ine uppfyller kvalieskraven, ska e ny prov as u och konrolleras med avseende på de område i förbande där felakigheer iakagis. Dea provuag ska vara mins dubbel så sor som de försa. Påräffas härvid någon felakig dealj underkänns de akuella konrollparie. Om produkionskonrollen visa a vå eller flera av dealjerna ine uppfyller kvalieskraven, ska de akuella konrollparie underkännas Konroll av omsvesade, omlödda eller reparerade dealjer Konrollomfaning enlig på rining eller i anna eknisk underlag angiven sves- eller lödklass. 13 MÄRKNING 13.1 Märkning efer svesning eller lödning Märkning ska ske när så anges. Varje färdigsvesad eller -lödd dealj ska då märkas med individ- eller parinummer. Märkningen uförs på e för dealjen lämplig sä och med godagbar meod som ger varakig märkning. Evenuella provsycken märks så a de kan hänföras ill rä dealj. OBS! Märkning genom sålsämpling får ej uföras på flygmaeriel Svesarens eller lödarens märkning Operaören, svesaren eller lödaren ska ange sin signaur eller ideniesbeeckning på operaions- eller arbeslisa. Dea innebär a denne anser a gällande krav uppfylls Konrollens märkning Efer de a dealjerna konrolleras och godkäns ska illhörande konrollhandlingar sämplas med gummisämpel eller signeras.

19 (31) 14 TILLÄGGSKRAV FÖR ELEKTRONSTRÅLESVETSNING (EBW) OCH LASERSVETSNING (LBW) 14.1 Allmän Efersom EBW-svesningen vanligen sker i vakuum, sälls särskilda krav på de maerial som används ill fixurer och andra hjälpverkyg. Sådana maerial som enderar a avge gaser under evakueringen av kammaren bör undvikas, efersom sådan gasavgivning förlänger evakueringsiderna och kan försämra svesresulae. Vidare måse de maerial som väljs vara avmagneiserade. Elekrisk ledande maerial bör användas. Om icke ledande maerial används måse god elekrisk konak åsadkommas på anna sä Kvalificering av urusning Varje maskin som ska användas för svesning av maeriel enlig denna sandard ska, innan produkionssvesning påbörjas ha genomgå kvalificering. Vid kvalificering av urusning elekronsrålesvesning gäller krav och anvisningar enlig SS-EN ISO Vid kvalificering av urusning för lasersvesning gäller krav och anvisningar enlig SS-EN ISO Kvalificering av procedurer Kvalificering av svesprocedurer för elekronsrålesvesning uförs enlig SS-EN ISO respekive lasersvesning enlig SS-EN ISO KOMPLETTERANDE UPPGIFTER 15.1 Maerialklasser Tabell 8. Indelning i maerialklasser Grundmaerial Kolsål sam mikrolegera eller låglegera sål Rosfri sål Varmhållfas maerial Tian med legeringar Lämealler med undanag av gjugods Lämeallgjugods Maerialklasser s r v a l 15.2 Tillsasmaerial Val av illsasmaerial syrs av FSD 5151 och hanering och vård framgår av FSD 5152.

20 (31) 15.3 Godkända sves- och lödmeoder Tabell 8. Sves- och lödmeoder för lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel Meod Meodbeeckning 1) Kombinaion Meod/Maerialklass(-er) Smälsvesning Elekronsrålesvesning Plasmasvesning Gasvolframsvesning (TIG-) Lasersvesning Hårdlödning Flamlödning Indukionslödning Dopplödning 2) Ugnslödning EBW PAW - 15 GTAW LBW - 52 TB IB DB FB EBW/s, r, v, (a, l) PAW/s, r, v (, a) GTAW/s, r, v,, a, l LBW/s, r, v, (a, l) TB/s, r, a IB/s, r (v, a) DB/(s, r)a, l FB/s, r, v, (), a Sveslödning BW ) Sifferbeeckningar enlig SS-ISO ) För salbadslödning av lämealler gäller FSD BW/s, (r, a) Ovan angivna beeckningar på meoder bör användas på rining eller i anna eknisk underlag. Vissa dealjer som klassas som lufvärdighespåverkande maeriel men ine är flygande ex dragsänger och segar får svesas med meallbågsvesning eller MIG/MAG-svesning. 16 REFERENSER 16.1 FMV, sandarder och normer FSD 0089 FSD 0194 FSD 0228 FSD 5111 FSD 5112 FSD 5120 FSD 5133 FSD 5136 FSD 5140 Riningsregler - Sves- och lödbeeckningar Definiioner av sves- och lödekniska ermer Kravindelning av maerial/maeriel enlig försvarssandard Kvalificering och cerifiering av operaörer för svesning, lödning och ermisk spruning Svesarprövning Försvarsmaeriel uom flygmaeriel Kvalificering och cerifiering av personal för oförsörande provning Klassindelning av rum med avseende på renhesgrad vid svesning, lödning och ermisk spruning Lokal värmebehandling Rengöring aluminium och aluminiumlegeringar

21 (31) FSD 5151 FSD 5152 FSD 5155 FSD 5164 FSD 5273 FSD 5274 FSD 5275 FSD 5276 FSD 5277 FSD 6231 RML TO AF ALLM Tillsasmaerial och fluss för smälsvesning sam hård- och sveslödning Hanering och vård av illsasmaerial och fluss Hårdlödning av aluminium och aluminiumlegeringar i salbad Smälsvesning av förbehandla maerial Radiografisk provning Ulraljudprovning Indukiv provning Magnepulverprovning Provning med peneran Anodisering av aluminium Regler för Miliär Luffar Smälsvesning, hård- och sveslödning 16.2 Övriga sandarder* SS-EN SS-EN ISO SS-EN ISO SS-ISO 2553 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO Svesarprövning - Smälsvesning - Del 1: Sål Tillsyn vid svesning - Uppgifer och ansvar Kvalieskrav för svesning - Smälsvesning av mealliska maerial - Del 2: Omfaande kvalieskrav Riningsregler - Sves- och lödförband - Beeckningar på riningar Riningsregler - Sifferbeeckningar för sves- och lödmeoder Svesning och besläkade meoder - Klassificering av geomeriska diskoninuieer och formavvikelser i mealliska maerial - Del 1: Smälsvesning Svesarprövning - Smälsvesning - Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar Svesarprövning - Smälsvesning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar Svesarprövning - Smälsvesning - Del 4: Nickel- och nickellegeringar

22 (31) SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO SS-EN ISO ISO SS-EN ISO SS-EN ISO AFS 1994:8 DIN Svesarprövning - Smälsvesning - Del 5: Tian och ianlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar Svesning - Konroll för godkännande av urusningar för elekronsrålesvesning - Del 1: Principer och förusäningar för godkännande Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för svesning av mealliska maerial - Svesdaablad (WPS) - Del 1: Bågsvesning Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för svesning av mealliska maerial - Svesdaablad (WPS) - Del 2: Gassvesning Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för svesning av mealliska maerial - Svesdaablad (WPS) - Del 3: Elekronsrålesvesning Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för svesning av mealliska maerial (WPS) - Svesdaablad - Del 4: Lasersvesning Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för mealliska maerial - Svesprocedurkonroll - Del 1: Båg- och gassvesning av sål och bågsvesning av nickel och nickellegeringar Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för mealliska maerial - Svesprocedurkonroll - Del 2: Bågsvesning av aluminium och dess legeringar Specifikaion för och kvalificering av svesprocedurer för mealliska maerial - Svesprocedurkonroll - Del 4: Färdigsvesning av aluminiumgjugods Specificaion and qualificaion of welding procedures for meallic maerials -- Welding procedure es -- Par 5: Arc welding of ianium, zirconium and heir alloys Svesning - Accepansprovning för CO2-lasermaskiner för högkvaliessvesning och skärning - Del 1: Allmänna principer och accepansvillkor Svesning - Flerspråkig ordlisa för svesfogar och svesförband med illusraioner Laser (Arbearskyddssyrelsens Förfaningssamling) Schmelzgeschweisse meallische Baueile

23 ; BILAGA (31) FÖRETAG... ARBETSPLATSINSTRUKTION... för operaör som uför smälsvesning eller hård-/sveslödning Gäller för arbeen enlig FSD 5153 De åligger varje operaör med cerifika enlig FSD 5111, eller med anna mosvarande behörighesbevis, a illse: Före arbees början a renheskraven för lokalen är uppfyllda (venilaion, rengöring, skyddskläder m m), a sves- eller lödurusning, fixurer och andra hjälpmedel fungerar, är väl rengjorda och även i övrig fullgo skick (serviceschema), a alla dealjer är väl rengjorda enlig gällande föreskrifer, a meddela arbesledaren om vederbörande ej anser sig kunna uföra ålag arbee med fullgo resula. Under arbees genomförande a uföra all arbee på e fackmässig sä och i enlighe med gällande sandard(-er) och illverkningsunderlag, a använda erforderlig skyddsmaeriel, a noggran följa gällande skyddsföreskrifer och insrukioner för handhavande av urusningen, a avbrya arbee och meddela arbesledaren vid fel i produkionen. Efer arbees genomförande a anbringa sin signaur/ideniesbeeckning i operaionslisa (eller mosvarande) och därmed bekräfa a vederbörande anser a uför arbee uppfyller gällande krav.

24 ; BILAGA (31) FÖRETAG... INSTÄLLNINGSKORT,WPS Nr DATUM... Sign... För smälsvesning (uom elekronsråle- och lasersvesning) sam hård- och sveslödning Avser uppgifer enlig FSD 5153 Gäller för: Manuell mekaniserad smälsvesning hårdlödning sveslödning Meod... Fogyp... Dimension ()... Maerial.... Maskin, nr el mosv... Ugn, nr el mosv... Uförs i enlighe med föreskrif nr.... Urusning Värme Verkyg Brännare Förvärmn-emp Typ Gaskåpa Tid Beeckning Elekrod Övriga sves och löddaa Hasighe Diameer Anal häfsvesar Tillsasmaerial Anal sves- srängar Beeckning Dimension Fluss Fjärreglage Srömsyrka Bågavsånd Gas Bågspänning Skyddsgas Beeckning Sveshasighe Tf-has, ills-mrl Brännare li/min Undergas li/min Beeckning Fig Ingående dealjer Sves-/lödklass Konrollmeod De nr Benämning Mrl-sd e d Dim, Daa fassällda efer godkän yp-. eller igångsäningsprov Sign... Rin nr... Benämning...

25 ; BILAGA (31) FÖRETAG... TYPKONTROLLRAPPORT, WPAR Nr DATUM... Anal bilagor... Tidigare ypkonroll på mosvarande objek uförd, daum... Rappor nr... Avseende: Svesning Lödning Termisk spruning ENLIGT FMV STANDARD... KONTROLLOBJEKT... TILLHÖRIGHET... BESTÄLLNINGSNR... SVETS- ELLER LÖDKLASS 1 2 3, KONTROLLUNDERLAG... ARBETET UTFÖRT, DATUM... INSTÄLLNINGSKORT WPS, NR... KONTROLLOMFATTNING Anal dealjer... s IDENTIFIERING Svesförband... Lödförband... Konrollågärd Prookoll nr Resula 1 SYNING Useende Form, må (ur sves-, löd-, sprusynpunk) 2 OFÖRSTÖRANDE PROVNING Radiografisk provning Ulraljudprovning Magnepulverprovning Provning med peneran Eloxering i kromsyra Tähesprovning Provryckning Annan konrollmeod 3 FÖRSTÖRANDE PROVNING Uppskärning Makro-/Mikroprovning Dragprovning Bockprovning (böjprovning) Umaningsprovning Annan konrollmeod Godkänd daum... Av... Namn på ansvarig inom konroll- eller kvaliesavdelningen

26 ; BILAGA (31) FÖRETAG... TYPKONTROLL - SYNING, OFÖRSTÖRANDE OCH FÖRSTÖRANDE PROVNING Bilaga 1 ill ypkonrollrappor nr... Avser smälsvesning, hård- och sveslödning enlig FSD SYNING OFÖRSTÖRANDE PROVNING FÖRSTÖRANDE PROVNING Sumsves Fig A B f B B h C h C f C Fig B f B B d C d fc Fig A och B =... C =... C d =... f B =... B h =... inre defeker... f C =... C h =... övrig... B =... B d =... Fig C k Fig C k =... Övrig =...

27 ; BILAGA (31) Kälsves Fig D i x Fig D och E =... sveshöjd... i x =... i y =... a =... z =... z f i y f =... inre defeker Övrig... a... Fig E Fullsändig genomsvesning Sveshöjd min =

28 ; BILAGA (31) Sves i överlappsfog och ej genomsvesad dubbelfläns Fig F Fig G i d(b) Sveshöjd, min = Fig F och G =... d (b) =... inre defeker... sveshöjd... i =... övrig... HÅRDLÖDNING Fig H s Lodkäl, yre h Fig H =... h =... s =... lodkäl, yre... lodkäl, inre... bindområde %... övrig Lodkäl, inre Övrig:....

29 ; BILAGA (31) Al- och Mg-legeringar. Min värden på verklig a-må (a v ) sam eoreisk min och max a-må(a ) för olika vinklar (α). För vinklar sörre än 105 gäller figur 9. Maerialjocklek 1) (mm) Verklig a-må, Min värde a v (mm) 2), 3) Teoreisk a-må. Min respekive max värden a (mm) 90 α α< α< α< 60 0,5 0,9 1,2-1,9 1,5-2,3 1,7-2,8 2,0-3,2 0,6 1,0 1,3-2,1 1,6-2,5 1,9-3,0 2,2-3,5 0,7 1,1 1,4-2,2 1,7-2,7 2,1-3,2 2,4-3,7 0,8 1,2 1,5-2,4 1,9-2,9 2,2-3,4 2,6-4,0 0,9 1,2 1,6-2,5 2,0-3,1 2,3-3,6 2,7-4,2 1,0 1,3 1,7-2,6 2,1-3,2 2,5-3,8 2,9-4,4 1,1 1,4 1,8-2,7 2,2-3,4 2,6-4,0 3,0-4,6 1,2 1,4 1,9-2,9 2,3-3,5 2,7-4,2 3,1-4,8 1,3 1,5 1,9-3,0 2,4-3,6 2,8-4,3 3,3-5,0 1,4 1,5 2,0-3,1 2,5-3,8 2,9-4,5 3,4-5,2 1,5 1,6 2,1-3,2 2,5-3,9 3,0-4,6 3,5-5,3 1,6 1,6 2,1-3,2 2,6-4,0 3,1-4,7 3,6-5,5 1,7 1,7 2,2-3,3 2,7-4,1 3,2-4,9 3,7-5,6 1,8 1,7 2,3-3,4 2,8-4,2 3,3-5,0 3,8-5,8 1,9 1,8 2,3-3,5 2,9-4,3 3,4-5,1 3,9-5,9 2,0 1,8 2,4-3,6 2,9-4,4 3,5-5,2 4,0-6,1 2,5 2,1 2,7-3,9 3,3-4,9 3,9-5,8 4,5-6,7 3,0 2,3 2,9-4,2 3,6-5,2 4,3-6,2 5,0-7,2 3,5 2,4 3,2-4,5 3,9-5,5 4,6-6,6 5,4-7,6 4,0 2,6 3,4-4,7 4,2-5,8 4,9-6,9 5,7-8,0 Beräkningsunderlag: 4; a v = 1,3 x Beräkningsunderlag: > 4; DIN a min = k α x a v, a max = a min x ( 1,6-0,05 x ) > 4; DIN k α = 1,3 k α = 1,6 k α = 1,9 k α = 2,2 1) Vid olika ingående gäller minsa ingående. 2) Medelvärde av märesulae ska ligga inom respekive inervall 3) För kälsvesar på rör illås en redukion av a min D < 10 mm - 30 % 10 mm D 100 mm - 20 % 100 mm < D 250 mm - 10 %

30 ; BILAGA (31) Ti- och Ni-legeringar. Min värden på verklig a-må (a v ) sam min och max eoreisk a-må (a ) för olika vinklar (). För vinklar sörre än 105 gäller figur 9. Maerialjocklek 1) (mm) Verklig a-må Min värde a v (mm) 2), 3) Teoreisk a-må. Min respekive max värden a (mm) 90 α α< α< α< 60 0,5 0,4 0,6-1,0 0,7-1,3 0,8-1,5 0,9-1,8 0,6 0,5 0,6-1,2 0,8-1,4 0,9-1,7 1,1-2,0 0,7 0,5 0,7-1,3 0,9-1,6 1,0-1,9 1,2-2,2 0,8 0,6 0,8-1,4 1,0-1,7 1,1-2,1 1,3-2,4 0,9 0,7 0,8-1,5 1,0-1,9 1,2-2,2 1,4-2,6 1,0 0,7 0,9-1,6 1,1-2,0 1,3-2,4 1,5-2,8 1,1 0,7 1,0-1,7 1,2-2,1 1,4-2,5 1,6-2,9 1,2 0,8 1,0-1,8 1,3-2,3 1,5-2,7 1,7-3,1 1,3 0,8 1,1-1,9 1,3-2,4 1,6-2,8 1,9-3,3 1,4 0,9 1,2-2,0 1,4-2,5 1,7-3,0 1,9-3,4 1,5 0,9 1,2-2,1 1,5-2,6 1,8-3,1 2,0-3,6 1,6 1,0 1,3-2,2 1,6-2,7 1,8-3,2 2,1-3,7 1,7 1,0 1,3-2,3 1,6-2,8 1,9-3,3 2,2-3,9 1,8 1,1 1,4-2,4 1,7-2,9 2,0-3,5 2,3-4,0 1,9 1,1 1,4-2,4 1,8-3,0 2,1-3,6 2,4-4,1 2,0 1,1 1,5-2,5 1,8-3,1 2,2-3,7 2,5-4,3 2,5 1,3 1,7-2,9 2,1-3,5 2,5-4,2 2,9-4,8 3,0 1,5 2,0-3,1 2,4-3,9 2,9-4,6 3,3-5,3 3,5 1,7 2,2-3,4 2,7-4,2 3,2-5,0 3,7-5,7 4,0 1,8 2,4-3,6 3,0-4,4 3,5-5,3 4,1-6,1 4; a v = 0,7 x 0,7 > 4; DIN Beräkningsunderlag / Calculaion: > 4; DIN a min = k α x a v, a max = a min x ( 1,9-0,1 x ) k α = 1,3 k α = 1,6 k α = 1,9 k α = 2,2 1) Vid olika ingående gäller minsa ingående. 2) Medelvärde av märesulae ska ligga inom respekive inervall. 3) För kälsvesar på rör illås en redukion av a min D < 10 mm - 30 % 10 mm D 100 mm - 20 % 100 mm < D 250 mm - 10 %

31 ; BILAGA (31) Sål och övriga maerial. Min värden på verklig a-må (a v ) sam min och max eoreisk a-må (a ) för olika vinklar (α). För vinklar sörre än 105 gäller figur 9. Maerialjocklek 1) (mm) Verklig a-må Rekommendera a v (mm) Teoreisk a-må. Min respekive max värden 2), 3) a (mm) 90 α 105 a h = 0 75 α < α< α < 60 0,5 0,5 0,5-0,9 0,6-1,1 0,8-1,4 0,9-1,6 0,6 0,6 0,6-1,1 0,8-1,4 0,9-1,6 1,1-1,9 0,7 0,7 0,7-1,3 0,9-1,6 1,1-1,9 1,2-2,2 0,8 0,8 0,8-1,4 1,0-1,8 1,2-2,2 1,4-2,5 0,9 0,9 0,9-1,6 1,1-2,0 1,4-2,4 1,6-2,8 1,0 1,0 1,0-1,8 1,3-2,3 1,5-2,7 1,8-3,2 1,1 1,0 1,1-1,9 1,3-2,4 1,6-2,8 1,8-3,3 1,2 1,1 1,1-2,0 1,4-2,5 1,7-3,0 1,9-3,5 1,3 1,2 1,2-2,1 1,4-2,6 1,7-3,1 2,0-3,6 1,4 1,2 1,2-2,2 1,5-2,7 1,8-3,2 2,1-3,8 1,5 1,3 1,3-2,3 1,6-2,8 1,9-3,4 2,2-3,9 1,6 1,3 1,3-2,3 1,6-2,9 2,0-3,5 2,3-4,1 1,7 1,4 1,4-2,4 1,7-3,0 2,0-3,6 2,4-4,3 1,8 1,4 1,4-2,5 1,8-3,2 2,1-3,8 2,5-4,4 1,9 1,5 1,5-2,6 1,8-3,3 2,2-3,9 2,5-4,6 2,0 1,5 1,5-2,7 1,9-3,4 2,3-4,1 2,6-4,7 2,5 1,8 1,8-3,2 2,2-3,9 2,6-4,7 3,1-5,5 3,0 2,0 2,0-3,6 2,5-4,5 3,0-5,4 3,5-6,3 3,5 2,3 2,3-4,1 2,8-5,1 3,4-6,1 3,9-7,1 4,0 2,5 2,5-4,5 3,1-5,6 3,8-6,8 4,4-7,9 1; a v = 1,0 x 1 > 10; a v = 0,5 x + 0,5 a min = k α x a v, a max = a min x 1,8 k α = 1,00 k α = 1,25 k α = 1,50 k α = 1,75 1) Vid olika ingående gäller minsa ingående. 2) Medelvärde av märesulae ska ligga inom respekive inervall. 3) För kälsvesar på rör illås en minskning av a min; D < 10 mm - 30 %, 10 mm D 100 mm - 20 % 100 mm < D 250 mm - 10 %

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE 1 1 (7) KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE Grupp M04-K FSD 5011 - ers FMV-F norm MA 11. Se FSD 5067 KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT Denna standard

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 0009 (30) Grupp M04A KVALIFICERING OCH CERTIFIERING AV OPERATÖRER FÖR SVETSNING, LÖDNING OCH TERMISK SPRUTNING Innehållsförteckning: Huvudrubrik Sida nr DEFINITIONER

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER 2003-04-04 1 1 (5) Grupp M04-K KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER Kravklass 1 DEFINITIONER Kravklass 1: Enligt FSD 0228 Innebörden är i huvudsak

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING 1 1 (16) Grupp M 04-T TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING Termisk sprutning används i första hand för att belägga detaljer främst av metalliska material, men även av ickemetalliska med sådana

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning.

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning. 2 1 (25) Grupp A21 M04-A RITNINGSREGLER SVETS- OCH LÖDBETECKNINGAR ORIENTERING För att beteckna svetsförband på ritning gäller för försvarsmateriel i första hand svensk standard SS 2772, Ritningsregler

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Arbesdomsolen Lag (1974:371) om räegången i arbesviser Arbesdomsolen i diskrimineringsviser: 3 opariska (varav 1 ordförande) + 1 arbesgivarledamo

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Teknisk chef Logistik 2009-10-21 Sida 1 (11) SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Innehåll Sida 1 Allmänt, orientering... 1 2 Berörda enheter... 1 3 Giltighetsområde... 2 3.1 Undantag...

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Realtidsuppdaterad fristation

Realtidsuppdaterad fristation Realidsuppdaerad frisaion Korrelaionsanalys Juni Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Insiuion för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformaik Teknikringen 7, SE 44 Sockholm

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Typgodkännandebevis 1126/92

Typgodkännandebevis 1126/92 Typgodkännandebevis med beslu om illverkningskonroll enlig 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Aquaherm green pipe SDR6 S, rör och rördelar av polypropylen för appvaeninsallaioner Innehavare

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik?

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik? Har Sveriges Riksbank blivi mer flexibel i sin penningpoliik? En analys av rekursiv skaade Taylorregler baserade på realidsdaa Henrik Siverbo Kandidauppsas Lunds Universie, Naionalekonomiska insiuionen

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii FREDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer