Installations- och skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och skötselanvisning"

Transkript

1 SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Förord Tack för di köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas a den kommer a uppfylla dina förvänningar och ge dig många års energieffekiv uppvärmning. I föreliggande insallaions- och sköselanvisning går de a läsa om hur insallaion, drif, service och underhåll ska uföras för a säkersälla rä funkion. De är därför vikig a manualen läses noggran innan sar eller service av enhe. Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker ill följd av felakig insallaion, felakig felsökning eller felakig underhåll. Med vänlig hälsning, Gullberg & Jansson AB FÖR DITT EGET MIE Fyll i uppgiferna nedan. De kan vara bra a ha ill hands om någo händer. Produk: Insallaör: Telefon: Serienummer: Insallaionsdaum:! Insallaionsbevise för regisrering hos Gullberg & Jansson AB medföljer vid insallaion. De är vikig a du fyller i och posar dea snaras! Med reservaion för evenuella ryckfel och konsrukionsändringar. Felolkning, evenuella uppenbara ryckfel och konsekvenser som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.

3 Innehållsföreckning Allmän informaion Produkbeskrivning 4 Funkionsprincip 4 Ingående delar och illbehör 5 Vikig informaion 5 Transpor och förvaring 5 Insallaion 5 Användning och drif 5 Underhållsruiner 5 Service och suppor 5 Övrig 5 Checklisa insallaion 6 Villkor för garani 6 Säkerhesföreskrifer 6 Insallaion Principskiss 7 Placering av enheen 7 Uppsällning 7 Avsånd ill poolen 8 Avledning av kondensvaen 8 Röransluning 8 Bypasskoppling 8 Elekrisk insallaion 8 Uppsar av enheen 8-9 Underhåll, service och felsökning Vinerdränering 13 Underhåll 13 Felsökning 13 Felkodsabell 13 Felsökningsschema 14 Teknisk beskrivning Kopplingsförklaring PC Elschema 16 Enfasansluning 16 Trefasansluning 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenplacering 18 Tekniska daa 19 Må och ansluningar 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenplacering 20 Tekniska daa 21 Må och ansluningar Användning och drif Beskrivning av ED-konrollen 10 Hur du ändrar drifsparamerar 10 Hur man väljer drifsläge 11 Konrollera givarvärden 11 Insällning av klocka 12 Timerinsällning och akivering 12 Avakivering av imer 12

4 1 Allmän informaion I dea kapiel ges bakgrundsinformaion om de poolvärmepumpar som omfaas av föreliggande insallaions- och sköeselanvisning. Här preseneras också särskil vikig informaion, villkor för garani och säkerhesföreskrifer. Dea kapiel vänder sig såväl ill användare som insallaör. Produkbeskrivning Modellerna V15/V20/V30/V30-3P/V60-3P sam H15/H20/ H30/H30-3P/H40/H60 är en serie speciell framagna luf/ vaenvärmepumpar avsedda för energieffekiv uppvärmning av swimmingpooler eller spapooler. Modellerna är uvecklade och designade för nordisk klima av Gullberg & Jansson AB. Poolvärmepumparna är konsruerade för a arbea med god verkningsgrad och låg ljudnivå. Samliga modeller har: Tianvärmeväxlare som mosår klor- och salvaen Miljövänlig och effekiv köldmedium (R410a)* Rosfri kabine Digial ED-konroll med imer Dynamisk avfrosningsfunkion för förlängd poolsäsong Flödesvak och unionskopplingar för säker drif och enkel insallaion * H60 är med köldmedium R407c Funkionsprincip Poolvärmepumparna används främs för uppvärmning men kan även användas för kylning. Modellerna syrs via flödesvak och för a de ska fungera måse således poolens cirkulaionspump vara igång. Poolvärmepumpen arbear mes energieffekiv med små skillnader i emperaur mellan in- och ulopp. Rekommendaionen är 1-2 graders skillnad mellan in- och ulopp. Vaenflöde regleras via en bypasskoppling. äs mer om bypasskoppling i avsni 2 Insallaion. Samliga modeller är uvecklade för a garanera god verkningsgrad i nordisk klima. Vikig är dock a vara medveen om a verkningsgraden är beroende av omgivande uomhusemperaur sam emperaur på poolvane. Värmepumpen kan därför upplevas olika effekiv under olika delar av åre beroende på de yre förusäningarna. Vid säsongssar, när vane är kall i poolen, behöver värmepumpen arbea koninuerlig under en längre id för a rä emperaur i poolen ska erhållas. är poolvane uppnå önskad emperaur sannar värmepumpen auomaisk och sarar igen vid behov. De är allid ekonomisk a äcka över poolen när den ine används, speciell naeid. Ca % av värmen försvinner från poolens vaenya. En överäckning minskar också värmepumpens drifid. Gullberg & Jansson värmepump ska allid vara insallerad uomhus, efersom den hämar sin energi från den omgivande lufen. Den måse vara väl venilerad och får ine sängas in eller på anna sä skärmas av så a lufcirkulaionen försvåras. Rundgång av lufen mellan insug och ublås försämrar verkningsgraden. Undvik insallaion nära känsliga väggar, som.ex. sovrumsvägg. Fros eller is kan bildas på värmepumpens förångare. Dea är hel normal. En auomaisk avfrosningscykel sarar då för a smäla bor isen. Efer avfrosningscykeln sarar värmepumpen si normala program och forsäer a värma poolen. Modellerna är främs avsedda för pooluppvärmning under maj - sep vilke kan anses vara en normal poolsäsong. Poolvärmepumpens normala arbesområde är mellan 5 och 40 C uomhusemperaur sam mellan 15 och 40 C vaenemperaur. Möjlighe a använda modellerna under uökad säsong finns, då värmepumparna forsäer a gå även vid låga uomhusemperaur. De är dock vikig a ha i åanke a en jusering av de fabriksinsällda avfrosningsparamerarna kan behöva ske, a en värmeslinga kan behöva moneras sam a den verkliga ueffeken sjunker med den lägre uomhusemperauren. Vikig a observera är även a sönderfrusna värmeväxlare ej omfaas av garanin. Beslu om vinerdrif ligger på sluanvändarens ansvar. Klorinaor POO Sandfiler Principskiss för insallaion av H- och V-serien Cirkulaionspump 4

5 Allmän informaion Ingående delar och illbehör 1. Huvudenhe 2. Insallaionsillbehör Insallaionsanvisning Unionskopplingar Dämpande gummiklossar Vineräcke! Insallaionsmaerial finns förpacka inui maskinen. Monera bor serviceluckan vid insallaion och plocka u maeriale. Observera a rör ill insallaion sam bypasskoppling anskaffas av poolmonör. Vikig informaion Transpor och förvaring Avsedda modeller ska ransporeras sående. Orsaken är a upphängningen inui kompressorn kan a skada om enheen läggs ned. Om värmepumpen luas vid insallaion eller ömning bör dea ske försikig och under så kor id som möjlig. Orginalemballage är avse a användas för a minska risk för ransporskador Ta bor emballage och konrollera före moneringen a värmepumpen ine har blivi skadad under ransporen. Anmäl evenuella ransporskador ill spediören. Insallaion Poolvärmepumpen ska insalleras av en kvalificerad insallaör och placeras uomhus. Enheen ska så sabil, rak och upphöjd från marknivå. Tillse sabil och plan underlag.ex. rädgårdsplaor, beongfundamen, leca-block eller dylik. Vid placering ska hänsyn as ill ljudubredningen. Placering av enheen ska göras så a ljud från kompressor och fläk sör omgivningen så lie som möjlig. Vid avfrosning och drif kan sörre mängder smäl- och kondensvaen avges. God dränering och avrinning är därför vikig a illse. Enheerna ska så fri så a lufen ine hindras a passera förångaren. Undvik placering som innebär rundgång av kalluf efersom dea minskar värmepumpens effek. Användning och drif Paramerarna i displayen är fabriksinsällda och behöver normal se ej juseras. Temperauren är insälld på 27 C. Om du vill höja emperauren konrollera då så a dina önskemål om högre emperaur ine srider mo evenuella garanier på poolbygge i övrig. Underhållsruiner De är vikig a dränera poolvärmepumpen på vaen inför vinern. Maerialgaranin omfaas ine av frysskador pga. brisande underhåll. Vid vinerdränering kan även värmeväxlaren spolas ur för a avlägsna evenuella kvarlagringar. äs mer om dränering i avsni 4 - Underhåll, service och felsökning. Tillse regelbunde a insugsgallre ine blockeras av löv, snö eller anna. Vidare ska uppsik hållas vid kallare väderlek så a ine för mycke fros eller is byggs upp under enheen. Vid behov kan yerhölje rengöras med fukad rasa. Försikighe bör iakagas så a enheen ej repas. För maximal ybesändighe rekommenderas a yan vaxbehandlas mins en gång om åre. Service och suppor Poolvärmepumparna är konsruerade för illförlilig drif och lång livslängd. Om e fel uppsår ska du allid a konak med den insallaör som uför insallaionen. Om insallaören i sin ur bedömer a de rör sig om e maerial eller fabrikaionsfel, ar denne konak med oss för konroll och ågärd av skadan. Ange allid produkens serienummer. umre finner du på märkplåen under ED-displayen. En grundläggande guide för felsökning finns presenerad i avsni 4 Underhåll, service och felsökning. Övrig Enheen får endas repareras av kvalificerad insallaör eller på aukoriserad verksad. Vid reparaion ska originalreservdelar användas. De går bra a kombinera solfångare och värmepump men ag konak med åerförsäljare eller G & J vid osäkerhe kring insallaionen. De är vikig a undvika a koppla varm solfångarvaen direk ill poolvärmepumpen. Om solfångarvane blir allför varm riskerar du a försöra värmepumpen. Insallaionsbevise för regisrering hos Gullberg & Jansson AB medföljer vid insallaion. De är vikig a du fyller i och posar dea snaras! 5

6 Allmän informaion Checklisa insallaion Följande checklisa ger en allmän beskrivning av hur insallaionen går ill. Placera värmepumpen på e fas och horisonell underlag. Tillse god avrinning sam illräcklig lufinag. Öppna serviceluckan och plocka fram de medföljande insallaionskie. Försäkra dig om a samliga ingående delar finns med. Monera värmepumpen med bypass i serie efer sandfilre. Var noga a monera in- och ulopp rä. Anslu el Drifsä. Var noga med a illse illräcklig cirkulaion före uppsar Jusera flöde ill poolvärmepumpen ill rä nivå Konrollera insällningar via displayen. Villkor för garani Sysemes ingående delar ska ransporeras, förvaras, insalleras och användas i enlighe med manualens föreskrifer. Repareraion ska ske av ackredierad insallaör. Originaldelar måse användas vid reparaion. Om villkoren ovan överräds ogiligförklaras garanin. Säkerhesföreskrifer Följande säkerhesföreskrifer är särskil vikiga a beaka vid hanering, insallaion och användning av värmepumpen: Ingrepp i produkens kylsysem får endas uföras av behörig person. Bry allid srömmen inför ingrepp i syseme äs mer om insallaionen i avsni 2. 6

7 700mm 2 Insallaion I dea kapiel ges en omfaande insallaionsbeskrivning. Dea kapiel vänder sig ill främs insallaören men kan även läsas av sluanvändaren för en ökad försåelse. Principskiss Klorinaor POO Sandfiler Cirkulaionspump Se eikeer på enheen före ansluning av in- och ulopp. Placering av enheen Poolvärmepumpen kommer a fungera bra under följande förusäningar: Tillräcklig lufillförsel Tillräcklig vaencirkulaion Rä elinsallaion Poolvärmepumpen kan i princip placeras var som hels uomhus. Placera dock ine poolvärmepumpen insängd med begränsad illgång ill lufinag och lufublås (Se bild nedan). Överbyggnad med ak behövs ej. Om du ändå vill bygga in din värmepump, änk på a ublåslufen måse komma u ordenlig! Dea gäller särskil de verikala modellerna. Se illusraion nedan för horisonell och verikal fläkmodell mm Uppsällning Poolvärmepumpen ska placeras på e fas, horisonell underlag och bör ine sällas inill eller moneras med hållare på känsliga väggar av lä konsrukion. Placering ska göras så a ljud från kompressor och fläk sör omgivningen så lie som möjlig. Enheen ska så sabil, rak och upphöjd från marknivå. Tillse sabil och plan underlag.ex. rädgårdsplaor, beongfundamen, leka-block eller dylik. Vid avfrosning och drif kan sörre mängder smäl- och kondensvaen avges. God dränering och avrinning är därför vikig a illse. Vid drif kan upp emo 10 lier kondensvaen/h bildas. Enheen ska placeras så a lufillförseln ill förångarbaerie är fullgod. Annars riskeras försämrad effek och verkningsgrad. 800 mm 500 mm 700mm 500mm ufinag 300mm ufinag 2500mm Placering av verikal modell Placering av horisonell modell 7

8 Insallaion Avsånd ill poolen ormal insalleras poolvärmepumpen i ansluning ill poolens reningsverk för a minimera rördragning. Om rören isoleras blir värmeförlusen minimal såvida den oala rörlängden undersiger 30 m (poolvaen in och poolvaen reur). En grov uppskaning av värmeförlusen per 30 meer oal rörlängd är 0,6 kw per imme för varje 5 graders emperaurskillnad mellan poolvane och lufen som omger rören. Dea är likvärdig med en ökad körid av värmepumpen med 3-5 %. Avledning av kondensvaen I förångaren kyls uomhuslufen med ca 5-10 C. Vaenånga kommer då a kondensera på lamellerna ill förångarbaerie. Om luffukigheen är hög kan de bli åskilliga lier vaen per imme. De finns därför flera dräneringshål i boenplaan för a vane ska avledas. De är vikig a änka på a placera enheen så a kondensvane kan avledas på e bra sä.! Missa ine kondensvane för vaenläckage! Röransluning Poolvärmepumpen anslus mo poolens cirkulaionssysem med hjälp av medföljande 50 mm unionskopplingar. Skruvansluningen ill värmeväxlaren ska dras å för hand. En bypasskoppling ska moneras för a sälla in rä delflöde ill poolvärmepumpen, sam för a underläa service. Bypasskoppling Vi rekommenderar a en bypasskoppling moneras ill samliga insallaioner för a kunna reglera rä delflöde ill poolvärmepumpen. Rä delflöde innebär balanserad gång sam minska sliage på värmepumpens dyrase del, värmeväxlaren. Injusering av bypass För a jusera bypassen rä kan man göra på olika sä. E av de enklare säen kan man sammanfaa enlig följande: 1. å alla veniler vara öppna 2. Konrollera in- och uloppsemperaurerna, parameer A och b på displayen. Se avsni Om skillnaden ligger över 2 grader säng gradvis bypassvenilen ills skillnad ligger mellan 1-2 grader Om displayen visar EE3 så beyder de a flöde i syseme är för låg, bypassvenilen måse sängas mer för a öka flöde genom poolvärmepumpen. Öppna förs alla veniler för a enklare jusera in bypassen. Elekrisk insallaion Elansluningen görs i poolvärmepumpens kopplingsbox som finns bakom fronpanelen. En arbesbryare (med eller uan säkring) ska vara ansluen och synbar placerad vid enheen. Arbesbryaren skyddar mo oavsiklig sar vid.ex. service av enheen. Även om värmeväxlaren är elekrisk isolerad från resen av syseme och avskiljer poolvane från elekricie måse enheen ansluas ill jord för a uppnå fullgo korsluningsskydd. På ansluningsplinen finns yerligare en ansluning, 1 och 2. Denna ansluning kan användas om man önskar anslua en separa cirkulaionspump ill poolvärmepumpen. Se elschema i avsni 5 för mer dealjerad informaion om den elekriska inkopplingen.! Vid inkoppling av 3-fasmaskinerna måse faserna ligga i rä ordning, annars sarar ine maskinen. Sarar ine maskinen vid försa inkopplingen skifa om vå faser så kommer maskinen a sara. Uppsar av enheen Bypassvenil För a kunna värma upp pool- eller spavane måse poolens cirkulaionspump saras och vane måse cirkulera genom värmeväxlaren. Följande procedur bör användas vid uppsar av poolvärmepumpen för försa gången: 1. Sara poolens cirkulaionspump. Konrollera evenuell läckage och a de finns flöde ill och från poolen. 2. Slå på maningsspänningen och konrollera drifsinsällningarna via displayen. 3. Tryck på O/OFF på displayen, enheen ska sara efer några sekunder. 8

9 Insallaion 4. Efer några minuer, konrollera a ublåslufen är kallare än uomhusemperauren (5-10 ºC). 5. Soppa poolens cirkulaionspump och konrollera a poolvärmepumpen soppar auomaisk 6. å syseme gå dygne run ills önskvärd emperaur uppnås. Poolvärmepumpen slår av förs när den översigi den önskade emperauren med 1º. Poolvärmepumpen sarar därefer åerigen då emperauren i poolen undersiger den önskade emperauren med 1º. Flödesvak: Poolvärmepumpen är urusad med en flödesvak som hindrar sar vid oillräcklig vaenflöde. Tidsfördröjning: Kompressorn sarar efer en fördröjning på ca 1 min för a förhindra upprepade åersarer och kompressorsliage. Även e kor srömavbro akiverar sarfördröjningen på 1 min. 9

10 3 Användning och drif Beskrivning av ED-konrollen edan följer en beskrivning av ED-displayen. I respekive skärmbild visas de fabriksinsällda parameervärdena, vilka normal se ej behöver juseras. Vid drif, ryck för a konrollera den nuvarande sausen på enheen. Här kan; ingående vaen / ugående vaen / förångare / omgivningsemperaur, konrolleras. Om inga knappar! Observera a enheen ska vara i sandby ifall en parameer ska kunna ändras. har rycks in på 5 sekunder visar ED-displayen ingående vaenemperaur. är enheen sår i sandby visas klockan på displayen. Hur du ändrar drifsparamerar 1. Säll enheen i sandby med O/OFF-knappen. Klockan visas. 2. Välj parameer mellan 0-9 med pilangenerna. 3. Håll inne MODE samidig som du rycker på O/OFF. 4. är parameervärde blinkar kan insällning göras med pilangenerna. 5. Efer 5 sekunder visas klockan och insällningen är gjord. 6. Konrollera insällningen med pilangenerna. 7. Sara upp enheen igen med O/OFF-knappen. Tryck för a konrollera och sällla drifsparamerar TIMER O Tryck MODE för a ändra drifsläge Tryck O/OFF för a sara och sänga enheen Tryck för a sälla iden Tryck TIMER O för a sälla id för uppsar Tryck för a sälla id för avsängning TIMER O Parameer 0: Önskad poolemp. i kylläge. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 1: Önskad poolemp. i värmeläge. (15-40 C) Parameer 2: Tid mellan avfrosningar. (30-90 min) Parameer 3: Saremperaur för avfrosning. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 4: Soppemperaur för avfrosning. (0-30 C) Parameer 5: Maximal avfrosningsid (0-15 min) 10 Parameer 6: Anal sysem. OBS! Ändras ej!

11 Användning och drif TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 7: Auomaisk åersar vid srömavbro. (0 = ej / 1 = Ja) Parameer 8: (0 = Kylläge / 1 = Värmeläge el. kylläge / 2 = Används ej / 3 = Värmeläge) Parameer 9: Exern pump. (0 = Allid igång / 1 = Går samidig som kompressor) Hur man väljer drifsläge 1. Tryck på O/OFF för a sara enheen. Vid normal drif visar displayen inloppsemperaur sam drifsläge. 2. Om parameer 8 är sa ill 1 är de möjlig a bya mellan kyloch värmeläge genom a rycka på MODE. TIMER O Drifsläge insäll på uppvärmning TIMER O Drifsläge insäll på kylning Förklaring av givarvärden TIMER O TIMER O TIMER O Inloppsemperaur Uloppsemperaur Temperaur på förångarbaeri TIMER O TIMER O Hegasemperaur Omgivningsemperaur 11

12 Användning och drif Insällning av klocka 1. Tryck. Akuell id visas i displayen. 2. Tryck igen. Timslage blinkar och kan ändras med pilangenerna. 3. Tryck igen. Minuslage börjar blinka och kan ändras med pilangenerna. 4. Tryck igen för a spara iden. TIMER O Insällning av klockan Timerinsällning och akivering Enheen kan saras och sängas vid olika klockslag. De finns en sarimer och en soppimer. ysdioden ovanför respekive knapp indikerar a imern är akiverad. För a sälla in sarimer följ anvisningarna nedan: 1. Tryck TIMER O. Akuell imerid visas i displayen. 2. Tryck TIMER O igen. Timslage blinkar och kan ändras med pilangenerna. 3. Tryck TIMER O igen. Minuslage börjar blinka och kan ändras med pilangenerna. 4. Tryck TIMER O igen för a spara iden. TIMER O Insällning av sarimer Avakivering av imer 1. Tryck TIMER O eller. 2. Tryck. ysdioden slocknar och imern är nu avakiverad. TIMER O Insällning av soppimer För a sälla in soppimer följ anvisningarna nedan: 5. Tryck. Akuell imerid visas i displayen. 6. Tryck igen. Timslage blinkar och kan ändras med pilangenerna. 7. Tryck igen. Minuslage börjar blinka och kan ändras med pilangenerna. 8. Tryck igen för a spara iden. 12

13 4 Underhåll, service och felsökning Vinerdränering De är mycke vikig a komma ihåg a vinerdränera maskinen innan vinerförvaringen! Garanin gäller ine sönderfrusna ianvärmeväxlare! Dränering görs enkel genom a röransluningen ill in- och uloppsrören lossas och skruvas av. Konrollera därefer a all vaen runni u. I samband med vinerdränering är de en god idé a rengöra värmeväxlaren.! Vid minsa osäkerhe inför vinerdräneringen, konaka din åerförsäljare! Söndersprängda värmeväxlare ill följd av glömd vinerdränering omfaas ej av garanin! Konrollera srömillförseln och kabelansluningarna regelbunde. Skulle enheen fungera på e avvikande sä, säng av den och konaka er insallaör. Tillse koninuerlig a förångarbaerie är hel och ren. Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej högryckssprua. E koninuerlig underhåll garanerar maximal verkningsgrad. Vid behov kan yerhölje rengöras med fukad rasa. Försikighe bör iakagas så a enheen ej repas. För maximal ybesändighe rekommenderas a yan vaxbehandlas mins en gång om åre. Inför vinern dränera och äck över! Felsökning Underhåll Rensa pool-/spafiler regelbunde för a bibehålla illräcklig cirkulaion. Tillse regelbunde a område omkring enheen har bra avrinning och venilaion. Rengöring av värmeväxlaren ger god funkion och energibesparing. Dea görs enklas i samband med vinerdräneringen. Spola igenom värmeväxlaren med.ex. en rädgårdslang och öm ur ordenlig. På dea sä minskas risken för kvarvarande kloravlagringar. Felkodsabell 13 Om e fel uppsår ska du allid a konak med den insallaör som uför insallaionen. Om denne i sin ur bedömer a de rör sig om e maerial eller fabrikaionsfel, ar insallaören konak med oss för konroll och ågärd av skadan. Ange allid produkens serienummer. Vanliga frågor med svar finns också presenerad i bilagan. äs allid igenom denna innan du konakar din åerförsäljare. Vid felmeddelande försök a sara om anläggningen genom a slå av och på arbesbryaren. Om ine dea ine hjälper, försök lösa probleme enlig nedansående abeller och sara sedan om syseme igen. Drifsörning Felmeddelande Orsak Ågärd Givarfel inlopp PP1 Givare ej ansluen, kabelbro eller korsluning Konrollera eller by givare Givarfel ulopp PP2 Givare ej ansluen, kabelbro eller korsluning Konrollera eller by givare Givarfel förångare PP3 Givare ej ansluen, kabelbro eller korsluning Konrollera eller by givare Givarfel hegas PP4 Givare ej ansluen, kabelbro eller korsluning Konrollera eller by givare Givarfel uomhus PP5 Givare ej ansluen, kabelbro eller korsluning Konrollera eller by givare Högryckspressosa EE1 Gasryck för hög. Sara om enheen. Om fele kvarsår, konaka insallaör ågryckspressosa EE2 Gasryck för låg. Sara om enheen. Om fele kvarsår, konaka insallaör Flödesvak EE3 åg flöde eller inge vaen i syseme Konrollera vaenflöde och jusera evenuell bypass För hög emp.skillnad mellan inlopp och ulopp Anifrysskydd PP6 PP7 Oillräcklig vaenflöde, 12 C skillnad mellan inlopp och ulopp Inlopp under 4 C och ueluf 0 C eller kallare Kommunikaionsfel EE8 Ingen konak med syrenhe Konrollera vaenflöde Auomaisk värmeläge Konrollera ansluning mellan syrenhe och display

14 Underhåll, service och felsökning Felsökningsschema Drifsörning Orsak Ågärd 1. Värmepumpen sår i sandby. 1. Tryck på O/OFF-knappen. Insälld poolemperaur uppnås ej. Värmepumpen isar igen. Flödesvaken larmar EE3. 2. Värmepumpen sår i kylläge. 3. Värmepumpen är för lien för poolen. 4. Uomhusemperauren är för låg. 5. Poolens isolering är ine illräcklig. 6. Hegasemperauren är för låg. 1. Poolemperauren lägre än 15 C. 2. Ovanlig hög luffukighe. 3. Uomhusemperauren lägre än 5 C. Flöde är för låg. 2. Ändra drifläge ill värmeläge enlig avsni Sörre värmepump behövs. 4. Säsongen är över. Sörre värmepump behövs. 5. Överäckning krävs. 6. Hegasgivaren, parameer d, bör visa över 45 grader. Säll om paramerar för avfrosning ill högre soppemp och/eller längre avfrosningsid. Vid behov kör i kylläge för a smäla isen. Se avsni Konrollera a reningsverke är igång. 2. Konrollera sandfilre - backspola vid behov. 3. Konrollera bypassinsällningen. 14

15 5 Teknisk beskrivning Kopplingsförklaring PC1001 OUT3 OUT4 OUT5 AC OUT1 OUT2 C19 PC1001 C6 H GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD DI06 GD C16 r. Beeckning Beskrivning 1 OUT1 Syrsignal ill kompressorrelä (230 VAC) 2 OUT2 Syrsignal ill cirkulaionspump (230 VAC) 3 OUT3 Syrsignal ill fyrvägsvenil (230 VAC) 4 OUT4 Syrsignal ill fläkmoor (230 VAC) 5 OUT5 Syrsignal - används ej (230 VAC) 6 AC- olledning (230 VAC) 7 C1 / C2 Maningsspänning (12 VAC) 8 ET/GD/12V Displaykonroller 9 DI01/GD Exern On/Off-swich (digial ingång) 10 DI02/GD Flödesvak (digial ingång) 11 DI03/GD ågryckspressosasignal (digial ingång) 12 DI04/GD Högryckspressosasignal (digial ingång) 13 DI05/GD Mode inpu (digial ingång) 14 DI06/GD Sensoringång - används ej (digial ingång) 15 AI01/GD Sensoringång - används ej (analog ingång) 16 AI02/GD Ingående vaenemperaur (analog ingång) 17 AI03/GD Ugående vaenemperaur (analog ingång) 18 AI04/GD Förångarbaeries emperaur (analog ingång) 19 AI05/GD Uomhusemperaur (analog ingång) 20 AI06/GD Sensoringång - används ej (analog ingång) 15

16 Enfasansluning 16 FM C2 BK BU RED RED BU P K1 4V COMP RED BK WHT CR CC CS CR CC CS KM1 C1 CC KM1 CH KM1 FS HP P TC 4V BU Y/G BR FS FS P P HP HP RED P 2 2 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1001 K1 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 ET ET Conroller 4V 50K V15/20/30/40 H15/20/30 AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC FS 4V ET HP Uegivare Kompressor Förångargivare Fläkmoor Inloppsgivare Kompressorkonakor ågryckspressosa Uloppsgivare Transformaor Flödesvak Fyrvägsvenil Hegasgivare Högryckspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz P2 COM P10 O Sof sar R C OY FOR V20/30/40 H20/30 OY FOR V15 H15 230V 12V CH Kompressorvärmare C16 Elschema Teknisk beskrivning P K1 P H60 CC COMP CS CR CS C1 KM1 2 RED BU WHT RED BK 4V 4V CR CC CC 4V CH KM K4 FM1 C3 BU RED K4 FM2 C4 BU RED BK F F F K4 K4 KM-6 START CO COMP-R COMP-R Sof sar KM1 CR CR CR CR C2 ST ST 1 K1 1 CR AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC FS 4V ET HP Uegivare Kompressor Förångargivare Fläkmoor Inloppsgivare Kompressorkonakor ågryckspressosa Uloppsgivare Transformaor Flödesvak Fyrvägsvenil Hegasgivare Högryckspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz FS HP P TC BU Y/G BR FS FS P P HP HP 2 2 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1001 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 ET ET Conroller 50K 230V 12V C16

17 Teknisk beskrivning Trefasansluning RED BK WHT BU KM1 2 3 KM1 CH TO POWER SUPPY 400 VAC / 50 Hz 2 3 U1 V1 W1 RED BK WHT U V W 3 COMP (A) 14PM 2(B) 12 3(C) 3 2 KM2 P1 P2 P3 BK 2 3 C2 FM ORG AT Uegivare COMP Kompressor CH Kompressorvärmare CT Förångargivare ET Hegasgivare FM Fläkmoor FS Flödesvak HP Högryckspressosa H ED-indikaor IT Inloppsgivare KM1 Kompressorkonakor KM2 Pumpkonakor P ågryckspressosa OT Uloppsgivare PM Fasföljdsvak 4V Fyrvägsvenil TC Transformaor BU WHT 4V 4V 4V ORG 1 OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BU Y/G K1 KM1 1 2 OUT1 FS P KM2 K2 3 4 OUT2 FS FS P P HP HP HP C19 PC1001 C6 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller H DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 C16 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K V30-3P/V60-3P H30-3P 17

18 Teknisk beskrivning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenplacering Komponenplacering 1 Skyddsnä 2 Förångarbaeri 3 Värmeväxlare 4 Kompressor 5 Fyrvägsvenil 6 Plåkabine - opp 7 Fläkmoor 8 Plåkabine - höger 9 Skyddsplå 10 Elekronikbox 11 Transformaor 12 Elekronikbox - chassi 13 Elekronikbox - lock 14 Plåkabine - framsida 15 Kopplingsplin 16 Kopplingsplin 17 Syrenhe 18 Konakor 19 Fläkmoorkondensaor 20 Komressorkondensaor 21 PVC-kors 22 PVC-plaa (80 x 80 mm) 23 Plåkabine - chassi 24 Flödesvak 25 PVC-böj 26 Plåkabine - vänser 27 ED-display 18

19 Tekniska daa Teknisk beskrivning Modell V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Värmeeffek 1 kw 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26 Ineffek kw 1,2 1,7 2,6 2,6 3,5 5,0 Uppvärmningskapacie 2 m Drifspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Drifsröm A 5,23 7,50 11,4 4,47 15,2 8,5 Säkringssorlek A Kompressor Roaionskompressor Scrollkompressor Köldmediemängd (R410a) kg 1,0 1,2 1,3 1,3 1,9 2,1 Fläkförbrukning W ominell lufflöde m 3 /h judnivå (1 m) db(a) Vaenansluning mm 50 mm ominell vaenflöde m 3 /h 2,2 3 4,5 4,5 6 9 Tryckfall vid nominell flöde bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 Pressosabryvärde HP bar 44 (sluer igen vid 32 bar) Pressosabryvärde P bar 0,2 bar (sluer igen vid 1,5 bar) Höjd mm Bredd mm Djup mm Vik kg Värmeeffek uppmä vid 24 C / 19 C uomhusemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Inkommande vaenemperaur 27 C. 2 Uppvärmningskapacieen ska ses som rikvärden för en isolerad pool med överäckning naeid. Modellerna är främs avsedda a användas under perioden maj - sepember (normal poolsäsong). Må och ansluningar A B A E C D OUTET IET F G Må Modell V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

20 Teknisk beskrivning H15/H20/H30/H30-3P/H60 Komponenplacering Komponenplacering 1 Plåkabine - opp 2 Skyddsnä - baksida 3 Plåkabine - vänser 4 Fläkmoorsaiv 5 Skyddsnä - vänser 6 Fläkmoor 7 Propeller 8 Plåkabine - framsida 9 Skyddsgaller 10 Chassi 11 Skiljevägg 12 Fyrvägsvenil 13 Värmeväxlare 14 Elekronikbox 15 Servicelucka 16 Kompressor 17 Högryckspressosa 18 ågryckspressosa 19 Flödesvak 20 Plåkabine - höger 21 ED-konroll 22 Förångarbaeri 23 Fläkkondensaor 24 Kopplingsplin 25 Kompressorkondensaor 26 Fläkrelä 27 Kompressorrelä 28 Syrenhe 20

21 Tekniska daa Teknisk beskrivning Modell H15 H20 H30 H30-3P H60 Värmeeffek 1 kw 6,8 9,2 13,8 13,8 26 Ineffek kw 1,2 1,7 2,6 2,6 5,0 Uppvärmningskapacie 2 m Drifspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 230 VAC Drifsröm A 5,23 7,50 11,4 4,47 23,39 Säkringssorlek A Kompressor Roaionskompressor Scroll Köldmediemängd (R410a) kg 1,0 1,0 1,2 1,8 2,1 (R407c) Fläkförbrukning W ominell lufflöde m 3 /h judnivå 2 db(a) Vaenansluning mm 50 mm ominell vaenflöde m 3 /h 2,2 3 4,5 4,5 9 Tryckfall vid nominell flöde bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 Pressosabryvärde HP bar 44 (sluer igen vid 32 bar) Pressosabryvärde P bar 0,2 (sluer igen vid 1,5 bar) Höjd mm Bredd mm Djup mm Vik kg Värmeeffek uppmä vid 24 C / 19 C uomhusemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Inkommande vaenemperaur 27 C. 2 Uppvärmningskapacieen ska ses som rikvärden för en isolerad pool med överäckning naeid. Modellerna är främs avsedda a användas under perioden maj - sepember (normal poolsäsong). Må och ansluningar B A C F Må Modell H15 H20/H30 H30-3P A B C D E F G H 92, OUTET D G IET H E 21

22 H60 Waer Oule 1250 mm Waer Inle 470 mm 440 mm 720 mm 1120 mm 22

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V80-3P/V130-3P/V20-3P Rev. 201.1 Förord Tack för di köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas a den kommer a uppfylla dina förvänningar och ge dig

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning AquaHea 6/9/13/13-3P Rev. 2015.1 Förord Tack för di köp av en poolvärmepump. Vi hoppas a den kommer a uppfylla dina förvänningar och ge dig många års energieffekiv uppvärmning.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Förord Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P

S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P SV Installations- och skötselanvisning S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 15 / 20 / 30 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide SV EN Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide R1-G / R15-G / R0-G / R30-G / R30-3PG Rev. 014.1 Förord Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPASRW-15/20 Rev. 2009.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren SV Installations- och skötselanvisning Frånluftsberedaren GJHWHP-80 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1S-15/20/30/60 Rev. 2010.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Aestuver. baserade skivor

Aestuver. baserade skivor esuver Brandskyddsskivor fermacell yp fermacell ESTUVER esuvercemenaserade cemenskivor aserade skivor 2 Brandinklädnad av alkar oc med esuver Skivans uppyggnad ESTUVER skivan är illverkad av sand, cemen,

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

SV Installations- och skötselanvisning

SV Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning DQ30/40/70 Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3 Minnesverky Sakleare Tankekaror Fickminne/MP Loc8or Plus Pack Locaorn använder en unik kombinaion av ljud och bild ör a uida di ill dina borappade saker. Du kan vara upp ill 18 meer irån den a som sier

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw G ULLBERG & J ANSSON Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler 6,8 135 kw Å R K O M P R E S S O R G A R A N T - 5 I Datablad vertikala poolvärmepumpar för utomhuspooler (6,8-26 kw) Storsäljare på

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installasjons- og driftsanvisning

Installations- och skötselanvisning DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installasjons- og driftsanvisning SV DA O E Insallaions- och sköselanvisning Insallaions- og vedligeholdelsesvejledning Insallasjons- og drifsanvisning Insallaion and insrucions manual P08/P12/P15/P20/P30 s,1 s,21 s,41 s,61 Rev. 2017.1

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Miljörapport 2012 Ekebyverket

Miljörapport 2012 Ekebyverket Miljörappor 2012 Ekebyverke Eskilsuna Energi och Miljö Posadress: 631 86 Eskilsuna Besöksadress: Kungsgaan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisaion...

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se yh e t 20

Läs mer

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT nsiuionen för fysik och maerialveenskap Beng Lindgren, jan 9 LABORAON ELEKRSK MÄEKNK OCH MÄNSRMEN Mål: A kunna hanera de vanligase mekaniska och elekriska mäinsrumenen. A kunna koppla upp enklare elekronikkresar

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer