Diarienummer KF Miljörapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015"

Transkript

1 Diarienummer KF Miljörappor 2015

2 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning Miljöaspeker och miljöpåverkan Ny rökammare och anläggning för högflödesrening Ny illsånd söks för verksamheen Tillsånd 5 3. Anmälningsärenden besluade under åre 5 4. Andra gällande beslu 6 5. Tillsynsmyndighe 6 6. Tillsåndsgiven och fakisk produkion 7 7. Gällande villkor i illsåndsbeslu och anmälningsärenden 7 8. Kommenerad sammanfaning av mäningar, beräkningar m.m Naurvårdsverkes föreskrifer SNFS 1990:14 och SNFS1994: Naurvårdsverkes föreskrifer NFS 2002:26 och NFS 2002:28 sam förordningarna 2013:252, 2013:253 och 2013: Ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner Underhållsarbee i Käppalaverkes inloppskanal Renovering av pumpsaioner Övriga ågärder under åre Ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor mm Ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi Ersäning av kemiska produker mm Avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe Ågärder för a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa Miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar Bilageföreckning 20

3 Käppalaförbunde 3 (20) 1. Verksamhesbeskrivning 4 1. Korfaad beskrivning av verksamheen sam en översiklig beskrivning av verksamheens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som ske under åre ska anges. Kommenar: De bör vara illräcklig a beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom a.ex. ange a påverkan ugörs av usläpp ill luf, usläpp ill vaen, buller, luk, avfall, påverkan genom produker eller genom illverkade produker eller genom a produkionen kräver en sor insas av energi, råvaror eller omfaande ransporer. Käppalaförbunde renar avloppsvaen från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öser om Sockholm. Reningen sker i Käppalaverke som är e modern och effekiv avloppsreningsverk. Käppalaförbundes uppdrag är a rena medlemskommunernas avloppsvaen inom ramen för en ekonomisk och miljömässig hållbar uveckling. De innebär a förbundes fokus har vari, föruom rening av avloppsvaen, a få ill e resurseffekiv kreslopp med minimal negaiv miljöpåverkan och en ökad andel av förnybar energi. Käppalaförbunde ar illvara på den näring och energi som finns i avloppsvane och åerför slam och biogas ill samhälles kreslopp. År 2015 var e av de blöase åren hiills i Käppalaförbundes hisoria. 61,0 miljoner m 3 (54,5 miljoner m 3 år 2014) avloppsvaen renades. Vid flera illfällen uppsod mycke höga flöden och vå gånger var flödena så sora a bräddningar ufördes. Under åre bräddades 0,4 procen av den oala mängden inkommande avloppsvaen. I övrig var drifen sabil. Förbunde höll sig väl inom de illsåndsvärden för usläpp som gäller för verksamheen. Käppalaförbunde forsae a vara en neoleveranör av energi. Under 2015 producerade förbunde 7 GWh mer energi än vad som konsumerades (5 GWh år 2014). Förbunde uppfyller sedan år 1999 kraven för cerifiering enlig miljöledningssandarden ISO Laboraorie är ackrediera sedan 1991 enlig sandarden ISO och senare uppgradera enlig ISO Käppalaförbunde är dessuom Revaq-cerifiera sedan Miljöaspeker och miljöpåverkan Miljöaspeker kan vara båda posiiva och negaiva. Käppalaförbundes verksamhe har överlag en posiiv påverkan på miljön. Näringsämnen såsom fosfor och kväve renas i Käppalaverke och en sor del av fosforn och en del av kväve fångas upp i slamme. Näringen åerförs sedan ill kresloppe när slamme sprids i jordbruke. Kvalieen på slamme garaneras ack vare a Käppalaförbunde är Revaq-cerifiera. Ämnen i inkommande avloppsvaen som kan medverka ill syrebris i recipienen brys ner under reningsprocessen.

4 Käppalaförbunde 4 (20) Verksamheen är energikrävande. Mes energikrävande är de biologiska reningssege i och med inblåsning av luf i bassängerna. Andra energikrävande poser är venilaion, pumpning av avloppsvaen och slam sam en mindre del ill belysning. Tack vare illvaraagande av biogasen åerförs energi ill kresloppe och förbärar energibalansen. Merparen av biogasen förädlas ill fordonsgas. Verksamheen är delvis självförsörjande beräffande de egna värmebehove, vilke bland anna möjliggörs genom värmeväxling av avloppsvaen och slam. Uppsrömsarbee i form av ä samarbee med medlemskommuner och ansluna indusrier sam informaion ill allmänheen minskar de inkommande avloppsvanes innehåll av mealler och organiska föroreningar. Dea bidrar sark ill a Käppalaförbunde kan släppa u e renare vaen och producera slam av hög kvalie Ny rökammare och anläggning för högflödesrening Två nya anläggningsdelar kommer a byggas under perioden Dels en redje rökammare som ska säkersälla en forsa sabil drif och process när de gäller slambehandling och fordonsgasprodukion, dels en anläggning för högflödesrening där avloppsvaen kan snabbrenas i samband med sora flöden in ill verke. Under åre pågick projekering och upphandling och förberedande arbeen genomfördes inför byggsaren som sker i början av Närliggande fasigheer besikigades och närboende och närliggande verksamheer informerades via uskick och informaionsmöen efersom byggarbeena kommer a innebära sörningar. Byggprojeke inleds med en lång period av sprängningsarbeen och därefer ar byggfasen vid. Toal kommer ungefär kubikmeer bergmassor a sprängas bor och ransporeras iväg från område. Bergmassorna kommer ransporeras ill en bergkross för a maerialåervinnas Ny illsånd söks för verksamheen Käppalaförbunde fick si nuvarande illsånd En ny illsåndsansökan lämnades in ill Länssyrelsen i januari Den gäller en uökning av nuvarande illsånd från dagens personekvivalener (pe) ill personekvivalener. Dea är nödvändig med anke på den befolkningsillväx som sker i medlemskommunerna och med anledning av a yerligare kommuner förvänas anslua sig ill förbunde. Tillsåndsansökan innefaar även en ökad biogasprodukion från dagens 6 ill 10 miljoner Nm3 per år och möjligheen a med hjälp av värmepumpar kunna öka leveransen av värme ill Lidingös fjärrvärmenä.

5 Käppalaförbunde 5 (20) 2. Tillsånd 4 2. Daum och illsåndsgivande myndighe för gällande illsåndsbeslu enlig 9 kap. 6 miljöbalken eller mosvarande i miljöskyddslagen sam en kor beskrivning av vad beslue eller besluen avser. Kommenar: Beslusmeningen i beslue om illsånd kan.ex. anges. Villkor för verksamheen bör endas redovisas under punk 7. Daum Beslusmyndighe Beslue avser Koncessionsnämnden Tillsånd ill behandling och usläpp av avloppsvaen från personekvivalener Koncessionsnämnden Tillsånd a vid Karby gård, Täby kommun, anlägga en venilaionsanläggning för unnelsyseme för Käppala reningsverk Regeringen Beslu om uppförande av en 150 m hög skorsen för venilaionslufen från berganläggningen Koncessionsnämnden Beslu om ändrad höjd av skorsen ill 149,5 m Miljödomsolen Fassällande av sluliga villkor för usläpp ill vaen Dom miljööverdomsolen Fassällande av sluliga villkor för usläpp ill vaen Länssyrelsen Tillsånd a uppföra en uppgraderingsanläggning för biogasen Länssyrelsen Villkorsändring i gällande illsånd, villkor nr 10, lukrening Mark- och miljödomsolen Tillsånd a a emo och behandla avloppsvaen från Öseråker och Vaxholm. En ansluning innebär a avloppsvaen från yerligare cirka personer kommer a renas i Käppalaverke och a förbunde i framiden kommer a beså av reon kommuner, jämför med dagens elva. 3. Anmälningsärenden besluade under åre 4 3. Daum och besluande myndighe för evenuella andra beslu under åre med anledning av anmälningsplikiga ändringar enlig 1 kap miljöprövningsförordningen (2013:251) sam en kor redovisning av vad beslue eller besluen avser. Daum Beslusmyndighe Beslue avser Länssyrelsen Underräelse om kommande drifsörning i samband med renovering av inkommande ledning från Värmdö.

6 Käppalaförbunde 6 (20) Länssyrelsen Uökning av befinlig rökammarvolym ill oal m Andra gällande beslu 4 4. Daum och besluande myndighe för evenuella andra gällande beslu enlig miljöbalken sam en kor redovisning av vad beslue eller besluen avser. I fråga om verksamheer som enlig 1 kap. 2 andra sycke indusriusläppsförordningen (2013:251) är indusriusläppsverksamheer redovisas beslu om alernaivvärde, dispens och sausrappor enlig 4 a. Kommenar: Kan.ex. vara anmälningsärenden som är besluade idigare år och som forfarande är akuella, förelägganden mm. Daum Beslusmyndighe Beslue avser Länssyrelsen Anmälan om ändringar av slamavvaningen Länssyrelsen Moagning av sepicslam Länssyrelsen Ansluning av delar av Värmdö kommuns avloppsvaen Länssyrelsen Moagning och behandling av sepicslam Länssyrelsen Medgivande a illfällig ransporera slam naeid Länssyrelsen Medgivande a bya urusning för rening av venilaionslufen från Käppalaverke Länssyrelsen Vacuumbehandling i de biologiska reningssege Länssyrelsen Ökning av befinlig rökammarvolym Länssyrelsen Tillsånd för illfällig moagning av avloppsvaen från Järfälla kommun Länssyrelsen Avslua ärende beräffande srömavbroe i okober 2011 vid Käppalaverke Länssyrelsen Medgivande ill anläggande av förbärad bräddvaenrening Länssyrelsen Medgivande a ine längre använda kemicondprocessen för behandling av röa slam. 5. Tillsynsmyndighe 4 5. Tillsynsmyndighe enlig miljöbalken. Namn: Länssyrelsen i Sockholms län

7 Käppalaförbunde 7 (20) 6. Tillsåndsgiven och fakisk produkion 4 6. Tillsåndsgiven och fakisk produkion eller anna må på verksamheens omfaning. Tillsåndsgiven mängd /anna må Avloppsvaenrening för personekvivalener (pe) Kommenar: Fakisk produkion/annan uppföljning pe Den ovan angivna ansluna personekvivalener räknas u uifrån a varje person anas generera 70 g BOD7 per dygn. Vid flödesbaserad beräkning är den fakiska produkionen pe. 7. Gällande villkor i illsåndsbeslu och anmälningsärenden 4 9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheen sam hur var och e av dessa villkor har uppfylls. Villkor Kommenar Beslu Koncessionsnämnden 1 Om ine anna framgår av dea beslu, skall verksamheen - inbegripe ågärder för a minska vaen- och lufföroreningar, avfall och andra sörningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överenssämmelse med vad förbunde uppge eller åagi sig i ärende. 2 Ubyggnaden av Käppalaverke skall vara sluförd senas den 31 december Nya äorsområden som ligger uom förbundes medlemskommuner får ine ansluas ill Käppalaverke uan godkännande från länssyrelsen. Som förusäning för länssyrelsens godkännande gäller a ansluningen ill Käppalaverke i de ombyggnadsskede verke befinner sig i skall vara av fördel från miljösynpunk jämför med de alernaiva omhänderaganden av avloppsvane som sår ill buds. Om länssyrelsen och förbunde ine kommer överens får frågan hänskjuas ill Koncessionsnämnden. 4 Val och bye av fällningskemikalie får ske endas efer godkännande av illsynsmyndigheen. 5 Förbunde skall vida reglering av avrinningen från unnelsyseme ill reningsverke i syfe a ujämna flöde och begränsa omfaningen av bräddning. Regleringen skall ske genom unyjande av e magasin av mins m3, såvida hinder härför ine möer på grund av annan lagsifning. Regleringen skall ske enlig plan som godkäns av illsynsmyndigheen. Verksamheen har i huvudsak bedrivis på de sä som beskrevs i förbundes ansökan ill koncessionsnämnden och vad som i senare ärenden redovisas. Den ombyggda gamla delen ogs i drif i januari Inga nya områden har ansluis under åre. Någo bye av fällningskemikalie har ine ske. Unyjande av Lidingöunneln som regleringsmagasin har under åre ske på samma sä som idigare år.

8 Käppalaförbunde 8 (20) 6 Bräddning på grund av hög illrinning av avloppsvaen får ske endas genom därför avsedd uloppsledning vid reningsverke. Bräddning i övrig vid bräddoch nödsopp i förbundes unnel- och ledningssysem får ske endas i samband med haverier eller reparaioner i överföringssyseme eller av därmed jämförlig anledning. Bräddning i samband med reparaioner eller i andra siuaioner som är påverkbara skall om möjlig ske i samråd med illsynsmyndigheen 7 Förbunde skall verka för a de ill förbunde ansluna kommunerna dels förbärar sina ledningssysem i syfe a begränsa illflöde av anna vaen än spillvaen, dels meddelar noggranna anvisningar och uför erforderlig konroll beräffande indusriell avloppsvaen som illförs ledningssyseme. Under 2015 förekom re bräddningar. Den försa inräffade , då släppes 0,09 miljoner m 3 mekanisk rena avloppsvaen p.g.a. hydraulisk överbelasning uppmärksammades e glapp mellan äning och bräddlucka innan sisa reningssege, sandfilren, vilke innebar e läckage av 0,05 miljoner m 3 näsan färdigrena vaen. Händelsen berakas som e haveri och rapporerades separa ill illsynsmyndigheen bräddades ill följd av hydraulisk överbelasning. De bräddade vane hade genomgå mekanisk rening. Toal 0,1 miljoner m 3 bräddades vid dea illfälle. I övrig var drifen sabil. Förbunde höll sig väl inom de illsåndsvärden för usläpp som gäller för verksamheen. 25 priorierade ansluande illflöden ill unnelsyseme mäs, följs upp och säms av med medlemskommunerna. Flödesmäningen ligger ill grund för debieringen av avgiferna som de har a beala. Forlöpande konroll av kvalieen på avloppsvaen som illförs unnelsyseme genomförs, genom illsyn av indusrier och andra verksamheer som kan ha e avloppsvaen som skiljer sig från normal hushållsspillvaen. Försöker påverka den kemikalieanvändning som sker i samhälle och som kan påverka kvalieen på inkommande avloppsvaen sam drifen av förbundes anläggningar. Dea sker genom informaionsverksamhe, delagande i olika näverk och projek, årliga besök hos länssyrelsens miljöskyddsenhe, medlemskommunernas miljökonor m.m. Genomför provagning i unnelsyseme och i de lokala avloppsnäen för a lokalisera källor ill oönskade föroreningar vid sidan av den konroll som sker vid Käppalaverke.

9 Käppalaförbunde 9 (20) 8 Vid drifsörningar i reningsverke eller i avloppsanläggningen i övrig eller om del av anläggningen as ur drif för underhåll, reparaion o dyl skall förbunde vida lämpliga ågärder ill moverkande av vaenförorening och andra olägenheer för omgivningen. Tillsynsmyndigheen skall vid sådana illfällen underräas snaras möjlig. Uppkommer i övrig olägenheer i samband med reningsanläggningens drif eller ill följd av avloppsusläpp i recipienen, skall förbunde vida ågärder för a i möjligase mån begränsa sörningarna. 9 Slamme från reningsverke skall omhänderas på sådan sä a olägenhe för omgivningen ine uppkommer. Avvana slam skall borransporeras med fordon. Transporer naeid ( ) får, anna än undanagsvis, ske förs efer godkännande av illsynsmyndighe. 10 Förbunde skall senas från och med den 1 juli 1995 behandla de mes lukande lufsrömmarna från reningsverke i en skrubber. Villkore ersa i beslu från länssyrelsen den 17 december 2010 med följande ex: Förbunde ska behandla de mes lukande lufsrömmarna från reningsverke i en anläggning för effekiv lukrening. 11 Förbunde skall senas från och med den 31 december 1994 behandla lufen från avloppsnäes venilaionspunker i Anuna, Rinkebyskogen och Spisen i biofiler eller ågärda luken på anna sä som i samråd med illsynsmyndigheen bedöms ge mins lika god effek. Om de behövs för a besämma vilka ågärder som skall vidas eller för a genomföra erforderliga arbeen för de fall a andra meoder än biofiler blir akuella, får illsynsmyndigheen förlänga genomförandeiden med högs e halv år. 12 All uvunnen biogas som ine nyiggörs för produkion av fordonsbränsle, eller på anna sä, ska samlas upp och förbrännas. Vid haverier eller underhållsarbeen av gasklocka, gasfackla och värme- eller elprodukionssysem ska Förbunde vida ågärder för a minimera usläppen. 13 Usläppen av kväveoxider vid förbränning av rögaser får som rikvärde ej översiga 0,10 g NOx/MJ. 14 Sprängning, borrning och uranspor av bergmassor skall ske så a onödig buller ine uppsår. Samråd skall ske med illsynsmyndigheen, innan arbeena påbörjas. Buller från arbeena får ine överskrida följande ekvivalena ljudnivåer vid bosäder. 65 db(a) dagid (kl 07-18) 55 db(a) kvällsid (kl 182) 45 db(a) naeid (kl 22-07) Den momenana ljudnivån naeid (kl 22-07) får ine översiga 55 db(a) vid bosäder. Om sörningar genom buller ändå uppkommer, skall förbunde i samråd med illsynsmyndighe vida skäliga ågärder för a minska bullre. Sprängning, borrning och borranspor av bergmassor under lördagar och söndagar och andra helgdagar får endas ske efer godkännande av illsynsmyndigheen E sörre underhållsarbee i Käppalaverkes inloppskanal genomfördes. Dea inkluderade beongrenovering, omläggning av inloppsledningar sam coaing med syrabesändig polymer. Tillsynsmyndigheen informerades innan arbees sar och bjöds även in ill möe hos Käppalaförbunde där de planerade arbee presenerades. Se vidare i avsni 11. Slamme har ransporeras av förbundes enreprenör, Ragn Sells AB, vardagar under dagid, kl Transpor på helg sker endas undanagsvis, vid.ex. drifproblem. De mes lukande venilaionssrömmarna behandlas i en lukreningsanläggning. Se nedan kommenar över koncessionsnämndens beslu från den 14 december All meangas har förbräns eller uppgraderas ill fordonsbränsle. Konroll av halen kväveoxider uförs varje år. Mängden som har släpps u har ine översigi 0,10 g NOx/MJ enlig konroll uförd 25 november För villkor gällande kommande projek för ubyggnad av redje rökammare och högflödesrening, se punk 3 nedan under Beslu anmälningsärende om uökning av befinlig rökammarvolym.

10 Käppalaförbunde 10 (20) 15 Bullerbidrage från den ubyggda anläggningen får ine överskrida följande ekvivalena ljudnivåer uomhus vid bosäder. 50 db(a) dagid (kl 07-18) 45 db(a) kvällsid (kl 182) 40 db(a) naeid (kl 22-07) Den momenana ljudnivån naeid (kl 22-07) får ine översiga 55 db(a) vid bosäder. En bullermäning genomfördes den 17 februari 2015 av Ramböll Sverige AB och visade a bullernivåerna innehölls. E klagomål beräffande buller har inkommi under Bullre orsakades av illfällig arbee a ömma kolfiler från lufreningsanläggningen. Klagomåle hanerades enlig ruin. Beslu Koncessionsnämnden 16 Koncessionsnämnden överlåer enlig 20 miljöskyddslagen å illsynsmyndigheen a fassälla de villkor som kan erfordras beräffande begränsning av sörningar från den illsåndsgivna krossverksamheen inui de usprängda berge. En 149,5 meer hög skorsen har vari i drif sedan Beslu Miljödomsolen i viss mån ändrade av Miljööverdomsolen i dom Reshalerna av föroreningar i de behandlade avloppsvane får som rikvärde respekive gränsvärde ine översiga följande: Rikvärde* Gränsvärde BOD7 8 mg/l (månadsmedelvärde) 8 mg/l (kvaralsmedelvärde) P-o 0,3 mg/l (kvaralsmedelvärde) 0,3 mg/l (årsmedelvärde) N-o NH4-N 10 mg/l (årsmedelvärde) 3 mg/l (medelvärde under juli okober) Samliga usläppsvillkor har innehållis. Usläppshaler och mängder redovisas separa i bilaga 1, emissionsdeklaraionen. Årsusläppe av BOD7 får som rikvärde* ine översiga 700 on (inklusive bräddning) Årsusläppe av kväve får som rikvärde* ine översiga 700 on (inklusive bräddning) *) Med rikvärde avses e värde som om de överskrids medför en skyldighe för illsåndshavaren a vida sådana ågärder a värde kan innehållas. 18 Käppalaförbunde skall genom akiva insaser genemo indusrier och samhälle i övrig verka för a begränsa illförseln av ämnen som kan skada processerna i reningsverke eller som kan negaiv påverka slamkvalieen eller recipienen. En rappor över vidagna ågärder skall årligen inges ill illsynsmyndigheen. Se kommenar ill villkor 7 ovan. Årligen skickas en rappor ill Svensk Vaens Revaqgrupp med deadline sisa april. I den rapporeringen sammansälls alla vidagna ågärder uppsröms sam vilke ufall de ge.

11 Käppalaförbunde 11 (20) Beslu Miljööverdomsolen Käppalaförbunde överklagade en dom från Miljödomsolen av den 10 januari 2002 ill Miljööverdomsolen. I dea avsni kommeneras bara de sluliga villkor som fassälldes av Miljööverdomsolen. Av nedansående abell framgår a usläppsvillkoren i ovan angivna beslu innehålls. Usläppsvärden Käppalaförbunde 2015 kvaral och år Parameer Kvaral Kvaral Kvaral Kvaral Åre Rikvärde Gränsvärde mg/l on mg/l on mg/l BOD 7 <2 <2 <2 <2 < Toalfosfor 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 11 0,3-0,3 3 Toalkväve 8,0 7,9 8,8 8,9 8, Ammoniumkväve 2 <1 < Beslu Koncessionsnämnden A Koncessionsnämnden lämnar Käppalaförbunde illsånd enlig miljöskyddslagen a vid Karby gård i Täby kommun anlägga en venilaionsanläggning för unnelsyseme för Käppala reningsverk. Anläggningen skall ha agis i drif senas den 30 juni Anläggningen - inbegripe ågärder för a begränsa usläppen ill luf och andra sörningar - skall uföras och drivas i huvudsaklig överenssämmelse med vad förbunde uppge eller åagi sig i ärende. 2. Venilaionsluf från anläggningen skall genomgå behandling i e biofiler. Om olägenheer genom luk ändå uppsår får illsynsmyndigheen enlig 20 miljöskyddslagen meddela de yerligare föreskrifer som kan behövas. B Koncessionsnämnden förordnar enlig 27 miljöskyddslagen, med ändring av vad som föreskrivis i villkor 11 i nämndens beslu nr 174/93, a e biofiler vid venilaionsanläggningen i Rinkebyskogen i Danderyds kommun skall as i drif senas den 30 juni Beslu om fordonsgasanläggning A och B: Markfiler har uppförs och agis i drif under försa halvåre 1995 vid Anuna (Upplands Väsby kommun), Karby (Täby kommun) och Rinkebyskogen (Danderyds kommun). A B C D Om ine anna framgår av nedan angivna villkor ska verksamheen bedrivas i överenssämmelse med vad Förbunde har uppge i ansökan eller i övrig åagi sig i ärende. Usläppe av mean ill luf från uppgraderingsanläggningen får som rikvärde ine överskrida 0,5 % av den oala mängden mean i ingående rögas. Processvaen från fordonsgasuvinningen ska ledas ill Käppala avloppsreningsanläggning för rening Hanering av rögas och fordonsgas ska ske på e sådan sä a risk för damning, luk, förorening och andra olägenheer förebyggs Anläggningen är byggd enlig vad som anges. Meangas mäs online i syrsyseme. Mängden som har släpps u från uppgraderingsanläggningen har ine överskridi 0,5 % av den oala mängden mean i ingående rögas. Processvane leds ill inkommande avloppsvaen ill reningsverke. Inga avvikelser eller klagomål avseende hanering av rögas och fordonsgas har rapporeras under Medelvärde juli - okober 2 kvaralsmedelvärde 3 årsmedelvärde

12 Käppalaförbunde 12 (20) E F G H I J K Uppkommer besvärande luk, damning eller nedskräpning från verksamheen ska effekiva moågärder omedelbar vidas. Villkor 15 i Koncessionsnämndens beslu, daera , ska gälla även denna del av verksamheen, nämligen: Bullerbidrage från anläggningen får ine överskrida följande ekvivalena ljudnivåer uomhus vid bosäder. 50 db (A) dagid (kl 07-18) 45 db (A) kvällsid (kl 182) 40 db (A) naeid (kl 22-07) Den momenana ljudnivån naeid (kl 22-07) får ine översiga 55 db (A) vid bosäder. Om bullre från uppgraderingen av biogas innehåller impulsljud eller hörbara onkomponener ska de i villkor F angivna värdena sänkas med 5 dba-enheer. Kemiska produker sam farlig avfall ska förvaras och haneras så a evenuell läckage och spill ine förorenar mark, grundvaen, yvaen eller luf. Förbunde ska karlägga sin energianvändning och koninuerlig arbea för a effekivisera den. Arbee ska redovisas årligen i miljörapporen. Om verksamheen för fordonsgasuvinning i sin helhe eller i någon del upphör skall dea senas sex månader före nedläggning anmälas ill illsynsmyndigheen. Evenuella kemiska produker och evenuell farlig avfall ska as om hand på e sådan sä som illsynsmyndigheen besämmer. För verksamheen ska finnas en insrukion för konroll som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I insrukionen ska anges mämeoder, mäfrekvens och uvärderingsmeoder. Dea program får inegreras med egenkonrollerna för den övriga verksamheen. Beslu anmälningsärende om uökning av befinlig rökammarvolym 1 Den illkommande rökammarvolymen ska uföras i huvudsaklig överenssämmelse med vad förbunde har uppge eller åagi sig i anmälan (dnr sam ) 2 Drifsbuller från den nu anmälda verksamheen ska rymmas i villkor 15 i Koncessionsnämndens beslu, daera 30 december Vid lukklagomål haneras dessa via avvikelsehaneringen som vidarebefordrar ill Produkionsavdelningen som vidar nödvändiga ågärder för a eliminiera eller minimera orsaken ill klagomåle. Informaionsansvarig har konak med klagande ills probleme är lös. En bullermäning genomfördes den 17 februari 2015 av Ramböll Sverige AB och visade a bullernivåerna innehölls. Några impulsljud uppkommer ine i anläggningen. Till den renade biogasen illsäs lukämne Terahydroiofen i syfe a kunna spåra läckage. De haneras enlig ruin så a läckage ine uppsår. Kommenar under avsni 8 här i miljörapporen. Ine akuell Käppalaförbunde har e egenkonrollprogram kalla Drifbasprogram, som anger mämeoder, mäfrekvens och uvärderingsmeoder för de olika paramerarna.

13 Käppalaförbunde 13 (20) 3 Sprängning och borranspor av bergmassor ska ske så a onödig buller ine uppsår. Buller från arbeena får ine överskrida följande ekvivalena ljudnivåer vid bosäder. Bullervärdena för ekvivalen ljudnivå är angivna som frifälsvärden under dag, kväll respekive na. Vid klagomål ska ågärder snaras vidas om värdena överskrids. Villkore gäller även för byggande av högflödesreningen. Bulleralsrande arbeen är ej påbörjade under db (A) helgfri måndag - fredag, dagid (kl 07-18) 50 db (A) helgfri måndag fredag, kvällsid (kl 182) sam lör-, sön- och helgdag dagid (kl 07-19) 45 db (A) naeid (kl 22-07) sam lör- sön- och helgdag kvällsid (kl 192) Den momenana ljudnivån naeid (kl 22-07) får ine översiga 55 db (A) vid bosäder. 4 Sprängning ovan mark får endas ske dagid mellan kl Sprängning under mark och borranspor av bergmassor ska i huvudsak ske dagid, Om sprängning under mark eller borranspor av bergmassor behöver ske på annan id, ska de anmälas ill illsynsmyndigheen senas io dagar innan akivieen påbörjas. 6 Förbunde ska informera Länssyrelsen sam miljö- och sadsbyggnadskonore i Lidingö om: (i) när byggnadsarbeena sarar, (ii) vid evenuella drifsörningar i samband med anläggande sam när den nya rökammaren as i drif. Villkore gäller även för byggande av högflödesreningen. Byggsar är anmäl ill Länssyrelsen och miljö- och sadsbyggnadskonore i Lidingö, daera Kommenerad sammanfaning av mäningar, beräkningar m.m En kommenerad sammanfaning av resulaen av mäningar, beräkningar eller andra undersökningar som uförs under åre för a bedöma verksamheens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjlig ska värden ill följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommenar: Här bör redovisas de mäningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av.ex. villkor för verksamheen, föreläggande och de föreskrifer som ine omfaas av punk och kan gälla.ex. usläpp, energi och råvaruförbrukning, produkion av avfall sam ransporer ill och från anläggningen. En vikig parameer som förbunde avser a fokusera på i framiden är vår samlade koldioxidfoavryck. Koldioxidfoavrycke är den oala mängd växhusgaser (koldioxid, lusgas och mean) som genereras av en verksamhe. Förbundes samlade neoresula för 2015 blev on CO 2e. Den sörsa enskilda delen av koldioxidfoavrycke ugörs av elförbrukningen.

14 Energianvändning Slamhanering Avloppsvaenrening Kemikalier Recipien Transporer Rens- och sandhanering Biogasanvändning Toal klimapåverkan on CO 2e /år Käppalaförbunde 14 (20) Käppalaförbundes koldioxidfoavryck per kaegori. För dealjer om: Usläpp ill vaen, luf och slam, se Emissionsdeklaraionen. Förbrukning av processkemikalier, se bilaga 2. Energisammansällning, se bilaga Naurvårdsverkes föreskrifer SNFS 1990:14 och SNFS1994: En kommenerad sammanfaning av de uppgifer som behövs för a kunna bedöma eferlevnaden av Naurvårdsverkes föreskrifer SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Där så är möjlig ska uppgifer redovisas i SMP:s emissionsdel. Konroll av usläpp ill vaen- och markrecipien från anläggningar för behandling av avloppsvaen från äbebyggelse, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskil marken, när avloppsslam används i jordbruke, SNFS 1994:2 Akuell x x Ej akuell Kommenarer av eferlevnaden av akuella föreskrifer: SNFS 1990:14 Förbunde har e egenkonrollprogram som verifieras genom de revisioner, exerna och inerna, som följer av ISO14001 och ISO17025-cerifieringen. Ruiner för underhåll av mäurusning och rapporering ill illsynsmyndigheen finns. SNFS 1994:2 Förbunde är cerifiera enlig REVAQ och därigenom sker revisioner av förbundes egenkonroll gällande haneringen av all slam.

15 Käppalaförbunde 15 (20) 10. Naurvårdsverkes föreskrifer NFS 2002:26 och NFS 2002:28 sam förordningarna 2013:252, 2013:253 och 2013: En kommenerad sammanfaning av de uppgifer som behövs för a kunna bedöma eferlevnaden av Naurvårdsverkes föreskrifer NFS 2002:26 och NFS 2002:28 sam förordningen (2013:252) om sora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Usläpp ill luf av svaveldioxid, kväveoxider och sof från förbränningsanläggningar med insallerad illförd effek på 50 MW eller mer, NFS 2002:26. Avfallsförbränning, NFS 2002:28. Förordningen (2013:252) om sora förbränningsanläggningar. Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Kommenarer av eferlevnaden av akuella föreskrifer: Ej akuell under Akuell Ej akuell x x x x x 11. Ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner Redovisning av de beydande ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner sam för a förbära skösel och underhåll av ekniska insallaioner. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar Underhållsarbee i Käppalaverkes inloppskanal E projek för a uppföra en högflödesrening som kan hanera oppflöden har påbörjas. Som en del i de förberedande arbee har inloppskanalen från Nacka och Värmdö, FT11, renoveras då de vid besikning uppmärksammades a beongbjälklage var försvaga. Bärigheen i beongbjälklage i inloppskanalen FT11 är nu åersälld. Konsrukionen är förbärad för a moverka aerosolbildning vid uloppe från inkommande ledningar från Nacka och Värmdö och beongen är behandlad med syrabesändig polymer för öka skydd. Arbee genomfördes i samverkan med Nacka och Värmdö kommuns VA-drif. Under renoveringen insallerades 9 emporära plasledningar, oal 2 km plasledning, med en oal kapacie på 1300 L/s. Plasledningarna har en lägre drifsäkerhe än de reguljära syrabesändiga sålrören, därför insallerades 30 läckagevaker som kopplades upp mo A-

16 Käppalaförbunde 16 (20) larm som går direk ill jourhavande vak. Även kameraövervakning användes. Hela renoveringen lyckades genomföras uan bräddning. E projek för a bygga en redje rökammare har påbörjas och genomförs parallell med projeke för högflödesreningen. Syfe är a öka redundansen för slamhaneringen Renovering av pumpsaioner Renovering av förbundes pumpsaioner Anuna och Långängssrand är påbörjad för a säkersälla långsikig drif och underhåll. I Anuna kommer bland anna fasad och all mekanisk urusning a byas u och vissa funkioner uppgraderas och moderniseras. Ansluningen mellan förbundes avloppsunnel och pumpsaionen Anuna kommer a byggas om för a läare kunna flödesujämna vid höga flöden. Beräknad sar för renoveringsarbee är i augusi 2016 och därefer pågår arbee i cirka e och e halv år Övriga ågärder under åre Ombyggnad av delar av gasuppgraderingsanläggningen för a säkersälla hög illgänglighe och förbärad kapacie. Processvaenpumpar, värmeväxlare sam ny syrning infördes. Nya recirkulaionspumpar ill rökammare för ökad kapacie och moverkande av igensäningar. 12. Ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor mm Redovisning av de beydande ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor eller liknande händelser som har inräffa under åre och som medför eller hade kunna medföra olägenhe för miljön eller människors hälsa. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Auomaisk övervakning av flödesbalans från överordna syrsysem har insalleras med syfe a uppäcka evenuella läckage i bräddningsluckor eller felvisande flödesmäare. En ågärd som vidagis ill följd av e läckage som uppäckes i samband med åerkommande rondering, se avsni 7 punk 6.

17 Käppalaförbunde 17 (20) 13. Ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Insallaion av nya värmesysem basera på värmeåervinning av ugående avloppsvaen. Har sänk oljeförbrukningen för uppvärmning väsenlig (från ca 700 on/år ill 20 on/år). 14. Ersäning av kemiska produker mm De kemiska produker och bioekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under åre ersas med sådana som kan anas vara mindre farliga. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Kemikalieföreckning finns uppräad i webverkyge Eco Archive. Där bevakas kemikalierna avseende användningens omfaning, risker, ufasning, ugångna produker. Under 2015 har laboraorie, illsammans med vå andra laboraorier, Gryaab (Göeborg) och Komlab (Örnsköldsvik), delagi i e upphandlingsprojek som gick u på a finna nya innovaiva, kvicksilverfria analysmeoder för besämning av COD. På Käppalaverke uformades också e examensarbee för validering av de re meoder som inkommi via anbud. Två av meoderna var fria från kvicksilver och en meod var fri från både kvicksilver och dikroma. Projeke avsluades vid årsskife 2015/2016 och rapporen med illhörande resula kommer a preseneras under försa kvarale Avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre i syfe a minska volymen avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Käppalaförbunde producerar slam vilke går under avfallsförordningen (2001:927). Under 2015 producerades 8000 on slam, angive som orrsubsans (slam uan vaen). Av de spreds 4000 on på åkermark (för fördelning av reserande mängd se emissionsdeklaraionen).

18 Käppalaförbunde 18 (20) Käppalaförbunde anser a slamspridning på åkermark är den mes effekiva meoden för a illvaraa växnäring och organisk maerial ur de inkommande avloppsvane och målsäningen är a mins 90 % av slamme ska spridas på åkermark. Av försikighesskäl ska sasningen på slamspridning på åkermark kompleeras med e uöka uvecklingsarbee för a a fram alernaiv ill slamspridning på åkermark. Under 2015 har Käppala arbea i de SVU finansierade projeke Livscykelanalys av slambehandling med fosforåerföring i samarbee med yerligare fem reningsverk och Chalmers. Projeke syfar ill a ureda alernaiva slamanvändningars påverkan på miljön. Käppala iniierade 2013 e regionsamarbee med Sockholm Vaen och SYVAB med syfe a undersöka möjliga samarbeen kring alernaiva slamanvändningar. Under 2015 har även Uppsala Vaen illkommi gruppen. Alernaiv som undersöks är bland anna förbränning av slam. Käppalaförbunde sprider endas Revaqcerifiera slam på åkermark. Revaq är e cerifieringssysem som arbear för a minska flöde av miljöfarliga ämnen ill avloppsreningsverk genom uppsrömsarbee och på så sä skapa hållbar åerföring av växnäring. Revaqcerifieringen säller srikare krav än svensk lagsifning på ill exempel spårbarhesrapporering, gränsvärden och hygienisering och skärper kraven för varje år. År 2013 kom e förslag på en ny slamförordning med srikare gränsvärden för mealler och organiska föreningar och krav på hygienisering, än idigare lagsifning. Förordningen har ännu ine besluas. I dagsläge klarar Käppalaförbunde alla krav men på sik kan vi få problem på grund av för höga koppar- och kadmiumhaler i slamme. Den deba som pågår i media om slamspridning riskerar också a försvåra spridning på åkermark. Koppar- och kadmiumhalen i slamme är direk beroende av halen i inkommande vaen. Käppalaförbundes uppsrömsavdelning arbear sysemaisk med a förbära kvalién på inkommande vaen ill Käppalaverke. I uppsrömsarbee ingår bland anna ågärder för a minska usläppen av koppar och kadmium ill spillvane. Under 2015 har Käppalaförbunde säll krav på flera verksamheer a minska sina usläpp av kadmium och andra priorierade mealler. Uppsrömsavdelningen bedriver bland anna e samarbee med Swedavia för a årligen minska kadmiumusläppen från Arlanda flygplas. Under 2015 ufördes även en grundlig uredning av källorna ill koppar i inkommande vaen som kommer följas upp under En sor del av inkommande kadmium och koppar kommer i dagsläge från hushållen. Dessa usläpp är svåra för Käppalaförbunde a påverka men förbunde jobbar akiv med informaionsågärder för a minska hushållens belasning. Käppalaförbundes uppsrömsavdelning jobbar koninuerlig med kravsällande mo verksamheer, idenifiering av källor ill oönskade ämnen i spillvane, kemikalieinvenering, handläggning av planärenden, informaionsågärder, provagningar i ledningsnäe, uformning av riklinjer, uredningar och omvärldsbevakning. All för a minska illförseln av mealler, svårnedbrybara organiska ämnen och andra oönskade ämnen ill spillvaennäe.

19 Käppalaförbunde 19 (20) 16. Ågärder för a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre med syfe a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Renovering av lufreningsanläggningen i Spisen på Lidingö för a moverka usläpp av svavelväe och andra illalukande föreningar från unnelsyseme har genomförs. E kolfiler i kombinaion med UV-ljus renar nu venilaionslufen innan den släpps u. Även lufreningsanläggningen i Anuna (Upplands Väsby) kommer a uppgraderas och effekiviseras under , dea i samband med övrig renovering av Anuna pumpsaion. Se avsni Miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar 4 22 En sammanfaning av resulaen av de undersökningar som genomförs under åre för a klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar sam vilka ågärder dea evenuell har resulera i. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Käppalaförbunde uvinner biogas ur de slam som bildas i reningsprocessen. Biogasen förädlas ill fordonsgas, som används som bränsle i SL:s bussar. Under 2015 producerade Käppalaförbunde dryg 4,2 miljoner Nm 3 varav dryg 4,1 miljoner gick ill SL. Knapp Nm 3 användes för ege uppvärmningsbehov. Käppalaförbunde innehar hållbarhesbesked (HBK) och rapporerar årligen enlig hållbarheslagen ill Energimyndigheen. Käppalaförbunde har i december 2015 få e så kalla anläggningsbesked och man gör även sassödsrapporering årligen ill Energimyndigheen. De renade avloppsvane unyjas idag i mindre skala för egen uppvärmning, egna processer och leverans ill Forums värmepumpsprodukion och disribuion på Gåshaga. Under 2015 har vi illsammans med Forum gjor en försudie för en evenuell produkion från de renade avloppsvane i sörre skala på cirka MW. Sudien visar a de är eknisk genomförbar.

20 Käppalaförbunde 20 (20) 18. Bilageföreckning Bilaga 1: Emissionsdeklaraion Bilaga 2: Förbrukning processkemikalier Bilaga 3: Energisammansällning Bilaga 4: Exerna avloppsfrakioner Bilaga 5: Avfallssaisik Bilaga 6: Köldmedierappor

21 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr 0 Luf N2O 22000, kg/år E - Toal U 1 Luf NH3 2300, kg/år E - Toal U 2 Luf NMVOC 24000, kg/år E - Toal U 3 Luf NOx 65, kg/år M PER - Toal U 4 Vaen Ag 15,4 kg/år M OTH ICP-MS x - Toal U 5 Vaen Ag 0,1 kg/år M OTH ICP-MS x BräddAnl Del U 6 Vaen AOX 2400, kg/år M OTH EN ISO x - Toal U Vaen As 15,7 kg/år M OTH SS x - Toal U 8 Vaen BOD , kg/år M OTH SS-EN x 9 Vaen BOD , kg/år M OTH x SS-EN Vaen Cd 0,6 kg/år M OTH ICP-MS x 11 Vaen Cd 0,02 kg/år M OTH ICP-MS x 12 Vaen Cl-o , kg/år M OTH S Meh x 4500-CI/K one 13 Vaen COD-Cr , kg/år M OTH LANGE x 14 Vaen COD-Cr 46000, kg/år M OTH LANGE x 15 Vaen Cr 19,7 kg/år M OTH ICP-MS x 16 Vaen Cr 1,2 kg/år M OTH ICP-MS x - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U Version: 1 1 / 11

22 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 17 Vaen Cu 395,8 kg/år M OTH ICP-MS x 18 Vaen Cu 7,6 kg/år M OTH ICP-MS x 19 Vaen DEHP 3, kg/år M OTH SS-EN x ISO 18856: Vaen F-o 18000, kg/år M OTH S Meh 4500-F/Ko ne Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr x 21 Vaen Hg 0,66 kg/år M OTH ICP-MS x 22 Vaen Hg 0,01 kg/år M OTH ICP-MS x 23 Vaen NH4-N 71000, kg/år M OTH ISO/DSI x Vaen NH4-N 1900, kg/år M OTH ISO/DSI x Vaen Ni 190, kg/år M OTH ICP-MS x 26 Vaen Ni 1,3 kg/år M OTH ICP-MS x 27 Vaen NO2+NO , kg/år M OTH ISO x -N Vaen NO2+NO3 208, kg/år M OTH ISO x -N Toal U Forsa uppföljning för a undersöka om ihållande rend. BräddAnl Del U - Toal U - Toal U - Toal U Forsa uppföljning för a undersöka om ihållande rend. BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U Version: 1 2 / 11

23 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 29 Vaen N-o , kg/år M OTH Lange LCK 138, LCK Vaen N-o 3800, kg/år M OTH Lange LCK 138, LCK 338 Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr x x 31 Vaen Pb 13, kg/år M OTH ICP-MS x 32 Vaen Pb 0,8 kg/år M OTH ICP-MS x 33 Vaen P-o 10700, kg/år M OTH SS-EN x ISO 6878: Vaen P-o 510, kg/år M OTH SS-EN ISO 6878: Vaen QV 61000, 1000m 3/år 36 Vaen QV 250, 1000m 3/år M M ALT ALT Magneisk flödesmäa re Magneisk flödesmäa re 37 Vaen TOC , kg/år M OTH LANGE LCK 385, LCK Vaen TOC 11500, kg/år M OTH LANGE LCK 385, LCK x x x x x 39 Vaen Zn 1500, kg/år M OTH ICP-MS x - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U BräddAnl Del U - Toal U Version: 1 3 / 11

24 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 40 Vaen Zn 18, kg/år M OTH ICP-MS x 41 Vaen QVBräddN 0, 1000m M ALT x ä 3/år Magneisk flödesmäa re 42 Vaen-Hal 43 Vaen-Hal 44 Vaen-Hal 45 Vaen-Hal 46 Vaen-Hal 47 Vaen-Hal 48 Vaen-Hal 49 Vaen-Hal 50 Vaen-Hal Ag 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS /AFS Ag 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS /AFS Ag 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS /AFS As 0,0005 mg/l M OTH BOD7 2, mg/l M OTH SS-EN189 9 BOD7 2, mg/l M OTH SS-EN189 9 BOD7 54, mg/l M OTH SS-EN189 9 Cd 0,00002 mg/l M OTH ICP-MS Cd 0,00002 mg/l M OTH ICP-MS Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr BräddAnl Del U - Toal U - Toal U Mindre än Från ARV Del U Mindre än BräddAnl Del U Mindre än - Toal U Mindre än - Toal U Mindre än Uppfyller årsmedelshal 15 mg/l Från ARV Del U Mindre än BräddAnl Del U - Toal U Mindre än Från ARV Del U Mindre än Version: 1 4 / 11

25 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 51 Vaen-Hal 52 Vaen-Hal 53 Vaen-Hal 54 Vaen-Hal 55 Vaen-Hal 56 Vaen-Hal 57 Vaen-Hal 58 Vaen-Hal 59 Vaen-Hal 60 Vaen-Hal 61 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Cd 0,00002 mg/l M OTH ICP-MS COD-Cr 31, mg/l M OTH LANGE 114 COD-Cr 30, mg/l M OTH LANGE 114 COD-Cr 186, mg/l M OTH LANGE 114 Cr 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS Cr 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS Cr 0,005 mg/l M OTH ICP-MS Cu 0,0065 mg/l M OTH ICP-MS Cu 0,0064 mg/l M OTH ICP-MS Cu 0,03 mg/l M OTH ICP-MS Hg 0,00001 mg/l M OTH ICP-MS Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr BräddAnl Del U Mindre än - Toal U Uppfyller årsmedelshal 70 mg/l Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Mindre än Från ARV Del U Mindre än BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Version: 1 5 / 11

26 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 62 Vaen-Hal 63 Vaen-Hal 64 Vaen-Hal 65 Vaen-Hal 66 Vaen-Hal 67 Vaen-Hal 68 Vaen-Hal 69 Vaen-Hal 70 Vaen-Hal 71 Vaen-Hal 72 Vaen-Hal 73 Vaen-Hal 74 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Hg 0,00001 mg/l M OTH ICP-MS Hg 0,00004 mg/l M OTH ICP-MS NH4-N 1,11 mg/l M OTH ISO/DSI NH4-N 1,07 mg/l M OTH ISO/DSI NH4-N 7,7 mg/l M OTH ISO/DSI Ni 0,004 mg/l M OTH ICP-MS Ni 0,003 mg/l M OTH ICP-MS Ni 0,005 mg/l M OTH ICP-MS NO2+NO3 6,8 mg/l M OTH ISO -N NO2+NO3 6,8 mg/l M OTH ISO -N NO2+NO3 1, mg/l M OTH ISO -N N-o 8,4 mg/l M OTH LANGE, LCK 138, LCK 338 N-o 8,3 mg/l M OTH LANGE, LCK 138, LCK 338 Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U Mindre än - Toal U Uppfyller årsmedelshal 10 mg/l Från ARV Del U Version: 1 6 / 11

27 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 75 Vaen-Hal 76 Vaen-Hal 77 Vaen-Hal 78 Vaen-Hal 79 Vaen-Hal 80 Vaen-Hal 81 Vaen-Hal 82 Vaen-Hal 83 Vaen-Hal 84 Vaen-Hal 85 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning N-o 15,2 mg/l M OTH LANGE, LCK 138, LCK 338 Pb 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS Pb 0,0005 mg/l M OTH ICP-MS Pb 0,003 mg/l M OTH ICP-MS P-o 0,18 mg/l M OTH SS-EN ISO6878:2 005 P-o 0,17 mg/l M OTH SS-EN ISO6878:2 005 P-o 2, mg/l M OTH SS-EN ISO6878:2 005 TOC 10,15 mg/l M OTH LANGE LCK 385, LCK 386 TOC 9,95 mg/l M OTH LANGE LCK 385, LCK 386 TOC 46, mg/l M OTH LANGE LCK 385, LCK 386 Zn 0,03 mg/l M OTH ICP-MS Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr BräddAnl Del U - Toal U Mindre än Från ARV Del U Mindre än BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Från ARV Del U BräddAnl Del U - Toal U Version: 1 7 / 11

28 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 86 Vaen-Hal 87 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Zn 0,03 mg/l M OTH ICP-MS Från ARV Del U Zn 0,07 mg/l M OTH ICP-MS BräddAnl Del U FA 4, /år M WEIGH - Toal U 88 Åervinnin g-exern 89 Åervinnin Avfall, ej 256, /år M WEIGH - Toal U g-exern FA 90 ER Ansl.pe-in , pe M OTH Beräkna - Toal In d på flöde 91 ER Ansl.pers , s M OTH Beräkna - Toal In på flöde 92 ER Ansl.pe-o , pe C OTH Räkna - Toal In på 70 g BOD7/dyg n, pe 93 ER Ansl.-ill , pe E - Toal In 94 ER BOD , kg/år M OTH OTH - Toal In SS-EN ER COD-Cr , kg/år M OTH LCK Toal In 96 ER El.energi 37, GWh/å M OTH - Toal In r Energimä ning 97 ER NH4-N , kg/år M OTH ISO/DSI - Toal In ER N-o , kg/år M OTH LANGE - Toal In LCK 138, LCK 338 Version: 1 8 / 11

29 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 99 ER P-o , kg/år M OTH SS-EN ISO 6878: ER Maxgvb , pe C OTH Kalkylerad från BOD7 Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr - Toal In - Toal In Normal variaion 101 Slam SlamT-arv 8000, TS/år M WEIGH - Toal Inom 102 Slam TS-o 26,2 % M OTH - Toal Inom SS Slam-Hal Ag 2,6 mg/kg TS M OTH ICP-MS /AFS - Toal U 104 Slam-Hal As 5,1 mg/kg TS 105 Slam-Hal Cd 0,78 mg/kg TS 106 Slam-Hal Cr 18,7 mg/kg TS 107 Slam-Hal Cu 465, mg/kg TS 108 Slam-Hal GF-o 72,9 % M OTH 109 Slam-Hal Hg 0,55 mg/kg TS M OTH ICP-MS M OTH ICP-MS M OTH ICP-MS M OTH ICP-MS SS modifierad M OTH ICP-MS /AFS - Toal U - Toal U - Toal U - Toal U - Toal U - Toal U Version: 1 9 / 11

30 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För KÄPPALAVERKET( ) år: 2015 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe 110 Slam-Hal NH4-N 16000, mg/kg TS 111 Slam-Hal Ni 18,5 mg/kg TS 112 Slam-Hal Nonylfenol 12, mg/kg TS 113 Slam-Hal N-o 58380, mg/kg TS 114 Slam-Hal PAH 0,89 mg/kg TS 115 Slam-Hal Pb 19,7 mg/kg TS Meo d Meodkod Meodbes krivning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr M OTH S Mehods 18h 4500 mod - Toal U M OTH ICP-MS - Toal U M OTH SNV - Toal U 3829/4199 M OTH SS-EN - Toal U M OTH SNV Toal U M OTH ICP-MS M OTH SNV 3829/ Slam-Hal PCB 0,04 mg/kg TS 117 Slam-Hal ph 7,6 ph M OTH SS-EN ISO 15933:201 - Toal U - Toal U - Toal U Slam-Hal P-o 31700, mg/kg M OTH SS-EN - Toal U TS 6878: Slam-Hal Zn 606, mg/kg M OTH ICP-MS - Toal U TS 120 Åkermark SlamT-arv 4246, TS/år M WEIGH - Toal U 121 Anl.jord-no SlamT-arv 0, TS/år M WEIGH - Toal U rmal P 122 Anl.jord-hö SlamT-arv 1748, TS/år M WEIGH - Toal U g P Version: 1 10 / 11

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Miljörapport 2012 Ekebyverket

Miljörapport 2012 Ekebyverket Miljörappor 2012 Ekebyverke Eskilsuna Energi och Miljö Posadress: 631 86 Eskilsuna Besöksadress: Kungsgaan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisaion...

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012 Digital GIS Maps Höganäs Höganäs kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Höganäs kommun 20122 Sidan 2. (11) Innehållsförteckning 1. Slamanvändning 2012... 3 2. Översiktkarta över slamspridning

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet.

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet. 12. Naionella mål Kapile om rekreaion berör de naionella folhälomålen nionde målområde om fyik akivie. Kommunen övergripande mål Kommunen ka ge goda föruäningar för e variera ubud av friid- och kulurliv.

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet?

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet? Föreagsekonomiska Magiseruppsas Insiuionen Höserminen 2004 Opimal prissäkringssraegi i e råvaruinensiv föreag Kan de ge förbärad lönsamhe? Förfaare: Marin Olsvenne Tobias Björklund Handledare: Hossein

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Helsingborgsexpressen

Helsingborgsexpressen RAPPORT E högklaig bukoncep för linje 1 Helingborgexpreen Förlag ill genomförande 2015-11-12 Läanvining Dea är en ammanfaande rappor för aningen på Helingborgexpreen, e högklaig bukoncep för linje 1. De

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

bra boende Mer än Nr 4 /2006

bra boende Mer än Nr 4 /2006 Mer än bra boende Nr /00 Trivsamma hem! den sora flyardagen Flybilar i kö, vänan på hissen. En grusbil insängd. Trång, rång. Halvfärdiga markyor, sängsel för a hålla obehöriga bora från inilliggande byggarbesplas.

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Norrköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

Miljörapport 2013. Bilden visar rötningsförsök i labbskala

Miljörapport 2013. Bilden visar rötningsförsök i labbskala Miljörapport 2013 Bilden visar rötningsförsök i labbskala Käppalaförbundet 2 (21) Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...3 2. TILLSTÅND...5 3. ANMÄLNINGSÄRENDEN BESLUTADE UNDER ÅRET...5 4. ANDRA

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

KS Recycling växer så det sprakar. Från 11 000 till 25 000 ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen 3 3.15

KS Recycling växer så det sprakar. Från 11 000 till 25 000 ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen 3 3.15 SYSAV 3 3.15 Four Fi Challenge ifrågasäer konsumionen Från 11 000 ill 25 000 on per år KS Recycling växer så de sprakar VÅGKORTEN BYTTA SPILLEPENG SIST UT MED DET NYA SYSTEMET FÖR IN- OCH UTVÄGNING NY

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rappor ÅRSKOSTNADER NUMMER 79 KOD Aal.920 APRIL 97 ERS - KBS-ANVISNINGAR NR DATUM ANM Regler för

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik?

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik? Har Sveriges Riksbank blivi mer flexibel i sin penningpoliik? En analys av rekursiv skaade Taylorregler baserade på realidsdaa Henrik Siverbo Kandidauppsas Lunds Universie, Naionalekonomiska insiuionen

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer