SE Bruksanvisning HSS732BSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE Bruksanvisning HSS732BSC"

Transkript

1 SE Bruksanvisning HSS7BSC

2 Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska funkioner spisen är urusad med. Förs i bruksanvisningen kommer vikiga faka om sãkerhe. Näsa avsni visar spisens manöverpanel och vilka illbehör som medföljer. Här finns också en översik över de olika ugnsfunkionerna. Tabellerna med eempel på hur du kan baka och laga ma i ugnen och på spisen är uppbyggda så a du seg för seg ser vilka insällningar du ska göra. Här finns ypiska maräer med uppgifer om lämplig illagniskärl. Vilken fals plåen/gallre ska skjuas in på och vilka insällningar som ger bäsa illagningsresulae. För a spisen ska förbli i fin skick så länge som möjlig finns i slue av bruksanvisningen råd om skösel och rengöring. Och skulle de bli någo fel på spisen finns råd om gur du själv kan avhjälpa enklare fel. Innehållsföreckningen är uförlig så a du snabb ska hia de avsni du lear efer.

3 Innehåll Innehåll Före ansluning Före ansluning 6 Förpackningsmaeriale och den gamla spisen 6 Uppsällning och ansluning Till insallaören 7 Nivåjusering 8 Tippskydd 8 Vikig a vea Säkerhesanvisningar 9 Så undviker du skador på spisen 10 Om spisen Beskrivning av spisen 11 Manöverpanelen 1 Barnspärr 14 Ugnsfunkioner 15 Ugnens inredning och urusning 16 Före försa användningen Kokplaorna 17 Ugnen 17 Malagning på hällen Hällen 17 Gör så här 18 Normalkokplaor 18 Snabbplaa med röd prick 18 Så sparar du värdefull energi 19 Bröd, kakor och småkakor 0 Råd och ips vid bakning 4 Kö, fågel, fisk 7 Tips om sekning och grillning 1 Puddingar, graänger, varma smörgåsar Djupfrysa färdiglagade produker Konservering 4 Skösel och vård Usidan 6 Hällen 6 Ugnen 6 Kokplaorna 7 Udragslådan 7 Plåar/galler 7 Råd vid fel 8 Reservdelar 8 Bye av ugnslampa 8 Konsumen-besämmelser Service 9 E-Nr. och FD-Nr

4 Före ansluning Uppsällning och ansluning Före ansluning Förpackningsmaeriale och den gamla spisen Läs noga igenom helabruksanvisningen innan spisen används. Här finns vikig informaion om säkerhe, användning och skösel. Spara bruksanvisningen ill den som ev. överar spisen efer dig. Konrollerna a hällen ine skadas,.e. a glaskeramiken eller den omgivande ramen uppvisar repor. Spisen får ine användas om den är skadad. Se ill a förpackningsmaeriale as om hand på e miljörikig sä. Våra produker ransporeras ofa långa vägar varför förpackningen effekiv måse skydda mo skador. Lägg dock märke ill a förpackningen allid är minsa möjliga. All förpackningsmaerial är miljövänlig och kan åervinnas. Träsöden har ine behandlas med kemikalier. Pappen besår ill % av reurpapper. Plasen är av polyeen (PE), banden av polypropen (PP) och de södämpande maeriale av freonfri polysyren (PS). Plasmaerialen är rena kolväeföreningar och kan åervinnas. Uppsällning och ansluning Till insallaören: Monering och ansluning får endas uföras av behörig fackman. Denne ska illse a de lokala elföreskriferna eferföljs. Vid felakig ansluning gäller ine konsumenbesämmelserna. Enlig gällande besämmelser måse frånskiljare användas. Använd en konak med en konaköppning om mins mm och allpolig frånslagning. Om spisen anslus ill vägguag är de ine nödvändig om uage kan nås av användaren. Produker urusade med elkonaker får endas ansluas ill jordade vägguag som insalleras enlig gällande föreskrifer. Spisen uppfyller kraven beräffande uppvärmning enlig gällande besämmelser för brandskyddsklass Y. Spisen får endas placeras med ena korsidan mo högskåp eller vägg. Spisen illhör skyddsklass 1 och skall vara ansluen med skyddsjord. Använd ansluningsledning yp H 05 W-F eller likvärdig. Hör med kommunen eller de lokala renhållningsverke var du kan lämna gamla produker och förpackningsmaerial så a de as om hand på bäsa miljörikiga sä. Genom a maeriale därefer kan bearbeas och åervinnas bidrar du ill a spara på råvaror och dessuom reducerar du mängden sopor. Försör den gamla spisen innan den lämnas ill skroning. Dra förs u konaken ur väggen och klipp av sladden så nära spisen som möjlig. 6 7

5 Uppsällning och ansluning Vikig a vea Nivåjusering Spisen måse så plan för a.e. fee ska fördela sig jämn i sekpannan. Konrollera genom a placera e vaenpass på spisens hällram. Förs på spisens vänsra eller högra sidokan, därefer på framkanen. Vid behov kan du från sockelns framsida jusera (5 mm) spisens föer och hjul. Använd en polygrip för a jusera de främre föerna och en kryssmejsel ill de bakre hjulen. För a jusera hjulen i bakkan as förs de båda äckskydden som sier i sockeln framill bor. Vikig a vea Säkerhesanvisningar Spisen uppfyller illämpliga besämmelser för elekrisk urusning. Reparaioner får endas uföras av fackman godkänd av illverkaren. Felakig uförda reparaioner kan innebära sor fara för användaren. Usidan av spisen och kärl som används vid illagningen blir varma när produken används. Ugnsurymme, värmeelemenen och ångusläppe blir mycke hea. Håll därför allid små barn bora från produken. Håll arbesplasen under särskil noga uppsik vid illagning i mycke fe eller olja efersom de lä kan självanändas om de överheas. Försök aldrig släcka en ev. eld genom a hälla vaen över fee/oljan. Risk för brännskador! Lägg e lock över kärle så a elden kvävs. Säng av kokzonen. Håll sladdar ill andra elekriska apparaer bora från varma kokzoner resp. en varm ugnslucka. De isolerande skike på sladdarna kan skadas. Förvara inga brännbara föremål inui ugnen. De kan börja brinna om du av missag råkar slå på värmen. Lägg heller aldrig brännbar maerial ovanpå hällen. Skruva genas ur säkringen om produken skadas. Denna produk får endas användas för illagning av ma. Denna produk uppfyller kraven beräffande uppvärmning enlig gällande besämmelser. Srömsällarna och ugnsluckans handag blir varma när produken används under lång id i höga emperaurer. Tippskydd mm 51-57mm Som medföljande illbehör finns e beslag (W) och vå skruvar med illhörande plugg. I spisens baksida finns e förborra hål. Monera ippskydde på följande sä: 1. Jusera spisen i höjdled så a överkanen är jäms med omgivande bänkskivor.. Skruva fas beslage (W) i väggen med hjälp av de medföljande skruvarna och pluggen (se bredvidsående skiss). Måen ugår från de omgivande bänkskivornas överkan. Se nedansående abell. Var försikig vid borrningen så a inga ledningar skadas!. Säll spisen så a de förborrade håle i spisens baksida är mi framför de i väggen fasskruvade beslage. Skju därefer in spisen hel ills den sier fas. 8 9

6 Vikig a vea Om spisen Så undviker du skador på spisen Lägg ine en plå direk på ugnens boen. Lägg heller aldrig aluminiumfolie direk på boen. Då hindras värmeillförseln och bak- och sekider sämmer ine längre. Dessuom kan emaljen skadas. Häll aldrig vaen direk på yorna i en varm ugn. Emaljen kan skadas. Fruksaf som droppar kan lämna fläckar efer sig som ine går bor ens med ugnsrengöringsmedel. Använd därför gärna den djupa långpannan ill safiga frukkakor och liknande. Så eller si aldrig på ugnsluckan. Ugnsluckan måse gå a sänga ordenlig. Håll därför allid yorna på och kring luckan rena från smus. Lägg aldrig föremål (.e. plåar/galler) i udragslådan medan de är hea. De kan skadas. Beskrivning av spisen Manöverpanel med funkionsvred, ermosavred och srömsällare ill hällen Ångusläpp för ugnen. Var försikig efersom he ånga srömmar u! Häll Barnspärr Ugnslucka Udragslåda 10 11

7 Om spisen Om spisen Manöverpanelen Srömsällare ill hällen med konrollampor Effeklägen = lägsa effekläge 6 = högsa effekläge Funkionsvred ill ugnen Välj mellan följande ugnsfunkioner: över- och undervärme s undervärme r övervärme grill snabbuppvärmning Termosavred ill ugnen med konrollampa Välj mellan följande lägen: emperaur i C När du vrider på funkionsvrede änds ugnsbelysningen. Vrid därför allid funkionsvrede ill läge 0 när ugnen ine ska användas mer. När du vrider på ermosavrede änds signallampan. Lampan slocknar när insälld emperaur uppnås men änds igen när emperauren sjunker under den insällda vavrid ugnen värms upp igen. 1 1

8 Om spisen Om spisen Barnspärr Gör så här Ugnen är urusad med barnspärr för a hindra barn från a kunna nå in i ugnen när den är he. Spärren sier uppill i ugnen. Tryck spärren uppå samidig som du öppnar luckan. När barnspärren ine längre behövs kan den as bor. 1. Öppna luckan.. Lossa skruvarna ill spärren och a bor den.. Sä illbaka de vå skruvarna. Ugnsfunkioner Välj mellan följande ugnsfunkioner. Här finns opimal illagningssä för varje rä. Över- och undervärme Värmen fördelas över och under de som illagas. Idealisk när du lagar ma eller gräddar på en fals i age. Passar även bra ill mager kö, ugnspannkaka, sora mabröd och rullåra. Undervärme Värmen kommer bara underifrån. Idealisk när du illagar ma i errin, puddingar i vaenbad och när du vill ha era knaprig kakboen. Övervärme Värmen kommer bara ovanifrån. Använd övervärme ill graänger, när du vill ge en rä vacker brun ya eller har en kaka med grädde ovanpå som du vill färgsäa. Grill Hela yan av grillelemene värms upp varför de går bra a grilla flera kösycken, korvar ec. samidig. Snabbuppvärmning Ugnen värms på mycke kor id. Värme från grillelemene kombineras med undervärme. Gör så här: 1. Vrid funkionsvrede ill läge.. Säll in önskad emperaur. Funkionslampan för ugnen änds. Signalampan för ugnsemperauren slocknar när insälld emperaur uppnås.. Vrid då funkionsvrede ill önskad ugnsfunkion och säll in maen/seken ec. i ugnen

9 Ugnens inredning och urusning Om spisen Plåar och galler kan placeras i 4 olika höjdlägen. Före försa användningen/malagning på hällen Före försa användningen Kokplaorna Koppla på kokplaorna en i age (uan kasruller) under minuer på högsa effek. Viss luk uppsår när fee bränns bor. Venilera köke ordenlig. Ugnen Lå den sängda ugnen vara påsa i 60 minuer. Vrid funkionsvrede ill symbolen för över- och undervärme och säll in ermosavrede på 50 C. Viss luk uppsår när fee bränns bor. Venilera köke ordenlig. Obs! Nya plåar kan slå sig försa gångerna de används men planar sedan åer u sig. Mörk, emaljerad bakplå. Malagning på hällen Hällen Ångusläpp Obs! He luf srömmar u har! Galler för kärl, kakformar, sekar, grillbiar och djupfrysa räer. Skju in gallre med ramen uppå. Långpanna för sora sekar och djupfrysa räer. Kan även användas under gallre som uppsamlingsfa för fe som rinner ner när du grillar direk på gallre. Normalkokplaor 14,5 cm Normalkokplaor 18 cm Fler plåar/galler finns a köpa hos service. Före försa användningen: Rengör ugn och plåar/galler med vaen med lie diskmedel. Ugnen behöver ine brännas ur. Snabbplaor 18 cm Snabbplaor 14,5 cm 16 17

10 Malagning på hällen Malagning på hällen Gör så här: Normalkokplaor Den gröna konrollampan börjar lysa så snar en kokplaa kopplas in. Så sparar du värdefull energi Så mycke ökar srömförbrukningen 450 % Genom a vrida srömsällarvreden å höger eller vänser kopplar du in önskad effek. 1 = lägsa effek 6 = högsa effek Den effek som krävs för a hålla 1,5 l vaen kokande: 190 W och en bra kasrull med lock 80 % Uppvärmning 1 eller Kokning 6 Uppkokning Forsa kokning efer behov högre eller lägre 150 % Snabbplaa med röd prick Sekning 6 4 Sekning ills fee är bryn Lägg sedam i maen och sänk ill ca. Uppnår önskad emperaur mycke snabb om den sälls in på högsa effek. Används i övrig precis som normalkokplaorna. Tänk på a överhea fe eller olja kan faa eld. När maen illagas med fe eller olja (. e. pommes fries) måse de ske under sändig uppsik. Bra kärl med locke på 100 % Kärl med ojämn boen Kärl uan lock på Dålig kärl uan lock på Vi rekommenderar kärl med jämn och jock boen. Ojämn boen förlänger illagningsiden. Välj allid e kärl med rä sorlek i förhållande ill mängden ma. E sor kärl som bara är lie fylld drar onödig mycke energi. Använd allid lock. Den bäsa värmeöverföringen sker när boen och zon är lika sora. Tillverkare anger ofa en kasrulls övre diameer. Observera a denna som regel är sörre än diameern på kasrullens boen. Sänk allid ill lägre effekläge i rä id. Vid lång illagningsid kan du gärna sänga av kokzonen 5-10 minuer innan den beräknade illagningsiden är ill ända och unyja efervärmen. Lamporna som indikerar resvärme lyser så länge som en avsängd zon forfarande är varm och allså kan unyjas i energibesparande syfe

11 Bröd, kakor och småkakor Bröd, kakor och småkakor Bröd, kakor och smakakor Bakformar: Bakplåen ska skjuas in så lång de går med den sluande sidan närmas ugnens bakre vägg. Kakformar placeras allid på gallre. Lå gallre så direk på ugnens boen när du gräddar i ljusa bakformar av aluminium eller viplå. Eempel: Sockerkaka 175 C 40 Fals 1 är längs ner. Om abellerna: Alla värden i abellerna avser förvärmd ugn. Tiden i ugnen är beroende av råvaravs form och vik. Tider och emperaurer är endas rekommendaioner. Prova dig fram för bäsa resula i jus din ugn. 1 Kakor och bröd i form på galler Fals Ugnsfunkion Temperaur i C Gräddningsid i min Tider och emperaurer kan variera någo beroende på yp av deg och mängd. Därför anges cirkavärden i abellerna. Börja med de lägre värde. Låg emperaur ger mera jämnbrun ya. Säll vid behov in högre emperaur/längre id näsa gång. Sockerkaka Mjuk kaka (choklad-, peppar-) Mjuk frukkaka Tårboen av sockerkakssme Veebröd (syskonkaka) Alla värden i abellerna avser förvärmd ugn. 0 1

12 Bröd, kakor och småkakor Bröd, kakor och småkakor Kakor och bröd på bakplå Fals Ugnsfunkion Temperaur i C Gräddningsid i minuer Graänger, suffléer i form på galler Fals Ugnsfunkion Temperaur i C Gräddningsid i min Veebröd: Bullar Längder, kransar med råa ingredienser T.e. fiskgraäng med koka ingredienser T.e. broccoligraäng Mabröd: Limpor/sörre bröd Skräddarkakor Ossufflé Ugnspannkaka i långpannan Kuverbröd Pizza Djupfrys pizza Rullåra 5 5 Småkakor på bakplå Fals Ugnsfunkion Temperaur i C Gräddningsid i minuer Mördegskakor Drömmar Maränger Peis chou Flarn 5 5 Smördegskakor

13 Bröd, kakor och småkakor Bröd, kakor och småkakor Råd och ips vid bakning Hur gör jag för a kunna baka efer mina egna recep? Hur ve jag när kakan är genomgräddad? Kakan sjunker ihop. Jämför med en liknande kaka i abellerna. När ca. 10 minuer av den angivna iden åersår för du ner en provsicka där kakan är som högs. Om de ine fasnar någon sme på provsickan är kakan färdig. Använd mindre mängd väska näsa gång eller sänk emperauren 10 grader. Var noga med a följa vispningsiderna och gräddningsiderna om sådana angivis i recepe. Bröde/kakan ser fin u men är degig inui. Du har grädda på flera plåar samidig. Kakorna på den övre plåen har blivi mörkare än den undre. Kakorna sier fas på plåen. Använd mindre mängd väska näsa gång, säll in lägre emperaur och lå bröde/kakan vara längre i ugnen. Lå kakor med mördegs- eller pajboen förs förgräddas. Srö sedan över mald mandel eller sröbröd innan du lägger på fyllningen. Följ noggran recepen och de gräddningsider som anges där. Lägre emperaur ger jämnare gräddningsresula. Plåar som skjus in samidig blir ine nödvändigvis färdiga samidig. Lå den nedre plåen så kvar yerligare 5-10 minuer eller skju in den en sund före den övre. Skju in plåen igen en kor sund och lossa sedan kakorna genas. Använd bakplåspapper näsa gång. Kakan blir fin och hög i mien men har sjunki ihop i kanen. Kakan blir för mörk på ovansidan. Kakan blir för mörk på undersidan. Smörj formens kaner lie försikig. Lossa kakan försikig med en kniv efer gräddningen. Säll kakan längre ned i ugnen, välj lägre emperaur och lå kakan grädda under längre id i ugnen näsa gång. Säll kakformen högre upp i ugnen och sänk emperauren näsa gång. Den mjuka kakan har fasna i formen. Lå kakan vila 5-10 minuer efer gräddningen. Lossa kakan försikig med en bordskniv längs kanen. Vänd på formen och äck över den med en vå handduk. Själp ur kakan efer en sund. Smörj och bröa formen ordenlig näsa gång. Kakorna är ojämn gräddade. Frukkakan blir för ljus på undersidan. Fruksaf rinner u. Kakan är för orr. Lägre emperaur ger jämnare gräddningsresula. Ömåliga småkakor gräddas en plå i age i över- och undervärme. Bakplåspappre får ine skjua u över plåen efersom de då hindrar lufcirkulaionen. Anpassa allid bakpapperes sorlek ill resp. bakplå. Använd långpanna. Sick små hål i den färdiggräddade kakan med en andpeare och droppa fruksaf över kakan. Höj emperauren 10 grader näsa gång så a du kan a u kakan idigare. Du har mä ugnsemperauren med din egen ermomeer och fassäll a den avviker När du gräddar safiga kakor bildas ånga Tillverkaren använder e speciell konrollgaller vid fassällande av emperauren i ugnens mi vid en viss idpunk. Efersom kärl och illbehör påverkar de uppmäa värde är de hel naurlig a du får andra värden vid egna mäningar. Vid bakning kan ånga bildas. En sor del av ångan går u via ångusläppe. Ångan kan kondenseras på den svalade manöverpanelen eller på inilliggande köksinredning. Dea är fysikalisk beinga. 4 5

14 Energisparips Bröd, kakor och småkakor Använd mörka lackerade eller emaljerade bakformar efersom de bäre ar upp värmen. Förvärm ugnen bara om så anges i recepe eller i abellen här i bruksanvisningen. Vid lång gräddningsid: Säng av ugnen 10 min innan den beräknade gräddningsiden är ill ända och unyja efervärmen. Om du ska grädda flera kakor: Grädda dem efer varandra. Efersom ugnen är varm blir gräddningsiden för den andra kakan korare. De går även bra a grädda vå kakor samidig. Kö, fågel, fisk Lämpliga kärl Tips om sekning Kö, fågel, fisk I princip kan du använda alla yper av formar som är ugnsäkra. Använd gärna långpannan ill sora sekar. Placera allid formen mi på gallre. Säll en he glasform på en orr kökshandduk. Är underlage blö eller kall kan kärle spricka. Sekresulae är beroende av kösor och kvalie. Mager kö: Tillsä - msk väska. Grysek: Tillsä 8-10 mask väska beroende på sorlek. Vänd köe (vik över 1,5 kg) efer halva iden. När seken är färdig: Lå så yerligare 10 minuer inne i den sängda ugnen för värmeujämning så fördelas kösafen bäre. Tips om grillning Grilla allid med ugnsluckan sängd. Skivor av kö bör hels vara lika jocka (mins - cm) för a förbli safiga och lika jämn grillade. Sala allid förs efer grillningen. Lägg köskivorna direk på gallre. Skju dessuom in långpannan på fals 1 så a kösafen kan rinna ner i den. Ugnen hålls samidig renare. Vänd köskivorna efer ca. / av den id som anges i abellerna. Du kommer kanske a lägga märke ill a grillelemene sängs av då och då under grillningen. Dea är hel normal. Hur ofa dea sker beror på vilken effek du säll in. 6 7

15 Kö Kö Nösek (.e. högrev) Skinka, rimmad insvep i aluminiumfolie Rosbiff, rosa* Biff, genomsek Biff, rosa inui Griskö uan svål** (.e. kolerad, fläskkarré) Griskö med svål** (.e. färsk skinksek) Kassler med ben Köfärslimpa Korv Kalvsek Lammsek Vik 1 kg 1,5 kg kg 1 kg 1,5 kg kg 1 kg 1 kg 1,5 kg kg 1 kg 1,5 kg kg 1 kg 750 g ca. 750 g 1 kg kg 1,5 kg Kö, fågel, fisk Tabellen gäller för ma som placeras i kall ugn. Sekiderna är beroende av kösor, vik och kvalie. Angivna värden är därför cirkavärden. Form med lock uan lock uan lock på galler på galler uan lock uan lock med lock uan lock på galler uan lock uan lock Fals Temperaur i C el. grilleffek Ugnsfunkion Temperaur i C el. grilleffek Tillagningsid i min * Rosbiff: Vänd efer halva iden. Vira in den i aluminiumfolie när den är färdig och lå så i ugnen ca. 10 min för värmeujämning. ** Skinksek: Skär skåror i svålen och lägg seken med svålen nedå i formen förs. Vänd den med svålen uppå när dryg halva sekiden åersår. 10 Fågel Eempel: 1 hel kyckling Fågel 1 4 s kycklinghalvor Kycklingdelar Kyckling, hel 1 4 s Anka Gås kalkonlår Vik à 400 g 500 g à 1 kg 1,7 kg kg à 800 g Form på galler på galler på galler på galler på galler på galler Kö, fågel, fisk Tabellen gäller för ma som placeras i kall ugn. Fågel blir era knaprig och brun om du penslar den några gånger mo slue av sekiden med smör, salvaen, fe som droppa ned eller med apelsinjuice. Hel fågel måse vändas mins en gång. Anka/gås: Sick hål på skinne under vingarna så a fee kan rinna u. Skju in långpannan som uppsamlingsfa för fe på fals 1 när du grilla direk på gallre. Fals Ugnsfunkion Tillagningsid i min

16 Kö, fågel, fisk Kö, fågel, fisk Fisk Eempel: Grillade foreller Tabellen gäller för ma som placeras i kall ugn. Tips om sekning och grillning Seken väger mer än vad som anges i abellerna. Gå efer angivelser för sek som väger mindre och förläng iden. Hur ve jag a seken är färdig? Använd en köermomeer (finns a köpa i fackhandeln) eller gör de s.k. skedprove. Tryck med en sked på seken. Om seken då känns fas är den färdig. Ger den efer för skeden behöver den mer id i ugnen. Seken har blivi för mörk och på vissa sällen är yan bränd. Konrollera a du använ rä fals och säll in rä emperaur. Fisk Fisk, grillad Fisk i skivor (ca. 1,5 cm jocka) Vik à 00 g 1 kg 1,5 kg à 00 g Form på galler* på galler* Fals 4 Ugnsfunkion Temperaur i C el. grilleffek Tillagningsid i min Seken ser fin u men skyn är bränd. Seken ser fin u men skyn är för ljus och vanig. När du öser seken bildas ånga. Använd e mindre kärl näsa gång och illsä mer väska. Använd e sörre kärl näsa gång och illsä mindre väska. Använd varmlufsgrillning isälle för över- och undervärme. Sekskyn heas ine upp så krafig då och de ångar ine heller lika mycke. * Skju in långpannan på fals

17 Puddingar, graänger, varma smörgåsar Djupfrysa färdiglagade produker Puddingar, graänger, varma smörgåsar Tabellen gäller för ma som placeras i kall ugn. Djupfrysa färdiglagade produker Följ illverkarens anvisningar på förpackningen. Tabellen gäller för ma som placeras i kall ugn. Eempel: Nudelgraäng Eempel: Djupfrys färdigpizza på galler Graäng,.e. kvarg med fruk Graäng,.e. med nudlar Graäng (råa ingredienser),.e. poaisgraäng Kärl graängform graängform långpanna låg graängform långpanna Fals Temperaur i C el. grilleffek Ugnsfunkion Temperaur i C el. grilleffek Tillagningsid i min Pommes fries Pizza* Pizza-baguee* Kärl långpannan på gallre på gallre Fals Ugnsfunkion Tillagningsid i min Rosa bröd, 4 9 s Varma smörgåsar, 4 9 s på gallre på gallre 4 4 ca. 4 5 ca. 6 8 * Lägg bakplåspapper i långpannan eller på gallre. Konrollera a bakplåspappre ål de höga emperaurerna. Obs! Långpannan kan slå sig i samband med a du gräddar djupfrys. Orsaken ligger i de sora emperaurskillnaderna. Den planar u sig dock redan under gräddningen.

18 Konservering Konservering Konservering Förberedelser Konservera endas hel fräscha fruker och grönsaker. Rengör dem förs grundlig. Konservglas och gummiringar måse vara hela och rena. Glasen ska hels vara lika sora. Anvisningarna här ugår från 1 liers konservglas. Fyll konservglasen med de som ska konserveras. Håll glasens kaner rena. Lägg de blöa gummiringarna och locken på de fyllda glasen och sä fas klämmorna. De angivna iderna i abellen är rikvärden. Rumsemperaur, anal konservglas, mängd och hur varm innehålle i glasen är varierar. Var därför noga med a konrollera a de verkligen bubblar i konservglasen innan ugnen sängs av resp. nedräkningen börjar. Konservering av fruk Konservglas à 1 lier äpplen, vinbär. jordgubbar körsbär, aprikoser, persikor, krusbär Så snar de börjar bubbla i konservglasen efer ca minuer: Säng av funkionsvred och ermosavred, dvs vrid ill läge 0. Efer 5-5 minuers efervärme bör konservglasen as u ur ugnen. Får glasen så kvar längre i ugnen och svalna föreligger risk för bakeriebildning och försurning. när de börjar bubbla säng genas av ugnen säng genas av ugnen efervärme i anal minuer ca. 5 min ca. 0 min äppelmos. päron, plommon säng genas av ugnen ca. 5 min Gör så här 1. Skju in långpannan på fals 1 och säll konservglasen i pannan så a de ine rör vid varandra.. Fyll på 1/ l vaen (ca. 80 C varm) i långpannan.. Säng ugnsluckan. 4. Vrid funkionsvrede ill läge över- och undervärme. 5. Vrid ermosavrede ill 170 C. Konservering av grönsaker Konservglas à 1 lier med kall spad Så snar de börjar bubbla i konservglasen: Sänk emperauren ill C. Av abellen nedan framgår när ugnen ska sängas av. när de börjar bubbla efervärme i anal minuer gurkor rödbeor brysselkål bönor, kålrabbi, rödkål ärer säng genas av ugnen lå ugnen vara på ca. 5 min lå ugnen vara på ca. 45 min lå ugnen vara på ca. 60 min lå ugnen vara på ca. 70 min ca. 5 min ca. 0 min ca. 5 min ca. 0 min ca. 0 min Konservglasen Säll ine de varma konservglasen på kall eller fukig underlag. Risk för a de då kan spricka. 4 5

19 Skösel och vård Skösel och vård Skösel och vård Usidan Använd aldrig ångsråle eller högryckssprua vid rengöringen. Torka av spisen med en fukig rasa. Häll lie diskmedel i vane vid krafigare nedsmusning. Torka därefer ordenlig orr. Använd aldrig sarka rengöringsmedel eller skurpulver som kan göra yan ma. Torka genas bor med vaen om du skulle spilla sådan medel. Framsidan av spisen kan skifa någo i färg beroende på a olika maerial använs, som glas, plas, meall. Övriga emaljyor inui ugnen Lä nedsmusning: Tväa ur ugnen med varm vaen med dikmedel eller äiksvaen. Krafig nedsmusning: Använd ugnsspray. Gör så här: Anbringa rengöringsmedle i kall ugn. Lå medle verka. För a få bor speciell besvärliga fläckar kan man under minuer (ine längre - då kan emaljen bli fläckig) värma upp ugnen. Torka ur ugnen. Hällen Spishällen av emalj rengörs på samma sä som spisen uvändig, dvs med en fukig rasa. Obs! Ugnen är emaljerad. Emaljen bränns i mycke hög emperaur. Därför kan små färgskillnader uppså. Kanerna på unna bakplåar går ine a hel emaljera varför de kan vara sräva. Rosskydde finns där ändå. Ugnen Ugnen håller sig fräsch länge om du änker på följande: Använd inga hårda skursvampar! Ugnsspray får endas användas på emaljerade yor. Observera a ugnens boen vid uppvärmning anar en högre emperaur än den som är insälld på hermosaen. Dea kan innebära a emaljen skadas vid användning av ugnsspray. Ugnsbelysningen kan ändras för a underläa vid rengöringen. Vrid funkionsvrede ill symbolen för överoch undervärme. Ugnsluckan kan lyfas u underläar rengöringen: 1.-. Öpna spärrhakarna så lång de går.. Säng sedan luckan så mycke som behövs för a du ska kunna dra u den. Kokplaorna Udragslådan Torka genas bor mareser och ma som koka över. Rengör plaorna med skurpulver (.e. Vim) eller rengöringssvamp. Värm därefer upp plaorna under en kor sund - fuk på dem gör annars a de med iden rosar. Torka udragslådan ren med en fukig rasa. Vid krafigare nedsmusningen kan du använda vaen med lie diskmedel. Använd aldrig sarka rengöringsmedel eller skurpulver. Plåar/galler Så snar du använ plåar/galler, blölägg dem i vaen. Sedan kan smusreser lä avlägsnas med diskborse eller rengöringssvamp. Långpannan och gallre kan du rengöra med rengöringsmedel för rosfri sål. 6 7

20 Råd vid fel Konsumen-besämmelser Råd vid fel Om fel uppsår är de ofas bara en småsak som behöver ågärdas. Börja därför allid med a konrollera följande innan du ar konak med en serviceverksad. Om spisen ine alls fungerar: Är de srömavbro? Konrollera a säkringarna ill spisen är hela. Service E-nummer och FD-nummer I Sverige gäller av EHL anagna konsumenbesämmelser. Den fullsändiga een finns hos din handlare. Spar kvio. Vänd er ill en serviceverksad om produken måse repareras. Hos BSH-Service kan du erhålla adress och elefonnummer ill din närmase serviceverksad. De finns ca. 90 s. i Sverige. Aneckna uppgiferna från spisens ypskyl innan du ar konak med en serviceverksad. Fyll i siffrorna här nedan redan nu så slipper du lea efer dem om de blir fel på spisen. Typskylen finns i udragslådan. Reservdelar Använd endas originalreservdelar. Ange allid produkens E-nummer och FD-nummer ` när du ar konak med service. Uppgiferna finns på ypskylen inui udragslådan. Reservdelar finns a köpa hos service. Reparaioner får endas uföras av fackman godkänd av illverkaren. Osakkunniga och felakig uförda reparaioner kan innebära avsevärd fara. E-Nr. FD Service Bye av ugnslampa Om ugnslampan går sönder måse den byas u. De kan du själv göra. Om ugnslampan gå sönder måse den byas u. Gör så här: 1. Skruva ur säkringarna eller slå ifrån huvudsrömbryaren.. Lägg en handduk på den kalla ugnens boen som skydd mo skador.. Lossa glase run lampan inui ugnen genom a vrida der mours. 4. By ill ny lampa av samma yp. 5. Sä illbaka lampglase. 6. Ta bor handduken. 7. Skruva åer i säkringarna resp. slå ill huvudsrömbryaren. Du kan även själv bya ill ny lampglas. 8 9

21 40 41

22 4 4

23

SE Bruksanvisning HSN852KSC HSN852KNN

SE Bruksanvisning HSN852KSC HSN852KNN SE Bruksanvisning 5000546 HSN85KSC HSN85KNN Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de

Läs mer

Bruksanvisning HL24129SC

Bruksanvisning HL24129SC C Bruksanvisning SE 5000595 HL419SC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Bruksanvisning HL28329SC

Bruksanvisning HL28329SC C Bruksanvisning SE HL89SC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska funkioner

Läs mer

SE Bruksanvisning HSN982NSC

SE Bruksanvisning HSN982NSC PYROLISE SE Bruksanvisning 5300035419 HSN98NSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HS23229NN

Din manual SIEMENS HS23229NN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HS23229NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Din manual SIEMENS HL24229NN

Din manual SIEMENS HL24229NN Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL24229NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HL24428SC

Din manual SIEMENS HL24428SC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL24428SC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HB330580 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3570589

Din manual SIEMENS HB330580 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3570589 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HB330580. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

Bread & Cake... en unik bakplatta. Einzigartige Keramik seit 1964

Bread & Cake... en unik bakplatta. Einzigartige Keramik seit 1964 Bread & Cake... en unik bakplatta Einzigartige Keramik seit 1964 BreaD & Cake Hemligheten med Bread & Cake Det unika med Bread & Cake är den patentskyddade bakrännan. Innan plattan med degen sätts in i

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE764660. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Din manual SIEMENS HE

Din manual SIEMENS HE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Aestuver. baserade skivor

Aestuver. baserade skivor esuver Brandskyddsskivor fermacell yp fermacell ESTUVER esuvercemenaserade cemenskivor aserade skivor 2 Brandinklädnad av alkar oc med esuver Skivans uppyggnad ESTUVER skivan är illverkad av sand, cemen,

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Grundmetoder i matlagning

Grundmetoder i matlagning Grundmetoder i matlagning Namn: Klass: Lektion 1: Ansa, hacka, skära Hygien och rengöring sid 143-144 i hkk-boken Planera arbetet sid 142 i hkk-boken Ugn sid 149 i hkk-boken Ansa, hacka och skära sid 154

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

Bread. Cake. ... en unik bakplatta. Handmade in Germany

Bread. Cake. ... en unik bakplatta. Handmade in Germany Bread Cake... en unik bakplatta Handmade in Germany Bread Cake... en unik bakplatta Vad doftar bättre än nybakat bröd fortfarande ugnsvarmt och riktigt saftigt? Med Bread&Cake kan du i en handvändning

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL654200X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av

Läs mer

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A EAN13: 8017709107345 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 46 liter Temperaturer mellan 40 280

Läs mer

Manual PLATTSPIS SP5V

Manual PLATTSPIS SP5V Manual PLATTSPIS SP5V PLATTSPIS SP5V INNEHÅLL: 1 Utformning produkt 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Installation förberedelse inför användning 4 Användning spisen 5 Rengöring underhåll 6 Service transport Observera:

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Lönkan, 18.1 2012 Innehållsförteckning Pastejer 1... 3 Pastejer 2... 4 Havreflarn... 5 Sockerkaka (tårtbotten)... 6 Gräddtårta... 7 Kaneläss... 8 Rulltårta... 9

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning Inbyggnadsugn HBA20B1.2S [sv] Bruksanvisning Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Din nya ugn...5 Kontroller...5 Funktionsvred...5 Termostatvred...6

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Äpplebakelse i kapsel. Äppelpaj på chokladmördegsbotten. Bäste Zeelandia-kund!

Äpplebakelse i kapsel. Äppelpaj på chokladmördegsbotten. Bäste Zeelandia-kund! Recept Bäste Zeelandia-kund! Med detta recepthäfte vill vi ge dig inspiration till hur du kan ge dina kunder mer glädje och njutning. Vi har skapat ett antal recept på frukt- och bärpajer, kapselkakor

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Vår-Medley Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18 Starter Fikon med ost Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Huvudrätt Svampspäckad oxfilé med pommes Anna fänkål och oliver i rödvinssås haricots vertes

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov.

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov. Bruksanvisning Spis Spara bruksanvisningen för senare behov. Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 a Makaronipudding med korv b Oreganostekt kyckling med gurkröra c Fiskgryta med saffran och tomat d Tacopizza med gräddfil e Curry med

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer